Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Robespierre styrtes. 25

huset. Allerede vare Forberedelserne herfra trufne til

en Pøbelopstand; da erklærede Conventet alle de Und-

vegne for fredløse, og Pøbelen adspredtes af Conventets

bevæbnede Styrke. Retten gik nu sin Gang. Efter et

forgjæves Forsøg paa Selvmord blev Eobespierre tillige med

St. Just og Henriot i Løbet af 24 Timer stillet for

Revolutionstribunalet, dømt og guillotineret. Samme

Skjæbne fik i de følgende Dage omtrent 100 af hans

Tilhængere. Dermed endte Bjergets Herredømme og

Terrorismen.

De maadeholdne Republikanere eller Thermidorianerne,

der nu kom til Magten, styrkede sig i Folkemeningen

ved at aabne Fængslerne, i Conventet ved at

gjenoptage Levningerne af Gironden, som endnu vare i

Live. Gjentagne Oprør af Jakobinerne endte med, at denne

frygtelige Klub blev lukket. Magthaverne ønskede naturlig-

vis ikke, at Constitutionen af 1793 skulde træde i Kraft,

saasom den beseglede Massernes Herredømme. Der udarbejdedes

derfor en ny Forfatning, hvori Tokammersystemet

og umiddelbare Valg skulde afgive en Borgen

for Statsstyreisens roligere Gang. Den lovgivende

Magt kom til at bestaa af to Forsamlinger: de Yngres

Raad paa 500 Medlemmer, som havde fyldt det 30te

Aar, skulde forfatte Love, og de Ældres Raad paa 250

Medlemmer, som skulde være gifte eller Enkemænd og

over 40 Aar, fik Ret til at antage eller forkaste Lovene.

Den udøvende Magt betroedes til 5 Directeurer.

Denne Forfatning modtoges i det Hele med Tilfredshed

af det franske Folk. Da de Kongeligsindede, langt fra at

væ.re udryddede, endog stræbte efter at komme til Magten

gjennem de forestaaende nye Valg, nedslog Conventet,

der ikke vilde give Republiken til Pris, dette Haab ved

den Bestemmelse, at 2/3 af det nye Raads Medlemmer

skulde udtages af Conventet. Men herover vaktes den

største Harme i Paris, hvor Borgerne havde glædet sig

til at faa Ende paa det forhadte Convent og nu saa, at

More magazines by this user
Similar magazines