12.12.2012 Views

få mere ud af dine reklamekroner! - Inner Wheel Danmark

få mere ud af dine reklamekroner! - Inner Wheel Danmark

få mere ud af dine reklamekroner! - Inner Wheel Danmark

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INNER WHEEL DANMARK<br />

INNER WHEEL<br />

Dannebrog<br />

Sommerstemning i Legoland – juli 2012<br />

Nr. 130<br />

September<br />

2012<br />

34.<br />

Årgang


2 3<br />

Indhold Redaktøren skriver<br />

Nationalrepræsentanten skriver ...........................................................................4<br />

Sommertræf i Odsherred .....................................................................................7<br />

Hvem bestemmer IW-Nyt´s fremtid? ..................................................................9<br />

Dåseringe i Esbjerg ............................................................................................12<br />

De nye distriktsbestyrelser ...........................................................................14-15<br />

Den rette <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> ånd .................................................................................24<br />

Bladet <strong>ud</strong>kommer 4 gange årligt<br />

i 3.300 eksemplarer.<br />

Næste nummer <strong>ud</strong>kommer december 2012<br />

Deadline til næste nummer er:<br />

Søndag den 28. oktober 2012<br />

Som sædvanlig indlæg og billeder (der ikke er kompri<strong>mere</strong>de)<br />

hver for sig i vedhæftede filer.<br />

Rådskasserer<br />

Birthe Hamann<br />

Bavnen 17<br />

4300 Holbæk<br />

Tlf.: 5946 2056<br />

e-mail: kasserer@innerwheel.dk<br />

Årsindsamlingen<br />

Betaling til Nordea Bank:<br />

Reg.nr. 1726, konto nr. 6274976703<br />

Indbetalingen bedes mærket med<br />

klubnavn<br />

Produktion og tryk: www.lundstrom-partners.dk<br />

Medlemsregistrator<br />

Tove Galmstrup Christensen<br />

Engvej 2<br />

8370 Hadsten<br />

Tlf.: 8698 0236 / 4017 2236<br />

e-mail: register@innerwheel.dk<br />

Ansvarshavende redaktør<br />

Kirsten Jakobsen, Margrethe Allé 15<br />

2690 Karlslunde<br />

Tlf.: 3161 1266<br />

e-mail: kj@sepro.dk<br />

Eftersom<strong>mere</strong>n er i<br />

fuld sving – vejret har<br />

været så som så – og<br />

vi alle, det være sig<br />

klubber, distrikter og<br />

Rådet, er nu trukket i<br />

arbejdstøjet igen.<br />

I som<strong>mere</strong>ns løb har der været <strong>af</strong>holdt et<br />

møde vedr. IW-Nyt – se andet sted i bladet,<br />

om det. Der har også været <strong>af</strong>holdt golfmatch<br />

i de forskellige distrikter. Nogle distrikter har<br />

<strong>af</strong>holdt sommer<strong>ud</strong>flugter/foredrag, så man<br />

kan jo kun bekræfte, at IW-piger er flittige<br />

og kreative.<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> effekter<br />

hos Jydsk Emblem Fabrik A/S<br />

Emblemer, navneskilte, klubvimpler<br />

Køb online - www.jef.dk<br />

Jydsk Emblem Fabrik A/S<br />

+45 7027 4111 · www.jef.dk<br />

Jeg har h<strong>af</strong>t fornøjelsen at være til en del<br />

distriktskædeoverrækkelser. Det er altid<br />

meget festligt. På midtersiderne kan I se<br />

billeder <strong>af</strong> de nye distriktsbestyrelser.<br />

Inden længe mødes mange <strong>af</strong> os forhåbentligt<br />

igen på Nyborg Strand til Landsmødet.<br />

Jeg ønsker Jer alle et godt årbejdsår og vil<br />

spændt følge <strong>ud</strong>viklingen m.h.t. IW-Nyt.<br />

Kirsten Jakobsen<br />

Redaktør IW-Nyt<br />

Scan koden - og besøg jef.dk<br />

Scan koden<br />

... og indhent <strong>mere</strong> information!


4 5<br />

Velkommen til et nyt <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> år<br />

Jeg byder velkommen<br />

til alle nye bestyrelsesmedlemmer<br />

i klubber og distriktsbestyrelser.<br />

Vi er i<br />

gang med et spændende<br />

år med mange<br />

aktuelle temaer.<br />

Mit indlæg vil omhandler følgende emner:<br />

• Opfølgning på Convention 2012 her-<br />

under nye optagelseskriterier og nyt<br />

3-årigt verdensprojekt.<br />

• Nye danske loves ikr<strong>af</strong>ttræden den<br />

1. juli 2012.<br />

• Ny Constitution and Handbook (de<br />

engelske love) 2012.<br />

• Digitalisering <strong>af</strong> IW-Nyt.<br />

• Verdenspræsident Carole Youngs motto.<br />

Convention 2012 er vel overstået, og der<br />

foreligger nu et opfølgningsarbejde. Rådet<br />

har på møde i august arbejdet med de nye<br />

optagelseskriterier. Det nye i optagelseskriterierne<br />

er, at man <strong>ud</strong> over de andre muligheder<br />

nu også kan optage kvinder, som<br />

ikke har relationer til Rotary, Rotaract eller<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>. De hidtidige optagelseskriterier<br />

gælder stadigvæk. At optage kvinder<br />

<strong>ud</strong>en tilknytning er stort set det samme,<br />

som vi i <strong>Danmark</strong> har gjort i mange klubber<br />

i flere år, hvor vi har benyttet honorære<br />

medlemmer som et kriterium.<br />

Mange klubber har allerede interne <strong>af</strong>taler<br />

om at optage honorære medlemmer<br />

som almindelige medlemmer. Det er blot<br />

disse regler, som alle skal gå ind og <strong>få</strong> lavet.<br />

Klubben beslutter én gang for alle, at<br />

man vil optage kvinder <strong>ud</strong>en relationer til<br />

Rotary, Rotaract og <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>. Så skal<br />

der ikke <strong>mere</strong> til. Der skal være almindelig<br />

flertal for beslutningen.<br />

Jeg vil opfordre alle jer i klubberne til at <strong>få</strong><br />

lavet denne beslutning. Vi har i <strong>Danmark</strong><br />

og mange andre europæiske lande kæmpet<br />

for denne ændring i mange år, så vi kan<br />

sikre en positiv <strong>ud</strong>vikling i medlemstallet<br />

fremover. Pastverdenspræsident Catherine<br />

Refabert har kæmpet i sit præsidentår for<br />

denne ændring <strong>af</strong> optagelseskriterierne<br />

rundt om i hele verden.<br />

Som omtalt i juninum<strong>mere</strong>t er Convention<br />

også stedet, hvor der bliver fremlagt navnet<br />

for det nye projekt for de næste 3 år.<br />

Det er et lokalt forankret projekt, som har<br />

det overordnede tema:<br />

”Happier Futures by Helping Children<br />

around the world Now”.<br />

På dansk:<br />

Skab en lykkeligere fremtid ved at hjælpe<br />

børn rundt om I verden nu.<br />

Logoet ser <strong>ud</strong> som herunder og er frigivet<br />

til brug for alle, så I må gerne lægge det<br />

på jeres hjemmeside og på jeres brevpapir.<br />

Læs <strong>mere</strong> på<br />

http://www.internationalinnerwheel.org<br />

På Nordisk råds møde i juni besluttede de<br />

nordiske landes repræsentanter at forsøge<br />

at <strong>få</strong> lavet et fælles nordisk projekt som<br />

en del <strong>af</strong> det internationale projekt. Der vil<br />

komme <strong>mere</strong> om dette til landsmødet på<br />

Nyborg Strand.<br />

Nye danske love er blevet godkendt i England<br />

og har været gældende fra 1. juli 2012.<br />

Efter Convention er Constitution and<br />

Handbook (de internationale love) blevet<br />

revideret og <strong>ud</strong>givet i 2012-<strong>ud</strong>gave. De har<br />

også været gældende fra 1. juli 2012. Den<br />

engelske version ligger på IW-<strong>Danmark</strong>s<br />

hjemmeside. Den danske oversættelse<br />

kommer på hjemmesiden, så snart den er<br />

færdig.<br />

Siden beslutningen om at <strong>få</strong> digitaliseret<br />

IW-Nyt har rådet og en arbejdsgruppe arbejdet<br />

på at <strong>få</strong> lavet nogle retningslinjer<br />

for, hvordan det skal gøres. Udvalget har<br />

arbejdet godt og <strong>få</strong>et lavet et <strong>ud</strong>kast til retningslinjer<br />

for <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Informationer<br />

til medlemmerne. Udkastet er blevet drøftet<br />

på rådsmødet i august og vil komme til<br />

Om IW - Nyt<br />

I december 2011, marts og juni 2012-numrene<br />

<strong>af</strong> IW - Nyt har der været flere indlæg<br />

om utilfredsheden med IW - Nyts digitalisering.<br />

Jeg vil her ikke kommentere på de<br />

holdninger, der er blevet fremlagt. Jeg vil<br />

blot komme med et par kommentarer til fakta<br />

i indlæggene.<br />

Der er blevet skrevet, at klubberne ikke har<br />

h<strong>af</strong>t forslaget til drøftelse inden landsmødet<br />

i 2011. Jeg har dokumentation på, at alle distriktssekretærerne<br />

har <strong>få</strong>et <strong>ud</strong>sendt forslaget<br />

om IW - Nyt i slutningen <strong>af</strong> august 2011 sammen<br />

med de øvrige bilag + dagsordenen til<br />

landsmødet i oktober. Distriktssekretærerne<br />

sender materialet videre til klubberne, så alle<br />

klubber kunne behandle forslaget rettidigt.<br />

høring på Landsmødet i oktober. Jeg vil<br />

opfordre jer alle til at sætte jer ind i <strong>ud</strong>kastet<br />

og klæde jeres delegerede på til at<br />

<strong>ud</strong>tale sig til retningslinjerne.<br />

Afsluttende vil jeg her opfordre til at tænke<br />

på Verdenspræsident Carole Youngs motto<br />

for hendes præsidentår 2012 – 2013. ”Be<br />

a Friend”. Det kan oversættes på mange<br />

måder, så det vil jeg ikke gøre her. En lille<br />

opfordring: Måske kunne I på et klubmøde<br />

holde en lille fri snak om, hvad I tænker<br />

på, når I hører mottoet, og måske beslutte<br />

hvordan I vil tænke i de baner i dette IW-år.<br />

At være en ven vil også betyde at man er<br />

opmærksom og at man føler et fællesskab.<br />

God fornøjelse med bladet.<br />

Annalise Larsen<br />

Nationalrepræsentant<br />

Der bliver omtalt, at det er en lovændring.<br />

Derfor skal der være 2/3 flertal for forslaget.<br />

Det har rådet <strong>få</strong>et undersøgt hos en jurist og<br />

i den engelske <strong>ud</strong>gave <strong>af</strong> lovbogen står der<br />

