Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

128

Balkanhalvøen.

Da Republikanerne ikke formaaede at dæmpe denne,

udraabte Armeen ved Nytaarstid 1875 Isabellas Søn Alfons

d. 12te til Konge, og under ham er Roligheden i

Landet bleven gjenoprettet.

Siden den Tid har der været ført endnu en stor

Krig i Evropa. Da den tyrkiske Regjering mishandlede

sine christne Undersaatter, udbrød der Oprør paa flere

Steder, især i Bulgarien; men dette gav kun de raa

tyrkiske Soldater Lejlighed til at rase med forfærdelig

Grusomhed mod de Christne. Da optraadte Ruslands

Kejser Alexander 2 som Bulgariens Beskytter. Han

erklærede Tyrkiet Krig, og desuden stillede Rumænien

og Montenegro, senere ogsaa Serbien, sig paa Ruslands

Side; thi disse Lande haabede derved at kunne

blive helt uafhængige Stater. Den russiske Hær blev

ført over Donau, men standsedes her længe af Osman

Pascha, som havde forskanset sig paa Højderne om-

kring Landsbyen P 1 e v n a. Gj entagne Storme bleve tilbage-

slaaede, og Osman holdt sig i et halvt Aar, indtil

Russerne havde faaet Plevna indesluttet fra alle Sider.

Hungersnød tvang endelig Osman til at overgive sig

med hele sin Hær. Intet formaaede nu mere at standse

Russerne. De trængte midt om Vinteren frem over

Balkan og nærmede sig til Constantinopel. Da saa Sul-

tanen sig nødt til at slutte Fred i Set. Stefano, i

hvilken den russiske Kejser tilsikrede sig en saa stor

Indflydelse paa Balkanhalvøen, at han næsten kunde be-

tragte sig som Sultanens Herre. Da England og Østerrig

ikke vilde taale dette, var en stor evropæisk Krig nær

ved at udbryde. Men for at undgaa denne gav Rusland

efter og gik ind paa, at der skulde samles en Congres

af Evropas Stormagter i Berlin for at ordne Forholdene

i Orienten. Her blev man (Juli 1878) enig om

følgende Bestemmelser: 1) Rumænien, Serbien og

Montenegro skulde være frie Stater. (Senere have

Fyrsterne i Rumænien og Serbien antaget Kongetitel).

More magazines by this user
Similar magazines