Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

44 I^eii tredie Coalition. Napoleons Sejr ved Ulm.

Den tredie CoalitioDskrig udbrød og fuldendtes i den

sidste Halvdel af Aaret 1805. Donaudalen blev dens

Hovedskueplads. En østerrigsk Hær under Mack oversvømmede

Baj er n, som tillige med Wurtemberg og

Baden havde stillet sig paa Frankrigs Side, og rykkede

frem til Ulm, hvor den indtog en stærk Stilling for at

oppebie Russernes Ankomst. Man antog, at disse kunde

være tilstede før Franskmændene, som laa i Lejr langs med

Kanalen. Men Napoleon havde med sin sædvanlige

Hurtighed opgivet Toget til England og anordnet alt for

at komme sine Fjender i Forkjøbet. Kejseren selv og under

ham de berømte Marechaller Ney, Soult, Lannes,

Bernadotte, Berthier, førte den „store Armee" ad

forskjellige Veje ind i Tyskland. Den lange, dristige

Marche udførtes saa punktligt og hurtigt, at alle Korpser

vare samlede i Bajern, medens Mack endnu stod ube-

vægelig ved Ulm. Dag for Dag trak Napoleon Nettet

tættere og tættere sammen om den ulykkelige østerrigske

General. Da denne endelig forsøgte at slaa sig igjennem,

undkom kun Rytteriet ; Mack overgav sig med Levningerne

af sin Armee i Ulm (1805). Napoleon havde saaledes

uden Sværdslag tilintetgjort en fjendtlig Armee paa

80,000 Mand og aabnet sig Vejen til den østerrigske

Hovedstad, som de tililende Russere forgjæves søgte at

dække. Fra Wien gik Toget ind i Måhren, hvor Napoleon

med 70,000 Mand snart befandt sig lige over for den

russiske Armee, hvis Styrke, et østerrigsk Korps iberegnet,

beløb sig til 90,000 Mand. Kejserne Alexander og Frants

vare begge tilstede for at oplive deres Troppers Mod.

Den 2den December 1805 leveredes Hovedslaget ved

Austerlitz (Trekejserslaget). Napoleon havde taget

en Stilling, som skulde forlede Modstanderne til at om-

gaa hans højre Fløj og afskjære ham fra Wien. Da de

fjendtlige Linier virkelig havde udspændt sig for at fore-

tage denne Bevægelse, rettede han med frygtelig Kraft

et Angreb paa deres svækkede Centrum, som blev gjennem-

More magazines by this user
Similar magazines