Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Februarrevolutionen. 79

den mod Regjeringen fjendtlige Stemning gav sig Luft i

heftige Taler. Da et saadant Møde var berammet til

at holdes i Paris d. 22de Febr. 1848, bølgede tætte

Folkeskarer fra Morgenstunden gjennem Gaderne; Barri-

kader opførtes hist og her, og hyppig lød Raabet:

„Reformen leve, ned med Guizot". Den hele Militærmagt

blev opbudt; men Nationalgarden sluttede sig til

Folket og hindrede Linietropperne i at angribe Barri-

kaderne med Eftertryk. Under denne Sagernes Stilling

bekvemmede Ludvig Philip sig til at afskedige Guizot,

samt kalde Thiers til Ministerraadet. Budskabet herom

modtoges med Jubel; Tropperne fik Befaling til at standse

med Kampen og trække sig tilbage (23de Febr.). Urolig-

hederne syntes saaledes at være ophørte; men Lederne

af det republikanske Parti vilde ikke lade et saa belejligt

Øjeblik gaa ubenyttet hen. Et tilfældigt Sammenstød

mellem en Militærvagt og en Folkehob gav Anledning til,

at der over hele Paris raabtes paa Forræderi mod Folket.

Pøbelmassen samlede sig hurtigt og drog under vilde

Raab mod Tuilerierne. Ængstet herover underskrev

Ludvig Philip, der manglede hengivne Venner, og hvis

Kraft var svækket af hans høje Alder, sin Thronfrasigelse

til Fordel for Thronarvingen, Greven af Paris, hvorpaa

han søgte Frelse i en hurtig Flugt. Men paa samme

Tid trængte en bevæbnet Folkesværm ind i de Deputeredes

Kammer og fremtvang under frygtelig Larm Udnævnelsen

af en provisori sk Regjering, i hvilken Lamartine,

Ledru Rollin og flere Republikanere fik Sæde. Saa-

ledes var en Revolution i faa Timer fuldbragt til Over-

raskelse for selve dem, der havde begyndt den; den i

Folkets Mening undergravede orleanske Throne var faldet

for et ringe Angreb.

Den provisoriske Regjerings første Handling var at

erklære Frankrig for en Republik og at sammenkalde

en ved almin delig Stemmeret valgt Nationalforsamling,

som skulde fastsætte Frankrigs nye Statsforfatning. Mest

More magazines by this user
Similar magazines