ikke noget om IW - Nyt. I den danske <strong>ud</strong>gave<br />

står IW - Nyt omtalt i håndbogen. Det er ikke<br />

en lovændring, og derfor er det almindeligt<br />

stemmeflertal, der gælder.<br />

Jeg vil opfordre jer alle til at læse materialet<br />

til landsmødet og evt. stille spørgsmål til<br />

jeres delegerede.<br />

Venlig hilsen<br />

Annalise Larsen<br />

Nationalrepræsentant


6 7<br />

København IW holder loppemarked<br />

Atter i år holdt København <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

loppemarked bag Frederiksberg Rådhus til<br />

fordel for Foreningen Cancerramte Børn.<br />

Den 12. maj var en hundekold, storm- og<br />

regnfuld dag i sammenligning med sidste<br />

års solrige, varme forårsdag, og vi havde<br />

vort hyr med at forhindre varerne i at blive<br />

våde og flyve bort.<br />

Igen i år ydede Sonja Grønne og hendes<br />

mand Ebbe en stor indsats med at indsamle<br />

alle effekterne. Standen var mindre i år og<br />

svarede ganske godt til det indsamlede.<br />

Skønt mange ”kunder” nok holdt sig hjem-<br />

me p. gr. a. det dårlige vejr blev <strong>ud</strong>byttet<br />

kr. 4.000,00.<br />

Nyt æresmedlem i Vinderup IW<br />

Før vores kædeoverrækkelse på årets sidste<br />

møde havde jeg den store glæde at <strong>ud</strong>nævne<br />

et mangeårigt medlem <strong>af</strong> Vinderup <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> klub, Helga Astrup, til æresmedlem.<br />

Meget kort tid efter at Rotaryklubben i Vinderup<br />

blev chartret 1979, rørte en flok <strong>af</strong> pigerne<br />

på sig, for de havde hørt om, at der var<br />

noget, der hed IW. Helga var en <strong>af</strong> dem, der<br />

lagde stor energi i forarbejdet til en Vinderup<br />

IW klub. Siden chartringen 02. maj 1981 har<br />

hun fuldt levet op til IW’s formål om hjælpsomhed,<br />

venskab og international forståelse.<br />

Helga beklædte vicepræsidentposten fra<br />

Endnu engang havde vi den glædelige oplevelse,<br />

at når folk hørte hvad pengene gik<br />

til, ”pruttede” de ikke så ivrigt, og nogle<br />

lagde endog lidt oveni.<br />

Merete Ambak<br />

chartringen og til 1982, derefter præsidentposten<br />

i 1982-83. Senere som klubmester,<br />

kasserer og ISO. Den store interesse for IW’s<br />

arbejde rakte altid <strong>ud</strong> over egen klub. Også<br />

den store helhed i IW som en international<br />

organisation forstod Helga, og hun deltog<br />

gerne i møder på landsplan og i distriktet,<br />

og det gav mange kontakter. I 1990 blev hun<br />

valgt til distriktspræsident for året 1991-92.<br />

Det glædede os alle i klubben.<br />

Da klubben fik ideen til vore kort og telegrammer<br />

var Helga straks med på ideen og<br />

hendes datter, Grethe, fremstillede det fine<br />

papirklip, som blev motivet, vi valgte at<br />

bruge.<br />

I klubben takker vi Helga for hendes engagement<br />

i klubbens liv gennem alle årene. Altid<br />

har hun været rede med hjælp og gode råd.<br />

Et IW medlem der har været med til at gøre<br />

vores klub kendt for at være meget aktiv.<br />

Karen Jensen<br />

Pastpræsident Vinderup IW<br />

Sommertræf i Odsherred<br />

Onsdag den 27. juni <strong>af</strong>holdte Benedicte<br />

Haubroe D47 og undertegnede Kirsten<br />

Jakobsen D48 et sommertræf på Malergården<br />

i Odsherred. De forgående 5 år er<br />

sommertræffet blevet holdt i Rørvig, men<br />

Alice Waldner, Charlottenlund IW, meddelte<br />

sidste år, at det var sidste gang hun<br />

<strong>af</strong>holdt dette og at nye kræfter måtte overtage.<br />

Som sagt så gjort. Vi var spændte på, om<br />

vi kunne efterkomme den succes, som det<br />

havde været tidligere.<br />

Der var 46 tilmeldte som mødte op på Malergården.<br />

Her fik vi først en grundig orientering<br />

om familien Swane og dernæst blev<br />

vi delt i 2 hold til rundvisningen.<br />

Efter rundvisningen var der dækket op til<br />

frokost og her gik snakken livligt.<br />

Vi kunne konstatere at det ligeledes var en<br />

succes og derfor fortsætter vi igen til næste<br />

år, med et nyt arrangement – nok også i<br />

Odsherred. På gensyn.<br />

Kirsten Jakobsen<br />

Karlslunde IW – D48<br />

Convention 2015<br />

v/Nationalrepræsentant Annalise Larsen<br />

<strong>Danmark</strong> har <strong>få</strong>et den store og spændende<br />

opgave at være vært for Convention 2015.<br />

Arbejdet er begyndt.<br />

Der er nedsat en komité, som består <strong>af</strong>:<br />

Convention koordinator<br />

Benedicte Haubroe, Virum IW<br />

Chefsteward<br />

Suzanne Nielsen, Frederiksværk IW<br />

Nationalrepræsentant<br />

Annalise Larsen, Sønderborg IW<br />

Kasserer Lis Cathrine Poulsen, Tåstrup IW<br />

Sekretær Britt Olsen, Tåstrup IW.<br />

De første møder har været holdt, hvor<br />

komitéen har arbejdet med at <strong>få</strong> startet op<br />

på projektet. I august har der været holdt<br />

det første møde med verdenspræsidenten og<br />

administrator og kasserer fra International<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>s hovedkontor i England. Der<br />

bliver rigtig mange beslutninger, som skal<br />

falde på plads inden for det næste år. Tiden<br />

løber hurtigt og snart er det tid for <strong>ud</strong>sendelse <strong>af</strong><br />

invitationer. Jeg vil anbefale jer at holde øje med,<br />

når en ny Convention-hjemmeside åbner op.<br />

Det vil ske snart. Convention vil løbe <strong>af</strong> staben i<br />

København fra den 6. – 9. maj 2015.


8 9<br />

Loppemarked i Varde IW<br />

Da en <strong>af</strong> vore medlemmer skulle flytte til<br />

en mindre bolig, foreslog hun, at vi holdt et<br />

loppemarked over hendes tilovers blevne<br />

ting, og at vi alle gik i gang med at rydde<br />

op og samle ting sammen.<br />

Vi fik lov til at låne FORD`s gamle lokaler<br />

i Varde, hvor der var 300 m 2 til rådighed.<br />

Der blev fyldt godt op, og alle IW-piger<br />

var behjælpelige enten med at sælge, lave<br />

k<strong>af</strong>fe, bage kage eller gå til hånde på anden<br />

vis.<br />

Vi havde åbent fredag d. 11. maj i 3 timer<br />

og lørdag d. 12 maj i 6 timer.<br />

Alle var spændte på, hvordan det ville forløbe,<br />

men da dagen oprandt stod folk i kø<br />

for at komme ind.<br />

Det blev en stor succes, og det var rigtig<br />

sjovt.<br />

Vi fik god hjælp <strong>af</strong> Rotary, der ellers havde<br />

nægtet at hjælpe os, men IW i Varde er ikke<br />

det svage køn, så de og flere virksomheder<br />

og handlende i byen gav en hånd med.<br />

Slutbeløbet lød på 12.000 kr og klubben<br />

donerede 3.000 kr oveni.<br />

”Paraplyen” i Varde, der er en social hjælpeforanstaltning<br />

under KFUM, skulle have<br />

vore penge.<br />

De har et værested hvor folk kan mødes<br />

over en kop k<strong>af</strong>fe, en bid mad og lignende.<br />

Des<strong>ud</strong>en har de lige åbnet en genbrugsforretning<br />

med en c<strong>af</strong>e i.<br />

5 IWére mødtes med lederen Rita Christiansen<br />

fra Paraplyen, som var meget taknemmelig<br />

over vores gavmildhed.<br />

Og jeg tror ikke, det er sidste gang, vi laver<br />

loppemarked i Varde.<br />

Vi lærte hinanden at kende på en anden<br />

måde, og kunne samtidig hjælpe nogle<br />

mennesker, der trængte til det.<br />

Kirsten Ersgaard<br />

Varde IW<br />

www.innerwheel.dk<br />

Hvem bestemmer <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Nyts fremtid?<br />

Svaret er enkelt – det gør alle medlemmerne.<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> er baseret på et repræsentativt<br />

demokrati. Hvor meget de enkelte<br />

klubber gør <strong>ud</strong> <strong>af</strong> det – det er desværre forskelligt.<br />

Men hvis vi gerne vil bevare <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

