Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Tog til Ægypten. 31

Landgang paa Englands Kyst; men Bonaparte havde udtænkt

en anden Maade, hvorpaa der kunde tilføjes den

ubøjelige Østat føleligt Tab. Hans Plan gik ud paa, at

Frankrig ved Ægyptens Erobring skulde sikre sig

Overvægten i Orienten og aabne den gamle Handelsvej

til Asien; paa den ene Side vilde da Frankrigs Flaade

blive istand til at beherske Middelhavet, paa den anden

Side kunde man maaske true Englands Herredømme i

Forindien ved at understøtte de indfødte Fyrster. Efter

at have drevet denne æventyrlige Plan igjennem i Direc-

toriet, traf Bonaparte sine Forberedelser med saadan

Kraft, at Toget var færdigt til at afgaa i Foraaret 1798.

Under en Storm, medens de engelske Blokadeskibe havde

fjernet sig fra Kysten, løb Flaaden, 400 Krigs- og Før-

selsskibe, ud fra Toulon. 40,000 Mand Landtropper

vare ombord. Paa Vejen gav Bonaparte sig Tid til at

erobre Malta fra den forældede Malteserorden, og faa

Uger efter landede han heldig paa Kysten ved Alexandria.

Ægypten beherskedes dengang under Portens Højhed af

Mamelukkernes Krigerkaste. Disses talrige og fortræffelige

Rytteri mødte Bonaparte, da han paa Marchen

til Kairo var kommen til Pyramiderne. Frygtelige

Indhug havde de franske Quarréer at udholde, men bestod

dem alle med mageløs Tapperhed. Størstedelen af

Mamelukkerne faldt paa Valpladsen eller omkom paa

Flugten. Sejren ved Pyramiderne aabnede Kairos Porte

for Bonaparte. Han indsatte strax en ordentlig Regjering;

Forholdene begyndte at antage et roligere Præg, og „Franker-

nes Sultan" indgjød ikke Frygt alene, men ogsaa Velvillie.

Det var ogsaa nødvendigt, at Franskmændene beredte

sig til at blive, hvor de vare; thi den engelske Admiral

Nelson havde efter lang Søgen omsider fundet den franske

Flaade for Anker paa Ab ukirs Rhed og leveret det

berømte Søslag, hvori det franske Admiralskib sprang i

Luften og næsten hele Flaaden blev ødelagt eller taget

(1798). De franske Soldater og Officerer grebes ved Ad-