Views
1 year ago

Familien Kahrs

“noget som hand blev

“noget som hand blev skyldig ved sin tilkiøbte handelsstue fra bemelte Frøchen og “forinden han giorde sin lykke ved en rig Mariage og os vel bekiendt det hand igjen “tager renter af andre hvad enten det skeer for mer eller mindre summer kand vi ikke “vide ikke heller er det vel mulig at mand i alle tilfælde ved servis og byskattens “ligning kand treffe alle saa accurat at ingen i proportion af andre jo skulde kunne “finde over sig at besverge sig som indstiller til de velædle velvise herrers bedre skiøn.” — Efter branden — 30. september 1756 kjøpte han Axel Nepstads 3 boder med 6 lofter 3 lemmer og 1 taske beliggende i Sandvigen bak ved Holmen. Huset tilvenstre tilhørte kjøbmand Ditmar Kahrs. Bergens Torv 1861. Hjørnehuset Torvet—Vaagsalm. tilhørte Lars og Thrine Kahrs. Naar Ditmar Kahrs kjøpte den store eiendom paa Torvalmendingen vites ikke. I en avhandling i Bergens Historiske Forenings skrifter 1918 om “Michelsengaarden” siger konservator Dr. Lexau (side 114) “vi tør betragte det som fastslaat at Michelsengaarden “er bygget i aarene 1756—1767” — det vil da si at Ditmar Kahrs antagelig er bygherren efter branden i 1756. Maren sal. Gerhard Greve sælger nemlig i 1778 til Ditmars søn Christopher Kahrs “mit eiende og i boende grundmurede hus med de “inretninger og videre havende pertinentier som ieg mig det efter hans sl fader tiikjøbt “haver med tvende hvelvede brandfrie og en bielkekieldere samt ildhus hvorudi be- ”funtes 2de indmurede kaaberbrendeviinskiedler, 2de kiølfade med slange 4 maskekar, ,,1 tømret bod paa pladsen med 2de ovenværende paklofter og ovenværende lem, til “loftet befindes svaler fra huset at hengaae, en stor gaardsplads med pompe og vandrig “bech, 2de porter til Torvet og en til baggaarden samt en have ligesom og de huset 86

“ansatte brandredskaber nemlig 4 læderbøtter, 1 kar, 1 stige og tønde medfølger, hvilken “eyendom er beliggende paa ytre side af Torvalmendingen for den sum 3440 rd., “grundeleie 1 rd. 12 sk. danske”. — Denne eiendom sælges ved boopgjøret efter Christopher Kahrs’s enke 1819 og har da 14 rode no. 29 der i ny matrikul er Torvalmending 5 “Michelsengaarden”. Desværre er ikke hovedbygningen beskrevet i skjøtet, eiendommen var i 1767 takseret 2500 rd. Ditmar Kahrs blev begravet i Domkirkens store gang 15. juni 1762, ringet med alle klokker og sølvstakerne tændt paa alteret. Skiftet efter ham sat 22. juni s. a. og sluttet 16. juni 1763. Boets samlede indtægt var 23807 -5 -2, boets gjæld og omkostninger 9504. Til arv for hans eneste gjenlevende søn 14303 rd. 5 mk. og 2 sk. Gift 17. februar 1756 med Catharina Greve, f. 21., dpt. i Domkirken 25. september 1733, † 28. mars, begr. i Domkirken 5. april 1760, datter av vinhandler Christopher Greve og Eisebe Petersdatter Schacht. Der var trykt 2 lange sange ved deres bryllup og 1 ved hendes død. 3 barn. (IV. 1—3). 1. Søn begr. i Domkirken 1758. 2. Christopher Kahrs, f. 1758, † 1807, g. Johansen. 3. Lyder Kahrs, f. 1759, † 1760. IV. 1. Søn begravet i Domkirken 14. februar 1758, 1½ aar gl. (Kirkebok for døpte mangler for angjældende tid). IV. 2. Christopher Kahrs, f. 18., dpt. i Domkirken 23. februar 1758. (Fad.: Johan Stoltz, Gerhard Greve, Søren Kahrs, Beate Harmens neé de Schacht, Cassi Kahrs neé de Lind). † 24. april 1807. Da han i 4-aars alderen var blit forældreløs kom han i huset til sin morbror og formynder kjøbmand Peter Greve hvor han blev til han i 1770 sendtes til Hamburg for sin utdannelses skyld. Der blev han konfirmeret 1772 og kom tilbake til Bergen 1776. Ved kgl. dispensation dat. 23. august 1776 blev det ham tilladt at være egen værge og faa sine midler utbetalt trods han ikke hadde naad lovens myndighetsalder 25 aar. 12. oktober s. a. gir han kvittering til en av sine formyndere for 1 /3 av sin arv 5696 rd. Han tok borgerskap 19. december 1776 som kjøbmand og 11. august 1778 som kjøbmand og krambodhandler. 31. december 1776 kjøpte han paa auktion avdøde Berent Stinnings eiendom i Finnegaarden bestaaende av: 1. Handelstuen ned til søen bestaaende af 3de etager. I underste etage 2 søboder med 2 deri staaende skuer, paa siden en lang saakaldet taske og i gaarden 3de søboder, 2 saltboder. I den anden etage husbondens kleve med indebygget contor, 2de brendevins kammere, 2de paklofter og folkencs spisekleve med deres indretning. I 3die etage folkenes kleve med 3 andre klever samt 5 paklofter og ovenover en lem eller saakaldet baandeloft. 2. En fierdepart udi skiøtningstuen og underliggende tømret bod og en femtepart i ildhuset og her underliggende grund. 3. 3. Ovenfor ildhuset 2de spiseboder, 1 vedbod og 2de hønsehuse underet ved deroverværende lem og underliggende grund. 87

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... - Kunst und Ko
Mikkel Willum - Fjernvarmens Udviklingscenter
December Januar Februar Marts April Juni Maj Juli ... - Aarhus Tech
Personal Leadership - IBC Euroforum
djøfbladet - DG Media
Mere OK på plads Musik i familien Forskning på fremmarch - Elbo
Tema: Arbejde og familie - Forsvarskommandoen
Nr. 4 -22. ÅRGANG December 2000 (85)
Sct. Nicolai Nyt Juni-September 2011
hornbæk - 3100.dk
sæsonprogram 2011/2012 - Copenhagen Phil
VisitSkanderborg_brochure
IND|TRYK Oktober 06 NR 20 - Københavns Tekniske Skole
Kig & Lyt juni - august 2010 - Ballerup Kommune
Sæsonprogram 2012 - Kolding Kommune