Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Julirevolutionen. 73

det endnu var traadt sammen; alle Tidsskrifter

sattes under Censur, og saadanne Forandringer foretoges

ved Valgene, at disse ganske kom i de Fornemmes

og de Riges Hænder. Dette Skridt gav Anledning til

Julirevolutionen (1830), idet Befolkningen i Paris

med sjelden Enstemmighed rejste sig til Kamp for Loven

og Friheden. Hverken Kongen, der opholdt sig paa det

nærliggende Slot St. Cloud, eller hans Ministre (af hvilke

den kraftigste var i Algier) havde tænkt paa Nødvendigheden

af militære Foranstaltninger. Saaledes stod der

kun 12,000 Mand under Marechal Marmont i Paris, og

selv disse vare hverken tilstrækkelig forsynede med Skyde-

behov eller Fødemidler. Efter at de havde kjæmpet i

tre Dage (27—29 Juli), begyndte nogle Regimenter at

gaa over paa Folkets Side; da maatte Marmont med de

øvrige trække sig tilbage ttl St. Cloud. Ved at se sine

udmattede Tropper ankomme blev Kongen endelig be-

væget til at afskedige Ministrene og kalde de uheld-

svangre Forordninger tilbage. Men denne Eftergivenhed

kom nu for silde. Opstandens Ledere*) havde nemlig af

Frygt for, at Pøbelen og. Republikanerne tilsidst skulde

faa Overhaanden, skyndt sig med at kalde Hertug Ludvig

Philip af Orleans, en Søn af Philip Egalité, til Paris

og overdrog ham en Rigsforstanders Værdighed. Endog

Karl 10 anerkjendte dette Valg, idet han tilHge nedlagde

Kronen til Fordel for sin Sønnesøn Henrik

af Bordeaux (Henrik 5). Men den snilde Ludvig

Philip benyttede den store Folkegunst, hvormed han

saa sig baaren frem, til at skyde den legitime Kongeslægt

aldeles til Side ; han lod sig af Deputeretkammeret

tildele Kongeværdigheden og aflagde Ed paa Forfatningen,

som havde modtaget nogle faa Forandringer i fri-

sindet Retning. I Modsætning til de legitime Bour-

Blandt disse fremtræder den gamle Lafayette igjen som

Anfører for Nationalgarden.

More magazines by this user
Similar magazines