Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Napoleons Krig mod Rusland. 55

dede paa sin Side hele sin uhyre Krigsmagt, vistnok over

en Million Soldater; men en stor Mængde af disse maatte

efterlades mellem Cadix og Niemen for at holde det

misfornøjede Evropa i Tømme. Ved Overgangen over

Ruslands Grænseflod talte Storarmeen 400,000 Mand,

Franskmænd, Italienere, Tyskere fra Rhinforbundets Stater,

Preussere og Østerrigere. Omgivet af sin Garde, et ud-

valgt Korps af gamle Soldater, førte Napoleon selv Storarmeens

Centrum frem over Wilna mod Smolensk, medens

venstre Fløj (Preussere og Franskmænd) gik mod

Nordvest i Retning af Petersborg, højre Fløj (Franskmænd

og Østerrigere) bevægede sig mod Sydost, hvorfra

et Angreb kunde ventes af de fra den tyrkiske Grænse

hidkaldte Russere. Polakkerne i Lithauen modtog Franskmændene

med Glæde, uagtet Napoleon ikke ubetinget

vilde love det gamle Kongerige Polens Gjenoprettelse.

Men allerede her begyndte det at vise sig, hvor

umaadelige Vanskeligheder der vare forbundne med et

Felttog i saa fjerne Lande. Uagtet Storarmeen var ud-

rustet med en mageløs Fremsynethed, var en regelmæssig

Forplejning i de tyndt befolkede Egne næsten umulig.

Slette Veje forsinkede Troppernes Bevægelser, og Mands-

tugten kunde ikke opretholdes imellem de allierede

Tropper, som deserterede i Mængde. Hertil kom, at

Russerne trodsede Napoleons snildeste Manøvrer ved at

trække sig tilbage, afbrænde Landsbyerne og ødelægge

Levnetsmidlerne. Kun ved Smolensk leveredes en blodig

Træfning; men førend Napoleon kunde forhindre det, trak

Russerne sig ogsaa her tilbage fra den brændende By.

Lige over for en saa uheldsvanger Krigsførelse ud-

talte de franske Generaler sig for at standse i Smolensk,

indhente Forstærkninger og først drage videre den næste

Sommer. Men Napolen befalede at drage mod M o skov,

hvor han haabede at kunne foreskrive Freden. Ikke

langt fra sit Maal stødte han endelig sammen med den

russiske Armee; thi General Kutusov og med ham det

More magazines by this user
Similar magazines