Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Anden Fred i Paris. 63

besluttede han sig til at gaa ombord paa et engelsk

Krigsskib og betro sig til sine Fjenders Højmodighed.

Efter at være ankommen til den engelske Kyst erfarede

han imidlertid den i de Allieredes Raad fattede Be-

stemmelse, at han som Evropas Fange skulde hensættes

paa St. Helena. Paa denne øde Klippe i det atlan-

tiske Hav tilbragte Napoleon sine sidste Aar, omgiven

af nogle trofaste Venner, men fortrædiget af den engelske

Gouverneur og uden at kunne finde sig i den nødtvungne

Uvirksomhed (f 5te Maj 1821). Hans jordiske Levninger

ere senere førte til Paris og bisatte under Invalidekirkens

prægtige Kuppel.

Efter Napoleons Thronfrasigelse dannedes en provi-

sorisk Regjering under Fouchés Ledelse, som uden

Modstand overgav Paris for anden Gang til de allierede

Tropper. Da de fremmede Fyrster vægrede sig ved at

anerkjende Napoleon 2, vendte Bourbonnerne tilbage

og søgte at sikre Thronen ved Forfølgelser imod Kejserens

og Revolutionens Tilhængere, blandt hvilke Marechal

Ney blev skudt og de saakaldte Kongemordere, f. Ex.

Fouché, (ligesom hele Familien Bonaparte) bleve lands-

forviste. Den anden Fred i Paris sluttedes (1815) paa

byrdefulde Betingelser. Frankrig indskrænkedes til

Grænserne af 1790 (saa at Savoyen og Nizza gik tabt)

og forpligtedes til at betale en uhyre Sum Penge i Krigs-

omkostninger, samt til at underholde en allieret Hær,

som til Evropas Betryggelse blev liggende tre Aar i

Grænsefæstningerne.

Imidlertid afsluttedes Forhandlingerne paa Con-

gressen i Wien (1815). De vigtigste Resultater af disse

vare følgende:

Rusland erholdt Størstedelen af Storhertugdømmet

Warschau under Navn af Kongeriget Polen. Alexander

gav dette en fri Grundlov og en selvstændig Bestyrelse

under en Vicekonge. Krak o v blev erkjendt for en Fri-

stat under de tre østlige Stormagters Beskyttelse.

More magazines by this user
Similar magazines