Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

86 Reaction. Sardinien.

som erobrede Rom efter en hidsig Kamp mod Garibaldi

og hans Friskarer. Aaret efter vendte Pius 9 tilbage til sin

Hovedstad. Folkets Udskejelser havde imidlertid gjort ham

til en erklæret P'jende af de frisindede Grundsætninger, som

han havde fulgt i Begyndelsen af sin Regjering. Det gejst-

lige Herredømme med alle sine Skyggesider blev gjenind-

ført, medens den franske Besætning i Rom, den østerrigske

i Romagna hindrede ethvert Udbrud af Utilfredsheden.

Den i 1848 udbrudte Revolution var saaledes Aaret

efter kuet over hele Italien, uden at noget af Folkets

berettigede Ønsker var blevet opfyldt. Den gamle Adsplittelse

i forskjellige Stater var traadt istedetfor Enhed;

Tvangsherredømmet istedetfor Frihed; fremmede

Fyrstehuse, støttede til fremmede Tropper, istedetfor

national Selvstændighed. Kun eet Land dannede heri

en Undtagelse, nemlig Sardinien. Her overholdt Kong

Victor Emanuel ærlig den frie Forfatning, som var

skabt i 1848, og hans Hus, det eneste af national-italiensk

Farve, viste levende Medfølelse med det undertrykte fælles

Fædreland. Derfor saa ogsaa alle italienske Frihedsvenner

hen til Victor Emanuel som den, fra hvem Frelsen skulde

komme; men derfor blev ogsaa Spændingen mellem

Hofferne i Turin og Wien Aar for Aar mere truende.

Under disse Omstændigheder lykkedes det Victor

Emanuel og hans talentfulde Minister Cavour at opnaa

det mægtige Frankrigs Venskab dels ved at lade en sar-

dinsk Armee kjæmpe ved Franskmændenes Side i den

orientalske Krig (1855), dels fordi Napoleon 3 betragtede

Østerrigs almægtige Indflydelse i Italien med Uvillie.

Det antages ogsaa, at et mod Napoleon rettet Mord-

attentat, der udførtes af italienske Landflygtige, har gjort

ham tilbøjelig til at forsone Italienerne. Nok er det, at

Cavour ved en personlig Sammenkomst med Napoleon

fik Løfte om Hjælp, dersom Sardinien blev angrebet af

Østerrig. Dette Tilfælde indtraadte i 1859. Da Hoffet i

Wien, tirret af Victor Emanuels dristige Sprog, fordrede.

More magazines by this user
Similar magazines