Nyt som trykt blad – så er det på klubmøderne<br />

i september, vi skal give vore delegerede<br />

mandat til at stemme til Landsmødet<br />

i oktober. De delegerede bestemmer<br />

nemlig ikke selv, hvad de vil stemme – de<br />

skal stemme efter det mandat, de enkelte<br />

klubber giver dem.<br />

Derfor er det vigtigt, at alle klubber på<br />

deres september møde diskuterer bladets<br />

fremtid og de forslag der ligger til Landsmødet<br />

i oktober. I skrivende stund har jeg<br />

kendskab til 2 forslag nemlig et fra Ringkøbing<br />

IW og et fra Virum IW – begge forslag<br />

går på en bevarelse <strong>af</strong> bladet.<br />

Der<strong>ud</strong>over arbejder et lille <strong>ud</strong>valg (nedsat<br />

<strong>af</strong> Rådet) i al hemmelighed med et forslag<br />

til <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Nyt’s fremtid. Gruppen har<br />

<strong>få</strong>et referatforb<strong>ud</strong> – en mærkelig ting i en<br />

demokratisk forening – så hvad den barsler<br />

med vides ikke.<br />

Det er vigtigt, at vi ikke i vores iver efter<br />

at fremstå som en moderne og fremskridtsorienteret<br />

organisation, kaster alt gammelt<br />

overbord. Og det er vigtigt at vi vælger en<br />

løsning, som ikke lader vore ældre medlemmer<br />

i stikken.<br />

Det trykte blad gør os synlige – i vores<br />

hjem (som i mange andre) ligger det<br />

fremme – og mange <strong>af</strong> vore gæster ser det.<br />

Vores døtre og svigerdøtre ved hvad <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> står for. Et elektronisk blad ville de<br />

næppe selv opsøge og dermed se. Tænk på<br />

INNER WHEEL DANMARK<br />

INNER WHEEL<br />

Dannebrog<br />

Sommerstemning i Legoland – juli 2012<br />

INNER WHEEL DANMARK<br />

INNER WHEEL<br />

Dannebrog<br />

Sommerstemning i Legoland – juli 2012<br />

Nr. 130<br />

September<br />

2012<br />

34.<br />

Årgang<br />

Rotary’s ugebreve – da de kom pr. post –<br />

blev de læst <strong>af</strong> hele familien. Nu er det som<br />

oftest kun rotarianerne selv, der ser dem.<br />

Og på nettet drukner man let.<br />

Men det, der er vigtigt nu – er at alle<br />

klubber behandler de forslag, der er på<br />

Landsmødets dagsorden. Der kan stilles<br />

ændringsforslag fra klubberne, hvis det er<br />

det man vil – men vigtigst <strong>af</strong> alt er, at give<br />

klubbens delegerede et mandat til at stemme<br />

– ikke som de selv ønsker – men som<br />

et flertal <strong>af</strong> klubbens medlemmer ønsker.<br />

Kort sagt – hvis <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Nyt skal bevares<br />

– så er det på klubmøderne i september,<br />

at slaget skal slås. Og lad os så håbe, at<br />

det sker i respekt for hinandens argumenter<br />

og ønsker – og at ingen lades i stikken. For<br />

forslaget om, at klubbernes sekretærer skal<br />

printe bladet til de klubmedlemmer, som<br />

ikke har net adgang – det er i hvert fald<br />

både håbløst og dyrt.<br />

Og lad mig så understrege – at lave blade<br />

til nettet og til i-pads – det er ikke amatørarbejde<br />

– så jeg tvivler på at der er nogen<br />

større besparelse, ved at gå fra det trykte<br />

blad til et elektronisk.<br />

Solveig Bisgaard<br />

Virum <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

Nr. 130<br />

September<br />

2012<br />

34.<br />

Årgang


10 11<br />

Besøg <strong>af</strong> svensk venskabsklub Motala IW<br />

Odense Vestre IW har h<strong>af</strong>t besøg <strong>af</strong> sin<br />

svenske venskabsklub Motala IW.<br />

Foråret var kommet til Fyn, da Odense Vestre<br />

IW i begyndelsen <strong>af</strong> maj fik besøg <strong>af</strong><br />

syv <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>ere fra venskabsklubben<br />

Motala IW i Sverige.<br />

Efter gæsternes lange togrejse fra Midtsverige<br />

mødte vi dem på Odense Banegårdscenter<br />

mandag den 7. maj. Vi fandt<br />

hurtigt hinanden, de svenske piger viftede<br />

med svenske flag og vi med danske flag, og<br />

snakken gik lystigt lige fra starten.<br />

Efter ankomsten blev gæsterne indkvarteret<br />

på et hotel i centrum, så de også på egen<br />

hånd kunne ”gøre” Odense. Den første <strong>af</strong>ten<br />

holdt bestyrelsen et velkomstparty hos<br />

klubbens sekretær Vibeke Kjær Olesen,<br />

der velvilligt havde åbnet sit hjem.<br />

Næste formiddag var der besøg på Galleri<br />

Rasmus, efterfulgt <strong>af</strong> en hyggelig frokost<br />

på en Odenses mange fortovsrestauranter.<br />

Om eftermiddagen deltog svenskerne i<br />

Odense Vestre IW´s årlige <strong>ud</strong>flugt, der i<br />

år gik til Humlemagasinet i Harndrup med<br />

efterfølgende italiensk buffé på Restaurant<br />

Mor<strong>ud</strong>gaard i Mor<strong>ud</strong>.<br />

Humlemagasinet er et spændende sted<br />

med et storslået haveanlæg, permanente<br />

<strong>ud</strong>stillinger om Sigfred Pedersen og et flot<br />

dukkemuseum. Des<strong>ud</strong>en havde Humlemagasinet<br />

sær<strong>ud</strong>stillingen ”Kong Christian X<br />

og Dronning Alexandrine samt Dronning<br />

Margrethe II gennem 40 år”.<br />

Hovedparten <strong>af</strong> klubbens medlemmer deltog<br />

i <strong>ud</strong>flugten - alle tog sig pænt <strong>af</strong> gæsterne,<br />

stemningen var hyggelig og <strong>ud</strong>en<br />

de store sprogproblemer.<br />

Fra Harndrup gik turen til Restaurant Mor<strong>ud</strong>gaard,<br />

hvor Odense Vestres ordinære<br />

klubmøde blev <strong>af</strong>holdt. Motalas præsident<br />

Barbro Wallin takkede på gæsternes vegne<br />

for vores gæstfrihed og overrakte en kurv<br />

med svenske specialiteter. Vi havde for<strong>ud</strong><br />

for Motala-besøget - i arkivet fundet frem<br />

til at kontakten med venskabsklubben Motala<br />

IW stammer helt tilbage fra 1956. Videre<br />

fortalte vores æresmedlem Lise Lund,<br />

at hun sammen med ni andre IW’ere fra<br />

Odense Vestre havde besøgt Motala IW<br />

i 1970. Selvom kontakten mellem vore<br />

klubber igennem tiderne har været begrænset,<br />

er det alligevel forpligtende for<br />

os alle, og vi lovede hinanden at bevare et<br />

så gammelt venskabsbånd. På svenskernes<br />

tredje og sidste dag stod der sightseeing<br />

i Odense centrum på programmet - med<br />

besøg i Odense Domkirke og på H.C. Andersens<br />

Museum. Vejret havde de to første<br />

dage været smukt med sol og milde forårsvinde,<br />

men nu var det fine vejr overstået<br />

og regnen styrtede ned. Dog - vi var en<br />

gruppe friske skandinaver, der var vant<br />

til skiftende vejr, og lidt regn kunne ikke<br />

stoppe os. Blot puttede vi et lille stop ind<br />

hos vores medlem Estrid Grüner, der bor<br />

i centrum på Gråbrødre Kloster. Besøget<br />

på klostret er i sig selv en oplevelse og da<br />

besøget blev krydret med en lille forfriskning<br />

hos Estrid kunne det ikke blive bedre.<br />

Vi <strong>af</strong>sluttede dagen med en typisk dansk<br />

frokost - inden gæsterne tog toget tilbage<br />

til Sverige.<br />

Tak for besøget til syv friske svenske<br />

IW’ere og til alle klubbens medlemmer for<br />

gode forårsdage i rigtig IW-ånd.<br />

Solveig Typkær<br />

ISO - Odense Vestre <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

Børnesommerlejr “Kom og vær glad” 2012<br />

R<strong>ud</strong>købing Rotary Klub og R<strong>ud</strong>købing<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub <strong>af</strong>holdt i samarbejde en<br />

børnelejr for behovsbørn i uge 27. Lejren<br />

blev <strong>af</strong>holdt i Sct. Georgs Gildets Hytte i<br />

Spodsbjerg.<br />

Rotary stod for planlægning og aktiviteter,<br />

og <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>s køkkenteam, bestående<br />

<strong>af</strong> Leila Rabjerg, Yrsa Frederiksen, Anni<br />

Strandby og Annette Eriksen for forplejning.<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>s veloverståede loppemarked<br />

gav mulighed for støtte til både børnelejren<br />

og R<strong>ud</strong>købings SSP-arbejde.<br />

Rotary møde i lejren!<br />

Efter en god middag nyder børn og voksne<br />

hinandens selskab. For bordenden ses Rotarys<br />

præsident Torben Svejstrup og th. midt i<br />

billedet ses <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>s præsident Vibeke<br />

