Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

^0 Arbejdernes Opstand i Juni.

paatrængende af alt var imidlertid at tilfredstille det

ejendomsløse Proletariat, som havde sejret i Revolutionen

og nu bydende fordrede sin Stilling forbedret. Dette

var saa meget vanskeligere, som de fleste Arbejdere vare

Tilhængere af nye, phantastiske og overspændte. Lærdomme,

som vare fremgaaede af Betragtningen af den

arbejdende Klasses ulykkelige Forhold, men for at raade

Bod paa disse undergravede den hele Samfundsorden ved

Angreb paa Ejendomsretten. Af disse Systemer be-

nægter Communismen ligefrem Ejendomsretten („Ejendom

er Tyveri") og vil, som Navnet viser, indføre fuld-

stændigt Fællesskab i Nydelsen af alle Livets Goder;

mindre vidt gaar Socialismen, der fordrer, at Staten

skal ordne hele Landets industrielle Virksomhed saa-

ledes, at enhver Mand erholder et for ham passende

Arbejde og det tilstrækkelige Udbytte deraf („Arbejdets

Organisation"). Som Midler hertil paapeges progressiv

Formueskat og Afskaffelse af Arv, som tilfalder Staten.

Tilskyndet af Arbejdernes mest yndede Fører Louis

Bl an c, anerkjendte den provisoriske Regjering virkelig

„Retten til Arbejde" og nødtes derved til at indrette

de saakaldte National værks teder, hvor enhver kunde

melde sig for at faa Arbejde. Men paa Grund af den

Standsning i Handel og Vandel, som uundgaaelig følger

med Statsomvæltninger, strømmede en saadan Mængde

brødløse Mennesker til disse Værksteder, at Staten

hverken kunde anvende dem eller bære de umaadelige

Udgifter, som deres Underhold krævede. Antallet for-

øgedes ved alle Slags Løsgjængere til 150,000, hvoraf

Størstedelen fik Dagløn uden Arbejde og drev ørkesløs

om paa Paris's Gader til Skræk for alle rolige Borgere.

Da Nationalforsamlingen gjorde Mine til at lukke

de offentlige Værksteder, udbrød (i Juni 1848) en

frygtelig Opstand af Socialisterne og hele Proletariatet.

I Løbet af faa Timer vare alle Stadens snævre og krumme

Gader forsynede med Tusinder af Barrikader; det hele

More magazines by this user
Similar magazines