Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

32 Bonaparte i Ægypten og Syrien.

skillelsen fra Hjemmet af Mismod; men Bonaparte fik

Lejlighed til at beskjæftige dem med nye Sejre, da der

indløb Efterretning om, at en tyrkisk Hær samledes i

Syrien. Gjennem Landtangen ved Suez drog han ind

i Asien, og ved Jordans Bredder leveredes glimrende

Fægtninger mod Tyrkernes talløse Rytterskarer. Men

da Belejringen af Fæstningen Acre, der forsynedes med

svært Skyts* fra den engelske Flaade, mislykkedes, og

Pesten begyndte at svække Hæren, maatte Tilbagetoget

tiltrædes. I et Aar havde Franskmændene været af-

skaarne fra al Forbindelse med deres Fædreland; da

sendte en engelsk Admiral en Pakke Aviser til Bona-

parte; thi Efterretningerne syntes vel skikkede til at

nedslaa hans og hans Vaabenfællers Mod.

Directoriet, hvis Regjering lammedes af Finan-

sernes Nød og Partiernes Uenighed, havde indtaget en

udfordrende Holdning lige over for Evropa, i det Haab at

oprette sin vaklende Anseelse ved udenlandske Sejre.

Et ubetydeligt Paaskud var tilstrækkeligt til, at en Armee

sendtes ind i Schweiz, som paanødtes en fælles demokratisk

Grundlov og et Forbund med Frankrig under

Navn af den helvetiske Republik. Idet Friheds-

ideerne fra den cisalpinske Republik udbredte sig over

hele Italiens Halvø, forefaldt der i Rom revolutionære

Bevægelser, under hvilke en fransk Officer blev dræbt.

Directoriet erklærede Freden for brudt og lod Berthier

besætte Rom. Pave Pius 6 blev ført fangen til Frank-

rig, hvor han døde. Den gejstlige Stat omdannedes til

en romersk Republik (1798).

Dette Overgreb, hvorved Revolutionens Sæd for-

plantedes videre og videre, gjorde Freden med det

monarchiske Evropa til en Umulighed. Det var ikke

alene Frankrigs gamle Fjende, Østerrig, som brændte af

Begjærlighed efter at hævne sine Nederlag; men ogsaa

den russiske Kejser Povl, hvis Handlinger bestemtes

mere af lunefuld Heftighed end af Klogskab, attraaede

More magazines by this user
Similar magazines