Views
1 year ago

Familien Kahrs

Gift i Bergen 19.

Gift i Bergen 19. februar 1895 med Anna Elisa Bøe, f. i Bergen 31. juli 1869, datter av skipper senere fyrvogter ved Vatlestrømmen Otto Bohmer Bøe og første hustru Anna Elisa Pettersen. Fru Kahrs eier og bebor Welhavensgt. nr. 19. — 5 barn (VIII 1—5). VIII. 1. Elisa Kahrs, f. i Bergen 5. mars 1896. Eksamen ved Kristiansand seminar 1916. VIII 2. Kristen Kahrs, f. i Bergen 30. mai 1897. Eksamen ved Bergens handelsgymnasium 1914 og fra 21. juli s. a. ansat i firma Behrens & Kahrs til juni 1921, da han for sin videre uldannelses skyld opholdt sig 1 aar i Leipzig. Fra 1. november 1922 atter ansat hos Behrens & Kahrs A/S. VllI. 3. Ole Kahrs, f. i Bergen 1. april 1900. Har gjennemgaat Bergens handelsgymnasium og er nu ansat i Wilhelm Kahrs’ forretning. VIII. 4. Ditmar Johan Kahrs, f. 1. mai 1904, † 20. januar 1908. VIll. 5. Gunnar Bøe Kahrs, f. 29. august 1905, † 14. november 1908. VII. 3. Marie Kahrs, f. 11. mars 1865, † i Rom 13. april 1920. Hun foretok flere reiser til England og Frankrig for at studere sprog. Fast bosat i Frankrig fra 1893. I 1910 arvet hun efter sin pleiemor madame Marie Eugenie Irma Piettre et gods i Thory, departementet Somme, Frankrig, hvor hun i 1913 til minde om sin pleiemor oprettet hjem og husholdningsskole for unge forældreløse piker. Ved krigens utbrud blev barnene sendt til et sikrere sted, hun selv blev tilbake optat med nyttig arbeide for de franske soldater. I mars 1918 blev hun beordret til at forlate sit hjem, det blev besat av franske tropper. Da hadde hun ogsaa hørt den ustanselige kanontorden i 4 aar og mange gange maattet søke ly for granaterne i den gamle, dype kjelder med fare for at bli indesperret der. Hun drog til Paris, søkte og blev — trods utlænding — antat som sykepleierske ved et militærhospital i St. Cloud hvor hun tjenstgjorde indtil fredsslutningen. Ved tilbakekomsten til Thory fandt hun sit hjem nedskutt og tomt. Hun blev der en tid i primitive forhold indtil hun i februar 1920 foretok en rekreationsreise til ltalien. Der paadrog hun sig lungebetændelse og døde i Rom. Marie Kahrs var gjentagne gange hjemme i Norge paa besøk og bevarte usvækket sine interesser for Norge og norske forhold trods de mange aar i fremmed land, likesom hun vedblev at være norsk statsborger. Ugift. VII. 4. Helga Kahrs, f. 4. december 1866. Har gjennemgaat den kvindelige industriskole i Kristiania og er senere utdannet som sykepleierske ved “Victoriahaus” i Berlin. Arbeidet endel aar som privat sykepleierske, senere som husbestyrerinde til hun 27. juni 1909 blev ansat som oldfrue ved Eg asyl ved Kristiansand, hvor hun fremdeles er. Ugift. Vll. 5. Ditmar Kahrs, f. 23. mars 1868, †14. november 1869. VII.6. Thora Kahrs, f. 21. april, † 17. november 1869. VII.7. Thora Kahrs. f. 22. mars 1871. Mottok 1920 Rode Kors’ hæderstegn for sit arbeide i “Strindens Kreds av Norges Røde Kors”. 68

