Familien Kahrs

bjornk

STAMTAVLE

OVER

FAMILIEN KAHRS

SAMLET OG UTGIT AV

THORA SOLLIED

f. KAHRS

BERGEN 1923


FORORD.

Da jeg begyndte at samle oplysninger til min slægts historie hadde jeg intet at bygge

paa, det var at begynde paa bar grund.

De kilder jeg var henvist til, var spredte oplysninger i tidligere trykte stamtavler,

forøvrig maatte jeg søke til det i arkiver opbevarede materiale: kirkebøker, skifteprotokoller

o. l. Paa grundlag av dette er saa stamtavlen utarbeidet, og det er mig en kjær

plikt at takke arkivfunktionærerne særlig i Bergen og Trondhjem for redebon og interesseret

bistand.

At der inden slægten var mere interesse end man efter de manglende optegnelser

fra ældre tid skulde tro, har jeg faat bevis for ved den velvilje mine henvendelser er

møtt med, og jeg takker hver især der har hjulpet mig med stoffets indsamling.

Jeg vet, at nærværende stamtavle ikke er fuldstændig, at der i arkivene ligger ubrukt

materiale og at der ellers findes unøiagtigheter og feil; det er uundgaaelig ved et arbeide

som dette, og jeg ber om velvillig overbærenhet; det er gjort saa godt som det har været

mig mulig og forholdene har tilladt. Boken har skaffet mig meget arbeide, men tillike

megen glæde. Jeg haaper at ogsaa slægtens medlemmer maa finde den tilfredsstillende

og at den vil virke til at styrke slægtsfølelsen.

Til dem av slægtens medlemmer der ved sin økonomiske støtte har gjort utgivelsen

mulig, bringer jeg herved min varmeste tak.

Bergen i mai 1923.

THORA SOLLIED.


Den norske familie Kahrs stammer fra en liten landsby Kuhstedt beliggende ca. 35

km. nord for Bremen. Navnet findes bl. a. steder endnu i Hamburg, Bremen og i

en del landsbyer i Bremens nærhet, men i Kuhstedt ser det ut som om navnet er forsvundet

i sidste halvdel av 18de aarhundrede.

Av Bergens borgerbok sees, at 2 av navnet Kahrs fra Bremen stift har tat borgerskap

her, og at disse var meget nær beslægtet har jeg ikke været i tvil om, men beviset

derfor manglet dog indtil min brorsøn Kristen Kahrs sommeren 1922 la en feriereise

om Bremen. Om denne sin tur skriver han bl. a.:

“Moorlandskapet er flat, av og til litt bølget, men betydelig mer livlig end det

frugtbare akerland ellers i Tyskland. Her er eng, kornakre, lyng og enerbuske, frugttrær,

smaa furuer og birk i herlig forening. Husene er maleriske og ellers velstelte.

Den vigtigste næringsvei er kvægdrift, det korte græs minder mange steder om

sætervoldene i Norge; i landsbyerne saa jeg overalt gris og høns spasere omkring og

hesteopdrætteriet staar meget høit. I Kuhstedt var det for øieblikket mest torvdriften

som la beslag paa arbeidskraften og torv er der nok at ta av i uoverskuelige tider. I

landsbyerne var det ingen sjeldenhet at husene bar egennavnsbetegnelse. I Fischerhude

var der saaledes “Kahrs-Haus”. Det var av den gamle type som bruktes for et par

hundrede aar siden og som nu mer og mer forsvinder. Først kommer man ind i en stor hal

med stengulv, paa den ene side staar kjørene i baaser, paa den anden hester, svin

etc. og midt paa gulvet spaserer hønsene omkring i halm. I taket hænger skinker til

røkning og længer bort paa gulvet er plaseret en mellemting av peis og grue. Rundt

væggene staar paa en smal hylde tintallerkener med inskriptioner, utskaarne træsaker,

drikkekrus etc. Bak denne hal ligger et par mindre beboelsesrum. Disse saa ut til at

være moderniseret og lignet ingenting. Over porten var utskaaret med kunstfærdige

bokstaver i 2 svære ekestolper byggerens Jürgen Kahrs og hustrus navn anno 1768.

Taket var av halm, mørkt av ælde, væggene var røde, tverbjelkene grønne, den store

buede port og takgluggen blaa.

Navnet Kahrs har været skrevet forskjellig i tidens løp og det er ikke umulig at

de 3 navne Kahrs — Cohrs — Cordes kan ha samme oprindelse f. eks. Cords — Sohn

der er gaat over til Cordes — Cors — Kors der paa plattysk uttales og skrives Kars,

senere Kaars eller Kahrs. Alle bønder taler plattysk sig i mellem og mig benævnte man

Kaars endda de visste jeg selv sa Kars.

Efter endel omflakken i forskjellige landsbyer hvor jeg fandt mange av navnet Kahrs,

baade døde og levende, uten at de bragte mig paa ret spor, bestemte jeg mig for Kuhstedt.

Visse smaa oplysninger i arkivsakerne hjemme pekte i den retning. Paa kirkegaarden

der saa jeg noget som sa mig at nu var jeg endelig paa ret spor. Der stod ca. 10 store

gravplater nedstukket i jorden, vel 1 meter høie, ca. 60 cm. brede og 12 cm. tykke

7


Disse plater var “rester” av tidligere velstand, fundet i kirkegaardsjorden og for en del

aar tilbake opstillet. Endnu fler findes, men utgravningen gaar langsomt og presten har møie

med at kunne bevare dem som kirkegods, da gaardbrukerne mener der kan være

bedre anvendelse for saadanne gode “byggestene”. Bokstaverne var nydelig uthugget,

likeledes et englehode og skriftsted paa baksiden; det var saa vakkert utført at det vilde betragtes

som kunstverk nutildags og umulig for hver mand at bekoste. Paa en av disse

stene stod:

IK - MH

Ao 1705 DEN 17 MARTY IST

DIE EHREN TUGENDSAHME

MARGRETE KAHRS, GEBORENE

HÜNEKEN, DES EHRBAHREN

IOHAN KAHRS GEWESENE EHE-

LICHE HAUSFRAUE SELIG IM

HERREN ENTSCHLAFEN

IHRES ALTERS 59 JAHR.

Kirkebøkerne var for Kuhstedts vedkommende bevaret fra 1680 og den første av

familien der nu kjendes er Johan Kahrs, hvis 2 sønner og 1 sønnesøn utvandret og

bosatte sig i Bergen.”

8


Som stamfar til familien Kahrs anføres

I. Johan Kahrs født ca. 1642, † i Kuhstedt 1707, begr. 9. febr. 65 aar gl.

Gift med Margrete Hüneken, f. i Kuhstedt ca. 1646, † 17. mars 1705, begr.

24. april 59 aar gl.

Der er grund til at anta, at hendes far het Ditmar Hüneken og at familien Kahrs

fra ham har faat Ditmar-navnet der er eiendommelig for den og som i Bergen

yderst sjelden forekommer utenfor den. Margretes bror er uten tvil Cort Hüneken.¹)

Av Johan Kahrs og Margrete Hünekens barn kjendes følgende 6:

II. 1. Ditmar Kahrs, f. i Kuhstedt 1672, † i Bergen 1727. Omhandles senere.

II. 2. Alheit Kahrs.

Gift i Kuhstedt med Johan Fridrich Tehne.

6 barn:

1. Anne Mette Tehne. dpt. 16. oktober 1696.

2. Johan Tehne. dpt. 29. januar 1698.

3. Cord Tehne. dpt. 29. oktober 1699

4. Anne Margrethe Tehne, dpt. 8. januar 1701.

5. Mette Alheit Tehne, dpt. 3. november 1706.

6. Johan Fridrich Tehlle, dpt. 16. juni 1709.

II.3. Lüder Kahrs, f. ca. 1676, † 16. juni, begr. i Kuhstedt 18. juni 1747.

Gift 9. november 1706 med Mein Clausdatter Bøschen fra Bewerstedt, f. ca.

1684, begr. i Kuhstedt 23. januar 1731.

5 barn:

III. 1. Margrethe Kahrs, dpt. 16. december 1707.

Gift i Kuhstedt 4. januar 1728 med Johan Hølling.

III. 2. Johan Christopher Kahrs, dpt. 29. oktober 1709, begr. 8. mars 1710.

III. 3. Claus Kahrs, dpt. 22. december 1711, begr. 25. august 1721.

III. 4. Ditmar Kahrs, dpt. 15. juli 1715, † i Bergen 1762. Omhandles senere.

III. 5. Catrine Lucie Kahrs, dpt. 21. november 1717.

II. 4. Mette Kahrs, dpt. 28. januar 1682.

II. 5. Anne Margrethe Kahrs, rlpt. 28. september 1684.

II. 6. Johan Christopher Kahrs, dpt. 13. mars 1687.

8. november 1700 har han faat pas og utreisetilladelse til Bergen 14 aar gl.

......................

¹) Cort Hünnechen fra “Kuuste” ved Bremen tok borgerskap i Bergen 20. juli 1674, hvor han døde

1. juni 1715. Var kirkeværge for Korskirken, hvis midler han 10. december 1699 overleverte til Clamer

E. Meltzer. Han var gift ¹) Anne Margrethe Dohrweg, begr. Korskirken 6. juni 1675 (alle klokker). Gift ²)

Korskirken 30. juli 1676, Marie Bambam, datter av bartsker M. Enoch Bambam.

9


1704 22. februar og 12. april møter han som vidne i retten paa sin bror Ditmar

Kahrs’ vegne, senere er han ikke fundet nævnt i nogen retsprotokol eller kirkebok.

Antagelig er han død ung og har ialfald ikke efterladt sig efterslægt i Bergen.

Kirkebok for begravede mangler fra 1703 — 31 for Korskirken sogn hvor Ditmar

Kahrs bodde og hvor mulig ogsaa Johan Christopher har bodd. Da hans bror Lüder

i 1709 døper en søn med hans navn, kan det tyde paa, at han da var død.

II. 1. Ditmar Kahrs, døpt i Kuhstedt 26. april 1672, † i Bergen 1727, begr. 28. juli.

Kjøbmand.

Han kom til Bergen i 1690-aarene og var da handelsforvalter i Guldskogaarden

for Johan Meyer Aarentzen i Bremen. Fra 16. april 1698 optrær han jevnlig paa

sin principals vegne i aIle de vanlige forretningssaker.

I 1704 er Ditmar Kahrs endnu handelsforvalter

i Guldskoen, men 1705 er der en anden.

6. februar 1706 sælger kammerraad og amtsskriver

Christopher Johan Mohrsen “min handels eller nordfahrs stues grund og kielder

“beliggende her i Bergen paa contoiret udi Aafiorden saaledes som den nu fore-

“findes, og ald tilhørende rettighed og brug udi gaarden tilligemed nordfahrbøger

“og de deri antegnede skyldnere med deris gield, undtagen Anders Christophersen

“fra loffoden som betaller sin gield til mig selve, alt til den velagtbare unge mand

“Ditmer Kaars, hvilchen ermelte nordfahr handelsstues grund og nordfahr bogen

“bemelte Ditmer Kaars strax kand lade sig til levere og maa tiltræde, saasom hand

“til mig har erlagt og betalt meste med mindste skilling efter voris forening og

“ydermere forpligter ieg mig og mine arvinger at hiemle hannem dette kiøb fri og

“frelseligen for alle og een hver mands paatalle, saa hand og hans arvinger blive

“ij alle optenchelige maader for dette kiøb og wanhiemmel skadesløs.”

10

Ditmar Kahrs løste borgerbrev som kjøbmand 27. mai 1706. Han kaldes i

borgerboken Ditmer Cars og opgives født i Hugsted i Bremen stift; et saadant

stedsnavn findes ikke og er sikkert feilhørsel for Kuhstedt.

I 1706 hadde han ogsaa kjøpt Henrich Ditmaers handel og nordfarbog, og ved

skjøte dat. 27. februar 1715 kjøpte han hus paa Øvregaten. Tomten var 57 alen

lang, 9 alen bred oventil og 13½ alen bred nedentil. Mulig det var det samme

hus som Marcus Molle bebodde ved sin død. Det bestod av “waanhuset til gaden,

,,2de etager, derunder 2de stuer med kiøken og skorsten, bagenfor 1 stue med

“kiøken og skorsten dernest 2de boder med Ildhus med indemuret bryggerkiedel

“og skorsten saa og have og plads.”

1715 døde hans morbror Cort Hüncken og Ditmar Kahrs blev værge for de

umyndige barn og kjøpte paa auktion Cort Hünckens nordfarbok.

Ditmar Kahrs har neppe været syk mange dage, for fra 16. til 18. juli kjøpte

han paa auktion diverse husgeraad til værdi 24 rd. og 28. juli blev han begravet

i Korskirken paa gulvet under stolene. Lysene var tændt paa alteret og aIle klokker

ringet. Gravstedet, lysene og klokkeringning kostet 16 rd.

30. september blev Hans Bergendal opnævnt til formynder for barnene. Skifte

efter Ditmar Kahrs blev holdt 9. oktober 1727. Til arv for de 4 sønner var 639 rd.


3 sk. Arvemidlerne blev staaende dels i morens iboende hus og dels i den hende tilhørende

handelsstue.

Gift i huset, Korskirkens sogn, 1. mai 1710 med Barbara Bergendal, f. i Munkebjergby,

Sjælland, ca. 1690, † i Bergen 1774, begr. i Korskirken 14. december 84 aar gl., datter

av sogneprest til Korskirken Jens Sørensen Bergendal og Anne Cathrine Jensdatter Spend.

Barbara Bergendal blev gift ²) i Korskirken 28. juli 1729 med Marcus Molle f. i Warnichenhagen,

Wismar, † i Bergen 1739, begr. i Korskirken 16. juni. Han var handelsforvalter

paa stue 1 i Belgaarden fra 1723 til han 3. november 1729 løste borgerbrev

som kjøbmand. Marcus Molle døde uten barn, skiftet blev holdt 24. oktober 1740.

Hans arvinger var søskende, hvorav broren Petter Molle hadde været kjøbmand i Bergen og

hadde efterslægt der. Der var oprettet testamente mellem egtefællerne hvorefter

Marcus Molles arvinger kun tilkom 50 rd. av boet. 1742 kjøpte Barbara Bergendal sin

mors hus paa auktion for 120 rd., det laa paa “Skostrædealminding” ved Korskirken,

1752 sælger hun samme hus for 460 rd. og kjøper en større eiendom av sin søn Dithmar

for 535 rd., den ligger ogsaa ved Skostrædet med façade til Kongens gade. Ved sin

død bebodde hun 19de rode nr. 6 i “Lille Kongens gade” (Skostrædet 6), det blev da

solgt for 180 rd.

Dimar Kahrs’ 6 barn: (III. 1—6).

1. Johan Kahrs, f. 1711, † ?, g. Gierding. Side 12.

2. Jens Kahrs, f. 1712, † 1781, g. Lind. Side 12.

3. Dithmar Kahrs, f. 1713, † 1785, g. Heiberg og Koren. Side 24.

4. Søren Kahrs, f. 1715, † 1794, g. Friele. Side 76.

5. Margrethe Kahrs, f. 1718, † 1719 .

6. Nicolay Kahrs, f. og død 1719.

III. 1. Johan Kahrs, dpt. i Korskirken 2. februar 1711.

(Fad.: Mag. Jens Bergendals hustru Anne Catharina Spendsdatter, mademoiselle Kirstine Bergendal,

Cort Hünechen, Henrich Sars 1 ). Hans Bergendal).

Ved skjøte dat. 15. september 1733 kjøpte han avdøde Johan Bossings handelsstue

i Bugaarden, der bestod av 2 boder, 2 lofter med taske og underliggende

grund samt Bøssings handelsbøker med utestaaende nordfar-og bondegjæld. Der

hørte dog ikke med rettighet til ildhuset; det maatte kjøperen ordne med sine

naboer. Kjøpesum 560 rd. 1734, 23. november løste han borgerbrev. Forretningen

er nok snart blit utvidet for i 1739 har han i Bugaarden 4 boder, 5 lofter, 1 folkestue

samt handelskleven med kammer. 1748 holdt han handelsforvalter. — Med

sin hustru fik han et stort vaaningshus straks indenfor Nykirken, men det solgte

han 1743. I aarene 1744 — 48 bor han ialfald paa Øvregaten og sogner til Korskirken,

1750 sogner han til Nykirken .

...........................

1

) Henrich Sars, brygger, f. i Wismar, tok borgerskap i Bergen 3. juli 1684, hvor han døde 1715

(skifte 5. juni). Gift 1 ) Korskirken 24. september 1682 Giedsche Smit f. i Barntorp i grevsk. Dobholdt

12. september 1658, † 19. oktober 1688. Gift 2 ) Korskirken 2. juni 1689 Anne Tweidemann, f. i Kuhstedt

16. april 1661, † 11. november 1694. Gift 3 ) Korskirken 23. oktober 1695 Wendel Brandt, † 30. mars

1719. Hans anden kone var sikkert slægtning av Ditmar Kahrs, hvis mormor kan ha været den Anna

Tweidemann der blev begr. i Kuhstedt 28. mai 1690, 85 aar gl. Sønnen Hans Sars, dpt. Korskirken 21.

oktober 1690, var 1713 fadder til Ditmars søn Dithmar og døde i England 1716. Datteren Anne Elisabeth

Sars, dpt. 14. mars 1699, var i 1719 fadder til Ditmar Kahrs’ yngste søn og blev gift i Korskirken 17. september

1727 med skipper Johan Andersen.

11


Johan Kahrs drev ved siden av sin kjøbmandshandel ogsaa eiendomshandel,

baade i byen og paa landet. Gaarden Sælen var kort tid paa hans haand, likesaa

gaardene Slettebakken, Øvre og Nedre Natland.

1750 er han overtoldbetjent og sidste gang han er fundct nævnt er da han 21.

december 1759 staar fadder til sin fætters søn Lyder.

Nedenstaaende billcde er kommet fra Frekhaug og er tydelig fra samme haand som

portrætterne av guldsmed Jens Kahrs og hustru. Det opgives at forestille en

herre av familien Kahrs og det kan i saafald ikke være nogen anden end overtoldbetjent

Johan Kahrs.

Gift i huset, Nykirkens sogn, 19. februar 1743 med Ide Gierding, dpt. i Nykirken

16. oktober 1718, † 1751, begr. i Nykirken 12. januar “paa gulvet i Kirken med

alle klokker”. Hun var datter av Bastian Giertsen

Gierding og Clarchie Warnersdatter Ross, og enke

efter kjøbmand Hans Lennertsen Weiner med hvem

hun hadde en datter der døde ½ aar gl. — 2 barn:

(IV. 1—2).

IV. 1. Barbara Kahrs, dpt. i Korskirken 15. november

1744.

(Fad.: Barbra sal. Marcus Molls, Karen Lind, Idus

Gierding, Søffren Kahrs, Stinche Will).

Begravet i Korskirken 10. april 1745.

IV. 2. Cornelia Ross Kahrs, dpt. i Nykirken 24. juli

1750.

(Fad.: mad. Zidsele Catharina Kahrs né de Heiberg,

mad. Anna Weiner né de Bremer, jomf. Didericha Fasmer,

Sr. Henrich Jansen Fasmer og Sr. Jens Kahrs).

I folketællingslisterne 1801 for Sandvigen

oplyses at Cornelia Kahrs 50 aar, vanfør, ugift, opholdes av gaver, er indlogeret hos

enken Elen Margrethe Jacobsdatter. Hun lever endnu i 1803.

Ill. 2. Jens Kahrs, dpt. Korskirken 1. mars 1712.

(Fad.: Heinrich Holtermans hustru Anna, Anna Margrethe Hünnechen, pige, mag. Jens Bergendal,

raadmand Carsten Bagge, Carsten Holterman), † 3. februar 1781. Guldsmed.

Han utstod sin guldsmedlære hos Magnus Bessel 1726—31, sat mesteraar 1737

—38 hos Johannes Møller og tok borgerskap som guldsmed 28. oktober 1738.

Meddelt bestalling som guardein 14. april 1744. I sin ansøkning om den stilling

oplyser han, at han har tat eksamen paa Kongsberg.

Jens Kahrs drev en efter den tids forhold større virksomhet, 1755 ansaaes han

for at ha det meste og bedste guld- og sølvarbeide i byen, 1759 holdt han 3

svende og 4 drenge paa sit verksted. Der findes endnu bevaret vakre arbeider

fra hans haand.

Jens Kahrs var løitnant ved borgervæbningen og blev 1. september 1764 stadskaptein

ved Raadhusalmendingens kompagni. Han var med at starte den 1759

anlagte “Cattun og Lerreds Trykkeri Fabrik” hvori han ved sin død eiet 5 /12.

Fabrikken har neppe lønnet sig og antagelig har han sat til penge paa den. —

1763 opga han guardeinstillingen til fordel for sin ældste søn Ditmar. Antagelig

12


Guldsmed Jens Kahrs’ 18 barn.

13


gik det mindre godt med Jens Kahrs' forretning i de sidste aar, mulig han har været

syk. De sidste 11 uker laa han til sengs og døde 3., begravet 16. februar 1781 "sat

i kirken med fuld ceremonie".

Ved skjøte dat. 30. april 1753 kjøpte han Jacob de Langes hus i Skostrædet, 17. rode

nr. 1 (nu Bankgaten 2) for 642 rd. Eiendommen bestod av vaaningshuset i 2 etager.

"I den nederste en stor stue med bilæggerovn og om væggen betrekket med tapetzerie

"ligesom en mindre stue med bilæggerovn. Derhos et rumlig kiøken og en spiseboed,

"udi 2den etage 2de stuer med bilæggerovn derhos 3 kammere og et contoir hvorover

"er lemmen og huset er med tagsten belagt, nest ved huset paa den nordre side er en

"tømret bygning indrettet til hestestald af 2de etager med et kammer og lem over ligesaa

"med pandetag belagt, bagenfor waanhuset er der en plads med fri port til gaden og

"paa pladsen en vandbrønd med behør, hosstaaende brøggerhus paa 3 tønders rum

"m. v. som mur og nagelfast findes".

I denne eiendom blev han boende til sin død. Ved registrering i boet var der

adskillig kobber og tin, 11 ryslæders og endel "guldlæders" stoler, men ellers et middels

utstyr. Da hans bo efter 4 aars skiftebehandling 1 ) sluttes er der intet tilovers. Vaaningshuset

blev solgt for 1500 rd.

Gift i huset 5. oktober 1739 med Karen Lind, f. 23., dpt. Nykirken 26. juli 1720,

† 18., begr. Korskirken 23. mai 1807, datter av kjøbmand i Bergen Jørgen Lind og

Karen Christensdatter.

Jens Kahrs og Karen Lind blev 1751 malet av Mathias Blumenthal, der ogsaa senere

malte deres 18 barn, — ogsaa de dødfødte.

Jens Kahrs' 18 barn: (IV. 1—18).

1. Ditmar Kahrs, f. 1740, † 1788, g. Middelthon.

2. Jørgen Kahrs, f. 1741, † 1743.

3. Barbara Kahrs, f. 1742, † 1763, g. Frørup.

4. Karen Kahrs, f. 1743, † 1808, g. Schriver. Side 16.

5. Jørgen Kahrs, f. 1745, † s. a.

6. Jørgen Kahrs, f. 1746, † 1747.

7. Dødfødt barn 1747.

8. Jørgen Kahrs, f. 1748, † 1785, g. Cortonne. Side 18.

9. Anna Catharina Kahrs, f. 1749, † 1752.

10. Maren Margrethe Kahrs, f. 1750, † 1751.

11. Cecilie Cathrine Kahrs, f. 1752, † 1829, g. Garmann. Side 18.

12. Jens Kahrs, f. 1753, † ?

13. Anna Kahrs, f. 1754, † 1789, ugift.

14.{Christen Kahrs, f. 1755, † 1809, g. Juel. Side 19.

15.{Maren Kahrs, f. 1755, † 1795, ugift.

16. Margrethe Johanne Kahrs, f. 1758, † 1788, g. Rubach. Side 23.

17. Dødfødt datter 1760.

18. Catharine Margrethe Kahrs, f. 1762, † 1763.

IV. 1. Ditmar Kahrs, dpt. i Korskirken 16. august 1740.

(Fad.: Barbara Bergendal, Maren Lind, Jørgen Lind, Jochum Rogen, Johan Kahrs).

† 14., begr. Domkirken 21. mai 1788 "i muret begravelse". Guldsmed.

Han utstod sin lære hos faren 1753-58, sat mesteraaret hos samme 1762-63

.........................

1

) Se nærmere herom N. P. T. II p. 410.

14


og adjungeredes sin far i guardeinstillingen 16. september 1763. Han fik alle embedets

indtægter og skulde uten vederlag stemple alt det guld og sølvarbeide som

gik ut fra hans fars verksted og desuten betale ham 50 rd. aarlig. Han hadde

ogsaa løfte paa succession.

Ditmar Kahrs stillet 20. oktober 1787 500 rd. kaution for sin fætter Caspar Kahrs

der da var blit foged i Romsdalen og fik stiftsbefalingsmand Schouboes attest for

at han “for nærværende tid var mer end vederheftig for den sum”. Eiet og bebodde

16de rode no. 101 (nu Musægaten 7).

Ved skjøte dat. 7. oktober 1773 kjøpte han Fantoft gaard i Skjold skibrede av

skyld 1 løp smør. Gaarden blev av enken solgt 30. april 1789 til kjøbmand

Hillebrant Harmens.

Gift 10. december 1767 m. Anne Marie Middelthon,

f. i Kjøbenhavn, † 25., begr. 29. december Korskirkegaarden

1810, 75 aar gl. Hun bodde da i 19de rode

no. 45. (Lille Øvregate 29). Uten barn.

Der var oprettet testamente mellem egtefællerne

dat. 19. juli 1783. Som arving paa Anne Marie Middelthons

side meldte sig hendes søstersøn kaptein Stephan

Barclay Meydel, men boet var litet og vel 100 rd. minus.

IV. 2. Jørgen Kahrs, dpt. i Korskirken 12. august 1741.

(Fad.: Mad. Anne Cathrine Bergendal, Karen Davidsdatter,

Hans Bergendal, Jochum Schultz, Søfren Kahrs).

Begr. Korskirken 26. april 1743.

IV. 3. Barbara Kahrs, dpt. Korskirken 11. november 1742.

(Fad.: Barbare Kahrs, Ide Gierding, Echte Jensdatter, Hr. Jens Bergendal. Sr. Willum Møller).

† 23., begr. i Nykirken 29. december 1763.

Gift i huset, Korskirkens sogn, 17. januar 1763 m. Niels Frørup, dpt. i Nykirken

4. januar 1735, † 18., begr. i Nykirken 24. mai 1776, søn av glarmester Hans Førup

og Nille Cathrine Rasch.

Niels Frørup gik i guldsmedlære hos Morten Angell 1748—54, sat mesteraaret

hos Jens Kahrs 1758—59, tok borgerskap som mesterguldsmed 12. august 1760,

som kjøbmand 8. mars 1768.

1767, 26. november blev Niels Frørup gift igjen med enke efter Henrich Schiøth,

Judithe Abrahamsdatter von Erpecom; med hende 4 barn.

Ved Barbara Kahrs’ bryllup var der trykt 1 sang og ved hendes begravelse 2

hvorav titelen av den ene hitsættes:

Kiærligste

Ære-Blomster

Strøede

For

Edle Gud-Elskende og Dyd Ziirede

Nu Himmel-Salige

Barbara Frørup

né de Kahrs

Som blev fød til Verden den l0de Nov. 1742

Efter at Hun havde levet her i Verden et GUD og Mennesken

15


ehageligt Levnet udi 21 aar, 1 maaned og 13 dage

og

Udi et Kierligt Egteskab 11 Maaneder og 4 dage, efter at hun havde

glædet Hendes Huus med en Deylig ung Datter

Overleverede Sin Dydige Siel udi Sin Skabers Hænder

ved en Salig Død den 23 December 1763

Da

Hendes Jordiske Levninger ved en anseelig Sørge-Commitat

bliver geleidet til Sit Sove-Kammer i Bergens Nye-Kirke

den 29 Ejusd. h. A.

Ved Hendes Grab

Af

Sørge-Huusets

oprigtige Ven

H. D.

Skiftet efter Barbara Kahrs blev sat 22. januar 1764. Boets hele indtægt var

2286 rd. Begravelsen kostet 150 rd. Til arv for mand og barn blev igjen 609

rd. Indboet var takseret for 450. At Barbara har faat et standsmæssig utstyr

fremgaar av fortegnelsen. Der er: 1 sort damaskes klædning, 1 broseret ærmekaabbe,

6 forskjellige skjørter, hvite, røde. sort, grønt, de er av callemanche, demitt

og damask, men der nævnes ingen overkjole eller trøie. Derimot 1 “regne Taft”,

12 serker, 15 forklær hvorav 3 er hvit og blaa, 12 næseduger, 4 par handstrømper,

4 kappekrøller og en del knipling til brudetøi.

Til huset var der bl. a.:

10 par linlerred og 10 par strylerreds lagen.

6 lindreyels bordduger med 2 dusin salvetter.

8 strydreyels bordduger med 2 dusin salvetter.

6 linlerreds theduger.

10 bilfeldts og 4 sirtses gardiner med kapper, pudevar m. m.

5 oversenger, 2 undersenger, 17 forskjellige puder, nogen av olmerdug andre av

Dansk væhr.

20 ryslæders stoler, 6 taburetter.

1 skatol av valnødtræ, 1 av eketræ.

1 kastedrag av valnød med sølvbeslag.

2 speile, borde, sengesteder, messing og kobber, porselæn og glas.

Barbara efterlot en nyfødt datter:

Nille Calhrine Frørup , dpt. i Nykirken 14. december 1763, † ugift 23. februar 1801.

IV. 4. Karen Kahrs, dpt. i Korskirken 18. november 1743.

(Fad.: Karen Lind, Anna Schultz, Marie Bergendal, Eric Andersøn, Ditmar Kahrs).

† 4. december 1808.

Gift i huset 21. mai 1767 med Corl van Lybech Schriver, f. 31. januar, dpt.

i Korskirken 2. februar 1709, † 12. december 1776, søn av kjøbmand i Bergen,

Albert Schriver og Elsebe Hansdatter Dam.

Cort Schriver tok borgerskap som skipper 19. juli 1738, blev senere kjøbmand.

Han var første gang gift 18. oktober 1746 med Rebecca Margrethe Rich, f. 1717,

16


† 1760, hun efterlot 1 datter. Til sit første bryllup kjøpte Cort Schriver ved

skjøte dat. 7. oktober 1746 Jacob Holtermans hus i Dræggen. Det hadde brandfri

kjelder og bestod av “en stue rødmalet udvendig til den almindelige gang eller

“bryge, i mod samme stue i forgangen er en indrettet krambod og nest hos er

“cammer til madvarer, derfra i bemelte forstuegang en stue med tapet beklæd er

“treket under loftet ved denne og fornævnte fremstue et bekvemt kiøken hvorfra

“er opgang til husets øverste verelser bestaaende af et kammer over dagligstuen

“med vindovn dernest et andet lidet kammer uden ovn og over bagstuen et stort

“kammer og overværende lem hvorpaa er et med bord afdelt lidet kammer. I

“formelte stuer befindes 2de bilæggerovne. Paa gaardspladsen er et værelse i

“mod den murede kielder af bord og standerverk opført. Ovenpaa kielderen er

“en bygning til børnestue med kackelovn. Paa pladsen er en port til udgang til

“algaden” — den er fælles med naboen.

Cort Schriver blev begr. i Korskirkens kor 19. december 1776 med fuld ceremonie

og biskop Hagerup holdt ligprædikenen. Begravelsen kostet 272 rd., til

arv blev der kun igjen 206 rd. og det rak vel ikke langt for Karen Kahrs der sat

igjen med 5 smaa barn. Steddatteren Elsebe Albertine Schriver blev 1768 gift

med skipper Daniel Clausen.

Cort Schrivers maleri hænger i Vestlandske Kunstindustrimuseum. — Karen

Kahrs oprettet en specerihandel som hun endnu drev i 1801 og bodde da i 15de

rode no. 14 (Torvalm. — Walkendorfsgt.). Hun blev begr. 15. december] 808 “paa

“Tyskekirkegaarden paa det stykke som tilhører Korskirken, kl. 2, ringet fra 2—4,

“uden ceremonier, dog betalt.” 5 barn:

1. Rebecca Margrethe Schriver, f. 14., dpt. i Korskirken 18. mars 1768, † 2. februar 1851, ugift.

2. Karen Albertina Schriver, f. 14., dpt. i Korskirken 20. juni 1769, † 18. mars 1860, ugift.

3. Anna Catharina Elisabeth Schriver, f. 6., dpt. i Korskirken 12. juli 1770, † 27. februar 1828,

ugift.

4. Albert Schriver, f. 12., dpt. i Korskirken 19. juni 1771, † 28. oktober 1852, ugift. Tok borgerskap

som kjøbmand og vinhandler 26. juli 1808, opsa dette selv 28. mai 1818; 1815, 5. september

kjøpte han gaarden Frekhaug i Herlø skibrede og er antagelig flyttet dit med sine

søstre. 1846, 27. april opretter han og hans 3 igjenlevende søstre testamente hvorved Johannes

Alias Henrichsen indsættes til deres universalarving. Testamentet blev fornyet 22. juli 1853,

tinglæst 13. mai 1861. Johannes Alias Henrichsen har ogsaa tiltraadt arven. 1863 blev Frekhaug

delt og skyldsat paa nyt og den nordre gaard sælger Henrichsen 28. mai 1864 for 1300

spd. og 15. juni 1885 sælger han den anden del for 22.000 kr. Henrichsen var en av byens

kjendte gatefigurer og hadde opnavnet “Spøttebuksen”. Det fortælles at han engang sammen

med en del andre unge mennesker besøkte Schrivers paa Frekhaug og blev saa begeistret

over stedets naturskjønhet at hans poetiske aare ga sig utslag i et digt til stedets og vertens

pris. Derover blev Schriver rørt, fattet godhet for den unge mand og testamenterte ham

hele sin eiendom.

5. Johanne Cortine Schriver, f. 22. april, dpt. i Korskirken 1. mai 1774, † 1. august 1856.

Av disse søskendes liv paa Frekhaug har Elisabeth Welhaven git en novellistisk skildring.

IV. 5. Jørgen Kahrs, dpt. i Korskirken 13. februar 1745.

(Fad.: Maren Hofman Krog, Hr. Jens Bergendals, Anna Maria Gerding, Jørgen Lind, Adolph

Tanch, Hans Lampe).

Begr. i Korskirken under stolene 28. august 1745.

17


IV. 6. Jørgen Kahrs, dpt. i Korskirken 21. juni 1746.

(Fad.: Maren Lind Sr. Tanchs, Anne Helene Bergendal, Peder van Santen, Thim Petersen,

Henrich Bergendal).

Begr. i Korskirken 19. december 1747.

IV. 7. Dødfødt barn, begr. i Korskirken 27. mai 1747.

IV. 8. Jørgen Kahrs, dpt. i Korskirken 2. oktober 1748.

(Fad.: Barbra Molle, Wibiche Tonnesdatter, Christopher Heiberg, Jens Lind, Jens Sørensen

Heiberg).

† 1785, begr. 26. september i Domkirken. Papirtrykker.

Konfirmeret i Fjeldberg kirke 1765. Han var utdannet i tegning og modellering

ved Kjøbenhavn og Stockholms kunstakademier, averterer 1774 i Bergens aviser

at han mottar elever i tegning. 1774 anla Jørgen Kahrs sammen med sin bror

guldsmed Ditmar Kahrs en liten fabrik for papirtapeter og voksduk. Av fabrikkens

produkter averterer han tilsalgs papirtapet, diverse sorter blomsterverk,

ornamenter og historier. Han bodde dengang hos sin bror Ditmar. Gift i St.

Jørgens kirke 14. december 1784 med Marie Lovitze

Cortonne. 1 )

Efter mandens død fik hun kongl. bevilling til at

”arbeide med sine to hænder samt informere andre

“i skrædderarbeidet uden paaanke af mestrene.”

1790 ansøker hun magistraten og blir tilladt at holde svend. — “Jørgen Kahrs

“har ved en og anden reise søgt at gjøre sig duelig i maleriet og skilderiet.

“Enken lever nu i kummer.” 1791 blev hun ved kongl. naade forundt indtat i

malerlauget. 1795 averterer hun at hun underviser honnette mænds børn i fransk.

Uten barn.

IV. 9. Anna Catharina Kahrs, dpt. i Korskirken 31. november 1749.

(Fad.: Cecilia Cathrine Heiberg, Berte Marg. Bessel, Margrethe Maria Friele, Hr. Dithmar Kahrs,

Jørgen Lind).

Begr. i Korskirken 26. mai 1752.

IV. 10. Maren Margrethe Kahrs, f. 20., dpt. i Korskirken 23. december 1750.

(Fad.: Maren Tanch, Christiane Friele, Magdalene Bessel, Hr. Jens Rennord, konsul Henrich

Janss. Fasmer).

Begr. i Korskirken 19. mars 1751. Kaldes ved begravelsen Elen Margrethe.

IV. 11. Cecilia Catharina Kahrs, f. 7., dpt. i Korskirken 12. mars 1752.

(Fad.: Bispinde Pontoppidan, Cecilia Catharina Kahrs, Mette Lexau, Christian Friele, Jens Lind).

† 31. januar 1829.

Gift 16. mai 1772 med Johan Garmann, f. 5., dpt. i Mjelde sogn, Haus, 10.

januar 1744, † 10. januar 1810. Proprietær og eier av Store Sandvigen og

Mjelde gods. 7 barn:

1. Dødfødt datter 1. oktober 1772.

2. Wenche von der Lippe Garmann, f. 2. december 1773, † 1. mai 1775.

3. Johan Christopher Garmann. f. 1779, † 25. januar s. a.

........................................

1

) “efter tilladelse af stiftsprovst Dr. Mossin af hvem de var trolovede.” Mulig hun har tilhørt den

reformerte kirke og været av den franskreformerte familie Cortaud der indvandret fra Sydfrankrig til

Danmark i slutten av 17de aarhundrede. (Per. Tid. 1909, s.30).

18


4. Jens Kahrs Garmann. f. 29. august 1781, † 9., begr. paa Korskirkegaarden 17. mars 1830.

Eiet og bodde paa Storemøllen i Sandvigen.

Da det borgerlige artilleri i 1807 organiseredes i Bergen, gjorde han tjeneste ved dette

som bombarder, fungerte en tid som sectionschef i kystværnet og utnævntes 10. april 1810

til secondløitnant à la suite i Bergenhusiske regiment (Ytre Sogns komp.), blev premierløitnant,

gik av paa vartpenge ved armeforandringen 1818.

Gift i Korskirken 24. mai 1813 med Christine Staman. f. 18., dpt. i Korskirken 26.

december 1793. 5 barn.

5. Wenche Karine Garmann, f. 23. august 1782, † 2. mai 1837. Gift 1 ) i Mjelde sogn 7.

september 1800 med Hans Lem Jersin, f. ca. 1771, † 18. december 1820. Birkedommer

over Svanø birk i Søndfjord.

Gift 2 ) med Melchior Melchiorsen Falch, f. 25. august 1775, † 3. februar 1849, løitnant

og proprietær paa Amble i Sogn.

6. Jan Garmann, f. 5. januar 1784, † 3. december 1804.

7. Christopher Garmann. f. 7. august 1788, † i Sandvigen 16. juli 1842, proprietær og eier av

Mjelde gaard samt lensmand og veiinspektør. Biskop Pavels kalder ham i 1818 kirkeeier

“en ung mand af anstand og levemaade”.

Gift 7. august 1811 med Georgine Brunchorst, † paa Eidsvaag 5. august 1855.

IV. 12. Jens Kahrs, f. 3., dpt. i Korskirken 7. august 1753.

(Fad.: Biskop Erich Pontoppidan, Jørgen Lind, Dithmar Kahrs, mad: Barbra Molls, Margrethe

Marie Friele).

Jens har antagelig sittet sine læreaar som guldsmed hos sin far, men denne

har forsømt at iagtta laugsreglerne og faat utstedt formel lærekontrakt for ham.

Guldsmedlaugets forhandlingsprotokol meddeler nemlig at: ,,25. februar 1779

“indfandt Sr. Jens Kahrs sig, med anmodning at faae sin søn Jens Kahrs som

“tilforn icke var indskrevet at faa ham udskrevet som Svend med Paastand at

“han længe forhen skulde være at andsee som Svend udi Lauget, hvilket icke

“blev accorderet.”

Ved skjøte dat. 27. januar 1781 kjøper han sin fars guldsmedverktøi for 150 rd.

Er senere ikke fundet nævnt.

IV. 13. Anna Kahrs, dpt. 6. december 1754.

(Fad.: Maren Tanch, Mette Cramer, Karen Treye, Jørgen Lind, Herman Kramer).

Begr. i Domkirken 25. mai 1789. Ugift.

IV. 14. Christen Kahrs, tvilling, f. 2., dpt. i Korskirken

7. december 1755.

(Fad.: Barbra sal: Molles, jomfru Greve, Hr. Johan

Witte, Jørgen Lind, Dithmar Kahrs).

† efter 6 dages sygdom 18., begr. 25. september

1809 i Domkirkens sakristi. Stiftsprokurør.

Bergens latinskoles protokol oplyser at han var privat “informeret af monsr.

Dithmar Kahrs, kom i 4de klasse ved indmeldelsen 1770 under monsr. Vigeboes

private tilsyn. Fortsatte sine studeringer under privat information.”

Han eiet hus i Bergen, 15de rode no. 125 (Torvalm.—Veiten).

Gift i Fjeldberg 25. juni 1783 med Christine Ørbech Juel, f. 13., dpt. i Fjeldberg

17. september 1761, † 30. december 1841. Datter av foged og kammerraad

Andreas Juel og Anna Christophersdatter Munthe. 2 barn: (V. 1—2).

19


V. 1. Christen Kahrs, dpt. i Fjeldberg 22. december 1782.

(Fad.: Foged Ulrich W. Koren, Hr. Kahrs, mad. Anne Hundt, mad. Koren, provstinde Koren).

† paa sin gaard. Sørum, Ringerike, 1. juni 1871. Foged.

Han blev sat i Bergens latinskole juli 1796, i aarene 1799—1800 fik han karakteren

godt haab, 1801 meget godt haab. Student 29. oktober 1801 (laud), cand.

jur. 1808, copist 1809, fuldmægtig 1810, foged i Gudbrandsdalen 18. september

1815, foged Ringerike og Hallingdal 22. mai 1833, entlediget 2. mai 1855.

Ved hans utnævnelse var Søndre Gunstad i Ringebu fogedgaard. Ca. 1825

flyttet han til Sigstad i Kvam, Gudbrandsdalen, hvor han bodde resten av sin

embedstid.

Gift 1 ) 8. august 1817 med Karen Wold Blom, f. 27. september, dpt. i Tønsberg

5. oktober 1786, † paa Søndre Gunstad 9., begr. i

Ringebu 24. janllar 1822 1 ). Paa hendes gravsten staar:

Her hviler

Frue : Karen : Kars : fød Blom

fød den 27 September 1786

Gift den 8 augusti 1817

Død den 17 Januari 1822

Dit hulde Støv Tilhører Jorden

Din Skiønne aand Himmelen

Dit Minde Savnet

Kierlighed Himlens og Jordcns Baand

Forener evig vore Hierter.

Gift 2 ) Olave Petronelle Kirstine Blom, f. 23. mars,

dpt. i Tønsberg 26. april 1791, † paa Hole, Ringerike,

21. november 1873. Begge døtre av sorenskriver,

justitsraad Jan Blom og Anne Cathrine Heegaard.

Olave Blom har utgit 2 samlinger smaadigte.

Foged Christen Kahrs.

Fogcd Christen Kahrs’ 7 barn: (VI. 1—7).

1. Christian Anton Juel Kahrs, f. 1817, † 1878, ug., lensmand.

2. Carl lngvald Kahrs, f. 1818. † 1870, g. Lundesgaard.

3. Janette Bernhardine Christiane Kahrs, f. og † 1820.

4. Jan Lauritz Kahrs, f. 1821, † 1875, g. Oppegaard.

5. Kaja Catharina Ørbech Kahrs, f. 1827, † 1920, ug.

6. Olave Christiane Anette Kahrs, f. og †1829.

7. Christian Olaus Heegaard Kahrs, f. 1835, † 1882, ug.

VI. 1. Christian “Anton” Juel Kahrs, f. 24. september 1817, dpt. i Ringebu 25.

mars 1818, † Hole, Ringerike, 25. februar 1878. Han blev 1856 lensmand

i Hole, eiet og bebodde den store vakre gaard Sørum. Han var kjendt for

sin elskvædighet og gjestfrihet og hadde mange venner blandt kunstnere i

Kristiania; de besøkte ham gjerne om sommeren. Ugift.

VI. 2. Carl Ingvald Kahrs, f. 21. december 1818, dpt. i Ringebu 8. mars 1819,

† paa Gihle i Norderhov 1870.

Gift med Inger Maria Lundesgaard, †19. oktober 1887, datter av gaardbruker

i Soknedalen Elling Lundesgaard. 2 barn:

......................

1

) Denne dato er fra kirkeboken.

20


VII.1. Christen Kahrs, f. 15. juli, † 11. oktober 1855.

VII.2. Elling Kahrs, f. 24. januar 1857, † 18. november 1894. Gaardbruker paa

Gihle i Norderhov. Ugift.

VI.3. Janette Bernhardine Christiane Kahrs, † 30. januar 1820 1 dag gl., begr. ved

Ringebu 9. februar.

VI.4. Jan Lauritz Kahrs, f. 7. december 1821, hjemmedpt. Daab stadfæstet i Ringebu

1. september 1822. † i Kristiania 11. oktober 1875. Protokolfører ved Kristiania

byret.

Gift med Anna Oppegaard, f. i Enebak 7. december 1847, † i Kristiania 22.

mai 1912, datter av Halvardus Oppegaard. 2 barn. (VII. 1—2).

Anna Oppegaard gift 2 ) med Halvor Tscherning, † i Kristiania 11. juni 1894,

fuldmægtig hos sorenskriveren i Aker.

VII.1. Karen Olave Kahrs, f. i Kristiania 7. februar 1867. Bosat i Antwerpcn.

Gift med skibskaptein Harald Hauge.

VII.2. Kaja Karoline Halvarda Kahrs, f. i Kristiania 20. december 1874.

Gift i Kristiania 2. oktober 1895 med Carl Magnus Christian Sund, f. paa

Sund i Salten 10. juli 1869, søn av lensmand i Gildeskaal og Beiarn, Haagen

Olsen Sund og Anette Cathrine Neuman.

Carl Sund har gjennemgaat Trondhjems latinskole, Gruners handelsakademi

i Kjøbenhavn 1890, ophold i Danzig for sprog, senere England, Frankrig,

Schweitz m. fl. Bosatte sig 1899 i Kristiania, var disponent for en større

fabrik, løste borgerbrev der 8. juni 1904 og startet egen engrosforretning

med fabrikdrift og agenturer. Medlem av de “Næringsdrivendes Toldkomite”

nedsat av staten 1905. Medlem av styret og stifter av Nordisk Motorunion

1904, flere gange formand i “Nordlændingernes forening” i Kristiania, stifter

av og senere formand i foreningen “Det Nordlige Norges Vel”. Ordfører

i repræsentantskapet for Kristiania & Oplands Vekselbank. Indehaver av

jubilæumsmedaljen fra “Nordlændingernes Forening” i Kristiania. Æresmedalje

fra “Nordlandslaget i Amerika”, 2 sølvmedaljer fra utstillingen i

Marstrand 1904, 1 sølvmedalje fra Risør 1905, 1 sølvmedalje fra Kristiania

1906. Deltat i grundlæggelsen av flere grubeforetagender, industrier etc.

Siden 1904 utgiver og redaktør for aarsheftet “Det Nordlige Norge”, utgit

et populært videnskabelig arbeide “Det sunkne continent” (Atlantis). Stadig

bidragsyder til dagspressen. Han erholdt H. M. kongens fortjenstmedalje

i guld paa sin 50-aarsdag. 6 barn.

1. Haakon Kahrs Sund, f. 21. juli 1896. Handelsskoleeksamen 1914 og videre utdannelse i

Amerika. Leder en av prof. Nansens hjælpeekspeditioner i Rusland ved Volga og

høsten 1922 en lignendc i Øst Turkestan ved Kurgau. Gift høsten 1922 med fyrs inde

Vera E. Dondine, student fra Moskva.

2. Arne Halvor Beissel Sund. f. i Drammen 29. januar 1898. Artium ved Frogner skole.

Studerer theologi i Rom.

3. Astrid Catharina Sund, f. i Drammen 8. august 1899. Gift i Kristiania 7. august 1920

med Bjarne Wahlstrøm. Han var tidligere disponent for et aktieselskap der omsatte skog

og trælast, driver nu (1922) utelukkende sin store eiendom Flatlien. Søndre Land.

2 barn.

21


4. Carl Magnus Neuman Sund, f. paa Lille Egeberg i Ø. Aker 18. september 1900.

Agronom.

5. Bjørn Olaf Oppegaard Sund, f. i Kristiania 28. februar 1903. Farmer i Amerika.

6. Aase Ørja Sund, f. i Kristiania 29. november 1904.

VI. 5. Kaja Catharina Ørbech Kahrs, f. i Gudbrandsdalen 14. august 1827, † 29. juni,

begr. i Hole 2. juli 1920. Ugift.

Hun styrte huset for sin ugifte bror lensmand Anton Kahrs, senere bodde hun

endel aar i Stockholm, sine sidste aar i Kristiania. Hun bevarte til sin sidste dag en

usvækket interesse for den bygd hun saalænge hadde bodd i, og i 1914 gav hun

1000 kroner, senere 45.000 kroner foruten at hun 1916 kjøpte den lille vakre gaard

Kjeldsberg til barnehjem for Hole og har der sat sig et godt og varig minde.

Doktor Christian Kahrs.

Kaja Kahrs.

VI. 6. Olave Christiana Anette Kahrs, f. 6. mai, † 1. juli 1829, begr. paa Kvam kirkegaard.

VI. 7. Christian Olaus Heegaard Kahrs, f. paa Follum i Norderhov 17. mai 1835, † i

Hønefos 10. december 1882. Student 1854, cand. med. 22. december 1869. Fra

februar til august 1864 var han under den dansk-tyske krig ansat paa linjeskibet

“Fredrik VI” som marinelæge. I 1865—66 ansat 1½ aar som kandidat ved Rikshospitalets

forskjellige avdelinger, opsynslæge ved Søndmørsfisket vaaren 1869 og

nedsatte sig februar 1870 som læge i Hønefos, senere i Hole. Erholdt 1876 den

danske erindringsmedalje. Ugift.

Doktor Anders Daae i Chicago skrev i en avisartikkel om ham:

“Den yngre slægt kjender ham ikke, den ældre generation vil med vemodblandet

“glæde erindre den lange ulænkelige, glade og godmodige studenterfigur, som, da

“han efter 16 aars studium havde fuldendt sin examen, satte sig til at græde, fordi

“studenterdagene havde været saa korte. Han havde, som han selv udtrykte sig,

“været “mange steder” her i verden, men for at se sig endnu lidt mere omkring,

“reiste han i begynclelsen av 80 aarene som emigrantlæge med seilskibet “Alpha”

22


der bragte emigranter fra Norge til Sandwichøerne. Kahrs var vant til, at

“hvorsomhelst han kom, der kjendte man ham og han glædede sig over

“endelig at komme til et sted, hvor han vidste, at han kunde bevare sit

“incognito. Da saa skibet endelig forbi Cap Horn var kommet frem, ruslede

“han en dag i land og opover gaden i Honolulu. Men han var ikke kom-

“met langt, førend en mand kom hen til ham og med forbauselsen malet i

“sit ansigt utbrød: “Men i Jøssenamn er det ikke Dere da Kahrs!” -

“Det var en af opvarterne hos Nibbe, som nu fik anledning til i en anden

“verden at servere for en gammel kunde. “Verden er liden”, sagde Kahrs,

“naar han fortalte denne historie, “den er meget liden, man træffer kjendt-

“folk hvor man kommer.” Christian Kahrs, “lange-Christian” bodde hos

sin bror lensmanden paa Sørum til hans død, naar han da ikke var paa

sine reiser. Han var en kortere tid i 1876 konst. distriktslæge paa Søndmør

efter Christian Anton Kahrs og erhvervet sig der navnet “Christian

den anden”.

V.2. Andreas Juel Kahrs, (søn av Christen Kahrs, side 19), dpt. i Fjeldberg 26.

mai 1786.

(Fad.: Johannes Brun, monsr. Undal senior, monsr. Undal junior, fru cammerraadinde

Juel, mad. Geelmuyden, mad. Celius).

Begr. juni 1786, 14 dage gammel.

IV. 15. Maren Kahrs, tvilling, (datter av guldsmed Jens Kahrs side 12), f. 2., dpt. 7.

december 1755.

(Fad.: David Andersen Trøye, Maren Sr. Tanchs, Wibeche Sr. Schrøders, Petriche Smidt, Søren

Kahrs).

Begr. i Domkirken 27. juli 1795. Ugift.

IV. 16. Margrethe Johanne Kahrs, f. 3., dpt. i Korskirken 10. november 1758.

(Fad.: Margaretha Kahrses, Elisabeth Friis, regiments Qvartermester Christian Undal, Henrik

Rasmussen, Steen Bryghman).

† 25. mai, begr. i Nykirken 2. juni 1788.

Gift i Haus 18. mars 1786 med Joachim Rubach jun., f. 10., dpt. i Korskirken

17. september 1762. Søn av kjøbmand i Bergen, Joachim Rubach og Gedsche

Hedvig Strasburg.

Joachim Rubach jun. tok borgerskap som korn- og bondehandler 10. august 1786

og bodde i 3dje rode no. 15 (Valsengaarden 2). 2 barn:

1. Gedsche Karen Margrethe Rubach, f. 8., dpt. i St. Mariakirken 15. oktober 1786, † 5.,

begr. 12. mai 1828. Gift med Nils Bang Wingaard, † juli 1813, 25½ aar.

2. Joachim Rubach, f. 11. mars, dpt. i Nykirken 18. mai 1788, † 14., begr. i Nykirken 21.

august 1788.

IV.17. Dødfødt datter, begr. 1. februar 1760.

IV.18. Cathrine Margrethe Kahrs, f. 20., dpt. i Korskirken 28. februar 1762.

(Fad.: Sara Frørup, Barbra Kahrs, Niels Frørup, Dithmar Kahrs, Jørgen Tanch).

Vel den “Jens Kahrses datter 2 aar” der blev begr. i Korskirken 8. juli 1763.

23


III. 3. Dithmar Kahrs, (søn av kjøbmand Ditmar Kahrs. side 10), f. 29. september, dpt.

i Korskirken 1. oktober 1713.

(fad.: Mag. Jens Bergendahls hustru, Anna Catharina Spengers, Hans Bergendals hustru, Agnetha

Holterman, Niels Bagge, Søren Bergendal, Hans Sars).

† i Fjeldberg 17. januar 1785.

Student 30. juli 1735, bacc. phil. følgende aar (laud), 1737 huslærer hos cancelliraad

Hans Knagenhielm paa Kaupanger, 12. juli 1740 cand. theol. og 28. oktober

s. a. pers. cap. hos Christen Heiberg, sogneprest til Sogndal. 22. november 1748

pers. cap. hos Jens Rennord. sogneprest til Korskirken. 18. juni 1751 blev han

utnævnt til sogneprest i Fjeldberg, 1771 provst i Søndhordland.

Biskop Ole Tidemand sier om ham ved visitats i Fjeldberg kirke 1757. “Baade

“mandens vel og til opbyggelse udarbeidede, samt vel og

“til behag fremførte prædiken; saavelsom og gode cate-

“chisations maade gav tilsammen kjendeligen at forstaa, at

“han ikke selv havde været uden fremvæxt

“i færdighed til embedsgjerning, fra den tid

“af, da jeg for nogle aar siden kjendte ham

“som capellan pro persona til korskirkens

“menighed her i byen. Tillige erfarede jeg

“med fornøielse, at alle ting i menigheden

“fandtes i vedbørlig tilstand.”

Ogsaa biskop Arentz uttaler sig anerkjendende om ham

ved visitats 5. søndag efter Tref. 1764: “Hans prædiken

“over Dagens Evangelium hvori han betragtede Folkets

“rette Forhold ved Jesu Prædiken som et Exempel paa

“Tilhørernes Forhold ved Guds Ords Behandling, var

“ganske vel afpasset efter Tilhørerne. Enfoldige Bønder

“maa især have enfoldige Prædikener. Jeg mener enfoldige Ord, enfoldig Stil,

“enfoldigt Foredrag, naar de tillige ere opbyggelige. Prædikenen var vel ganske

“kort, dog var det vigtigste, som burde siges, ei forglemt. Denne mand har tem-

”melig gode gaver i Prædikestolen, som giør, at han kan høres med Behag, hvortil

“og kommer dette, at hans Vandel er i Enfoldighed og Retsindighed. Hvad hans

“Katekisation angaar, har jeg intet andet at sige, end at han bandt sig selv og

“sin Ungdom altfor meget til Ordene i Katekismens Forklaring, hvoraf kom, at

“den største Del var stum saasnart et Spørgsmaal med forandrede Ord blev fremsat.”

Gift 1 ) 1745 med Cecilie Cathrine Heiberg, f. i Sogndal januar 1720, † i Fjeldberg

18. februar 1764, datter av Sogneprest i Sogndal Christen Heiberg og Catharina

Jespersdatter Rachløw.

Efter kongl. tilladelse dat. 4. november 1763 hadde Dithmar Kahrs tilladelse til

at holde samfrændeskifte. 1768, 1. august, holdt han skifte med sine barn. Sønnerne

Ditmar og Christen fik hver 200 rd. foruten det “de ere assisterede med i

Kiøbenhavn.” Gert og Jesper likesaa hver 200 rd. og datteren Barbara 100 rd.

utlagt i løsøre. Desuten skulde Barbara foruten sin mors klær ha ekstra 100 rd.

fordi hendes opdragelse ikke vilde koste saa meget som brødrenes og hvis hendes

24


ikke kunde utrede det nu skulde hun ha det forlods av hans bo. Han overtar selv

formynderskapet og erklærer sig ansvarlig for barnenes andel i løsøret, som han er villig at

utrede i kontanter. 6 barn.

