Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Krigen i 1814. 59

Slaget. Men tilsidst maatte Tilbagetoget tiltrædes og

blev ligesaa skjæbnesvangert som det russiske. Marchens

Besværligheder og derpaa smitsomme Sygdomme brød

fuldstændig Armeens Kraft. Overalt vendte Forholdene

sig mod Napoleon. Danmark blev tvunget til Freden

i Kiel og Norges Afstaaelse mod Erstatning i Svensk

Pommern*) (1814). Joachim Mur at, der endnu i det

sidste Felttog havde kommanderet Napoleons Rytteri

med Hæder, var næppe vendt tilbage til Neapel, førend

han sluttede sig til Coalitionen i det Haab at redde sin

Krone. Ogsaa Spanien var gaaet tabt, siden Napoleon

havde maattet kalde en stor Del af sine Tropper bort

for at bruge dempaa andre Steder. Skjønt Ferdinand 7

fik Frihed til at vende tilbage til sit Rige, beredte

Wellington sig nu til at gaa frem over Pyrenæerne., Men

midt i Ulykken, saa at sige ene mod hele Evropa, ud-

foldede Napoleon en utrolig Virksomhed for endnu at redde

Frankrigs og Kejserdømmets Storhed; men de Allierede

undte ham ikke den nødvendige Tid til at fuldende sine

Forberedelser. Da Felttoget i Begyndelsen af 1814

aabnedes paa Frankrigs Grund, havde Napoleon næppe

70,000 Mand at stille imod de fjendtlige Masser, der

rykkede frem over Rhinen. I to Maaneder tilintetgjorde

han dog ved en mesterlig Krigsførelse mellem Seine og

Marne Fjendernes Forsøg paa at naa til Paris; men til-

sidst lykkedes det dem at trænge igjennem, og Paris

kapitulerede efter en kort Modstand af Nationalgarden

(April 1814). I Overensstemmelse med Coalitionens Villie

erklærede Senatet, ledet af Talleyrand, Kejser Napoleon

for afsat, hvorpaa Ludvig 18 kaldtes tilbage

for at tage sine Fædres Throne i Besiddelse. Vel ilede

Napoleon frem mod Paris i den Hensigt at overrumple

Fjenden ; men flere af Marechallernes Frafald overbeviste

ham om, at alt var tabt. Napoleon undertegnede da i

Se 3die Del Side 224.

More magazines by this user
Similar magazines