Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Ludvig Philip. 77

Overvægt i Deputeretkammeret og Nationalgardeu

gav „Borgerkongedømmet" en betydelig politisk og militær

Støtte. Men den Begunstigelse, som ved enhver Lejlig-

hed vistes Middelstanden, vakte desto større Misfornøjelse

i Samfundets øvrige Klasser. Adelen og Gejstligheden,

som dannede Kjærnen af den gamle Kongeslægts Parti,

Legitimisterne, vedblev at betragte Ludvig Philip

som Usurpator og den landflygtige Henrik af Bordeaux

som retmæssig Konge. Paa den anden Side saa det

ejendomsløse Proletariat — Arbejderne i Paris og

de øvrige store Eabrikbyer — med Utaalmodighed, at

Julirevolutionen ikke havde bragt Forbedring i deres

elendige Kaar; tvertimod var der indtraadt en Standsning

i Arbejdet, som det altid sker under urolige Forhold;

Arbejderne satte derfor fra nu af deres Lid til Indførelsen

af en demokratisk Republik. Disse Partiers Utilfredshed

gjorde Ludvig Philips første Regjeringsaar højst urolige.

Legitimisternes Forsøg paa at kalde Bønderne i Vendée

til Vaaben havde kun liden Fremgang; langt farligere

vare gjentagne Opstande af Republikanerne, først i

Paris, siden i Lyon. Men overalt blev Bevægelsen dæmpet

med Strænghed, og den ulmende Misfornøjelse viste sig

nu kun i hyppige Mordforsøg paa Kongen. Under alt

dette havde Borgerstanden vist Kongen den største Hengivenhed;

Tropperne havde været ham tro, og hans Magt

syntes i alle Henseender at være grundfæstet.

Men efterhaanden begyndte den almindelige Stem-

ning imod Regjeringen at blive mere og mere lunken.

Dertil bidrog især den Svaghed, hvormed Ludvig Philip

optraadte lige over for de udenlandske Magter. Han havde

strax ved sin Thronbestigelse vedkjendt sig Ikke-Inter-

ventionsprincipet og saaledes undladt at hjælpe de Folk,

som havde fulgt den fra Paris udgaaede revolutionære

Bevægelse, Polen, for hvis Skjæbne det franske Folk

dengang viste en stor Deltagelse, maatte da bukke under

for Ruslands Overmagt, og Italien faldt igjen tilbage

More magazines by this user
Similar magazines