Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

12 Partiernes Stilling i 1791 og 1792.

Gjerningen. Gjennem Forgreninger i alle Frankrigs

Byer og gjennem en til deres Raadighed staaende tøjlesløs

Presse søgte Jakobinerne i Paris at gjøre sig til Organ

for den offentlige Mening, og snart gjaldt deres Beslut-

ninger for Udtryk af Folkets souveraine Villie. De vold-

somste Frihedsmænd samledes i en lignende Klub, C orde

lierernes, der beherskedes af den dristige Folketaler

Danton og Skribenten Camille Desmoulins.

Hvad man kunde vente sig af Fremtiden, saas allerede nu

af Bladet „Folkevennen", hvori den afskyelige Marat

aabenbart opfordrede til at dræbe alle Aristokrater og

betegnede de laveste Folkeklasser, Sansculotterne,

som de eneste sande Fædrelandsvenner. Ved Siden af

disse yderliggaaende Republikanere, der støttede sig til

Masserne, dannede der sig ogsaa et maadeholdent

repubikansk Parti, som havde Indflydelse paa de

dannede Klasser. Dettes mest fremtrædende Førere vare

nogle unge talentfulde, men lidet fremsynede Mænd fra

Departementet Gironde, efter hvem hele Partiet kaldtes

Girondiner; en glødende Begejstring for Friheden og

den græsk-romerske Oldtid gjorde dem til Kongedømmets

Modstandere; istedetfor denne forældede Regjeringsform

vilde de sætte en paa Dyd og Sædelighed grundet Repu-

blik, under hvilken Frankrig skulde gaa forud for

Menneskeheden i alle ædle Idrætter.

Lige over for disse talrige og stærke Modstandere

mistede Tilhængerne af den constitntionelle

Kongemagt Herredømmet i Paris. Lafayette, en af

deres Hovedmænd, maatte fratræde Kommandoen over

Nationalgarden, medens en Mængde af den ejendomsløse

Pøbel optoges i Hovedstadens bevæbnede Styrke. At

sætte en Dæmning for Revolutionens rivende Strøm blev

saa meget mindre muligt for dette besindige Friheds-

parti, som heller ikke Kongen ærlig vilde slutte sig til

det, men fortsatte et tvetydigt Rænkespil, hvorved han

just arbejdede sine værste Fjender i Hænderne. Der var

More magazines by this user
Similar magazines