Gift 2 ) i Valestrand kirke 21. september 1768 med Rebecca Christine Koren, dpt. paa

Stord 5. mars 1733, † 16. oktober 1809 paa Nordhus i Fjeldberg, datter av sogneprest

Johan Clausen Koren og Drude Marie Smed.

Rebecca Koren var enke efter sogneprest til Haus, Arnoldus von Westen Sylow, f. 1707,

† 1763, hvis anden hustru hun var. I sit første egteskap hadde hun ingen barn, med

Dithmar Kahrs 3, hvorav 2 kjendes. (IV 7—8).

Dithmar Kahrs og Rebecca Koren oprettet følgende egtepakt dat. Kyvigen 13. mars

1768, kongl. konf. 15. juni 1770, tinglæst 15. august s. a :

“Vi tvende undertegnede ieg Rebecca Christine Koren enche af sognepresten til Haugs præstegield

i Bergens stift, afg. Arnoldus v. Westen Sylow og ieg Dithmar Kahrs, sogneprest til Fieldberg

haver med fælles venners samtycke i Guds navn besluttet at indgaae i ægteskab sammen, men førend

samme fuldbyrdes ere vi formedelst den ulighed i vor alder og vilkor da han er aldrende af liden

formue og har 5 levende børn, hun derimod ung, barneløs og af et par tusinde rigsdalers eyende,

forud bleven enige om, paa det at hun om han døede først, icke alt formeget skulle forværre hendes

omstændigheder og lide mangel at oprette følgende pagt og forening.

1. At ieg Rebecca Ch. Sylow hvad enten ieg udi dette nye ægteskab maatte velsignes med børn

eller ey af ovenstaaende aarsager, forbeholder mig mine gangklæder og faa eyende pretiosa, samt

625 rd. dansk curant reede penge saaledes at samme under min disposition og Raadighed allene

forbliver og icke i vores tilstundende fællesskab bliver indført, følgelig heller icke efter min tilkommende

mand Hr. Kahrses dage, om ieg ham skulde overleve, enten kan gaa i arv til hans børn

eller komme hans creditorer tilgode om saadanne skulde findes, men alligevel forbeholder ieg mig

som arving efter ham af hans efterladte eyendele den halve boe, som sædvanlig.

2. Hvorimod ieg af kierlighed til denne min tilkommende mand i disse tilfælde at han skulde

overleve mig og ieg døe uden levende livsarvinger, overdrager ham, saa længe han lever og hans

barn efter ham ey allene dette specificerede og mig forbeholdne men tilligemed den deel mine

syskende og udearvinger i mangel af dette document, maatte kunne være berettigede til, saa at han

og hans arvinger intet udgiver til mine, 10 rd. undtagen som han efter deris gotbefindende udtæller

og ellers i alt raader for samme som sit eget. - I ligemaade af Kierlighed og af omsorg for min tilkommende

hustrues vel, at hun formedelst fuldbyrdet ægleskab med mig icke alt for kiendelig skulde

findes at have forringet sine vilkaar, declarerer ieg Dithmar Kahrs med det første at være fornøiet

og i det sidste at have beviis paa hendes godhed for mig. I hvilcken henseende ieg forat forekomme

al Irring i sin tiid tillige med herved vil have meldt og forstaaet at min gaard Nordhuus

som ieg for den suma 75 rd. haver tilkiøbt mig og til en fæstensgave givet og agter at skiøde min

trolovede ligesaa frit, som det hun selv har forbeholdt sig, skal fra nu af være hendes eyendom

allene, og hverken komme mig, mine arvinger eller nogen mine herefter uformodentlig blivende

creditorer til mindste deel eller nytte allene at hermed som med øvrige hendes eyendele om hun

skulde døe før ieg, bliver at forholde. Dette document med fælles samtycke gode overlæg og villie

til fælles bedste oprettede, bliver saaledes henliggende i vores tilkommende ægteskabs boe, indtil vi

begge forenede finde for got herpaa allerunderdanigst at ansage Hans kongl. May. aller naadigste conf.”

In duplo underskrevet, paa trykt segl og vitterligheds vidner. David W Christie, G. A. S. Heiberg.

Gaarden Nordhus hadde Dithmar Kahrs kjøpt ved skjøte av 17. juli 1758 av Halsnø

kloster, skylder 1 løb smør ½ hud med bygsel.

Da provst Dithmar Kahrs døde var 2 av sønnerne i Kjøbenhavn og Christen og Gerhard

forseglet boet. De fraværende, Ditmar og Jesper, skrev op at de nok syntes boet tilkom

renter av Nordhus, og da Nordhus var odelsgods hadde de som odelsbaarne ret

til at indløse den for 75 rd. som den var kjøpt for, men “da de ikke handler og tænker

25


“som de, der driver deres ret til det yderste, haver vi ey allene intet derimod men det

“er og vort ønske og begiering fordi vi anseer det for billigt i Betragtning af den

“Omhyggelighed encken har baaret for vor sal. fader udi hans svaghed og alderdom

“at gaarden Nordhus, den eneste faste eiendom af nogen betydning vor fader har havet

“af 8 kyndige og upartiske laugrettes mænd — dog ikke enkens laugværge - bliver

“efter dens godhed med udsæd og engbond, de af vor fader giorte oprydninger og

“forbedringer samt huus og bygninger m. v. vurderet — den af vor sal. fader opbyggede

“store bygning kan neppe være opbygget for mindre end 1000 rd. og alt dette /: gaar -

“den selv som odelsgods, samt bygninger som skiønnes nyttige og nødvendige, und - “tagne

:/ stilles til auction.”

Gerhard skriver til skifteretten at brødrene neppe kan kjende til testamentet og skjøtet, og

at la det komme til skifterettens decision synes han er kjedelig, “da slige decisioner

“forudsætter en slags misforstaaelse mellem paagjældende, eller i det mindste kan den

“ulighed i meninger der giver anledning til decisionen foraarsage misforstaaelse. Og da

“ieg nødig skulde see, at ringeste gnist af misforstaaelse mellem mig og min elskede

“stifmoder og mine søskende skulde finde sted vil ieg af skifteretten udbede mig den

“godhed at decisionen udsættes” — — forat han kan faa tid til at ordne det med sine

brødre. Alt endte i fred og god forstaaelse og enken blev boende paa Nordhus til sin død.

Skiftet efter Dithmar Kahrs blev holdt 28. februar 1785.

Blandt boets løsøre fandtes av sølv:

1 drikkekande veier .......................... 80 lod

1 kaffekande m. laag og fod ............. 83 —

1 trækpotte m. fad ........................... 45 —

1 dito mindre m. fad ...................... 21 —

1 sylvskaal ..................................... 21 —

1 flødeskaal m. træhank .............. 17 —

1 dito uden hank .............................. 12½

2de sukkerfader ................................ 14 lod 1 qv.

6 theskeer ..................................... 5 —

5 dito .............................................. 3½ —

8 spiisskeer .................................... 29 —

12 dito ............................................. 34 —

6 diverse spiisskeer ......................... 19 —

1 sølv tomling indent forgyldt .. ... 5 —

2de saltkar ........................................ 10 —

1 par sølvkniver ............................... 4 —

1 potageske ..................................... 12 —

1 dito mindre .................................. 8 —

1 fiskespade .................................... 6 —

1 theflaske ...................................... 10 —

1 dito mindre .................................. 6 —

1 sukker strøbørse .......................... 16 —

1 peber dito ................................... 10 lod 1 qv.

1 sennepskande m. ske ................. 12 —

1 edikekande ................................... 14½ —

1 punsøse ........................................ 3½ —

1 sølvlaaget krus hvis laag veier ...... 12½ —

1 sølv smørdaase, indeni forgyldt . 6½ —

26

1 hovedvandshus ........................... 3 lod

1 beltspende .................................. 3½ qv.

1 oblatræske .................................. 2½ qv.

1 beskadiget sø1vtomling ............... 1 lod 1 qv.

Av porselæn kan nævnes:

1 sort theepotte lidt forgyld.

1 melkekande.

8 røde og hvide thekopper.

2 blaa og hvide fader.

10 dito dybe tallerkener.

8 røde og hvide forgyldte thekopper.

6 par smaa røde og hvide theekopper.

1 blaa punsbolle.

1 rødt og hvidt porselinsfad.

1 liden dito trækpotte.

4 smaa dito krukker.

1 blaa og hvid trækpotte.

1 stor marmormorter og en hel del stentøi.

Blandt kobber var der:

1 æbleskivepande.

1 kasserolle med skaft.

1 stor tærtepande.

1 mindre dito.

1 stor aflang suppepande.

1 rund suppepande m. høie fødder.

1 mindre dito.

1 liden destillerkiedel.

1 stor dito.


1 dørslag.

2de fader at stege paa.

2de fiskesiiler.

1 gl. liden thekiedel.

1 dito.

12 sukkerbrødformer.

1 kobberkiedel.

1 dito mindre.

1 stort fyrfad.

1 blakkert, dertil en masse messing, tin, blik og

træfang.

Glas:

1 par store speyle m. forgyldte rammer.

1 speyel m. blaa laqueret ramme, tilhørende bord

og 2de kiredon:

1 pokal m. Fridr. 4de en. ciffr.

1 dito mindre.

8 store vinglas.

2de edikekarafler.

1 glas saltkar uden forgyldt.

1 liden gl. speyel m. forgyldt ramme.

1 speyel m. sort ramme.

6 sopken glasser.

1 klar brendeviinsflaske.

4 florentinflasker.

12 viinbottler m. m.

Linned:

1 dusin theduger.

5 liinlerreds bordduger.

5 stryedreyels lange duger.

2 gl. dito.

4 haandduge.

1 p. nye linlerreds lagen.

7 par dito.

1 par fine tysklerreds lagen.

4 par strylerreds lagen.

3 par grove dito.

3 par strylerreds sængetrægsler.

4 lin dreyels haandduger.

2 par fine linlerreds pudevaar m. knipling.

2 par dito uden knipling.

8 par ordinære.

3 par lange pudevaar deraf 2 nye.

5 gl. vindusgardiner, Bilfeldts lerreds.

1 dusin lindreyels servietter.

1 dus. dito.

1 styk dito.

22 styk dito svendske.

12 styk dito strydreyels.

Sengklær:

12 undersænger af Hollands vær.

2 røde og hvide korte hovedpuder.

3 blaa og hvide dito.

2 dito lange.

2 røde og hvide dito, desuten 7 forskjellige puter,

korte.

14 lange sængeværs hovedpuder.

3 oversænger af hvid og blaa olmerdug.

4 andre dito.

4 kvitler.

1 flosset rye, desuden sengegardiner og omhang

af forskjellig farve.

Av inventaret nævnes:

12 sydde stoler.

12 ryslæders stole.

2 lehnestole.

6 bredryggede lehnestole.

4 dito 4kantet oventil.

6 mindre oven runt - og mange flere stoler.

1 egeskab med messing beslag.

1 nyt egeskab paa stol.

1 commodestol m. tilhørende kobberbækken.

Diverse chatoller, vugge, barneseng, schlafbenke,

sengekarmer, mange borde, bl. a. 3 nye egeborde,

lakerede og malte, kister og kufferter, 1 egekiste

m. godt laas, løibænke. I alt 13 borde, 12 senge

og sengekarme, endel senge med himmeI. Av

bøker var der 16 religiøse folianter, 81 bøker i

kvart., 104 i 8vo.

1 stueuhr med laqueret kasse.

1 dito.

1 skilderi forestillende Salomos dom mellem 2

qvinder.

1 dito forestillende Christi korsf. udarbeidet i

gibs, beskadiget.

samme stykke pauseret i vox,

biskop Pontoppidans skilderi.

9 smaa kobberstykker m. rammer.

1 hagelbøsse.

1 ottring.

2 færinger.

1 stor vingebaad m. tilhør.

1 mindre dito.

1 sneplog.

1 nod.

Tilslut nævnes dyrene:

3 hester, 18 stk. kvæg, kalver og okser, dertil 18

sauer og vær. Og kjørne heter: Somrey, Dyrei,

Fieldrey, Rostibarn, Rødside og Laurey.

27


Til begravelsen var gjort store indkjøp. Her er regningen:

Rd. Mk. Sk.

1½ vog beste kafebøner............................ 15 4 8

52 Tt beste topsucker.................................. 13

36 Tt melis................................................. 7 3

18 Tt løst sucker......................................... 2 3 12

6 Tt søde mandler 2 Tt bittre...................... 2 2 4

4 Tt rosiner, 6 Tt sagogryn......................... 3 2

6 Tt perlegryn, 2 Tt figen........................... 4 12

3 Tt lod moskal, 3 lod canell..................... 1

4 Tt lod nellik, 2 lod muskateblom.......... 1 2 8

4 Tt corender, 2 lod cardemomme........... 1 3

1 Tt lysebrun candes, 1 Tt hvid dito........

1 Tt mackrongryn, 6 Mk. peberrod..........

1 Tt syltet ingefer til 4 Mk. krukken = 1 2

¼ Tt beste grøn the 2 Tt congothe............ 3 5

1 Tt teedebu(?) 1 glas capris..................... 1 8

1 glas oliven 6 Tt knapmandler................ 2 2 8

3 Tt catrineplommer 400 stk. valnødder 1 2 6

3 Tt comfect Rosiner, sukkerbagertøy...... 2 4 8

4 Tt hiortetag; 24 stk. lemoner................. 1 5 8

1 Tt allehaande, 1 skieppe æbler.............. 1 4

løg, verginitoback, og 2 dos. piber............ 1 4

1 lod safran, 1 Tt suckat........................... 1 1

2 stk. mandelkage à 1 rd........................... 2

6 pott. Rom, 2 Tt suckerlade.................... 2 4

2 dosin bordkniver.................................... 4

9 kanner viinædicke.................................. 2 3 12

1 krocke sirop, netto 29½ Tt, 1 Tt Engefer 2 3 7

1 Tt peber, 6 Tt stivelse, blaat 1 Tt........... 1 1 8

7 pegl carviaqvavitæ, 6 pegl pommerans 2 1

6½ pegl persicko....................................... 1 8

1 tønde rug................................................ 3 5

ladet bygle ¼ tønde hvede......................... 10 8

beylerløn.................................................... 14

Rd. Mk. Sk.

1½ alen kammerdug..................................... 2 1 8

1 sort silkedug.............................................. 1 4

9 alne sort stof, 4 al. floresbaand.................. 2 4 8

6 alne taftis baand, 8 mark homle................ 1 2 4

1 sort hat....................................................... 1

1 al sort i bunden lekatur.............................. 4

15 al 3½ qvst. liig cartun............................... 13 1 6

1 wog cngelsk hvedemel..............................

1 par Run sorte skoe..................................... 3 5

10½ mk. hollandsk ost, 23 mk dito billigere 1 2 4

2 par bomuldsstrømper, 1 par fruentimmersko..................................................

3

1 haarpung. 5mk. 1 stangsort lack 10sk= 5 10

8 alne sort flor.............................................. 2 3

3 alne sort i bunden cartun........................... 1 1 2

1 liigkiste...................................................... 8

dragerpenge 1 mk. til drengen 24 sk............. 1 24

Jorenbeslag mcd fuldt tilbebør...................... 7 3

til drengen......................................................

pladen paa kisten 2 rd, 1 par voxlys 4 rd...... 6

pladen hos blichmageren............................... 3

til malerne...................................................... 1

2 tinskaaler at lade ferdiggiøre..................... 24

25 bottelier..................................................... 7 8

5 stk. hodekaal.............................................. 1 4 10

1 tønde kringler............................................. 1 4 12

rugkavringer.................................................. 1

hvedekavringer, smørkringler....................... 1 2

40 stk. brøllupsbrød, strømper....................... 1

1 tønde at pakke brødet i.............................. 26

2½ tønde at pakke specerierne i................... 4 6

= tilsammen 161 4 11

Ved provstinde Rebecca Kahrs’ død skrev daværende sogneprest i Fjeldberg

Augustinus Meldal Brun følgendc gravskrift over hende offentliggjort i B. Adressecont.

Efterr.

Paa Pladen.

Her bevares Støvet af

en af Alder og Erfaring

for Grav og Evighed længe siden moden Olding

den Livet Velædle nu i Døden salige

Rebecca Christine Kahrs

fød Korn

Hun begyndte sin lærerige Bane

den 7de Marts 1733

endte den, lig det udbrændte Lys, som slukker

sig selv,

ved en blid og rolig Død,

den 16de October 1809

28


Hun var 2de Gange gift:

første Gang med Velærværdige

Hr: Arnoldus von Westen Sylow,

Sognepræst til Haugs Præstegield

Anden Gang Velærvrerdige og Høilærde

Hr: Ditmar Kahrs,

Provst over Sundhordlehn

og

Sognepræst til Fieldberg

Med ham

Stedmoder for 5, virkelig Moder for 3 Børn

Efter ham

Enke i en Tid af næsten 25 Aar

hvoraf de 10 sidste bragte hende

formedelst svagelig Helbred

mangen tung Lidelsesdag

I det huuslige Liv

tildelede Forsynet hende

baade smaa og større Kaar

og med begge Dele var hun aldeles fornøiet.

Læser:

du ser hendes Liv var en Prøvestand:

Men hendes lyse Aand forsynet med grundig

Religions Kundskab

giorde hende enhver Prøve

Medgang og Modgang

let og overvindelig

Men især hendes sidste Prøve rig paa Seier og

Salighed

Du vilde have fundet i hende

en saare udmærket Prydelse for sit Kiøn;

derfor

fulgte hende ogsaa almindelig Agtelse

Kierlighed i Livet

Taarer og Velsignelser i Døden

Saa vidner den, som daglig over 16 Aar

mere blev betegnet i hendes huus

som Søn end som Nabo.

A. M. Brun.

Dithmar Kahrs i Fjeldbergs 8 barn (IV. 1—8).

1. Ditmar Kahrs, f. 1746, † 1825, g. Heiberg

2. Christen Heiberg Kahrs, f. 1750, † 1802, g. Bull. Side 31.

3. Jens Kahrs, f. 1751, † s. a.

4. Gerhard Kahrs, f. 1753, † 1809, g. Schnabel Side 51.

5. Barbara Kahrs, f. 1755, † 1784, g. Christie. Side 71.

6. Jesper Kahrs, f. 1759, † 1811, g. Jalles. Side 72.

7. II Cecilie Cathrine Kahrs, f. 1771, † ung. Side 74.

8. II Johan Arnoldus von Westen Kahrs, f. 1773, † 1823, g. Brun. Side 74.

IV.l. Ditmar Kahrs f. 14. april 1746, † i Strandebarm som jubellærer 9., begr. 20. juli 1825.

Depon. 1763, ex. phil. 1764, ex. theol. 1769, prædikede til dimis for Cramer og fik

laudab. Han blev 19. december 1771 pers. cap. hos sin far i Fjeldberg, utnævnt

29


2. september 1785 til sogneprest i Strandebarm, hvor han blev i 40 aar. Provst over

Hardanger og Voss.

Efter sit giftermaal hadde han en strid med sin provst, P. H. Hertzberg, idet denne vistnok

som provst har anseet sig berettiget til at vie sine prester. Aarsaken fremgaar av følgende

avsnit av brev fra Ditmar Kahrs til provst Hertzberg dat. Iverhus prestegaard 19. januar

1788: “Hovedsagen er jo noget for copulationen. — Herved erklærer ieg: at ieg er villig

“til at betale noget, Dersom De viiser mig det sted i Ritualet, Lov, Forordninger eller Rescrip-

”ter som fastsætter hvad en provst tilkommer i salario, naar han copulerer en underordnet

“sogneprest; thi hvad som er fastsat for brudevielse i almindelighed undser ieg mig ved at

“byde Dem og De formodentlig og at modtage, men dersom ingen lov determinerer det, vil

“ieg efter Deres egen billigelse, naar det kun ikke overskrider hvad mine Omstændigheder

“kunne taale, gierne købe mig fri fra en mig kiedsommelig kor-

“respondance om intet”. 11. juni 1788 klager provsten til

bispen og ber om forsvar “mod de Insulter Velærværdige Hr.

“Ditmar Kahrs har anbragt mod mig som hans herreds

“provst, ved ikke allene at gaa mig forbi og have ladet sig

“copulere i hans huus med sit Sødskende barn, som hos

“ham til da stedse haver opholdet sig, af

“til forretningen u-competent præst, men

“og at begegne min broderlige forestilling

“til ham om hans u-retmæssige forhold deri,

“i 3de skrivelser, hvilke i copia underdanig

“her hoslagte, med vrangviise spottende

“og fornærmelige udtryk”. Det værste

uttryk var: “Dette er aarsagen hvorfor ieg tilbyder mig at

“give efter for Deres paastand, som ethvert fornuftigt

“menneske indseer er urimelig og ubillig”. Striden endte

med at Ditmar Kahrs betalte 4 rd. og beklaget sine skarpe

uttryk. I sine dagbøker skriver biskop Pavels under 30.

juni 1818: “Provst Kahrs er en sygelig, lille, mager Mand,

,,72 aar gl, meget stille og beskeden i sit væsen. Han skal

“besidde agtværdige Kundskaber, og skriver godt for sig, men en Seendrægtigheds

“aand hviler over ham i alt hvad han foretager sig, og nu, efter at have seet ham, kan

“ieg saa ganske gjøre mig Begreb om, hvorledes han pusler omkring i Huset, eller sidder

”ved sin Bog og fordyber sig i den, eller synker hen i et saligt farniente, og bortskyder al

“Tanke om ubehagelig Anstrengelse”. Ved samme visitats besværet bønderne sig til bispen

over at presten saa sjelden holdt konfirmation, saa at barn der hadde upaaklagelige

kundskaper gik ukonfirmerte til sit 17-18 aar. Bispen mindede med “Sagtmodighed den

“fromme, beskedne Olding om at lempe sig saavidt mulig efter sin Almue, ligesom jeg

“ogsaa baade der og især i Gaar i min Slutningstale bad Menigheden vise ham velvillig

“Skaansel”. Ved sin visitats juni 1821 siger Pavels at Kahrs er “yderst svag, baade paa

“Sjæl og Legeme, det er tungt at en saadan reen Invalid skal nødes til at forrette Embedet,

“og det uden Hjælp.” Ministerialbøkerne fandt biskopen godt ført, ved “Skoleprotocollen

“var adskillig at anmerke, ved Fattigprotocollerne end mere, da 42 aars Regnskaber ere

30


“usluttede. jeg raadede Kahrs at skrive til Stiftsdirectionen, forklare Umueligheden af nu

“efter saa lang Tids Forløb at aflægge Regnskab, hvortil næsten alle Data mangler, og bede

“om Tilladelse til at give en almindelig Prospectus over den forbigangne Tid og derefter

“indsende Regnskaberne for 1817-20, hvilke synes at være færdige og i orden. Dette, som

“er uden Conseqvence, maa vel bevilliges, og hans Efterladte ere i sin Tid befriede fra

“Chicane og Ansvar.” - Det at de sidste aars regnskaper var i orden, hænger mulig

sammen med fortællingen om at hans datter Ditmarine førte bøkerne for ham. 9. juti

1825 skulde biskop Neuman holde visitats i Strandebarm. Mot den tid biskopen var ventende

gik provsten ned til sjøen for at være parat til at ta imot sin overordnede. Men

ventetiden blev lang, tilslut gik han hjem, og paa sin hustrus anmodning gik han tilsengs.

De skulde nok varsle ham i ret tid. Men da biskopen en times tid efter kom var provst

Kahrs død, han var sovnet stille og fredelig ind i sin seng vel 79 aar gl.

Gift 1786 paa Iverhus prestegaard i Strandebarm med Magdalene Margrethe Christie

Heiberg f. i Jølster 25. april 1766 † paa enkesædet Tangeraas i Strandebarm 26. oktober

1843, datter av Ditmar Kahrs’ morbror og formand i embedet Christen Heiberg og Engel

Marie Christie. Egteskapsbevilling løst for 3 rd. til St. Jørgcns hospital i Bergen

p. g. av slægtskapsforholdet.

Ditmar Kahrs’ 5 barn: (V. 1—5).

1. Ditmar Kahrs, f. 1788, † 1800.

2. Christen Heiberg Kahrs, f. 1790, † 1853, g. Strøm.

3. Engel Catharina Heiberg Kahrs, f. 1797, † 1869, g. Solberg. Side 41.

4. Ditmarine Kahrs, f. 1802, † 1875, ugift.

5. Caspar Kahrs, f. 1804, † 1887. g. Bentzen. Side 42.

V. 1. Ditmar Kahrs, f. 7., dpt. 13. august 1788.

(Fad.: Hr. lieutn. Jørgen A. v. Tausan, Hr. Gerhard Kahrs, klokkeren Sr. Brygman, jomf. Christine

Bernhof Schelderup).

† 5. begr. 13. juli 1800.

V. 2. Christen Heiberg Kahrs, f. 5., dpt. 14. september 1790.

(Fad.: Hr. major von Butler, Hr. lieutenant Jørgen D. Holst, Monsr. Burggraff, Mad. Schielderup,

mad. Kahrs, Ulvig. jomfr. Karen Treubler Tausan).

† i Drøbak 29. mars 1853. Overtoldbetjent.

Da det under krigsaarene 1807—1814 viste sig stor mangel paa officerer ved

Bergenhusiske regiment oprettet chefen generalløitnant Hesselberg en “militærmathematisk

skole” til utdannelse av saadanne, og denne skoles

elever gjorde samtidig officers eller underofficers tjeneste indtil de

hadde tat officerseksamen. Christen Kahrs kom i tjeneste 20. februar

1809 som frikorporal og elev ved denne skole, utnævnt til

secondl. à la suite 15. august s. a. Tjenstgjorde ved nordre Nordhordlandske

kompani av Bergens bataljon. Forsattes 2. mai 1812

til tjenstgjørende Jægerkompagni, utn. til premierl. 16. januar 1813, ansattes ved armeforandringen

1818 som premierl. ved Søndhordlandske kompagni i Hardangerske nat.

Musketerkorps (Barstad: Bergens forsvar). Tok avsked 26. februar 1823, blev s. a. undertoldbetjent

i Drammen distrikt, (Larvik), 29. november 1830 overtoldbetjent i

Tønsberg distrikt. forflyttet 23. september 1842 til Kristiania distrikt, (Drøbak).

31


Gift 31. august 1816 med Inger Maria Strøm f. i Drammen 15. oktober 1795,

† 26. december 1874, datter av kjøbmand i Drammen Andreas Strøm og Sally Arbo.

Christen Kahrs var som løitnant bosat i Strandebarm, de 4 ældste barn er født der.

Biskop Pavels fortæller at den vakre unge fru Kahrs har et skjønt engelsk pianoforte,

og hun spiller med færdighed. Hun har ogsaa en “moderne Phaeton

som hun har taget med fra Østlandet”, men til den hadde Strandebarm ingen veier.

Om Christen Kahrs og Inger fortæller et barnebarn: Mens de bodde i Larvik

overnattet hans tremenning præsident Christie hos dem paa reise til stortinget. Han

skulde naturligvis se barnene, og bedstemor leiet ind den ene rolling efter den anden.

Han sat en stund og saa paa dem, saa slog han hænderne sammen og ropte: “Men

i Jesu navn, Christen, hvad har du gjort!” De hadde 13 barn hvorav 10 levet op,

“Da bedstefar begyndte at bli ræd, fordi der ingen efterretning kom om det

skib som hans hjertebarn Christen “Marius” var med,

gik han hver dag saa længe der kunde være noget

haap den lange vei fra Larvik til Fredriksværn til en

pynt der, hvor han kunde se langt tilhavs. Christen

Kahrs kjøpte eiendommen Sogsti ved Drøbak, som de

yngre av barnene altid ogsaa i de senere aar omfattet

med stor kjærlighet. Barneflokken var stor og gagen

liten, saa de ofte hadde bekymringer. Da bedstemor

hadde faat sit 11te barn August, sat hun en dag med

ham paa fanget med taarer i øinene vel med tanke paa

fremtiden. Bedstefar kom tilfældig ind og saa en stund

paa mor og barn, saa gik han hen og klappet hende paa

kindet og sa: “Graat ikke du Inger, han kan bli din alderdoms

trøst og hjælp.” Og det blev han da ogsaa, jeg

har sjelden set en saan kjærlighet mellem mor og søn,

hver eneste dag saa længe hun level, gik han først til

hende før han gik til sin forretning. Christen Kahrs var som saa mange av slægten

ualmindelig nethændt. Mens han laa paa grænsevagt i 1812 arbeidet han en

avlang æske med fine utskjæringer, den er bevaret, likesaa et nydelig utført syskrin

som han forærte sin hustru.” —

Christen Heiberg Kahrs barn. (VI. 1—13).

1. Sara Magdalene Kahrs, f. 1817, † 1895, g. Berg. Side 33.

2. Ditmar Andreas Strøm Kahrs, f. 1820, † 1842, ugift.

3. Christopher Collett Kahrs, f. 1821, † 1822.

4. Christopher Collett Kahrs, f. 1823, † 1883, g. Puntervold. Side 33.

5. Anne Catharine Kahrs, f. 1824, † 1899, g. Eitzen og Døderlein. Side 37.

6. Elise Marie Kahrs, f. 1824, † 1909, g. Robsahm. Side 37.

7. Christen “Marius” Kahrs, f. 1825, † 1844 .

8. Louise Fredrikke Jacobine Kahrs, f. 1827, † 1903, ugift.

9. Jens Arbo Kahrs, f. 1828, † 1887, g. Røhr. Side 38.

10. Margrethe Kahrs, f. 1831, † 1910, ugift.

11. August Kahrs, f. 1832, † 1896, g. Steen. Side 40.

12. Dødfødt datter 1833.

32

Inger Maria Strøm.

13. Caspar Arnoldus, f. 1835, † 1836.


VI. 1. Sara Magdalene Kahrs, “Malla”, f. 9. juli 1817, † 23. mai 1895.

Gift i Drøbak 22. juli 1844 med Johannes Christian Henrik Berg, søn av kjøbmand

Hans Peter Berg og Inger Maria Sørensen, f. i Larvik 25. juni 1817, † i

Kristiania 25. februar 1897. Student 1836, cand. theol. 1840, sogneprest til Røros

23. juni 1854, skoledirektør i Trondhjem 10. november 1860, sogneprest i Melhus

21. januar 1872, provst i Nordre Dalene provsti 10. februar 1876, sogneprest i

Ullensaker 11. september 1877, avsked 5. november 1895.

10 barn:

1. Hans Peter Berg, f. 4. mai 1845, † 18. mai s. a.

2. Oscar Berg, f. 30. juli 1846. † 16. mai 1849.

3. Ingertha Christina Berg, f. 11. juni 1848, gift 12. januar

1882 med grosserer i Kristiania, Justinus Christian Helgesen,

f. i Fredriksværn 2. november 1825, † i Kristiania

7. december 1906. 4. barn.

Han var første gang gift med Maria Berg.

4 . Johanne Henriette Berg, f. 5. mars 1850. Gift i Melhus

30. august 1872 med Jacob Pavels Friis, f. i Førde 6.

januar 1827, † 18. november 1913. Direktør for Røros

kobberverk.

5. Oscar Berg, f. 21. mars 1852. Student 1871, cand. theol.

1877, pers. cap. hos sin far i Ullensaker til 1883, missionær

i Santalistan i 9 aar til 1892, 1894 sogneprest i Fredriksværn,

1907 sogneprest i Berg, Smaalenene, tok avsked 1922

og bosatte sig i Kristiania. Gift i Roskilde domkirke 14.

oktober 1886 med Christiane Tolstrup, f. 12. februar 1859.

4. barn.

6. Hans Peter Christen Berg, f. 8. august 1854, † 11. oktober 1861.

7. Marie Berg, L 25. februar 1856, † s. d.

8. Dødfødt barn 1857.

9. Maria Berg, f. 8. april 1858, † 1. februar 1861.

Sara Magdalene Kahrs.

10. Ragnvald Berg, f. 6. november 1859, † i Kristiania 31. januar 1904. Student 1877, cand. jur.

1883, overretssakfører i Kristiania 1888, departementssekretær fra 1894 til sin død. Gift 28.

april 1892 med sin kusine Ingeborg Marie Kahrs, f. 9. september 1862. (Side 38).

VI.2. Ditmar Andreas Strøm Kahrs, f. 25. februar 1820, † 25. mai 1842. Fuldmægtig

ved Fritzø verk. Han var forlovet med Maria Berg der senere blev gift med

Justinus Christian Helgesen.

VI.3. Christopher Collett Kahrs, f. 4. december 1821, † 18. mars 1822.

VI.4. Christopher Collett Kahrs, f. 3. april 1823, † i Sandnæs 23. april 1883.

Han blev opdraget hos sin farmor i Strandebarm til sit 12te aar. Student 1842,

cand. med. 1849, derefter 4 maaneder koleralæge i Egersund. Fra august 1849

til mai 1858 kommunelæge i Aasgaardstrand, senere verkslæge ved Eidsfos og

fattiglæge i Hof og Laurdal. Utnævnt 11. juli 1860 til distriktslæge i Indre Nordmøre

og ved distriktets deling 21. januar 1867 i Surendalen. Reisen fra Aasgaardstrand

til Surendalen var dengang ret besværlig. Flyttegodset fragtedes med en

leiet jagt, men familien selv, doktoren med hustru, 3 barn, svigermor, svoger,

tjenestegut og pike kjørte i 3 vogne til Kristiania. Derefter befordredes alle —

ogsaa hester og vogner — med jernbanen til Eidsvold, og saa var det atter at ta

33


landeveien fat og kjøre skifte for skifte Gudbrandsdalen igjennem over Dovre til

Trondhjem og saa 12 mil sydover til Surendalen. Men det var sommersdag, og

de blev mødt med slig venlighet og gjestfrihet hele veien at reisen senere i livet

stod som et straalende minde. Men overgangen var stor fra det aapne, venlige

Jarlsberg til det barske og steile Surendalen hvor solen det halve aar ikke skinnet.

Det lave hus indunder fjeldet med lækkende torvtak

var ikke skikket til at lægge mildnende skjær over

den alvorlige natur. Taklækken sendte i regnveir

rikelig vand ned i rummene; men

husværten var ikke raadløs, han boret

hul i gulvet - vandet fik avløp

og saa var den ting klar. Doktorfolkene

blev dog glad i Surendalen,

baade i naturen og befolkningen og

det var med vemod de tok avsked da

Distriktslæge C. C. Kahrs.

Christopher Kahrs 14. oktober 1871

var blit utnævnt til distriktslæge i

Benyttes nu av

tandlæge M. Kahrs

Sandnæs, hvor han blev til sin død. Han fik sin

knæk paa en reise til Høgsfjord i et forfærdelig uveir.

Han kjørte i kariol med skydsgutten bakpaa da de

34


lev overfaldt av en voldsom snestorm. Hest og kariol blev sittende fast i sneen,

skjæken brak og doktoren der ikke var sterk i det ene ben efter et tidligere brudd,

maatte bli der til skyssgutten fik kravlet gjennem snefonnerne til folk efter hjælp.

Han kom omsider i hus og hjem, men var da syk og døde kort tid efter.

Han var en pliktopfyldende mand der aldrig undslog sig for reiser hvor træt

han end var, han kunde være i baat og kariol 8 sammenhængende døgn. Men

saa var den vennesæle mand med det store hjerte inderlig avholdt av befolkningen,

og utallige var de syke der uten vederlag ikke alene fik baade lægehjelp og medicin,

men som i stilhet blev hjulpet paa andet vis. Der fortælles bl. a. et litet rørende

træk fra hans begravelse. En fattig, gammel kone kom frem til kisten med en

eneste liten blomst og sa stilt: “aa tak for al hjælpen du ga mig.” (Det var nysilt

melk han i stilhet i aarevis hadde betalt for hende). Han var mindet med kjærlighet

i de forskjellige distrikter i mer end en menneskealder.

Gift i Egersund 4. juni 1852 med Augusta Olava Puntervold, f. i Egersund 17.

januar 1832, † i Kristiania 12. mars 1914, datter av kjøbmand Ole Puntervold og

Karen Kirsebom Hauge. Augusta Puntervold skildres som en dyp, religiøs natur

med en lys og tilfreds gudstro. Hun elsket kunst, særlig musik og poesi som

hadde en idealistisk retning. Hendes nationale følelser var sterke, det berørte

henne pinlig at læse om Norge i forfaldsperioden. Hun var karakterfast og plikttro

til det yderste. — 11 barn.

Christopher Collett Kahrs’ 11 barn (VII 1—11).

1. Inga Karen Puntervold Kahrs, f. 1853, † 1922, g. Budde.

2. Olaf Christen Kahrs, f. 1854, † 1860.

3. Thora Michala Gustava Kahrs, f. 1855, † 1856.

4. Michala Thora Gustava Kahrs, f. 1856, † 1857.

5. Gjertrud Magdalene Kahrs, f. 1858, g. Robsahm.

6. Carl Gustav Puntervold Kahrs, f. 1862, † 1881.

7. Christopher Collett Kahrs, f. 1863, g. Gulbrandsen.

8. Olaf Christen August Kahrs, f. 1864, g. Hansen.

9. Peter Ludvig Kahrs, f. 1868, g. Olsen.

10. Ditmar Marius Kahrs, f. 1869, † 1870.

11. Karen Hauge Kahrs, f. 1872, † 1873.

VII. 1. Inga Karen Puntervold Kahrs, f. i Aasgaardstrand 15. mars 1853, † i

Brandbu 13. september 1922. Gift 4. oktober 1882 med godseier i Krogstad

Ole Christopher Budde, f. 16. august 1850, søn av godseier paa Østraat

pr. Sandnæs, cand. theol. R. St. O. O. Jan Adolph Budde og Birthe Lindblom.

— 11 barn.

1. Adolph Budde, f. 20. oktober 1883, gift 9. november 1912 med Eva Berger, f. i Lesje

8. juni 1891.

2. Fredrik Budde, f. 19. juni 1885, løitnant i Belgisk Congo, gift med Louise Gedde Dahl.

3. Christopher Kahrs Budde, f. 14. oktober 1886, cand. jur. & økonom, 14. januar 1914

ansat som fuldmægtig hos borgermesteren i Stavanger.

4. Bertrand Budde, f. 6. november 1887, gaardbruker i Smaalenene.

5. Augusta Budde, f. 15. oktober 1889, gift i Hammerfest 12. juli 1915 med sogneprest

Arne Godal, f. 22. mars 1890.

6. Harald Budde, f. 21. juni 1891, agronom, bestyrer av Ekeberg hovedgaard. Gift 1920

med Thyra Thorbjørnsen.

35


7. Andrea Budde, f. 23. juni 1892, gift 192— med gaardbruker Grinaker, Brandbu.

8. Magda Budde, f. 29. juli 1893, gift i Hakedal 4. november 1916 med Fin Utne. Ansat

ved Elektrisk Bureau. Siden 1919 bosat i Buenos-Ayres.

9. Aasta Budde, f. 22. november 1894, † 6 mars 1896.

10. Aasta Budde, f. 22. februar 1897. Eier og driver gaarden Lieholt, Brandbu.

11. Haakon Budde, f. 4. oktober 1898, † 9. december 1898.

VII.2. Olaf Christen Kahrs, f. i Aasgaardstrand 22. mai 1854, † i Surendalen 7.

december 1860.

VII.3. Thora Michala Gustava Kahrs, f. i Egersund 7. juli 1855, † i Aasgaardstrand

2. april 1856.

VII. 4. Michala Thora Gustava Kahrs, f. i Aasgaardstrand 22. aagust 1856, † der

17. juni 1857.

VII. 5. Gjertrud Magdalene Kahrs, “Magda”, f. i Aasgaardstrand

5. april 1858. Gift 3. juli 1879

med kjøbmand i Kristiania Johan “Lauritz”

Robsahm, f. paa Modum 11. november 1840,

søn av gaardbruker og trælasthandler i Sandsvær

Andreas Christian Krog Robsahm og Gundhild

Marie Christensen. — 6 barn.

1. Christopher Kahrs Robsahm, f. 5. iuni 1880. Grosserer

i Kristiania. Gift 12 april 1911 med Margrethe

Friis Lund, f. 22. juli 1886. — 3 barn.

2. Gunhild Marie Robsahm, f. 10. iuli 1882. Student

1906. Gift 13. jariuar 1911 med Lars Broch Heyerdahl,

f. 29. Juli 1882. Marineofficer 1. Mai 1903,

kaptein 21. mars 1917. — 4 barn.

3. Harald Robsahm, f. 28. april 1885. Student 1905. Apotheker Christopher Kahrs.

Diplomingeniør, bestyrer av Halden Tændstikfabrik,

nu bestyrer av Mesna Sliperi og Kartonfabrik, Lillehammer. Gift 8. august 1921 med

Henriette Lindemann.

4. Augusta Magdalene Robsahm, “Mossen “, f. 12. februar 1889. Gift i Kristiania 4. april

1914 med Eivind Thune-Larsen, f. 18. juli 1885. Disponent for Vardal Træmasse og

Papfabrik og Barnängens Tekniske fabrik, Kristiania.

5. Erling Robsahm, f. 26. april 1892. Student 1910.

6. Leif Robsahm, f. 9. mars 1895. Grosserer. 7 aars ophold i London i “shipping” .

Bosat i Kristiania.

VII. 6. Carl “Gustav” Puntervold Kahrs, f. i Surendalen 6. juni 1862, † i Sandnæs

21. mai 1881.

VII. 7. Christopher Collett Kahrs, f. i Surendalen 19. juni 1863, cand. pharm. 18.

juni 1888, 16. mars 1909 apotheker i Sand, Ryfylke, 1916 apotheker ved

Flisen i Solør.

I november 1922 reddet apotheker Kahrs 2 mænd fra at drukne i elven

nær Flisen jernbanestation. For sin resolutte optræden blev han av “Norsk

selskap til skibbrudnes redning” tildelt selskapets diplom og en slipsnaal

med diamant.

Gift 16. juni 1894 med Mina Sofie Gulbrandsen, f. 21. august 1864, datter

av Gustav Adolf Gulbrandsen og Anna Oline Johansen. - Uten barn.

36


VII.8. Olaf Christian August Kahrs, f. i Surendalen 26. november 1865. Student

1885. Gaardbruker paa Rolfsrud, Lørenskogen, Skedsmo. Gift med Anne

Marie Hansen. — 1 datter.

VIII. 1. Adele Olufine Kahrs, f. i Kristiania 24. mai 1898. Student 1920.

VII.9. Peter “Ludvig” Kahrs, f. i Surendalen 13. mars 1868. Han gjennemgik

1884—86 Kristiania Handelsgymnasium, arbeidet 3 aar i agentur og eksportforretning

herhjemme, derpaa 2 aar hos kommissionshuset Wilson, Møller &

Co. i Newcastle on Tyne. Efter nogen tids ophold i Tyskland og Frankrig

vendte han hjem, arbeidet 5 aar først i Christiania Handelsbank og derpaa

hos N. A. Andresen & Co., Kristiania. Senere har han været handelslærer

og inspektør først hos Otto Treider til 1917,

derpaa hos Wang, indtil han 1. august 1919

ansattes som lærer ved Kristiania Handelsgymnasium,

hvor han 1920 forfremmedes til

overlærer med anciennitet fra 1. august 1919.

Han er forfatter av to meget brukte lærebøker:

“Opgavesamling i handelskorrespondance” og

“Merkantile breve til bruk ved undervisning i

handelskorrespondance.”

Gift i St. Olai kirke, Helsingør, 25. februar

1906 med Elna Marie Andersen, f. Olsen,

f. 1. juni 1865, datter av godseier William

Olsen, Veile, Danmark. — 1 søn.

VIII. 1. Christopher Olav “Finn” Kahrs, f. 5.

Januar 1907, † 10. november 1907. Overlærer Ludvig Kahrs.

VIl.10. Ditmar Marius Kahrs, f. i Surendalen 29. september

1869, † der 28. februar 1870.

VII. 11 . Karen Hauge Kahrs, f. i Sandnæs 27. juni 1872, † der 11. januar 1873.

VI. 5. Anne Cathrine Collett Kahrs, “Trine”, tvilling, (datter av Christen H. Kahrs, side

31), f. 24. juni 1824, † i Kristiania 31. december 1899. — 1 søn.

Gift 1 ) 20. mai 1849 med Martin Eitzen, f. i Drøbak 18. august 1817, † 15.

februar 1851, skibsfører, søn av Johan Eitzen og Marthe Marie Fuglesang.

Gift 2 ) 12. november 1868 med Hans Jacob Døderlein, f. 4. juni 1816, † 3.

februar 1908, søn av Johannes Winther Døderlein og Cecilia Catharina Tambs.

Hans Jacob Døderlein blev 15. april 1834 ansat ved Norges Bank i Kristiania

hvor han avancerte til bokholder. Med sjelden plikttroskap utførte han sit arbeide

og tok avsked 1. juli 1900 efter 66 aars tjeneste.

1. Johan Christen Eitzen, f. i Drøbak 17. januar 1850, † 14. januar 1865.

VI. 6. Else “Marie” Kahrs, tvilling, f. 24. juni 1824, † i Kristiania 13. mars 1907.

Gift 18. september 1866 med Edvard Johan Robsahm, f. 3. januar 1827, † i

Kristiania 1. februar 1890, søn av lensmand paa Ringerike, Lars Andreas Robsahm

og Maren Cathrine Krog. Edvard J. Robsahm exam. jur. 1846, overretssakfører

1864. — Uten barn.

37


VI. 7. Christen “Marius” Kahrs, f. 3. oktober 1825, † 1844. Forlist som styrmand.

VI. 8. Jacobine Frideriche Lovise Kahrs, “Lisa”, f. 3. mai 1827, † 30. mars 1903. Ugift.

Bodde fra 1879 til sin død paa frøkenstiftelsen “Oscars Minde”.

VI. 9. Jens Arbo Kahrs, f. 25. december 1828, † i Stavanger 25. juli 1887. Student

1845, cand. jur. 1851, edsv. fuldm. i Mellem-Jarlsberg sorenskriveri, 1857 o.r.sakfører

i Borre ved Holmestrand, 16. januar 1864 konst. politifuldmægtig i Kristiania, 13.

september 1876 politimester i Stavanger. Fra 1879 medlem av kontrolkommissionen

ved Stavanger sindssykeasyl.

Jens Kahrs var en elskværdig selskapsmand, vittig, slagfærdig, fuld av humor

og var i besiddelse av et utpræget imitationstalent, men benyttet det altid paa

en harmløs og elskværdig maate. Han var nethændt

og praktisk og meget avholdt av sine underordnede;

paa det fik han bevis ved sin avreise fra Kristiania,

de gav ham vakre erindringsgjenstande

i sølv. Ved samme anledning

blev han hyldet av sine venner

og Arnoldus Reimers tolket deres

følelser i en sang.

Gift i Borre 20. oktober 1859

med Emilie Elisabeth Røhr, f. 1.

august 1832, † Kristiania 5. februar 1917, datter

av skibsfører Ole Christophersen Røhr og Ingeborg

Marie Larsen.

Politimester Jens Kahrs.

6 barn. (VII 1—6).

Jens Arbo Kahrs’ barn:

1. Christen Heiberg Kahrs, f. 1860, † 1923, g. Schwartz.

2. Ingeborg Marie Kahrs, f. 1862, g. Svendsen og Berg.

3. Johan Eitzen Kahrs, f. 1865, g. Wang.

4. Sofie Fredrikke Kahrs, f. 1867, † s. a.

5. Jens Kahrs, f. 1869, † 1913, ugift.

6. Marius Ditmar Kahrs, f. 1872, g. Synnestvedt og Garathun.

VII. 1. Christen Heiberg Kahrs, f. 18. september 1860, † i Kristiania 4. mai 1923.

Gjennemgik Kristiania Borger- og realskole. 1876 ansat ved Hvoslef korkefabrik,

fra 1878 i Stavanger. 1889—94 ansat ved hovedjernbanernes kontor.

Startet 1919 A/S Kahrs Fiskeekstrakt, Honningsvaag. Fra 1921 bosat i

Rørvik, Namdalen. Har tat patent paa forskjellige opfindelser.

Gift 18. januar 1896 med Frida Schwartz, f. i Stockholm 22. februar 1864.

Egteskapet opløst 1898. — Uten barn.

VII. 2. Ingeborg Marie Kahrs, f. 9. september 1862. Inspektrice ved Ragna Nielsens

skole. Sekretær i Norsk Selskap for Psykisk Forskning.

Gift 1 ) 3. oktober 1882 med Henrik Nicolay Svendsen, f. 22. oktober

1854, † i Kristiania 1. december 1888, søn av kjøbmand i Stavanger, Henrik

Svendsen og Nicoline Pauline Nielsen. Han gjennemgik Stavanger Latin

38


og realskole. Opholdt sig 1 aar i Hamburg, senere i England. Grosserer i Stavanger.

Gift 2 ) 30. april 1892 med sin fætter Ragnvald Berg, f. 6. november 1856, † i

Kristiania 31. januar 1904. (Side 33). — 4 barn.

1. Henrik Kahrs Svendsen, f. 2. december 1885. Han skriver sit navn Svendsen-Berg. Avdelingschef

ved Kristiania Glasmagasin 1904—1911. Lagerchef hos A/S H. Hoffmann, Kristiania.

Gift 24. november 1920 med Astrid Solveig Stensrud, f. 19. juli 1896.

2. Jens Arbo Kahrs Svendsen, f. 5. november 1887, † 4. januar 1895.

3. Johannes Berg, f. 9. mars 1893. Gjennemgik Treiders Handelsskole. Assistent Kristiania

Kreditbank. Fra 1920 egen agenturforretning.

Gift 11. november 1922 med Ingrid Günther.

4. Ebba Berg, f. 10. august 1894, † 7. oktober 1911.

Tandlæge Marius Kahrs.

Johan Eitzen Kahrs.

VII. 3. Johan Eitzen Kahrs, f. 18. november 1865. Bysælger hos firma Hanssen & Bergh,

Kristiania.

Gift 2. oktober 1897 med Johanne Edvardine Wang, “Nanna”, f. i Kristiania

3. juni 1866, datter av apotheker i Trondhjem, Søren Wang og Claudine Marie

Dahl. — 2. barn (VIII 1—2).

VIII. 1. Sverre Kahrs, f. 8. mars 1903. Har gjennemgaat handelsskole. Utdanner sig

som elektriker.

VIII. 2. Claudine Marie Kahrs, f. 15. mai 1905. Gjennemgaat handelsskole, fra

1922 ansat hos Haakon Larsen.

VII. 4. Sofie Fredrikke Kahrs, f. 22. Januar 1867, † 23. September 1867.

VII.5. Jens Kahrs, f. 13. december 1869, † i Kristiania 20. februar 1913. Student 1887,

v.pl. secondl. i Bergenske inf. brig. 3. oktober 1890. Tandlæge i Kristiania 1895. Ugift.

VII.6. Marius Ditmar Kahrs, f. 22. april 1872. Tandlæge paa Kongsberg 1898.

Gift 1 ) 21. september 1901 med Marie Synnestvedt, f. 20. oktober 1869, † i

Kristiania 15. mars 1916, datter av bruksbestyrer Hans Jørgen Reutz Synnestvedt

og Tomine Johanne Gløersen.

39


Marie Synnestvedt tok tandlægeeks. 1907 og begyndte virksomhet paa Kongsberg,

men flyttet 1912 til Kristiania.

Gift 2 ) med Anna Oline Legreid, f. i Fana 21. august 1885, datter av sersjant

og gaardbruker Baard og Anna Legreid i Fana. Adoptivdatter av disponent

Gunnar Garathun paa Kongsberg hvis navn hun har antat. — 4 barn (VllI 1—4).

VIII. 1. I Emilie Kahrs, f. 9. oktober 1904. Student 1923.

VllI. 2. I Hans Jørgen Reutz Synnestvedt Kahrs, f. 24. januar 1909.

VllI. 3. II Inger Elisabeth Røhr Kahrs, f. 11. april 1916.

VIII. 4. II Odd Kahrs, f. 13. juli 1919.

VI. 10. Margrethe Kahrs, (datter av Christen Heiberg Kahrs, side 31), f. 8. mars 1831,

† 22. april 1910 i Kristiania. Ugift.

Fra 1873 styrte hun huset for sin bror kjøbmand August Kahrs, senere for hans

datter til 1901.

VI. 11. August Kahrs, f. i Larvik 31. august 1832, † i

Kristiania 19. Mai 1896.

Han oprettede 1860 en manufakturforretning i

Kristiania. Den gik senere over til kaapeforretning.

Den gode forretning fortsættes paa samme sted

under hans datters dygtige ledelse.

Gift i Kristiania 1. mai 1861 med Elisabeth Marie

Steen, f. i Larvik 29. februar 1840, † i Kristiania

21. oktober 1872, datter av kjøbmand i Larvik

Joseph Steen og Olave Schjøth. — 4 barn (VII 1—4).

VlI. 1. Einar Christen Daniel Kahrs, f. 15. mars

1862, † 25. september 1907. Utdannet som

handelsmand i Berlin og Rouen. Overtok

40

sammen med sin søster farens forretning,

Kjøbmand August Kahrs

men uttraadte aaret efter.

VlI. 2. Augusta Kahrs, f. 31. august 1863, † 18. november s. a.

VII. 3. Augusta Kahrs, f. 2. mai 1865. Overtog ved sin fars død hans vel oparbeidede

forretning som hun fremdeles driver. 7. november 1914 overgik

forretningen til aktieselskap.

Gift 1 ) i Kristiania 7. december 1893 med commerciel stipendiat Max Henrik

Calmeyer Hjorth, f. i Kristiansand 25. mai 1863, † i Kristiania 21. juni 1896,

søn av oberstløitnant David Svendsen Hjorth og Petra Jensine Johnsen.

Gift 2 ) 8. august 1901 med Just Henrik Erbe, f. i Trondhjem 4. februar

1872, † i Kristiania 7. januar 1914, søn av Just Henrik Erbe og Marie Bruun.

Just H. Erbe var i en aarrrekke fuldmægtig i firma A. Dahl & Co.,

Trondhjem. Reiste 1896 til Kristiania og var der først ansat i firma Offenberg

& Co., gik 1900 over til Kahrs & Co. og overtok forretningen 1901.

I nekrologerne skildres han som en meget sympatisk og avholdt mand og

et høit skattet medlem av handelsstandens sangforening. — 1 søn.

August Kahrs Erbe f. i Kristiania 23. oktober 1903.


VII. 4. Ingvar Oluf Kahrs, f. 8: januar 1867, † 6. september 1890. Student

1886. Studerte medicin.

VI. 12. Dødfødt datter 11. februar 1833 (Christen Heiberg Kahrs’ datter side 31).

VI. 13, Caspar Arnoldus Kahrs, f. 17. april 1835. † 17. januar 1836.

Familietraditionen beretter at han skal være døpt Johan Arnoldus von

Westen Sylow Christie Heiberg Koren Kahrs idet han skulde opkaldes

efter alle disse beslægtede familier.

Bakke i Strandebarm.

V. 3. Engel Catharine Heiberg Kahrs, “Thrina”, (datter av sogneprest Ditmar Kahrs i

Strandebarm, side 29), f. 3., dpt. 10. december 1797.

(Fad.: Major von Butler, hr. capitain N. C. v. Tausan, fru majorinde Paludans, fru Tausan,

jomfr. Elsa Uldrikke Heiberg).

† i Strandebarm 9. oktober 1869.

Gift 15. august 1843 med Torgils Halvarsen Solberg, f. 13. februar 1818, † 7.

februar 1900, søn av Halvar Rasmussen Solberg og Mari Samsondatter. Snekker

og gaardbruker. De bodde paa gaarden Eikeflaten under Bru i Strandebarm. —

Uten barn.

V. 4. Ditmarine Kahrs, f. 6., dpt. 14. juli 1802.

(Fad.: hr. major L. Segelche, Hr. capitaine I. K. Dahl, hr. R. Tonning, mad. Hr. N. Hertzbergs,

jomfr. Engel Paludan).

† 27. august 1875. Ugift. Hun var hjemme og hjalp sine forældre i deres alderdom.

Hun døde paa en liten plass “Roligheden” under Tangeraas som hun eiet

og som hun testamenterte til sin bror Caspars døtre.

41


V. 5. Caspar Kahrs, f. 17., dpt. 25. december 1804.

(Fad.: Major J. A. v. Tausan, Monsr. Jesper Heiberg, hovedkirkesanger Søland, mad. A. M. sal.

Kahrs, jomfru. Else Ulrikke Heiberg).

† 19. april 1887. Han var den første der oprettet landhandleri paa Bakke i

Strandebarm, drev ogsaa bakeri og brænderi. Efterat Sønnen Ditmar overtok

forretningen flyttet han til “Roligheden” hvor han døde.

Gift 10. mai 1842 med Anna Benedicte Jakobine Berg Bentzen, f. paa chefsgaarden

Græsvik i Sigdal 27. mai 1821, † 22. mai 1884, datter av kaptein Johannes

Bentzen og Ellen Margrethe Ruge. — 9 barn (VI 1—9).

Landhandler Caspar Kahrs og hustru.

Caspar Kahrs’ 9 barn:

1. Ditmar Johannes Bentzen Kahrs, f. 1843, † 1918, g. Grøtschier.

2. Magnus Andreas Gjør Kahrs, f. 1844, † 1898, ugift.

3. Magdalene Elisabeth Kahrs, f. 1846, † 1893, ugift.

4. Marius “Emil” Kahrs, f. 1848, g. Bentzen.

5. Caroline Johanne Andrea Budtz Kahrs, f. 1849, † 1899, ugift.

6. Inger “Christine” Kahrs, f. 1850, g. Bentzen.

7. Anna Kahrs, f. 1852, † 1875, ugift.

8. Augusta Kahrs, f. 1859, g. Bentzen.

9. Fredrik Johannes Bentzen Kahrs, f. 1865, † 1917, ugift.

VI. 1. Ditmar Johannes Bentzen Kahrs, f. 3. mars 1843, † i Kristiania 3. august

1918. Handelsassistent hos sin far til 1884. Styrer og bokholder ved Bergens

Korkfabrik, fra 1889 bokholder ved Elektrisk Bureau til nytaar 1918,

da han paa grund av sykelighet søkte avsked. Han var en ualmindelig samvittighesfuldt

og pligtopfyldende mand som nød sine over- og underordnedes

tillid og agtelse.