Bak Møller.<br />

Ny hjertestarter til Sakskøbing<br />

Lørdag d. 12. maj, 2012 <strong>af</strong>holdt vi i Sakskøbing<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> med stor succes loppemarked<br />

på Lærkegaard. Alle klubmedlemmer<br />

havde været en tur i gemmerne,<br />

og fundene blev forvandlet til rigtig mange<br />

fine lopper. Idéen med vores loppemarked<br />

var, at indsamle tilstrækkeligt med midler<br />

til at kunne forære Sakskøbing by en<br />

hjertestarter. Markedet blev flittigt besøgt,<br />

og ved fælles hjælp og mange hyggelige<br />

timer nåede vi målet! I dagens løb blev der<br />

serveret k<strong>af</strong>fe og kage til de mange ivrige<br />

Aktivitet <strong>ud</strong>en PC!<br />

En dejlig uge med solskin og <strong>ud</strong>endørs aktivitet<br />

er ved at være slut og den sidste dag er<br />

gråvejrs dag og mest til indendørs aktiviteter.<br />

Eftermiddags hygge!<br />

Det yngste hold er her inviteret i sommerhus<br />

hos Laila og Jens Jacob Rabjerg, der trakterer<br />

med alt i søde sager.<br />

gæster, og der var også mulighed for at se<br />

en hjertestarter i funktion. Da dagen var<br />

omme blev flaget strøget på bedste spejdermanér,<br />

og vi drog alle trætte hjem efter<br />

en vellykket dag.<br />

Lene Bernat<br />

Sekretær. Sakskøbing <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>


12 13<br />

Golfmatch i Distrikt 46<br />

17 friske <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> piger fra Esbjerg,<br />

Give, Odense, Vejen, Åbenrå og Haderslev<br />

mødtes lørdag den 2. juni 2012 på Haderslev<br />

Golfbane.<br />

Efter k<strong>af</strong>fe og rundstykker trodsede vi<br />

kulde og truende regn og gik en runde på<br />

Haderslevs flotte 18 hullers bane.<br />

Vi havde en rigtig god dag, hvor vi hyggede<br />

os selvom golfspillet gik meget op og<br />

ned og regntøj <strong>af</strong> og til måtte hentes frem<br />

fra golfbaggen.<br />

Dåseringe i Esbjerg IW<br />

Gennem de sidste par år er det lykkedes<br />

medlemmer <strong>af</strong> Esbjerg <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub<br />

at indsamle ikke mindre end 235 kg. dåseringe.<br />

De har fyldt godt op i <strong>ud</strong>huse og<br />

kældre, og hvor folk ellers har opbevaret<br />

dem i poser og sække.<br />

En dåsering vejer ikke en gang et gram, så<br />

235 kg. fylder alt, hvad der kan være på en<br />

tætpakket stor trailer.<br />

Her er virkelig tale om et genbrugsprojekt,<br />

Da alle var nået ind spiste vi en dejlig og<br />

velfortjent frokost hos Kim i golfrestauranten,<br />

hvorefter turen kom til <strong>ud</strong>deling <strong>af</strong><br />

præmier.<br />

Vi var så heldige at have en del gavmilde<br />

sponsorer, så der var mange fine præmier.<br />

Oversk<strong>ud</strong>et kr. 3.075 skænkes til Osteoporose-foreningen.<br />

Vi synes, at det er en god ide at mødes<br />

til en golfmatch på tværs <strong>af</strong> klubberne og<br />

næste års golfmatch i distriktet vil blive arrangeret<br />

<strong>af</strong> Vejen <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Klub.<br />

Vi håber at rigtig mange vil deltage - også<br />

golfspillere fra andre distrikter er hjertelig<br />

velkommen.<br />

Mange <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> hilsner og på gensyn<br />

næste år.<br />

På golf<strong>ud</strong>valgets vegne<br />

Anna Grethe Petersen<br />

for de 235 kg. dåseringe blev solgt til en<br />

lokal skrothandler, der kvitterede med kr.<br />

1.118,00.<br />

Klubledelsen takker de mange aktive, der<br />

har hjulpet til både med at indsamlede dåseringene,<br />

men så sandelig også dem, der<br />

har revet ringene <strong>af</strong> dåserne – og tømt dem.<br />

Kirsten Nielsen – klubmester<br />

Edith Hansen – vicepræsident<br />

Esbjerg IW<br />

Kæden forpligter<br />

Distrikt 44<br />

Så blev det den 12. juni<br />

2012, og ved et arrangement<br />

i Sløjfen, Hadstens<br />

kulturhus, blev<br />

der <strong>af</strong>holdt instruktionsmøde<br />

og kædeoverrækkelse<br />

i distrikt<br />

44. Der var over 100<br />

deltagere, fantastisk,<br />

da Hadsten ikke ligger centralt i distrikt 44,<br />

men i <strong>ud</strong>kanten.<br />

For ca. 2 år siden fik jeg en opfordring, kr<strong>af</strong>tig,<br />

til at påtage mig hvervet som vicedistriktspræsident,<br />

og hvad det medfører. På det tidspunkt<br />

var jeg lige gået på pension, og jeg fandt, at<br />

det var en dårlig opfordring. Jeg mente, at det<br />

var et skidt signal at <strong>ud</strong>sende, da jeg er model<br />

44. For mig at se signalerede det en halvgammel<br />

dame med børnebørn, madopskrifter og<br />

lignende aktiviteter. Jeg ville gerne, at <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> skulle fremstå som en klub <strong>af</strong> aktive<br />

piger, som havde en interesse i at <strong>ud</strong>vide deres<br />

horisont. Ordet forståelse indgår på to fronter<br />

i <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>s formål, og for at opnå forståelse<br />

er man nødt til at blive konfronteret med<br />

forhold, som ikke er en del <strong>af</strong> ens hverdag, og<br />

det kan bl. a. ske gennem deltagelse i <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>. Men flere gode kræfter holdt stædigt<br />

fast i at overtale mig, og da der desværre ikke<br />

var modkandidater, så gav jeg mig til sidst,<br />

og fra 1. juli 2011 indgik jeg i distrikt 44’s distriktsbestyrelse<br />

som vicedistriktspræsident.<br />

Bestyrelsesarbejdet har været interessant og<br />

lærerigt, men det kræver en god del tålmodighed,<br />

hvilket ikke er min stærke side, møder<br />

<strong>ud</strong>over 2 timers varighed er opslidende. Heldigvis<br />

har det på det menneskelige plan været<br />

en stor fornøjelse at deltage i møderne sammen<br />

med Andrea Welzel fra Frederikshavn,<br />

nu past præsident, sekretær Aase Christensen<br />

fra Frederikshavn, kasserer Else Godiksen fra<br />

Aars, DISO Åse Bønløkke fra Grenaa-Djurs,<br />

Lene Schade fra Aars, nu vicenationalrepræ-<br />

sentant, og som ”fast” gæst IT-konsulenten<br />

for distrikt 44 Birte Holst Andersen. Grunden<br />

til at jeg ikke har ændret navne på personer,<br />

der varetager hhv. sekretær-, kasserer-, DISOfunktionen<br />

samt IT-arbejdet er, at de søde<br />

mennesker indvilgede i at tage et år <strong>mere</strong>. Det<br />

befriede mig for en tung byrde, for hvem skulle<br />

jeg da overfalde for at <strong>få</strong> vedkommende til<br />

at deltage i arbejdet. Jeg kan godt sige, at jeg<br />

jublede, da det ved bestyrelsesmødet i november<br />

2011 blev en kendsgerning, idet ingen andre<br />

kandiderede til posterne. Yder<strong>mere</strong> havde<br />

jeg gennem mit arbejde som webmaster hørt<br />

ved et møde i foråret 2011, at Bjerringbro<br />

havde en kandidat til vicedistriktspræsidentposten,<br />

nemlig Else Krarup-Pedersen, så bare<br />

den bedste bestyrelse, man kan drømme om.<br />

De er alle rutinerede og kan deres kram.<br />

Vi står overfor en række opgaver i det kommende<br />

år 2012-2013. Vi er nødt til at tilpasse<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>, så organisationen i <strong>Danmark</strong><br />

bedre <strong>af</strong>spejler dagens danske samfund, og<br />

med åbningen for at optage kvinder, der ikke<br />

har direkte relation til Rotary, ser jeg en mulighed<br />

for at gøre <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> <strong>mere</strong> attraktiv<br />

