Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Partiernes Modsætninger i Evropa efter 1815. 67

opstillede i Traktaten, saa at den paadrog sig Folkenes

Had istedetfor at vinde deres Taknemlighed.

De Frihedsideer, som den franske Revolution havde

kaldt til Live, døde nemlig ikke hen, fordi Frankrig var

overvundet. Hos Folkene, hvis Selvfølelse var bleven

vakt under Kampen mod det franske Militærherredømme,

rørte der sig tvertimod et levende Ønske om en ved Lov

sikret Indflydelse paa Statens Styrelse (constitutionel

Forfatning) tillige med Afskaffelse af alle forældede

Standspri vilegier. Saaledes dannedes der i alle

Lande et Bevægelsesparti, de Liberale, som især talte

sine Tilhængere i de oplyste Samfundsklasser. Medens

dette forfægtede Folkesouverainitetens Princip, betragtede

derimod det con serv ati ve Parti eller Royalisterne,

hvis Kjærne dannedes af Adelen, den legitime Kongemagt

som en guddommelig Indstiftelse, lige over for

hvilken Undersaatterne ikke kunde beraabe sig paa

Rettigheder, men kun modtage saadanne i Form af en

Naadegave, som Souverainen atter kunde tage tilbage.

Hertil sluttede ogsaa Gejstligheden sig, hvis Indflydelse

var steget ved den forhøjede kirkelige Sans, og i de

katholske Lande trængte den af Pave Pius 7 gjenoprettede

Jesuiterorden ind for at begynde sin gamle

Virksomhed. Støttet til det royalistiske Parti søgte

Fyrsterne ved Hjælp af en afhængig Embedsstand, et

hensynsløst Politi og en stræng Censur over alt, hvad

der blev trykt, at standse de frie Ideers Udbredelse.

Denne Bestræbelse for at bekjæmpe Tidsaanden fandt et

kraftigt Rygstød i den hellige Alliance, der under M etterni

ch s Ledelse udviklede sig til et mod Folkenes

Frihed rettet Fyrsteforbund.

I de store Fastlandsmagter led Roligheden imidlertid

ingen alvorlig Forstyrrelse. Frygt for Revolutionen var

almindelig hos alle, der havde noget at tabe, og Regje-

ringerne bar Omsorg for at befordre den almindelige Vel-

stand. Derimod stode de sydevropæiske Halvøer under

5*

More magazines by this user
Similar magazines