Gift i Bergen 18. september 1876 med Hildur Grøtschier, f. i Bergen 31.

juli 1855, † i Kristiania 20. mai 1895, datter av fuldmægtig Sveder Michael

Grøtschier og Caroline Marie Juel. — 3 barn (VII 1—3).

42


VII.1. Sverre Kahrs, f. i Strandebarm 20. juli 1877. Skibskaptein. Ugift.

VII.2. Fridthjof Grøtschier Kahrs, f. i Strandebarm 3. december 1878. Fotograf.

Ugift.

VII.3. Bergliot Kahrs, f. i Strandebarm 25. mai 1882. Student 1902. Assistent

av 2den kl. oktober 1919 og av lste kl. juni 1920 ved meteorologiske

institut.

VI.2. Magnus Andreas Gjør Kahrs, f. 3. oktober 1844, † i Kristiania 5. december 1898.

Korkfabrikant og agent. Ugift.

VI.3. Magdalene Elisabeth Kahrs, f. 14. juni 1846, † i Strandebarm 30. august 1893.

Ugift.

Kontorchef Emil Kahrs.

Bokholder Ditmar Kahrs.

VI. 4. Marius “Emil” Kahrs, f. 27. mars 1848. Han kom som ung gut til Kristiania

for at gaa paa skole og utdanne sig som forretningsmand. Han fik først ansættelse

ved Nylands Verksted hvor han arbeidet flere aar. Ansattes derpaa som kontorchef

ved Akers Mek. Verksted hvor han blev i nær 40 aar og har arbeidet i

skibsbygningsindustrien i over 50 aar.

Gift 14. oktober 1874 med kusinen Ulrikke Margrethe Bentzen, f. 15. mai 1855,

† i Kristiania 19. oktober 1914, datter av kaptein Johannes Bentzen og Helene

Pettersen. Ved hendes begravelse mindet presten om “hendes stille sympatiske

væsen, præget av samvittighedsfuldhet og troskap. Hun fø1te trang og glæde ved at

gjøre vel — — mange fattige vil mindes hende med tak.” — 3 barn (VII 1—3).

VII.1. Thorvald Kahrs, f. i Kristiania 9. august 1876. Agenturforretning engros

i jern og staal i Kristiania. Gift 19. mai 1917 med Agnes Anderson fra

Lund i Sverige.

VII.2. Trygve Kahrs, f. i Kristiania 25. januar 1878. † 21 juni 1902. Student 1896,

premier1øitnant v. feltartilleriet 30. september 1900.

VII.3. Helene Kahrs, f. i Kristiania 22. februar 1885. Tandlægeeksamen 1905.

Gift 8. mai 1913 med Thoralf Heiberg Kahrs, f. 16. september 1884, Søn

av revisor Rasmus Dithmar Kahrs (side 50). — 2 barn.

43


VI. 5. Caroline Johanne Andrea Budtz Kahrs, f. 5. september 1849, † i Kristiania

21. august 1899. Ugift.

VI.6. Inger “Christine” Kahrs, f. 26. november 1850. Gift i Kristiania 10. mai

1877 med sin fætter Niels Lynge Hansteen Bentzen, f. paa Fredrikshald 26.

november 1868, † 5. oktober 1896, søn av overtoldbetjent Fredrik Nicolay

Bentzen og Elsebeth Pettersen. Ekspediter hos Caspary & Joerges, Kristiania.

— 6 barn.

1. Bjarne Bentzen, f. 19. august 1878, † 4. august 1879.

2. Borghild Bentzen, f. 7. august 1879. Assistent i Kristiania Sparebank.

3. Aagot Bentzen, f. 8. november 1880. Kontorpost ved “Herkules Konfektionsfabrik”.

4. Thorleif Bentzen, f. 6. januar 1882. Handelsfuldmægtig i firma “Coward & Thomsen”.

5. Eivind Bentzen, f. 16. januar 1885. Agronom. Gift 16. januar 1915 med Jenny Knobel,

f. i Sarpsborg 1. oktober 1887. — 1 datter.

6. Astrid Bentzen, f. 10. mars 1889.

VI.7. Anna Kahrs, f. 8. november 1852, † 18. november 1875. Ugift.

VI.8. Augusta Kahrs, f. 10. juni 1859. Gift 17. december 1885 med sin fætter Josua

Pettersen Bentzen, f. paa Fredrikshald 5. mars 1857, søn av kaptein Johannes

Bentzen og Helene Pettersen. Prokurist i firma L. Semb & Co. — 2 barn.

1. Dagny Bentzen, f. 18. januar 1889. Haandarbeidslærerinde i Kristiania ved arbeidsstuer

for barn.

2. Frida Bentzen, f. 5. mars 1892. Har gjennemgaat handelsgymnasiet. Telegrafistinde.

VI.9. Fredrik Johannes Bentzen Kahrs, f. 2. mars 1865, † paa County Hotel i

Newcastle-on-Tyne pan reise fra Glasgow til Norge 10. februar 1917. Skib

skaptein. Ugift.

IV. 2. Christen Heiberg Kahrs, (søn av Dithmar Kahrs i Fjeldberg, side 24), f. i Bergen

10. 1 ), dpt. i Korskirken 13. februar 1750.

(Fad.: Barbra sal. Marcus Molls, Margrethe Marie Kahrs, assessor Jean v. d. Lippe, Johan Kahrs,

Jens Kahrs),

† i Egersund nat til 1. januar 1803. Sogneprest.

Han kom 1763 i Fredriksborg latinskole og deponerede derfra 1766. Antagelig har

han en tid været informator hos foged Juel paa Halsnø kloster og er den monsr. Kahrs

der omtales av Juel i en til B. Adressec. Eft. indsendte artikkel angaaende kopperne

og vaksinationen: dat. 6. juni 1771 og hvori det heter: — — “børnene opereredes

av min kone” (d. v. s. fru Juel da Juel selv maatte reise bort. Hun utførte det efter

en trykt veiledning) — “deres informator monsr. Kahrs opererede sig selv. Hos

“provst Kahrs det samme forsøgt med hans yngste søn 13 aar gl.” (Jesper).

Christen Kahrs tok theologisk embedseksamen 9. oktober 1776, blev kapellan hos

sogneprest Troels Christian Krogh i Skudesnæs 24. december 1777. Ordineret

i Stavanger Domkirke 18. september 1778 av biskop Eiler Hagerup. Skibsprest

paa orlogsskibet “Norske Løve” 1788 og blev utnævnt til sogneprest til Egersund

og Ogne 24. september 1790. Til kaldet hørte stor prestegaard og det

var tillagt endel beneficeret gods. Ved forskjellige leiligheter bortbygsler Christen

Kahrs disse jordparter paa embeds vegne og til mars 1797 er bygselbrevene altid dat.

..................................

1

) Opgir selv 9, februar i Egersunds kirkebok.

44


Egersunds eller Husebøe prestegaard, men fra 1798 er de bare dat. Egersund. Ved

skjøte av 21. mars 1798 har han for egen regning kjøpt degnen Peter Motzfeldts hus,

staaende paa Egersunds strand paa Aarstad gaards grund og der har han opført flere

nye hus, saasom stolpebod og fæhus. Det hele gir et bestemt indtryk av at han av

en eller anden grund ikke længer bebor prestegaardens huser, men sin egen eiende gaard,

der vel har ligget saaledes til at han derfra kunde drive prestegaardsjorden. Den sidste

indførsel i kirkeboken med Christen Kahrs’ haand er dat. 25. november 1802. Boken

er usædvanlig pent og sirlig ført. Thomas Peter Timerman der 16. juni 1793 visiterte

i Egersund hovedkirke skriver i kirkeboken, at han ,,fandt ungdommen vel oplyst i de

“saliggjørende sandheder hvilket til stedets sogneprestes velærværdige Hr. Kahrses vel

”fortjente berømmelse bevidnes.” — Hans sidste sygdom varte en maaneds tid og maa

ha været haard. Chirurgen fik 40 rd. for opvartning og tilsyn, dertil kom apothekerens

regning. Han døde just ved nytaarsskiftet nat til 1. januar

1803 og blev begravet 7. januar. Begravelsesregningen

var noksaa beskeden. Kisten kostet 7, liktøiet 3 og graveren

fik 2 rd. Der er ikke tale om beslag til kisten

eller noget slags utstyr. Til begravelsesselskapet medgik

23 potter fransk brendevin og 12 fl. vin, ellers var det the, kaffe, sukker og krydderier

der vel er brukt til bakning, men dertil kom jo gaardens produkter. Skiftet er

sat 25. januar. Det hus han 1798 kjøpte for 190 rd. er nu værd 300 rd. D. C. og

bestaar av vaaningshus med gammel rødmalet bordklædning og belagt med taksten.

Det indeholdt “storstue med sahl over, en dagligstue med loft over og ved siden et

“lidet kammer, nok en stue barnestuen kaldet med værelse over drengestuen kaldet,

“kjøkken med retterbænk og tallerkenhylde og et lidet spiskammer ved siden. “ Desuten

var der stolpebod, bryggerhus, fæhus, torvhus og nøst. Av disse bygninger hadde

kun stolpeboden taksten, resten var torvtækket. At prestegaardsjorden har været stor

fremgaar av at der i Christen Kahrs’ bo nævnes 22 storfæ, 3 hester, 3 griser og endel

lam. Der var diverse baater, sild-, makrel- og laksenøter og andre fiskeredskaper, og

blandt løsøret nævnes en masse ting der tiltrænges ved et større gaardsbruk, og det

er derfor forstaaelig at han, i den korte tid han var i embedet, ikke har kunnet komme

økonomisk ovenpaa. Overtagelsen av et saa stort bruk maa ha kostet ham en ganske

stor sum. Desuten paahvilte der kaldet i hele Christen Kahrs’ tid pension til formandens

enke. Blandt indboet nævnes: paa “sahlen fandtes 1 sengested med tag og senge

”omhæng, 11 stole, 2 lænnestole, 1 soffa, alle med guldbeskaaren fløielssæder, 1 lidet

“marmor speilebord, 1 lidet rødmalet bord.” Ellers i rummene 10 ryslæders stole, nogen

skatoller og skaper mest av ek, 5 speil, nogen sengesteder med sengklær som vanlig i

den slags hjem, endel dækketøi og sengelinned. Av sølv var der 6 spiseskeer, 6 theskeer,

1 sukker sigt, 1 sukkertang, 1 potageske, 1 ponsøse, 4 gamle skeer og et krus

med sølvlaag. Bøkerne var av theologisk og opbyggelig natur, undtagelsen er 3 juridiske

bøker og Holbergs poetiskc skrifter, den sidste værdsat til 12 sk. Indboets værdi

717 rd. og boets samlede indtægt 2037 rd., utgift 2733. Enken tilkjendegav, at da hun

forstod at boet ikke dækket gjælden kunde hun ikke paata sig at drive prestegaarden

i naadsensaaret, men tjenerne maatte opsiges til 25. mars og bobestyrelsen overtok derefter

gaardens drift. Av en tilfældig opbevaret regning fra 1802 synes husholdningens

45


kaffe og sukkerforbruk at ha været temmelig stort. Fra 1. oktober til 23. december

1802 medgik der i husholdningen 15 Tt kaffebønner og 341½ Tt sukker av forskjellig

slags, alt kjøpt i smaaportioner, ½ eller 1 Tt ad gangen. — Alt hvad enken bragte med

sig av boet var en opredt seng “efter sædvane.”

Christen Kahrs omtales blandt de prester “der paa datidens vis arbeidede for oplysnin-

”gen og oprettede læseselskaper, men han var en modstander av den nye lære der ved Hans

“Nielsen Hauge og hans venner begyndte at røre sig i hans menighed.” 1 ) En historie om

hans forhold til disse under han sidste sygdom, som biskop A. C. Bang beretter, bør vistnok

opfattes som et utslag av denne forfatters litet kritiske holdning overfor sine kilder.

Gift i Torvestad 2. september 1791 med Anne Marie Bull, ant. f. i Sortland 1770,

† i Overhalden 5. juni 1810, datter av sorenskriver i Ryfylke cancelliraad Henrik Helkand

Bull og Elen Christine Motzfeldt.

Efterat Anne Marie Bull blev enke flyttet hun til sin søster Thale Christine, gift med

sorenskriver i Namdalen Elias Fredrik Hetting, men paa veien var hun ialfald en tid i

Strandebarm hvor hun 1804 stod fadder paa sogneprest Ditmar Kahrs’ søn Caspar og

mulig hendes 2 gutter er blit igjen der, de er ialfald opvokset enten i Hardanger eller

Bergen, og de var bare 18 og 16 aar da ogsaa deres mor døde.

Christen Heiberg Kahrs’ 3 barn (V 1—3).

1. Henrik Bull Kahrs, f. 1792, † 1820, ugift.

2. Dithmar Kahrs, f. 1794, † 1877, g. Meyer.

3, Elen Christine Kahrs, f. 1796, † 1797. Side 51.

V. 1. Henrik Bull Kahrs, dpt. i Egersund 29. august 1792.

(Fad. : Mad.Inger Margrethe Weyer, jomfr. Lovise Mørch, jomfr. Elisabeth Schanche, sorenskriver

Hercules Weyer, Gerhard Reiner, Hr. Theophilus Bowitz).

Sjømand. Var i 1814 i engelsk krigsfangenskap. Indtat som bombarder i

Drægsalmenningens komp. 3 august 1814. Tok borgerskap som skipper i Bergen

12. Juni 1817. Han kom bort under vinterfisket i Lofoten og blev begr. 24. april

1820 paa Hoels kirkegaard, anneks til Lødingen. Han var da skipper hos R.

Christensen i Sandtorvholmen. Ugift.

V. 2. Dithmar Kahrs, f. i Egersund 19., dpt. 26. december 1794.

(Fad.: Theophilus Schanche, Jørgen Leganger Nissen, provstinde Lund, jomf. A. Kierulf, jomf.

A. Nielsen).

† 8. juni 1877.

Han blev utnævnt til maanedsløitnant 26. februar 1814, gik ved

avvæbningen 31. december s. a. ind i underofficers nr. da han læste

til officerseksamen, blev 2. mars 1815 secondl. à la suite ved regimentet,

kom i nr. ved arméforandringen 1818 som secondløitnant

ved Gravenske komp. i Hardangerske nationale musketerkorps, blev

11. august 1826 premierløitnant ved Ørskogske komp., avsked i naade 21. januar

1836. Var veiinspektør paa Søndmør under sit ophold der. Ansattes senere som

undertoldbetjent i Bergens distrikt, utnævnt 22. juli 1842 til overtoldbetjent i Larvik

distrikt (bopæl Fredriksværn), entlediget 14. mars 1874 fra 1. mai s. a. at regne med

550 spd. i pension.

.........................

1

) Løvold.

46


Gift i huset, Korskirkens sogn 8. september 1825 med Anne Elisabeth Meyer, “Elisa”,

f. 23. mars, dpt. 3. april 1799, † 19. april 1876, datter av kjøbmand senere stadsmægler

i Bergen Henrich Meyer og Anne Christine de Chezaulx. — 2 sønner (VI 1—2).

VI. 1. Henrik Meyer Kahrs 1 ), f. 1. september 1826, † 17. September 1875.

Han gik paa skole i Bergen til hans far flyttet til Fredriksværn, da blev han

sammen med sin yngre bror sendt til Larvik og bodde hos overtoldbetjent Christen

H. Kahrs og blev undervist av Johannes Berg der senere blev gift med husets

Skibsfører Henrik Meyer Kahrs.

ældste datter Sara Magdalene. Ganske ung reiste han tilsjøs. Paa en av sine reiser

kom han til Trondhjem hvor Sara Magdalene da var bosat. Han avla sine slægtninge

et besøk og paa spørsmaal om hvordan han hadde det, svarte han straalende:

“De staar’kje nokke paa meg, eg har 10 daler maanen og fri fortering - de staar’kje

nokke paa meg.” Saa smittende var hans gode humør og tilfredse sind at de ord siden

gaar igjen blandt Sara Magdalenas barn som uttryk for tilfredshet. Han tok borgerskap

som skipper 16. oktober 1855 og blev fører av det store seilskib “Josephine”.

Gift 1 ) 12. september 1852 med Cathrine Lucie Smith, f. 19. november 1825,

† 19. august 1871, datter av skomakermester i Bergen Didrich Smith og Mette

Marie Martens. — 6 barn (VII 1—6).

Gift 2 ) Nykirken 16. mai 1873 med Pauline Henriksen, f. paa Stenkjær 15. februar

1847, datter av skomakermester Henrik Henriksen og Birgitte Mortensen. — 1 søn

(VII—7).

VII. 1. Anna Elisabeth Kahrs, f. 4. juni1853.

Gift 1 ) 12. december 1873 med Ole Langfeldt Boye, f. i Bergen 17. januar 1846,

† i New York ved et ulykkestilfælde 13. januar 1883. Skibsfører. søn av

skipper i Bergen Hans Jørgen Boye og Karen Elisabeth Gierding. — 3 barn.

Gift 2 ) 25. februar 1885 med Bernt Olsen, f. i Stavanger 24. december 1850.

.......................

1

) Oplysninger om Henrik M. Kahrs’ barn delvis hentet fra “Stamtavle over Slægten Martens”.

47


Skibsfører. Søn av Ole Sari Olsen og Anne Christine Olsdatter. De reiste

til Amerika i 1893 eller 94 og bosatte sig i Portland, Oregon. — 1 barn

1. Hans Jørgen Boye, f. 16. mai 1875.

2. Anna Elisabeth Boye, f. 29. mai 188l.

3. Karen Albertine Boye, f. 24. mai 1882, gift med fabrikant Charlie Edvard Jensen,

f. 1880. 2 barn.

4. Berentza Christine Olsen, f. 16. august 1886. Gift med David Walter Williams, f.1879.

2 barn.

VII. 2. Mette Marie Kahrs, f. 12. april 1856, † i Amerika 21. mai 1891.

Gift i Aalesund 24. april 1879 med Joachim Weibust, f. i Aalesund 3.

januar 1856. Skomakermester. Søn av skomakermester i Aalesund Severin

Daniel Weibust og Randine Johnsen. De

reiste til Amerika 1882. — 4 barn.

1. Egil Weibust, f. 29. september 1879. Inspektør.

Gift med Isabella Mac Donald. — 2 barn.

2. Randolf Weibust, f. 6. december 1884. i sin brors

tjeneste.

3. Harri Weibust, f. 2. april 1888. Agent.

4. Sigurd Weibust, f. 12. april 1889.

VII. 3. Ditmarine Didriche Kahrs, f. 23. august 1861,

† 13. september s. a.

VII. 4. Ditmarine Didriche Kahrs, f. 28. april 1862,

† 25. juni s. a.

VII. 5, Ditmarine Didriche Kahrs, f. 2. juni 1863,

† 2 august s. a.

VII.6. Athalia Henriette Cathrine Kahrs, f. i Aalesund

20, juni 1865.

Skibsfører Henrik Ditmar Kahrs.

Gift 1 ) i Brooklyn 18. mars 1889 med Ole Joachim Engeland, f. 1. september

1861, † 30. september 1896, søn av gaardbruker i Nordfjord Ole

Rasmussen Engeland og Inger Jacobine Carolsen. Ole Engeland var snekker

i Brooklyn. 3 barn.

Gift 2 ) i Brooklyn 22. mars 1897 med kjøbmand Peder Nielsen Stowby.

Student fra Danmark, Søn av gaardbruker Niels Andersen Stowby og Inger

Kristine Jonsdatter i Danmark. 5 barn.

1. Osvald Harald Olsen, f. 25. mars 1890. Automobilforretning.

2. Ingvald Alfred Olsen, f. 8. februar 1892. Handelsmand.

3. Arthur Hjalmar Olsen, f. 1894. Automobilforretning.

4. Niels Henrik Nielsen Stowby, f. 1899.

5. Lucie Kristine Nielsen Stowby, f. 1899.

6. Jensine Marion Nielsen Stowby, f. 1900, †1901.

7. John Maritts Nielsen Stowby, f. 1901, † 1903.

8. Jensine Mariane Nielsen Stowby. f. 1905.

VII. 7. Henrik Ditmar Kahrs, f. 24. december 1873.

Han kom ganske ung tilsjøs og reiste i 18 aar med rederiet O. & A.

Irgens skibe. Han tok styrmandseksamen 1894, skippereksamen 1902, tok

48


orgerskap som skipper 28. august 1907. Han har reist baade som styrmand

og kaptein med D/S “Veritas”, senere var han i 2 aar som styrmand

med D/S “Hornelen” og i 1916 skulde han just faa skibet at føre, da en

brotsjø skadet hans ene arm saa han i længere tid var arbeidsudygtig. Siden

1920 har han reist som styrmand med D/S “Fageraas”.

Gift i Bergen 4. juni 1908 med Agnes Carlsen, f. 28. september 1881,

datter av styrmand Andreas Carlsen og Hanne Margrethe Jordal. 1 søn.

VIII. 1. Henrik Ditmar Andreas Kahrs, f. 1. februar 1911, † 19. april s. a.

VI. 2. Christen Heiberg Kahrs, f. i Ørskog 28. mars 1829, † i Kristiania 8. august 1892.

Han begyndte sin skolegang i Bergen, men da hans far flyttet til Fredriksværn

blev han og hans ældre bror Henrik sat i Larviks

skole og bodde da hos farens fætter overtoldbetjent

Christen Heiberg Kahrs (side 46). Efter endt skolegang

var han en tid hos kjøbmand

Møller i Porsgrund, begyndte derpaa

en vin- og manufakturforretning i Larvik,

men den gik ikke. Han reiste

da til Kjøbenhavn for at sætte sig ind

i bokhandlerfaget og etablerte sig som

bokhandler i Larvik, flyttet senere til Sandefjord. Da

heller ikke den forretning gik noget videre søkte han

post paa Sandefjords byfogedkontor under byfoged

Ottesen. Av ham blev Christen Kahrs godt likt, og

da han var særlig fiink i regning skaffet Ottesen ham

i 1860 post i Departementet for det Indre, i Brandkasseavdelingen,

hvor han blev til sin død. Desuten

Revisor Christen Heiberg Kahrs.

var han revisor og forretningsfører i forskjellige forretninger og anstalter.

Han var en livlig og behagelig selskapsmand, som førte liv og glæde med sig

hvor han færdedes. — 5 barn (VII 1—5).

Gift 1 ) 8. september 1850 med Athalie Sophie Mathiesen, f. i Larvik 7. december

1828, † 7. juli 1865, datter av kjøbmand Rasmus Mathiesen og Johanne

Catharina Folvik.

Gift 2 ) 27. mai 1881 med Karen Mathea Olsen, f. 8. december 1842, † i Kristiania

12. februar 1923, datter av gaardbruker i Røken Ole Pedersen og Kristine

Hansen.

VII. 1. Rasmus “Dithmar” Kahrs, f. 29. november 1853. Han drev engrosforretning

i sild og fisk fra 1884—97, blev derefter ansat i bankierfirmaet Jacob E.

Dybwad og blev ved “Den norske Discontobanks” oprettelse ansat som

revisionschef der fra 1898 indtil bankens avvikling 1908, var samtidig revisor

i “Den norske Creditbank” fra 1900, hvilken stilling han fremdeles indehar.

Gift 18. november 1881 med Ragna Karoline Susanne Davidsen, f. i

Fredrikshald 25. mai 1851, datter av klokker Hans Davidsen og Andrea

Dorthea Knutzen. — 3 barn (VIII 1—3).

49


VIII.1. Margit Heiberg Kahrs, f. 30. december 1882. Gift 26. oktober 1907 med Kristian

Gamnæs, f. 21. januar 1878. Kontorchef ved “Norsk Maskinindustri Aktieselskab”

i Kristiania. — 2 barn.

1. Ragnar Gamnæs, f. 23. november 1908.

2. Arvid Gamnæs, f. 20. juli 1913.

VIII.2. Thoralf Heiberg Kahrs, f. 16. September 1884. Avgangseksamen ved Krigsskolen

1908. Militær høiskoleeksamen 1911. Fra 1911—17 først garnisonerende løitnant

senere inspektionsofficer ved feltartilleriets underofficersskole. 1. juni 1917

utnævnt til kaptein og chef for 3. bergbatteri og Nord-Norges artilleriforsvar. Efter

3½ maaned utnævnt til regimentsintendant og tøimester ved feltartilleriregiment

Revisor Dithmar Kahrs.

Artillerikaptein Thoralf H. Kahrs.

nr. 1, hvilken stilling han indehadde til 1. januar 1920 da han blev chef for

7. batteri av feltartilleriregiment nr. 3. Ved siden av disse stillinger var han

1917—18 2den-lærer ved feltartilleriets rideskole, 1918 utnævnt til forstander ved

nævnte rideskole, hvilken stilling han fremdeles indehar.

Ved siden av militært arbeide har han siden 3. januar 1913 været assistent

hos overingeniøren, siden rørlæggeringeniør hos firmaet Heidenreich & Co. Ltd.,

Kristiania. Desuten fast ansat lærer ved Kristiania tekniske aftenskole. Foruten

artilleriets rideskole som han gjennemgik 1912 har han gjennemgaat kavaleriets

rideskole 1916 og er en interesseret rytter der har deltat i en række væddeløp

og ridestevner.

Gift 8. mai 1913 med sin firmenning tandlæge Helene Kahrs, (side 43), f. 22.

februar 1885. — 2 barn (IX 1—2).

IX.1. Trygve Kahrs, f. 24. april 1914.

IX.2. Randi Kahrs, f. 17. september 1915.

VIII. 3. Ingrid Meyer Kahrs, f. 7. november 1889. Ansat som sekretær Norske Lloyd

til 1923 da hun blev ansat som stenograf i Norges Bank.

50


VII. 2. Athalia Sophie Kahrs, † 7. juli 1865.

VII. 3. Christen “August” Heiberg Kahrs, f. 11. juni 1882. Prokurist og fuldmægtig

hos Thomas Jordan, fra 1. december 1914 disponent for

A/S Teglværkernes Fælleskontor, sekretær for Kristiania og Omegns

Teglverksforening, samt sekretær for Den norske Landsforening for

Teglverker.

Han har været en ivrig idrætsmand, specielt fotboldspiller, og meget

benyttet i forskjellige idrætsklubbers styre. Var med i den landskjendte

ski og fotboldklub “Lyns” lag da det 1908—10 tok Norgesmesterskapet

i fotbold.

Gift paa Kongsberg 9. december 1911 med Dagny Händler, f. 4.

april 1886, datter av kasserer i Kongsberg

sparebank Johan M. Olsen og Margrethe

Elisabeth Fleischer.

2 barn (VIII 1—2).

VlII.1. Dødfødt gut 26. juli 1916.

VIII. 2. Inger Johanne Kahrs, f. 17. juli

1917.

VII. 4. Sigurd Heiberg Kahrs, f. 4. juli 1884.

Kontorchef og prokurist i Den Norske

Børste og Penselfabrik, Kristiania. Har

været formand i idrætsforeningen “Lyn”.

Gift 3. juni 1916 med Ida “Margit”

Johannesson, f. 15. mai 1889, datter av

skræddermester Alexander Johannesson

Disponent Aug. Heiberg Kahrs.

og Anna Louise Olberg. — Uten barn.

VII. 5. Athalie Sophie Heiberg Kahrs, f. 25. oktober 1887. Ugift.

V. 3. Elen Christine Kahrs, (datter av sogneprest Christen Kahrs i Egersund (side

44), dpt. 25. februar 1796.

(Fad.: Chr. Mølbach, Hr. E. Fr. Hetting, Hr. Gabriel Kirsebom Hansen, Johannes Schanche,

mad. Reiersen, jomfr. Thola Catharina Bull, jomfr. Abigael Reiner).

† 1797, begr. 15. april.

IV. 3. Jens Kahrs (søn av sogneprest Dithmar Kahrs i Fjeldberg side 24), f. i Bergen 11.,

dpt. i Korskirken 15. januar 1751.

(Fad.: commerceraad Thomas v. d. Lippe, Karen Dorthea Jans v. d. Lippe, kammerraad Jesper

Heiberg, Melchior Falch, Søren Kahrs).

† s. a., begr. i Korsk. 9. april.

IV. 4. Gerhard Kahrs, f. i Fjeldberg 25. mars, dpt. 1. april 1753.

(Fad.: Kammerraad Andreas Heiberg og hans frue og hans søn Hardie, sorenskriver Abraham

Hesselberg og hans hustru)

† i Ulvik 9. april 1809. Sogneprest i Ulvik.

Utnævnt 1779 11. august til pers. cap. i Ulvik hos sogneprest Paul Schnabel

51


og 23. januar 1780 blev han av provsten indsat i embedet og præket der første gang.

I Ulvik blev han saa hele sit liv idet han 1. mars 1793 efterfulgte Paul Schnabel som

sogneprest.

I Haukenæs’ beskrivelse over Hardanger staar fortalt følgende: Gerhard Kahrs

var i følge med den djerve og uforfærdede kirkesanger Arne Brynnildsen paa en reise

fra Graven til Ulvik gjennem Espelandsdalen, da de blev overfaldt av en orkanagtig

snestorm der nær hadde “omkommet dem begge”. Da de var komne henimot Stokvandet

var presten saa træt at han satte sig i sneen uten at orke mer og sa til klokkeren:

“Her vil jeg dø i Jesu navn.” “Nei”, sa klokkeren, “saa længe der er varmt blod i mine

aarer og mit hjerte slaar skal presten ikke ligge her og dø.” Klokkeren var da istand

til at faa presten saa langt at hjælp kunde erholdes fra nærmeste gaard Aurland i

Sogneprest Gerhard Kahrs.

Mariane Cathrine Schnabe1.

Ulvik. Presten blev nu hjembragt, men var da i saa forkommen tilstand at han aldrig

reiste sig fra det sykeleie han fik og han døde samme vaar 9. april 1809. Sogneprest

Nils Hertzberg til Kinservik holdt liktalen og forrettet jordpaakastelsen. Liktalen blev

trykt i Bergen “Den salig avdødes studerende søn Dithmar Kahrs tilegnes denne tale.”

Presten i Vikør Johannes Irgens reiste 10. april “til Gerhard Kahrs for at besøge ham

“og tale med ham i egne affairer, men erfarede ved ankomsten, at han var død dagen

“forud.” Paa anmodning forseglet han boet og samlede alle papirer i en kuffert, 1 kiste

og 2 skrin. Registrering i boet holdtes 21. april og skiftet blev sat 30. oktober 1809.

I løpet av 1700 tallet var der adskillig interesse fra regjeringens side for at ordne

skole- og fattigvæsenet paa landet og som forholdene dengang var, maatte ledelsen av

dette arbeid i hver bygd bli lagt paa prestene. Disse hadde imidlertid gjennemgaaende

ikke store forutsætninger for dette administrative arbeide og da utgiftene blev utlignet

paa bønderne, og disses interesse og forstaaelse av saken kun var liten, medførte

ordningen gjerne vanskeligheter. Baade hadde prestene ondt for at faa beløpene ind

i rette tid, og bøndernes uvilje mot disse utgifter førte til at presten gjerne blev gjort

til syndebuk. Det er da forstaaelig at der ved skiftet efter Gerhard Kahrs av hans

bror Ditmar Kahrs oplyses at “boet var meget vidløftigt, megen gield og indviklet for-

”fatning da hans afdøde broder formedelst svagelighed og embedets besværligheder

“ikke i adskillige af de sidste aar har aflagt de offentlige regnskaber, saasom for fattig-

52


kassen, skolekassen og de i kaldet værende offentlige stiftelser, ei heller saavidt i en

“hast har været at erfare har indført deres anliggender i de dertil henhørende bøger,

“men sammes anliggender maa hentes af boens løse papirer og ved samtale og brev-

”vexling med de som tid efter anden har været bemelte stiftelsers forstandere, saa har

“han (Ditmar) troet det nødvendig at erholde antaget en inkassator og curator bonorum

“i dette bo som i alle dele kan paase dette boes ret og tarv, inddrive fordringerne,

“aflægge samtlige regnskaber som paaligger boet med videre fornødne og har derom

“samtalet med I. S. Fleischer som lovede at antage sig samme naar han derfor nød

“billigt sallarium”.

Skiftet blcv slutlet 30. december 1812, det balancerer med 9255 rd., 2234 var der

forlitet, men av den sum tilkom enken 1888 rd., saa underbalancen blcv 346 rd. Enken

kunde erklære at hun gik fra arv og gjæld, men det vilde hun ikke, enhvcr skulde faa

sit. Endel fik utlæg i indboet.

Gerhard Kahrs eiet nogen huser staaendc paa Store Graven enkesæte. Ved auktionen

efter ham kjøpte enken dem for 350 rd. D. C. iberegnet omkostninger. De bestod av:

1 vaanhus 25 alen langt, bordklædt paa alle sider og taket belagt med teglsten, 10 fag

vinduer. Det indeholdt dagligstue og storstue mcd kakkelovne, kjøkken med god

skorsten og pipe og ovenpaa en sal med kakkelovn over hver av stuerne. 1 hus kaldet

“Drengestuen” med kakkelovn, 12 alen langt, 9¼ alen bredt og bordklædt. 1 stald

med “brændeskykka” av tømmer og tækket med næver.

Fattigkassen haddc 150 rd. tilgode og det er vel dertil de spydige uttryk i en samtidig

bygdevise om Hardangers prester sigter, hvori det heter:

“I Ulvig der var en presten Kahrs

“Han var flink at holde gjestebud og kalas

“Til aa preike va han ei store tasse

“Han aat op Ulvig fattigkasse.”

At han har været en selskapsmand er godt trolig uden at det behøvet forringe hans

egenskap som geistlig. Der er tilfældig bevard nogen rim skrevet av ham til en fest

paa han hustrus fødselsdag 9. februar 1802:

Det er nok kiønt mcd Ungdoms Ven

I livets Vaar at vandre,

Men Venner ofte vandre hen

Og maa sit Løb forandre

Dog blev os Mindet stedse kiert

Og om han end langt bort er

Han er os nær.

Men den som trofast med dig gik

Dit hele Livets Dage

Og Del med dig i Glæder fik

Med dig vil Sorger drage

Du aldrig nok kan skiønne paa

Og du aldrig bedre Syn du saae

End saadan Ven.

O. bedstc Kone! foel idag

Med mig vor fælles Lykke.

I et Snes Aar vor fælleds Sag

Har vært vort fælleds Smykke 53


Du fylder nu et Leve-Aar

Gid mange, mange glade Aar

Du end opnaar. —

Ved samme anledning sang han sine egne og fru Paludans døttres pris:

I vakre Piger ieg ynder ret

Og aldrig vilde ieg Eders Skade

Gid Livets Bane jer vorde let

Gid jeg maa se Eder stedse glade

Gid snart en mage

som kan behage

og glædes med Eder alle Dage

— faae Eders ja!

Og saa til Slut: Min egen Skaal den samme Dag:

Jeg er i Aften saa glad og qvik

Jeg sande Venner ser hos mig være

Og om ieg end Perialen fik

Skal Venne-Godhed dog agtet være.

En Skaal vi drikke

Fortryder ikke

At vi den ganske til Bunds udstikke

— Min egen Skaal. -

Han var meget nethændt og der er endnu bevaret en av ham utskaaret æske som

abildes her.

Det er tydelig, at der hos mange av kjøbmand

Ditmar Kahrs’ efterslægt har været et kunstnerisk

anlæg, sønnen Jens var en mere end almindelig

fremragende guldsmed og flere av dennes sønner

var igjen tegnere og guldsmede. Ogsaa om Fjeldbergprestens

sønner og videre efterkommere vites,

at de har været flinke træskjærere, dreiere, tegnere

— i det hele en slægt med godt haandelag.

Gerhard Kahrs har vistnok ogsaa graveret signter:

De emblemer, han og hans

brødre i noget forskjellige

variationer har anvendt

som seglmærker - ljaaen

og rypen med 2 stjerner

— henspiller paa de Heibergske

familiesagn om

Jostedalsrypen, fra hvem de mente at nedstamme gjennem sin mor.

Gift i Ulvik 13. september 1781 med Mariane Cathrine

Schnabel, f. paa Nedre Hagestad i Graven 9. februar 1755,

† 30. mars 1828, datter av provst og sogneprest til Ulvik Paul

Schnabel og anden hustru Elisabeth Bechman.

I slutten av det 18. aarhundrede utdelte “Det nyttige Bergenske

Selskab” endel præmier for opdyrkning og husflid. I

bibliotekar W. P. Sommerfelts utdrag derav staar om Mariane

54


Cathrine Schnabel: “Til selskabet er indkommet skriftlig underretning om sognepresten

“til Granvins prestegjæld Hr. Gerhard Kahrs’s kjærestes rosværdige husflid udi nogle

“aar med spinden, farven og vævning, ligesom 29 prøver af forskjellige sorter klæde,

“almerduk, frakke og buksetøier, lerreder, sengeomhæng m. m. er indsendte, uten

“at regne over nogle hundred alen av tøi, til hverdagsbruk, samt lerreder og dreiler

“som i de forrige aar i hendes hus saaledes er forarbeidede; men især har de fra dette

“aars begyndelse spundne, farvede og vævede sorter fra no. 1 til 22 tildraget selskapets

“opmerksomhet, nemlig 9 slags bukse- og vestetøier av forskjellig længde, et stykke

“almerduk, samt en væv paa 40 alen til vinduegardiner, som allerede er i bruk, og

“hvortil deres ældste datter 11 aar gammel, har vævet 40 alen 13 /16 alens bredde ; for

“denne udmerkede husflid er Mad. Mariane Catharina Kahrs, født Schnabel, tilstaaet

“et agtelsestegn av en guld stene-ring med selskapets opskrift (1795)”. Mariane Schnabel

har nok fortsat at være en arbeidsom dame. Da hendes mand døde var boet daarlig

stillet, men barnene var da voksne undtagen den yngste søn som hun hadde den sorg

at miste 2 aar efter. Hun har evnet at komme økonomisk tilrette igjen og der fremkom

ingen fordringshavere da boet efter hendes død blev forseglet 5. april 1828. I

hendes gjemmer var der baade lidt guld, sølv og rede penge og indboet gir indtryk

av at være mer end tilstrækkelig til hende, der sat alene igjen paa Store Graven enkesæde.

Hun kunde godt huse biskop Pavels da han i juni 1821 “uden Eventyr kom

over Gravensfjeldet og tog ind hos Madame Kahrs”.

Gerhard Kahrs’ 6 barn (V 1—6):

1. Elisabeth Bechman Kahrs, f. 1782, † s. a.

2. Cecilie Cathrine Heiberg Kahrs, f. 1784, † 1861, g. Bøschen.

3. Elisabeth Bechman Kahrs, f. 1786, † 1859, g. Barth.

4. Paul Schnabel Kahrs, f. 1790, † 1874, g. Martens.

5. Ditmar Kahrs, f. 1792, † 1811.

6. Magnus Marcus Kahrs, f. 1794, † s. a.

V. 1. Elisabeth Bechman Kahrs, f. paa Nedre Hagestad prt:’stegaard 29. september 1782,

dpt. i Ulvik k. 3. okt.

(Fad.: P. Schnabel, Hr. major V. Paludan, provstinde Elisabeth Schnabel, fød Bechman, jomfru

Inger Margrete Schnabel, jomfru Silla Schnabel).

† 7. december s. a.

V. 2. Cecilie Cathrine Heiberg Kahrs, f. paa Nedre Hagestad 5. september 1784 om

aftenen kl. 10.

(Døbt 7. ejusd af mig P. Schnabel, faddere Hr. Hendrich Prebend von Ramm, captain ved det

Tinske compagni i Tellemarken under 2det Smaalenske nation. Infant. Regiment, Brynjel Spilde,

klokker her i kaldet, frue Ingeborg Marie Knagenhielm sal. sr. capitain Heibergs, frue majorinde

Cathrine Elisabeth Palludan fød Heiberg, nest forrige frues datter og Marite Sjursdatter sr. Christopher

Hielnæsses hustru).

† i Bergen 27. november 1861.

Gift 29. mai 1807 med Christian Bøschen, f. i Bergen 31. august 1779, † 30.

oktober 1832, søn av cando theol. klokker til Korskirken Mogens Michael Bøschen

og Christine Linde Knoph.

Student fra Bergens latinskole 1798, cand. theol. 1806, 12. december s. a. res.

55


cap. til Rødø paa Helgeland, 28. november 1816 sogneprest til Haaland paa Jæderen,

5. februar 1821 til Nordalen paa Sønmør men fik kong. tillatelse til at forbli i sit forrige

kald, 16. april 1825 sogneprest til Vik i sogn og 9. januar 1827 til Sund.

Da Bøschen kom til Sund var prestegaarden saa forfalden at av 10 værelser var kun

2 beboelige. Uthusene var likesaa daarlige. Han overtok en aabodsum av 400 spd.

og det var meningen at han skulde bygge ny prestegaard. Det drog imidlertid ut og

først da der blev tilstaat ham et offentlig laan tok han fat.

En av hans eftermænd fortællcr, at tok det end tid før Bøschen begyndte at bygge

saa viste han baade smak og interesse da han tok fat. Huset der nok har undergaat

endel forandringer, er fremdeles prestegaard paa Sund og har en overmaade vakker

beliggenhet, dets stil er vakker og værdig, værdsene rummelige og høiloftede. Desværre

fik han ikke huset færdig. Det fortælles, at han

var paa reise til Bergen forat bestille døre og vinduer da

han med sine 2 skyssfolk kuldseilte i Gravdalsviken. De

blev nok bjerget iland, men presten var da død og han

blev begravet ved Sunds kirke 8. november 1832. Enken

bygget huset færdig og fik sit naadsensaar forlænget saa

Bøschens eftermand først tilflyttet Sund 1. januar 1835.

Bygdetraditionen skildrer Bøschen som en noget kolerisk

herre, men han var “sterk paa stolen”. 11 barn.

1. Michaline Gerhardine Bøschen, f. paa Rødø 16. april 1808,

† paa Bodø 18. mars 1881.

Gift 29. juni 1830 med kjøbmand i Bergen Michael

Bøschen Kordt, f. 1802, † 13. juli 1836. 1 datter.

2. Christine Linde Bøschen, f. paa Fladø i Nordland 7. februar

56

1810, † 3. november 1855.

Gift 2. august 1840 med privatlærer i Farsund Johan Cecilie Cathrine Heiberg Kahrs.

Severin Berg, f. 14. oktober 1808, † ?. 2 barn.

3. Mariane Catharine Bøschen, f. paa Fladø 5. mai 1811, † i Kristiania 5. april 1850.

Gift i Kistiania 7. februar 1840 med kgl. fuldmægtig i kirkedepartementet R. W. O. Hans

Claus Marius Heiberg, f. 11. april 1811, † 28. august 1887. 3 barn.

4. Ditmarine Kahrs Bøschen, f. paa Flade 6. oktober 1813, † i Bergen 30. august 1897. Ugift.

5. Gerhard Kahrs Bøschen, f. paa Flade 8. mai 1815, † i Bergen 7. januar 1899. Tok borgerskap

som repslager i Bergen 20. november 1838. Ugift.

6. Johan Nordahl Brun Bøschen, f. paa Fladø 30. september 1816, † i Stockholm 18. december

1859. Handelsagent.

Gift med Hildur Amanda Askengreen, f. i Gøteborg 14. september 1825, † i Stockholm 1867.

8 barn.

7. Cecilia Catharina Kahrs Bøschen, f. i Haaland 3. november 1818, † i Bergen 5. april 1889.

Gift i Bergen 18. december 1843 med Peter August George Lambach, f. i Stade i Hannover

17. september 1819, † i Bergen 17. november 1878. Manufakturhandler, senere bestyrer av Bergens

Industrimagazin. Fra 1855—60 var han i postvæsenets tjeneste som ekspeditør i ruten

Bergen-Trondhjem. 6 barn.

8. Christiane Bøschen, f. i Haaland 10. januar 1821, † i Bergen 7. januar 1892. Ugift.

9. Arnoldus Kahrs Bøschen, f. i Haaland 9. april 1822, † 26. juni s. a.

10. Johan Arnoldus Kahrs Bøschen, f. i Haaland 13. mai 1823, † 24. mars 1867. Overretssakfører

i Arendal.


Gift i Arendal 28. december 1852 med kusinen Georgine Gerhardine Barth, f. i Stavanger

8. september 1822, † i Arendal 13. juni 1880. 2 barn.

11. Magnus Marcus Bøschen, f i Haaland 1. august 1824, † i Bækkervig, Fitje prestegjeld 17. september

1866. Landhandler.

Gift 15. oktober 1854 med Olchc Christinc Meyer, f. 15. juni 1829, † i Bækkervig 10. oktober

1890. 4 barn.

V. 3. Elisabeth Bechman Kahrs, f. 18. dpt. 19. oktober 1786.

(Fad.: provst P. Schnabel, Sr. Christopher Hieltness, provstinde Elisabeth Schnabel, jomfrue

Cecilie Cathrine Heiberg, jomfrue Silla Schnabel).

† 15. februar 1859.

Gift paa Kaarvig, Stordøen 1818 med overtoldbetjent Georg Daniel Barth, f.

1782, dpt. 27. juli, † i Arendal 21. januar 1834,

søn av sorenskriver i Ryfylke, kancelliraad Georg

Daniel Barth og Marie Cathrine Weybye. Han var

toldbetjent i Tananger 1817, ovcrtoldbetjent i Stavanger

i 1820 aarene og kom til Arendal 1830. —

4 barn.

1. Georgine Cerhardine “Dina” Barth f. i Stavanger 8,

september 1822, † i Arendal 12—13 juni 1880.

Gift i Arendal 28. december 1852 med sin fætter

Johan Arnoldus Kahrs Bøschen, f. i Haaland 13. mai

1823, † 24, mars 1867. Overretssakfører i Arendal. 2 barn.

2. Wilhelm Johan Arnoldus Barth, f, i Stavanger 7. mai 1824,

† i Kværnæs 7. november 1892, Lensmand i Sundal og

Øksendal, Nordmøre 1856, til Næsset, Romsdal 1859 og

til Kværmæs 1875.

Gift paa g aarden Stensvik i Kværnes 15. iuli 1856 Elisabeth Bechman Kahrs.

med Pauline Malhilde Lied, f, 6, april 1825, † ?

3. Georg Daniel Barth, f. i Stavanger 17. ianuctr 1826, † 26. januar 1906. Skibsfører. Ugift.

4, Gerhard Kahrs Barth, f. i Stavanger 23. november 1827, † i Shanghai, Kina 1863, Styrmand.

Ugift.

V. 4. Paul Schnabel Kahrs, f. paa Nedre Hagestad 21. december 1790.

(F. om morgenen kl. 1, formedelst svaghed straks efter fødselen hjemmedøpt af faderen selv i

overværelse af jordemoderen Alis, Mads Torblaaes kone, og 2 andre koner nemlig Marita, Christopher

Hiellnæses kone og Marita, Magnus Syses kone samt pigen Eli Gjermundsdatter tienende hos barnets

forældre. Daaben confirmeret og offentlig i kirken forkyndt 26. ejusd. da følgende var faddere,

barnets morfader provst Paal Schnabel /: der og selv confirmerede Daaben i hans alders 86 aar

og embeds 50 aar:/ begge medhielperne lver Michelsen Ljone og Sjur Johnss. Westreim, barnets moster

Silla Schnabel og pigen Synneve Christophersdatter Hieltnæs).

† i Bergen 3. september 1874. Guldsmed.

Fra 1804 til 1809 var han i lære hos guldsmed Peder Christensen Beyer hvorefter

han reiste til England og Skotland for sin videre utdannelses skyld og var

borte i 4 aar. Av et bevaret pergamentbrev sees at han 12. sept. 1812 er optat

som medlem av frimurerlogen “Atholl Lodge Newcastle up-on-Tyne”.

Han tok borgerskap i Bergen som guldsmed 22. februar 1820 efter at ha faat

kgl. tilladelse til ikke at sitte mesteraar og 8. januar 1822 kjøpte han Gotfried

57


Guldsrned Paul Schnabel Kahrs.

Pihls eiendom no. 10 i 22 rode for 850 spd. Paa denne eiendom findes der endnu

et skøte fra 1637, som oplyser, at den laa paa Øvregaten ret op for Kappen og at

tomten var 14 sjellandske alen langs gaten, 15¼ alen i bredden oventil og 7¾ alen i

længden. Dette hus solgte han 16. december 1844 til kommunen for 1300 spd.; det

bestod da av 4 kakkelovnsværelser, 1 stort kjøkken, spiskammer, en hvelvet brandfri

kjelder og en kjelder under frembygningen, ildhus med brønd, der aldrig mangler vand,

vedbod, havegrund og flere bekvemmeligheter; grunden er nu utlagt til Nicolaikirkealmending.

Han var nemlig 10. juni 1844 av stiftsdirektionen blit ansat som økonom

og spisemester ved det “almindelige Sygehus og mental Sygehuset og Pleiestiftelsen”

fra 1. juli at regne. Denne stilling fratraadte han ved paaske 1852. Han opsa sit

borgerskap 4. oktober 1850.

Nær 84 aar gl. faldt han paa stuegulvet og brak hoften,

hvilket blev leilighetsaarsak til hans død.

Det barn, som “formedelst svaghed” straks maatte

hjemmedøpes, blev en ualmindelig stor og vel proportioneret

mand, ja ansaaes for at være sin tids “største”

mand i Bergen. En av hans velvoksne sønner og 2 gutter

kunde rummes inden hans vest, men trods sin størrelse

gik han meget let og sirlig. Han var en meget flink

skøiteløper og passioneret sportsfisker - en interesse,

der er gaat i arv til hans sønner og tildels sønnesønner.

Under sit ophold i Skotland hadde han lagt sig efter arbeidet

av fisketrover og flueangler og fik i Bergen slikt

ry for disse, at utenbyes folk kun spurgte efter “flaueanglemakeren”,

naar de skulde ha siike hos ham.

I de senere aar skrev han selv sit navn Paal.

Gift i huset 21. april 1822 med Cathrine Marie Martens,

f. 22. juni, dpt. i Korskirken 2. juli 1797, † 12. mai 1877, datter av kjøbmand Johan

Martens og første hustru Maren Malene Hagelsteen. 8 barn. (VI. 1—8).

Paul Schnabel Kahrs barn. (VI. 1—8).

1. Mariane Cathrine Kahrs, f. 1822, † 1901, g. Trøye.

2. Maren Magdalene Kahrs, f. 1823, † 1866, ugift.

3. Gerhard Kahrs, f. 1825, † 1904, ugift.

4. {Johan Martens Kahrs, f. 1828, † 1909, g. Haavaldsen og Martens.

5. {Ditmar Kahrs, f. 1828, † 1861, ugift.

6. Benthe Cathrine Kahrs, f. 1830, † 1838.

7. Christian Anton Kahrs, f. 1833, f. 1893, g. Melhagen.

8. Cathrine Marie Kahrs, f. 1835, † 1870, ugift.

VI. 1. Mariane Cathrine Kahrs, f. 29. november, dpt. i Korskirken 22. december 1822,

† i Bergen 23. august 1901.

Gift i Korskirken 10. oktober 1842 med Hans Henrich Trøye, f. 16., dpt. i

Domkirken 30. april 1820, † 9. juli 1851, søn av sjømand senere brændevinshandler

Erich Trøye og Synneve Jørgensen.

Hans Henrich Trøye tok borgerskap som seil-, flag- og kompasmaker i Bergen

58


23. april 1839 og hadde seilloft i Altonagaarden. Efter hans død drev enken en

kortere tid forretningen, senere fortsatte hun med flag- og linsømssyning. —1 datter.

Sophie Cathrine Trøye, f. 14. mai 1845 . Bosat i Bergen. Ugift.

VI.2. Maren Magdalene Kahrs, f. 24. december 1823, † 23. september 1866. Ugift.

Hun korn som ung i tjeneste hos Lyder Sagen som husjomfru. Da hendes far

blev økonom ved Bergens sykehus kom hun hjem og var sine forældre til hjælp

i de aar de var der. Var senere husbestyrerinde i et par hjem indtil hun blev

ansat som overvokterske ved byens asyl “Mentalen” hvor hun blev til sin død.

VI.3. Gerhard Kahrs, f. 13. november, dpt. i Korskirken 11. december 1825, † i Bergen

9. december 1904. Guldsmed.

2. februar 1837 blev han indskrevet i laugsprotokollen som guldsmedlærling for

Guldsmed Gerhard Kahrs.

Trælasth. Johan Martens Kahrs.

6 aar hos sin far og 1. mars 1842 fremviste han i lauget sit svendestykke der

blev godkjendt og blev bevilget svendebrev. Han reiste derefter til England hvor

han opholdt sig i længere tid. I 1849 reiste han som emigrant med skonnert “Ariel”

til Quebec og tok derfra veien sydover til Panamaeidet, hans maal var Stillehavskysten.

Han gik over eidet, reiste videre med skib til San Francisco. Paa grund

av svak helbred reiste han op i fjeldene hvor han sammen med en del andre tok

“claim” ved Gibsonville nær Sacramento. Han arbeidet som guldgraver om sommeren

og som guldsmed om vinteren og det gik ham godt. Gerhard Kahrs var

hjemme i Norge kortere turer i 1871 og 73, likesaa 2 gange i 90-aarene og 1897

vendte han hjem for godt efterat ha avviklet sine forretninger og bodde sammen

med sin bror Johan til sin død. Ugift.

VI. 4. Johan Martens Kahrs, f. 24. januar, dpt. i Korskirken 17. februar 1828,. † i Bergen

november 1909. Trælasthandler.

13 aar gl. reiste han tilsjøs, arbeidet sig op gjennem graderne og var styrmand

med skonnert Ariel 1849 da hans bror Gerhard var med som emigrant. Derefter

blev han styrmand paa brig “Henrik Wergeland”, kaptein Haavaldsen, og var med

paa den tur da de 7. februar 1851 like utenfor Konstantinopel blev overfaldt av sjø-

59


øvere. De slap alle fra det med livet, men baade skib og mandskap led overlast og blev

bestjaalet. 28. oktober 1851 tok han borgerskap som skipper og blev fører av skonnert

“Ariel” der væsentlig gik med emigranter til Quebec. Senere fik han bark “Dronning

Victoria” at føre, den gik mest i korntraden paa Sortehavet. I 1863 skulde skibet bugsres

fra en engelsk havn til en anden, men blev av bugserbaaten rendt paa land og

“Dronning Victoria” blev vrak.

Gaarden Stranden, Damsgaard 1809.

Efter tegning av Dreyer.

Medens Johan Kahrs hjemme ventet paa at nyt skib “Gustav Adolph” blev bygget til

ham, begyndte han en trælastforretning og da den gik godt besluttede han at opgi sjøen,

opsa sit skipperborgerskap 29. april 1864 og løste samme dag borgerskap som handelsmand

og i 1870 som bygmester: Sin trælastforretning drev han først i leiet eiendom

i “Konowgaarden”, kjøpte senere Nøsteboder no. 20 hvor forretningen fortsættes av hans

søn . Som nygift bodde han paa Nykirkealmending i no. 2 som hans svigerfar tidligere

hadde eiet. Ca. 1866 kjøpte han Olaf Kyrresgate 5 hvor han blev boende til 1882.

Bygget hus i Søndre Villavei 10 og flyttet ind der høsten 1883. Solgte denne eiendom

1890 og kjøpte Harald Haarfagersgt. 1, hvor han blev boende til sin død.

Paa den anden side av Puddefjorden ret overfor Møhlenpris laa rydningsgaarden

“Stranden” der i 1796 blev frasolgt Damsgaard gods og kjøpt av Clamer Eberhard

Meltzer med fri odel og fælles fæbeite med Damsgaard for 1800 rd. Der stod da paa

60


gaarden forpakterhus m. v., alt i faldefærdig tilstand. Meltzer bygget alt op fra nyt

og efter hans forlangende blev der 27. april 1797 og 2. april 1799 avholdt takst paa

gaard og bygninger. Det oplyses da at hovedbygningen var opført av tømmer paa

graastensfundament 1 etage høi med kjelder under, 24 alen lang, 12 alen bred og indeholdt

2 stuer foruten forstue eller gang, 3 smaa betrukne kammere, kjøkken, spiskammer

og en ark under taket med 2 sidckammere. Utenfor bakdøren var indrettet en stue,

vaskehus og hønsehus. Bygningen var belagt med blaaglasseret og uglasseret taksten,

halvt av hvert, der var 2 par dobbeltdøre, 9 enkle døre, 1 gatedør med portal og bislag,

1 plattingstrappe med gelænder og ark, 11 fag enkelte skydevinduer og 10 fag utvendige

vinduesluker. I stuerne var to 4-etagers vindovne. Hele bygningen var panelet

og malet og kostet 2031 rd. Forpakterhus av tømmer og ladebygning av standerverk

var opført under et tak 31 alen lang, 10 alen bred, kostet 412 rd. Floren der blev

opført 1798 kostet 306 rd., nøst av tømmer paa stenmur i sjøen med dobbelt gulv, loft

“spærværket med suetag” og røde taksten, bodklædt og malet, 400 rd., brygge av

bollverk og dobbelte bords overklædning med trappe og rækverk 60 rd.

Stengjærdene der skilte “Stranden” fra dens naboer, blev nedrevne og opførte paa

ny i en ben linie fra sjøen til fjeldet 260 alen lang paa nordre og 240 alen lang paa

søndre side. I den anledning makeskiftet Meltzer med sine naboer Danchert Krohn paa

nordre og fru hofagentinde Krohn paa søndre side” forat forskaffe yore pladser et bedre

utseende fra den anden side over vandet”; samtidig fik Meltzer sig tilskjøtet et stykke

jord, “Notabene” kaldet, av D. Krohn. Meltzer ryddet og forbedret gaarden betydelig

og det bemerkes at den var kostbar at rydde “da den var ganske opfylelt av sten og

hver sten maa mineres bort”. Den hele eienelom blev takseret for 4341 rd. Der blev

bygget stengjærde mot veien, anlagt have og plantet trær. Denne eiendom var temmelig

uforandret da Johan Kahrs i 1873 kjøpte den av Johan Corelt Harmens for 5800 spd.

Han benyttet hovedbygningen til sommeropholdsted og hadde tømmeroplag ved stranden.

Eiendommen blev lidt efter hvert utparcclleret til industriel bebyggelse. Til eget bruk

bygget han en stor 3 etagers bod ved sjøen hvor han hadde sag, høvleri og treelastlager.

I 1879 bygget han nyt vaaningshus op under fjeldet og kaldte det “Granbakken”.