for <strong>ud</strong>eerhvervende kvinder og for den sags<br />

skyld også de hjemmeløbende kvinder. Det<br />

vil givetvis øge mangfoldigheden i de lokale<br />

klubber. I foråret 2012 havde vi et møde med<br />

Rotary distrikt 1440 vedr. et bredere og måske<br />

bedre samarbejde med Rotary. De tanker, der<br />

blev fremlagt på det møde, skal følges op <strong>af</strong><br />

mindst et par diskussionsmøder i året 2012-<br />

2013 og forhåbentligt <strong>ud</strong>mønte sig i et konkret<br />

forslag til, hvordan de to organisationer kan<br />

supplere hinanden. Jeg ser frem til at skulle på<br />

klubbesøg og møde mange <strong>af</strong> medlemmerne<br />

i distrikt 44. Jeg håber også at se mange <strong>af</strong><br />

jer ved mødet på Nyborg Strand den 6. og 7.<br />

oktober 2012 samt ved forårsdistriktsmødet i<br />

Thisted den 16. marts 2013.<br />

Vibeke Simonsen<br />

Distriktspræsident, distrikt 44


14 15<br />

Distriksbestyrelser for perioden 2012-2013<br />

D45<br />

Fra venstre vicedistriktspræsident Grethe Lysgaard, distriktspræsident<br />

Laila Bonde Sørensen, pastdistriktspræsiden Gerda Byskov<br />

Kjær, DISO Sofie Munk, distriktssekretær Bodil Danielsen og siddende<br />

distriktskasserer Charlotte Vestergaard Pedersen<br />

D44<br />

Øverste række:<br />

IT-konsulent Birte Holst<br />

Andersen, Brønderslev,<br />

distriktskasserer Else Godiksen,<br />

Aars<br />

Nederste række:<br />

DISO Åse Bønløkke,<br />

Grenaa-Djurs, distriktssekretær<br />

Aase Christensen,<br />

Frederikshavn, distriktspræsident<br />

Vibeke Simonsen,<br />

Hadsten, vicedistriktspræsident<br />

Else Krarup-Pedersen,<br />

Bjerringbro, pastdistriktspræsident<br />

Andrea Welzel,<br />

Frederikshavn<br />

D46<br />

Distriktssekretær Mona<br />

Gam,<br />

Distriktskasserer Birthe<br />

Hartmann, Distriktspræsident<br />

Birte Breum Kenrad,<br />

DISO Anne Marie Olsen,<br />

Pastdistriktspræsident<br />

Ruth Arnhem, Vicedistriktspræsident<br />

Anne-Merete S.<br />

Stingsted<br />

D47<br />

DISO Alice Waldner,<br />

Pastdistriktspræsident<br />

Lise Winther, Vicedistriktspræsident<br />

Annelise von<br />

Bülow, Distriktspræsident<br />

Lis Spurré, Distriktssekretær<br />

Marianne Bossen,<br />

Distriktskasserer Anne-Lise<br />

Heidelberg<br />

D48<br />

Distriktssekretær Kirsten Jakobsen, Pastdistriktspræsident<br />

Aase Damsø, Distriktskasserer Elsebeth Jalving,<br />

Distriktspræsident Anni Møller Bak, Vicedistriktspræsident<br />

Susanne Stølsgaard, DISO Birgitte Müthel


16 17<br />

Distriktspræsident D45<br />

Distrikt 45<br />

I skrivende stund er det<br />

godt en måned siden,<br />

at jeg modtog distrikts-<br />

præsident kæden ved<br />

et dejligt arrangement<br />

på Hovborg kro, hvor<br />

alle klubber i distriktet<br />

var repræsenteret, det<br />

syntes jeg var utroligt<br />

flot, den geogr<strong>af</strong>iske beliggenhed taget i betragtning,<br />

så tak for det! Vi havde en rigtig fin<br />

<strong>af</strong>ten i den hyggelige gamle kro, hvor vi blev<br />

modtaget i gården <strong>af</strong> lurblæserne fra Brørup.<br />

Inden døre fik vi lidt egns historie og indblik i<br />

Hovborg kros historie op gennem tiden. Højmarkskolens<br />

kor leverede en smuk underholdning<br />

efter den lette sommer buffet.<br />

Meget vand er løbet i åen siden da, livet er<br />

gået sin gang og jeg er igen blevet mindet om,<br />

hvor ”små” vi mennesker er i livets store sammenhænge,<br />

for Inger Thøgersen, min klub-<br />

præsident, der trak det store læs netop den<br />

<strong>af</strong>ten, er ikke <strong>mere</strong>. Det har givet stof til eftertanke<br />

i forhold til <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> venskabet .<br />

Hun var en virkelig ven, en <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> ven,<br />

og det har jeg erfaret, at det er der rigtig mange<br />

der er, hvor er det dejligt at vide, at der i vores<br />

fællesskab er en kæren om hinanden i svære<br />

situationer, at vores netværk, rækker længere<br />

<strong>ud</strong> end man umiddelbart tror! Netop det, er en<br />

<strong>af</strong> grundene til, at jeg synes <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> i den<br />

grad har sin plads i vores moderne samfund.<br />

I <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> har vi mulighed for at skabe et<br />

netværk <strong>af</strong> kvinder, der bekymre sig og drager<br />

omsorg for hinanden i svære stunder også, det<br />

er guld værd! Så lad os værne om de store<br />

værdier vi har, nemlig hinanden.<br />

Da jeg takkede ja til arbejdet som distriktspræsident,<br />

var det selvfølgelig også forbundet<br />

med en masse tanker og ideer om, hvad det<br />

nu lige indebar og hvad lige netop jeg kunne<br />

byde ind med. Det satte gang i ”tænke-tanken”<br />

. Mit ønske er, at være med til at fremme<br />

og støtte op om det kreative klub liv, der både<br />

styrker venskab og hjælpsomhed. Det stiller<br />

selvfølgelig krav til, at der er et par tovholdere<br />

i klubberne, men det har jeg allerede erfaret,<br />

at de fleste klubber har, så mit ønske på det<br />

område kunne være en kreativ dag i distriktet<br />

med workshops, hvor der vil være ideer og inspiration<br />

til, hvad vi kan finde på <strong>af</strong> tiltag for<br />

at skrabe lidt midler sammen til velgørenhed.<br />

Måske sidder der en eller anden ”der<strong>ud</strong>e” med<br />

en god ide hun gerne ville dele med os andre,<br />

mit håb er så, at i vil byde ind med gode ideer,<br />

ønsker og forslag, så vi kan <strong>få</strong> samlet en vifte<br />

<strong>af</strong> inspiration til videre formidling.<br />

Som distriktspræsident har jeg også den opgave<br />

at samle trådene mellem klubber, distriktet<br />

og evt. videre til Dansk <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Råd, det<br />

betyder, at alt hvad i har på hjerte i forhold til<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>, om det er stort eller småt, er i altid<br />

velkommen til at søge oplysning og hjælp<br />

hos distriktsbestyrelsen og vi vil sørge for en<br />

seriøs behandling efter bedste evne.<br />

Det har været en stor ”øjen åbner” for mig at<br />

deltage i convention i Istanbul, her fik jeg rigtig<br />

følelsen <strong>af</strong>, hvad det vil sige at være <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>er, mærkede fællesskabet og venskabet<br />

<strong>ud</strong> over grænserne og ikke mindst med de andre<br />

danske deltagere. Det har <strong>få</strong>et mig til at<br />

tænke på, at det er vigtigt, at vi engang imellem<br />

går <strong>ud</strong> og besøger andre klubber, at vi dyrker<br />

fællesskabet, oplever hvordan klublivet er<br />

andre steder, så derfor har jeg også lagt op til,<br />

i min egen klub, at de er velkommen til at tage<br />

med mig på klubbesøg lidt på skift. Med den<br />

velvillighed og åbenhed jeg allerede er blevet<br />

mødt med, er jeg sikker på, at i vil tage godt<br />

imod mine klubkammerater rundt omkring.<br />

Carole Young, vores verdenspræsidents motto<br />

lyder sådan: VÆR EN VEN! Det vil jeg gerne<br />

slutte med og glæder mig til mit arbejde som<br />

distriktspræsident blandt VENNER.<br />

Laila Bonde Sørensen<br />

Distriktspræsident D 45<br />

Distriktspræsidenten D46<br />

Distrikt 46<br />

Solen skinner fra en<br />

skyfri himmel, men<br />

med en vindstyrke på<br />

10 – 15 m/sek, foretrækker<br />

vi at blive på<br />

vores faste ankerplads<br />

i den smukke Kalvø<br />

Vig, så jeg har masser<br />

<strong>af</strong> tid til at gøre mig<br />

tanker om mit kommende år som præsident<br />

for distrikt 46.<br />

En stor tak fordi I har turdet satse på mig. Tak<br />

til min klub i Aabenraa for opfordringen og<br />

for den fantastiske kædeoverrækkelse, I arrangerede<br />

for mig. Og tak til alle, der mødte<br />

frem fra hele distriktet, og til alle, der sendte<br />

mig en hilsen i anledning <strong>af</strong> kædeoverrækkelsen.<br />

Jeg tager det som et godt tegn på, at<br />

vi står sammen om vort fælles barn, <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>.<br />

Da jeg for 15 år siden blev optaget i <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>, var jeg skeptisk: Jeg blev opfordret,<br />

fordi min mand var medlem <strong>af</strong> Rotary – ikke<br />

fordi jeg selv havde noget at byde på! <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> var bogstavelig talt <strong>af</strong>hængig <strong>af</strong> Rotary.<br />

I dag er <strong>af</strong>hængigheden <strong>af</strong> Rotary en saga<br />

blot. Jeg deltog i Convention i Istanbul og<br />

jublede sammen med <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>ere fra<br />

hele verden over beslutningen om at ændre<br />

vort <strong>af</strong>hængighedsforhold til Rotary til et<br />

samhørighedsforhold og åbne for medlemstilgangen<br />

til <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>, så ”almindelige”<br />

kvinder kan opleve, hvilken fantastisk organisation,<br />

vi har, og kan yde deres bidrag. Jeg<br />

føler, beslutningen gør os til <strong>mere</strong> ligeværdige<br />

samarbejdspartnere for Rotary, og det<br />

kan kun være i alles interesse.<br />

Det kommende års kalender er spækket med<br />

<strong>af</strong>taler i <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> regi: bestyrelsesmøder,<br />

rådsmøder, distrikts- og landsmøde og<br />

vigtigst: klubbesøgene. Jeg glæder mig oprigtigt<br />

til at komme på klubbesøg sammen<br />

med Mona Gam, der er distriktssekretær. Jeg<br />

havde et positivt træf med klubpræsidenterne<br />

i maj måned, og jeg er sikker på, vi <strong>få</strong>r nogle<br />

<strong>ud</strong>bytterige <strong>af</strong>tener. Jeg glæder mig også til<br />

distrikts- og landsmødet på Nyborg Strand d.<br />

6. og 7. okt.. I år er det distrikt 46, der står<br />

som arrangør, dvs. det er Vejen, der er værtinder,<br />

og jeg ved, de har gjort en kæmpeindsats,<br />

for at vi alle kan <strong>få</strong> en god oplevelse.<br />

Husk på, det er ikke kun de delegerede, der er<br />

indb<strong>ud</strong>t. Der er møde- og taleret for alle <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>ere, og det er en kæmpeoplevelse<br />

at møde så mange positive og aktive kvinder<br />

og være med der, hvor beslutningerne træffes.<br />

Sæt også allerede nu X i kalenderen ved<br />

d. 9. marts 2013, når der er forårsdistriktsmøde<br />

i Ejby.<br />

Velkommen til de 2 nye i distriktsbestyrelsen,<br />

distriktssekretær Mona Gam og vicedistriktspræsident<br />

Anne-Merete Stingsted.<br />

Mona kender jeg fra Aabenraa <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>,<br />

