Views
1 year ago

Familien Kahrs

2. september 1785 til

2. september 1785 til sogneprest i Strandebarm, hvor han blev i 40 aar. Provst over Hardanger og Voss. Efter sit giftermaal hadde han en strid med sin provst, P. H. Hertzberg, idet denne vistnok som provst har anseet sig berettiget til at vie sine prester. Aarsaken fremgaar av følgende avsnit av brev fra Ditmar Kahrs til provst Hertzberg dat. Iverhus prestegaard 19. januar 1788: “Hovedsagen er jo noget for copulationen. — Herved erklærer ieg: at ieg er villig “til at betale noget, Dersom De viiser mig det sted i Ritualet, Lov, Forordninger eller Rescrip- ”ter som fastsætter hvad en provst tilkommer i salario, naar han copulerer en underordnet “sogneprest; thi hvad som er fastsat for brudevielse i almindelighed undser ieg mig ved at “byde Dem og De formodentlig og at modtage, men dersom ingen lov determinerer det, vil “ieg efter Deres egen billigelse, naar det kun ikke overskrider hvad mine Omstændigheder “kunne taale, gierne købe mig fri fra en mig kiedsommelig kor- “respondance om intet”. 11. juni 1788 klager provsten til bispen og ber om forsvar “mod de Insulter Velærværdige Hr. “Ditmar Kahrs har anbragt mod mig som hans herreds “provst, ved ikke allene at gaa mig forbi og have ladet sig “copulere i hans huus med sit Sødskende barn, som hos “ham til da stedse haver opholdet sig, af “til forretningen u-competent præst, men “og at begegne min broderlige forestilling “til ham om hans u-retmæssige forhold deri, “i 3de skrivelser, hvilke i copia underdanig “her hoslagte, med vrangviise spottende “og fornærmelige udtryk”. Det værste uttryk var: “Dette er aarsagen hvorfor ieg tilbyder mig at “give efter for Deres paastand, som ethvert fornuftigt “menneske indseer er urimelig og ubillig”. Striden endte med at Ditmar Kahrs betalte 4 rd. og beklaget sine skarpe uttryk. I sine dagbøker skriver biskop Pavels under 30. juni 1818: “Provst Kahrs er en sygelig, lille, mager Mand, ,,72 aar gl, meget stille og beskeden i sit væsen. Han skal “besidde agtværdige Kundskaber, og skriver godt for sig, men en Seendrægtigheds “aand hviler over ham i alt hvad han foretager sig, og nu, efter at have seet ham, kan “ieg saa ganske gjøre mig Begreb om, hvorledes han pusler omkring i Huset, eller sidder ”ved sin Bog og fordyber sig i den, eller synker hen i et saligt farniente, og bortskyder al “Tanke om ubehagelig Anstrengelse”. Ved samme visitats besværet bønderne sig til bispen over at presten saa sjelden holdt konfirmation, saa at barn der hadde upaaklagelige kundskaper gik ukonfirmerte til sit 17-18 aar. Bispen mindede med “Sagtmodighed den “fromme, beskedne Olding om at lempe sig saavidt mulig efter sin Almue, ligesom jeg “ogsaa baade der og især i Gaar i min Slutningstale bad Menigheden vise ham velvillig “Skaansel”. Ved sin visitats juni 1821 siger Pavels at Kahrs er “yderst svag, baade paa “Sjæl og Legeme, det er tungt at en saadan reen Invalid skal nødes til at forrette Embedet, “og det uden Hjælp.” Ministerialbøkerne fandt biskopen godt ført, ved “Skoleprotocollen “var adskillig at anmerke, ved Fattigprotocollerne end mere, da 42 aars Regnskaber ere 30