1904 kjøpte hans søn Paal Kahrs den gjenværende del av “Stranden” og 1907 solgte

sistnævnte den del av eiendommen der laa ovenfor veien til sin bror Wilhelm og beholdt

selv den store bod og strandlinjen. “Granbakken” var tidligere utskilt som eget bruk

og Johan Kahrs beholdt det til sin død.

Johan Kahrs var fra 1880 fast medlem av sjøretten. Var taksationsmand og Domkirkeværge.

Han var med at stifte “Bergens Seilforening” i 1871.

Gift 1 ) 27. september 1853 mecl Georgine Henrikke Haavaldsen, f. 1. juni 1825, † 17.

januar 1865, datter av skipper senere fyrvogter ved Skjelanger Knud Haavaldsen og

Kristine Paulsen. — 3 barn (VII 1—3).

Gift 2 ) 19. mars 1867 med sin kusine Margrethe Henrikke “Grethe” Martens, f. 4.

oktober 1836, † 3. januar 1896, datter av kjøbmand Nicolay Johan Martens og første

hustru Margrethe Henriche Dahl. — 6 barn (VII 4-9).

Johan Martens Kahrs’ barn:

1. Paul Schnabel Kahrs, f. og † 1855.

2. Christine Marie Kahrs, f. 1858, † 1892, g. Bendixen.

61


Doktor Nicolay Kahrs.

3. Ditmar Kahrs, f. og †1861.

4. Nicolay Kahrs, f. 1868, g. Rødseth.

5. Paal Kahrs, f. 1870, g. Halvorsen.

6. Cecilie Kahrs, f. 1871.

7. Cathrine Marie Kahrs, f. 1874, †1877.

8. Margrethe Kahrs, f. og †1876.

9. Wilhelm Kahrs, f. 1878, g. Eide.

VII.1. Paul Schnabel Kahrs, f. og † 28. februar 1855.

VII.2. Christine Marie Kahrs, “Kis”, f. 13. januar 1858, † 25. februar 1892. — 1 datter.

Gift i Korskirken 14. juli 1882 med Bendix Edvard Reutz Bendixen, f. i Bergen

6. september 1838, † 28. februar 1918, søn av skibsfører Niels Bendixen og Maren

Johnsen. Han blev student 1857, cando philol. 1863, adjunkt i Kristiansund 1864,

bestyrer av Tanks skole i Bergen 1875, tok avsked

1908, da bystyret bevilget ham fuld gage i pension.

Han var medlem av Kristiansunds bystyre 1871-75,

og fik i Bergen en meget fremskutt kommunal-politisk

stilling, var 1883-87 medlem av formandskapet,

derav 3 aar ordfører, senere av repræsentantskapet,

valgmand fra 1879, stortingssupleant 1883~85, stor

lingsmand 1886-88. Fra 1896 formand i Bergens

skolestyre, 1907-16 formand i menighetsstyret. Fra

1876 var han medlem av direktionen for Bergens

museum og vicepræses 1892--1919, i 25 aar formand

for Bergens avd. av fortidsmindeforeningen,

hvis æresmedlem han blev. Var medlem av bestyrelsen

for Bergens nationale scene fra 1876 og av

kunstforeningen. Han var med at stifte Bergens

historiske forening og helt til sin død, i 23 aar, foreningens

formand og bærende kraft. Hans forfattervirksomhet har været meget

omfattende, væsentlig antikvarisk og historisk. En smuk skildring av ham har

professor Shetelig git i Biografisk leksikon. R 1 St. .O. O. 20. januar 1900.

Han blev gift 2 ) 6. september 1893 med Karen Johanne Michelsen, f. 28.

januar 1859.

Marie Henrikke Bendixen “Kitty”, f. 17. november 1888. Gift 30. mai 1913 med Aksel Helén

Holtermann, f. 15. mars 1884. Kjøbmand i Bergen. — 2 barn.

VII. 3. Ditmar Kahrs, f. og † september 1861.

VII. 4. Nicolay Kahrs, f. 5. januar 1868. Student 1886, cando med. juni 1893. Vikarierte

somrene 1891-92-93 som assistent hos distriktslæge Juell paa Kongsvinger og

bestyrte Aamli distriktslæge-embede fra 15. september 1893 til 15. mai 1894, foretok

samme høst en studiereise til Wien og Berlin og nedsatte sig derefter i Bergen

hvor han 1904 -05 vikarierte som underlæge og andenlærer ved Fedselstiftelsen,

og fra 1. januar 1908 fast ansat i denne stilling og en tid konst. som overlæge.

I aarene 1904-06 var han redakter av Medicinsk Revue. Medlem av lægeforeningens

fylkesutvalg. Interesseret schakspiller og sportsfisker.

62


Gift i Bergen 14. mai 1900 med Dagny Françoise Rødseth, f. i Bergen 4.

august 1881, datter av skibsfører Daniel Rødseth og Regine Schwings. Egteskapet

opløst 1910. Uten barn.

VII. 5. Paal Kahrs, f. 8. mars 1870. Uteksamineret fra Bergens tekniske skole 1889.

Arbeidet derefter i sin fars trælast- og bygningsforretning til han i 1893 reiste

til Amerika hvor han et aars tid arbeidet paa jernskibsbyggerier i New York og

Boston. Efter hjemkomsten igjen ansat i sin fars forretning indtil han medio 1898

kjøpte eiendommen Nøsteboder 20 og den deri drevne forretning som han fortsatte

under navn Paal Kahrs til 1918 og derefter under navn A/S Paal Kahrs

idet hans søn Johan Martens Kahrs og hans søster Cecilie Kahrs optokcs som

medinteressenter i firmaet. Medlem av Bergens handelsret og medlem av Bergens

Sparebanks forstanderskap. Paal Kahrs kjøpte

som far nævnt den store trælastbod paa “Stranden”

av sin far og benyttet den til sin bedrift til 1918.

Han har bygget og bcbor egen villa Kalvedalsvei 8 a.

Gift 22. oktober 1898 med Eleonore Charlotte

Halvorsen “Elly” , f. i Bergen 24. jan liar 1870, datter

av guldsmed senere kjøbmand i Bergen Nils Christian

Halvorsen og Zarine Ernestine Meyer.

4 barn (VIII 1 —4).

VIII. 1. Johan Martens Kahrs, f. 5. august 1899.

Eksamen ved Bergens Handelsgymnasium 1917.

Han er utdannet i trælastbranchen ved bruk

paa østlandet og Nordenfjelds. Fra 1920 ansat

i sin fars forretning hvor han nu er medinteresseret.

Trælasthandler Paal Kahrs.

Gift paa Eidsvold 18. juni 1921 med Arnfrid

Grung, f. i Bergen 6 august 1896, datter av revisor Arnt Henrik Grung

og Grace Elisabeth Simonsen. — 1 barn (IX 1).

Xl. 1. Margrete Elisabet Kahrs, f. 2. januar 1922.

VIII. 2. Ella Kahrs, f. 14. november 1900. Uteksamineret gymnastikdirekter 1921

ved Dr. Arvidsons Institut i Stockholm. I 1922 ansat ved militærhospital

Bruxelles. Praktiserer i Bergen fra 1923.

VIII. 3. Margrethe Kahrs, f. 17. jannar 1902. Har studeret sprog i Frankrig

1920—21.

VIII. 4. Gerhard Kahrs, f. 29. mars 1904. Avgangseksamen fra Bergens Handelsgymnasium

1923.

VB. 6. Cecilie Kahrs, “Cissi”, f. 18. april 1871. Begyndte 1888 paa sin fars kontor hvor

hun blev til 1. september 1894 da hun fik ansættelse ved Bergens Telefonkompagni,

sluttet der mai 1913 forat overta bokholderpost hos sin bror Paal Kahrs.

Ugift.

VII. 7. Cathrine Marie Kahrs, f. 16. december 1874, † 26. juni 1877.

VII. 8. Margrethe Kahrs, f. 25. september 1876, † 30. december s. a.

63


VII. 9. Wilhelm Kahrs, f. 26. mars 1878. Uteksamineret fra Bergens Tekniske Skole

1897. Volontør paa Eidsvaag Fabrikker ved Bergen 1898. Farverimester

i Borås, Sverige 1898—99. Fra høsten 1899 til sommeren 1902 studieophold

i Tyskland og Holland. Farverimester ved Eidsvaag Fabrikker 1902

—03. Studieophold i Paris 1903—04 og startet s. a. egen forretning, —

kemisk renseri og farveri i Bergen. Sin fabrik har han i den gamle av

Meltzer opførte hovedbygning paa “Stranden”, bygningen selv er i det

væsentlige uforandret, men omgivelserne har jo skiftet karakter ved de forskjellige

tilbygninger der har været nødvendige for dens nuværende øiemed.

“Granbakken” med parcellerne “Nøstegrunden” og “Furrehagen” kjøpte

Wilhelm Kahrs av sin fars dødsbo, likesaa Harald Haarfagersgt. 1 hvor

han bor. Han eier desuten Kong Oscarsgt.

42 og Christiesgt. 13. Medlem av bestyrelsen

av N. I. F.s Bergensavdeling.

Gift 15. april 1908 med Anna Eide, f. 21.

februar 1887, datter av kontorfuldmægtig Samuel

B. Eid c og Magdalene Johannesen. —

3 barn (VIII 1—3).

VIII. 1. Wilhelm Kahrs, f. 12. januar 1909.

VIII. 2. Cecilie Margarethe Kahrs, f. 4. april

1912.

VIII. 3. Else Kahrs, f. 22. januar 1921.

VI. 5. Ditmar Kahrs, (tvilling av Johan Martens Kahrs, side

59), f. 24. januar 1828.

Han var utdannet som handelsmand, hadde en tid

stilling hos Nicolay Martens og reiste som cargadør

Kemiker Wilhelm Kahrs.

med rogn til Frankrig. Hadde senere forskjellige kontorposter indtil hans helbred

forbød alt arbeide og 22. september 1861 døde han av tuberkulose. I en del

aar eiet han 24. rode no. 28 (i Dræggen) hvor han bodde sammen med sine forældre.

Ugift.

VI. 6. Benthe Cathrine Kahrs, f. 7. juni 1830, † 15. juli 1838.

VI. 7. Christian Anton Kahrs, f. 24. februar, dpt. i Korskirken 24. mars 1833, † i Bergen

19. juni 1893. Overlæge.

Student fra Bergens latinskole 1852, cand. med. 12. december 1859 (laud). Var

1 aar kandidat ved Rikshospitalet, 1 aar praktiserende læge i Storelvdalen, var

sommeren 1861 4 maaneder sessionslæge i Nordlands amt og i Senjen og Tromsø

fogderi og nedsatte sig samme høst som praktiserende læge i Stavanger. Utnævnt

mars 1862 til distriktslæge i østre Søndmør med bopæl i Ørskog. I dette store

og besværlige distrikt var han 15 aar og blev særdeles avholdt av befolkningen

som han hadde en egen evne til at omgaaes. Han var ogsaa meget anseet

som læge, særlig som kirurg. Lægedistriktet hadde daarlige kommunikationer,

og forat avhjælpe den totale mangel paa sykehus indredet han et par

64


værelser i nærheden av sit hjem til at motta og forpleie syke der var under behandling,

og hadde der en udmerket støtte av sin hustru, som jo i mandens fravær paa reiser

maatte sørge for de der anbragte syke og ellers med raad og daad maatte hjælpe dem

som kom til lægen, saa de ikke reiste forgjæves. Han var som sin farfar nær ved at

sætte livet til paa embedsreise, idet han en vinter sam men med 2 førere blev overfaldt

av snestorm paa Vestnesfjeldet og saalænge vadet i dyp, løs sne, at han av træthet la

sig ned og ikke orket at røre sig mere. Skyssfolkene fik dog av nogen meget lange

gjærdestaur som stak op av sneen lavet en slags baare til ham, og da han saa det bar

nedover mot dalen fik han motet igjen og kunde selv hjælpe til. Han eiet og bebodde

i Ørskog en liten parcel av gaarden Sjøholt. — Fungerte som overformynder i aarene

1865—68. — Erholdt efter ansøkning avsked fra sit embede 1. november 1876 forat

tiltræde stillingen som overlæge ved “Bergens Kommunale

Sygehus” hvor han blev til sin død. Han foretok mange,

tildels lange studiereiser til utlandet.

Allerede i studiedagene var Christian Kahrs sterkt

interesseret i tidens politiske og literære bevcegelser til

hvis ledende mænd flere av hans nærmeste venner hørte,

og efterat han var flyttet til Bergen blev han en av de

ledende i den kreds der erobret byens styre fra det

gamle konscrvative parti. Han var medlem av formandskapet

1882—90, senere av repræsentantskapet, stadig

valgmand, medlem av latinskolens forstanderskap 1878—

89. Indvalgtes 1882 i teatrets reprcesentantskap og var

medlem av bestyrelsen 1887—90. I en nekrolog i “Norsk

Magazin for Lægevidenskaben” stod bl. a.: “Kahrs var en

mand med mange og varme interesser ogsaa utenfor medicinen,

han hadde forbindelser i kunstneriske og literære

Overlæge Christian Anton Kahrs.

kredse og fulgte ivrig med i politiske og sociale spørsmaal. Hans arbeidskraft var

derfor oftere benyttet i det offentlige liv”, — og prof. Laache skriver om ham i Norsk

Medicin: “han var en sjelden vakker mand, men litt tung av sig, noget av en ideelt

anlagt drømmer, hørte til Bjørnstj. Bjørnsons ældste venner og fortrolige.”

Ved hans begravelse blev følgende sang av Olaf Lofthus sunget:

Midt i dit Kalds dit Arbeids travle Dag

du hentet blev til Salighedens Hvile.

Du gjennem Somren Høstkveldhimlens Drag

saa mildt og moderkjærlig til dig smile.

Dit rige, varme Hjerte mer ei slaar.

Den Haand, som altid hjælpende var rede,

nu hviler ud. — Ved Afskeden vi staar;

men Mindets Vigsel Sorgens Mulm viI sprede.

Tak for dit varme, store Hjertelag,

for Barnesindets Glød i Daad og Drømme.

65


Af Savnets Kilde rinder Mindets Dag,

og evigt Liv vi ser bag Tidens Strømme.

Og Jonas Lie, hans kamerat fra studiedagene satte ham dette vakre minde:

Nu Fællerne sørge — saa spredte de staar: —

Her faldt én af vore fra Ungdommens Aar.

Det var sig en faamælt — af Sagaens Sort —

og stille og faamælt og bares han bort.

Det var sig en taus én med Vikingnatur

som skulde vræ’t høilagt med Mærke og Lur.

En viljedyb myndig, en meningsfast Kar,

saa hél og saa enkel og klar, som han var.

Og Harmen sig tændte, og Stemmen blev sint

just af, at han kjendte saa dypt og saa fint.

Men staut, som han førte os Gutter til Slag

saa ret frem han kjørte til Alderens Dag.

Han kunde kun fare den Vei, som var grei,

— Hans Blik var det klare, et ja eller nei.

Og bént, som han gik paa, han saa ei tilbars,

der fandtes ei Klik paa vor Christian Kahrs.

Og Fællerne sørge, — de husker sin Vaar

mens rød over Tue nu Kveldsolen gaar.

Gift i Kristiania 5. juni 1861 med Tolene Olsdatter Melhagen, f. 17. april 1839, † i

Ørskog 30. juni 1876, datter av gaardbruker i Aamot Ole Helgesen Melhagen og Goro

Tollefsdatter Kilde. — 10 barn (VII 1—10), alle født i Ørskog.

Christian Anton Kahrs’ 10 barn (VII 1—10):

1. Paal Kars, f. 1862, g. Larsen.

2. Ole Kars, f. 1864, † 1913, g. Bøe.

3. Marie Kahrs, f. 1865, † 1920, ugift.

4. Helga Kahrs, f. 1866, Ugift.

5. Ditmar Kahrs, f. 1868, † 1869.

6. Thora Kahrs, f. og † 1869.

7. Thora Kahrs, f. 1871, g. Sollied.

8. Johanne Kahrs, f. 1872, † 1876.

9. Kirsten Kahrs, f. 1874, † 1876.

10.Gudrun Kahrs, f. og † 1876.

66


VII. 1. Paal Kars, f. 18. august 1862. Student 1880, cand. jur. 1888. Som sakfører

bosat en tid i Tønsberg, senere i Bergen hvor han ogsaa en kort tid var konst.

formandskapssekretær og 1890—92 bestyrer av Beyers reisebyraa. Efter en reise

til Autralien arbeidet han i 1895—96 for den store arbeiderkommission. I september

1896 blev han ansat som ekstraskriver i revisionsdepartementet. Edsvoren

fuldmægtig hos sorenskriveren i Hammerfest til vaaren 1898 da han nedsatte sig

som sakfører i Kristiania.

Gift i Kristiania 23. december 1898 med Johanne Bredine Rebekka Larsen,

f. i Drammen 30. november 1862, datter av sadelmaker Lars Larsen og Anne

Hedevig Klaveness. Egteskapet opløst 1910. — 3 barn (VIII 1—3).

Sakfører Paal Kars.

Skibsfører Ole Kars.

VIII.1. Aasta Kahrs, f. i Kristiania 24. januar 1900. Artium ved Trondhjems

kathedralskole 1920, derefter 1 aar konst. sekretær hos skoledirektøren i

Aker, senere folkeskolelærerinde i Kristiania.

VIII.2. Gunvor Kahrs, f. i Kristiania 17. december 1901. Ansat i Camillo Eitzens

skibsrederi juIi 1920.

VIII.3. Christian Kahrs, f. i Kristiania 25. mars 1903. Reiste 17 aar gammel til

sjøs og var med bark “Steinsund” av Kristiansand da den ca. 6. april

1920 forsvandt i den Biscayske bugt.

VII. 2. Ole Kars, f. 8. februar 1864, † i Bergen 8. juli 1913. Han gik til sjøs 15 aar

gl. og fór med forskjellige seil- og dampskibe: “Susanna”, “India”, “Terje Viken”

og “Ludvig Holberg” hvorfra han blev avmønstret som styrmand vaaren 1888

netop som den gik ut paa sin sidste tur. Den forsvandt med mand og mus.

Ole Kars tok skippereksamen 1888 og løste borgerbrev som skipper 28. september

1892. I aarene 1892—95 førte han midlertidig skibene “Vale”, “Ask”

og “Breidablik”, fast ansat paa “Vanadis” 1895 (disponent P. G. Pettersen). Fra

1898 til 1901 førte han fruktbaatene “Yumuri” og “Uller” (samme disponent),

1902—03 “Nordkyn” (Harloff og Bøe), 1903 —07 “Hero” og 1907—11 “Alden”

(Kjær og Isdahl), da han paa grund av sygdom maatte slutte.

67


Gift i Bergen 19. februar 1895 med Anna Elisa Bøe, f. i Bergen 31. juli 1869,

datter av skipper senere fyrvogter ved Vatlestrømmen Otto Bohmer Bøe og første

hustru Anna Elisa Pettersen.

Fru Kahrs eier og bebor Welhavensgt. nr. 19. — 5 barn (VIII 1—5).

VIII. 1. Elisa Kahrs, f. i Bergen 5. mars 1896. Eksamen ved Kristiansand seminar

1916.

VIII 2. Kristen Kahrs, f. i Bergen 30. mai 1897. Eksamen ved Bergens handelsgymnasium

1914 og fra 21. juli s. a. ansat i firma Behrens & Kahrs til

juni 1921, da han for sin videre uldannelses skyld opholdt sig 1 aar i

Leipzig. Fra 1. november 1922 atter ansat hos Behrens & Kahrs A/S.

VllI. 3. Ole Kahrs, f. i Bergen 1. april 1900. Har gjennemgaat Bergens handelsgymnasium

og er nu ansat i Wilhelm Kahrs’ forretning.

VIII. 4. Ditmar Johan Kahrs, f. 1. mai 1904, † 20. januar 1908.

VIll. 5. Gunnar Bøe Kahrs, f. 29. august 1905, † 14. november 1908.

VII. 3. Marie Kahrs, f. 11. mars 1865, † i Rom 13. april 1920. Hun foretok flere reiser

til England og Frankrig for at studere sprog. Fast bosat i Frankrig fra 1893.

I 1910 arvet hun efter sin pleiemor madame Marie Eugenie Irma Piettre et gods

i Thory, departementet Somme, Frankrig, hvor hun i 1913 til minde om sin pleiemor

oprettet hjem og husholdningsskole for unge forældreløse piker. Ved krigens

utbrud blev barnene sendt til et sikrere sted, hun selv blev tilbake optat med nyttig

arbeide for de franske soldater. I mars 1918 blev hun beordret til at forlate sit

hjem, det blev besat av franske tropper. Da hadde hun ogsaa hørt den ustanselige

kanontorden i 4 aar og mange gange maattet søke ly for granaterne i den

gamle, dype kjelder med fare for at bli indesperret der. Hun drog til Paris,

søkte og blev — trods utlænding — antat som sykepleierske ved et militærhospital

i St. Cloud hvor hun tjenstgjorde indtil fredsslutningen. Ved tilbakekomsten

til Thory fandt hun sit hjem nedskutt og tomt. Hun blev der en tid

i primitive forhold indtil hun i februar 1920 foretok en rekreationsreise til ltalien.

Der paadrog hun sig lungebetændelse og døde i Rom.

Marie Kahrs var gjentagne gange hjemme i Norge paa besøk og bevarte

usvækket sine interesser for Norge og norske forhold trods de mange aar i

fremmed land, likesom hun vedblev at være norsk statsborger. Ugift.

VII. 4. Helga Kahrs, f. 4. december 1866. Har gjennemgaat den kvindelige industriskole

i Kristiania og er senere utdannet som sykepleierske ved “Victoriahaus” i

Berlin. Arbeidet endel aar som privat sykepleierske, senere som husbestyrerinde

til hun 27. juni 1909 blev ansat som oldfrue ved Eg asyl ved Kristiansand, hvor

hun fremdeles er. Ugift.

Vll. 5. Ditmar Kahrs, f. 23. mars 1868, †14. november 1869.

VII.6. Thora Kahrs, f. 21. april, † 17. november 1869.

VII.7. Thora Kahrs. f. 22. mars 1871. Mottok 1920 Rode Kors’ hæderstegn for sit

arbeide i “Strindens Kreds av Norges Røde Kors”.

68


Gift i Domkirken 10. juli 1891 med Olaf Gustav Sollied. f. i Bergen

19. august 1863, søn av forvalter Henning Olsen Sollied og Olave

Gurine Marie Vestre.

Olaf Sollied er student fra 1881, cando med. juni 1889. Like efter

eksamen ansat som assistentlæge ved Gaustad asyl til han 22. november

1890 blev utnævnt til distriktslæge i Lyngen. Permission fra dette

embede mai 1893 for at fungere som reservelæge ved Gaustad asyl,

hvor han var 3 aar. Tilbragte vinteren 1896—97 i Berlin — Heidelberg

i studieøiemed og overtok Lyngen distrikslægeembede igjen april 1897.

13. december 1900 konst. distriktslægc i Hevne, utnævnt 19. oktober

1901 til direktør for Rønvik asyl, 18. april 1912 for Rotvold asyl og

ansat som direktør og ovcrlæge ved Bergens kommunale asyl Neevengaarden

1. juli 1920. — 8 barn.

1. Kirsten Kahrs Sollied, f. i Lyngcn 19. mai 1893. Telegrafisteksamen 19. mars

1910, fast ansat ved Trondhjems station 1. december 1912.

Gift i Lade kirke 31. december 1915 med Toralf Osvald Gjermstad, f. 3.

mai 1886. Ingenør fra Trondhjems tekniske skole 1907, s. a. ingeniørassistent

ved statens veivæsen. Fra høsten 1917 avdelingschef ved Trondhjems stadsingcniørkontor.

— 3 barn.

2. Ingrid Sollied, f. i Kristiania 22. januar 1895, † i Lyngen 13. april 1898.

3. Olaug Sollied, f. i Vestre Aker 5. juni 1896, † i Lyngen 30. mars 1899.

4.Henning Olalssøn Sollied, f. i Lyngen 16. februar 1898, † paa Rotvold 3. juli 1915.

5.Ragna Sollied, f. i Lyngen 13. september 1900. Student Fra Trondhjems kathedralskole

1920, blev 18. januar 1923 ansat som assistent ved Bergens off. Bibliothek,

efter nogen aars volontørtjeneste.

6.Helga Kahrs Sollied, f. i Bodin 14. august 1903.

7.Thora Kahrs Sollied, f. i Bodin 9. september 1905.

8.Marie Kahrs Sollied, f. i Bodin 12. august 1911, † 9. december s. a.

VII. 8. Johanne Kahrs, f. 1. juni 1872, † i Bergen 23. december 1876.

VII. 9. Kirsten Kahrs, f. 18. januar 1874, † i Bergen 21. december 1876.

VII.10. Gudrun Kahrs, f. 9. mai 1876, † i Bergen 22. december s. a.

VI. 8. Cathrine Marie Kahrs, “Trine”, f. 17. mai 1835, † i Bergen 5. mai 1870.

Hun var en tid guvernante hos landhandler Hansen, Rønneid i Lyster. Ugift.

V. 5. Ditmar Kahrs, f. paa nedre Hagestad 10., dpt. 13. december 1792.

(døpt av Hr. Christian Bolle Rørdam const. provst i provstiet og sogneprest for Kintzervigs kald

Faddere velbemelte Hr. Rørdam, Hr. Andreas Schieldrup sogneprest for Wigøers kald, Hr. Didrich

Hegerman Schnitler res. capellan til Kintzervig paa Hr. Dithmar Kahrses vegne sogneprest til Strandebarm,

Sr. Rasmus Schnabel kongl. beskikket advokat i Bergens stift, Frue majorinde Cath. Elisabeth

Palludans paa frue provstinde Rebecca Christine Kahrses vegne, mad. Cathrine Jersin Undal /: bemelte

Schnabels kone :/ og jomfru Silla Schnabel).

Han blev sat i Bergens latinskole av sin far 1805. I aarene 1807—09 fik han

karakteren “godt haab”, 1810—11 “meget godt haab” og blev det aar dimiteret

til universitetet, men kort før sin avreise druknet han under badning i Lungegaardsvandet.

Under sin skolegang hadde han hat tilhold hos sin fars ungdomsven

stiftsprovst Knud Fleischer og efter sin fars død blev han som søn i huset og

stiftsprovsten opnævntes til hans værge. † 21. juni, begr. i Domk. sogn 26. juni 1811.

69


Hans ven A. Olsen utga en samling ungdomsarbeider “Vaarblomsten”, Kristiania

1814, og der staar følgende sang tilegnet barndomsvennen Ditmar Kahrs:

De tvende Rosenbuske.

Blandt Norges Klipper længe stod

To unge Rosenbuske

I Lye ved Dalens Sølverflod

Jeg grant det end kan huske.

Den Enes Top sig bøied mod

Den Andens Rosenklynge

I medens Begges spædes Rod

Sig om hinanden slynge.

Naar Morgensolcn titted ned

Bag Bjergets steile Toppe

Den stedse fandt i stille Fred

En Fugl om Busken hoppe.

Ditmar Kahrs.

Og Fuglen flagred altid nær

Ved den lille Hække

Og tog den Orm, som vilde her

Sit Øgleæg udklække.

Saa hensvandt Timer, Dage, Aar

I stille skyldfri Gammen;

Men ak! nu Afskedstimen slaaer,

De blomstre meer ei sammen.

Thi Stormen Flodens Bølger drev

Med Brusen over Strandcn,

Saa ubarmhiertig bort de rev

Den Ene fra den Anden.

Nu staaer den Anden sorrigfuld

Ved Flodens sølvblaae Vover

Dens Blade dække sorten Muld

Hvori snart selv den sover.

Den Fugl, som før om Hækken sprang,

Den sidder der nu ene,

Og stemmer i sin Sørgesang

Blandt de forladte Grene.

V. 6. Magnus Marcus Kahrs, f. 25. august 1794, “blev hjemmedøbt i nærværelse af

nogle mennesker 27. august og er samme barn død faa timer efter dets hjemmedaab”.

70


IV. 5. Barbara Kahrs, f. 9. april, dpt. i Fjeldberg 17. april 1755.

(Fad,: Foged Andreas Juel, lieutnant Butler, sorenskriver Johan Garman, Adelus Marie Heiberg,

Marte Hesselherg)

† 2. december 1784.

Gift i Fjeldberg 13. februar 1776 med Andreas Christie, f. paa Tysnes 15.

februar 1750, † paa Sund 5., begr. 26. april 1786, søn av provst Edvard (Davidson)

Christie i Tysnes og 2den hustru Magdalene Margrethe Koren.

Andreas Christie dep. 1765 efter 5 aars privat information, blev cand. theol.

1774, pers. cap. hos mag. Sunde paa Sund 17. august 1774, ordineret i Domkirken

23. november.

Barbara Kahrs’ gravsten ligger endnu paa Sund kirkegaard, den har følgende

indskrift:

MIN KONE

DU GAMMELDAGSPRYDEDE †

BARBARA KAHRS

FRYDS DAGE HER ENDTE FOR DIN

ANDREAS CHRISTIE

DEN ANDEN DECEMBER 1784

FOR DIG KUN DIN TIENESTETID

BEGYNDTE 1755 DEN NIENDE APRIL:

AK

MAATTE HUN EI 9 AAR

MED CAPELLANEN HER BOE

HVI FORSYN FRA 4 SMAAE HENKALDES SAASNART

HVI DYDEN VED KRÆFTEN

SAA TlDLIGEN FÆLDES

I VERDEN ER FOR MØRKT FORSYNETS VEl

AT KJENDE

OG VISDOMS HØIE RAAD HER DERFOR TIES

BØR

MEN NAAR I ENGANG OPNAA DETTE TUSMØRKS ENDE

DA FAA I NOK AT SEE DET BEDST SOM

HIMLEN GJØR

OG T ÆNK EI UFORNUFT AT DYDEN SKEER

FORMEGET

FOR DEN I BEDSTE AAR MAA KYSSE DØDENS

SVERD

NEI TRO MIG HIMLEN NOK BEHANDLER BEDST

SIT EGET

DEN LØFTER DET TIL SIG SOM VERDEN EI

ER VERD

† SKILDRET 1 PET. 3. CAP. 4—5 V,

1. Rebecca Christinc Koren Christie, f. 1777, dpt. 31. januar, † Bergen 22., begr. St. Jacobs

kirkeg. 28, novemher 1856. Ugift.

2. Magdalene Margrethe Koren Christie, f, 13. januar 1779, † 13., begr. St. Jacobs kirkeg. 18.

juni 1836, Bodde hos sin svigersøn toldkasserer Werner Hosewinckel Christie.

Gift 23. mai 1801 med Lars Langsted, f i Assens 1766, dpt. 28. mai, † efter 4 dages

sygdom paa ting-stedet Holsund 27. mai 1802, foged i Søndhordland og Hardanger. 1 datter.

3. Ditmar Kahrs Christie, dpt. 6. februar 1781, † paa Kongsvinger i slutn. av 1808 eller beg.

71


av 1809. Efter begge forældres død kom han i huset til sin farbror cancelliraad Werner H.

Christie. Var discipel ved Svaneapotheket 1800—1807, blev feltapotheker paa Kongsvinger

1808. Ugift.

4. Cecilie Cathrine Christie, f. 21. mai 1783, † 14., begr. Nykirkeg. 20. juni 1827.

Gift i huset Domk. sogn 25. juni 1811 med Werner Andreas Fritzner, f. 17. april 1777, † 24.

september 1863. Overtoldbetjent i Bergen. 2. barn.

IV. 6. Jesper Kahrs. f. 4., dpt. i Eid kirke 9. august 1759.

(Fad.: capt. Bredal, Abraham Hesselherg, Henrich Celius, mad. Anne Juel, jomfru Anne Lemmich).

† i Kjøbenhavn 28. september 1811.

Latinskolens protokol oplyser at “Jespcr Kahrs er sat i skolen 25. juli 1776 i

mesterlektion af faderen og broderen Ditmar Kahrs. 1777 fik han karakteren

stort haab, (han holdt dette aar tale paa Sem. Frider.s fest paa kongens fødselsdag

29. januar). 1778 meget stort haab, dimit. s. a.” I 1781 blcv han ansat som

observatør paa Rundetaarn, og 5. november s. a. kopist i 2det

dansk-norske Kjøbstæders Revisionskontor under Rentekammerne,

13. juni 1787 foged i Romsdalen, var i 1800 en kort tid konst.

amtmand, blev 1. oktober 1802 renteskriver i Bergenske, Kristiansandske

samt Islandske, Finmarkske og Grønlandske kontor under

Rentekammeret. 24. oktober 1804 renteskriver i 1ste Nordenfjeldske

kontor, 10. juli 1807 kammerraad. Weinwichs konstnerlexikon

oplyser at “Caspar Kahrs har pouseret i Vox smukke og

lignende Portraiter”.

Han kalder sig selv Caspar men er døpt Jesper. 1 )

Ved hans avreise fra Molde stod følgende vers offentliggjort i Trondhjems

Adresse Cont. Efter. 1803:

Fra samtlige Bønder udi Romsdals Fogderi

Hr. Fogden Kahrs helliget.

Mel.: Kong Christian stod ved høyen Mast.

Stor var din Siel, lys din Forstand

O, ædle Mand

Vi aldrig, aldrig glemme kan

Hvor stor din Daad, som Kongens Mand;

Dig altid liig, mod Fattig, Rig,

Den samme Mand

Din Vandel os beviset har

At Norge store Sønner har,

frembragt

Til Norges Roes, Du Norges Søn er skabt.

Fog. Caspar Kahrs

segl.

Din Adfærd, stille, from og mild,

Som Maji Dag

Som smukke Maji Dag. saa mild,

Du var blandt Os, goddædig, mild

.....................

1

) Han har ugit: “En Veiledning i Algebra”, Kjbhn. 1802. “Geometrisk afhandling om at oplage

Kart over en Søkyst fra en, med anvendelse deraf paa militære Opmaalinger over Vandet.” — i Vid,

Selsk Sk. for 1903—04. “Primtallene” i lærde Efter. S. 708—12.

72


Og aldrig saae vi Vredens Ild

At gnistre frem —

Selv god — Du hadet — Vrede, Kiv

Fred var din Omgang — Fryd dit Liv,

Du var — — —

Retskafne! — Dyden liig, godmodig, mild.

Den Himmel, som Du skued har — —

Saa mangen Gang

Som Astronom din Lærer var;

Din Siel, som den ei Pletter har.

Din Livets Himmel — reen og klar — —

Erindret har:

At Himlens Yndest følger Dig;

O, Gid Du glad og lykkelig

Maae gaae — —

Reis — ædle Kahrs! Nydt Kongebud,

Gud følge Dig! —

Din ædle Afkom første Skud!

Som Du, bliv stor ved Kongebud

Han viis, og stor, og god som Du —

Men naar Du — eiegode Mand —

lndhøster Frugt af din Forstand

Gid Du — — —

Gid Han! Gid Du — du komme Os ihu!!!

Gift i Molde med Inger Margrethe Jalles, f. 21. august 1769, † i Kjøbenhavn 29. januar

1844, datter av byfoged og sorenskriver Peder Jalles og Christence Wingaard. —

1 søn (V 1).

V.1. Ditmar Kahrs, f. paa Elvaasgaard ved Molde 25. december 1790, † 27. juli 1826

i Søllerød efter langvarig sygdom. Student fra Schouboes institut 1808, tok 1809

philol. og philos. eksamen (laud), april 1809 skriver i lste Nordenfjeldske kontor,

12. mars 1811 kopist i det Kjøbenhavnske renteskriverkontor under det kgl. rentekammer,

fuldmægtig samme sted 13. januar 1821. 1 )

Gift 25. juli 1817 med Margaretha Usia Saxtorph, f. i St. P. prestegj., Bornholm,

22. februar 1794, † i Kjøbenhavn 9. september 1853, datter av sogneprest Ole

Christian Saxtorph og Johanne Borch. — 3 barn (VI 1—3).

VI. 1. Caspar Christian Kahrs, f. i Kjøbenhavn ca. 1818, † sammesteds 4. juni 1865.

Han var student fra Borgerdydskolen 1836 (laud), eksamen philos. 1837 (laud).

De fra Kjøbenhavn om ham indhentede oplysninger viser, at han har ført

en ret urolig tilværelse og ligget i stadig strid med autoriteterne. Det sees

ogsaa at han ustanselig flyttet fra sted til sted hvorfor han sjelden findes

i “Veiviseren”. I 1854 kaldes han “Particulier” men senere altid cando phil.,

og han sees ikke nogensinde at ha beklædt nogen stilling eller at ha hat

nogen beskjæftigelse. Han har tidlig vist sig som et urolig hode, saa hans

farmor Inger Margrethe Jalles i sit testamente — kongl. konfirm. 30. januar

...................

1

) Har utgit: “Exempelsamling af geometriske og trigonometriske Beregninger”, Kjbhn. 1820.

73


1844 — bestemte at hendes og hendes forhen avdøde mands tilfaldende

kapital skulde indsættes i overformynderiet, saaledes at Caspar kun kunde

hæve renterne derav. Kapitalen var ved hans død 1411 rd., boets gjæld

484. Ved sin død logerte han hos en gjestgiver i Farvegade nr. 15

og denne erklærte, at Caspar Kahrs ingen effekter efterlot sig, der kunde

komme til registrering, samt at han i længere tid hadde været sykelig og

hadde hat en sersjant til opvartning og ledsagelse paa sine spaserture.

Caspar Kahrs var ugift og arvedes av sin eneste bror.

VI. 2. Ole Christian Kahrs, f. i Kjøbenhavn 20. mars 1822, † som emeritus 10.

december 1891.

Student fra Borgerdydskolen 1839 (laud), cand. theol. 19. januar 1846

(laud). Var en tid huslærer paa Sjælland. Utnævnt 8. januar 1862 til

sogneprest til Hem i Aarhus stift.

Gift 11. juli 1862 med Anna Henriette Elisabeth Neergaard, f. 24. september

1835, † i Kjøbenhavn 19. december 1891, datter av kammerherre,

amtmand Johan Ferd. de Neergaard og Charlotte Louise Elisabeth Olsen.

VI. 3. Hanne Kahrs, f. ca. 1825, † “i den barnlige alder.”

IV. 71I. Cecilie Cathrine Heiberg Kahrs, (datter av sogneprest Dithmar Kahrs i Fjeldberg,

side 24), f. 15. juni 1771.

(Fad.; Provstinde Magdalene Margrethe Christie, jomfru Barbra Kahrs, hr. kammerraad Andreas

Juul, hr. Gert Heiberg, monsr. Ulric Koren).

† ung. Dødsfaldet ikke fundet anført i kirkeboken.

VI. 8 II. Johan Arnoldus von Westen Kahrs, dpt. i Fjeldberg 9. mai 1773.

(Fad.; Mad. Barbra Molle, jomfru Anne Christie, Hr. Japhet Heggelund, Hr. D. Kahrs jun.,

Monsr. Gert Kahrs).

† 9., begr. Domk. sogn 16. mai 1823. Krigsraad og overvraker.

Han blev sat i Bergens latinskole juli 1789 og hadde de

3 følgende aar karakteren “godt haab”, dimit. 1792, eks.

philos. 1793, eks. philol. 1794 og latinsk juridisk eks. 1806.

Da der i anledning fiendtligheterne med England i 1807

oprettedes signalvæsen — optisk telegraf — i Bergens stift,

sendtes han den høst dit op for at sætte det i gang, og

fungerte fra 1. april 1808 som inspektør over samtlige

signaler i Bergens stift og Stavanger amt med en avlønning

av 2½ rd. og fra 1. januar 1812 3 rd. “sølvvrerdi daglig

at udbetale i rigsbankpenge daler for daler.” I de slette

tider ansaaes det for en naadesak at faa sin løn i riksbank

penge. Han kaldtes “literair kysttelegraphist” og indla sig

74

Joh. Arnold. v. W. Kahrs.

stor fortjeneste i denne stilling. blev benaadet med titel og

rang av krigsraad. I 1816, 14. november, blev han utnævnt

til overvraker i Bergen. I 1819 var han medlem av eftertællingskommissionen

til tilintetgjørelse av indløste riksbanksedler sammesteds.

Jens Gran (Skizzer fra Bergen), skildrer overvraker Kahrs fra hans studenter-


aar i Kjøbenhavn: —”Det begav sig nu, at blandt de norske studerende, som den tid

“laa ved universitetet befandt sig trende raske, kraftige og særdeles smukke unge mænd

“fra Bergen, som havde sluttet sig sammen og som i den grad havde tiltrukket sig

“almindelig opmerksomhed, særlig hos de danske damer, at de havde tilvundet sig

“benævnelsen av “det smukke bergenske studenters Triumvirat”. — — — Deres smukke

“ydre maatte fængsle enhver og indgyde en slags respekt. Det var ualmindelige pragt-

”exemplarer, rene paradører, om jeg saa maa udtrykke mig, der holdt det fulde garde-

”maal, omtrent 3 alen, og tillige var der noget ridderligt og godmodig i deres hele væsen

“som gjerne forener sig med styrken og kraften. — — — Den ene av disse var Johan

“Arnoldus v. Westen Kahrs.” — — — I Bergen deltok han i tid ens muntre selskapsliv

som medlem av det bekjendte “Quodlibet”, og vel hans død skrev baade Lyder

Sagen og Sogneprest A. M. Brun vers til hans minde.

I Anledning af

Velbyrdige Hr. Krigsraad og Overvrager Kahrses død

den 8de mai 7823 .

Umærkt flygte Tidens snelle Dage

Og vor Fod staaer snart ved Gravens Rand ;

Vel Enhver, som da i Fred kan drage,

Hen til Evighedens bedre Land.

O! for ham er Døden rolig Slummer

Lig en venlig Engel seer han den,

At afviske Graad — bortfjerne Kummer

Bringe sig til sorgfri Egne hen.

Rodfast og sterk engang Du stod

Som Mand — og i dit ædle Hjerte,

Der delte Venners Fryd og Smerte

Forened Fromhed sig med Mod

Som Yngling troe din Ven i Nøden

Som Mand Du var ham troe til Døden

Paa Livets Hav — dets Bølgekast.

Med Mod i Hjertet Du bekjæmped’

Du sank — din Fromhed Smerten dæmped;

Fred var i Hjertet, da det brast.

Venskab og Kjærlighed — din Hæder —

Staaer nu ved Graven rørt og græder.

Sagen.

————

Arnoldus v Westen Kahrs

Ædle Broder! Du som herlig endte

Her Dit Jordelivs alt for korte Tid,

Dog Enhver, dit fromme Hjerte kjendte

Maatte ønske Dig en Død saa blid;

Thi selv vennehuld og blid Du ilte,

End igjennem Torner, Banen frem.

Og naar Livets Glæder mod Dig smilte,

Trolig Du med Venner delte dem..

75


Guldet ei — men Mennesket Du yndte.

Stedse det i Dig en Broder fandt;

Derfor Ædelmod saa tidt forkyndte

Du en evig Krands Dit Minde bandt.

Ingen undres da at Taarer rinde

Hedenfarne! Paa Din Gravhøi ned.

Og de gode signe varmt Dit Minde;

Lyse over dig en evig Fred.

Fjeldberg Præstegaard 27de mai 1823.

A. M. Brun.

Skiftet efter ham blev sat 5. mai 1825, boet var ÷.

Gift 25. mai 1813 med Ingeborg Cathrine Brun. dpt. i Borgund 30. april 1776,

datter av sogneprest til Fjeldberg Johannes Brun og Ingeborg Cathrine Meldal.

Hun døde efter længere tids svakhet hos sin svigersøn paa Valen 3. januar 1847. —

2 barn (V 1—2).

V. 1. Ditmar Kahrs, begr. i Fjeldberg 4. april 1814, ½ aar gl.

V. 2. Christine Cathrine Kahrs, f. i Bergen 26. december 1816, † paa Valen 24.

juni 1891.

Gift 26. december 1834 med Jens Fredrik Undall, f. paa Valen 26. december

1803, dpt. i Fjeldberg 3. januar 1804, † 28. december 1846, søn av

Lars Fredrik Undall og Marie Frimann Dahl.

Jens F. Undall var eier og bruker av gaarden Nordre Valen i Søndhordland.

Han var kaptein og divisionschef og hadde tjenstgjort ved garden i

Stockholm. Han var første ordfører i herredsstyret og var med at stifte

Eid Sparebank. Veiinspektør i Søndre Bergenhus amt. Uten barn.

III. 4. Søren Kahrs, (søn av kjøbmand Ditmar Kahrs side 10), f. i Bergen, dpt. i Korskirken

20. september 1715.

(Fad.: Mag. Jens Bergendals hustru Anne Catrine Spend, mag. Jochum Kaaes hushu Gidsche

Johanne Ehlers, Henric Holterman, Gillis Schrøder).

† 9., begr. i Domkirken 20. januar 1794.

Som vanlig med kjøbmandssønnerne har han vel faat sin utdannelse utenlands,

vi vet ialfald at han var fraværende, da skiftet blev holdt efter hans stedfar 1739.

7. april 1750 løste han borgerbrev som kjøbmand, men det vites

ikke nu hvor han begyndte sin handelsvirksomhet. 27. april 1759

kjøpte han Petter Stratsborgs

eiendom med nordfarhandel og

gjæld i Aafjorden — sjøstue 1

i Jacobsfjorden paa kontoret.

Derav solgte han igjen 16. mai

s. a. endel, bestaaende av en brandfri kjelder, 2 smaa boder med

overliggende 2 lofter og lem og 1 bod med 4 lofter over og tvergang for 1895

rd. For sig selv forbeholdt han 1 sjøstue “som er 3die og sidste stue paa samme

side med tilhørende pertinentier” og den eiendom blev i slægtens eie nær 100 aar.

I 1765 eiet og bebodde Søren Kahrs 22de rode nr. 11 (Nicolaikirkealmenning 2).

76


Det var et 2 etages træhus med bod og bryggerhus paa pladsen og var brandtaksert

for 1000 rd. Han var ogsaa eier av 22de rode nr. 12, Øvregaten 19, som han solgte

1781 og 4 aar efter kjøpte tilbake for 750 rd. Han er rimeligvis i slutningen av 1760-

aarene fraflyttet Øvregaten, som hørte til Korskirkens sogn, da hans to yngste barn er

døpt i Domkirken, og i det sogn blev baade han selv og hans hustru begravet. Den sidste

opgives ved sin død at bo i 16de rode nr. 11 (Smaastrandgaten 9), som netop hørte

til Domkirkens sogn.

Søren Kahrs var deputeret borger, medlem av fattigkommissionen og overformynder.

Margrethe Marie Friele.

Søren Kahrs.

Paa hans gravplate der opbevares paa Bergens Museum staar:

Søren Kahrs

Du blev omsider

Hvad vi aIle skal blive Støv

Men du var i Werden

Hvad saa Faa blive

Den meest retskafne Mand

Den redeligste Borger

Alles elskte Wen

Ingens forhadte Fiende

Den 14de September 1715

War den første blandt Dine Dage

For at glade giøre disse

Ingik Du Ægteskab 1749

Med din efterlevende høystbedrøvede Enke

Margarethe Marie Kahrs fød Friele

En Dtter av [af] gagne Hr. maior og Stads Hauptmand

Christian Friele

Wed Hende blev Du den ømmeste Fader til 9 Børn

Kun 5 af Disse og 5 Børne Børn

Dæle med Hende Din Bortgangs bittre Sorg

Wed Din bekiendte Retskaffenhed

Blev Du først de Umyndiges Beskytter

77


Dernæst det Almindelige Bestes Talsmand

Som Contoirsk Egenhandler i henved Sneese Aar

War Du efter Fortieneste yndet og Roset

Sagtmodighed prydede al Din Wandel

Taalmodighed overvandt alle Lidelser

Du os Gudsfrygt gav og vedligeholdt din Lyksalighed

I Din Alders 79 Aar blev Du kaldt til Dine Fædre

Den 9 January 1794

Træt av saa mange Dages Byrder

Gik Du længselsfuld ind til Guds F ... Hvi ..

Overbeviist om Sandheden i den Forgættelse

Det skal gaa den Fromme ....

Hans Fred efter Han ..

Gift i huset Domkirkens sogn 3. februar 1749 med Margrethe Marie Friele, f. 1730,

dpt. i Domkirken 14. mai, † 12. september 1808, datter av major og stadshauptmand

Christian Abrahamsen Friele og Margrethe Marie Smith. Skiftet efter Margrethe Marie

Friele er sat 25. oktober, til arv blev der 5486 -3 -1 at dele paa 2 brødre og 3 søstre.

Søren Kahrs’ barn (IV 1—19):

1. Barbara Kahrs, f. 1749, † 1750.

2. Christian Friele Kahrs, f. 1751, † s. a.

3. Ditmar Kahrs, f. 1753, † 1820, g. Cornelie Rasmussen.

4. Margrethe Marie Kahrs, f. 1754, † 1785, g. BergendaI.

5. Barbara Severine Kahrs, f. 1758, † 1788, g. Bredal.

6. Agnethe Christiane Kahrs, f. 1759, † 1799, ugift.

7. Susanne Sophie Kahrs, f. 1764, † 1822, g. Dedichen.

8. Pauline Sophie Kahrs, f. 1769, † 1844, ugift.

9. Christian Friele Kahrs, f. 1771, † 1822, g. Bredal.

IV. 1. Barbara Cathrine Kahrs, f. 25., dpt. i Korskirken 30. november 1749.

(Fad.: Barbra sal. Marcus Molles, Pauline Christiane Friele, Karen Lind, Johan Kahrs, Christian

Friele).

† 1750, begr. i Korskirkens vaabenhus 26. januar.

IV. 2. Christian Friele Kahrs, f. 18., dpt. i Korskirken 21. februar 1751.

(Fad.: Hr. Thomas von Westen Angel, Hr. Ditmar Kahrs, Jens Kahrs, madame Witte, Susanne

Sophie Friele).

† 1751, begr. i Korskirken 3. juni.

IV. 3. Ditmar Kahrs, f. 10., dpt. i Korskirken 16. februar 1753.

(Fad.: Barbra s1. Marcus Molles, Johanne Friele, biskop Eric Pontoppidan, Major Mauritzen,

Ditmar Kahrs).

† 19. mai 1820.

Han tok borgerskap som kjøbmand 24. oktober 1786, men allerede 2 aar før

—1784 16. januar overtok han sin fars forretning efter følgende skjøte:

“Jeg underskrevne Søren Kahrs vitterlig giør at have solgt til min kiære søn

Ditmar min tilhørende handelsstue med pakboder og lofter og grund 11¾ allen

bred til bryggen og 13¼ allen oventil samt 28¾ allen lang efter grundmaalingsforretning

af 2. mai 1750 paa contoiret udi Aafiorden mellem mad. Vedeler paa den

78


nordre og Sr. Hinrich Wilgohs paa den søndre tilligemed de over i samme gaard beliggende

bygninger med pakboder, lofter og grund 11¾ allen? 29 = al. lang af hvilken svarer

aarlig grunde frelse til Alberdt Hendr. Meyer 9 mk. 1 sk. samt en liden hvelvet kielder

9 alen lang 6½ alen bred, 1 /5 part udi haugen og ildhuset, 1 /6 part udi tilligende øde

grund af hvilken svarer grundeleie til Seminari Fridericiani 4 mk. aarlig, 1 /3 part i nordre

brygge med vippe og skur hvoraf svarer 1 /6 del Ledangel (?) til manufacturhuset 2 mk.

aarlig samt del i vinde tilligemed visse og uvisse gield udestaaende i Nordlandene og

Syndfjord saaledes som medfølger min autoriserede gaardbog indeholder, tilsammen

bedrager sig til 5464 rd. 3 -9. og alt som nu forefindes uden an eller tilsvar i fremtiden

samt alt ved stuen nu værende og samme tilhørende inventarium være 1øst eller

fast tilsammen for den accorderede kiøbesum 7000 daler D. C. end mer sælger jeg ham

herved alle de udi mine værelser nu forefindende kiøbmandvahre af hvad navn udwiis (?)

kand tilligemed debitorer og udskibede, alt saaledes som det nu forrige aar aflagte

regnskab af ham findes anført og nu forefindes for den accorderede sum 2500 rd.

hvilken forbenævnte handelsstue med under og tilliggende grund, alle paastaaende og

tilhørende bygninger samt inventarium — — — tilsammen 9500 rd. som han har betalt.

— Søren Kahrs.”

For at utrede denne store sum utstedte Ditmar 6. april 1784 en obligation til agentinde

Susanne Sophie Angell (hans moster) paa 2499 rd. D. C. med pant i handelsstuen.

Den er indfriet 3. juli 1804. Da hans datter Christine blev enke i 1812 bestyrte Ditmar

Kahrs hendes handelsstue i Bredsgaarden i 4 aar. — Han var 1801 løitnant ved Drægsalmendingens

komp. av Bergens borgerlige infanteri, blev kaptein og chef for samme

komp. og gik av 1811. Uniformen var dengang for kapteiner blaa kjole med gule

knapper, hvit underfor, hvit vest, hvite eller blaa pantalons og hat. Et billede, som nu

eies av direktør dr. Harald Holm, viser ham i en rød og sølvhvit uniform.

Gift 16. mai 1786 med Cornelie Rasmussen, dpt. i Domkirken 10. juli 1763, † 15.

august 1827, datter av skipper Henrich Rasmussen og Christine Corneliusdatter Friis.

Cornelie døde efter 9 dages sygdom og skiftet efter begge egtefæller blev sat i

79


august s. a. og sluttet 27. mai 1828. Ditmar og Cornelie hadde fra slutten av 1780-

aarene bodd i 22de rode nr. 12 (Øvregaten 19). Ved skiftet blev huset solgt for 2000

spd. Handelsstuen i Jacobsfjorden blev solgt til ældste søn Henrich for 3500 spd., en

aktie i Norges Bank lydende paa 100 spd. solgtes for 112, ved indboets salg indkom

546 spd. Til arv blev der 3446 spd. 74 sk.

Ditmar Kahrs’ barn: (V. 1—5).

1. Henrich Severin Kahrs, f. 1786, † 1831, g. Smith.

2. Margrethe Marie Kahrs, f. 1787, † 1788.

3. Christina Kahrs, f. 1789, † 1862, g. Holm og Bergendal.

4. Margrethe Marie Kahrs, f 1791. † 1887, g. Holm.

5. Christian Kahrs, f. 1794, † 1855 g. Wiedeman.

Else Sophie Smith

med sønnedtr. Else Sophie Kahrs.

Kjøbm. Henrich Smith Kahrs.

V. 1. Henrich Severin Kahrs, f. 3., dpt. Domkirken 11. juni 1786.

(Fad: mad. Margrethe Marie Kahrs, mad. Anne M. Huun, Søren Kahrs, Henrie Rasmussen og

Berent Frøchen).

† 18. begr. 26. november 1831. Kjøbmand.

Da hans mor døde overtok han forretningen i Jacobsfjord for 3500 spd. Den

var til da drevet i hans fars navn. Han løste borgerbrev som kjøbmand 6. mai

1828, men kun 3 aar efter døde han og forretningen gik over paa nye hænder.

I 1807 var han formand ved kanonerne (bombarder) i borgervæbningen. Hans

borgerskap blev først opsagt 30. september 1851.

Gift i Nykirken 1. februar 1819 med Else Sophie Smith, f. 15., dpt. i Nykirken

25. juni 1797, † i Bergen 20. mars 1894, datter av kjøbmand Henrich Smith og

Catharina Maria Harmens: — 2 barn (VI. 1-2).

VI. 1. Henrich Smith Kahrs, f. 25. mai, dpt. i Korskirken 24. juni 1821, † paa

Voss 6. oktober 1890.

Han tok borgerskap som kjøbmand 25. april 1851 og drev handel i Sole

gaarden i stue nr. 5 til 1888 da han opgav forretningen og flyttet til Voss

80


hvor hans døtre en del aar drev pensionat. Han var meget musikalsk og

spilte lste violin, han var ofte solist ved Harmoniens konserter og var stadig

benyttet ved veldædighets-foranstaltninger. Med ham utdøde Søren Kahrs

slægt i mandslinien.

Gift 22. november 1855 med Charlotte Amalie Osten, f. 4., dpt. i Domkirken

24. juli 1825, † 10. februar 1923, datter av kjøbmand David Henrich

von Osten og Christiane Elisabeth From.

Efter mandens død flyttet enken tilbake til Bergen og bodde sine sidste

aar i Handelsstandens Aldershjem ved Korskirken. — 5 barn (VII. 1—5).

VII. 1. Else Sophie Kahrs, f. 18. september 1856, † 4. februar 1923. Har

bodd sammen med sin mor. Ugift.

VII. 2. Christiane Elisabeth Kahrs, f. 20. december 1857. Ansat ved Falstad

skolehjem fra 1. januar til 1. oktober 1899 da hun tiltraadte som husmor

ved Gløshaugen Døveskole hvor hun blev til skolen blev nedlagt

i august 1918. Endel av eleverne overflyttedes til Holmestrands Døveskole

og Christiane Kahrs flyttet med som husmor og inspektrice.

Gik av med pension 1. november 1921 og flyttet til Bergen. Ugift

VII. 3. Marie Augusta Kahrs, f. 31. december 1859. Hun har vceret husbestyrerinde

i forskjellige hjem, var bl. a. mange aar hos C. Sundt

til hans død. U gift.

VII. 4. Henrich Severin Kahrs, f. 28. juli 1861, † 27. januar 1864.

VII. 5. Carl David Osten Kahrs, f. 5. oktober 1862, † 18. mars 1864.

VI. 2. Cornelie Kahrs, f. 10. juni 1823, † juli s. a.

V. 2. Margrethe Marie Kahrs, (datter av kiøbmand Ditmar Kahrs, side 78), f. 14.,

dpt. i Korskirken 20. august 1787.

(F ad. : Mad. Margrethe Marie Kahrs, mad. Christine Frøchen, Hr. professor Vahl Rasmussen,

Hr. Claudius Rhode, sogneprest Hr. Hans Bergendal).

Begr. i Korskirkens vaabenhus 5. april 1788.

V. 3. Christine Kahrs, f. 18., dpt. i Korskirken 24. juli 1789.

(Fad.: Mad. Lise Sneider, jomf. Susanne Kahrs, Sr. hofagent Jansen, Sr. Henrich Rasmussen

Henrich Reimers).

† i Hammerfest 19. april 1862.