og Anne-Merete var jeg sammen med på den<br />

forrygende tur til Convention i Istanbul, så<br />

jeg er sikker, når jeg siger, at de to sammen<br />

med de erfarne bestyrelsesmedlemmer, kasserer<br />

Birthe Hartmann, DISO Anne Marie<br />

Olsen, pastdistriktspræsident Ruth Arnhem<br />

og webmaster Lone Junker vil danne et super<br />

team, der vil gøre alt for at tilgodese klubbernes<br />

ønsker og behov.<br />

Jeg glæder mig meget til opgaven som inspirator<br />

og formidler.<br />

Birte Breum Kenrad<br />

Distriktspræsident for D 46


18 19<br />

Støtter både nationalt og internationalt<br />

Den røde lampe var <strong>ud</strong>e, da 8. marts gruppen<br />

i Skanderborg præsenterede et program<br />

hvor Ulla Terkelsen var hovedtaler.<br />

Med støtte fra Skanderborg Bibliotek arrangere<br />

de 5 kvindegrupper <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

– Nutidens kvinder - Unoderne – Odd Fellow<br />

Søsterloge nr.59 Dr. Sophia og Soroptimisterne<br />

i Skanderborg for 10. gang en<br />

<strong>af</strong>ten hvor de opfordrede kvinder til at<br />

støtte medsøstre i Etiopien, hvor børnedødeligheden<br />

er ekstrem høj og mange kvinder<br />

dør under barsel. Det er ekstra slemt da<br />

mange kvinder føder 8-10 børn, og dermed<br />

bliver flere børn moderløse, disse børn bliver<br />

ofte tabere i samfundet.<br />

Jeg skal love for at Ulla Terkelsen, kunne<br />

sætte humør på forsamlingen, hun talte <strong>ud</strong><br />

fra sin bog ” Vi kan sove i Flyvemaskinen”.<br />

I pausen blev bogen solgt og signeret<br />

<strong>af</strong> Ulla Terkelsen. Efter k<strong>af</strong>fepausen med<br />

muffins og k<strong>af</strong>fe eller the, tog de lokale<br />

sangglade piger ½ Sød over og underholdt<br />

med nogle muntre viser. Til sidst var Jane<br />

Kofoed på podiet med sin syngesatiriske<br />

opvisning, hvor hun arrangerede fællessang<br />

i salen. En fornøjelig <strong>af</strong>ten med god<br />

stemning.<br />

Oversk<strong>ud</strong>det 70.000 blev fordelt på følgende<br />

måde.<br />

Den 2. maj tog hele gruppen til<br />

København, fra IW deltog Bodil Lethenborg<br />

og Inger Henriksen, vi var inviteret<br />

<strong>af</strong> Maternity Worldwide til reception i forbindelse<br />

med deres Mors dags kampagne.<br />

Red en kvindes liv.<br />

Projektet Wired Mothers <strong>ud</strong>springer <strong>af</strong> telefon<br />

revolutionen på det <strong>af</strong>rikanske kontinent,<br />

hvor der er den hurtigste <strong>ud</strong>bredelse<br />

<strong>af</strong> mobiltelefoner i verden. Et boom, der<br />

åbner for helt nye og innovative mulighe-<br />

der for at nå de allerfattigste kvinder og<br />

fjerneste <strong>af</strong>kroge <strong>ud</strong>en sundhedsfaciliteter.<br />

I samarbejde med Københavns Universitet<br />

introducerer MWW mobiltelefonen som<br />

værktøj til at redde endnu flere gravide og<br />

fødende kvinder.<br />

8. marts gruppen. overrakte ledelsen for<br />

Maternity Worldwide som H.K.H. Kronprinsesse<br />

Mary er protektor for, en check<br />

på kr. 50.000<br />

Den 14. 05. 2012 overrakte gruppen igen<br />

kr. 20.000 til et lokalt projekt hvor en frivillig<br />

gruppe arrangerer en uges sommerlejr<br />

hvor trængende familier med børn kan<br />

<strong>få</strong> lidt ferie sammen. Gruppen har fundet<br />

projektet gennem Skanderborg kommune.<br />

I år kommer 17 børnefamilier i alt 80 mennesker<br />

<strong>af</strong> sted. Deltagerne er både ”gammeldanske”<br />

og ”nydanske” familier. Det<br />

tætte lejr liv integrerer de nydanske familier<br />

på en god og sjov måde. Det er vigtigt<br />

for børn at komme på ferie, så de kan fortælle<br />

om deres oplevelser på lige fod med<br />

andre børn, når de møder op i skole og børnehave<br />

igen efter ferien.<br />

Mange hilsner fra ISO<br />

Inger Marie Henriksen, Skanderborg IW<br />

40 års jubilæum i Brørup-Holsted IW<br />

Den 10. juni 2012 kunne Brørup-Holsted<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> klub fejre klubbens 40 års jubilæum.<br />

Vi valgte at markere det sammen med kædeoverrækkelsen<br />

ved et lille festligt arrangement<br />

den 12. juni 2012, hvor vi havde<br />

inviteret Nancy Nielsen, fra Give <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> klub og vores mænd med som gæster.<br />

Nancy Nielsen har chartret klubben og har<br />

siden holdt en tæt kontakt til klubben – ved<br />

dels tidligere at have deltaget i mange julemøder<br />

og de senere år – trods sine godt 90<br />

år - altid har husket at sende hilsen og gave<br />

til vores julemøde. Det var derfor en stor<br />

glæde at have Nancy med til vores fest.<br />

Hun måtte erkende, at hun var den eneste<br />

tilbage <strong>af</strong> de gæve kvinder, der i sin tid var<br />

med til at starte klubben.<br />

Gennem <strong>af</strong>tenen sang vi bl.a sange lavet<br />

til tidligere <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> arrangementer,<br />

og bestyrelsen gav den som Bakkesangerinder.<br />

Her<strong>ud</strong>over havde vi 3 min. ved<br />

medlem Jette Ballisager, der gennemgik<br />

Holger Drachmanns liv og levned og vores<br />

nye distriktspræsident Laila Bonde Sørensen<br />

havde dagens digt: ”Det liv er ikke<br />

længst, som længst har varet, Den lever<br />

længst, som fyldte livet bedst. Den ikke<br />

rigest er, som længst har sparet; nej den er<br />

rigest, som har givet mest.”<br />

En vellykket <strong>af</strong>ten - der giver mod på de<br />

næste mange år.<br />

Brørup-Holsted IW


20 21<br />

DISO D45<br />

Distrikt 45<br />

I en fremskreden alder<br />

at tage mod et nyt<br />

job kan for nogen synes<br />

overmodigt. Skal<br />

vi ikke blive enige<br />

om, at det bare er modigt<br />

og dermed har<br />

jeg også sagt, at jeg<br />

vil gå til opgaven med<br />

krum hals.<br />

Jeg starter dog ikke på bar bund, idet jeg har<br />

<strong>få</strong>et meget grundigt <strong>ud</strong>arbejdet materiale <strong>af</strong><br />

min forgænger Benedicte Overgaard. Det<br />

vil jeg gerne her på siden sige dig TAK for.<br />

Du har også lovet at ville stå bi i en evt.<br />

nødssituation!<br />

Og hvem er jeg så? Mit navn er Sofie Munk,<br />

jeg er årgang 1943 og har været medlem <strong>af</strong><br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> siden år 2001. Har h<strong>af</strong>t min opvækst<br />

i Klakring ved Juelsminde, læste på<br />

Holbæk Seminarium og underviste 37 år på<br />

samme skole i Vejen. Efter min pensionering<br />

har jeg brugt rigtig mange timer på frivilligt<br />

arbejde – især inden for Ældre Sagen.<br />

Og nu kommer så dette nye job i <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>s distrikt 45. Jeg glæder mig selvfølgelig<br />

til <strong>ud</strong>fordringen, som jeg først og<br />

fremmest opfatter det som. Det åbner en<br />

mulighed for at skulle sætte sig ind i et nyt<br />

arbejdsområde, samtidig med at det byder<br />

på flere nye bekendtskaber dels med personer<br />

dels med andre egne <strong>af</strong> vores lille<br />

smørhul <strong>af</strong> et land. Så mit sind er åbent og<br />

forventningsfuldt!<br />

Mens de fleste andre holder ferie, er første<br />

opgave allerede kommet til distrikt 45.<br />

Det er en glædelig én <strong>af</strong> slagsen – nemlig<br />

invitation til besøg i vores venskabsdistrikt<br />

i Bulgarien.<br />

De indbyder til uge 42 den 16. – 21. oktober.<br />

Desværre ville de gerne have tilmeldin-<br />

ger inden <strong>ud</strong>gangen <strong>af</strong> juli måned. Jeg har<br />

spurgt om muligheden for en <strong>ud</strong>sættelse,<br />

men har i skrivende stund ikke <strong>få</strong>et svar. Så<br />

håbet er stadig lysegrønt!<br />

Lad mig også nævne to arrangementer, som<br />

Brørup-Holsted har <strong>af</strong>holdt denne sommer:<br />

12. juni havde vi generalforsamling og kædeoverrækkelse.<br />

Det er der ikke noget særligt<br />

i, MEN vi fejrede også 40 års jubilæum.<br />

Mændene var inviteret med, og da bestyrelsen<br />

optrådte som bakkesangerinder, måtte<br />

mændene have fat i mønterne og – nogle<br />

ramte <strong>mere</strong> præcist end andre! Det var festligt.<br />

Noget helt enestående var, at Nancy<br />

Nielsen fra Brande var hædersgæsten. Hun<br />

var nemlig med til at chartre vores klub for<br />

40 år siden. Hun måtte desværre erkende, at<br />

hun var den eneste tilbage <strong>af</strong> de piger, der<br />

dengang var <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>ere. Vores præsident<br />

takkede hende for den trofasthed, hun<br />

har <strong>ud</strong>vist for klubben bl.a. ved hvert år at<br />

sende julehilsen og en pakke til vores julespil.<br />

Må jeg nævne, at Nancy er årgang<br />

1919 og kørte selv hen og hjem. Sådan!<br />

Det andet arrangement er selvfølgelig distriktsmødet<br />

21. juni, hvor vores Laila overtog<br />

distriktskæden. Vi mødtes på Hovborg<br />

Kro til akkompagnement <strong>af</strong> lurblæserne fra<br />

Brørup og havde en både hyggelig og festlig<br />

<strong>af</strong>ten med deltagelse <strong>af</strong> 96 personer. Referatet<br />

kan læses på hjemmesiden.<br />

Og så fremtiden: Velkommen til et nyt IWår<br />

ikke mindst til ISOèrne, som jeg vil betjene<br />

så godt, som jeg formår. Ved fælles hjælp<br />

og velvilje skal det nok gå! De fleste <strong>af</strong> jer<br />

har truffet mig og vice-versa! Velkommen<br />

til et samarbejde med positive forventninger<br />

fra min side.<br />

God vind for alle i <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> året 2012/13.<br />

