Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

122 Fred i Prag.

Paa samme Tid aabnede Victor Emanuel Krigen ved et

mere heftigt end vel beregnet Indfald i Venetien og blev

slaaet af Østerrigerne ved Custozza. Heller ikke til

Søs gik det Italienerne bedre. Efterat have lidt et Ne-

derlag i det adriatiske Hav, maatte den italienske Panser-

flaade søge Havn. Dette havde dog ingen Indflydelse

paa Krigens Udfald; Preussernes Sejr ved Sadova var

i den Grad afgjørende, at de under skarp Forfølgelse af

Fjenden nærmede sig til Wien. Da saa Østerrig sig

nødt til at slutte Vaabenstilstand faa Uger efter, at de

første Skud vare faldne. Under fransk Mægling sluttedes

Freden i Prag (1866), Østerrig mistede vel af sine

gamle Provinser kun Venetien, som gjennem Folke-

afstemning indlemmedes i Italien ; men det udelukkedes

fra Tyskland, foruden at det afstod sin Medejendoms-

ret til Slesvig og Holsten med det Forbehold, at

Nordslesvig, naar Befolkningen gjennem Afstemning

havde givet sit Ønske derom tilkjende, skulde gives til-

bage til Danmark (Artikel V). Nordtyskland indtil

Main flod en skulde herefter danne et Forbund under

Preussens Ledelse. — Kong Vilhelm benyttede derpaa

sin Overmagt til at afsætte Fyrsterne i Hannover,

Hess en Kassel og Nassau og „tilknytte" disse Lande

tillige med Slesvig, Holsten og Fristaden Frankfurt.

Det nordtyske Forbund fik derefter en saadan Forfat-

ning, at Preusserkongen blev dets virkelige Behersker

og de øvrige Fyrster hans Vasaller. Desuden traadte

Sydtysklands Stater i nærmere Forhold til Nordtyskland

ved at slutte et offensivt og defensivt Forbund med

Kong Vilhelm.

Det overvundne Østerrig har siden stræbt at forny

sin Kraft ved en højst paatrængende Ordning af sine

indre Anliggender. Det lykkedes Kejser Frants Joseph

at tilvejebringe et godt Forhold til de hidtil misfornøjede

Magyarer, idet han nu frivillig tilstod de til den ungarske

Krone hørende Lande eu lignende Frihed og Selvstæn-