Gift 1 ) i Korskirken 12. februar 1809 med Gert von der Ohe Holm, f. 14., dpt.

i Korskirken 19. april 1780, † 20. juli 1812, “bisat 25. juli i vaabenhuset med

ceremonier, om aftenen ført til Domkirken og begr. i muret kjelder,” søn av kjøbmand

Owe Holm og Benthe Catharine Paasche.

Gert v. d. Ohe Holm tok borgerskap 23. februar 1809 som contoirsk egenhandler

og eiet stue nr. 1 i Bredsgaarden. Han var løitnant ved Bergens borgerlige artilleri

og chef for Flagstangens batteri. Efter Gert Holms død bestyrte Ditmar Kahrs

sin datters forretning indtil hun solgte den 1816. Først 29. november 1816 holdt

hun skifte med sine barn, boets overskud var da 2474 spd. — 2 barn.

81


Christine Kahrs gift 2 ) i Korskirken 18. december 1816 med enkemand Morten

Ruus Bergendal, f. 1789, † i Tromsø ca. 1850, søn av sogneprest Jens Severin

Bergendal og Charlotte Amalie Lem. Morten Bergendal tok borgerskap som

høkker 22. oktober 1822, var skipper, cargadør, blev lodsoldermand og tilslut

havnefoged paa Troms. — 7 barn.

1. Owe Holm, f. 6., dpt i Korskirken 25. november 1810, † paa reise til eller fra Bergen. Hans

søskende fik arv efter ham 24. februar 1834.

2. Cornelia Holm, f. 1., dpt. i Korskirken 19. januar 1812, konfirmeret i Tromsø 1828, † i Karlsø,

Tromsø amt 1893.

Gift 30. april 1840 med enkemand, lensmand i Karlsø Fredrich Andreas Altmann, f. 8.

april 1804, † paa Daafjord i Karlsø 1892. — 7 barn.

3. Morten Ruus Bergendal, f. 14. juli, dpt. i Korskirken 18. december 1816, konfirmeret i Tromsø

1834. Bosat i Bodø som fisker og fløtmand. Druknet 12. oktober 1881. I kirkeboken staar

at han var enkemand, men der kjendes intet til egteskap eller barn. Han var meget tunghørt.

4. Giert Bergendal, f. 6. mars 1818. Lever 1834.

5. Charlotte Amalie Bergendal, f. 20. november 1819, konfirmeret i Tromsø 1836.

Gift med toldbetjent Carstens paa Vardø. — 4 barn.

6. Bentine Christine Marie Bergendal, f. 26. april, dpt. i Nykirken 10. mai 1822. Lever 1834.

7. Birgitte Bergendal, f. 27. august 1824, † i Strandebarm hos sin søsterdatter fru sogneprest

Sæther 30. april 1906.

Gift med skomaker Johannes Østreim fra Sverige. Flere barn der døde unge.

8. Ditmar Christian Kahrs Bergendal, f. 25. juli, dpt. i Tromsø 8. december 1826, † 28. mars,

begr. i Tromsø 1. april 1837.

9. Jensine Wilhelmine Bergendal, f. 29. januar, dpt. i Tromsø 10. mars 1829, † 23. april 1908.

Gift 5. september 1853 med handelsmand paa Hammerfest Iver Andreas Iversen. — 2 barn.

V. 4. Margrethe Marie Kahrs, f. 14., dpt. i Korskirken 20. august 1791.

(Fad.: Mad. Margrethe Marie Kahrs, jomf. Christina Maria Huun, Christopher Schneider, Abraham

Møller, Christian Friele Kahrs).

† 5. april 1887.

Gift i huset Korskirkens sogn 30. april 1812 med Lars Paasche Holm, f. 1.,

dpt. i Korskirken 7. Januar 1779, † i Bergen 15, begr. i Domkirken 21. oktober

1833, søn av kjøbmand Owe Holm og Benthe Cathrine Paasche.

Lars Holm tok borgerskap som skipper 27. april 1802. Var egenhandler i

Søstergaarden stue 2 i aarene 1811—14, blev senere prammester. Han var i

1820-aarene bosat paa Vaagsalmendingen. Hans borgerskap blev opsagt 4. oktober

1861. — 9 barn.

82

1. Ditmar Kahrs Holm, f. 8. juli, dpt. i Korskirken 7. august 1814, † 9. mars 1894. Han tok

borgerskap som handelsmand 7. januar 1845. Bestyrer av Laxevaags værft. — 1 søn.

Gift 12. december 1844 med Dorothea Harmens, f. 15. juni 1807, † 19. august 1888,

enke efter Andreas Georg Schumann.

2. Benthe Catharina Holm, f. 20. juli, dpt. i Korskirken 18. august 1816, † 5., begr. 13. april

1887. Ugift.

3. Cornelia Holm, f. 5. juli, dpt. i Korskirken 24. juli 1818, † 13 juli 1915. Ugift.

4. Owe Holm, f. 4. september; dpt. i Korskirken 8. oktober 1820, † 14. juli 1821. begr. korskirken

19. juli.

5. Susanne Sophie Holm, f. 23. mars, hjemmedøpt 29. mars, i Korskirken 23. mai 1823, † 23.,

begr. 30. juni 1879.

6. Owe Holm, f. 17. januar, dpt. i Korskirken 11. februar 1825, † i Bergen 13. juni 1912. Han


tok borgerskap som kjøbmand 22. februar 1856 og var egenhandler i Dramshusen, stue 5, fra

1856—63.

Gift i Riga 28. oktober 1851 med Wilhelmine Constance Schrøder, f. i Riga 10. august

1827, † i Bergen 30. januar 1910. — 3. barn.

7. Wilhelmine Sophie Schwindt Holm, f. 18. mai, hjemmedøpt 9. juli, i Korskirken 29. juli 1827,

† i Bergen 13. januar 1917. Ugift.

8. Wilhelm Johannes Schwindt Holm, f. 21., dpt. i Korskirken 28. september 1828, † 2., begr.

6. oktober s. a. paa St. Martini kirkegaard.

9. Johanne Medea Holm, f. 21. januar 1833, † i Bergen 28. januar 1923.

Gift 16. mai 1894 med enkemand Erik Olai Corneliussen, f. 18. mars 1833.

V. 5. Christian Kahrs, (søn av kjøbmand Ditmar Kahrs, side 78), f. 1., dpt. i Korskirken

9. juni 1794.

(Fad.: Mad. Christina Frøchcn, jomf. Pauline Cecilie

Kahrs, Sr. Henrich Jochum Møller, procurator Christen

Kahrs, Bastian Lind, og Christopher Ellerhusen).

† 1855.

Han tok borgerskap som kjøbmand 16. januar

1821, var egenhandler i Holmedalen, stue

2, fra 1821—34. Blev ansat som postekspeditør

paa dampskibet “Norge” februar 1855 og omkom

paa den ulykkelige reise da “Norge” og

“Bergen” støtte sammen utenfor OXø ved Kristiansand

nat til 10. september 1855. Christian

Kahrs var blandt de savnede der ikke blev

gjenfundne. Hans handelsborgerskap blev opsagt

2. januar 1857.

Postekspeditør Christian Kahrs.

Gift i St. Mariakirken 2. mai 1820 med Anne

Beathe Wiedemann, f. 23., dpt. 30. december 1795,

† 5. august 1868, begr. St. Jacobs kirkegaard, datter av kjøbmand Johan Chrstopher

Wiedemann og Anne Beathe Harmens. — Uten barn.

IV. 4. Margrethe Marie Kahrs, (datter av Søren Kahrs, side 76), f. 6., dpt. i Korskirken

13. december 1754.

(Fad.: Margrethe Maria Smith, Sr. Christen Friele, Elisabeth Smith, Hr. major Mouritzen, Maria

Bergendal sal. Tim Petersens, Thomas Hvid, Adolph Tanch).

† 23. november 1785.

Gift 6. mai 1783 (kongl. bevil., da de var næstsøskendebarn) med Hans Bergendal,

dpt. 25. april 1752, † 17. april 1830, søn av sogneprest til Hammer Jens Bergendal,

og Karen Christine Ruus. Uten barn.

Hans Bergendal blev 7. april 1779 pers. cap. hos sin far, 3. januar 1783 res.

cap. og 7. sept. 1792 sogneprest til Haus. Resignerede 16. april 1825 paa grund

av alderdomssvakhet med 300 spd. aarlig av eftermanden. Bergendal blev gift 2 )

med Birgitte Friele f. 1755, † 1837 .

IV. 5. Barbara Severine Kahrs, f. 4., dpt. i Korskirken 10. mars 1758.

(Fad.: Barbra sal. Marcus Molles, Maren Sr. Ad. Tanchs, Jørgen Lind, Benjamin Angel, Ditmar Kahrs).

† 1788, begr. 25. januar i Domkirken i “,aaben begravelse, ringet, sølvstager”.

— 3 barn.

83


Gift i Domkirken 18. oktober 1784 med Jacob Bredal, dpt. 15. april 1758,

† 10. juni 1814, søn av tobaksfabrikant Nils Bredal og Inger Rønnow. Jacob

Bredal tok borgerskap som kjøbmand og krambodhandler 1. april 1788, var desuten

tobaksfabrikant. Han blev gift 2 ) i Domkirken 3. mars 1789 med Maren Christine

Koren, f. 1754, † 1840.

Jacob Bredal eiet og bebodde i de aar han var gift med Barbara Kahrs 12.

rode nr. 70 (Store Markevei 70).

1. Dødfødt datter begr. Domkirken 4. juni 1785.

2. Niels Bredal, f. 16., dpt. i Domkirken 24. januar 1787, lever 1808 da skiftet efter hans mormor

holdes.

3. Elisabeth Svanenhjelm Bredal, dpt. i Domkirken 1. februar 1788, † 27 december 1846.

Gift 22. februar 1810 med Ditmar Kahrs, f. 22. december 1785, † 11. mai 1819. Proprietær

til Tellevigen i Hammer. Se side 92.

IV. 6. Agnethe Christiana Kahrs, f. 11., dpt. i Korskirken 17. december 1759.

(Fad.: Obristinde Mouritzen, Karen Garman sal. Hr. N. Rømers, hans excellennic stiftsbefalings

mand Ulrich Frid. von Cicignon, major Valentin Beyer, stadshauptmand Christian Friele).

† 1. mars 1799. Ugift.

IV. 7. Susanne Sophie Kahrs, f. 29. okt., dpt. i Korskirken 4. november 1764.

(Fad.: Majorinde Friel, Karen Kahrs, Hr. gen. aud. Mundt, løitnant Bruchner, Christian Christensen).

† 13. august 1822, begr. i Domkirkens sogn.

Gift 16. januar 1797 med Cornelius Mathias Dedichen, dpt. i Domkirken 21.

oktober 1760, † 25. november 1844, søn av raadmand Nicolay Christian Dedichen

og Anne Catharina Weinman. Tok borgerskap som kjøbmand 15. november 1796.

I 1807 minket proviantbeholdningerne og priserne steg foruroligende. Stiftamtmanden

blev bemyndiget til at optælle beholdningerne og taksere dem. Kjøbmændene

fandt taksten paa kornvarer for lav og indsendte klage, bI. undertegnerne

var Cornelius Dedichen, han var ogsaa med bl. de firmaer der utrustet skibe for

egen regning til at hente korn fra Archangel baade i 1808 og 09. Han var i

det hele med ved alle de foranstaltninger der av myndigheterne og kjøbmændene

i Bergen blev truffet for at avhjælpe følgerne av krigen og uaarene i begyndelsen

av det 19. aarhundrede. Cornelius Dedichen bodde i 12. rode no. 3

(Smørsalmendingen 11). — Uten barn.

IV. 8. Pauline Cecilie Kahrs, dpt. i Domkirken 19. januar 1769.

(Fad.: Anne Marie Kahrs, née Medelthon, Frøken von Koss, major Boysen, Wohlert Krohn,

Ditmar Sørens: Kahrs).

† 25. november 1844. Ugift.

Ved bevilling av 31. mai 1805 fik hun tilladelse at vrere myndig under curator.

IV. 9. Christian Friele Kahrs, dpt. i Domkirken 14. mai 1771.

(Fad.: Fru agentinde Angel, frøken Susanne Sophie Mouritzen, stiftamtmand Petersen, Danchert

Krohn, Henrich Kuhlman).

† 15. februar 1822.

Handelsmand, senere toldbetjent og 23. oktober 1815 overtoldbetjent. Skifte

blev holdt efter ham 5. december 1822, boet var litet og gjælden stor, ca. 1900 spd.

84


Gift 1 ) 4. mai 1794 med Inger Christine Bredal, f. 14. august 1771, † 15. juni

1814, datter av tobaksfabrikant Iver Nielsen Bredal og første hustru Anna Rennord.

Gift 2 ) 15. februar 1821 med Regine Stub, f. 19. september 1790, † 23. september

1866, datter av skipper Jacob Stub og Emmiche Dissingthun. Christian

Kahrs hadde ingen barn i første egteskap og da han døde paa aarsdagen for sit

andet egteskab sat enken igjen med et barn paa 11 uker.

V. 1. Søren Kahrs, f. 16. december 1821, dpt. i Nykirken 23. januar 1822.

Det fortælles at han blev opdraget i Lyngen av sogneprest Thomas

von Westen Angell Balchen, der paa denne maate vilde vise sin taknemlighet

fordi Christian Kahrs i sin tid hadde hjulpet Balchen frem. Søren

Kahrs’ senere skjæbne ukjendt.

III. 5. Margaretha Kahrs. (datter av Ditmar og Barbara Bergendal side 10), dpt. i

Korskirken 9. november 1718.

(Fad.: mag. Jens Bergendals h: Anna Catharina Spend, Fridrich Strasborgs h: Kirsten Reimer,

Hans Baades h: Dorothea Tøys, Johan Lamand, Gotfrid Specher).

† 1719, begr. i Korskirken 22. december.

III. 6. Nicolay Kahrs, dpt. i Korskirken 12. og begravet der 22. december 1719.

(Fad.: Mag. Jens Bergendals h: Anna Catharina Spend, Mathis Ibsens h: Maria Holtermand,

Anne Lisbet Sas pige, Hans Hylling, Hans Baade, Peder Baade).

II. Lüder Kahrs (side 9) i Kuhstedts 4de barn var:

III. Ditmar Kahrs, dpt. i Kuhstedt 15. juli 1715.

(Fad.: Johan Starke, Vogt, Hinrich Grumkem, Johan Bøschen, An, Johan Bøschens Ehefrau,

Marje, Ditmar Tweidemans Tochter).

† i Bergen 9. juni 1762. Kjøbmand.

Han er vel kommet til Bergen i 1740 aarene som handelsforvalter hos Jan

Frøchen. Første gang han er nævnt er i 1743, da han er fadder til sin fætter

guldsmed Jens Kahrs’ barn.

2. januar 1750 kjøper han av sin tidligere principal, Jan Frøchen, stue 2 og 3

i Finnegaarden og stue 3 i Leppen med alle de grunde og herligheter der tilhørte

dem, samt handelsbøkerne. Han utsteder forskjellige obligationer paa

temmelig store summer i 1753 og 56 og gir pant i disse eiendomme og sine

varebeholdninger. Forretningen maa ha været god, obligationerne blir hurtig

indfriet. Finnegaarden med dens handel solgte han 1753. Han løste borgerskap

som kjøbmand 27. mars 1753.

Ved den store brand 23.— 24. juli 1756 som la Bergen i aske fra Torvet til

Nordnes og hvor aIle sjøhuser, pakboder i den bydel, St. Pauls kirke, Nykirken

og Toldboden strøk med, tapte ogsaa Ditmar Kahrs alt hvad han eiet paa den

side av Vaagen og han ansøkte da myndigheterne om lettelse i den ilignede

skat. 14. december 1756 faar magistraten følgende uttalelse i saken (formentlig

fra taxerborgerne): “at Sr. Kars paaberaaber hans huus og pakboders mistelse

“ved den u-Iykkelig paakommende ildebrand er noget som vi ikke da ligningen

“skeede kunde indsee mindre udi forveien rette os efter og altsaa klagen i sig

“selv u-vedkommende, det til Sr. Jean Frøechen skyldig værende 5000 rd. er

85


“noget som hand blev skyldig ved sin tilkiøbte handelsstue fra bemelte Frøchen og

“forinden han giorde sin lykke ved en rig Mariage og os vel bekiendt det hand igjen

“tager renter af andre hvad enten det skeer for mer eller mindre summer kand vi ikke

“vide ikke heller er det vel mulig at mand i alle tilfælde ved servis og byskattens

“ligning kand treffe alle saa accurat at ingen i proportion af andre jo skulde kunne

“finde over sig at besverge sig som indstiller til de velædle velvise herrers bedre skiøn.”

— Efter branden — 30. september 1756 kjøpte han Axel Nepstads 3 boder med 6

lofter 3 lemmer og 1 taske beliggende i Sandvigen bak ved Holmen.

Huset tilvenstre tilhørte

kjøbmand Ditmar Kahrs.

Bergens Torv 1861.

Hjørnehuset Torvet—Vaagsalm.

tilhørte Lars og Thrine Kahrs.

Naar Ditmar Kahrs kjøpte den store eiendom paa Torvalmendingen vites ikke. I en

avhandling i Bergens Historiske Forenings skrifter 1918 om “Michelsengaarden” siger

konservator Dr. Lexau (side 114) “vi tør betragte det som fastslaat at Michelsengaarden

“er bygget i aarene 1756—1767” — det vil da si at Ditmar Kahrs antagelig er bygherren

efter branden i 1756. Maren sal. Gerhard Greve sælger nemlig i 1778 til

Ditmars søn Christopher Kahrs “mit eiende og i boende grundmurede hus med de

“inretninger og videre havende pertinentier som ieg mig det efter hans sl fader tiikjøbt

“haver med tvende hvelvede brandfrie og en bielkekieldere samt ildhus hvorudi be-

”funtes 2de indmurede kaaberbrendeviinskiedler, 2de kiølfade med slange 4 maskekar,

,,1 tømret bod paa pladsen med 2de ovenværende paklofter og ovenværende lem, til

“loftet befindes svaler fra huset at hengaae, en stor gaardsplads med pompe og vandrig

“bech, 2de porter til Torvet og en til baggaarden samt en have ligesom og de huset

86


“ansatte brandredskaber nemlig 4 læderbøtter, 1 kar, 1 stige og tønde medfølger, hvilken

“eyendom er beliggende paa ytre side af Torvalmendingen for den sum 3440 rd.,

“grundeleie 1 rd. 12 sk. danske”. — Denne eiendom sælges ved boopgjøret efter

Christopher Kahrs’s enke 1819 og har da 14 rode no. 29 der i ny matrikul er Torvalmending

5 “Michelsengaarden”. Desværre er ikke hovedbygningen beskrevet i skjøtet,

eiendommen var i 1767 takseret 2500 rd.

Ditmar Kahrs blev begravet i Domkirkens store gang 15. juni 1762, ringet med alle

klokker og sølvstakerne tændt paa alteret. Skiftet efter ham sat 22. juni s. a. og sluttet

16. juni 1763. Boets samlede indtægt var 23807 -5 -2, boets gjæld og omkostninger 9504.

Til arv for hans eneste gjenlevende søn 14303 rd. 5 mk. og 2 sk.

Gift 17. februar 1756 med Catharina Greve, f. 21., dpt. i Domkirken 25. september

1733, † 28. mars, begr. i Domkirken 5. april 1760, datter av vinhandler Christopher

Greve og Eisebe Petersdatter Schacht. Der var trykt 2 lange sange ved deres bryllup

og 1 ved hendes død. 3 barn. (IV. 1—3).

1. Søn begr. i Domkirken 1758.

2. Christopher Kahrs, f. 1758, † 1807, g. Johansen.

3. Lyder Kahrs, f. 1759, † 1760.

IV. 1. Søn begravet i Domkirken 14. februar 1758, 1½ aar gl. (Kirkebok for døpte

mangler for angjældende tid).

IV. 2. Christopher Kahrs, f. 18., dpt. i Domkirken 23. februar 1758.

(Fad.: Johan Stoltz, Gerhard Greve, Søren Kahrs, Beate Harmens neé de Schacht, Cassi Kahrs

neé de Lind).

† 24. april 1807.

Da han i 4-aars alderen var blit forældreløs kom han i huset til sin morbror og

formynder kjøbmand Peter Greve hvor han blev til han i 1770 sendtes til Hamburg

for sin utdannelses skyld. Der blev han konfirmeret 1772 og kom tilbake

til Bergen 1776. Ved kgl. dispensation dat. 23. august 1776 blev det ham tilladt

at være egen værge og faa sine midler utbetalt trods han ikke hadde naad lovens

myndighetsalder 25 aar. 12. oktober s. a. gir han kvittering til en av sine formyndere

for 1 /3 av sin arv 5696 rd. Han tok borgerskap 19. december 1776

som kjøbmand og 11. august 1778 som kjøbmand og krambodhandler. 31. december

1776 kjøpte han paa auktion avdøde Berent Stinnings eiendom i Finnegaarden

bestaaende av:

1. Handelstuen ned til søen bestaaende af 3de etager. I underste etage 2

søboder med 2 deri staaende skuer, paa siden en lang saakaldet taske og i gaarden

3de søboder, 2 saltboder. I den anden etage husbondens kleve med indebygget

contor, 2de brendevins kammere, 2de paklofter og folkencs spisekleve med deres

indretning. I 3die etage folkenes kleve med 3 andre klever samt 5 paklofter og

ovenover en lem eller saakaldet baandeloft.

2. En fierdepart udi skiøtningstuen og underliggende tømret bod og en femtepart

i ildhuset og her underliggende grund. 3.

3. Ovenfor ildhuset 2de spiseboder, 1 vedbod og 2de hønsehuse underet ved

deroverværende lem og underliggende grund.

87


4. Paa nordre side opi gaarden 2 store boder og derover 5 paklofter og indebygget

sval og derover en lem og underliggende grund.

5. Øverst oppe i gaarden paa søndre side en hauge derudi et smukt lysthus

og under samme en kielder.

6. Udi nordre brygge og vippe en fierdepart og 1 part udi den syndre brygge.

Af forstaaende herlighed svares aarlig grundeleie til Korskirkens prest 3-3 -14, til

tyske kontor 6 -2 -6 og til manufakturhuset, tilsammen 11 rd. 4 mk 14 sk. hvorimod

oppebæres grundeleie av This Pasches stue 5 mk., Henrich Sems handelstue

4 mk. = 1 rd. 12 sk.

7. Handelsbøkerne med handelsstuen med dens deri befindende visse og uvisse

gield som efter den forfattede specification holden under anslagets tid henlagt til

alles eftersyn paa den kontorske vinkielder, hos Sr. Haslund og paa auctionsstædet

beløber sig til 12802 -3 -2 bestaaende af bonde — Sønmør og Nordlandsgield paa

denne handelsstue, handelsbogen og alle tilhørende specifiærede pertinentier. —

Kjøbesum 6799 rd. —

22. januar 1778 solgte Christopher Kahrs et hus 12te rode nr. 25, paa hjørnet

av Langerekken og Fortunen, hans formyndere hadde kjøpt det i 1768. 31. mars

1778 kjøpte han tilbake av Gerhard Greves enke det store hus paa Torvalmendingen,

som hans far hadde eiet, for 3440 rd. og der tok han ophold. Ved folketællingen

1801 er han bosat der og huset sælges først efter hans enkes død.

6. mai 1778 kjøpte han av Margrethe s1. Peter Greve 3 /20 parter i Den contorske

vinkielder og i vinredskaberne for 618 rd. -4 -8. 26. februar 1787 kjøpte han en

stor sjøbod i Store Sandvigen. Ved auktionskjøte dat. 9. juli 1787 kjøpte han

Lindaas hovedkirke efter afg. mag. Ludvig Daae. 31. april 1788 kjøpte han Tellevigen

i Hammer og 26. november s. a. gaarden Remme i Allenfit skibrede. —

31. december 1789 solgte han sin eiendom i Finnegaarden til Christian Ameln

for 10.500 rd. D. C. Den utestaaende gjæld var takseret til 14492-4-6. I 1799

kjøpte Christopher Kahrs av Andreas Danchertsen Heiberg en hel del gaarde

mest i Lindaas og Sartor skibrede, deriblandt Toftegaard eller Kvalvaag, hele

Fedje ø med handelsrettighet og Kiilstrømmen gjæstgiveri. Skjøterne paa alle

disse gaarde er tinglæst 16. mai 1799. I 1800 kjøpte han bI. a. Rebnor, Dyrsnæs,

Wichne og Midt-Tvedt, 1801 Wixøen, Forland, Spilde, Lille Sangold, Dalland,

Grinden, Fjeldanger, Hauchaas, 1803 Udhelle, Hiertaas og nedre Syslack. De

fleste av disse gaarde eller gaardparter eiet han ved sin død. Ved samfrændeskiftet

som enken holdt 1811 fik de ældste sønner en del, noget solgte enken

underhaanden, bi. a. Kiilstrømmen gjæstgiveri i 1808 og det igjenværende jordegods

blev paa skiftet efter fru Catharina Elisabeth delt mellem hendes barn. Der var

da endnu 45 faste eiendomme igjen i byen og paa landet, men saa var det ogsaa

sagt om ham at major og stadshauptmand Kahrs var god for en tønde guld.

Blandt byeiendommene var:

Vaanhuset med pakboder og tilliggelser i 15de rode nr. 29—30 (Torvalm. 29 a)

solgt for 6000 spd.

Lyststedet Lindenberg 15de rode nr. 38 a og b (Torvalm. 35) solgt for 875 spd.

Vaanhuset 15de rode nr. 88 (Vaskerelvsgaden 37) solgt for 281 spd.

88


Paktersædet Mayberg 15de rode nr. 94 (16de matrikulnr. i Vestre Torvgate—

Haakonsgate og deromkring) solgt for 1190 spd.

Vaanhus med tilliggender “Rosenberghagen” kaldet 11te rode nr. 217 (Sydneskleiven—Rosenberggaten—Eysteinsgate)

solgt for 1600 spd.

Pakboder i Sandviken nr. 76 c solgt for 3300 spd.

Lyststedet Maaseskjæret i Sandviken med engslette og nøst og videre tilliggelser

solgt for 1050 spd.

Vaanhuset med tilbehør 14de. rode nr. 29 (Torvalm. 5) solgt 16. november 1819,

sum ikke nævnt.

Maaseskjæret i Sandviken.

29.september 1780 blev Christopher Kahrs 2den sersjant ved Waagsalmendingens

kompagni og 10. mai 1790 utnævnt til kaptein ved Torvalmendingens

kompagni, blev stadshauptmand i 1796 og fratraadte som saadan 1803. Under

27. april 1798 blev han benaadet med kapteins karakter og rang samt forundt

tilladelse til at bære felttegn og 1 guldepaulette til distinktion paa den borgerlige

militære uniform “saaledes udmerket paa behørig maade forat have autoritet”.

— “I betragtning av den iver og sindighed stadshauptmand Kahrs har antaget

sig væbningssagen” blev han ved kgl. res. av 23. oktober 1801 tildelt karakter

og rang av major av armeen. Den 22. juli 1790 blev han utncevnt til deputeret

borger, men søkte om fritagelse og hans grunde fandtes saa vægtige at der efter

hans ønske blev holdt nyt valg. Han var byens kæmner, taxerborger og tingmand.

89


Der fortælles om ham at han altid gik paa børsen i uniform. Av vekst var han

liten. Der har eksisteret et maleri av ham men det strøk med i storbranden 1830.

Han spilte ogsaa piano, noget der den gang var en merkværdighet. Christopher

Kahrs blev begravet 6. mai 1807 i St. Maria Kirke “um 2 uhr mit aller ceremoni

“und mit laütung Aller Klokken der Stadt auch Hospitalsklokken in seinen und

“Greven Keller eingesetzt a: da sie vorhen yom Stifts. dir. erlobniss erhalten

“einem Thür von ausser durch die Mauer zu brechen, um dadurch die leiche im

“Keller unterzusetzen”. For kjelderens aapning betaltes 10 rd. for ringning fra 2—4

,,5 rd., for prædikestolklædet 1 rd. = 16 rd.

Der er bevaret et brev som hans hustru skrev til deres søn Christopher da

stadshauptmanden var død:

Hammeln. Mein lieber Sohn Christopher Kahrs.

Bergen d. 12. May 1807,

Wen Du lieber diese Zeilen bekomst, dan bist du schon unser unter Richt dass

du Vater los binst, Deine Mutten Smertz ist unendlich und diese Wunde wird

niemals heilen, ich bin sehr Schwechlich und habe nunn keine andere trost als

wen meine Kinder nur Freude machen und Rechtschaffene Männer werden. Du

bist der ersten, der dies ausführen muss und meine Stütze sein, soll, der letzer

brief dass dein lieber Seligen Vater schreibte zu dir d. 13. Martz Ao 1807 trage

alle zeit auf deine Brust, Du kannst Ihm nicht genug beweinen, als er fertig mit

deinen letzen brief wahr, sagte er zu mir: liebe Mutter es ist wohl das letzte

mahl, dass ich zu meinen lieber Christopher schreibe, er könnte niemals dass

vergessen, als er von Schiffe wollte und du Ihm drei mals um den Hals fest hielte

und wollte Ihn nicht von dir lassen und wie ging ihm dies durch die Sehle, als

er fertig mit dein letzer brief war, weinte er bitterlich, betete so inderlich zu Gott,

das du doch was retschaffener lernen wolte und ein redlich und guter mensch

Aus dir werden muste, und nun lieber lasse uns aIle Zeit so leben Das wir Ihm

Allezusammen in der liebe Ewigheit vereiningt werden und Iasse uns in E .. so

Gott vergebe und sanft entslumren, unser Seligen Vater, das er

Gott Amen

Deine betrübte Mutter

C. E. Christopher von Kahrs’s Wit.

Herrn

Hr. Christopher Kahrs

in

Hammeln.

Gift St. Mariakirkens sogn 19. april 1779 med Catharina Elisabeth Johansen,

f. i Rostock 22. mai 1761, † 11. begr. 25. mai 1819 fra 14de rode nr. 29, datter

av Nicolaus Johansen og Anna Sophie Busch. 10 aar gammel kom hun til Bergen

og blev opdraget hos sin morbror kjøbmand Johan Jacob Busch og hans hustru

Anna Alida Meyer. I deres hus blev hun ogsaa viet “i en talrig forsamlings

nærvær” .

Major Kahrs’ enke maatte betale 2000 sølvsp. ved Norges Banks oprettelse.

90


Hendes bo blev forseglet 12. mai, tilsynsværger var raadmand kjøbmand

Johan Henrich Harrje. Boet sluttet 15. december 1820 og til arv var igjen 40.769

spd. 67 sk. — 13 barn (V. 1 13).

Stadshauptmand Christopher Kahrs’ barn:

1. Anna Alida Kahrs, f. 1779. † 1791.

2. Ditmar Kahrs, f. 1781, † 1782.

3. Ditmar Kahrs, f. 1782, † s. a.

4. Johan Jacob Kahrs, f. 1783, † 1792.

5. Catharina Kahrs, f. 1784, † 1806, g. Bredal.

6. Ditmar Kahrs, f. 1785, † 1819. g. Bredal.

7. Anne Sophie Kahrs, f. 1787. † 1788

8. Anne Sophie Kahrs, f. 1789, † 1848. g. Harrje. Side 107.

9. Peter Nicolaus Kahrs, f. 1790, † s. a.

10. Christopher Kahrs, f. 1792, † 1867. g. Meyer og Hansen. Side 108.

11. Johan Jacob Busch Kahrs, f. 1793, † 1846. Side 123.

12. Catharina Elisabeth Kahrs, f. 1794, † s. a.

13. Nicolaus Kahrs, f. 1795, † 1863, g. Hille. Side 123

V. 1. Anna Alida Kahrs, f. dpt . i St. Mariakirken 31. december 1779.

(Fad.: Diederich Prage contorischer Eigenhändler, Johan Jacob Busch, contorischer Principal,

Christopher Greve Stoltz schiffer, mad. Anna Alida Busch, Jungfr. Johanna Margrethe Foswinckel,

Frid. Foswinckels Tochtcr, jungfr. Elsebe Greve, Peter Greves Tochter).

† 23. februar, begr. 2. mars 1791 under stolene i kirken.

V. 2. Ditmar Kahrs, f. 26. januar, dpt. i St. Mariakirken 2. februar 1781.

(Fad.: Sr. Claus Doscher, Kaufman, Sr. Clamcr Meltzer contorischer Principal, monsr. Friederich

Johann Jochim Busch, mad. Anna Alida Busch, mad. Dorothea Elisabeth Bøschen)

† 5., begr. 11. Januar 1782 under stolene i kirken.

V. 3. Ditmar Kahrs, f. 21., dpt. j St. Mariakirken 26. mars 1782.

(Fad.: Hillebrandt Harmcns kontorischcr Principal, Christian Mohn stadscapt. Peter Drøscher,

kon. Eigenhändler. Margaretha sehl. Peter Greven, jungfr. Friedericha Foswinckel).

† 17., begr. 23. april 1782 .

V. 4. Johan Jacob Kahrs, f. 6., dpt. i St. Mariakirken 11. august 1783.

(Fad.: Johan Jacob Busch cont. Principal, monsr. Frid. Joh. Joch. Busch, handelsforvalter, mad.

Elisabeth Schneider, Hr. Stadscapitain Schneider, mad. Alida Stoltz schiffer Christopher Stoltz

eheliebste).

† 15., begr. i St. Mariakirken 22. mai 1792 under stolene i kirken.

V. 5. Catharina Kahrs, f. 17., dpt. i St. Mariakirken 28. august 1784.

(Fad.: Sr. Johann Bøschen Kaufman, Hinrich Helmers kaufman, monsr. Albert Meyer junior

cont. handelsforvalter, mad. Margarelha Alhertina Mohn, jungfr. Massi Schneider).

† 2:. juni 1806. Uten barn.

Gift St. Mariakirken 19. september 1805 (“efter kongebrev auf Danisch copulirt

“auch 2 schüler von de lateinschen schule sangen Dansk”) med Peter Greve Bredal,

f. 12., dpt. i Korskirken 19. mars 1780, † 16. 1856, begr. i Nykirken,

søn av kjøbmand Iver Nielsen Bredal og Dorothea Greve. Peter Greve Bredal

tok borgerskap sam kjøbmand 5. juli 1804. Han blev gift 2 ) 27. april 1807 med

Johanne Margrethe Brochman, f. 1787, † 1858,

91


V. 6. Ditmar Kahrs, f. 23., dpt. i St. Mariakirken 27. december 1785.

(Fad.: Peter Gerhard Schneider stadskapt, Christopher Sohlrider kirchenvorstehender St. Marienkirche,

mad. Weniche Hagelsten, M elle Fredericka Elisabeth Veswinckel).

† paa sin gaard Tellevigen 11. mai 1819.

Da hans mor holdt samfrændeskifte blev Ditmar Kahrs 30. december tilskjøtet

gaarden Tellevigen i Hammer skibrede, av skyld 1 løb smør, 1 td. malt. Til

gaarden hørte 2 laksevaager. 8. september 1815 erholdt han tilladelse til at indrette

et familiegravsted paa gaarden. Traditionen fortæller at han var meget

liten av vekst.

Gift 22. februar 1810 med Elisabeth Svanenhjelm Bredal, dpt. i Domkirken

1. februar 1788, † 27. december 1846, datter av tobaksfabrikant Jacob Bredal og

Barbara Severine Kahrs. (Side 84).

Elisabeth Bredal blev boende paa Tellevigen til vaaren 1834 og sat i uskiftet

bo ifølge bevilling date 16. mars 1819 indtil 1833 da hun holdt skifte med sine

barn, sluttet 2. april. Boets eiendom i Tellevigen blev da vurderet til 2250 spd.

1834 blev gaarden skyldsat paa ny og delt i 2 like store dele og ved skjøte dat.

30. januar 1834 solgt til fremmede.

Et maleri av hende i hendes brudekjole eies av dattersønnen paraplymaker

J. S. C. Bolstad. Hun skal ha været meget vakker.

Ved hendes død skrev svigersønnen et langt sørgevers i “Bergens Adressecontoirs

Efterretninger”.

Ditmar Kahrs’ barn (VI. 1-5):

1. Christopher Kahrs, f. 1811, † 1848, g. Balchen.

2. Barbara Severine Kahrs, f. 1813, † ung. Side 100.

3. Jacob Severin Kahrs, f. 1814, † 1815.

4. Jacob Severin Kahrs, f. 1817, † 1887, g. Heiberg. Side 100.

5. Elisabeth Svanenhjelm Kahrs, f. 1819, † 1887, g. Bolstad. Side 106.

92

VI. 1. Christopher Kahrs, f. paa Tellevigen 12. februar, hjemmedøpt. Daapen

konfirm. i Hammer kirke 1. april 1811, † 28. oktober 1848.

Han blev sat i Bergens latinskole 1. juli 1823, 1824 fik han karakteren

godt haap, 1825 hovedkarakter 2.3, 1826 hovedkarakter 2.77, blev da meldt

ut av skolen for at nyte privat undervisning av pastor Lund i Ytre Holmedal.

Ved skjøte av 24. oktober 1831 kjøpte han Alværstrømmen gjæstgiveri i

Allenfit skibrede for 3100 spd. Gjæstgiveriet og Kongsøen hørte til gaarden

Søre Soltvedt. Der drev han gaardsbruk, landhandel, bakeri, brænderi og

notbruk. Han eiet ogsaa en jagt “Ellida”.

29. september 1834 blev Christopher Kahrs beskikket til virkelig lensmand

i Radøe skibrede. 20. september 1839 kjøpte han Manger kirke med til

hørende jordegods for 1004 spd., den blev igjen solgt av hans dødsbo 3.

august 1849 for 1572 spd. Ved auktionsskjøte dat. 4. april 1850 blev

Alverstrømmen gjæstgiveri solgt til Christopher Kahrs’ svoger eksaminatus

juris. Erik Bolstad for 4000 spd.

Gift 1. januar 1832 med Anna Dorothea Købke Balchen, f. 1. november,

dpt. i Korskirken 30. december 1808, † 18. november 1879, datter av pro-


curator Jens Glad Balchen og Pauline Christiane Angell. Efter mandens død flyttet

hun til Bergen. — 7 barn.

Christopher Kahrs’ barn (VII. 1-7):

1. Ditmar Svanenhjelm Kahrs, f. 1833, † 1890, g. Roggen og Lude.

2. Jens Christian Kahrs, f. 1836, † 1892, g. Lude. Side 96.

3. Christopher Kahrs, f. 1838, † 1877, g. Knudsen. Side 97.

4. Jacob Rosenkrantz Kahrs, f. 1840, † 1886, g. Wold. Side 98.

5. Elsebeth Paasche Kahrs, f. 1842, † 1907, g. Nilsen. Side 99.

6. Martin Gabriel Kahrs, f. 1844, † 1881 , g. Lude. Side 100.

7. Theodor Kahrs, f. 1846, † 1850.

VII. 1. Ditmar Svanenhjelm Kahrs, f. i Alverstr0mmen 13. januar 1833, † i Bergen

19. april 1891.

Han tok borgerskap som baker 14. april 1860, drev først bakeri i Solemsviken,

senere paa Markeveien, tilslut paa Bryggesporen. Opsa sit bakerborgerskap 17.

juni 1867 og begyndte en kolonialhandel i egen eiendom ved Kalmargjerdet. Den

gik senere over til at bli en frugt og grønsakehandel der efter hans død blev

fortsat av enken og senere av hans døtre.

Gift 1 ) 3. august 1856 med Johanne Henriette Christiane Roggen, f. i Bergen

93


25. juni 1833, † 15. september 1864, datter av Anders Hetland Roggen og Giertrud

Elisabeth Hardis. — 3 barn (VIII. 1—3).

Gift 2 ) 19. juni 1865 med Magdalene Elisabeth Lude, f. i Bergen 15. april 1843, † 30.

oktober 1918, datter av skipper Mathias Lude og Anna Lorentze Angell. — 9 barn

(VIII. 4—12).

“Bergensposten” 22. september 1864 stod:

Kjøbmand Ditmar S. Kahrs.

Johanne Henriette Christiane Kahrs født Roggen.

Død 15. September 1864.

Kun kort var din Vandring her neden

Kort Veien til Himmelfreden

den lange i Evigheden.

Jeg ved det — i den Du nu glædes

thi skal ei med Smerte kvædes

om Dig, omend Øiet vædes.

Guds Gaver Dig voxte i Haanden

til Lindring for mange i Vaanden;

nu er du jo rig i Aanden.

Din. Sjæl var en deilig Have

med Dyder til Blomstergave

de dufte vel over Grave.

De dufte i kjære Minder

i Hjemmet hvor Manden finder

ei Dig, mens Taarer rinder.

Du var jo dets bedste Smykke —

Du bragte dets bedste Lykke —

nu Savnet det tungt maa trykke.

Dog Savnet har Haab til Søster

saa mildt hendes Stemme røster

og sødt med et gjensyn trøster.

Ditmar Svanenhjelm Kahrs’ barn (VIII. 1-12):

1. Augusta Dorethe Elisabeth Kahrs, f. og † 1857.

2. Augusta Dorethe Elisabeth Kahrs, f. 1859 † 1863.

3. Hjelma Christopha Kahrs, f. 1860, ugift.

4. Johan Henrik August Kahrs, f. 1867, g. Krogsrud.

5. Augusta Lorentze Elisabeth Kahrs, f. 1868, ugift.

6. Dagmar Elisa Kahrs, f. 1870, ugift.

7. Theodor Hjalmar Kahrs, f. 1872, † 1923, ugift.

8. Marie Magdalene Kahrs, f. 1874, g. Thomasen.

9. Hulfrid Emilly Kahrs, f. 1876, † 1877.

10 Hulfrid Emilly Kahrs, f. 1878, g. Petersen.

11. Astrid Elsebeth Kahrs, f. 1881, ugift.

12. Christopher Svanenhjelm Kahrs, f 1882, t 1903.

VIlI. 1. Augusta Dorethe Elisabeth Kahrs, f. 11. mai 1857, † 2. juli s. a.

VIII. 2. Augusta Dorethe Elisabeth Kahrs, f. 17. mai 1859, † 15. mai 1863.

94

C.


VIII. 3. Hjelma Christopha Kahrs, f. 22. oktober 1860. Gjennemgik lærerindekursus i

Bergen og var ansat som lærerinde ved Dragefjeldets skole til 1907 da hun paa

grund av sykelighet tok avsked med vartpenge.

VIII. 4. Johan Henrik August Kahrs, f. 20. januar 1867. Han tok borgerskap som skipper

1901. Sluttet sjøen 1916 og blev disponent for skibsaktieselskaper i Bergen

(Kahrs & Kahrs rederi A/S).

Gift 9. mai 1901 med Agnes Krogsrud, f. i Kristiania 5. september 1875,

datter av voldmester i Bergen Rummelhoff Krogsrud og Gina Amundsen Stomperud.

Eiendommen “Solhaug” i Fjeld er hustruens særeie ved egtepakt oprettet 5.

januar 1920. — 2 barn (IX. 1—2).

IX. 1. Ditmar Rummelhoff Kahrs, f. 12. februar 1902. Reiste tilsjøs i 18-aarsalderen.

IX. 2. Johan Henrik Kahrs, f. 2. november 1903. Gjennemgaar Stend landbruksskole.

VlII. 5. Augusta Lorentze Elisabeth Kahrs, f. 6. november 1868. Hun ovortok i 1900

den av forældrene drevne frugt- og grønsakehandel under sin mors navn E. Kahrs.

De blev brandlidt i 1916, har siden fortsat forretningen i en barak. Ugift.

VIlI. 6. Dagmar Elisa Kahrs, f. 1. mai 1870. Fra 1904 medindehaver av den av søsteren

drevne frugtforretning. Disse to søstre bygget efter branden 1916 en liten enebolig

paa Kronstad. Ugift.

VIII 7. Theodor Hjalmar Kahrs, f. 30. august 1872, † 27. februar 1923. Han var først

sjømand en del aar, oprettet i 1902 et kemisk vaskeri med lokale ved Kalmargjerdet.

Det brændte 1916 og blev senere ikke gjenoprettet. Fra 1917 ansat

i sin svoger Thomasens forretning. Ugift.

VIII. 8. Marie Magdalene Kahrs, f. 19. mars 1874.

Gift i Brooklyn 20. oktober 1895 med kjøbmand Hans Arius Sellik Thomasen,

f. 20. september 1868, søn av skipper Johannes Stensland Thomasen og hustru

f. Selliken. Familien kom i 1902 tilbake fra Amerika og han startet tobaksforretningen

“Havannamagazinet”. Den brændte i 1916 og fortsættes i en barak. Bebor

egen eiendom “Tomminæs”, under Grimstad gaard i Fana. — 1 datter.

Marguerith Kahrs Thomasen, f. i Brooklyn 20. september 1898. Gift 15. september 1923

med Sverre Ramm.

VIII. 9. Hulfrid Emilly Kahrs, f. 26. april 1876, t 10. mai 1877.

VIII. 10. Hidfrid Emilly Kahrs, f. 3. juli 1878.

Gift 6. november 1903 med Henrik Christian Petersen, f. 25. september 1873.

søn av bademester ved Bergens Sykehus Peter Petersen og Caroline Hansen.

Begge fra Danmark.

Efter at ha gjennemgaat Hambros skole blev han 1889 ansat i Bergens Kreditbank

som assistent. Reiste 1895 til Tyskland for videre utdannelse i bankfaget

og var 4 aar ansat ved større banker i Berlin ved forskjellige av administrationens

grene. Han reiste til Paris i 1899 og var 3 aar ansat i “Credit Lyonnais”

hvorav det sidste aar som “chef de dossier”. Kom tilbake til Bergens Kredit

95


ank 1902 som utenlandsk første korrespondent, blev sekretær 1915, valutachef

1917 og i januar 1923 kontorchef. Eier landstedet “Lyngnes” under

Grimstad gaard i Fana. — 4 barn.

1. Victor Petersen, f. 13. december 1904. Student 1923.

2. Lilly Alvilde Petersen, f. 19. oktober 1906.

3. Else Petersen, f. 8. februar 1918, † 2. mars s. a.

4. Else Petersen, f. 3. mai 1921, † s. d.

VIII. 11. Astrid Elsebeth Kahrs, f. 19. april 1881.

Hun styrer hjemmet for sine søskende. Ugift.

VIII. 12. Christopher Svanenhjelm Kahrs, f. 20. november 1882, † 13. januar 1903.

Utlært som smedsvend. Ugift.

VII. 2. Jens “Christian” Kahrs, (søn av lensmand Christopher

Kahrs, side 92), f. i Alverstrømmen 16.

august 1836, † 31. januar 1892.

Han tok borgerskap som skipper 17. mars 1863

og har ført de bergenske seilskibe “Agnes”, “Hanna”,

“Bastanta” og dampskibene “Carl Konow” og “Columbus”.

For redning av en skibsbesætning blev

han tildelt en vakker pokal der nu er i Bergens

Skipperforenings eie. Paa den staar: “Presented

“by the President of the United States of America

“to Capt. Jens Christian Kahrs of the Norwegian

“S/S “Carl Konow” For the resque of the crew of

“the american bark “Oasis” 4th Sept. 1887.”

96

Gift i Domkirken 1. juni 1869 mcd Petra Kristine Kaptein Jens Christian Kahrs.

Angell Lude, f. 3. juni 1844, datter av skipper

Mathias Lude og Anna Lorentze Angell. — 7 barn (VIII. 1-7).

VIlI. 1. Dagny Christiane Kahrs, f. 20. juni 1870.

Gift 24. april 1889 med fotograf Josef Larm, f. 1. Juli 1858. Egteskapet

opløst. — 3 barn.

1. Arthur Josef Larm, f. 1. juni 1890. Musiker. Gift med Marie Hemmersen fra

Hamburg. Egteskapd opløst. 3 barn.

2. Hilmar Benjamin Larm, f. 11. oktober 1891. Utvandret til Amerika. Ugift.

3. Carmen Christine Larm, f. 27. mai 1900. Utvandret til Amerika. Ugift.

VIII. 2. John William Kahrs, f. 29. juni 1872. Skibsfører. Har ført “Bergenhus”,

fører 1923 D/S “Løvstakken” av Bergen. Var et par aar medindehaver

av disponentfirmaet Kahrs & Kahrs’ Rederi A/S. Han eier et landsted

ved Godvik søndenfor Bergen hvor hans mor og ældste søster nu bor.

Gift i Rotterdam 17. april 1905 med Mathilde Tellefsen, f. 5. april 1873,

datter av skibsfører Ole Barth Tellefsen og Gerhardine Marie Krohn Wiese.

Egteskapet op1øst. 1 datter (IX. 1).

IX. 1. Gerda Kahrs, f. 29. december 1905.

VIII. 3. Alfred Christian Kahrs, f. 3. april 1876, † paa hospital i Bordeaux,

Frankrig, 29. mars 1917. Var styrmand paa “Diana”, senere paa “Nordkap”


som han ogsaa en tid førte, styrmand paa “Olaf Kyrre” og tiisidst fører av

“Snepiggen”.

Gift i Bordeaux med Margueritte Delhomme, f. c. 1884. — Uten barn.

VIII. 4. Dorothea Bastanta Kahrs “Doris”, f. 6. april 1879, t novemb~r 1884.

VIII. 5. Anna Lorentze Kahrs, f. 10. april 1880.

Gift 4. november 1903 med skibsfører Sigurd Christensen, f. 13. januar

1879, søn av murmester Johan Henrik Christensen og Jensine Næsgaard.

Fører av D/S “Borghild”. — 2 barn.

1. Henrik Johan Christensen, f. 1. oktober 1904.

2. Doris Christensen, f. 25. mars 1907.

VIII. 6. Sigurd Martin Gabriel Kahrs, f. 13. august

1883, † 15. oktober 1919.

Efter endt skolegang stod han 2 aar i lære

hos seilmaker Jan Møller, reiste tilsjøs i 16

aars alderen. Tok styrmandseksamen 1902,

reiste som 2den og lste styrmand med Rasmus

Olsens baate. Skippereksamen 1905, blev

skipper 1911 og førte “Gerda” til mai 1915,

da han blev disponent i rederiet Eriksen &

Kahrs, der blev opløst 1918. Eiet villa

Kahrsbo” ved Minde.

Gift 29. april 1909 med Beate Karoline

Louise Guttormsen, f. i Stavanger 8. mars

1885, datter av kjøbmand i Bergen Lorentz

Guttormsen fra Andebu pr. Tønsberg og

Gemalie Knutsen fra Stavanger. — 2 barn.

IX. 1. Asbjørn Angell Kahrs, f. i Bergen 4.

mars 1910.

IX. 2. Eva Lude Angell Kahrs, f. paa Minde i Fana 25. august 1918.

VIII. 7. Arthur Kahrs, f. i april 1885, † 3. december 1888.

Forgylder Christopher Kahrs

i borgeruniform.

VII.3. Christopher Kahrs, f. i Alverstrømmen 24. juni 1838, † i Kristiania 23. februar

1877. Maler og forgylder.

Gift i Kristiania 24. november 1867 med Johanne Marie “Nina” Knudsen, f. i

Kristiania 13. april 1849, datter av Theodor Knudsen og Magdalene Marie Pisani.

4 barn (VIII. 1—4).

VIII. 1. Joseph Johannes Christopher Rosenkrantz Kahrs, f. i Kristianiq 15. april

1870. Kontorchef i “Skandia”.

Gift 5. mai 1898 med Lilly Margreihe Vibe, f. 1. mars 1874, datter

av ingeniør Ferdinand Ludvig Vibe og Johanne Elisabeth Nicolaysen.

— 3 barn (IX 1—3).

IX. 1. Nina Kahrs, f. 30. januar 1899.

Gift i Kristiania 21. februar 1918 med Erling Sverre Mathiesen,

97


f. 24. juni 1900, Søn av grosserer Carl August Mathiesen fra Drammen

og Jenny Elise Johnsen. Han er kontorchef i sin fars forretning.

1. Jan Mathiesen, f. 30. juli 1920.

IX. 2. Elsebeth Kahrs, f. 11. februar 1901. Ansat ved et tandhegekontor.

IX. 3. Bjørn Kahrs, f. 19. februar 1904.

VIII.2. Marie Sunniva Augusta Kahrs, f. i Kristiania 2. august 1872.

Gift 1 ) i Chicago 2. oktober 1893 med Nils Michelsen. Egteskapet

opløst 1898.

Gift 2 ) 24. mars 1900 med Didrik Konow, f. i Bergen 6. mars 1869,

søn av kjøbmand, spansk vicekonsul Francis Konow og Catharina Smit.

Student 1887, cando jur. 1892, o.r.sagfører i Kristiania 1897, konst.

retsskriver der 1903, stadsadvokat i Stavanger 1906, i Buskerud lagsogn

og Kristians amt 1908. Sorenskriver i Rakkestad medbopæl Mysen 1921.

En meget benyttet kommunemand. Uten barn.

VIII. 3. Johannes Theodor Kahrs, f. i Kristiania 1. april 1875. Student 1893,

cando med. 1901. Fra nytaar 1902 læge i Brandbu; kommunelæge i Trøgstad,

Smaalenene, 1. juni 1909, reservelæge ved Vensmoens tuberkulosesanatorium

15. juni 1916, forstander for Reitgjerdets hospital for spedalske

15. september 1918, distriktslæge i Aker 16. juli 1921.

V.pl. sekondl. i Kristiansand inf. brig. 5. september 1894, i arméens

sanitet 1. mars 1899, v.pl. premierl. 12. juli 1901, ulønnet sanitetskaptein

1. oktober 1917.

Jernbanelæge ved Gjøvikbanen 1903—09, medlem av vergeraadet i

Trøgstad, medlem av Smaalenene amtslægeutvalg 1913—16, formand i

Strinda fabriktilsyn 1919—21, formand i Aker fabriktilsyn fra mai 1923.

Medlem av forskjellige legatbestyrelser.

Gift i Kristiania 13. december 1902 med Lilly Marie Hoff, f. i Kristiania

24. juli 1878, datter av grosserer Georg Hoff og Anna Gundersen. —7 barn

(IX 1-7).

IX. 1. Bergljot Kahrs, f. i Brandbu 5. september 1904.

IX. 2. Georg Kahrs, f. i Brandbu 28. mai 1907.

IX. 3. Ingeborg Kahrs, f. i Trøgstad 7. juli 1909.

IX. 4. Johannes “Christian” Kahrs, f. i Trøgstad 3. januar 1911.

IX. 5. Odd Kahrs, f. i Trøgstad 6. februar 1915.

IX. 6. Christopher “Ditmar” Kahrs, f. i Strinden 16. april 1919.

IX. 7. Johan Lyder Kahrs, f. i Aker 14. december 1922.

VIII. 4. Karl Emil Halvor Kahrs, f. i Kristiania 21. februar 1876, † 20. juli 1901.

Kontorist.

VIlA. Jacob Rosenkrantz Kahrs, f. 4. mai 1840, † 20. juli 1886 paa reise fra St. Ybes

til Bergen med D/S “Saga” paa hvilket skib han var kaptein.

I november 1870 fik han en medalje for redning av menneskeliv. Han var

dengang styrmand med “Saga”, kaptein Wolff. I nordsjøen paatraf de et syn-

98


kende skib, briggen “Mathilde” av Farsund. Sjøen gik høi og det var vanskelig

at komme briggen nær. Styrmand Kahrs gik i livbaaten med 4 mand og det

lykkedes at bringe mandskapet ombord i “Saga”. Han paadrog sig dengang

asthma og den sygdom voldte tilslut hans død.

Gift 3. december 1865 med Regine Wold, f. 19. mars 1840, † 28. august 1914,

datter av brendevinshandler, ølbrygger, senere inkassator i Bergen Ole Nilsen

Wold fra Hedemarken og Margrethe Mathea Juell. — 4 barn (VIII. 1—4) .

VIII. 1. Jacob Kahrs, f. 6. mars 1869, † 5 uker gl.

VIIl. 2. Therese Kahrs, f. 8. mai 1870.

Gift 30. juli 1891 med Henrik Jansen Freuchen, f. 30. juni 1865, søn

av skipper Malvin Christian Brochmann Freuchen og Henrikke Wærness.

Handelsfuldmægtig. — Uten barn.

VIII. 3. Regine Rosenkrantz Kahrs, f. 28. juli 1871.

Gift i Nykirken 26. september 1896 med

agent Arnt Uchermann Rosendahl, f. 12. mai

1864, † 20. februar 1914, søn av kjøbmand

Wilhelm Magnus Rosendahl og Sophie

Amalie Uchermann. — 2 barn.

1. Wilhelm Magnus Rosendahl, f.9. februar 1898.

Skuespiller ved “Den Nationale Scene”.

2. Arna Rosenkrantz Rosendahl, f. 18. mai 1901.

VIII. 4. Jacob Kahrs, f. 12. juli 1876, † 4 maaneder gl.

VII. 5. Elsebeth Paasche Kahrs, (datter av lensmand Christopher

Kahrs, side 92), f. i Alverstrømmen 14.

december 1842, † i Glendale, Natal, 27. november

1907.

Kaptein Jacob R. Kahrs.

Hun reiste til Afrika som missionær, antagelig

privat ansat, da hun ikke er utdannet ved missionsskolen i Stavanger. Det var

hende en skuffelse, at hun ikke hadde anledning til at arbeide direkte blandt

hedningerne men blev sat til at undervise missionærernes barn. Skolen laa paa

den norske missionsstation Umpumulo i Zulu. Hun holdt meget av de indfødte

og det var meget uvillig at hun forlot sit hjem Glendale da de under oprøret —

antagelig 1905 — av engelsk militær blev tvunget dertil. Hun var sikker paa

at oprørerne ikke vilde skade dem. Det blev dem ikke tillatt at forbli, og paa

flugten paadrog hun sig den sygdom, hvorav hun døde. Deres hjem blev plyndret

og ødelagt og de mistet en formue.

Gift paa missionsstationen Umpumulo 1. januar 1887 med kjøbmand Nils Nilsen

Skaar, f. i Bergen 28. september 1836, † i Durban 14. begr. i Glendale 15. juni

1913, søn av jægteskipper Knud Olai Nilsen Skaar og Anna Helene Jacobsen.