Sofie Munk<br />

DISO 45<br />

DISO D46<br />

Distrikt 46<br />

Et nyt <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> år<br />

begynder og de nye<br />

bestyrelser har været<br />

i arbejdstøjet et stykke<br />

tid. Det er altid spændende<br />

at se programmet<br />

for det nye <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> år.<br />

I maj måned inviterede<br />

distriktsbestyrelsen alle nye bestyrelsesmedlemmer<br />

til Træf i Middelfart. Det var<br />

rigtig dejligt at se, at så mange havde tage<br />

imod dette tilb<strong>ud</strong>. På træffet blev der orienteret<br />

om de opgaver, man blandt andet som<br />

ny ISO har i bestyrelsen. I de enkelte grupper<br />

var der også mulighed for at diskutere og<br />

<strong>ud</strong>veksle erfaringer.<br />

Det har været rigtig spændende at læse de<br />

indsendte årsrapporter. Disse rapporter giver<br />

et flot billede <strong>af</strong> de mange ting der sker rundt<br />

om i klubberne.<br />

Jeg er på det seneste blevet kontaktet flere<br />

gange med henblik på <strong>af</strong>levering <strong>af</strong> dåseringe.<br />

I distrikt 46 kan dåseringe <strong>af</strong>leveres på<br />

følgende adresse: Ulla Lund, Store Claus 15,<br />

5270 Odense N. Frimærker kan <strong>af</strong>leveres på<br />

landsmødet eller sendes til Hanne Dahl, Box<br />

174, 5700 Svendborg.<br />

Inden længe skriver vi oktober. Distrikts-og<br />

landsmødet <strong>af</strong>holdes i weekenden d. 6. og<br />

7. oktober. Jeg glæder mig til at møde rigtig<br />

mange <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>’er på Nyborg Strand.<br />

Ændringen <strong>af</strong> <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Nyt spøger stadig.<br />

Jeg tror også at det på årsmødet vil blive<br />

diskuteret, så derfor vil jeg gerne igen opfordre<br />

til at man drøfter det i klubberne så jeres<br />

repræsentanter er klædt på til debatten.<br />

Sker der noget spændende i jeres klub som<br />

i gerne vil dele med andre så skriv lidt om<br />

det og send det til redaktøren for <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

Nyt.<br />

Hilsen<br />

Anne Marie Olsen<br />

DISO D46<br />

Råd til bedRe maRkedsføRing<br />

<strong>få</strong> <strong>mere</strong> <strong>ud</strong> <strong>af</strong> <strong>dine</strong> <strong>reklamekroner</strong>!<br />

fra første idé over stilsikker kreativitet til den<br />

færdige kampagne:<br />

Vi inviterer dig til at teste vores kompetencer og samtidig <strong>få</strong><br />

en vurdering <strong>af</strong>, hvordan du opti<strong>mere</strong>r dit markedsføringsb<strong>ud</strong>get.<br />

Vi vil gerne være med til at <strong>ud</strong>vikle din virksomhed<br />

Kontakt os og kom videre!<br />

Grevetoften 3 . 2670 Greve<br />

Telefon 4341 0010<br />

info@lundstrom-partners.dk<br />

www.lundstrom-partners.dk


22 23<br />

Nørresundby <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>´s 50 års jubilæum<br />

Nørresundby <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>´s 50 års jubilæum<br />

den 12. maj 2012.<br />

Der var fra start lagt op til en festdag. Dannebrog<br />

vajede over det smukke gamle kloster,<br />

da vi ankom og indenfor i refektoriet,<br />

hvor jubilæumsfesten blev holdt, var der<br />

smukt dækkede borde og blomsterdekorationer<br />

i smukke <strong>af</strong>stemte farver og tændt<br />

masser <strong>af</strong> levende lys – fantastiske rammer<br />

for en god dag.<br />

Præsident Kirsten Midtgaard bød velkommen<br />

til alle, naboklubber såvel <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> som Rotary, repræsentanter fra lnner<br />

<strong>Wheel</strong> <strong>Danmark</strong>, ægtefæller og medlemmer<br />

m.m.<br />

Klosterforstander Jens Schultz fik ordet,<br />

og fortalte om Aalborg klosters historie,<br />

samt om hvordan klosteret <strong>ud</strong>nyttes i dag<br />

til boligformål m.m., og <strong>ud</strong>trykte glæde<br />

over, at vi havde valgt at holde vores jubilæumsfest<br />

i klosteret.<br />

Herefter fik Annalise Larsen, <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

<strong>Danmark</strong> ordet, og ønskede tillykke med<br />

de 50 år. Annalise Larsen fortalte lidt om<br />

<strong>ud</strong>viklingen omkring <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>, siden vi<br />

startede i 1962 med hjælp fra Rotary, og<br />

her bl.a. om optagelseskriterier som blev<br />

behandlet på den netop overståede Convention<br />

i Istanbul.<br />

Nørresundby IW var en <strong>af</strong> de første klubber<br />

i Nordjylland, og midt i 1960érne var<br />

vi med til at starte det nordiske samarbejde.<br />

Annelise Larsen ønskede held og lykke for<br />

klubben fremover, og overrakte præsidenten<br />

en ny præsidentkæde. Når en klub er 50<br />

år gammel skænker <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> <strong>Danmark</strong><br />

en ny kæde, der er gul og blå, indtil da blå.<br />

Kirsten Midtgaard takkede for tale og<br />

kæde.<br />

Charlotte Fogtmann fik herefter ordet.<br />

Charlotte blev optaget i 1990, og fortalte<br />

sin ”<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> historie”. Først som<br />

medlem i den nu nedlagte klub Aalborg<br />

IW og siden i Nørresundby IW. Den gamle<br />

dirigentklokke fra Aalborg IW har Charlotte<br />

opbevaret, og da hun for nylig hørte,<br />

at Nørresundby IW´s klokke var forsvundet,<br />

fandt hun tiden inden til, at den gamle<br />

klokke fra Aalborg IW kom i brug igen. I<br />

anledning <strong>af</strong> jubilæet havde Charlotte <strong>få</strong>et<br />

indgraveret jubilæumsdag og –år i klokken.<br />

Et rigtigt godt initiativ.<br />

3. min. v/ Gerda Andersen og Kirsten Jensen.<br />

Festlige og utraditionelle 3. min. om ”livets<br />

gang” i Nørresundby IW, krydret med<br />

munter omtale om og <strong>ud</strong>sagn <strong>af</strong> tilstedeværende<br />

medlemmer.<br />

Underholdning: Sopran Charlotte Hjørringgaard<br />

<strong>ud</strong>dannet klassisk sanger på<br />

Nordjysk Musikkonservatorium og pianist<br />

Natasha Kutsko ligeledes <strong>ud</strong>dannet på<br />

Nordjysk Musikkonservatorium samt på<br />

musikakademi i Hviderusland leverede på<br />

char<strong>mere</strong>nde måde musikunderholdning<br />

<strong>af</strong> høj kvalitet, der spændte bredt – fra Sibelius<br />

over Franz Lehars ”Den glade enke”<br />

til festlige Puccini. Der blev klappet ivrigt<br />

<strong>af</strong> det vel<strong>ud</strong>førte og stemningsfulde musikindslag<br />

- og vi fik et ekstranummer.<br />

Børge Madsen medlem <strong>af</strong> Nørresundby<br />

Rotary fik herefter ordet. Børge Madsen er<br />

enkemand efter vores æresmedlem Kisten<br />

R<strong>af</strong>n Sørensen<br />

Kirsten Jensen gav her efter ordet til Karen<br />

Larsen:<br />

Kadra Yusuf der er flygtning fra Somalia<br />

fortalte om, hvordan hun sammen med sin<br />

tante var flygtet gennem Somalia og var<br />

endt i <strong>Danmark</strong>, hvorimod tanten kom til<br />

Sverige, hvor hun havde en datter boende,<br />

men det var ikke muligt for Kadra at følge<br />

hende. Kadra kom først til Sandholmlejren<br />

og senere til Aalborg, hvor Kadra i<br />

dag læser til pædagog, men også underviser<br />

på lektiec<strong>af</strong>een på Trekanten. Kadra<br />

fortalte, om de mange år der gik før hun<br />

genså sine forældre og søskende. Et <strong>mere</strong><br />

<strong>ud</strong>førligt referat <strong>af</strong> Kadras foredrag, kan<br />

