Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Napoleons Indblanding i Portugal og Spanien. 51

til at strække Gevær ved Bay len. Følgen heraf var,

at Kong Joseph med de øvrige franske Tropper forlod

Madrid og trak sig tilbage til Nordgrænsen, Men der-

ved kom ogsaa Franskmændene i Portugal i en mislig

Stilling. Da Wellington landede med en overlegen

engelsk Armee, maatte de slutte en Kapitulation, ifølge

hvilken de bleve førte til Søs tilbage til Frankrig. Det var

aabenbart, at den pyrenæiske Halvø kun kunde tilbage-

vindes ved Napoleons egen Nærværelse. Den uovervinde-

lige Kriger drog da med sine gamle, sejrvante Tropper

over Pyrenæerne, trængte under en Eække af Kampe

frem til Madrid og befæstede sin Broders Throne, medens

den engelske Hær, forfulgt af Marechal Soult,

maatte indskibe sig i Corunna. Vel blev Napoleon snart

kaldt hjem ved Østerrigs truende Rustninger; men hans

berømte Marechaller bleve tilbage for at fuldende den

pyrenæiske Halvøs Underkastelse. Det gjaldt imidlertid

her ikke om at overvinde en til regulære Tropper støttet

Regjering, men om at betvinge et helt Folk, som stred

for sin nationale Selvstændighed. Derfor blev Kampen

af en ny, frygtelig Art. Da Spanierne erkjendte, at de i

Krigskunst ikke kunde maale sig med Frankrigs gamle

Soldater, samlede de sig i smaa Bander, Guerillaer,

undgik saavidt muligt ordentlige Slag i aaben Mark,

men omsværmede idelig de fjendtlige Korpser, afskar For-

bindelsen imellem dem, dræbte Efternølerne og overfaldt

Førseler af Syge og Saarede, som bleve ubarmhjertig

nedhuggede. Snart landede Englænderne paany under

den dygtige Wellington og ydede Guerillaerne en re-

gulær Armees Hjælp. Spaniernes frygtelige Krigsmaade,

der begunstigedes af det bjergfulde Land, kostede Na-

poleon flere Soldaters Liv end de blodigste Feltslag, og

det endelige Maal, Landets Beroligelse, naaedes aldrig.

De spanske Cortes samlede sig endog i Cadix og vedtog

i Ferdinand den 7des Navn en fri Forfatning (Constitutionen

af 1812). Spaniens Exempel blev snart en Lære

4*

More magazines by this user
Similar magazines