I Afrika var han kun kjendt under navnet Nils Nilsen. Han hadde tidligere

mange forskjellige gjøremaal, reiste ca. 1880 med galeas “Debora” til Natal hvor

han oprettet en skibshandel. Paa grund av sykelighet overdrog han en tid før

sin død forretningen til Norman Meyer der tidligere hadde været ansat hos ham

99


og flyttet til den eiendom han tidligere hadde kjøpt i Clendale. Han døde

under et ophold i Durban, men blev efter eget ønske ført tilbake til sit

hjem og begravet ved siden av sin hustru. Uten barn.

VII. 6. Martin” Gabriel” Kahrs, f. i Alverstrømmen 10. oktober 1844, † 4. mai 1881.

Han var utdannet som underofficer og ansat ved garden i Stockholm.

Senere løste han borgerskap og nedsatte sig som kjøbmand i. Bergen.

Gift 1876 med Mathilde Laurentze Lude, f. 5. oktober 1848, † 21. juli

1918, datter av Mathias Lude og Anna Lorentze Angell. Uten barn.

VII. 7. Theodor Kahrs, f. i Alverstrømmen 23. juni 1846, † 1850.

VI. 2. Barbara Severine Kahrs, (datter av Ditmar Kahrs i Tellevigen, side 92), dpt. i

Hammer april 1813, † før mai 1819.

Jacob Severin Kahrs

Kjøbmand Martin Gabriel Kahrs

VI. 3. Jacob Severin Kahrs, dpt. i Hammer 26. november 1814, † 1815, begr. i Hammer

21. april.

VI. 4. Jacob Severin Kahrs, f. i Tellevigen 5. august 1817, † paa sin gaard Floen 7.

februar 1887. Han var utlært som snekker.

Ved skjøte av 28. september 1836 kjøpte han av Jacob Nielsen Kiønne borgerleiet

Floen i Herlø skibrede med tilhørende gjæstgiveri for 2500 spd. Gaarden

bestod av hele øen Floen og nogen holmer og hadde en skyld av ½ løb smør,

1 vog fisk. Han drev gaarden godt op, den kunde da føde 20 kjør, 2 hester og

endel sauer, han drev ogsaa landhandleri og gjæstgiveri, det sidste blev nedlagt

1856. 1860 fæstet han bort “Tretholmen”, og samme aar bortforpagtet han til

Johan Schuman og hustru en del av gaarden paa 5 aar med ret for Schuman til

at fornye forpagtningen 5 aar til.

Gift 18. april 1836 med Inger Dorothea Hertz Heiberg, f. paa Selje 27. september

1815, † 27. august 1887, datter av sogneprest til Manger Gabriel Heiberg

og Mette Cathrine Stub. — 10 barn (VII. 1—10).

100


Jacob Severin Kahrs’ barn:

1. Elisabeth Svanenhjelm Kahrs, f. 1837, † 1918, g. Rykken.

2. Gabriel Heiberg Kahrs, f. 1839, † 1863, ugift.

3. Mette Cathrine Kahrs, f. 1841, g. Taugle.

4. Ditmar Kahrs. f. 1843, g. Bennetter og Hutchinson.

5. Gerhardine Henriette Kahrs, f. 1845, g. Kristoffersen.

6. Cathrine Kahrs, f. 1847, g. Lavik.

7. Christopher Kahrs, f. 1850, † 1895, g. Myklebust.

8. Jacob Theodor Kahrs, f. 1853, g. Hille og Kristensen.

9. Christian “Lauritz” Kahrs, f. 1856, g. Monsen og Olsen.

10 Ingvald Kahrs, f. 1860, † s, a.

Floen i Manger.

VII. 1. Elisabeth Svanenhjelm Kahrs, f. paa Floen 3. december 1837, † paa Bjørgan

24. oktober 1918.

Gift 26. juli 1861 med handelsmand og jægtefører Brynild Nielsen Rykken,

f. 4. juli 1833, † paa Bjørgan 28. februar 1901, søn av Niels og Marthe Rykken

i Vikør, Hardanger. Bosat paa gaarden Bjørgan i Namdalen. — 9 barn.

1. Nicolay Martin Nielsen, f. 30. november 1861. Bosat i Seatle Washington, Amerika.

Gift 1 ) med Ingeborg Anna Eliassen fra Utvorden i Namdalen, f. 11. oktober 1864, † 1884.

—1 Søn.

Gift 2 ) med Inga Wangel Olsen, fra Kristiansand. — 3 barn.

101


2. Gabriel Heiberg Nielsen, f. 12. juli 1863. Reiste tilsjøs 18 aar gl. Bosat i Petersborg, Alaska.

Ugift.

3. Inger Dorothea Hertz Nielsen, f. 17. juli 1865 .

Gift 26. december 1889 med kjøbmand Rasmus Pettersen Havsten, f. paa Kaarstad i

Nordfjord 19. april 1866, flyttet 26. februar 1889 til Bjørgan i Namdalen. — 3 barn.

4. Marthe Marie Nielsen, f. 26. august 1868.

Gift 1889 med Edvin Olsen Vik, Sørflatanger, f. 3. september 1869. — 4 barn.

5. Jacob Severin Nielsen, f. 12. juli 1870, † paa Bjørgan 30. november 1893.

6. Bernhard Marius Nielsen, f. 9. mai 1872, † paa Bjørgan 1903.

7. Christopher Johan Nielsen, f. 22. februar 1874, † paa Bjørgan 1893.

8. Elisa Christine Nielsen, f. 22. februar 1876, † paa Bjørgan 1891.

9. Brynhilda Nielsen, f. 28. august 1878. Reiste til Amerika 1902 og der gift med dekorationsmaler

Einar Nilsen, f. i Bergen, son av gasværksarbeider Nilsen og Elisabeth Møldrup. Bosat

i Waterbury country, Amerika.

VII. 2. Gabriel Heiberg Kahrs, f. 21. december 1839, † 3. mai 1863. Utvandret til

Amerika hvor han lot sig hverve og faldt i borgerkrigen. Ugift.

Om hans deltagelse i krigen skriver hans bror Ditmar i brev dateret 10. august 1896:

,,— — Jeg har liggende foran mig vort regiment nemlig 3die Wisconsins historie og min egen

dagbog fra den tid af, som viser at Gabriel H. Kahrs hverved sig i de forenede Staters tjeneste

i byen Madison, Wisconsin 21. april 1861 i compagni “K” under captain William Hawley og Iste

lieutnant Theodore Widvey, Norsk og 2den lieutnant Markam Parks. Compagniet blev med 9 andre

compagnier organiserede til 3die Wisconsin infanteri regiment og blev sendt fra Staten til aktiv

tjeneste 12. juli 1861 under oberst Hamilton og oberstlieutnant Thomas Ruger. Gabriel H. Kahrs

var af alle baade officerer og menige anseet som no. 1 i pligttroskab og deltog med hæder i

følgende slag: ved Winchester, Virginia 25. mai 1862 under general Banks, ved Cedar Mountains

hvor jeg blev saaret den 9. august 1862 under general Pope som overcommandør, ved Antietam

Maryland den 17. september 1862 under general Mc. Clellan som overcommandør, ved Chancellorsville,

Virginia den 2. og 3. mai 1863 hvor han faldt 3. mai 1863. De officerer han da stod

under var captain Markam Parks compagni “K” oberst William Hawley af 3die Wisconsin regiment.

general Thomas Ruger af brigaden, general Williams af divisionen og general Slocum af det

12te corps og general Hooker havde overkommandoen over den derværende armé ved dette slag.

Det vilde maaske være i sin orden her for mig at oplyse lidt med hensyn til sammensætningen af

den amerikanske armé. Et militær comp. bestaar af omtrent 100 mand, 10 saadanue compagnier

er et regiment, fra 3 til 5 regimenter er en brigade, 3—4 brigader udgjør 1 division, 3 divisioner

1 corps og vi havde op til 24. corpser i den sidste krig paa Nordstaternes side — — —.”

VII. 3. Mette Cathrine Kahrs, f. paa Floen 3. oktober 1841.

Gift juli 1867 med Anders Torjusen Taugle, fra Sæbø sogn i Manger hvor

hans far var gaardbruker. Han utvandret til Amerika hvor han kalder sig Andrew

T. Towley. Deltok 5 aar i borgerkrigen. Siden 1866 farmer i Iowa. — 9 barn

hvorav 5 er døde.

1. Gabriel Heiberg Towley, f. l0. mai 1868

Gift 1 ) 8. juni 1893 med Elisa Teslow, † 9. september 1896.

Gift 2 ) 2. juni 1903 med Victoria Ahnen.

2. Jacob Kahrs Towley, f. 30. januar 1872.

Gift 24. juni 1902 med Inger Ersland,

3. Ida Johanne Towley, f. 24. mai 1880.

4. Olaf Johan Towley, f. 11. november 1883.

Gift 4. juni 1913 med Margarethe Ekeberg.

VII. 4. Ditmar Kahrs, f. 27. mai 1843. Han gjorde sin første reise vel 14 aar gl. med

skonnert “Favoritte” av Bergen til Østersjøen. Reiste senere med forskjellige

102


mindre fartøier. I 1860 løp han fra skuten i Randers, Danmark og seilte senere

derfra under navnet Peder Jansen. I 1862 lot han sig hverve i Hamburg til den

Nordamerikanske marine, kun som halvbefaren paa grund av sin unge alder. Blev

anbragt ombord i kanonbaaten “Octava”, deltok i flere træfninger særlig ved

blokaden og bombardementet av Charleston. Ved krigens slutning var han forfremmet

til underofficer. Besøkte sine forældre paa Floen høsten 1865 og utvandret

til Amerika vaaren 1866. Samme aar blev han i Detroit ansat ombord

i toldopsynsskibet “Jon Dixon” hvor han forblev 2 aar. Senere reiste han paa

indsjøerne i trælastfarten, i den sidste tid som fører av skonnert “Kap Horn”.

Drev i 15 aar som farmer i Iowa til 1890, 4 aar som handelsmand, og blev

kasserer i State Bank, Iowa. Besøkte sine søskende i Bergen 1907. 1918 var

han bosat i Pasadena, Californien, hvor han eier hus. 1919 bosat i St. Jago

men eier fremdeles huset i Pasadena.

Gift 1 ) 24. april 1870 med Grace Holdworth Bennetter, f. i Bradford, Yorkshire

14. mars 1847, † 4. mai 1916. — 3 barn (VIII. 1 — 3).

Gift 2 ) i St. Diego, Californien, 2. oktober 1917 med Mila C. Hutchinson, f. 29.

november 1875 i Elgin Illinois av skotske forældre.

VIII. 1. Sarah Grace Hertz Kahrs, “Sadie”, f. 24. mars 1871.

Gift 4. oktober 1893 med Rollin Beacher Ballard, f. i Neavada Iowa

24. november 1872. Kasserer i State Bank of Rodcliffe, Iowa, bosat i

Minneapolis. — 3 barn.

1. Emerette Grace Ballard, f. 27. august 1894, † 21. mai 1911.

2. James Dilmar Ballard, i. 10. november 1895. Løitnant i amerikansk flyvekorps.

3. Lucie Mary Ballard, f. 24. januar 1898.

VIII. 2. Anna Louise Kahrs, f. i Chicago 7. juni 1874.

Gift 13. april 1898 med Daniel Clint Johnson, f. i Bloomington, Illinois,

11. august 1865. Grosserer. Bosat i Pasadena, Calefornien. Egteskapet

Opløst. — 2 barn.

1. Daniel Merryell Johnson, f. 2. august 1900.

2. Grace Genevieve Johnson, f. 16. april 1907.

VIII 3. Edmund Severin Ditmar Kahrs, “Eddie”, f. i Chicago 12. oktober 1875.

Gift 22. januar 1899 med Bertha Caroline Ludwig, f. i Hannover, Tyskland

12. mai 1879. Bosat i Iowa. Uten barn.

VII. 5. Gerhardine Henriette Kahrs “Dina”, f. paa Floen 7. august 1845.

Da hun var den eneste av døtrene, der blev hjemme hos forældrene hadde

hendes far bestemt at hun skulde ha et litet kaar av gaarden, saa meget at hun

var sikret et hjem. Det var sat til 1000 kr. pro 5 aar og skulde nydes paa

stedet. Kaarbrevet er tinglæst 3. november 1888. Hun reiste imidlertid efter

forreldrenes død til Amerika, hvor hun blev gift med en farmer Ole Christoffersen

fra Søndfjord. Egteskapet opløst ca. 1906 og hun flyttet til sin bror Christian

“Lauritz” Kahrs. Uten barn.

VII. 6. Cathrine Kahrs, f. paa Flóen 25. december 1847.

Gift 14. oktober 1874 med Ole Olsen Lavik, f. 15. mars 1850, † 25. april

103


1904, søn av gaardbruker i Eksingedalen Ole og Kristine Lavik. Folkeskolelærer

i Herlø, de siste 2 aar vaktmester ved Bergens Stiftsarkiv. 3 barn.

1. Kristine Lavik, f. 9. november 1875.

Gift 23. september 1900 med Hans Hansen Møvik. Pakmester ved Bergens postkontor. 6 barn.

2. Jacob Severin Kahrs Lavik, f. 15. september 1877. Sersjant i infanteriet, blev 1. september

1916 pakmester ved Bergens postkontor.

Gift 16. oktober 1902 med Anna Johannessen, f. 29. januar 1879. Uten barn.

3. Inga Dorothea Hertz Lavik, f. paa Rygland i Herlø 2. februar 1880.

Gift 29. oktober 1912 med Jacob Olai Danielsen, f. 2. februar 1880. Manufakturhandler

i Bergen. 1 barn.

VII. 7. Christopher Kahrs, f. 2. december 1850, † 2. december 1895.

Ved Jacob Severin Kahrs’ død blev “Floen” tilskjøtet

Christopher 17. april 1887 for 10.000 kr. og

kaar til søsteren Dina. Før den tid drev han i

mange aar Sønmørsfiske. Han var meget interesseret

i skyttersaken, var medlem av Manger Skytterlag

og tok præmier der. Han hadde syn for nytten

av nyere arbeidsmetoder, han var saaledes den første

mand i Manger der anskaffet slaamaskin og separator.

Floen var i god hævd i hans tid og han lot

flere rydningsmænd nedsætte sig paa øen. Christopher

Kahrs var en dygtig sjømand, seiler og

svømmer. Desværre stolte han formeget paa sin

færdighet og i en orkanagtig storm kuldseilte han

Christopher Kahrs.

da han skulde sætte over Helleosen til sit hjem.

Han og hans ældste datter der var med kom begge

bort og blev aldrig gjenfundne. Han skildres som

en staut og vakker mand av middels høide.

Gift 1 ) 25. juni 1885 med Marthe Jacobsdatter Myklebust, f. 3. november 1858.

— 2 barn. (VIII. 1—2).

Gift 2 ) 16. oktober 1893 med Anne Jørgine Myklebust, f. 10. december 1869,

begge døtre av gaardbruker paa Herø, Sønmør, Jacob Isaksen Myklebust og

Karen Carlsdatter. — 2 barn (VIII. 3—4).

Anne Jørgine Myklebust blev senere gift med Ludvig Nyhammer, de utvandret

1905 til Amerika og bosatte sig i Tacoma, hvor Nyhammer aaret efter omkom

ved en jernbaneulykke.

VlII. 1 I. Mette Cathrine Kahrs, f. 28. november 1885, † 2. december 1895, druknet

sammen med faren.

VIII. 2 I. Karen Marie Kahrs, f. 13. august 1887. Bosat i Amerika og gift der.

VIII. 3 II. Marthe Johanne Kahrs, f. 18. mars 1894. Bosat i Amerika og gift der.

VIII.4 II. Jacob Ingemann Kahrs, f. 13. juli 1895. Bosat i Amerika. Ugift.

VII. 8. Jacob Theodor Kahrs, f. 10. januar 1853.

Han blev sat i skomakerlære hos Hovland i Hollændergaten og efter endt læretid

reiste han 1870 til Kjøbenhavn “paa faget”. Begyndte egen forretning 1881 paa

104


Smørsalmendingen, flyttet senere til Strandgaten og Markeveien. Han var blandt

de brandlidte 1916.

Gift 1 ) 3. mai 1885 med Oline Karine Hille, f. 9. januar 1858, † 17. mai 1892,

datter av noteier Absalon og Oline Hille fra Bergen. — 4 barn (VIII. 1—4).

Gift 2 ) 24. april 1896 med Charlotte Marit Kristensen, f. 6. juli 1860, † 12.

oktober 1901, datter av skomakermester i Bergen Kristen Kristensen og Anna

Hansen. — 2 barn (VIII. 5—6).

VIII. 1. Lauritz Johan Heiberg Kahrs, f. 19. februar 1886. Han begyndte 3. november

1900 i guldsmedlære hos Johan Koren Dahl, var der i 4 aar,

arbeidet senere som svend i Bergen, Kjøbenhavn, Tønsberg, Kristiania

har nu været ca. 17 aar hos guldsmed

K. Hestenæs i Bergen. Borgerskap som guldsmed

23. mars 1917. Indehar præmier for

kapseilads.

VIII. 2. Astrid Kathrine Hille Kahrs, f. 7. december

1887. Ansat juli 1916 som kassererske i

firma Døsvig & Galtung, Bergen.

VIII. 3. Harald Rosenkrantz Kahrs, f. 4. juni 1890,

† 13. mai 1919. November 1905 begyndte

han i skomakerlære hos sin far. Efter endt

læretid arbeidet han som svend hos forskjellige

mestre. Avla svendeprøven 1916,

gjennemgik en handelsskole 1917—18.

VIII. 4. Sverre Svanhjelm Kahrs, f. 15. april 1892.

Han er utlært som bygningssmed 1910 i

Bergen. 13. april 1912 reiste han til Amerika

og arbeidet 7 aar som farmer i Hubbard Iowa. Lot sig hverve som

Skomaker Jacob T. Kahrs.

soldat 25. mai 1918 og blev sendt til fronten i Frankrig juli s. a., stationeret

i Elsas. Entlediget 5. juni 1919 og tilbragte vinteren efter i Norge. I

april 1920 reiste han tilbake til Amerika og er bosat i Iowa FaIls, Iowa.

Gift i Bergen 15. mars 1920 med Margit Kristofa Torkildsen , f. 9.

september 1895, datter av fabrikarbeider Mons Torkildsen og Elisa Halvorsen.

— 1 søn.

IX. 1. Harald Kahrs, f. i Iowa 31. mai 1922.

VIII. 5. Øistein Kristensen Kahrs, f. 8. januar 1897. Han gjennemgik en handelsskole

1911—12 og blev s. a ansat paa firma Bjørneseth & Co.s kontor,

hvor han blev til han 5. mai 1921 utvandret til Amerika. Læser for nærværende

(vaar 1923) ved det theologiske fakultet i Evanston, Illinois.

VIII. 6. Lina Serenne Kahrs, f. 28. mai 1898. Hun har elever i musik og steller

huset for sin far.

VII. 9. Christian “Lauritz” Kahrs, f. 5. mai 1856. Sin første reise gjorde han 18 aar

gammel med D/S “Saga” paa Middelhavet. Reiste derefter med fuldriggeren

105


“Fredrik Stang” og bark “Pæsident Harbitz” av Bergen. Tok styrmandseksamen

1878 og reiste siden som styrmand med “Saga”. Utvandret til

Amerika 1883 og reiste paa indsjøerne i trælastfarten. Sluttet sjøen 1890

og bosatte sig paa en farm nær Hubbard, Iowa. Der var han til 1914, da

han flyttet til Story City, Iowa, en landsby paa ca. 2000 indbyggere. Var

hjemme i Norge 1887 og 1904.

Gift 1 ) 20. december 1888 med Caroline Dorothea Monsen (Munson), f. i

Iowa av norske forældre 20. januar 1862, † 25. juli 1894. — 3 barn (VIII. 1—3).

Gift 2 ) 14. oktober 1896 med Marie Olsen, f. i Tromsø 4. juli 1850.

VIII. 1. Hilda Cathrine Kahrs, f. i Hubbard 2. november 1889.

Gift 30. august 1911 med Fred. Peterson, f. i Hampton Iowa av

danske forældre. Bosat paa en frugtfarm i nærheden av Vancouver

Washington. — 5 barn.

1. Laurette Rosella Caroline Peterson, f. 12. september 1912.

2. Marie Elisabeth Peterson f. 5. september 1914.

3. Homer Kahrs Peterson f. 7. december 1917.

4. Howard Munson Peterson f. 25. mars 1921.

5. Ruben Edgar Peterson, f. 24. oktober 1922.

VIII. 2. Jacob Severin Kahrs, f. 23. mai, † 9. juni 1891.

VIII. 3. Dorthe Johanne Kahrs, “Dora”, f. 25. oktober 1892.

Gift 20. februar 1917 med Christian Leerberg, f. i Slesvig, Danmark.

De er bosat paa hendes fars farm, Locrust Lawn Farm.

— 2 barn.

1. Hjalmar Leerberg f. 9. decemher 1918.

2. Carolyn Peruvia Leerberg f. 16. oktobcr 1920.

VII.10.Ingvald Kahrs, f. i august 1860, † s. a.

VI.5. Elisabeth Svanenhjelm Kahrs, (datter av Ditmar Kahrs, side 92), f. i Tellevigen

og hjemmedøpt 24. februar, daapen konfirmert i Hammer kirke 13. juni 1819, † i

Bergen 27. mars 1887.

Gift 9. august 1837 med examinatus juris, skolelærer Erik Jørgen Bolstad, f.

i Nordfjord 1808, † 1854.

Han kjøpte Alverstrømmen gjæstgiveri og handelssted m. m. paa auktion

sin svoger Christopher Kahrs (side 92) for 4000 spd. Skjøtet er dat. 4. april 1850.

Eiendommen var da sterkt beheftet. 1851 blev Kongsøen frasolgt for 555 spd.

og 20. december 1855 solgte Bolstads arvinger Alverstrømmen ved auktion til

Johan C. Harmens for 4000 spd.

Elisabeth S. Kahrs skulde “uden hensyn til økonomisk stilling erholde 4 portioner

à 100 kr. aarlig af legatet saa hun lever”. (Av statutterne for Henrik

Martin Fleischers og hustru Johanne Jacobia, f. Kahrs legat til fordel for trængende

i hans fødeby).

Sønnen paraplymagcr Bolstad har malerier av sine forældre. — 9 barn hvorav

7 kjendes.

1. Elisabeth Svanenhjclm Bolstad, “Hjelma”, f. 29. august 1837, † 19 aar g!.

2. Jørgen Bernhardus Bolstad, f. 15. mai 1839, † før han kom til kirke.

106


3. Jorgine Bertine Bolstad, f. 8. juni 1841

Gift med bundtmaker Hammerstad. De utvandret til Qvebec hvor hun døde. 5 barn,

der alle er døde.

4. Ditmar Kahrs Bolstad, f. 12. august 1842. Sjømand. Han reiste 1862 fra Norge og har

siden ikke været her. Det sidste man hørte fra ham var et brev til hans morbror Jacob

Severin Kahrs et par aar efter, hvori han fortæller at han hadde forlist og var i Valparaiso,

han spør efter sin mor da han har skrevet uten at faa svar.

5. Johan “Sigfrid” Cammermeyer Bolstad, f. 29. juli 1843. Sjømand. Tok styrmandseksamen

1872 og fór mest paa Italien og Rusland. Sluttet sjøen, blev paraplymaker og løste handelsbrev

1882.

Gift 1 ) 19. april 1884 med Johanne Henne, f. 1862, † 19. september 1885. — 1 datter

Gift 2 ) 16. december 1892 med Maria Andersdatter Sætre. f. 18. oktober 1870. — 2 barn.

6. Ericka Elisabeth Bolstad, f. 14. janucr 1847, † ung.

7. Fritiof Bolstad, f. 1849, dpt. i Domkirken 26. september, † ung-.

V.7. Anne Sophie Kahrs, (datter av stadshauptm. Christopher Kahrs, side 91), f. 3.,

dpt. i St. Mariakirken 7. februar 1787.

(Fad.: Sr. jacob Busch, Petter Heyberg, Jacob Peter Schneider, mad. Eggerking stadshauptmand

Eggerkings ehefrau, mad. Helmers Hinrich Helmers eheliebste).

† 21., begr. 27. mai 1788 i St. Mariakirken under stolene.

V.8. Anne Sophie Kahrs, f. 6., dpt. i St. Mariakirken 11. mars 1789.

(Fad.: mad. Anne Sophie Wiese jun., jomf. Elsebe Prag, Hr. Doctor Fischer, Hans Hinrich Harmens).

Konfirmeret 1ste søndag efter Paaske 1804, † 15. december 1848, begr.

Nykirkeg. Ved samfrændeskiftet, som Anne Sophies mor holdt efter hendes far,

blev hun tilskjøtet gaarden Remme i Allenfit Skibrede av skyld ½ løb smør, 3

mk. mel. Efter sin mor arvct hun i 1820 4439 spd.

Gift i huset 6. mai 1806 med Johan Henrich Harrje, f, 28. december 1776

† paa Remme ca. 1851, begr. ved Alversund kirke, søn av kjøbmand Ahlert Harrje

og Elisabeth Christine Bischoff.

Kirkeforstanderens regnskap utviser at der i anledning dette egtepars kirkegang

første søndag efter vielsen betaltes til Tyskekirken for alterets vokslys med festplater

og festflor 10 rd., for fløielet paa alteret 4 mark og for det beste klæde

paa prædikestolen 1 rd. Johan Henrich Harrje tok borgerskap i Bergen 7. november

1805 og var kjøbmand paa Petanebryggen, til han fIyttet til Remme og bosatte

sig der. Skiftet efter begge egtefeller er sat i Bergen 29. april 1852. Boets

samlede indtægt var 4648 spd., der blev intet tilovers til uprioriterte kreditorer.

Gaardene Remme og Nore Soltvedt blev solgt til konst. lensmand Knud Geelmuyden

for 2752 spd. Desuten eiet de hus i Bergen 1 rode nr. 6 (Nordnæsgaten

29). — 2 barn.

1. Christopher Kahrs Harrje. f. 9., dpt. i 23. december 1814, † 27. juni 1819, begr. i

Nykirken.

2. Ahlert Hanje, f. 9., dpt. 30. januar 1820, † 13. juli 1841, begr. i Nykirken. Ugift. Reiste som

cargadør paa Rusland.

V. 9. Peter Nicolaus Kahrs, f. 2., dpt. i St. Mariakirken 8. mars 1790.

(Fad.: Mad. Johanne Ibsens, jungfr. Mette Stuwitz, Gerdt Hagelsten, Henrich Joachim Møller,

Johan Schuman, Albert Mohn).

† 4., begr. 13. april 1790.

107


V. 10. Christopher Kahrs, (søn av stadshauptmand Christopher Kahrs, side 91), f. 7.,

dpt i St. Mariakirken 15. mars 1792.

(Fad.: mad. Cappe, jungfr. A. E. Mohn, Stadshauptm. Ameln, Hr. Claus Krohn, Johan Didrich

Behrends).

† paa Toftegaard 20. juli 1867.

Som ganske ung blev han sendt til utlandet for sin utdannelses skyld og var

borte i flere aar. — Ved samfrændeskiftet efter hans far 9. mai 1811 blev Christopher

tildelt Fedje ø med alle bruk og Toftegaard eller Kvalvaag av skyld 1

1øb smør, 1 tønde malt, begge i Lindaas skibrede. Fedje var bortbygslet, til det

hørte handelsrettighet Han løste borgerbrev som handelsmand 7. april 1812.

Aaret efter, 4. februar, solgte hans mor ham Austreim kirke, der igjen blev utlagt

til Christophers barn ved skifte efter første hustru

i 1840. Paa skiftet efter hans mor blev han tildelt

part i gaardene Homlesund, Søndre Tvedt og

Warøen i Sartor skibrede, Austreim i Lindaas og

Landeraae i Waag foruden Lyststedet Mayberg. Ialt

værdi og kontanter til 8878 spd. 84 sk.

Christopher Kahrs tok fast bopæl paa Toftegaard

og bortforpaktet de andre eiendomme. Han drev

handel baade der, paa Fedje og i Kiilstrømmen,

desuten handel med fiskevarer paa Sogn og hadde

sin egen bomseiljagt “Holmengraa” til transport av

sine varer. Til denne bedrift holdt han gesel paa

Fedje. Paa Toftegaard var der bødkerverksted

108

Proprietær Christopher Kahrs.

som blev holdt i drift aaret rundt og hvor al nødvendig

tøndeemballage blev forarbeidet Desuten

hadde han handelsforbindelse med utenlandske fartøier,

der kom indom handelsstedet for at proviantere. Her foregik da en utstrakt

byttehandel og Kahrs førte saa de forskjeIlige varer til handelshusene i byen.

Dengang skulde alle varer, der førtes til byen, fortoldes og det var rimelig at

smugling florerte, og smugling blev i de dage like meget betragtet som en fornøielig

sport som en chanse i økonomisk vinding. Christopher Kahrs hadde

mange livlige historier at fortælle , om sine erfaringer paa det omraade.

Paa Toftegaard var der ikke skog, kun enkelte birketrær hist og her og smaakrat

omkring paa haugene. Det karakteristiske for Toftegaard i gamle dage var

en lang og høi alle der gik fra huset og ned til bryggen. Alléen var sammensat

av forskjellige træsorter som asp, ek, rogn, birk og var allerede i Christopher

Kahrs’ tid meget gammel og det er ukjendt, hvem der har plantet den. I alléen

var nedlagt stenheller fra huset til bryggen og bryggen var stenlagt paa samme

maate. Gaardens vaaningshus laa vakkert til paa en skanse, hvorfra der var

utsigt over leden baade nord og sydover og var en stor enetages hvitmalet bygning

med ark, loft og kjelder. I lste etage var 3 store og høie stuer, hvis vægge

var betrukket med tapet, samt kjøkken, gang m. v. Det var storstue, dagligstue

og spisestue. Storstuen var meget pen med sine stoppede birketræmøbler be-


trukket med blaa silkedamask. Der var 2 store speil i forgyldte rammer, 2 spillebørd

i mahagni og en stor lysekrone. Paa væggene hang landskapsbilleder og malerier av

fyrstelige personer tildels i legemsstørrelse. Dagligstuen og spisestuen var enklere

møbleret. I dagligstuen stod klaveret, en sekretær og endnu et mahogny spillebord.

Loftet var indredet til 2 store saler med kammers paa hver side.

Paa vestsiden av vaaningshuset ca. 20 m. borte stod den saakaldte “Tingstue”. Det

var en større bygning indeholdende foruten tingstuen — et stort værelse — handelsbod,

bakeri, bryggerhus og drengestue. Tæt ved paa sydsiden stod det store 2 etages

høie stabur paa 6 massive stolper. Paa vaaningshusets østside var det saakaldte

“Smaahus”, en liten enetages bygning, der brugtes til kontor for lensmanden og sorenskriverens

kontorister under tingmøterne. I den bygning var ogsaa soverum for alle

disse personer. Alle disse bygninger var indhegnet til et gaardstun og 2 store porter

en paa nord- og en paa sydsiden dannet indgangen til tunet. Uthusene utgjorde fjøsog

laavebygning og 5 andre bygninger nede ved sjøen, nemlig sjøbod, baatnøst, torvhus,

bødkerverksted og smie. Paa tunets nordside var en karusdam og nede ved sjøen en

fiskedam, saa man naarsomhelst hadde fersk fisk til bordet. Saavidt vites er ingen av

gaardens bygninger bevaret og der findes neppe noget billede av stedet fra den gang.

I 1830—40 aarene holdtes husjomfru, 3 piker, 3 drenge og tildels huslærer. Desuten

var der 6 husmænd under Toftegaard, der hadde vanligt pligtarbeide. Gaardens besætning

var 11 melkekjør, endel ungfæ, 1 hest, 20 sauer, 20 høns og 10 ænder. Hver

vaar og høst holdtes ting der varte i flere dage. Da var øvrigheten forsamlet med

sorenskriveren i spissen, skriverens fuldmægtig med 2 kontorister, fogden med 2 kontorister

samt lensmand og presterne. Om sommeren var der session med krigskommissæren,

1 1øitnant og flere underofficerer.

Sorenskriver Bøgh skildrer Christopher Kahrs, “Toftegaardsbasen” som han kaldtes,

som en ganske liten mand med livlige trillende runde øine og med præget av gammeldags

belevenhet over sit væsen. Han hadde i sin tid været en rik mand og efter forholdene

derute en stor gaardeier, nu sat han som velholden kaarmand og levet paa

minderne fra sin storhets dage. Han fortalte historier og skrøner fra de dage, da han

færdedes i utlandet i sus og dus med de store og bl. a. duellerede med “Ponte Corro”

i Hamburg. Han mente endnu at være en stor sælhundjager og var ikke uvillig til at

efterkomme en opfordring til at vise sine jægerøine. Han kunde da gi sine runde,

blanke øine et høist truende uttryk og faa dem til at rulle rundt i hodet paa en skrækindjagende

maate, der gav den gamle mand et meget fornøieligt utseende. At han ogsaa

hadde dyrket blidere kunster viste han, naar han satte sig til pianoet og med sine nu

stive fingre spilte en gammel menuet eller vals.

Husene paa Toftegaard siges at være bygget av Danchert Heiberg, f. 1735, † 1795.

Han eiet gaarden ialfald 1774.

Ved skjøte av 5. april 1850 kjøpte Johan A. H. Steineger Toftegaard for 3000 spd.

og kaar og ophold for Christopher Kahrs. Steineger mente at bygge en benmølle ved

sjøen drevet av strømmen, og for at bygge den hugget han alléen ned og rev op stenhellerne.

Imidlertid fik han ikke den tilslutning til sit forehavende som han hadde

ventet og der blev intet av møllen.

Steineger beholdt Toftegaard til 1857, da skiftet den eier og i 1866 blev den delt

109


i 2 bruk og atter solgt og paa det ene bruk rykket Christophers sønnedatter ind som

husmor. I 1892 blev begge bruk alter delt, men paa de fleste sitter endnu efterkommere

av “Toftegaardsbasen”.

Gift 1 ) paa Lindaas prestegaard 27. september 1811 med Øllegaard Meyer, dpt. 28.

september 1792, † 12. april 1839, datter av sogneprest til Lindaas Arnold Meyer og

anden hustru Kirsten Castberg Jæger. — 5 barn (VI. 1—5).

9. mai 1840 blev skiftebrevet efter Øllegaard Meyer tinglæst og da blev Toftegaard

takseret til 4200 spd. Sønnen Christen fik 979, døtrene Catharina Elisabeth og Øllegaard

fik hver 514 spd. De to ældste sønner hadde faat sin morsarv i Fedje.

Gift 2 ) 26. april 1841 med Anne Tobine Hansen, † paa Toftegaard 11. mars 1849,

begr. ved Østreim kirke 36 aar g1. Hendes forældre var fra Kristiansand. — 6 barn.

(VI. 6—11).

Christopher Kahrs, Toftegaards barn:

1. Christopher Kahrs, f. 1818, † 1874, g. Daae.

2. Arnold Meyer Kahrs, f. 1820, †1897, g. Opdahl. Side 113.

3. Catharina Elisabeth Kahrs, f. 1823, † 1893, g. Svendsen. Side 116.

4. Christen Castberg Kahrs, f. 1825, † 1899, g. Meyer. Side 117.

5. Øllegaard Kahrs, f. 1832, g. Daae og Frøiseth. Side 119.

6. Christophine Kahrs, f. 1840, † 1901, g. Kaysen. Side 121.

7. Mathilde Kahrs, f. 1842, g. Meyer. Side 12l.

8. Ahlert Kahrs, f. 1843, † 1867, ugift.

9. Julius Kahrs, f. 1844, † 1922, g. Frentz og Schmidt. Side 122.

10. Cathinka Kahrs, f. 1846, g. Jansen.

11. Teodora Kahrs, f. 1848, g. Wærnæs og Julsrud.

VI. 1. Christopher Kahrs, f. paa Toftegaard 6. april, s. d. hjemmedøpt, daap konfirm. i

Lindaas kirke 11. mai 1818, † paa Fedje 17. juli 1874.

Ved skjøte av 12. oktober 1839 sælger hans far Fedje ø med tilliggelse til ham

og hans bror Arnold Meyer Kahrs for 3100 spd. Deres mor var da netop død,

og da kun de 3 yngste barn faar pant i Toftegaard for sin morsarv, er vel de to

ældstes utlagt i Fedje. Oprindelig hørte der handelsret til Fedje, stadshauptmand

Kahrs hadde erhvervet retten 1799, samtidig som han kjøpte Fedje, der kaldtes

“fiskeleie”; men i 1804 blev handelsretten overført til Toftegaard og først 30. juli

1813 — fornyet 12. mai 1820 — blev der bevilget ret til kræmmerhandel ogsaa

paa Fedje. Christopher Kahrs paa Toftegaard brugte begge handelssteder til 3.

mai 1842 da han ogsaa overdrog handelsretten paa Fedje til sønnerne Christopher

og Arnold. 1853, 30. april, kjøpte disse 2 brødre Austreim kirke av sin far for

200 spd., samme dag skjøter de kirken til Austreim sogns almue. 1839, 12. oktober,

kjøpte Christopher og Arnold ved auktion ogsaa Fedje kirke, antagelig ogsaa

av sin far, i forbindelse med skiftet efter Øllegaard Meyer, i 1854 solgte de kirken

til almuen for 100 spd. 14. juli 1859 delte Christopher og Arnold bruket Kræmmerholmen

i 2 like store dele og Arnold solgte sin part derav, mens de beholdt

eiendomsretten til de andre bruk, der alle var bortforpaktet, til 1875, 3. april, da

Christophers enke og Arnold solgte alt til Fedje torvkompagni for 14000 spd.

Igjen var bare Christophers part av Kræmmerholmen med tilliggelser.

Gift 31. oktober 1842 med Karen Andrea Daae, f. 29. mars, dpt. i Lindaas

110


kirke 3. april 1817, † paa Fedje 18. december 1895, datter av Hans Engel Daae paa

Frøiset i Lindaas og Sygni Hognesdatter Riisnes. — 6 barn (VII. 1 —6).

Christopher Kahrs’ 6 barn:

1. Arnold Meyer Kahrs, f. 1843, † s. a.

2. Hans Andneas Kahrs, f. 1844 g. Rambjørg.

3. Øllegaard Kahrs, f. 1846. †1893, g. Brügger.

4. Sine Elisabeth Kahrs, f. 1849, g. Birkeland.

5. Alette Marie Kahrs. f. 1853, g. Børilden.

6. Christopher Kahrs. f. 1858, g. Opdal.

VII.1. Arnold Meyer Kahrs. f. paa Fedje 3., † 18 juni 1843.

VII.2. Hans Andreas Kahrs. f. paa Fedje 9. oktobcr 1844.

Han fik 8. april 1875 skjøte paa det bruk hans mor eiet i Kræmmerholmen

for 600 spd. og kaar til hende. Han bruker desuten Ersholmen og Børen.

Gift 11. juni 1876 med Sigrid Rambjør, f. 1. november 1845, † 1 juli 1916,

datter av Baste Eriksen og Brita Guttormsdatter Rambjør. — 4 barn (VIII. 1—4).

VIII. 1. Christopher Kahrs. f. 27. mai 1878. Fisker og gaardbruker paa Kræmmerholmen.

Gift 10. august 1901 med Malene Kvalvaag, f. 6. november 1879,

datter av Mikkel og Ingeborg Kvalvaag, gaardbruker paa Kvalvaag i Lindaas.

— 6 barn (IX. 1—6).

IX. 1. Anna Sofia Kahrs, f. 25. november 1901.

IX. 2. Hans Christopher Kahrs, f. 13..iuni 1903, † 27. april 1909.

IX. 3. Ingolf Monrad Kahrs, f. 25. mars 1905.

IX. 4. Arnold Kahrsberg Kahrs, f. 24. mars 1907.

IX. 5. Kristofa Margrete Kahrs, f. 16. januar 1909.

IX. 6. Hans Andreas Kahrs, f. 15. mai 1911.

VIII. 2. Bertine Bergitte Kahrs, f. 15. januar 1880.

Gift 8. juli 1912 mcd Lars Sellevold, f. 1. juli 1871, søn av gaardbruker

Rasmus Larsen Sellevold og Malenc Olsdatter Hundven. Garver og gaardbruker

paa Sellevold i Alversund. — 2 barn

1. Herman Andreas Kahrs Sellevold, f. 17. juli 1913 .

2. Sverre Haakon Sellevold, f. 3. november 1920.

VIII. 3. Karen Andrea Kahrs. f. 20. oktober 1881.

Gift 20. august 1905 rned Mikkel Lokøen, f. 27. august 1878, søn av

fisker og gaardbruker Anders Nilsen Lokøen og Gurine Mikkelsdatter.

Han har været fører av redningsskjøiterne “Christian Børs” og “Bergens

Kreds”, nu fisker og gaardbruker paa Lokøen. — 2 barn.

1. Sigrid Mikkelsdatter Lokøen, f. 15. jannar 1911.

2. Aslau Gurine Mikkelsdatter Lokøen, f. 19. februar 1913.

VIII. 4. Herman Andreas Kahrs, f. 26. ianuar 1884, † 1. mai 1912.

Han utvandret til Amerika og blev formand ved en skogbedrift i Oregon.

Under skoghugst faldt et stort træ over ham og dræpte ham paa stedet.

111


VII. 3. Øllegaard Kahrs, f. 24. juni 1846, † 24. august 1893.

Gift 23. juni 1866 med Michael Brügger, f. 23. november 1844, søn av Hans

Andreas Brügger og Guri Hansdattcr Høsteland.

Ved skjøte tinglæst 23. november 1865 kjøpte Michael Brügger halve Toftegaard

for 1250 spd. 1892 blev gaarden atter delt og bruk nr. 3 solgt til Øllegaards

yngre bror Christopher. — 6 barn.

1. Karen Andrea Brügger, f. 4. februar 1868.

Gift 1. mai 1892 med Ludvig Ludvigsen Daae, f. 3. december 18618. Lods og gaardbruker

paa Toftegaard. — 8 barn.

2. Gusta Lovise Brügger, f. 28. juni 1872.

Gift 1900 med Peder Johan Langeland, f. 16. mars 1872. Fisker og gaardhruker paa

Fedje. Uten barn.

3. Hans Andreas Brügger, f. 28. februar 1875. Gaardbruker paa Toftegaard.

Gift 1898 med Mikolena Reinholtsdatter fra Austreim. f. 16. juli 1876. — 6 barn.

4. Kristoffer Konrad Brügger, f. 13. november 1877. Sjømand. † i Amerika 12. december

1906. Ugift.

5. Øllegaard Marie Brügger, f. 27. september 1886.

Gilt 1908 med Elias Mikal Olsen Sætre, f. 1. august 1885. Lods og gaardhruker paa

Solen i Austreim — 4 barn.

6. Karl Daniel Brügger, f. 11. november 1889, † 3. mars 1919. Fisker. Forliste med sin

motorbaat (Fiskefartøi) paa Feieosen under en orkan. Den øvrige besætning paa skjøiten

blev reddet.

Gift 1917 med Nella Marie Jonasdatter Daae, f. paa Toftegaard 1. januar 1896. — 1 barn.

VII. 4. Sina Elisabeth Kahrs, f. 13. mars 1850.

Gift 15. juni 1872 med kirkesangcr Mons Birkeland, f. 12. mars 1844, † 30.

november 1896, søn av Jon Johannesen og Kari Eriksdatter Birkeland. Kirkesanger

i Bremnæs, Søndhordland. — 9 barn.

1. Kristoffer Andreas Kahrs Birkeland, f. 14. mars 1873, † 17. februar 1900. Styrmand.

Omkom paa reise fra England til Stavanger. Ugift.

2. Kaspar Johan Birkeland, f. 12. mars 1874. Gaardbruker paa Fitjar.

Gift 1907 med Brynhilde Naatland. — 5 barn.

3. Karen Andrea Birkeland, f. 25. oktober 1878. Ugift.

4. Herman Olai Birkeland, f. 1. april 1881. Gaardbruker paa farsgaarden Habbestad i Bremnæs.

Gift 1916 med Anna Aarthun fra Aakre. — 2 barn.

5. Kari Sofie Birkeland, f. 30. august 1883. Bosat i Bergen. Ugift.

6. Hanna Lovise Birkeland, f. 4. september 1885. Bosat i Bergen. Ugift.

7. Martha Elisabeth Birkeland, f. 29. juli 1887. Bosat i Bergen. Ugift.

8. Hans Murtin Birkeland, f. 19. december 1890, † april 1912. Omkom ved “Titanic”s forlis

paa reise til Amerika. Ugitt.

9. Henrik Daae Birkeland, f. 29. juni 1894. Kontorist ved Bergens Elektricitetsverk. Ugift.

VII. 5. Alette Marie Kahrs, f. 24. november 1854.

Gift 16. juli 1878 med Mikal Eriksen Børilden, f. 15. december 1846. Gaardbruker

paa Koppen, Fedje og bruker Koppen som familienavn. — 8 barn.

1. Karen Andrea Koppen, f. 2. fcbrnar 1878, † 27. mars 1903.

Gift 1902 med Anders Gumundsen Rongsvaag, f. 29. angust 1869. Fisker og gaardbruker

paa Fedje. — 1 barn.

2. Edvard Andreas Koppen, f. 26. november 1881. Snekker og fisker paa Fedje.

Gift 27. april 1907 med Martha Toft, f. 27. oktober 1888 fra Sletten i Lindaas. — 7 barn.

112


3. Kristoffer Koppen, f. 20. september 1884. Utvandret til Amerika. Bosat Portland, Oregon,

og gift 1917 med en amerikansk dame. — 2 barn.

4. Hans Mikal Koppen, f. 19. jllni 1887. Utvandret til Amerika. Bosat Portland, Oregon,

og gift 1919 med en amerikansk dame. — 1 barn.

5. Severin Koppen, f. 26. juli 1890, † 17. august 1913. Smed. Ugift.

6. Enga Koppen, f. 8. mars 1894. Utvanclret til Californien. Ugift.

7. Karstein Kahrs Koppen, f. 10. mai 1896, † 28. november 1916. Snekker. Ugift.

8. Øllegaard Koppen, f. 12. april 1899.

Gift 12. mai 1920 med Martinus Andreassen, f. 1. april 1898. Bosat paa Fedje.

Fisker. Uten barn.

VII. 6. Christopher Kahrs, f. 13. september 1858.

Ved skjøte tinglæst 1. november 1879 kjøpte han bruk nr. 3 i Toftegaard

for 2500 kr. av Michael Hansen Brügger.

Gift 24. juni 1882 med Martha Maria Opdal, f. 16. oktober 1862, datter

av lods og gaardbruker Henrik Opdahl og Siri Rasmusdatter. — 3 barn

(VllI. 1—3).

VIII. 1. Karen Andrea Kahrs, f. 9. august 1884.

Gift 24. juni 1909 med Severin Sjursen Sæthre, f. 5. fcbruar

1883, søn av Sjur Johannesen og Severine Lassesen. Fisker og

gaardbruker paa Hopland i Austreim. 5 barn.

1.Solveig Sofie Sæthre, f. 23. februar 1910.

2. Kristoffer Kahrs Sæthre, f. 3l. mai 1911.

3. Sigrid Aslaug Malene Sæthre, f. 20. august 1916.

4. Svanhild Lilly Henriette Sæthre, f. 21. mars 1919.

5. Alf Sverre Sæthre, f. 17. oktober 1921.

VIII. 2. Martha Maria Kahrs, f. 20. oktober 1887.

Gift 27. september 1911 med Ludvig Sæthre, f. 24. juli 1882, søn

av Martinus Karlsen Sæthre og Johanne Larsen. Bankkasserer og

gaardbruker paa Sæthre i Austreim. — 3 barn.

1. Margit Johanne Sæthre, f. 6. februar 1913.

2. Alma Sæthre, f. 7. april 1916.

3. Laura Margrethe Sæthre, f. 23. mars 1919.

VIII. 3. Henrik Kristoffer Kahrs, f. 29. juli 1895.

Fisker og gaardbruker paa Toftegaard, bruker parcellen “Træet”.

Gift 24. juni 1916 med Astrid Daae, f. 14. februar 1896, datter

av snekker og gaardbruker paa Frøiseth Henrik Daae og Thea

Haakonsen. — 3 barn (IX. 1—3).

IX. 1. Haldis Kahrs, f. 13. mars 1917.

IX. 2. Haakon Karstein Kahrs, f. 30. august 1918.

IX. 3. Trygve Kahrs, f. 27. april 1920.

VI. 2. Arnold Meyer Kahrs, (søn av Christopher Kahrs paa Toftegaard, side 108), f. 13.

mai, daab konfirm. i Austreim kirke 11. juni 1820, † i Eivindvik 19. oktober 1897.

Han var gaardbruker og handelsmand paa Fedje sammen med sin ældste bror

Christopher til de i 1859 delte bruket Kræmmerholmen. Arnold solgte sin part

og flyttet til Grytten gaard i Gulen som han hadde kjøpt ved skjøte av 31.

113


oktober 1856. Der blev han boende, drev sin gaard og passet sine forretninger, men

deltok ikke i det offentlige liv.

Gift 17. juni 1841 med Ottine Gunhilde Opdahl, f. 6. april 1816, † 28. juli 1900,

datter av lensmand i Balestrand John Opdahl og Marthe Marie Moss fra Kongsberg.

— 4 barn (VII. 1—4).

VII. 1. Anne Sophie Kahrs, f. 22. oktober 1842.

Utvandret 1869 til Amerika og gift der 15. oktober 1869 med Johannes Tackle,

prest i Oakland, Californien.

1. Bertha Gerdis Tackle, f. 18. august 1870. Ansat i et off. kontor.

2. Arnold Johan Tackle, f. 16. juli 1874. Ingeniør.

3. Otto George Tackle, f. 9. februar 1876. Ansat i postetaten.

4. Claus Bernhard Tackle, f. 8. december 1878. Handelsmand.

Kjøbmand John Opdahl Kahrs.

Arnold Meyer Kahrs.

VII. 2. John Opdahl Kahrs, f. paa Fedje 4. oktober 1851, † i Bergen 10. april 1902.

Som ganske ung kom han i sin farbror Christen C. Kahrs’ kortevareforretning

som han overtok 5. oktober 1881 og drev til 1892. I 1897 stiftet han og stod

som teknisk leder av “Bergens Træskofabrik Ltd.” med kontor i Bergen og fabrik

i Sellevaag, Gulen herred i Sogn.

Gift 9. september 1880 med Magdalene Elisabeth Krøpepelien Voss, f. 21. april

1852, † i Kristiania 13. december 1915, datter av sogneprest Joachim Simon

Voss og Anne Sophie Beyer Meyer. Efterat hun blev enke drev hun mange

aar pensionat i Bergen. — 3 barn (VIII. 1—3).

VIII. 1. Otto Arnold Kahrs, f. 21. juni 1883.

Student fra Hambros skole 1901, uteksamineret fra Bergens tekniske

skole 1903, diplomeksamen ved Kgl. Techn. Hochschule zu Berlin i Charlottenburg

1907. Begyndte egen forretning i Bergen 1909, avdelingschef

for salgskontoret hos I. & A. Jensen og Dahl, Kristiania 1909—10, i

hvilken tid forretningen i Bergen fortsattes med bestyrer. Gik tilbake til

114


sin forretning høsten 1910. Flyttet hovedkontoret til Kristiania 1912. 1.

august 1917 gik forretningen over til kommanditaktieselskap, hvilket firma

traadte i frivillig likvidation 1. september 1921. Likvidationen avsluttedes

med overskud december 1922. Forretningen omfattet i det væsentlige

al slags teknisk behov for skibe, specialitet skibs dieselmotorer og dieselmotorskibe

samt til begyndelsen av 1920 automobiler. Denne del blev

da utskilt som eget aktieselskap. Filialen i Bergen er i den senere tid

drevet som eget aktieselskap, først under navnet Otto Kahrs Avdeling

Bergen A/S, siden Otto Kahrs A/S. Ugift.

VIII. 2. Joachim Fredrik Voss Kahrs, f. 4. juli 1884.

Han tok avgangseksamen fra Bergens Handelsgymnasium 1901. Efterat

haværet ansat en tid hos Bjørneseth & co. utvandret han til Britisk Syd

Afrika, hvor han bodde siden, væsentlig beskjæftiget

med diamantgrubedrift.

VIII. 3. Sophus Kahrs, f. 24. august 1886.

Han reiste tilsjøs i 16 aarsalderen og passerte

de forskjellige grader, tok styrmand- og

skippereksamen samt høiere skippereksamen.

Førte sommeren 1915 et Kristianiaskib som

blev sænket av tyskerne i Nordsjøen. Har

fra 1916 drevet skibsrederi.

Gift 21. juni 1917 med Margith Henriette

Buck, f. 16. august 1892, datter av handelsgartner

Heinrich Ferdinand Conrad Buck og

Marie Kathinka Josefine Erichsen. — 1 barn.

IX. 1. Sophus Magdalon Buck Kahrs, f. 28.

mars 1918.

Kjøbmand Christopher Kahrs.

VII. 3. Christopher Kahrs, f. paa Fedje 4. april 1855, † i Bergen 19. juli 1913.

Han drev handel med hester og skind indtil han i 1882 sammen med Vilhelm

Behrens startet firmaet Behrens & Kahrs, eksportforretning i huder og skind.

Gik ut av firmaet 1912. Christopher Kahrs var en interesseret rytter, meget

musikalsk og spilte violin. Han bodde i egen villa i Kalfarlien.

Gift 20. oktober 1900 med Anna Corneliussen, f. 20. september 1879, datter

av styrmand Georg Corneliussen og Ellen Christiansen. — 1 søn (VIII. 1).

VIII. 1. Otto Cornelius Kahrs, f. 9. oktober 1901. Student 1922.

VII. 4. Øllegaard Kahrs, f. 15. april 1858.

Gift 31. juli 1879 med Otto Christian Schreuder, f. 30. april 1856, søn av

malermester senere gaardbruker Vilhelm Hansen Heiberg Schreuder og Sara

Dorthea Nitter. I 1879 overtok han sin fars gaard og landhandleri paa Skjergehavn

i Gulen. 1886 utvidet han forretningen til at omfatte eksport av fersk fisk

og i 1893 til ogsaa at omfatte trælast. Efter henved 40 aars virksomhet overlot

han 1. oktober 1918 forretningen til sin svigersøn Johannes Steine og flyttet til

115


Bergen hvor han kjøpte hus ved Kronstad. O. C. Schreuder har deltat meget

i det offentlige liv og været sat i alle de tillidsposter en kommune vet at betro

en dygtig, arbeidsom og villig mand. Han sat saaledes 38 aar i herredstyret, var

formand, viceordfører, overformynder, forliksmand, lagrette-, doms-og skjønsmand,

medlem av fattigstyre, provianteringsraad og ligningsnævnd. Var med at oprette

og var direktør for Gulen Sparebank fra 1887, valgmand 6 gange, 4de repræsentant

fra Nordre Bergenhus paa Stortinget 1903 — 06, medlem av næringskom.

1. Indehar 7. juni medaljen. Han gav i 1918 10,000 kr. til gamlehjem

for Gulen. Hans hustru Øllegaard Kahrs var i en aarrrekke medlem av

værgeraadet i Gulen og fik diplom for “Vævede saker” paa landsutstillingen i

Bergen 1910. — 4 barn.

1. Gunhild Schreuder, f. 7. juli 1880.

Gift 6. september 1909 med Johannes lvarsen Steine,

f. 4. august 1877. Han oprettet en snekkerfabrik i Fardal,

Sogn 1907, i 1912 ogsaa en i Dingen, væsentlig tøndefabrik.

Overtok 1. oktober 1918 sin svigerfars forretning

og gaard i Skjergehavn. — 2 barn.

2. Wilhelm Heiberg Schreuder, f. 10. juli 1883, † 18. september

908 av tyfus som han paadrog sig under militærtjeneste

paa Gravdal.

3. Arnold Kahrs Schreuder, f. 7. mai 1885. Disponent for

The Phoenix Packing Co., senere disponent for Alliance

Canning Co., Kopervik.

Gift 1 ) 20. oktober 1910 med Astrid Jensen, f. i Kjøbenhavn

16. november 1883. Egteskabet opløst 1917.

Gift 2 ) 5. november 1918 med Erna Paulsen, f. 31.

mai 1893, datter av kjøbmand Jacob Paulsen og Sophie Eie.

4. Sara Schreuder, f. 29. juni 1892.

Gift 22. september 1917 med Wilhelm Ove Malling Catharina Elisabeth Kahrs.

Wettergreen, f. i Stavanger 3. april 1881, søn av skibsinspekter

Ove MallingW.og hustru. f. Alvin. Disponent for A/S Christian Berner. Kristiania.

— 2 barn.

VI. 3. Catharina Elisabeth Kahrs, (datter av Christopher Kahrs paa Toftegaard, side 108),

f. 27. mars *) daab konfirm. i Austreim kirke 22. april 1823, † i Bergen

15. mai 1893.

Hun fik sin avsluttende skolegang i Bergen og blev derefter husbestyrerinde

hos hattemaker Fougner. Da hendes kusiner Kaja og Elen Meyer oprettet en

modeforretning gik hun ind i den. Her hadde hun en livlig trafik med og fik

mange venner blandt den første nationale scenes skuespillere, hvis damer laante

pynt i forretningen til teaterbruk. Ved sit giftermaal gik hun ut av forretningen

og kastet nu sin interesse paa dyrkning av blomster og bær i den store have som

omgav huset i Christies gate. En tiltagende døvhet styrket denne interesse til

haven. Eiendommen solgtes i 1886 til apoteket “Ørnen”.

Gift 17. september 1861 med Fredrik Christian Svendsen, f. i Bergen 3. august

1821, † 4. januar 1906, søn av kjøbmand Conrad Iver Svendsen og Margrethe

........................

*) Sønnen angir fødselsdagen til 31. mars.

116


Jordan. Fredrik Svendsen reiste tilsjøs i 14 aarsalderen og 28 aar gl. blev han

fører av briggen “Anne Dorothea” og etpar aar senere av briggen “Hans Holmboe”.

Det berettes at han var den første skipper der forbedret sit mandskaps kosthold

med poteter. I 1858 kjøpte han en jagt “Urda” for at kunne ta kortere reiser og

ikke være saa længe fra hjemmet. Reiserne utstraktes til St. Ybes og St. Petersburg.

Han forlot sjøen 1864 og kjøpte reperbanen paa Nygaard med vaaningshus,

nuværende Christiesgate 12 (Maskinistskolen). Forretningen drev han til 1899.