“usluttede. jeg raadede Kahrs at skrive til Stiftsdirectionen, forklare Umueligheden af nu “efter saa lang Tids Forløb at aflægge Regnskab, hvortil næsten alle Data mangler, og bede “om Tilladelse til at give en almindelig Prospectus over den forbigangne Tid og derefter “indsende Regnskaberne for 1817-20, hvilke synes at være færdige og i orden. Dette, som “er uden Conseqvence, maa vel bevilliges, og hans Efterladte ere i sin Tid befriede fra “Chicane og Ansvar.” - Det at de sidste aars regnskaper var i orden, hænger mulig sammen med fortællingen om at hans datter Ditmarine førte bøkerne for ham. 9. juti 1825 skulde biskop Neuman holde visitats i Strandebarm. Mot den tid biskopen var ventende gik provsten ned til sjøen for at være parat til at ta imot sin overordnede. Men ventetiden blev lang, tilslut gik han hjem, og paa sin hustrus anmodning gik han tilsengs. De skulde nok varsle ham i ret tid. Men da biskopen en times tid efter kom var provst Kahrs død, han var sovnet stille og fredelig ind i sin seng vel 79 aar gl. Gift 1786 paa Iverhus prestegaard i Strandebarm med Magdalene Margrethe Christie Heiberg f. i Jølster 25. april 1766 † paa enkesædet Tangeraas i Strandebarm 26. oktober 1843, datter av Ditmar Kahrs’ morbror og formand i embedet Christen Heiberg og Engel Marie Christie. Egteskapsbevilling løst for 3 rd. til St. Jørgcns hospital i Bergen p. g. av slægtskapsforholdet. Ditmar Kahrs’ 5 barn: (V. 1—5). 1. Ditmar Kahrs, f. 1788, † 1800. 2. Christen Heiberg Kahrs, f. 1790, † 1853, g. Strøm. 3. Engel Catharina Heiberg Kahrs, f. 1797, † 1869, g. Solberg. Side 41. 4. Ditmarine Kahrs, f. 1802, † 1875, ugift. 5. Caspar Kahrs, f. 1804, † 1887. g. Bentzen. Side 42. V. 1. Ditmar Kahrs, f. 7., dpt. 13. august 1788. (Fad.: Hr. lieutn. Jørgen A. v. Tausan, Hr. Gerhard Kahrs, klokkeren Sr. Brygman, jomf. Christine Bernhof Schelderup). † 5. begr. 13. juli 1800. V. 2. Christen Heiberg Kahrs, f. 5., dpt. 14. september 1790. (Fad.: Hr. major von Butler, Hr. lieutenant Jørgen D. Holst, Monsr. Burggraff, Mad. Schielderup, mad. Kahrs, Ulvig. jomfr. Karen Treubler Tausan). † i Drøbak 29. mars 1853. Overtoldbetjent. Da det under krigsaarene 1807—1814 viste sig stor mangel paa officerer ved Bergenhusiske regiment oprettet chefen generalløitnant Hesselberg en “militærmathematisk skole” til utdannelse av saadanne, og denne skoles elever gjorde samtidig officers eller underofficers tjeneste indtil de hadde tat officerseksamen. Christen Kahrs kom i tjeneste 20. februar 1809 som frikorporal og elev ved denne skole, utnævnt til secondl. à la suite 15. august s. a. Tjenstgjorde ved nordre Nordhordlandske kompani av Bergens bataljon. Forsattes 2. mai 1812 til tjenstgjørende Jægerkompagni, utn. til premierl. 16. januar 1813, ansattes ved armeforandringen 1818 som premierl. ved Søndhordlandske kompagni i Hardangerske nat. Musketerkorps (Barstad: Bergens forsvar). Tok avsked 26. februar 1823, blev s. a. undertoldbetjent i Drammen distrikt, (Larvik), 29. november 1830 overtoldbetjent i Tønsberg distrikt. forflyttet 23. september 1842 til Kristiania distrikt, (Drøbak). 31

December Januar Februar Marts April Juni Maj Juli ... - Aarhus Tech
VisitSkanderborg_brochure
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Kunst und Ko
Oplevelser for hele familien i efterårsferien - Agedrup Skole
Nyhedsbrev 16sider sept. 08 - Cultours
Efterår 2012 (Kristine) - Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat
Sassnitz – juli og august 2009. - Destinationen.dk
Faxe Bogtryk / Grafisk - tryggevaeldeprovsti.dk
Friluftsgudstjeneste i Byparken søndag den 10. juni kl. 10.30
Hent Sorgennyt her - Lyø Kirke
TEMA: SANGENS ÅR - Sct. Nicolai Kirke
Kunstnere besøger Tingbjerg - Tingbjerg Forum
2 Juni Juli / August 2012 - Alt er vand ved siden af Ærø
Juni - Juli - August 2010 - Herslev kirke
SOMMERFERIEBOGEN - Rødovre Kommune
Kirkebladet - Hirtshals Sogns forside
Juni, Juli og August 2012 - Mariendal kirke
Skt. Hans i Møllevangskirkens have -‐ læs side 21
79 · ÅRGANG · NR.3 · JUNI - JULI - AUGUST · 2013 - Asnæs Kirke
Hornbæk Idrætsforening Informerer - TIL 3100.DK
NATURGUIDEN - Udtryk 2011 i Øster Hornum
Juli · August 2012 - Ulfborg Sogn