Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

70 Ferdinand 7 og Isabella 2.

anerkjende de spansk-amerikanske Koloniers Uafhængighed.

Fra denne Tid af er den hellige Alliance

ikke mere eneraadende i Verdenspolitikeu ; den taber

efterhaanden sin Betydning som saadan og nævnes efter

1830 ikke mere. Imidlertid vedblive Regenterne i de

fleste Stater at følge dens Grundsætninger. Derfor ophører

der heller ikke at herske en indre Gjæring, som

paa den pyrenæiske Halvø endog bryder ud i aaben

Borgerkrig.

Saalænge Ferdinand 7 var barnløs, og hans Broder,

den af Gejstlige beherskede Don Carlos stod Thronen

nærmest, vare Spaniens Fremtidsudsigter kun mørke.

Men den frisindede Del af Nationen fik nyt Haab, da

Ferdinand 7 giftede sig med den neapolitanske Prinsesse

Marie Christine. Hun skaffede sig ogsaa ved sin

Klogskab og sit vindende Væsen en stor Magt over Kongen

og benyttede denne til at svække det royalistiske (aposto-

liske) Parti. Medens dette nu samlede sig om Thronfølgeren

Don Carlos, overtalte Marie Christine, da hun

blev Moder til to Døtre, Kongen til at ophæve den i

Bourbonnerues Familie gjældende, saliske Arvelov og

forny den gamle castilianske Arvelov, som giver Kongens

Datter Fortrin for hans Broder. Vel nægtede Don Carlos

at anerkjende denne Foranstaltning og forlod Spanien i

Vrede; men ved Ferdinands Død (1833) blev dog hans

ældste Datter Isabella 2 næsten overalt hyldet som

Dronning af Spanien under sin Moders Regentskab. —

Marie Christine søgte at holde Middelvejen mellem det

royalistiske og det liberale Parti, men vakte derved

begges Utilfredshed. I de baskiske Provinser, som

frygtede for en Ophævelse af deres Særrettigheder, udbrød

der en Opstand, der en Tid lang lededes af den

kjække royalistiske Officer Zumalacarregui og tiltog

i Omfang, da Don Carlos vendte tilbage og lod sig ud-

raabe til Konge. Royalistiske Bevægelser fandt nu Sted

paa forskjellige Punkter; Almuen ophidsedes af Munkene,

More magazines by this user
Similar magazines