Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Krig mellem Preussen og Østerrig. 121.

kammeret sig den nye Hærlov af Hensyn til de store

Bekostninger og den lange Tjenestetid, som krævedes;

men efterat den hensynsløse Bismarck var traadt i

Spidsen for Ministeriet, blev Deputeretkammerets Mod-

stand brudt; Skattebevillingsretten krænkedes med mili-

tært Overmod, og Regjeringen trodsede sin Villie igjen-

nem. For at dæmpe den herover vakte Forbitrelse var

det nødvendigt at vise Hærens Brugbarhed i Gjerningeu

og bringe Preussens Anseelse i Vejret ved Erobringer.

En gunstig Lejlighed hertil frembød sig ved den

danske Konge Frederik den 7des Død (1863). Det

lykkedes Bismarck at bevæge det kortsynede Øs ter rig

til at T'ære med om at overfalde Danmark*). Efter et

halvt Aars Forløb blev Danmark tvunget til Freden i

Wien (1864), hvori Slesvig, Holsten og Lauenburg

afstødes til begge de tyske Stormagter. Dog tilkjøbte

Preussen sig snart efter det sidstnævnte Land af sin

Medejer.

Det varede imidlertid ikke længe, inden Enigheden

mellem Ransmændene forvandledes til aabent Fjendskab.

Det var atter Bismarck, som yppede Strid i den Hensigt

ikke alene at drive Østerrig ud af Hertugdømmerne,

men ogsaa at skaffe Preussen Overherredømmet i Tysk-

land. Krigen udbrød i 1866. Paa Preussens Side

stod Italien, hvis Konge, Victor Emanuel, tragtede

efter at forene Venedig med det øvrige Italien ; for Øster-

rig kjæmpede de fleste tyske Forbundsstater, navnlig

de fire Kongeriger. Preussens slagfærdige Hære oversvømmede

Sachsen og trængte ad flere Veje ind i Bøhmen,

hvor det kom til et Hovedslag ved Sadova (Koniggråtz).

Kampen hældede i Begyndelsen til Østerrigernes Fordel;

men da Preusserne bleve bedre anførte og vare ud-

rustede med langt bedre Vaaben (Bagladegeværer), vendte

Lykken sig, og Østerrigerne led et fuldstændigt Nederlag.

*) Se 3die Del, S. 269.

More magazines by this user
Similar magazines