Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

booksnow2.scholarsportal.info

Laerebog i verdenshistorien til brug for de laerde ... - Scholars Portal

Den italienske Krig. 87

at han skulde sætte sin Armee i3aa Fredsfod, og dette

afsloges, gik Østerrigerne overTicino, og den italienske

Krig udbrød. Den Hurtighed, hvormed Franskmændene

dels over Alperne, dels ad Søvejen ilede Sardinierne til

Hjælp, bevægede snart Østerrigerne til at gaa tilbage; men

Napoleon, der selv havde taget Overbefalingen over

den forenede Armee, fulgte efter og overvandt dem i Slaget

ved Magenta. Medens Sejrherrerne modtoges med

ubeskrivelig Jubel i det befriede Lombardi, forstærkede

Østerrigerne sig bag Minciofloden ; deres Kejser, Frants

Joseph, ankom til Hæren, og da han havde forvisset

sig om dens Kampdygtighed, gav han Befaling til at

rykke frem. Men samme Morgen havde ogsaa den franske

Armee sat sig i Bevægelse. Saaledes kom det til Hovedslaget

ved Solfer in o, hvor 300,000 Krigere kjæmpede

for 3 Monarchers Øjne, indtil Dagens Lykke erklærede

sig for de Franske. Faa Dage efter udbredtes den over-

raskende Efterretning, at de to Kejsere ved en person-

lig Sammenkomst havde undertegnet Betingelserne for

en Vaabenstilstand, som senere bekræftedes ved Freden

i Ziirich (1859). Ifølge denne afstod Østerrig Lombardiet

(til Mincio) til Napoleon, som atter overdrog

det til Victor Emanuel. Det bestemtes fremdeles,

at de fra Mellemitalien fordrevne Fyrster skulde vende

tilbage, dog ikke ved fremmed Hjælp.

Da Østerrigerne maatte trække sig ud af Mellem-

italien, havde nemlig de derværende Fyrster mistet den

væsentligste Støtte for deres Magt. Hertugerne af Parma

og Modena samt Storhertugen af Toscana havde maattet

bortfjerne sig paa deres Undersaatters bestemte For-

langende, ligesom den nordlige Del af Kirkestaten (Romagna)

strax rejste sig mod Paven. Men Modgangens

Skole havde lutret Frihedsfølelsen for alle republikanske

Lyster. Tilfreds med den maadeholdne Frihed, som

herskede i Sardinien, gav Befolkningen i Romagna,

Parma, Modena og Toscana sig ved almindelig

More magazines by this user
Similar magazines