Gift i Domkirken 10. juli 1891 med Olaf Gustav Sollied. f. i Bergen 19. august 1863, søn av forvalter Henning Olsen Sollied og Olave Gurine Marie Vestre. Olaf Sollied er student fra 1881, cando med. juni 1889. Like efter eksamen ansat som assistentlæge ved Gaustad asyl til han 22. november 1890 blev utnævnt til distriktslæge i Lyngen. Permission fra dette embede mai 1893 for at fungere som reservelæge ved Gaustad asyl, hvor han var 3 aar. Tilbragte vinteren 1896—97 i Berlin — Heidelberg i studieøiemed og overtok Lyngen distrikslægeembede igjen april 1897. 13. december 1900 konst. distriktslægc i Hevne, utnævnt 19. oktober 1901 til direktør for Rønvik asyl, 18. april 1912 for Rotvold asyl og ansat som direktør og ovcrlæge ved Bergens kommunale asyl Neevengaarden 1. juli 1920. — 8 barn. 1. Kirsten Kahrs Sollied, f. i Lyngcn 19. mai 1893. Telegrafisteksamen 19. mars 1910, fast ansat ved Trondhjems station 1. december 1912. Gift i Lade kirke 31. december 1915 med Toralf Osvald Gjermstad, f. 3. mai 1886. Ingenør fra Trondhjems tekniske skole 1907, s. a. ingeniørassistent ved statens veivæsen. Fra høsten 1917 avdelingschef ved Trondhjems stadsingcniørkontor. — 3 barn. 2. Ingrid Sollied, f. i Kristiania 22. januar 1895, † i Lyngen 13. april 1898. 3. Olaug Sollied, f. i Vestre Aker 5. juni 1896, † i Lyngen 30. mars 1899. 4.Henning Olalssøn Sollied, f. i Lyngen 16. februar 1898, † paa Rotvold 3. juli 1915. 5.Ragna Sollied, f. i Lyngen 13. september 1900. Student Fra Trondhjems kathedralskole 1920, blev 18. januar 1923 ansat som assistent ved Bergens off. Bibliothek, efter nogen aars volontørtjeneste. 6.Helga Kahrs Sollied, f. i Bodin 14. august 1903. 7.Thora Kahrs Sollied, f. i Bodin 9. september 1905. 8.Marie Kahrs Sollied, f. i Bodin 12. august 1911, † 9. december s. a. VII. 8. Johanne Kahrs, f. 1. juni 1872, † i Bergen 23. december 1876. VII. 9. Kirsten Kahrs, f. 18. januar 1874, † i Bergen 21. december 1876. VII.10. Gudrun Kahrs, f. 9. mai 1876, † i Bergen 22. december s. a. VI. 8. Cathrine Marie Kahrs, “Trine”, f. 17. mai 1835, † i Bergen 5. mai 1870. Hun var en tid guvernante hos landhandler Hansen, Rønneid i Lyster. Ugift. V. 5. Ditmar Kahrs, f. paa nedre Hagestad 10., dpt. 13. december 1792. (døpt av Hr. Christian Bolle Rørdam const. provst i provstiet og sogneprest for Kintzervigs kald Faddere velbemelte Hr. Rørdam, Hr. Andreas Schieldrup sogneprest for Wigøers kald, Hr. Didrich Hegerman Schnitler res. capellan til Kintzervig paa Hr. Dithmar Kahrses vegne sogneprest til Strandebarm, Sr. Rasmus Schnabel kongl. beskikket advokat i Bergens stift, Frue majorinde Cath. Elisabeth Palludans paa frue provstinde Rebecca Christine Kahrses vegne, mad. Cathrine Jersin Undal /: bemelte Schnabels kone :/ og jomfru Silla Schnabel). Han blev sat i Bergens latinskole av sin far 1805. I aarene 1807—09 fik han karakteren “godt haab”, 1810—11 “meget godt haab” og blev det aar dimiteret til universitetet, men kort før sin avreise druknet han under badning i Lungegaardsvandet. Under sin skolegang hadde han hat tilhold hos sin fars ungdomsven stiftsprovst Knud Fleischer og efter sin fars død blev han som søn i huset og stiftsprovsten opnævntes til hans værge. † 21. juni, begr. i Domk. sogn 26. juni 1811. 69

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Kunst und Ko
Tema: Arbejde og familie - Forsvarskommandoen
April September Jänner März Juli Feber August Mai Juni
Mikkel Willum - Fjernvarmens Udviklingscenter
djøfbladet - DG Media
December Januar Februar Marts April Juni Maj Juli ... - Aarhus Tech
Personal Leadership - IBC Euroforum
Kirkebladet september 2011 - Dybbøl Kirke
Klik her for at hente kirkeblad nr. 2 - Fløng kirke
JUNI - JULI - AUGUST 2013 - Kirke Saaby Kisserup pastorat
Langenæs Kirke & Sogn - Sisu-Mbk
Kirkeblad 9. årgang nr. 3 - Løgumkloster Kirke
Kirkeblad 39 for Arrild og Branderup sogne Juni
Sommerferie-aktiviteter 2010 - Haderslev Bibliotek
Klik her for at læse Sognebladet juni 2012. - Herlufsholm Kirke
Sommerferie-aktiviteter 2010 - Haderslev Bibliotek