Handelen med taugverk fortsattes av sønnen til 1914. Fredrik Svendsen var gift 1 )

med Maren Johanne Friis der døde 1860 uten barn. — 1 søn.

1. Fredrik Christian Svendsen, f. 19. juli 1863, kjøbmand i Bergen.

Gift 2. december 1908 med Henrikke Christensen, f. 31. mars 1874, datter av murmester

Johan Henrik Christensen og Jensine Næsgaard.

— 4 barn.

VI. 4. Christen Castberg Kahrs, f. paa Toftegaard 23. juli

1825, † i Bergen 17. januar 1899.

Som ung gut kom han ind i firmaet Carstens

Isenkramforretning og etablerte senere egen forretning

i samme branche. Tok borgerskap som handelsmand

7. oktober 1851. Hans forretningslokale var

dengang nedre hjørne av Strandgaten og Muren.

Senere kjøpte Christen Kahrs hjørnehuset paa øvre

side likeoverfor, hvor han oprettet en større kortevare

og galanterihandel. Han drev dertil en ikke

ubetydelig vekselerforretning med omsætning av

fremmed mynt. 5. oktober 1881 overlot han kortevareforretningen

til sin brorsøn John Opdahl Kahrs.

Kjøbmand Christen C. Kahrs.

I sine bedste aar var han en ivrig fisker og skytter

og vandt mange præmier. Han var en av stifterne av Bergens Træplantningsselskap.

I klubselskapet “Den gode Hensigt” var han en lang aarrrekke medlem

av direktionen, efter ombygningen i 1882 var han med i utstyrskomiteen, var selskapets

økonom 1879—86. Christen C. Kahrs var kaptein og chef for Toldbodalmendingens

komp. av Bergens borgerlige inf. bat. 14. september 1866 utnævnt til

kommandør for samme, entlediget 26. mars 1870. Eier av Skansehaugen i Sandviken.

Gift 14. juni 1858 med kusinen Ellen Johanne Meyer, f. 11. august 1825, †

11. oktober 1918, datter av farvermester i Bergen Wilhelm Friman Meyer og

Karen Christine Beyer. Til hendes 90 aarsdag hadde “Bergens Aftenblad” en

elskværdig artikkel om den kjække gamle dame, der da bodde i Peter Jebsen og

hustrus aldershjem i Nubben, Bergen. — 6 barn (VII. 1—6).

VII. 1. Wilhelm Friman Kahrs, f. 22. mars 1859, † i East Hadden, Connecticut,

U. S. A. 13. januar 1912. Han utvandret tidlig til Amerika hvor han

oparbeidet sig en betydelig levevei som specialkyndig i alt paa limens

omraade. Han hadde fabrik for maskiner av alle sorter til at fremstille

og prøve al slags lim. Samtidig hadde han meget arbeide for limfabrikker

og limforbrukere ved som “limkyndig” at foreta prøver o.l.

117


Efter hans død fortsatte enken en tid forretningen, hvorefter hun kom tilbake til

Norge og bosatte sig i Kristiania.

Gift 8. november 1898 med Marie Wiese, f. i Bergen 22. juni 1868, datter av

kjøbmand i Bergen Georg Wiese og Marie Daae Christensen Aall. Uten barn.

VII. 2. Karen Christine Kahrs, f. 30. mai 1860, tvilling, hjemmedøpt av provst A. Meyer,

men død før hun kom i kirke, † 2. juli 1860.

VII. 3. Øllegaard Kahrs, f. 30. mai 1860, tvilling, † 28. juli 1860.

Skansehaugen i Sandviken 6. mai 1886.

VII. 4. Einar August Kahrs, f. 13. august 1861.

Han blev 1881 ansat i sin fætter John Kahrs forretning, som han overtok 1888

og drev en tid under navn: Einar Kahrs & Co. Ugift.

VII. 5. Christen Kahrs, f. 15. oktober 1863, begravet 23. mai 1874.

VII. 6. Hildegard Kahrs, f. 16. november 1864. Medlem av Bergens Diakonissehjems

bestyrelse.

Gift 6. mai 1886 med bakermester Nicolay Martens, f. 22. mai 1862, søn av

bakermester Ditlef Martens og Thomasine Henriette Pauline Broch.

Nicolay Martens var indskrevet som svend 1879 og gjorde sit mesterstykke

1882. 1. mai 1888 overtok han sin fars bakergaard, der dengang var paa Bryggesporen,

og har været i slægtens eie siden 1753. Æresmedlem av bakermestrenes

landsforening. — 2 barn.

1. Hildegard Kahrs Martens, f. 24. februar 1887.

Gift 5. juni 1915 med Ole Irgens, f. 21. august 1876. Skibsreder i Bergen. — 2 barn.

118


2. Fridtjof Martens, f. 8. november 1888. Bakermester i sin fars forretning.

Gift 24. ianuar 1914 med Johanne Marie Rieber, f. 22. april 1889. — 3 barn.

VI. 5. Øllegaard Kahrs, f. paa Toftegaard 19. mars 1832. Hun fortæller selv at da hun

var ¾ aar gl. blev hun syk og som død “lagt frem”. Huslæreren, husjomfruen

og 3 skydsfolk blev sendt til byen efter kiste m. v. Paa hjemreisen forliste de

og alle kom bort. Imidlertid var barnets far Christopher Kahrs, der en tid hadde

været paa Fedje, kommet hjem. Han holdt efter gammel skik et speil mot barnets

mund og da han saa at det blev dugget av aande, blev barnet tat ind og stelt

med og kom sig igjen. Efter hendes mors død blev Øllegaard sendt til byen

for at gaa paa skole hos frk. Kirchhof, der da bodde paa hjørnet av Store Markevei

og Muralmenningen. Der gik hun i 6 aar og bodde

hos sin morbror farver Wilhelm Friman Meyer. I

18 aars alderen blev hun sendt paa besøk til farens

ven Hans Engel Daae paa Føiset i Masfjorden.

Saa svært godt trivedes hun ikke og ventet paa leilighet

til at komme hjem igjen. Da folk en søndag

kom fra kirke fortaltes det at der samme dag var

lyst lil egteskap for hende og sønnen paa gaarden.

Saa var det ogsaa og Øllegaard blev 2. juli 1850

viet i Sandnæs kirke til Gjert Daae, f. 24. november

1821, † 19. august 1859. Han var søn av Hans

Engel Daae og Sygni Hognesdatter Risnes. Brylluppet

varte i 8 dage. Der var fremmøtt 25 gifte

par og en del ungdom, ca. 70 personer, og efter

datidens skik hadde hvert par med sig 1 speket

okselaar, 6 kg. smør, 5 kg. hvitost og 4 kg.

Øllegaard Kahrs.

wøkokt dravle. Hendes brødre hadde med sig 18 kg. røkelaks. Hvert par maatte

betale 1 ort til presten og lægge 2 daler i brudeskaalen. Naar gjesterne betalte

i brudeskaalen blev de skjænket en “Steinborger”, et litet glas vin av en bestemt

sort. I brylluppet medgik bl. a. 6 tønder øl og 1 anker brændevin.

Gjert Daae overtok farsgaarden Frøiset ved skjøte av 5. juni 1849. Det var

dengang en efter vestlandsforhold stor gaard, av skyld 1 B. tT, 12 mk. smør, ¼

hud, ¼ td. malt og kunde føde 25 storfæ, 1 hest, 40 sauer, 20 gjet, men da der

hvilte 2 kaar paa gaarden — til Gjerts forældre og hans fars forældre — var

byrderne noksaa store. Øllegaards morsarv var dog en god hjælp. Den gang

bestod gaarden av et enetages vaaningshus med ark der laa paa en opmuret græsklædt

terrasse. Paa baksiden var det hellelagte gaardstun med vedskjul midt i mot

og over det var indredet rum til stabbur. Bakenfor laa fjøs og laave. .Desuten

var der en liten kaarstue, sjøbod og 2 nøst og til gaarden hørte sagbruk og godt

ørretfiske. Da Øllegaard kom til Frøiset var der ganske enkelt i huset som hos

bønder flest. Blandt sit utstyr medbragte hun stoppede birketræstole, sofa, bord,

speil hvormed storstuen blev møbleret, desuten 3 opredte senger, fint damaskes

dækketøi, porselæn og endel sølvtøi. Indenfor Frøiset ligger “Austervaagen” hvor

der var bygget sag. Den var temmelig enkelt opført uten ordentlig lagt gulv.

119


Gjert var der med et par av sine folk forat skjære tømmer, han traatte feil paa

gulvstokkene og styrtet i sjøen, der paa det sted fløt op paa et svaberg. Folkene

som saa ham styrte ned tok ham ikke op, men rodde i forfærdelsen hjem og fortalte

det, og da der kom hjælp tilstede fandtes han død.

Gift 2 ) 25. november 1860 med Christen Arnesen Hope, f. i Masfjorden 5. november

1834, † paa Frøiset 26. oktober 1873, søn av Arne Arnesen Hope og Sygni

Jonsdatter Haugsvær.

Christen Hope var sersjant, en kjendt bjørneskytter og en flink idrætsmand.

Frøiset i Masfjorden.

Han flyttet ind paa Frøiset og hans barn tok navn efter gaarden. Han blev heller

ingen gammel mand, og da han døde 1873 efter et længere sykeleie sat Øllegaard

igjen med 8 uforsørgede barn. Hun vedblev at drive gaarden til hun 21. mai 1887

skjøtet den til sin søn Christopher Daae.

Frøisetgaarden har været utsat for mange omskiftelser. Den blev delt i 1832

—1849 —1865 og 1890. Jorden er blit bedre utnyttet, men den frodige skog er

det gaat ilde med, 3 gange har gaarden brændt, sidste gang i 1892, da strøk alt

indbo med saa nær som en komode og et gjøkur. 1884 var den ombygget til

2 etagers hus og den lille kaarstue blev revet. Den var ikke avholdt da det

“spøkte” i den, men traditionen har ikke bevaret spøkeriets aarsak.

Øllegaard der har kaar av Frøiset bor nu i sin høie alder hos sin datter Øllegaard

Riisnæs, og er den ældste nulevende av navnet Kahrs. — 8 barn.

120


1. Sophie Daae, f. 29. januar 1856, † 12. juni 1896.

Gift 9. juli 1883 med Arne Gabriel Arnesøn Riisnes, f. 18. april 1848, † 17. mai 1922.

Han tok eksamen ved Stord seminar 1867, skolelærer 1868, kirkesanger i Sandnæs 1880,

lensmand i Masfjorden 1883. Han indehadde mange kommunale hverv. Overtok 1883 farsgaarden

Riisnes. — 5 barn.

2. Christopher Kahrs Daae, f. 6. mars 1858, † 13. oktober 1897. Han overtok Frøiset, bruk

nr. 4, 21. mai 1887 og hans mor fik kaar av gaarden.

Gift 19. januar 1887 med Henrikke Gjertsdatter Daae, f. paa Freiset 30. januar 1867, †

2. september 1902. — 7 barn.

3. Øllegaard Kahrs Frøiset, f. 27. august 1861.

Gift 14. juni 1886 med instrumentmaker Henrik Severin Riisnes, f. 25. juli 1858, † 16.

september 1909. — 8 barn.

4. Mathilde Frøiset, f. 26. oktober 1862.

Gift 27. januar 1893 med lærer G. Monsen, f. 18. juni 1855. — 7 barn.

5. Arne Gabriel Frøiset, f. 14. mars 1865, seminarist fra Hamar 1887, var lærer i 2 aar. Utvandret

til Amerika, bosat i Astoria, Oregon, hvor han er ansat ved byens vandverk.

Gift i Bergen 21. juni 1917 med Oline Sophie Kalhovde, f. 1887. — 2. barn.

6. Sara Frøiset, f. 17. januar 1868. Ugift. Ansat som husholderske ved Neevengaarden asyl.

7. Christine Frøiset, f. 26. februar 1870.

Gift 9. december 1897 i Chicago med Fred. Wang, f. i Kristiania. — 4 barn.

8. Johanna Frøiset, f. 3. mai 1872. Utvandret til Amerika 1896 og gift i Chicago 3. juli 1899

med møbelsnekker Georg Fred. Dick, f. i Amerika av tyske forældre og død 1910. — 1 søn.

VI. 6. Christophine Kahrs, (datter av Christopher Kahrs paa Toftegaard, side 108), f. paa

Toftegaard 29. oktober 1840, hjemmedøpt og daab konfirm. i Domkirken 19.

mars 1841, † i Holstebro i Danmark 10. december 1901.

Gift i Domkirken 28. april 1860 med kjøbmand Jacob Boysen Kaysen, f. 10.

august 1830, † 30 december 1889. Han drev manufakturforretning i Holstebro.

— 2 barn.

1. Herle Marie Kaysen, f. 8. juli 1862. Ugift.

2. Anne Sophie Kaysen, f. 27. februar 1867.

Gift 28. mai 1885 med provst Hans Christian Møller, f. 2. april 1844, † 1916. Bosat

nær Veile, Danmark. — 2 barn.

VI. 7. Mathilde Kahrs, f. paa Toftegaard 21. januar 1842.

Gift i Chicago 6. april 1866 med Bernt Andreas Meyer, f. i Bergen 3. april

1828, † i Chicago 7. april 1901, søn av skomakermester i Bergen Michael Schram

Meyer og Ingeborg Catharina Krogh Olsen. Bernt Andreas Meyer var policeofficer

i Chicago. — 8 barn.

1. Michael Christopher Meyer, f. 17. november 1866. Book keeper.

2. Anna Mathilde Meyer, f. 23. oktober 1868. Har været gift, er nu enke. (mars 1923).

3. Albert Berent Meyer, f. 11. oktober 1870. Lumber business.

4. Berent Andreas Meyer, f. 11. november 1872. Manager of manufacturing of musical instruments.

5. Ingeborg Catharina Meyer, f. 26. juli 1875. Ugift.

6. Christen Kahrs Meyer, f. 16. juni 1878. Agriculturist.

7. Petro Martin Meyer, f. 29. mars 1880. Agriculturist.

8. Mabel Julia Meyer, f. 27. juli 1887. Ugift.

VI. 8. Ahlert Kahrs, f. paa Toftegaard 6. mai 1843, † 2. februar 1867. Proprietær,

bosat paa Toftegaard, kjendt som en flink skytter. Ugift.

121


VI. 9. Julius Kahrs, f. paa Toftegaard 27. september 1844, † i Lübeck 29. september

1922.

Han var utlært som maler og reiste i 1866 over Kjøbenhavn, Berlin til Hamburg

hvor han slog sig ned og drev sit malerhaandverk. 1917 flyttet han til

Lübeck.

Gift 1 ) 11. juni 1871 med Sophie Frentz, f. i Schwerin 11. oktober 1846, † 27.

januar 1881, datter av skipper Frentz og hustru f. Krey. — 1 søn (VII. 1).

Gift 2 ) 2. januar 1883 med Louise Schmidt, f. i Lubeck 24. august l847, datter

av snekkermester Schmidt fra Travemünde og hustru f. Krøger. Uten barn.

VII. 1. Julius Kahrs, f. i Hamburg 9. august 1877. Om sig selv skriver han i

brev dat. Hamburg 10. januar 1919 der i oversættelse lyder saa :

“Min handelsvirksomhet begyndte jeg 1.

april 1892 som lærling i “Kaffe u. Tee

Spezial-Platz-u-Versandgeschäftes C. Ed.

Rabe, Hamburg.” I denne forretning blev

jeg efter endt læretid som sælger og derefter

som leder og forretningsfører indtil jeg

ved krigens utbrud av personlige hensyn

blev tvunget til at avbryte en 22 aarig virksomhet

i dette firma. 1. oktober 1914 fik

jeg stilling i cigarfirmaet “Havanna Import

Comp. “, Hamburg, Alterwall 30. I juni 1916

blev jeg indkaldt til militærtjeneste og lærte

tilstrækkelig krigens rædsel at kjende. Dog

var det mig forundt at vende tilbake frisk

og usaaret. Jeg er tildelt jernkorset av II kl.

og Hamburg Hanseatenkreutz og utnævnt til

Maler Julius Kahrs

Gefreiter. Siden min demission fra militærtjenesten 1. januar 1919 er jeg

atter beskjæftiget i “Havanna Import Comp.”

Gift i Hamburg 21. august 1904 med Frieda Horn, f. i Hamburg 20.

oktober 1881, datter av rentier Heinrich Horn og Sophie Busch. — 2

barn (VIII. 1—2).

VIII. 1. Sophie Charlotte Kahrs, f. i Hamburg 14. mars 1907.

VIII. 2. Karl Heintz Kahrs, f. i Hamburg 24. januar 1918.

VI. 10. Cathinka Kahrs, f. 3. februar 1846.

Gift 11. mars 1875 med kjøbmand Ole Jansen, f. 17. mai 1819, † 2. mai 1884,

søn av Jan Jansen fra Sandvik i Kvindherred og hustru Siri.

Ole Jansen var gift 1 ) med Ingeborg Marie Steen, f. 1814, † 1872. Han eiet

hus i Strandgaten og drev bondehandel. Efter mandens død blev fru Cathinka

bestyrerinde for “Værnehjemmet” i Bergen hvor hun var fra 1886—1907

og fik ved sin avsked en sølvskaal hvorpaa staar: “Til Erindring om trofast og

opofrende arbeide for Værnehjemmet 1886—1907.” Hun bor nu i Peter Jebsen

og hustrus aldershjem i Nubben, Bergen. Uten barn.

122


VI. 11. Anna Teodora Kahrs, f. i Bergen 18. januar 1848, konfirmeret i Bergens

Domkirke 3. april 1864 og utvandret 10. april s. a. til Amerika.

Gift 1 ) i Chicago 6. september 1867 med Frantz Dekke Werness, f. i

Bergen 12. december 1835, † 30. oktober 1897. Sjømand, borgerskap i

Bergen som skipper 3. februar 1857. Han reiste til Amerika 1862, var

med i borgerkrigen tilsjøs, hvor han fik det ene øie skadet og blev pensioneret.

—1 søn.

Gift 2 ) i Chicago 20. april 1901 med Martin Julsrud, f. paa Julsrud i

Eidsvold 8. juli 1855. Carpenter.

1. Henry Teodor Werness, f. 28. decEmber 1868, † 5. december 1920. Mekaniker.

Gift med Anna Thaisen, f i Danmark. Uten barn.

V. 11. Johan Jacob Busch Kahrs, (søn av stadshauptmand

Christopher Kahrs, side 87), f. 4., dpt. i St. Mariakirken

11. april 1793.

(Fad.: mad. Holwech, jomfr. Eggerking, Johan Jacob Busch,

Johan Hakmann, Johan Hinrich Johansen, Hinrich Meyer).

† 9 . mars 1846.

Ved skiftet efter sin mor blev han tildelt parter

i 15 gaarder i Lindaas og deromkring, desuten

lyststedet “Lindenberg” (Torvalmending 35) ialt

værdi av 8878 spd. 1821 bodde han i 15de rode nr.

83 (Christiesgt. 13) og kaldes da krambodhandler.

Gift i Domkirken 15. september 1826 med Dorothea

Jacobia Becker, f. i Enebak 29. september 1797.

† i Bergen 11. januar 1852, begr. Domkirken, datter

av gjørtler Jahan Fredrich Becker fra Kristiania —

Cathinka Kahrs

1 datter (VI. 1).

VI. 1. Johanne Jacobia Kahrs, f. 16. mars, dpt. i Domkirken 6. april 1821.

Gift i Domkirken 10. oktober 1845 med Henrich Martin Fleischer, † 3.

april 1890 i Kjøbenhavn, søn av Christian Lorentz Ferry Fleischer og Elisabeth

Birgitte Ohmann.

Henrich Martin Fleischer oprettet et legat for trængende i sin fødeby,

legatets statuter kgl. konfirm. 3. april 1895.

1. Henricka Jacobia Kahrs Fleischer, f. 8. november 1850, hjemmedpt., daab konfirm. i

Domkirken 15. august 1851.

V.12. Catharina Elisabeth Kahrs, f. 29. mai. dpt. i St. Mariakirken 9. juni 1794.

(Fad.: Fru Monrad, jomfr. Maren Kroepelien, Jens Brag stadskaptein, Peter Stamer stadskaptein,

Fridrich Bøschen stadskaptein, justitsrath Lassen).

† 30. december 1794, begr. 5. januar 1795.

V. 13. Nicolaus Kahrs, f. 11., dpt. i St. Mariakirken 28. december 1795.

(Fad.: Christopher Wiedemann, Michael Wallem, Andreas Schuman, Martin Holbeck, Divert

H. Mohn, mad. Anna Hinrich Meyers enke) . .

† 2. april 1863.

123


Efter sin mor arvet han 8878 spd. Det meste bestod av obligationer og gaardparter

i byens omegn, desuten lyststedet “Maaseskjæret” med engslette, nøst og pakboder.

Skjøtet paa denne eiendom er dat. 25. mars 1820 og kjøpesummen var 1050 spd.

Grunden tilhørte løitnant Jens Kahrs Garman. Ved skjøte dat. 12. november 1819

kjøpte Nicolaus Kahrs en eiendom efter afg. Jacob T onning for 8300 spd. Eiendommen

bestod av:

l. Vaanhus hvori 4 jernkackelovne, 1 skorsten, kjøkken, spisekammer samt tilliggende

pakhus bestaaende av 4 boder, 3 lofter, 1 paksal, 2de kammere, fri vinde og bandeloft

med fælles brygge samt et grundmuret ildhus med skorsten og indemuret

bryggerpande, alt beliggende i l0de rode nr. 3 (Søndre Muregaard 3) med fri

udgang til Bjørnegaarden, hvori en brandfri hvelvet kielder i 11te rode nr. 5 og

2. et parti pakhuse bestaaende av 1 bod, 2 lofter med

fælles brygge, fri vinde og bandeloft beliggende i

Bjørnegaarden under 11. rode nr. 5 c (Bjørnegaarden

6 og 10).

Eiendommene blev solgt underet, da der ikke kom bud

paa dem hver for sig. Gaardens nummere blev senere

omordnet. Nicolaus Kahrs løste borgerbrev som kjøbmand

11. juli 1820 og drev sin forretning i Muregaarden hvor

den efter ham er fortsat av hans søn og sønnesøn indtil

branden 1916 satte punktum. 4 aar til og det anseede

firma kunde ha feiret 100-aars jubilreum for sin forretning

paa samme sted. .

Sandviksboder 76 c kjøpte stadshauptmand Kahrs ved

skjøte tinglæst 29. november 1787. Ved skiftet efter hans

enke tilfaldt disse boder hendes søn Christopher og sviger-. Kjøbmand Nicolaus Kahrs.

søn Johan H. Harrje. Mellem disse to blev der oprettet

en tinglæst kontrakt 1832 angaaende bruken av boderne, og ved skjøte dat. 15. august

1842 solgte Harrje sin andel i boderne til Nicolaus Kahrs. Den anden halvdel ser ut

til at ha fulgt Handelshuset Mohr, der falder nemlig dom mellem Harrje og Mohr i 1834

angaaende disse boder. Ved Nicolaus død kjøpte hans søn Christopher Sandviksboder

76 c I uten nøst men med det halve bandeloft for 800 spd. Et par av Nicolaus senere

Christopher Kahrs eiendomme kom ind under de besynderlige eiendomsforhold hvorav

der er saa mange i Bergen. Paa den i skjøtet av 1819 omtalte brandfri kjelder i Bjørnegaarden

var der bygget et træhus og hus og kjelder hadde hver sin eier, men huseieren

hadde ret til at hente vand i en brønd i kjelderen og mellem hus og kjelder

var ingen direkte forbindelse. Sandviksboder 76 c var oprindelig 1 eiendom. Da den

blev delt, antagelig ved den nævnte kontrakt 1832, tilfaldt det hele bandeloft Nicolaus

Kahrs, men vinden der førte helt op maatte jo være tilkommelig for eieren av boderne

under og den var derfor paa loftet avsperret med traleverk og først ved kjøpet av

76 c I er den nuvrerende eier kommet i besiddelse av loftet over sine boder.

Nicolaus opsa sit handelsborgerskap 7. oktober 1856 og forretningen gik over til hans

sønner. Han blev l. april 1847 valgt til repræsentant i kommunestyret.

Gift 19. november 1821 med Anne Margrethe Hille, f. 17. april 1802, † 11. februar 1853,

124


datter av Lars Mathias Hille fra Indviken Nordfjord og Jensine Byberg fra Stavanger.

— 7 barn (VI. 1—7).

Nicolaus Kahrs’ barn:

1. Christopher Kahrs, f. 1823, † 1896, g. Meidell.

2. Lars Ditmar Kahrs, f. 1827, † 1897, ugift. Side 130.

3. Catharina Elisabeth Kahrs, f. 1829, † 1909, ugift.

4. Danchert Danchertsen Krohn Kahrs, f. 1831, † 1894, ugift.

5. Nicolaus Kahrs, f. 1833, † 1838.

6. Jensine Kahrs, f. 1836, † 1913, g. Meidell. Side 131.

7. Christian Wollert Kahrs, f. 1838, † 1899.

VI. 1. Christopher Kahrs, f. 17. juli, dpt. i Domkirken 3. august 1823, † 4. mars 1896.

Fra “Bergens Børs og dens mænd” hitsættes:

Fra ganske ung arbeidet han i sin fars forretning,

som han efter et kort ophold i Tyskland senere overtok

sammen med broren Lars Ditmar Kahrs.

Brødrene drev bondehandel i Søndre Muregaard som

har sine gode gamle traditioner, men utvidet forretningen

efterhaanden til ogsaa at omfatte import av korn og salt

i stor stil. Ved siden herav drev firmaet Christopher

Kahrs tillike et av byens største skibsrederier, først med

seilskibe, senere med dampskibene “Aurora” og “Nicolaus”

som hver til sin tid vistnok var de største dampere,

som blev bygget her i landet.

Chr. Kahrs var diretør i “Bergens Assuranceforening”

1887 —91. Lars Kahrs uttraadte av firmaet 31. december

1883, fra hvilken tid Christopher Kahrs’ søn Christian

Meidell Kahrs indtraadte.

Christopher Kahrs.

Christopher Kahrs var i længere tid medlem av Bergens kommunestyre, saavel

formandskap som repræsentantskap samt i en række av aar fra 1858 til sin død

direktør i Bergens Sparebank, valgt til overligningsmand 1881, til overskjønsmand

1880. Han var valgmand i 1862. 1892 blev han direktør i Bergenske Dampskibsselskab,

hvilken stilling han indehadde til slutningen av 1895, da han trak

sig tilbake. Han var medlem av direktionen for den av konsul P. Jebsen i begyndelsen

av 1870-aarene oprettede første norske amerikalinie. Medlem av børskomiteen

fra 1881—84.

Christopher Kahrs bodde som gift mand først i Søndre Muregaard, hvor ogsaa

kontor var. Senere kjøpte han Vaagsalmenningen 28, dengang et langt

enetages træhus med stor ark midt paa façaden mot almenningen og en liten ark

paa hver side. Antagelig omkring 1875 rev han dette hus og bygget et 2 etages

træhus med brandmur, bodde i det om vinteren og paa “Maaseskjæret” i Sandviken

om sommeren. Desuten eiet han Sandviksboder 73 b og Wilhelmineborg. Senere

kjepte han “Krohnsted”, Sandviksveien 94. Gaarden drev han selv til sin død.

Gift paa Balestrand 6. august 1855 med sin kusine Birgitte Munthe Finde

Meidell, f. paa Flesje 14. juli 1828, † i Bergen 20. april 1880, datter av oberstløitnant

Christian Garup Meidell og Marie Hille. — 11 barn (VII. 1—11).

125


1. Anne Margrethe Kahrs, f. 1856, g. Kielland.

2. Marie Jensine Kahrs, f. 1857, g. Bergh. Side 127.

3. Christian Meidell Kahrs, f. 1858, g. Gran. Side 128.

4. Catharina Elisabeth Kahrs, “Kathinka”, f. 1859, † 1861.

5. Birgitte Fredrikke Kahrs, “Gitta”, f. 186t, g. Meidell. Side 129.

6. Nicolaus Kahrs, f. 1862, † 1863.

7. Nicolaus Kahrs, f. 1863, † 1870.

8. Thorvald Kahrs, f. 1865, † 1866.

9. Thorvald Kahrs, f. 1866, g. Tomkins. Side 129.

10. Catharina Elisabeth Kahrs, “Kathinka”, f. 1868, † 1870.

11. Astrid Kahrs, f. 1872, g. Nøklebye. Side 130.

Raadhusplass. (Hjørnehuset til venstre eiedes av Christopher Kahrs).

VII. 1. Anne Margrethe Kahrs, f. i Bergen 18. august 1856.

Gift i Bergen 31. august 1876 med Morten Henrik Kielland, f. i Kristiania

2. mars 1838, søn av postmester i Bergen Jacob de Rytter Kielland og Johanne

Marie von Krogh. Han løste borgerbrev som handelsmand 24. mai 1864 og

etablerte forretning for kommission i fiskevarer paa utlandet. Var i flere aar

ritmester og chef for Bergens ridende borgergarde fra hvilken stilling han erholdt

naadigst avsked 20. april 1876. — 9 barn.

1. Birgit Kahrs Kielland, f. 12. august ]877.

Gift i Bergen 17. november 1898 med Henrik Diderik Friis Walter, f. i Bergen 15. august

1861. Ingeniør, kontorchef ved Statsbanerne, overtrafikinspektør i Drammen 3. juni 1920.

Indehar Siam. Kr. O. 4. kl., R 2 Braun. H. L. O. — 2 barn.

2. Johanne Kielland, f. 9. november 1878.

Gift 1 ) 6. oktober 1898 med skibsmægler Harald Berle, f. i Bergen 28. august 1869, † 11.

september 1913. — 4 barn.

126


Gift 2 ) 3. januar 1916 med ingeniør Fritz Heinrich Følich, f. i Kristiania 9. November

1872. — 1 barn.

3. Elise Kielland, f. 20. juli 1880.

Gift i Bergen 8. juni 1905 med høiesteretsadvokat Kristian Roll, f. i Hammerfest 8. mai

1874. — 3 barn.

4. Jacob de Rytter Kielland, f. 7. januar 1882. Kjøbmand og medindehaver av firma M. H.

Kielland, Bergen.

Gift i Bergen 8. april 1911 med Aagot Stender, f. 16. april 1890. — 3 barn.

5. Christopher Kahrs Kielland, f. 4. juli 1883. Ingeniør.

Gift i Arendal 7. april 1909 med Augusta Sophie Bonnevie, f. 3. april 1885. — 3 barn.

6. Signe Kielland, f. 31. januar 1885.

Gift i Bergen 23. oktober 1908 med infanterikaptein Gustav Aarnæs, f. paa Fredriksten

7. december 1880. — 4 barn.

7. Gudny Kielland, f. 19. oktober 1886.

Gift i Bergen 6. april 1911 med ingeniør Olaf Paus, f. i Trondhjem 21. december 1878.

— 4 barn.

8. Einar Kielland, f. 13. november 1889. Kjøbmand.

Gift i Bergen 5. november 1914 med Ida Randi Torjussen, f. i Bergen 2. april 1895. —

2 barn.

9. Øivind Kahrs Kielland, f. 13. august 1891. Ingeniør.

Gift paa Lillehammer 22. mars 1921 med Ingrid Jarmann.

VII. 2. Marie Jensine Kahrs, f. i Bergen 7. september 1857.

Gift 8. februar 1883 med Carl Jacob Bergh, f. i Heirefos i Nedenes 11. december

1841, † i Bergen 7. februar 1906, søn av overretsprocurator i Bergen

Olaf Anton Bergh og Wilhelmine Marie Christine Hougs.

Carl Jacob Bergh var student fra 1861, cand. jur. 1866. Efter et par aars

fuldmægtigtjeneste blev han i 1869 overretssakfører og nedsatte sig som sakfører

i Bergen og oparbeidet hurtig en betydelig forretning. Ved jurylovens ikrafttræden

blev han ansat som aktor ved meddomsretten og var en meget søkt forsvarer

ved lagmandsretten. Utnævnt 1893 til sorenskriver i Midthordland, tiltraadte

1. april 1894.

Secondløitnant u. f. l. i Bergenske brigade og gjennemgik den saakaldte instruktionsskole

1864.

Bergh deltok en aarrække i det bergenske musikliv, var selv en udmerket

sanger, medlem av “Det Dramatiske Selskab” og Teaterforeningens repræsentantskap.

Medlem av byens formandskap og repræsentantskap, siden midten av 80-

aarene medlem av Bergens Kreditbanks direktion og indehadde endnu flere hverv.

— 9 barn.

1. Gudrun Kahrs Bergh, f. 5. januar 1884.

Gift 12. mai 1908 med agent Alfred Hagelien, f. 15. september 1881. —3 barn.

2. Valdis Kahrs Bergh, f. 12. september 1885, † 24. mars 1886.

3. Ingrid Kahrs Bergh, f. 15. mars 1887.

Gift 27 . mai 1909 med avdelingschef Ole Bull Grieg, f. 11. juni 1883. — 4 barn.

4. Trygve Kahrs Bergh, f. 15. februar 1888. Skomaker. Ugift.

5. Dødfedt søn 25. august 1889.

6. Birgitte Kahrs Bergh, f. 12. november 1890, † 26. april 1891.

7. Ragna Kahrs Bergh, f. 29. november 1893, † 30. april 1894.

8. Christopher Anker Bergh, f. 22. december 1894. Student 1913. Aktuar i forsikringsselskapet

“Hygea”. Ugift.

127


9. Wilhelmine Marie Bergh, f. 3. april 1897.

Gift 21. mars 1923 med sporvognsferer Axel Nilsen, f. 30. oktober 1894.

VII 3. Christian Meidell Kahrs, f. i Bergen 24. september 1858. Student 1877, cando

jur. 1881, overretssakfører 1882, edsvoren fuldmægtig hos sin onkel sorenskriver

Meidell i Hallingdal. Gik 1883 ind i sin fars forretning som han senere overtok

og drev til han i 1909 blev administrerende direktør i Bergens Sparebank. Han

overdrog da forretningen til sin ældste søn. Christian Kahrs var fra 1893—1904

i Bergens bystyre, ordfører 1899—1901, lste suppleant til stortinget 1900—03,

reprresentant 1903—06, medlem av den deputation som stortinget valgte forat

overbringe prins Carl stortingets beslutning om at det hadde valgt ham til Norges

konge. Medlem av bestyrelsen for Den Nationale

Scene 1893—1910. Viceformand i tiIsynskomitéen

for Bergensbanen fra 1909. Medlem av havnestyret.

Medlem av bestyrelsen av C. Sundts legat for trængende

av handelsstanden. I flere aar medlem av

Bergens handelsforenings 25 mands utvalg. Indehar

7. juni medaljen, R. 1 St. O. O., K. 11 D. D. O.

Ved Sparebankens jubilæum i 1923 omtalte

Bergensaviserne hans maalbevidste og kloke ledelse

som en væsentlig aarsak til bankens sterke position

og fremskudte stilling.

Ved sin fars død overtok Chr. Kahrs Wilhelmineborg,

Maaseskjæret og Sandviksboder 73 b,

efter hvert solgte han disse eiendomme. Han har

bygget og bebor villaen Storhaugen 2.

Gift i Bergen 27 mars 1884 med Johanne “Margrethe”

Gran, f. i Bergen 30. august 1862, datter

Bankchef Chr. Meidell Kahrs.

av britisk vicekonsul i Bergen, R. 1 S. W. O., R. 1 St.

O. O ., kjøbmand Albert Nicolai Gran og Augusta Svarting. — 5 barn·(VIII. 1—5).

VIII. 1. Harald Gran Kahrs, f. 9. mars 1885. Indehar fra 1. april 1912 firma

“Christopher Kahrs”. Driver skibsrederi fra 1913.

Gift i Bergen 9. november 1912 med Frida Blydt Grung, f. 24. august 1887,

datter av kjøbmand Hjalmar Grung og Cornelia Blydt.

IX. 1. Elna Grung Kahrs, f. 28. august 1913.

IX. 2. Ada Grung Kahrs, f. 2. juni 1916.

VIII. 2. Sverre Gran Kahrs, f. 23. mai 1888, † 18. februar 1891.

VIII. 3. Sigurd Gran Kahrs, f. 28. februar 1891. Diplomingeniør. Ansat som anlægsingeniør

hos Siemens-Schuckert, Bergen.

Gift paa Gulleraasen, Kristiania 25. november 1922 med Elna Burmeister,

f. 6. juli 1895, datter av grosserer Fredrik Nicolay Burmeister og Carla

Christine Nørbech. — 1 datter.

IX. 1. Anne-Grete Kahrs, f. 17. oktober 1923.

VIII. 4. Finn Gran Kahrs, f. 8. mai 1894, cando jur. 1917, overretssakfører i

Bergen, sekretær i Bergens Privatbank.

128


VIII. 5. Leif Gran Kahrs, f. 18. juli 1896. Uteksamineret ved Bergens handelsgymnasium

1913, ansat i firma Clement Johnsen.

Gift i Bergen 6. mai 1922 med Ingrid Aasgaard, f. 15. november

1902, datter av tandlæge Gustav Nicolai Aasgaard og Anna Margrethe

Clausen.

VII. 4. Catharina Elisabeth Kahrs, “Kathinka”, f. 25. oktober 1859, † 23. november 1861.

VII. 5. Birgitte Fredrikke Kahrs, “Gitta”, f. 31. mai 1861.

Gift i Bergen 24. september 1891 med sin fætter grosserer i Kristiania Johan

Peter Thams Meidell, f. paa Næs i Hallingdal 22. september 1860, søn av

landhandler i Hallingdal Lars Mathias Hille Meidell og Johanne Petrea Thams.

— 6 barn.

1. Birgitte Kahrs Meidell, f. 27. juli 1892. Har

opholdt sig 3 aar i utlandet for at studere

sprog, henholdsvis i Tyskland, England og

Frankrig.

2. Lars Thams Meidell, f. 22. september 1893.

Har gjemmemgaat handelsskole i Leipzig,

eksamen 1915, opholdt sig derefter i studieøiemed

en tid i Amerika. Nu ansat i en

assuranceforretning i Kristiania.

3. Johanne Meidell, f. 15. februar 1895. Student

1914.

Gift i Kristiania 24. september 1919 med

Jørgen L. Jørgensen, f. i Kjøbenhavn 8. juni

1889. Ingeniør. For tiden bosat i Brüssel

hvor han er ansat ved Eksport- og Importfirma

Jørgensen & Ihlen.

4. Christopher Kahrs Meidell, f. 26. september Kjøbmand Thorvald Kahrs og hustru.

1896. Student 1915. Handelsskoleeksamen

1916. Fra 1818 ansat i en bankierforretning i Kristiania, nu ansat i ligncnde forretning i Paris.

5. Johan Peter Thams Meidell “Per”, f. 2. august 1898. Eksamen fra Handelsgymnasium 1916,

derefter længere studieophold i Amerika og Frankrig, arbeider nu i sin fars forretning.

6. Inga Meidell, f. 16. december 1900.

VII. 6. Nicolaus Kahrs, f. 19. oktober 1862, † 4. april 1863.

VII. 7. Nicolaus Kahrs, f. 29. oktober 1863, † 6. februar 1870.

VII. 8. Thorvald Kahrs, f. 6. april 1865, † 21. april 1866.

VII. 9. Thorvald Kahrs, f. 8. juni 1866. Efter ophold i Frankrig og England mai 1886

til april 1888 blev han kontorist i firma Christopher Kahrs, fra 1889 medindehaver,

uttraadte 1912 og begyndte agenturforretning. Medlem av Bergens kommunestyre

1905—07. Medlem av skattetakstkommissionen og arbeidsnævnden

for smaabruk og boliglaan.

Thorvald Kahrs overtok ved sin fars død eiendommen “Krohnsted” i Sandviken

som han bebor.

Gift i Newcastle-on-Tyne 18. juli 1891 med Lucy Alice Tomkins, f. i Bristol

12. februar 1860, † 18. oktober 1921. Lærerinde, datter av agent i Newcastleon-Tyne

Samuel Tomkins og Lucy Ann Callaway. — 4 barn (VII. 1—4).

129


VIII. 1. Kathleen Dagmar Kahrs, f. i Bergen 20. september 1892.

Gift 18 januar 1919 med Eilif Amundsen, f. i Bergen 11. december

1890, søn av kontorchef Amund D. Amundsen og Andrine

Pauline Paulsen. Agent i Bergen. — 1. barn.

1. Eli Amundsen f. 3.juli 1920.

VIII. 2. Florence Bergljot Kahrs, “Florie”, f. i Bergen 6. februar 1894.

Student 1913. Uteksamineret som gymnastikdirektør 1917 fra Sydsvenska

gymnastikinstitutet i Lund. Instruktrice i Bergens Turnforening

fra sommeren 1917 til jul 1918, gymnastiklærerinde ved

U. Pihls pikeskole 1918.

Gift 22. februar 1919 med Christen Knagenhjelm Heiberg, f. i

Bergen 21. juli 1879, søn av mægler Severin Andreas Heiberg og

Sophie Knagenhjelm. Medindehaver av firmaet A/S Hans K. Gran.

— 3 barn.

1. Lucy Alice Heiberg, f. 3. februar 1920.

2. Anne Sophie Heiberg, f. 19. oktober 1921.

3. Severin Andreas Heiberg, f. 10. december 1922.

VIII:3. Rolf Kahrs, f. i Bergen 7. august 1895. Uteksamineret fra Bergens

tekniske skole 1913 og ved Royal Technical college, Glasgow 1916

som skibsbygningsingeniør. Ansat ved Bergenske Dampskibsselskaps

tekniske avdeling.

Gift i Ørebro 2. mai 1921 med Hildur Josephine Malmberg,

f. i Ørebro 18. november 1895. Uteksamineret som gymnastikdirektør

1917 fra Sydsvenska Gymnastikinstitutet i Lund. Gymnastiklærerinde

i Ørebro 1917—21, datter av regimentsintendant Hugo

Malmberg og Ada Dahlberg. — 1 barn

IX. 1. Gerd Kahrs, f. i Bergen 22. april 1922.

VIII. 4. Alice Kahrs, f. Bergen 6. april 1900. Assistentlærerinde ved frk.

Henriette Wenche Nissens husholdningsskole.

VII. 10. Catharina Elisabeth Kahrs, “Kathinka”, f. 29. november 1868, † 27.

februar 1870.

VII. 11. Astrid Kahrs, f. 14. november 1872.

Gift i Bergen 12. mai 1899 med Peder Hilmar Nøklebye, f. i Kristiania

7. november 1857, søn av kjøbmand i Kristiania Andreas Nøklebye og

Louise Marie Hansen. Student 1876, cand. theol. 15. juni 1884,. pract.

1885, stiftskapellan i Bergen 6. februar 1891, res. kap. i Landsvær 1901.

Bosat Tønsberg. — 2 barn.

1. Hilmar Andreas Nøklebye, f. i Sandsvær 25. januar 1906.

2. Louise Birgitte Kahrs Nøklebye, f. i Sandsvær 11. juli 1909.

VI. 2. Lars Ditmar Kahrs, (søn av Nicolaus Kahrs side 123), f. 28. februar 1827, † 28.

maj 1897. Ugift.

Han overtok sammen med sin ældre bror Christopher sin fars forretning.

130


Uttraadte av firmaet 13. december 1883. Kjøpte “Skansehaugen” i Sandviken

av Christen C. Kahrs. Han har oprettet et legat til fordel for gamle,

trængende mænd, beslægtede indtil 4de led er fortrinsberettigede.

VI. 3. Catharina Elisabeth Kahrs, “Thrine”, f. 6. juli 1829, † 9. mars 1909. Ugift.

Hun oprettet et legat for “Syke, gamle damer”, beslægtede av testatrix indtil

4 led er fortrinsberettigede.

VI. 4. Danchert Danchertsen Krohn Kahrs, f. 12. august 1831, † 3. mars 1894. Ugift.

Han tok borgerskap som kjøbmand 3. mars 1857 og var egenhandler i

Søstue 2, Bredsgaarden. Han eiet hjørnehuset Vaagsalmending—Torvet.

i lste etage bodde han selv og hadde kontor, i 2den etage bodde hans

søskende Lars og Thrine. Han var medlem av Bergens Privatbanks bestyrelse.

Kjøbmand Lars Ditmar Kahrs.

Catharina Elisabeth Kahrs.

VI. 5. Nicolaus Kahrs, f. 24. september 1833, † 15. december 1838, begr. Domk.g.

VI. 6. Jensine Sophie Kahrs, f. 26: oktober 1836, † 25. februar 1913.

Gift 7. december 1858 med sin fætter Thomas Henrik Finde Meidell,

f. paa Flesje i Balestrand 19. mai 1830, † i Bergen 29. mai 1894, søn av

oberstl. Christian Garup Meidell til Flesje og Marie Hille. Han blev kadet

1847, secondl. 1853, premierl. 1854, kaptein 1867, chef for 2den (Hardangerske)

Liniekomp., oberstl. 1887, chef for Bergens landeværnsbataljon. Bosat

som officer og bestyrer av underofficersskolen i Bergen til april 1865, senere

paa sin eiendomsgaard Flesje i Balestrand. R. 1 St. O. O. — 8 barn.

1. Christian Jacob Meidell, f. i Bergen 21. oktober 1859, † 25. mars 1861.

2. Anne Margrethe Meidell, f. i Bergen 4. mars 1861. Ugift.

3. Marie Helene Meidell, f. 18. oktober 1862. Ugift.

4. Aagot Meidell, f. i Bergen 8. februar 1864, † der 30. december s. a.

5. Christian Jacob Meidell, f. 20. august 1866 paa Flesje. Student 1885, cando med 1893,

sanitetsv.pl. sec.1. 13. april 1891, vpl. premierl. 31. mars 1894, vpl. kaptein 23. april 1904.

Siden 1908 praktiserende læge i Stavanger. Han eier fædrenegaarden Flesje som han

driver med forpakter, og hans 3 ugifte søstre bor der om sommeren.

Gift i Stavanger 8. november 1897 med Halldis Sømme Gude, f. 20. august 1874.

131


6. Aagot Meidell, f. paa Flesje 2. oktober 1867, † der 24. august 1868.

7. Nicolaus Kahrs Meidell, f. 24. september 1869, † paa Næs i Hallingdal 2. mai 1892.

Bankassistent. Ugift.

8. Sophie Jensine Meidell, f. 14. april 1872. Har været ansat paa Midthordlands soren

skriverkontor.

VI. 7. Christian Wollert Kahrs, f. 5. oktober 1838. † 12. mars 1899. Ugift.

Efterat ha gjennemgaat krigsskolen blev han 5. mai 1859 utnævnt til

secondl. i Bergenske inf. brig., 25. juli 1860 premierl., 15. juli 1872 kaptein

og kvartermester ved Sogns bataljon, 4. april 1883 chef for 4de liniekomp.

av S. batal., 10. juni 1887 fortsat til 3die liniekomp., 29. december 1888

chef for 3die komp. av Sogns landeværnsbat., 28de januar 1889 tilladt at

uttræde av sin militære embedsstilling med behold av anciennitet i brigaden

med 1600 kr. i vartpenge.

IV. 3. Lyder Kahrs, (søn av Ditmar Kahrs og Dorothea Greve side 86), dpt. i Domkirken

21. december 1759.

(Fad.: Johan Kahrs, Diedrich Prag, Johan Greve, Barbare Kahrs née Bergendal, Margrete Greve

née Stamer).

† 1760, begr. i Domkirken 28. mars.

132


REGISTER

TIL

STAMTAVLE OVER FAMILIEN KAHRS.

Side

Aall, Marie Daae Christensen............................... 118

Aarnæs, Gustav, kaptein........................................ 127

Aarthun, Anna....................................................... 112

Aasgaard, Gust. Nic., tandlæge............................. 129

— Ingrid g. Kahrs..................................... 129

Ameln, Christian.................................................... 88

Amundsen, Amund D., kontorchef........................ 130

— Eilif, agent........................................... 130

— Eli....................................................... 130

Andersen, Eric....................................................... 16

Andersen, Johan, skipper....................................... 11

Andreassen, Martinus............................................ 113

Angell, Anna Lorentze................................94 96 100

— Benjamin.................................................... 83

— Morten, guldsmed...................................... 15

— Pauline Christiane...................................... 93

— Susanne Sophie, agentinde....................79 84

— Thomas v. Westen, prest............................ 78

Arbo, Sally............................................................. 32

Arentz, biskop........................................................ 24

Askengreen, Hildur Amanda.................................. 56

Baade, Hans........................................................... 85

— Peder........................................................... 85

Bagge, Anna.......................................................... 12

— Carsten, raadmand..................................... 12

— Niels........................................................... 24

Balchen, Anna Dorothea Købke g. Kahrs.............. 92

— Jens Glad, prokurator.............................. 93

— Thomas v. Westen Angell....................... 85

Ballard, familien.................................................... 103

Bambam, Enoch, bartsker...................................... 9

— Marie...................................................... 9

Barth, Georg Daniel, overtoldb.............................. 57

— Georg Daniel, skibsfører............................. 57

— Georg Daniel, sorenskriver......................... 57

Side

Barth, Gerhard Kahrs, styrmand ........................... 57

— Georgine Gerhardine................................... 57

— Wilhelm Joh. Arn., lensmand...................... 57

Bechmann, Elisabeth...................................54 55 57

Becker, Dorothea Jacobia g. Kahrs........................ 123

— Johan Fredrich, gjørtler............................. 123

Bendixen, B. E. R., skolebestyrer.......................... 62

— Marie Henrikke..................................... 62

— Niels, skibsfører.................................... 62

Bennetter, Grace H. g. Kahrs................................. 103

Bentzen, Aagot....................................................... 44

— Anna Benedicte Jacobine ....................... 42

— Astrid....................................................... 44

— Bjarne...................................................... 44

— Borghild.................................................. 44

— Dagny...................................................... 44

— Eivind...................................................... 44

— Fredrik Nicolay....................................... 44

— Frida........................................................ 44

— Johannes, kaptein................................43 44

— Josua Pett , prokurist............................... 44

— Niels Lynge Hansteen............................. 44

— Thorleif................................................... 44

— Ulrikke Margrethe.................................. 43

Berg, Ebba............................................................. 39

— Hans Peter, kjøbmand.................................. 33

— Hans Peter jr................................................ 33

— Hans Peter Christen..................................... 33

— Ingertha Christina........................................ 33

— Johan Severin, lærer..................................... 56

— Johanne Henriette........................................ 33

— Johannes....................................................... 39

— Johannes Chr. H., sogneprest....................... 33

— Maria........................................................... 33

— Oscar............................................................ 33

133


Side

Berg, Oscar, sogneprest......................................... 33

— Ragnvald, sakfører...................................33 39

Bergendal, Anne Helene........................................ 18

— Barbara g. Kahrs..................................

