Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

10 Mirabeaus Død. Kongens Flugt.

Midt under den tiltagende Uro stod den svage Ludvig 16

holdningsløs og vaklende, snart paavirket af Hoffet, der

stod i Forbindelse med Emigranterne, snart ængstet af

Klubbernes Trusler og Pøbelens Forhaanelser. Kun i

enkelte Øjeblikke syntes en Forsoning endnu at være

mulig f. Ex. ved den storartede Fest paa Marsmarken,

den 14de Juli 1790, Aarsdagen for Bastillens Indtagelse.

For det forsamlede Folk aflagde Ludvig her Ed paa den

ufuldendte Forfatning; man tiljublede ikke blot ham,

men endogsaa Dronningen høje Bifaldsraab, da hun

léfftede Dauphinen i Vejret, ligesom for at lade ham del-

tage i den almindelige Glæde. Men dette var kun en

hurtig forbigaaende Stemning. Snart traadte Modsætningerne

frem paauy, og Partikampen brød løs med

samme Bitterhed som før.

Ude af Stand til at beherske Forholdene ved egne

Kræfter, indlod Kongen sig i hemmelig Forbindelse med

Mira b eau. Denne Frihedsmand, der havde bidraget

mere end nogen anden til at styrte Despotiet, mente

nemlig, at det nu var nødvendigt at danne en kraftig og

folkelig Regjering, som kunde sikre Frihedsværket en

rolig Udvikling og afværge alle tøjlesløse Udskejelser.

Men uheldigvis døde Mirabeau (1791), førend Kongen

kunde bestemme sig til at følge hans Planer. Raadvild

og forladt besluttede Kongen nu at unddrage sig sin

pinlige Stilling ved hemmelig Flugt. Om Natten den

20de Juni 1791 lykkedes det ham med sin Familie at

snige sig ud af Paris og derpaa at fortsætte Rejsen

uhindret indtil Grænsen af Lothriugen, hvor en Troppestyrke

stod beredt til de Flygtendes Beskyttelse. Men

paa en Bro ved Byen Varennes blev Vognen pludselig

standset. Kongen var bleven gjenkjendt og førtes nu

under Nationalgardens Bedækning tilbage til Paris. Her

blev vel den kongelige Myndighed midlertidig ophævet,

men 3 Maaneder efter gjenoprettet, da Forfatningen var

fuldendt og besvoret af Ludvig 16. Den constituerende

More magazines by this user
Similar magazines