11 14 19 44 74 78 83 132

— Bentine Christine Marie....................... 82

— Birgitte................................................. 82

— Charlotte Amalie................................. 82

— Ditmar Christian Kahrs....................... 82

— Giert..................................................... 82

— Hans, kjøbmand.........................10 11 15

— Hans, prest........................................... 81

— Henrich................................................. 18

— Jens Sørensen, sogneprest, korskirken.............................11

12 15 85

— Jens Hansen, sogneprest,

Hammer......................................17 83

— Jensine Wilhelmine.............................. 82

— Kirstine................................................ 11

— Marie (Hüncken).................................. 16

— Maria (g. Petersen)............................... 83

— Morten Ruus, havnefogd..................... 82

— Morten Ruus, fisker.............................. 82

— Søren.................................................... 24

Berger, Eva............................................................ 35

Bergh, Birgitte Kahrs............................................ 127

— Carl Jacob, sorenskr................................... 127

— Christopher Anker, aktuar.......................... 127

— Gudrun Kahrs............................................ 127

— Ingrid Kahrs............................................... 127

— Olaf Anton, o.r.prokur................................ 127

— Ragna Kahrs............................................... 127

— Trygve Kahrs, skomaker............................ 127

— Valdis Kahrs............................................... 127

— Wilhelmine Marie...................................... 128

Berle, Harald, skibsmægler.................................... 126

Bessel, Berte Margrethe......................................... 18

— Magdalene.................................................. 18

— Magnus, guldsmed..................................... 12

Beyer, Karen Christine........................................... 117

— Peder Christensen, guldsmed..................... 57

— Valentin, major........................................... 84

Birkeland, familien................................................ 112

Bischoff, Elisabeth Christine................................. 107

Blom, Jan, justitsraad............................................. 20

— Karen Wold g. Kahrs................................... 20

— Olave Petronelle Kirstine g. Kahrs............. 20

Blumenthal, Mathias, maler................................... 14

Blydt, Cornelia....................................................... 128

Bolstad, Ditmar Kahrs, sjømand............................ 107

— Elisabeth Svanenhjelm............................. 106

— Erik Jørgen, ex. jur., lærer....................92 106

Side

Bolstad, Ericka Elisabeth....................................... 107

— Fritjof....................................................... 107

— Johan Sigfrid C., paraplymaker...........92 107

— Jørgen Bernhardus................................... 106

— Jørgine Bertine......................................... 107

Bonnevie, Augusta Sophie..................................... 127

Borch, Johanne....................................................... 73

Boye, Anne Elisabeth............................................. 48

— Hans Jørgen.................................................. 48

— Hans Jørgen, skipper.................................... 47

— Karen Albertine............................................ 48

— Ole Langfeldt, skibsfører............................. 47

Bowitz Theophilus................................................. 46

Boysen, major........................................................ 84

Brag, Jens, stadskaptein......................................... 123

Brandt, Wendel....................................................... 11

Bredal, Elisabeth Svanenhjelm g. Kahrs...........84 92

— Inger Christine.......................................... 85

— Iver Nielsen, tobaksfabr .......................85 91

— Jacob, tobaksfabr...................................84 92

— Nils, tobaksfabr......................................... 84

— Nils........................................................... 84

— Peter Greve, kjøbmand............................. 91

Bremer, Anna......................................................... 12

Broch, Thomasine Henr. Paul................................ 118

Brochman, Johanne Margrethe.............................. 91

Bruchner, løitnant.................................................. 84

Brun, Augustinus M., sognepr...........................28 75

— Ingeborg Kathrine, g. Kahrs........................ 76

— Johannes, sogneprest................................23 76

Brunchorst, Georgine............................................. 19

Bruun, Marie.......................................................... 40

Brügger, familien................................................... 112

— Michael Hansen...................................... 113

Bryghman, Steen................................................... 23

Brygman, klokker.................................................. 31

Brynildsen, Arne, klokker...................................... 52

Buck, Henr. F. C, handelsgartner........................... 115

— Margith Henr. g. Kahrs................................ 115

Budde, Aasta.......................................................... 36

— Adolph........................................................ 35

— Andrea........................................................ 36

— Augusta...................................................... 35

— Bertrand, gaardbr....................................... 35

— Christopher Kahrs, cando jur..................... 35

— Fredrik, løitnant......................................... 35

— Haakon....................................................... 36

— Harald, agronom........................................ 35

— Jan Adolph, c. theol................................... 35

— Ole Christopher, godseier.......................... 35

Bull, Anne Marie g. Kahrs...............................42 46

— Henrik Helkand, sorenskriver...................... 46

134


Side

Bull, Thale Catharina............................................ 51

— Thale Christine............................................. 46

Burggraff................................................................ 31

Burmeister, Elna, g. Kahrs..................................... 128

— Fredrik Nicolay, grosserer................... 128

Busch, Anna Alida, mad........................................ 91

— Anna Sophie......................................... 90

— Friedrich Johan Jochim........................ 91

— Jacob.................................................... 107

— Johan Jacob, kjøbmand..............90 91 123

— Sophie.................................................. 122

Butler, løitnant........................................................ 71

— major.......................................................31 41

Byberg, Jensine...................................................... 125

Bøe, Anna Elisa g. Kahrs...................................... 68

— Otto Bøhmer, skibsfører................................ 68

Børilden, Mikal Eriksen, gaardbr:......................... 112

Bøschen, Cecilia Cath. Kahrs................................ 56

— Christian, sogneprest.............................. 55

— Christiane............................................... 56

— Christine Linde...................................... 56

— Ditmarine Kahrs..................................... 56

— Dorothea Elisabeth................................. 91

— Fridrich, stadskapt................................. 123

— Gerhard Kahrs........................................ 56

— Johan i Kuhstedt og hustru An............... 85

— Johan...................................................... 91

— Johan Arnoldus Kahrs, sakfører.........56 57

— Johan Nordal Brun................................. 56

— Magnus Marcus...................................... 57

— Mariane Catharine.................................. 56

— Mein Clausdtr. g. Kahrs......................... 9

— Michaline Gerhardine............................ 56

— Mogens Michael, c. theol....................... 55

Bøssing, Johan, kjøbmand..................................... 11

Callaway, Lucy Ann.............................................. 129

Carlsen, Agnes g. Kahrs......................................... 49

— Andreas, styrmand................................... 49

Carolsen, Inger Jacobine........................................ 48

Carstens, toldbetjent............................................... 82

Celius, mad............................................................ 23

Chezaulz, Anne Christine de................................. 47

Christensdatter, Karen............................................ 14

Christensen, Christian............................................ 84

— Doris.................................................. 97

— Gundhild Marie................................. 36

— Henrik Johan..................................... 97

— Henrikke............................................ 117

— Johan Henrik, murmester..............97 117

— Sigurd, skibsfører.............................. 97

Christiansen, Ellen................................................. 115

Christie, Andreas, prest......................................... 71

Side

Christie, Anne........................................................ 74

— Cecilie Cathrine....................................... 72

— Ditmar Kahrs............................................ 71

— Edvard, provst.......................................... 71

— Magdalene Christine............................71 74

— Rebecca Christine Koren......................... 71

— W. F. K., præsident................................... 32

— Werner Hosewinckel................................ 71

Christoffersen, Ole, farmer.................................... 103

Christophersen, Anders.......................................... 10

Cicignon, U. F. V., stiftsbef.................................... 84

Clausen, Anna Margrethe....................................... 129

— Daniel, skipper......................................... 17

Corneliussen, Anna, g. Kahrs................................ 115

— Georg, styrmand............................... 115

Cortaud, familien................................................... 18

Cortonne, Marie Lovitze, g. Kahrs........................ 18

Daae, Anders, læge............................................... 22

— Astrid, g. Kahrs........................................... 113

— Christopher Kahrs....................................... 121

— Claudine Marie........................................... 39

— Gjert, gaardbr. paa Frøiset.......................... 119

— Hans Engel, gaardbr.................................... 119

— Hans Engel.................................................. 111

— Henrik, gaardbr........................................... 113

— Henrikke Gjertsdtr....................................... 121

— Karen Andrea, g. Kahrs.............................. 110

— Ludvig, mag................................................ 88

— Ludvig Ludvigsen, lods.............................. 112

— Nella Marie Jonasdtr................................... 112

— Sophie......................................................... 121

Dahl, I. K., kaptein................................................. 41

— Louise Gedde............................................... 35

— Margrethe Henriche..................................... 61

— Marie Friman............................................... 76

Dahlberg, Ada........................................................ 130

Dam, Elsebe Hansdtr.............................................. 16

Danielsen, Jacob Olai, manufakturhdl................... 104

Davidsdatter, Karen............................................... 15

Davidsen, Hans, klokker........................................ 49

— Ragna Karol. Sus. g. Kahrs .................. 49

Dedichen, Cornelius M., kjøbm............................. 84

— Nicolay Christian, raadmd.................... 84

Delhomme, Marguerite g. Kahrs........................... 97

Dick, Georg Fred., møbelsnekker.......................... 121

Dissingthun, Emmiche........................................... 85

Ditmaers, Henr., kjøbmand.................................... 10

Dohrweg, Anne Margrethe..................................... 9

Donald, Isabella mac............................................. 48

Dondine, Vera E..................................................... 21

Døderlein, Hans Jacob, bokholder ........................ 37

— Johannes Winther................................. 37

135-


Side

Døscher, Claus....................................................... 91

— Peter........................................................ 91

Eggerking, jomfru.................................................. 123

— stadshauptmand, mad........................... 107

Ehlers, Gidsche Johanne........................................ 76

Eide, Anna, g. Kahrs.............................................. 64

— Samuel B., kontorfuldm................................ 64

Eie, Sophie............................................................. 116

Eitzen, Johan.......................................................... 37

— Johan Christen............................................ 37

— Martin, skibsfører....................................... 37

Eliassen, Ingeborg Anna........................................ 101

Ellerhusen, Christopher.......................................... 83

Engeland, Ole Joachim, snekker............................ 48

— Ole Rasmussen, gaardbr........................ 48

Erbe, August Kahrs............................................... 40

— Just Henrik, kjøbmand................................. 40

— Just Henrik, sen........................................... 40

Erpecom, Judithe Abrahamsdtr. von...................... 13

Falch, Melchior..................................................19 51

Fasmer, Dideriche.................................................. 12

— Henrich Jansen, konsul.........................12 18

Fischer, dr.............................................................. 107

Fleischer, Christian L. F......................................... 123

— Henrich Martin....................................... 123

— Henricha Jacobia Kahrs......................... 123

— Johan Sechman...................................... 53

— Knud, stiftsprovst................................... 69

— Margrethe Elisabeth............................... 51

Folvik, Johanne Catharina..................................... 49

Fosswinckel, Frid.................................................. 91

— Frideriche Elisabeth.....................91 92

— Johanne Margrethe........................... 91

Frentz, Sophie g. Kahrs.......................................... 122

Freuchen, Henrik Jansen, handelsfuldm................ 99

— Malvin Christian B., skipper................. 99

Friele, Birgitte........................................................ 83

— Christen....................................................... 83

— Christian, stadshauptm.....................18 78 84

— Christiane.................................................... 18

— Johanne........................................................ 78

— Margrethe Marie, g. Kahrs

18 19 23 44 78 80 81 84

— Pauline Christiane....................................... 80

— Susanne Sophie........................................... 78

Friis, Christine Corneliusdtr.................................. 79

— Elisabeth....................................................... 23

— Jacob Pavels, direktør.................................. 33

— Maren Johanne............................................. 117

Fritzner, Wernes Andr., overtoldb.......................... 72

From, Christiane Elisabeth.................................... 81

Frøchen, Berent...................................................... 80

Side

Frøchen, Christine..............................................81 83

— Jan, kjøbmand......................................... 85

Frøiset, familien..................................................... 121

Frølich, Fritz Heinrich, ingeniør............................ 127

Frørup, Hans, glarmester........................................ 15

— Niels, guldsmed....................................15 23

— Nille Cathrine........................................... 16

— Sara........................................................... 23

Fuglesang, Marthe Marie....................................... 37

Gamnæs, Arvid...................................................... 50

— Kristian, kontorchef............................... 50

— Ragnar.................................................... 50

Garathun, Gunnar, disponent................................. 40

Garmann, Christopher............................................ 19

— Jan......................................................... 19

— Jens Kahrs, løitnant...........................19 124

— Johan, proprietær................................... 18

— Johan, sorenskriver............................... 71

— Johan Christopher................................. 18

— Karen..................................................... 84

— Wenche Karine...................................... 19

— Wenche v.d. Lippe................................. 18

Geelmuyden, mad.................................................. 23

Gierding, Anna Marie............................................ 17

— Bastian Giertsen, skipper....................... 12

— Ide, g. Kahrs......................................12 15

— Idus........................................................ 12

— Karen Elisabeth...................................... 47

Gjermstad, Toralf Osvald, ingeniør........................ 69

Gjermundsdatter, Eli.............................................. 57

Gløersen, Tomine Johanne..................................... 39

Godal, Arne, sogneprest......................................... 35

Gran, Albert Nicolai, kjøbm.................................. 128

— Jens.............................................................. 74

— Johanne Margrethe, g. Kahrs....................... 128

Greve, Catharina, g. Kahrs..................................... 87

— Christopher, vinhandler.............................. 87

— Dorothea.................................................19 91

— Elsebe......................................................... 91

— Gerhard, kjøbmand.................................... 86

— Johan.......................................................... 132

— Peter, kjøbmand...............................87 88 91

Grieg, Ole Bull, avdelingschef.............................. 127

Grinaker, gaardbruker............................................ 36

Grumken, Hinrich.................................................. 85

Grung, Arnfrid, g. Kahrs........................................ 63

— Arnt Henrik, revisor................................... 63

— Frida Blydt, g. Kahrs................................. 128

— Hjalmar, kjøbmand.................................... 128

Grötschier, Hildur, g. Kahrs................................... 42

— Sveder Michael................................... 42

Gude, Halldis Sømme............................................ 131

136


Side

Gulbrandsen, Gustav Adolf.................................... 36

— Mina Sofie, g. Kahrs........................ 36

Gundersen, Anna................................................... 98

Günther, Ingrid....................................................... 39

Guttormsen, Beate Karoline Louise, g. Kahrs 97

— Lorentz, kjøbmand............................ 97

Haakonsen, Thea................................................... 113

Haavaldsen, Georgine Henrikke, g. Kahrs............ 61

— Knud, skibsfører.................................59 61

Hagelien, Alfred, agent.......................................... 127

Hagelsteen, Maren Malene.................................... 58

— Gerdt.................................................. 107

— Wenche, mad...................................... 92

Hagerup, Eiler, biskop........................................... 44

Hakman, Johan....................................................... 123

Halvorsen, Eleonore Charlotte, g. Kahrs............... 63

— Elisa..................................................... 105

— Nils Christian, guldsmed...................... 63

Hammerstad, bundtmaker...................................... 107

Hansen, Anna......................................................... 105

— Anne Marie, g. Kahrs............................... 37

— Anne Tobine, g. Kahrs............................. 110

— Caroline.................................................... 95

— Gabriel Kirsebom..................................... 51

— Kristine..................................................... 49

— Louise Marie............................................ 130

Hardis, Giertrud Elisabeth..................................... 94

Harmens, Anne Beathe.......................................... 83

— Catharina Maria..................................... 80

— Hans Henrich......................................... 107

— Hillebrandt, kjøbmand.......................15 91

— Johan C..............................................61 106

Harrje, Ahlert, kjøbmand....................................... 107

— Ahlert, cargadør.......................................... 107

— Christopher Kahrs...................................... 107

— Johan Heinrich, kjøbmand.............91 107 124

Hauge, Harald, skibsfører...................................... 21

— Karen Kirsebom......................................... 35

Haugsvær, Sygni Jonsdtr........................................ 120

Havsten, Rasmus P. kjøbmand............................... 102

Heegaard, Anne Cathrine....................................... 20

Heggelund, Japhet.................................................. 74

Heiberg, Adelus Marie........................................... 71

— Andreas, kammerraad.............................. 51

— Andreas Danchertsen............................... 88

— Anne Sophie............................................. 130

— Cathrine Elisabeth.................................... 55

— Cecilie Cathrine, g. Kahrs.......12 18 24 57

— Christen, sogneprest.............................24 31

— Christen Knagenhjelm, kjøbm................. 130

— Danchert................................................... 109

— Elsa Ulrikke.........................................41 42

Side

Heiberg, Gabriel, sogneprest................................. 100

— Gert......................................................... 74

— Hans Claus Marius, fuldm...................... 56

— Inger D. H, g. Kahrs............................... 100

— Jesper, kammerraad.............................42 51

— Lucy Alice............................................... 130

— Magdalene Marg. Christie, g. Kahrs 31

— Peter........................................................ 107

— Severin Andreas, mægler........................ 130

— Severin Andreas...................................... 130

Helgesen, Justinus Christian, kjøbmand................ 33

Helmers, Henrich...............................................91 107

Henne, Johanne...................................................... 107

Henrichsen, Johannes Alias................................... 17

Henriksen, Henrik, skomaker................................. 47

— Pauline, g. Kahrs.................................. 47

Hertzberg, N.......................................................... 41

— P. H., provst.......................................... 30

Hesselberg, generalløitnant.................................... 31

— Abraham, sorenskriver....................... 51

— Marte.................................................. 71

Hetting, Elias Fr., sorenskriver..........................46 51

Heyerdahl, Lars Broch, marineoff......................... 36

Hieltnæs, Christopher.........................................55 57

— Synneve Christophersdtr........................ 57

Hille, Absalon, noteier........................................... 105

— Anne Margrethe, g. Kahrs............................ 124

— Marie......................................................125 131

— Lars Mathias................................................ 125

— Oline Karine, g. Kahrs................................. 105

Hjorth, David S., oberstløitnant............................. 40

— Max Henrik C........................................... 40

Hoff, Georg, grosserer............................................ 98

— Lilly Marie, g. Kahrs.................................... 98

Holbeck, Martin..................................................... 123

Holm, Benthe Catharina........................................ 82

— Cornelia, g. Altmann................................... 82

— Cornelia....................................................... 82

— Ditmar Kahrs............................................... 82

— Gerdt v. d. Ohe, kjøbmand.......................... 81

— Harald, overlæge......................................... 79

— Johanne Medea............................................ 83

— Lars Paasche, prammester........................... 82

— Owe, kjøbmand........................................... 81

— Owe............................................................. 82

— Susanne Sophie........................................... 82

— Wilhelm J. S................................................ 83

— Wilhelmine J. S........................................... 83

Holst, Jørgen D...................................................... 31

Holtermann, Agnete............................................... 24

— Aksel Helén, agent............................ 62

— Carsten............................................. 12

137-


Side

Holtermann, Henrich.............................................. 76

— Jacob................................................. 17

— Maria................................................. 85

Holwech, mad........................................................ 123

Hope, Arne Arnesen............................................... 120

— Christen Arnesen.......................................... 120

Horn, Henrich, rentier............................................ 122

— Frieda, g. Kahrs............................................ 122

Hougs, Wilhelmine M. C....................................... 127

Hundt, Anne........................................................... 20

Hundven, Malene Olsdtr........................................ 111

Hutchinson, Mila C., g. Kahrs............................... 103

Huun, Anne M....................................................... 80

— Christina Maria........................................... 82

Hvid, Thomas......................................................... 83

Hylling, Hans......................................................... 85

Hüncken, Anne Margrethe..................................... 12

— Cort, kjøbmand..............................9 10 11

— Ditmar.................................................... 9

— Margrethe, g. Kahrs.............................8 9

Händler, Dagny, g. Kahrs....................................... 51

Hölling, Johan........................................................ 9

Høsteland, Guri Hansdtr........................................ 112

Ibsen, Johanne, mad.............................................. 107

— Mathias........................................................ 85

Irgens, Johannes, sogneprest.................................. 52

— Ole, skibsreder........................................... 118

Iversen, Iver Andreas, handelsmand...................... 82

Jacobsdatter, Elen Margrethe................................. 12

Jacobsen, Anna Helene.......................................... 99

Jalles, Inger Marg., g. Kahrs.................................. 73

— Peder, sorenskriver...................................... 73

Jansen, hofagent..................................................... 81

— Ole, kjøbmand........................................... 122

Jarmann, Ingrid...................................................... 127

Jensdatter, Echte..................................................... 15

Jensen, Astrid......................................................... 116

— Charlie Edvard........................................... 48

Jersin, Hans Lem................................................... 19

Johannessen, Anna................................................. 104

— Magdalene........................................ 64

Johannesson, Alexander, skræddermester.............. 51

— Ida Margit, g. Kahrs......................... 51

Johansen, Anna Oline............................................. 36

— Catharina Elisabeth, g. Kahrs................ 90

— Johan Hinrich......................................... 123

— Nicolaus................................................. 90

Johnsen, Jenny Elise.............................................. 98

— Maren...................................................... 62

— Petra Jensine............................................ 40

Johnson, familien................................................... 103

Jonsdatter, Inger Kristine....................................... 48

Side

Jordal, Hanne Margrethe........................................ 46

Jordan, Margrethe.................................................. 116

Juel, Andreas, foged.............................19 44 71 74

— Caroline Marie.............................................. 42

— Christine Ørbech, g. Kahrs........................... 19

Juell, Margrethe Mathea........................................ 99

Julsrud, Martin, carpenter...................................... 123

Jæger, Kirsten Castberg......................................... 110

Jørgensen, Jørgen L., ingeniør............................... 129

— Synneve................................................ 58

Kaae, Jochum, mag................................................ 76

Kahrs, Aasta (1900— )......................................... 67

— Ada Grung (1916— )................................. 128

— Adele Olufine (1898— )............................ 37

— Agnethe Christiana (1759—99)..............78 84

— Ahlert (1843—67), proprietær.................... 121

— Alette Marie (1854— ), g. Koppen............ 112

— Alfred Christian (1876—1917), skibsf....... 96

— Alheit, g. Tehne........................................... 9

— Alice (1900— ).......................................... 130

— Andreas Juel (1786).................................... 23

— Anna (1754—89)........................................ 19

— Anna (1852—75)....................................42 44

— Anna Alida (1779 —91)............................. 91

— Anna Catharina (1750—51)....................... 18

— Anna Lorentze (1880—), g. Christensen.... 97

— Anna Louise (1874— ), g. Johnson........... 103

— Anna Sofia (1901— )................................. 111

— Anna Teodora (1848— ),

g. l ) Werness 2 ) Julsrud....................... 123

— Anne Cathr. Collett (1824—29)..............32 37

— Anne Elisabeth (1853— ).......................... 47

— Anne-Grete (1923— )................................ 128

— Anne Margrethe (1684— )......................... 9

— Anne Margrethe (1856— ), g. Kielland..... 126

— Anne Sophie (1787—88)............................ 107

— Anne Sophie (1789—1848), go. Harrje...... 107

— Anne Sophie (1842— ), g. Tackle............. 114

— Arnold Kahrsberg (1907— )..................... 111

— Arnold Meyer (1820—97) til Grytten...110 113

— Arnold Meyer (1843).................................. 111

— Arthur (1885—88)...................................... 97

— Asbjørn Angell (1910— ).......................... 97

— Astrid (1872— ), g. Nøklebye................... 130

— Astrid Elsebeth (1881— ).......................... 96

— Astrid Kathrine Hille (1887— )................. 105

— Athalia Henr. Cathr. (1865— )................... 48

— Athalie Sophie (1865)................................. 51

— Athalie Sophie Heiberg (1887)................... 51

— August (1832—96), kjøbmand...............32 40

— Augusta (1859— ), g. Bentzen..............42 44

— Augusta (1863)........................................... 40

138


Side

Kahrs, Augusta (1865—), g. 1 ) Hjorth, g. 2 ) Erbe.. 40

— Augusta Dorethe Elisab. (1857).................. 94

— Augusta Dor. Elisab. (1859—63)............... 94

— Augusta Lor. Elis. (1868— )...................... 95

— Barbara (1742—63), g. Frørup...............15 23

— Barbara (1744—45).................................... 12

— Barbara (1755—84), g. Christie 24 29 71 74

— Barbara Cathrine (1749—50)..................... 78

— Barbara Severine (1758—88),

g. Bredal................................78 83. 92

— Barbara Severine (1813 —19).................... 100

— Benthe Cathrine (1830—38)...................58 64

— Bergljot (1882— )..................................... 43

— Bergljot (1904— )..................................... 98

— Berline Bergitte (1880— ),

g. Sellevold...................................... 111

— Birgitte Fredrikke (1861— ), g. Meidell... 129

— Bjørn (1904— )......................................... 98

— Carl David O. (1861—64).......................... 81

— Carl Gustav P. (1862—81)......................35 36

— Carl Ingvald (1819—70)............................. 20

— Caroline Joh. Andr. B. (1849—99).........42 44

— Caspar, foged, se Jesper..............................

— Caspar (1804—87) landhdl..............31 42 46

— Caspar Arnoldus (1835—36)..................32 41

— Caspar Christian (1818—65)...................... 73

— Catharina (1784—1806) g. Bredal............. 91

— Catharina Elisabeth (1794)......................... 123

— Catharina Elisabeth (1823—93)

g. Svendsen...................................... 116

— Catharina Elisabeth (1829—1909)............. 131

— Catharina Elisabeth (1859 —61)................ 129

— Catharina Elisabeth (1868—70)................. 130

— Cathinka (1846— ) g. Jansen.................... 122

— Cathrine (1847— ) g. Lavik....................... 103

— Catrine Lucie (1717)................................... 9

— Cathrine Margrethe (1762—63)................. 23

— Cathrine Marie (1835—70)....................58 69

— Cathrine Marie (1874—77)....................62 63

— Cecilie (1871— )...................................62 63

— Cecilie Catharina (1752—1829)

g. Garmann...................................... 18

— Cecilie Cathrine Heiberg (1771— ).......29 74

— Cecilie Cath. H. (1784—1861)

g. Bøschen....................................... 55

— Cecilie Margrethe (1912— )...................... 64

— Christen (1782—1871). foged.................... 20

— Christen (1755—1809), prokur...............19 83

— Christen (1855)........................................... 21

— Christen (1863—74)................................... 118

— Christen August Heiberg (1882— )

(1882— ) disponent....................... 51

Side

Kahrs, Christen Castberg (1825—99)

kjøbm.........................................117 131

— Christen Heiberg (1750—1803)

sognepr. Egersund.................24 29. 44

— Christen Heiberg (1789—1853)

overtoldb............................... 31 47 49

— Christen Heiberg (1829—92) revisor......... 49

— Christen Heiberg (1860—1923) disp.......... 38

— Christen Marius (1825—44)...................32 38

— Christian (1794—1855) posteksp...........80 83

— Christian (1903—1920).............................. 67

— Christian Anton (1833—93)

overlæge ................................23 58 64

— Christian Anton Juel (1817—78)

lensmand.......................................... 20

— Christian Friele (1751)............................... 78

— Christian Friele (1771—1822).

overtoldb................................78 82 84

— Christian Lauritz (1856— ) farmer............ 105

— Christian Meidell (1858— )

bankchef.....................................125 128

— Christian O. H. (1835—82) læge................ 22

— Christian Wollert (1838—99) kaptein........ 132

— Christiane Elisabeth (1857— ).................. 81

— Christina (1789—1862)..........................80 81

— Christine Cathrine (1816 —91).................. 76

— Christine Marie (1858—92)

g. Bendixen..................................61 62

— Christopher, stadshauptamnd............86 87 110

— Christopher (1792—1867)

til Toftegaard..............................108 flg.

— Christopher (1811—48), lensmand............. 92

— Christopher (1818—74) til Fedje..........110 113

— Christopher (1823—96), kjøbm.................. 125

— Christopher (1838—77), maler................... 97

— Christopher (1850—95) til Floen............... 104

— Christopher (1855—1913), kjøbm............. 115

— Christopher (1858— ) til Toftegd.............. 113

— Christopher (1878— )

til Kræmmerholmen......................... 111

— Christopher Collett (1821 —22).............32 33

— Christopher Collett (1823—83)

distriktslæge.................................32 33

— Christopher Collett (1863— )

apotheker......................................35 36

— Christopher Ditmar (1919— ) 98

— Christopher Olav Finn (1907).................... 37

— Christopher Svanenhjelm (1882—1903)

smedsvend....................................... 96

— Christophine (1840—1901),

g. Kaysen......................................... 121

— Claudine Marie (1905— ).......................... 39

139-


Side

Kahrs, Claus (1711—21)....................................... 9

— Cornelia Ross (1750—).............................. 12

— Cornelie (1823)........................................... 81

— Dagmar Elisa (1870—)............................... 95

— Dagny Christiane (1870— ), g. Larm........ 96

— Danchert D. K. (1831—94), kjøbm............ 131

— Ditmar (1672—1727), kjøbm.............9 10 54

— Dithmar (1713—85)

sogneprest Fjeldberg 11 16 18 20 24 78

— Ditmar (1715 —62)

kjøbm............................9 19 78 83 85

— Ditmar (1740—88), guldsmed....12 14 18 23

— Ditmar (1746—1825), sogneprest

Strandebarm................24 29 52 69 74

— Ditmar 1753—1820), kjøbm..................78 84

— Ditmar (1781—82)..................................... 91

— Ditmar (1782)............................................. 91

— Ditmar (1785—1819) til Tellevigen.......84 91

— Ditmar (1788—1800)................................. 31

— Ditmar (1790—1826), renteskriver............ 73

— Ditmar (1792—1811).......................52 55 69

— Dithmar (1794—1877), overtoldbetjent..... 46

— Ditmar (1813—14)..................................... 76

— Ditmar (1828 —61), forretn...................58 64

— Ditmar (1843—), farmer............................ 102

— Ditmar (1861)............................................. 62

— Ditmar (1868—69).................................66 68

— Ditmar Andreas Strøm (1820—1842)....32 33

— Ditmar Johan (1904—1908)....................... 68

— Ditmar Johannes Bentzen (1843—1918)... 42

— Ditmar Marius (1869—1870).................35 37

— Ditmar Rummelhoff (1902— ).................. 95

— Ditmar Svanenhjelm (1833—91), baker..... 93

— Ditmarine (1802—75)................................. 31

— Ditmarine Didriche..................................... 48

— Dorothea Bastanta (1879—84)................... 97

— Dorthe Johanne (1892— ), g. Leerberg..... 106

— Edmund Severin Ditmar (1875— )........... 103

— Einar August (1861), kjøbmand.................. 118

— Einar Christen Daniel (1862—1907).......... 40

— Elen Christine (1796—97)......................46 51

— Elisa (1896— ).......................................... 68

— Elisabeth Bechman (1782)......................... 55

— Elisabeth Bechman (1786—1859)..........55 57

— Elisabeth Svanenhjelm (1819—87),

g. Bolstad.......................................... 106

— Elisabeth Svanenhjelm (1837—1918),

g. Rykken.......................................... 101

— Ella (1900— )............................................ 63

— Elna Grung (1913)...................................... 128

— Elling (1857—94)....................................... 21

— Else (1921— ),........................................... 64

Side

Kahrs, Else Marie (1824—1909)......................32 37

— Else Sophie (1856—1923)......................... 81

— Elsebeth (1901— ).................................... 98

— Elsebeth Paasche (1842—1907), g. Skaar.. 99

— Emilie (1904— )............... 40

— Engel Catharine Heiberg (1797—1869).31 41

— Eva Lude Angell (1918— )....................... 97

— Finn Gran (1894— ), o.r.sakfører.............. 128

— Florence Bergljot (1894— ), g. Heiberg... 130

— Fredrik Johannes Bentzen(1865—1917)42 44

— Frithjof Grotschier (1878— )..................... 43

— Gabriel Heiberg (1839 —63)...................... 102

— Georg (1907— )......................................... 98

— Gerd (1922— ).......................................... 130

— Gerda (1905— )......................................... 96

— Gerhard (1753—1809)

sogneprest Graven.....24 29 31 74 51

— Gerhard (1825—1904), guldsmed..........58 59

— Gerhard (1904— )..................................... 63

— Gerhardine Henriette (1845— ),

g. Christoffersen...................... 103

— Gertrud Magdalene (1858— )...............35 36

— Gudrun (1876)........................................66 69

— Gunnar Bøe (1905—1908)......................... 68

— Gunvor (1901— )...................................... 67

— Haakon Karstein (1918— )....................... 113

— Haldis (1917— )........................................ 113

— Hanne (1825— )........................................ 74

— Hans Andreas (1844— )

til Kræmmerholmen......................... 111

— Hans Andreas (1911— )............................. 111

— Hans Christopher (1903—09)..................... 111

— Hans Jørgen R. S. (1909— )...................... 40

— Harald (1922— )........................................ 105

— Harald Gran (1885— ), skibsreder............. 128

— Harald Rosenkrantz (1890—1919),

skomaker.......................................... 105

— Helga (1866— ).....................................66 68

— Helene (1885 — ), g. Kahrs...................43 50

— Henrik Kristoffer (1895— ),

til Toftegaard.................................... 113

— Herman Andreas (1884—1912).................. 111

— Hilda Cathrine (1889— ), g. Peterson....... 106

— Henrik Bull (1792—1820), skipper............ 46

— Henrik Ditmar (1873— )........................... 48

— Henrik Meyer (1826 —1875), skibskapt.... 47

— Henrich Severin (1786—1831), kjøbmand 80

— Henrich Severin (1861—1864)................... 81

— Henrich Smith (1821—90), kjøbmand....... 80

— Hildegard (1864— ), g. Martens............... 118

— Hjelma Christopha, lærerinde..................... 95

— Hulfrid Emilly (1876—77)......................... 95

140


Side

Kahrs, Hulfrid Emilly (1878— ), g. Petersen....... 95

— Inger Christine (1850— )........................... 35

— Inga Karen Puntervold (1853 —1922)....... 98

— Ingeborg (1909— )................................33 38

— Ingeborg Marie (1862— )......................42 44

— Inger Elisabeth Røhr (1916— )................. 40

— Inger Johanne (1917— )............................ 51

— Ingolf Monrad (1905— )........................... 111

— Ingrid Meyer (1889— )............................. 50

— Ingvald (1860)............................................ 106

— Ingvar Olaf (1867—1890).......................... 41

— Jacob (1869)............................................... 99

— Jacob (1876)............................................... 99

— Jacob Ingemann (1895— )......................... 104

— Jacob Rosenkrantz (1840—86),skibsfører.. 98

— Jacob Severin (1814—15).......................... 100

— Jacob Severin (1817—87) snekker

til Floen............................................ 100

— Jacob Severin (1891).................................. 106

— Jacob Theodor (1853— ), skomaker 104

— Jan Lauritz (1821—75), protokolfører........ 21

— Janette Bernh. Christ. (1820)...................... 21

— Jens (1712—81), guldsmed..12 44 54 78 85

— Jens (1751)..............29 51

— Jens (1753—), guldsmedsvend................... 19

— Jens (1869—1913), tandlæge.................38 39

— Jens Arbo (1828—87), politimester........32 38

— Jens Christian (1836—92), skibsfører........ 96

— Jensine Sophie (1836—1913), g. Meidell.. 131

— Jesper (Caspar, 1759—1811),

foged............................... 15 24 29 72

— Joachim Fredrik Voss (1884— ),

forretningsmand............................... 115

— Johan (1642—1707).................................8 9

— Johan (1711), kjøbmand,

overtoldbetjent...........11 14 44 78 132

— Johan Arnoldus von Westen

(1773—1823), overvraker...........29 74

— Johan Christopher (1687— )..................... 9

— Johan Christopher (1709—10)................... 9

— Johan Eitzen (1865— ), bysælger..........38 39

— Johan Henrik (1903— )............................. 95

— Johan Henrik August (1867— ), disp........ 95

— Johan Jacob (1783—92)............................. 91

— Johan Jacob Busch (1793—1846), kjøbm.. 123

— Johan Lyder (1922— )............................... 98

— Johan Martens (1828—1909),

trælasthandler................................58 59

— Johan Martens (1899— ),

trælasthandler................................... 63

— Johanne (1872—76),...............................66 69

— Johanne Jacobia (1821— ), g. Fleischer.... 123

Side

Kahrs, Johannes Chrilstian (1911— )................... 98

— Johannes Theodor (1875— ), distr.l.......... 98

— John Opdahl (1851—1902), kjøbm......114 117

— John William (1872— ), skibsfører........... 96

— Joseph Johannes Chr. R. (1870— )

kontorchef........................................ 97

— Julius (1844—1922), maler........................ 122

— Julius (1877— ), forretningsm................... 122

— Jürgen ......................................................... 7

— Jørgen (1741—43)...................................... 15

— Jørgen (1745).............................................. 17

— Jørgen (1746—47)...................................... 18

— Jørgen (1748—85), papirtrykker................ 18

— Kaja Cath. Ørbech (1827—1920)............... 22

— Kaja Karoline Halvarda (1874— ),

g. Sund............................................. 21

— Karen (1743—1808), g. Schriver............... 16

— Karen Andrea (1881— ), g. Lokøen.......... 111

— Karen Andrea (1884— ), g. Sæthre........... 113

— Karen Christine (1860)............................... 118

— Karen Hauge (1872—73).......................35 37

— Karen Marie (1887— ).............................. 104

— Karen Olave (1867— ), g. Hauge.............. 21

— Karl Emil Halvor (1876—1901),

kontorist........................................... 98

— Karl Heintz (1918— )................................ 122

— Kathleen Dagmar (1892— ),

g. Amundsen.................................... 130

— Kirsten (1874—76).................................66 69

— Kristen (1896— ), forretningsm..............7 68

— Kristofa Margrete (1909— )...................... 111

— Lars Ditmar (1827—97), kjøbm...........125 130

— Lauritz Joh. H. (1886— ), guldsmed......... 105

— Leif Gran (1896— ), forretningsm............ 129

— Lina Serenne (1898— )............................. 105

— Louise Fredr. Jacob. (1827—1903)........32 38

— Lüder (1676—1747).................................9 85

— Lyder (1759—60)...................................12 132

— Magdalene Elisabeth (1846—93)...........42 43

— Magnus Andreas Gjør (1844—98),

agent............................................42 43

— Magnus Marcus (1794)...........................55 70

— Maren (1755—95)...................................... 23

— Maren Magdalene (1823—66)...............58 59

— Maren Margrethe (1750—51)..................... 18

— Margaretha (1718—19).............................. 85

— Margit Heiberg (1882— ), g. Gamnæs...... 50

— Margrethe (1707— ), g. Hølling................ 9

— Margrethe (1831—1910),.......................32 40

— Margrethe (1876)....................................62 63

— Margrethe (1902— ).................................. 63

— Margrete Elisabet (1922— )...................... 63

141-


Side

Kahrs, Margrethe Johanne (1758—88),

g. Rubach......................................... 23

— Margrethe Marie (1754—85)...................... 78

— Margrethe Marie (1787—88)..................80 81

— Margrethe Marie (1791—1887)..............80 82

— Marianne Cathrine (1822—1901),

g. Trøye............................................ 58

— Marie (1865—1920)...............................66 68

— Marie Augusta (1859— )........................... 81

— Marie Jensine (1857— ), g. Bergh............. 127

— Marie Magdalene (1874— ),

g. Thomasen..................................... 95

— Marie Sunniva Aug. (1872— ),

g. Konow.......................................... 98

— Marius Ditmar (1872— ), tandlæge.......34 39

— Marius Emil (1848— ), kontorchef.......42 43

— Marthe Johanne (1894— )......................... 104

— Martha Maria (1887— ), g. Sæthre........... 113

— Martin Gabriel (1844—81), kjøbm............ 100

— Mathilde (1842— ), g. Meyer.................... 121

— Mette (1682— )......................................... 9

— Mette Cathrine (1841— ), g. Towley......... 102

— Mette Cathrine (1885—95)......................... 104

— Mette Marie (1856—91), g. Weibust.......... 48

— Michala Thora Gust. (1856—57)...........35 36

— Nicolaus (1795—1863), kjøbm............123 f.

— Nicolaus (1833—38)................................... 131

— Nicolaus (1862—63)................................... 129

— Nicolaus (1863—70)................................... 129

— Nicolay (1868— ), læge............................ 62

— Nina (1899— ), g. Mathiesen.................... 97

— Odd (1915— )............................................ 98

— Odd (1919— )............................................ 40

— Olaf Christen (1854—60).......................35 36

— Olaf Christen August (1864— ),

gaardbr...................35 37

— Olave Christiana Anette (1829) ................. 22

Kars, Ole (1864—1913), skibsfører................66 67

Kahrs Ole (1900— ), forretningsm...................... 68

— Ole Christian (1822—91 ), prest................ 74

— Otto Arnold (1883— ), ingeniør................ 114

— Otto Cornelius (1901— ), stud.................. 115

Kars, Paal (1862— ), sakfører........................66 67

Kahrs Paal (1870— ), trælasthandler.........61 62 63

— Paul Schnabel (1790—1874), guldsm....55 57

— Paul Schnabel (1855)..............................61 62

— Pauline Sophie (1769—1844)..........78 83 84

— Peter Ludvig (1869— ), overlærer.........35 37

— Peter Nicolaus (1790)................................. 107

— Randi (1915— )......................................... 50

— Rasmus Dithmar (1853— ), revisor.......43 49

— Regine Rosenkrantz (1871— ),

g. Rosendahl.................................... 99

142

Side

Kahrs, Rolf (1895— ), ingeniør............................ 130

— Sara Magdalene (1817—95),

g. Berg.....................................32 33 47

— Sarah G. H, (1871— ), g. Ballard.............. 103

— Sigurd Gran (1891— ), ingeniør................ 128

— Sigurd Heiberg (1884— ), kontorchef....... 51

— Sigurd Martin Gabriel (1883—1919),

disponent........................................... 97

— Sina Elisabeth (1850— ), g. Birkeland...... 112

— Sofie Fredrikke (1867)............................38 39

— Sophie Charlotte (1907— )........................ 122

— Sophus (1886— ), skibsreder..................... 115

— Sophus Magd. Buch (1918— ).................. 115

— Susanne Sophie (1764—1822).........78 81 84

— Sverre (1877— ), skibsfører...................... 43

— Sverre (1903— ), elektriker....................... 39

— Sverre Gran (1888—91)............................. 128

— Sverre Svanenhjelm (1892— ),

bygningssmed................................... 105

— Søren (1715—94),

kjøbmand..12 15 23 51 76 80 81 87

— Søren (1821— )......................................... 85

— Theodor (1846—50)................................... 100

— Theodor Hjalmar (1872—1923),

forretningsmand................................ 95

— Therese (1870— ), g. Freuchen................. 99

— Thora (1869)...........................................66 68

— Thora (1871— ), g. Sollied....................86 68

— Thora Mich. Gust. (1855—56)...............35 36

— Thorolf Heiberg (1884— ), kaptein.......43 50

— Thorvald (1865—66).................................. 129

— Thorvald (1866— ), kjøbmand.................. 129

— Thorvald (1876— ), agent......................... 43

— Trygve (1878—1902), løitnant................... 43

— Trygve (1914— )....................................... 50

— Trygve (1920— )....................................... 113

— Wilhelm (1878— ), kemiker..................62 64

— Wilhelm (1909— )..................................... 64

— Wilhelm Friman (1859—1912), fabrikeier. 117

— Øistein Kristensen (1897— ), kontorist..... 105

— Øllegaard (1831— ), g 1 ) Daae

g. 2 ) Frøiset......................................... 119

— Øllegaard (1846—93), g. Brügger.............. 112

— Øllegaard (1858— ), g. Schreuder............. 115

— Øllegaard (1860)......................................... 118

— Kalhovde, Oline Sophie.............................. 121

— Kaysen, familien......................................... 121

Kielland, Birgit Kahrs............................................ 126

— Einar, kjøbmand..................................... 127

— Elise........................................................ 127

— Christopher Kahrs, ingeniør................... 127

— Gudny..................................................... 127


Side

Kielland, Jacob de Rytter, postmester.................... 126

— Jacob de Rytter, kjøbmand...................... 127

— Johanne................................................... 126

— Morten Henrik, kjøbmand...................... 126

— Signe....................................................... 127

— Øivind Kahrs, ingeniør............................ 127

Kierulf, A............................................................... 46

Kilde, Goro, Tollefsdtr........................................... 66

Kirchhof, frk.......................................................... 119

Klaveness, Anne Hedevig...................................... 67

Knagenhjelm, Hans, cancelliraad.......................... 24

— Ingeborg Marie............................... 55

— Sophie............................................. 130

Knobel, Jenny......................................................... 44

Knoph, Christine Linde.......................................... 55

Knudsen, Johanne Marie, g. Kahrs........................ 97

— Theodor.................................................. 97

Knutsen, Gemalie................................................... 97

Knutzen, Andrea Dorthea...................................... 49

Konow, Didrik, sorenskriver.................................. 98

— Francis, konsul.......................................... 98

Koppen, familien.................................................... 112

Koren, Johan Clausen............................................ 25

— Magdalene Margrethe................................ 71

— Rebecca Christine, g. Kahrs............20 25 69

— Ulric........................................................... 74

— Ulrich Wilhelm, foged............................... 20

Koss, frk. von........................................................ 84

Kramer, Herman..................................................... 19

— Mette........................................................ 19

Krey, frk................................................................. 122

Kristensen, Charlotte Marit, g. Kahrs.................... 105

— Kristen, skomaker............................... 105

Kroepelien, Maren................................................. 123

Krog, Maren Christine........................................... 37

— Maren Hofman............................................. 17

Krogh, Troels Christian, prest................................ 44

— Johanne Marie von.................................... 126

Krogsrud, Agnes, g. Kahrs..................................... 95

— Rummelhoff, voldmester...................... 95

Krohn, hofagentinde.............................................. 61

— Danchert.................................................61 84

— Wollert........................................................ 84

Kröger, frk............................................................. 122

Kuhlman, Henrich.................................................. 84

Kvalvaag, familien................................................. 111

Lambach, Peter Aug. G......................................... 56

Lampe, Hans.......................................................... 17

Lange, Jacob de..................................................... 14

Langeland, Peter Johan, gaardbr............................ 112

Langsted, Hans, foged............................................ 71

Larm, familien........................................................ 96

Side

Larsen, Eivind Thune, ingeniør.............................. 36

Larsen, lngeborg Marie.......................................... 38

— Johanne Bredine Reb., g. Kahrs................. 67

— Lars, sadelmaker........................................ 67

Lassen, justitsraad.................................................. 123

Lavik, familien.................................................103 —4

Leerberg, familien.................................................. 106

Leganger, raadmand............................................... 91

Legreid, Anna........................................................ 40

— Anna Oline, (Garathun)........................... 40

— Baard, gaardbr.......................................... 40

Lem, Charlotte Amalie........................................... 82

Lexau, Mette.......................................................... 18

Lie, Jonas............................................................... 66

Lied, Pauline Mathilde........................................... 57

Lind, Jens............................................................... 18

— Jørgen, kjøbmand....................14 17 18 19 83

— Karen, g. Kahrs.................12 14 16 78 84 87

— Maren........................................................14 18

Lindblom, Birthe.................................................... 35

Lindemann, Henriette............................................ 36

Lippe, Jean v. d., assessor..................................44 51

— Thomas v. d., commerceraad...................... 51

Ljone, lver Michelsen............................................ 57

Lofthus, Olaf.......................................................... 65

Lokøen, familien.................................................... 111

Lude, Magdalene Elisabeth, g. Kahrs.................... 94

— Mathias, skibsfører............................94 96 100

— Mathilde Laurentze, g. Kahrs...................... 100

— Petra Kristine Angell, g. Kahrs.................... 96

Ludwig, Bertha Caroline, g. Kahrs........................ 103

Lund, Margrethe Friis............................................ 36

— provstinde..................................................... 46

Lundesgaard, Elling............................................... 20

— Inger Marie, g. Kahrs...................... 20

Malmberg, Hildur Joseph., g, Kahrs...................... 130

— Hugo, regimentsintend......................... 130

Martens, Cathrine Marie, g. Kahrs........................ 58

— Ditlef, bakermester.................................. 118

— Fridthjof, bakermester............................. 119

— Hildegard Kahrs...................................... 118

— Johan, kjøbmand..................................... 58

— Margrethe Henrikke, g. Kahrs................ 61

— Mette Marie............................................. 47

— Nicolay, bakermester............................... 118

— Nicolay Johan, kjøbmand....................... 61

Mathiesen, Athalie Sophie, g. Kahrs..................... 49

— Carl Aug., grosserer............................. 98

— Erling Sverre, kontorchef..................... 97

— Jan........................................................ 98

— Rasmus, kjøbmand............................... 49

— Meidell, Aagot...............................131 132

143-


Side

Meidell, Anna Margrethe....................................... 131

— Birgithe Kahrs.......................................... 129

— Birgithe Munthe Finde............................. 125

— Christian Garup, oberstl.....................125 131

— Christian Jacob, læge............................... 131

— Christopher Kahrs, forretningsmand....... 129

— Inga.......................................................... 129

— Johan Peter Thams, forretningsrnand...... 129

— Joh. P. T., grosserer................................... 129

— Johanne.................................................... 129

— Lars Mathias Hille, landhandler............... 129

— Lars Thams, forretningsmand.................. 129

— Marie Helene............................................ 131

— Nicolaus Kahrs, bankass.......................... 132

— Sophie Jensine.......................................... 132

— Thomas Henrik Finde, oberstl................. 131

Meldal, Ingeborg Cathrine .................................... 76

Melhagen, Ole Helgesen, gaardbr.......................... 66

— Tolene Olsdtr., g. Kahrs........................ 66

Meltzer, Clamer Eberhard.............................9 60 91

Meydell, Stephan Barclay...................................... 15

Meyer, Albert jr...................................................... 91

— Albert Henrich............................................ 79

— Anna Alida................................................. 90

— Anne Elisabeth........................................... 47

— Anne Sophie Beyer..................................... 114

— Arnold, sogneprest..................................... 110

— Bernt Andreas, police-off. og hans barn.... 121

— Ellen Johanne, g. Kahrs.......................116 117

— Henrich, stadsmægler............................47 123

— Kaja............................................................ 116

— Michael Schram, skom.............................. 121

— Olche Christine.......................................... 57

— Wilhelm Friman, farvem......................117 119

— Zarine Ernestine......................................... 63

— Øllegaard, g. Kahrs.................................... 110

Michelsen, Nils ..................................................... 98

Middelthon, Anne Marie, g. Kahrs....................15 84

Mohn, Albert.......................................................... 107

— Christian...................................................... 91

— Divert H...................................................... 123

— Margaretha Albertine.................................. 91

Mohrsen, Christ. Joh., stiftamtskr.......................... 10

Molle, Marcus, kjøbm..................................10 11 12

— Peter, kjøbm............................................... 11

Monrad, frue.......................................................... 123

Monsen, G., lærer................................................... 121

Mortensen, Birgitte................................................ 47

Moss, Marthe Marie............................................... 114

Mossin, stiftsprovst................................................ 18

Motzfeldt. Elen Christine....................................... 46

— Peter, degn........................................... 45

Side

Mouritzen, major................................................78 83

— oberstinde............................................ 84

Mouritzen, Susanne Sophie................................... 84

Mundt, generalaudit............................................... 84

Munson. Carol. Dorot., g. Kahrs........................... 106

Munthe, Anna Christophersdtr............................... 19

Myklebust, fam. fra Herø...................................... 104

Mølbach, Chr......................................................... 51

Møldrup, Elisabeth................................................. 102

Møller, Abraham.................................................... 82

— Hans Christian, provst............................... 121

— Henrich Joachim....................................83 107

— Johannes, guldsmed................................... 12

— Willum........................................................ 15

Mørch, Lovise........................................................ 46

Møvik, Hans H. pakmester.................................... 104

Naatland, Brynhilde............................................... 112

Neergaard, Anne H. E., g. Kahrs........................... 74

— Joh. Fr. de. amtmand............................ 74

Nepstad, Axel, kjøbm............................................. 86

Neuman, Anette Cathr............................................ 21

— biskop...................................................... 31

Nicolaysen, Johanne Elissabeth............................. 97

Nielsen, fam. paa Bjørgan...................................... 102

— A.............................................................. 46

— Nicolay Martin......................................... 101

— Nicoline Pauline....................................... 38

Nilsen, Axel, sporvognsf........................................ 128

— Einar, dekorationsmaler............................. 102

Nissen, Jørgen Leganger........................................ 46

Nitter, Sara Dorothea............................................. 115

Nyhammer, Ludvig................................................ 104

Næsgaard, Jensine..............................................97 117

Nøklebye, familien................................................. 130

Nørbech, Carla Christine....................................... 128

Ohmann, Elisab. Birg............................................ 123

Olberg, Anna Louise.............................................. 51

Olsdatter, Anne Christine....................................... 48

Olsen, A................................................................. 70

— Arthur Hjalmar............................................ 48

— Berentza Christine....................................... 48

— Bernt, skibsfører.......................................... 47

— Charlotte Louise Elis.................................. 74

— Elna Marie, g. Kahrs................................... 37

— Inga Wangel................................................ 101

— Ingeborg Cath. Krogh................................. 121

— Ingvald Alfred............................................. 48

— Johan M., bankkasserer............................... 51

— Karen Mathea, g. Kahrs.............................. 49

— Marie, g. Kahrs........................................... 106

— Ole Sari....................................................... 48

— Osvald Harald............................................. 48

144


Side

Olsen,William, godseier......................................... 37

Opdahl, Henrik, gaardbr......................................... 118

— John, lensmand......................................... 114

— Martha Marie, g. Kahrs............................ 113

— Ottine Gunh., g. Kahrs............................. 114

Oppegaard, Anna, g. Kahrs.................................... 21

— Halvardus............................................ 21

Osten, Charlotte Am., g. Kahrs.............................. 81

— David Henr. von, kjøbm.............................. 81

— Ottesen, byfogd........................................... 49

Paasche, Benthe Cath........................................81 82

Paludan, Cath. Elis., majorinde...................41 54 69

— V., major.................................................. 55

Paulsen, Andrine Pauline....................................... 130

— Erna.......................................................... 116

— Jacob, kjøbmand...................................... 116

Paus, Olaf, ingeniør................................................ 127

Pavels, biskop....................................................30 55

Pedersen, Ole, gaardbr........................................... 49

Petersen, stiftamtm................................................. 84

— Else......................................................... 96

Petersen, Henr. Christ., kontorchef........................ 95

— Lilly Alvilde............................................ 96

— Peter, bademester.................................... 95

— Victor....................................................... 96

— Thim....................................................18 83

Peterson, familien.................................................. 106

Pettersen, Anna Elisa............................................. 68

— Helene................................................43 44

Piettre, Marie Eugenie Irma.................................. 68

Pihl, Gotfried......................................................... 57

Pisani, Magdalene Marie....................................... 97

Pontoppidan, Erik, biskop..................................19 78

— bispinde............................................ 18

Prag, Diedrich....................................................91 132

— Elsebe............................................................ 107

Puntervold, Angusta Olava, g. Kahrs..................... 35

— Ole, kjøbmand.................................... 35

Rachløw,Catharina Jespersdtr................................ 24

Rambjør, familien.................................................. 111

Ramm, Henr. Preben von...................................... 55

— Sverre, kommissionær.............................. 95

Rasch, Nille Cathrine............................................. 15

Rasmusdatter, Siri.................................................. 113

Rasmussen, Cornelie, g. Kahrs.............................. 79

— Henrich, kjøbmand..................23 79 81

Reiersen, mad........................................................ 51

Reimers, Arnoldus, skuespiller.............................. 38

— Henrich.................................................... 81

— Kirsten..................................................... 85

Reiner, Abigael....................................................... 51

— Gerhard....................................................... 46

Side

Reinholtsdatter, Mikolena...................................... 112

Rennord, Anna....................................................... 85

— Jens, prest............................................18 24

Rhode, Claudius, prest........................................... 81

Rich, Rebecca Margrethe....................................... 16

Rieber, Johanne Marie........................................... 119

Riisnes, familien.................................................... 121

— Sygni Hognesdtr.................................111 119

Robsahm, Andreas Chr. K. trælasthandler............. 36

— Augusta Magdalene............................... 36

— Christopher Kahrs, grosserer................ 36

— Edvard Johan, sakfører.......................... 37

— Erling..................................................... 36

— Gundhild Marie..................................... 36

— Harald, ingeniør.................................... 36

— Johan Lauritz, kjøbmand...................... 36

— Lars Andreas, lensmand........................ 37

— Leif, grosserer....................................... 33

Roggen, Anders Hetland........................................ 94

— Jochum..................................................... 14

— Johanne Henr. Christ., g. Kahrs...........93 94

Roll, Kristian, advokat........................................... 127

Rongsvaag, Anders G., gaardbr............................. 112

Rosendahl, familien............................................... 99

Ross, Clarchie Warnersd........................................ 12

Rubach, familien.................................................... 23

Ruus, Karen Christine............................................ 83

Rykken, familien.................................................... 101

Rødseth, Dagny Françoise, g. Kahrs..................... 63

— Daniel, skibsfører.................................... 63

Røhr, Emilie Elis., g. Kahrs................................... 38

— Ole Christophersen, skibsfører.................... 38

Rønnow, Inger........................................................ 84

Rørdam, Chr. B., provst......................................... 69

Sagen, Lyder.......................................................59 75

Samsonsdatter, Mari.............................................. 41

Santen, Peder von.................................................. 18

Sars, Anne Elisabeth..........................................11 85

— Hans..........................................................11 24

— Henrich, brygger........................................... 11

Saxtorph, Margaretha Usia, g. Kahrs..................... 73

— Ole Christian, prest............................... 73

Schacht, Elsebe Petersdtr....................................... 87

Schanche, Elisabeth............................................... 46

— Johannes................................................ 51

— Theophilus............................................. 46

Schielderup, Andreas, prest................................... 69

— Christine Bernhof.............................. 31

— mad................................................... 31

Schiøth, Henrich.................................................... 15

— Olave........................................................ 40

Schmidt, Louise, g. Kahrs...................................... 122

145-


Side

Schnabel, Inger Margrethe..................................... 55

— Marianne Cathr., g. Kahrs...................... 54

— Paul, provst..................................51 55 57

— Rasmus, prokurator................................ 69

— Silla (Cecilia)...............................55 57 69

Schneider, Christopher........................................... 82

— Elisabeth...........................................81 91

— Jacob Peter............................................ 107

— Massi..................................................... 91

— Peter Gerh, stadskapt........................91 92

Schnitler, Didrich H., prest.................................... 69

Schouboe, stiftsbefalingsm.................................... 15

Schreuder, Otto Chr., landhandler.......................... 115

— Vilhelm H. Heiberg, gaardbr................ 115

— familien................................................ 116

Schriver, familien...........................................16— 17

Schröder, Gillis, kjøbm ......................................... 76

— Wilhelmine Constance........................... 83

Schultz, Anna......................................................... 16

— Jochum..................................................... 15

Schuman, Andreas.................................................. 123

Schuman, Johan..................................................... 107

Schwings, Regine................................................... 63

Segelche, major...................................................... 41

Sellevold, familien................................................. 111

Simonsen, Grace Elisabeth.................................... 63

Sjursdatter, Marit................................................55 57

Skaar, Knud Olai Nilsen, jægteskipper.................. 99

— Nils Nilsen, skibshandler............................ 99

Smed, Drude Marie................................................ 25

Smidt, Petriche....................................................... 23

Smit, Catharina...................................................... 98

— Gedsche........................................................ 11

Smith, Cathrine Lucie, g. Kahrs............................ 47

— Didrich, skomaker...................................... 47

— Elisabeth..................................................... 83

— Else Sophie, g. Kahrs................................. 80

— Henrich, kjøbmand..................................... 80

— Margrethe Marie....................................78 83

Sohlrieder, Christopher.......................................... 92

Solberg, Halvar Rasmussen................................... 41

— Torgils Halvarsen, gaardbr....................... 41

Sollied, familien..................................................... 69

Spend, Anne Cathr. Jensdtr..............11 15 24 76 85

Spilde, Brynjel, klokker......................................... 55

Staman, Christine.................................................. 19

Stamer, Margrete.........................................88 91 132

— Peter, stadskapt.......................................... 123

Starke, Johan, foged i Kuhstedt............................. 85

Steen, Elisabeth Marie, g. Kahrs........................... 40

— Ingeborg Marie............................................ 122

— Joseph, kjøbmand........................................ 40

Side

Steine, Johannes, landhl...................................115 f.

Steineger, Johan A. H............................................ 109

Stender, Aagot........................................................ 127

Stensrud, Astrid Solveig........................................ 39

Stinning, Berent, kjøbmand................................... 87

Stoltz, Christopher Greve...................................... 91

— Johan.......................................................... 87

Stomperud, Gina Amundsen.................................. 95

Stowby, familien.................................................... 48

Stratzburg, Fridrich................................................ 85

— Gedsche Hedevig................................ 23

— Petter, kjøbmand................................. 76

Strøm, Andreas, kjøbmand..................................... 32

— Inger Marie, g. Kahrs................................. 31

Stub, Jacob, skipper............................................... 85

— Mette Cathrine.............................................. 100

— Regine, g. Kahrs............................................ 85

Stuwitz, Mette........................................................ 107

Sund, familie..................................................21— 22

Svarting, Augusta................................................... 128

Svendsen, Conrad Iver, kjøbm............................... 116

Svendsen, Fredrik Christian, repslager............116 f.

— Fredrik Chr., kjøbmand......................... 117

— Henrik................................................... 38

— Henrik Kahrs (Svendsen-Berg)............. 39

— Henrik Nicolay, grosserer..................... 38

— Jens Arbo Kahrs.................................... 39

Sylow, Arnoldus v. Westen, prest........................... 25

Synnestvedt, Hans Jørgen R.................................. 39

— Marie, g. Kahrs................................. 39

Sæthre, familien..................................................... 113

Sætre, Elias M. Olsen, lods................................... 112

— Marie Andersdtr.......................................... 107

Sørensen, Inger Maria............................................ 33

Tackle, familie........................................................ 114

Tambs, Cecilia Catharina....................................... 37

Tanch, Adolph....................................................17 83

— Jørgen.......................................................... 23

— Maren................................................18 19 83

Taugle, Anders Torjusen........................................ 102

Tausan, J. A., major................................................ 42

— Jørgen, A., løitnant.................................... 31

— Karen Treubler.......................................... 31

— N. C., kaptein............................................ 41

Tehne, familien....................................................... 9

Tellefsen, Mathilde, g. Kahrs................................. 96

— Ole Barth, skibsfører.............................. 96

Thaisen, Anna........................................................ 123

Thams, Johanne Petrea........................................... 129

Thomasen, Hans A. S., kjøbmand.......................... 95

— Johannes Stensland, skipper................ 95

— Marguerith Kahrs................................. 95

146


Side

Thorbjørnsen, Thyra.............................................. 35

Tidemand, Ole, biskop........................................... 24

Timmermand, Th. P., provst................................... 45

Toft, Martha........................................................... 112

Tolstrup, Christiane................................................ 33

Tomkins, Lucy Alice, g. Kahrs.............................. 129

— Samuel, agent......................................... 129

Tonnesdatter, Wibiche........................................18 23

Tonning, Jacob....................................................... 124

— R............................................................. 41

Torblaa, Alis........................................................... 57

Torjussen, Ida Randi.............................................. 127

Torkildsen, Margit Kr., g. Kahrs............................ 105

— Mons, arbeider.................................... 105

Towley, familien..................................................... 102

Tøye, David Andersen........................................... 23

— Erich............................................................. 58

— Hans Henrich, seilmaker.............................. 58

— Karen............................................................ 19

— Sophie Cathrine............................................ 59

Tscherning, Halvor................................................. 21

Tweidernann, Anne................................................ 11

— Marje Ditmarsdtr.............................. 85

Tøys, Dorothea....................................................... 85

Uchermann, Sophie Amalie................................... 99

Undall, Cathrine Jersin.......................................... 69

— Christian, regimentskv.............................. 23

— Jens Fredrik, kaptein................................. 76

— Lars Fredrik............................................... 76

Utne, Fin................................................................ 36

Vahl, Martin R., professor...................................... 81

Vestre, Olave Gurine Marie................................... 69

Vibe, Ferd. Ludv. ingeniør..................................... 97

— Lilly Margrethe, g. Kahrs............................. 97

Viegeboe, lærer....................................................... 19

Vik, Edvin Olsen.................................................... 102

Side

Voss, Joach. S., sogneprest.................................... 114

— Magda Elisab. Kr., g. Kahrs.......................... 114

Wahlstrøm, Bjarne................................................. 21

Wallem, Michael.................................................... 123

Walter, Henrik D. F., ingeniør................................ 126

Wang, Fred............................................................. 121

— Johanne Edvardine, g. Kahrs...................... 39

— Søren, apotheker.......................................... 39

Weibust, familien................................................... 48

Weiner, Hans Lennertsen....................................... 12

Weinman, Anne Cath............................................. 84

Werness, Frantz Dekke, skipper............................. 123

— Henry Theodor, mekaniker..................... 123

Westreim, Sjur Johnsen.......................................... 57

Wettergreen, Ove M., skibsinsp............................. 116

— Wilh. O. M. disponent....................... 116

Weybye, Marie Cathr............................................. 57

Weyer, Hercules, sorenskr...................................... 46

— Inger Margrethe......................................... 46

Wiedemann, Anne Beathe...................................... 83

— Johan Christ., kjøbm.....................83 123

Wiese, Anne Sophie............................................... 107

— Georg, kjøbmand......................................... 118

— Gerhardine Marie Krohn............................. 96

— Marie, g. Kahrs........................................... 118

Wilgohs, Hinrich, kjøbm........................................ 79

Will, Stinche........................................................... 12

Williams, David Walter.......................................... 48

Wingaard, Christence............................................. 73

— Nils Bang............................................. 23

Witte, Johan, prest.................................................. 19

— mad.............................................................. 78

Wold, Ole Nilsen, inkassator.................................. 99

— Regine, g. Kahrs........................................... 99

Wærness, Henrikke................................................ 99

Østreim, Johannes, skomaker................................ 82

147-

Similar magazines