læses i Nørresundby IW månedsbrev nr. 8<br />

i 2011/2012.<br />

Karen Larsen takkede Kadra for foredraget,<br />

som endnu engang havde berørt os<br />

dybt.<br />

I anledning <strong>af</strong> klubbens 50 års jubilæum,<br />

har vi valgt at hædre en ung ”mønsterbryder”.<br />

Til vores IW møde, hvor du holdt<br />

omtalte spændende foredrag, kaldte vores<br />

præsident Kirsten Midtgaard dig en rigtig<br />

”mønsterbryder”, og det er grunden til, at<br />

vi i dag har ønsket at hædre dig med et beløb,<br />

en lille hjælp til at rejse hjem til Somalia<br />

i sommer for at besøge <strong>dine</strong> forældre.<br />

Distriktspræsident Andrea Welzel fik ordet.<br />

Andrea havde tænkt sig at kigge 50 år<br />

tilbage – hvordan var IW på det tidspunkt,<br />

men på grund <strong>af</strong> tiden valgte Andrea ikke<br />

at gøre det, men kunne konstatere, at målsætningen<br />

for IW – venskab og hjælpsomhed<br />

er eviggældende.<br />

Andrea Wenzel overrakte ”starthjælp” til<br />

de næste 50 år.<br />

Vi sang: ”En kæde <strong>af</strong> evige bånd” - og dagen<br />

blev således <strong>af</strong>sluttet på festligste vis.<br />

Kirsten Jensen<br />

Nørresundby IW


24 25<br />

Den rette <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> ånd<br />

Historien starter egentligt 10 år tilbage, hvor<br />

jeg sammen med min mand skulle til selskab<br />

med den kongelige familie. Jeg havde <strong>få</strong>et<br />

syet en smuk lang kjole hos en daværende<br />

kendt modeskaber, som skulle have at vide<br />

hvorhen jeg skulle, således at andre deltagere<br />

i festligheden ikke havde <strong>få</strong>et syet samme<br />

model, som jeg skulle optræde i.<br />

På daværende tidspunkt brugte jeg store briller.<br />

Det gjorde man dengang, og jeg blev lidt<br />

pikeret ved at se mig selv med briller og elegant<br />

selskabsdress.<br />

Jeg var dengang ansat i <strong>Danmark</strong>s Lungeforening<br />

i Vanløse. Tog en beslutning og gik ned<br />

til Synoptik på Jernbanealle, og på en halv<br />

time fik jeg lært at bruge kontaktlinser. Dette<br />

forandrede hele mit liv og ikke mindst min<br />

selskabelige oplevelse.<br />

I 10 år har jeg nu abonneret på kontaktlinser,<br />

og de er blevet en så integreret del <strong>af</strong> mit<br />

liv, at jeg bare tog den sidst leverede æske og<br />

puttede 20 x 2 linser i kufferten, da jeg skulle<br />

til Convention i Istanbul. Den første dag gik<br />

fint, for da havde jeg linserne i hjemmefra.<br />

Men den næste morgen, blev jeg <strong>ud</strong>e <strong>af</strong> mig<br />

selv. Kunne intet se, og jeg troede først at det<br />

var brusebadets klorholdige vand, der havde<br />

ødelagt mine øjne. Det var det slet ikke, for<br />

det viste sig, at i stedet for plus styrke på linserne<br />

havde jeg <strong>få</strong>et leveret minus styrke.<br />

Jeg kunne stort set intet se.<br />

På mit hotel i Istanbul boede også Charlotte<br />

Vestergaard Pedersen fra Silkeborg <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong>. Hun tog mig under sine vinger. Først<br />

ringede hun til SOS i <strong>Danmark</strong>, men de kunne<br />

intet gøre. Så sk<strong>af</strong>fede Charlotte navnet på<br />

en brilleforretning i Istanbul. Sammen med<br />

min gode veninde Annie Kastberg forcerede<br />

vi tre gaderne i regnvejr og sjap og nåede<br />

bemeldte forretning. Det var lidt svært med<br />

kommunikationen, samtidig med at optikeren<br />

lod forstå, at han havde drukket lidt for<br />

meget vin den foregående <strong>af</strong>ten og var træt.<br />

Altså satte sig ned i en sofa (og det gjorde vi<br />

så også).<br />

Det korte og det lange er, at med Charlottes<br />

insisteren kom han frem med nogle linser,<br />

der dog ikke var <strong>af</strong> samme fabrikat, som jeg<br />

plejer at bruge – (det var linser, der skulle<br />

bruges flere gange og renses i en medfølgende<br />

væske). Men, Charlotte klarede at <strong>få</strong><br />

bestilt en ’portion’ linser <strong>af</strong> den slags, som<br />

var den eneste mulighed. Det var lørdag og<br />

det var lige før at det ikke kunne lykkes. Men<br />

Charlotte klarede med sin styrke og tålmodighed<br />

at <strong>få</strong> linserne leveret på vort hotel.<br />

De leverede linser var ikke så gode som de,<br />

jeg vanligvis bruger, og det vanskeliggjorde<br />

synet indendørs. Men de var dog bedre end<br />

ingenting.<br />

Jeg havde været rigtig uheldig, for jeg havde<br />

heller ikke medtaget min mobiltelefon. Men<br />

også her trådte Charlotte i karakter og ringede<br />

til SOS m.m. i DK for at høre, hvordan det<br />

forholdt sig med en form for kompensation<br />

for tabt evne til at opleve Convention.<br />

Yderligere skulle vi på en efterfølgende<br />

rundtur i Vesttyrkiet, dygtigt tilrettelagt <strong>af</strong><br />

Benedicte Overgaard. Vi var 12 personer i alt<br />

og havde det herligt med god stemning, masser<br />

<strong>af</strong> mad og drikke og mange spændende<br />

oplevelser. Men at jeg overhovedet fik noget<br />

<strong>ud</strong> <strong>af</strong> både Convention og den efterfølgende<br />

rundrejse skyldes Charlotte Vestergaard<br />

Pedersen, som jeg aldrig vil glemme. Hun<br />

handlede i den rette IW ånd, og det kan vi<br />

alle sammen lære noget <strong>af</strong>.<br />

Eva Ingeborg Holskov<br />

Frederiksberg IW<br />

P.S. På en restaurant nær ved vort hotel i<br />

Istanbul mødtes vi med Charlotte og hendes<br />

to veninder. Vi var 5 fra Frederiksberg. Og<br />

den hyggelige og omhyggelige restauratør<br />

benævnte os henholdsvis hans ”3 angels” og<br />

hans ”5 angels”. Og det var vi så.<br />

Think big – and big things will happen!<br />

Tankevirksomheden alene er dog desværre<br />

ikke nok. Der skal være nogen, der er parate<br />

til at gøre en ekstra indsats.<br />

Vi har i <strong>Danmark</strong> med relativ <strong>få</strong> indbyggere<br />

lov til at være stolte over, hvad <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong><br />

her i tidens løb har opnået. 2 gange har vi<br />

stået for den Internationale Convention, og<br />

skal nu holde den for 3. gang i 2015. 2 gange<br />

har vi h<strong>af</strong>t en verdenspræsident.<br />

I grænselandet har danske <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>er<br />

været behjælpelig med at chartre nordtyske<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> klubber.<br />

Alt sammen kræver en stor indsats, og selv<br />

om vi alle <strong>få</strong>r <strong>mere</strong> og <strong>mere</strong> travlt, er det dejligt<br />

at se, når nogen påtager sig noget ekstraordinært.<br />

Det behøver ikke at være en klub,<br />

et distrikt eller hele <strong>Danmark</strong>, der står bag et<br />

initiativ.<br />

I september kommer distrikt 239 i Sverige<br />

på en efterårs<strong>ud</strong>flugt til København, hvor<br />

de, takket været en <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>ers særdeles<br />

gode kontakter til Tivoli, kan se frem til<br />

et Tivoli arrangement, de næppe selv havde<br />

kunne arrangere.<br />

Mit Rørvig træf over 5 år var også i eget regi,<br />

så en enkelt person kan også gøre en forskel.<br />

Vi skal passe på, vi ikke nedstemmer en god<br />

ide, fordi vi ikke selv orker at gøre en ekstra<br />

indsats. Vi er et kæmpe netværk. Hvad den<br />

ene ikke kan eller vil, tager en anden måske<br />

med glæde på sig.<br />

Passivitet bringer os ikke videre.<br />

Når jeg tænker på de anstrengelser, der bliver<br />

gjort med bl.a. extention møder og andre<br />

tiltag for ikke alene at tiltrække nye medlemmer,<br />

men også at fastholde de eksisterende,<br />

undrer det mig, at man samtidig på et noget<br />

svagt grundlag beslutter at nedlægge <strong>Inner</strong><br />

<strong>Wheel</strong> Nyt i papirform.<br />

Reaktionen <strong>ud</strong>eblev da heller ikke. I hvert<br />

eneste <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Nyt siden bekendtgørelsen<br />

har der været protester, først fra enkelt<br />

personer, senere fra hele klubber.<br />

Selvfølgelig er velgørenhed en væsentlig del<br />

<strong>af</strong> vort arbejde, men den skal ikke overskygge<br />

alt andet.<br />

Det skal være attråværdigt at være medlem<br />

<strong>af</strong> <strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong>, dertil har vi også brug for vor<br />

livslinie, der binder hele landet sammen og<br />

den hedder nu engang ”<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> Nyt”.<br />

I øjeblikket forsøger jeg at genoplive nordtyskernes<br />

ide om et Østersø træf, der binder<br />

de distrikter sammen, der støder <strong>ud</strong> til Østersøen.<br />

De forsøgte - desværre <strong>ud</strong>en held - allerede i<br />

Rostock i 2008, at <strong>få</strong> det til at være et tilbagevendende<br />

træf, der skulle gå på omgang.<br />

Måske er tiden nu moden til et Internationalt<br />

<strong>Inner</strong> <strong>Wheel</strong> naboskab, under den daværende<br />

overskrift:<br />

Bridging the Baltic Sea!<br />

Alice Waldner, DISO D47


26 27<br />

Velkommen til nye medlemmer<br />

Distikt 44 Bangsbostrand Tina Hyllen Klæstrup<br />

Frederikshavn Gilda Karlsen<br />

Hadsund Jette Flou<br />

Ellen Margrethe Lund<br />

Anne Marie Vestergaard<br />

Hjørring Vestre Hanne Christensen<br />

Nykøbing Mors Rie Geertsen<br />

Randers Vestre Lone Volt<br />

Randers Østre Carola Schlütter<br />

Rebild Annelies Geerlings<br />

Skive Inge-Lise Hussmann<br />

Ruth Brøndum Jensen<br />

Karin Ulrich<br />

Sæby Tine Andersen<br />

Marianne Fruensgaard<br />

Aabybro Helle Røn Mogensen<br />

Aars Ruth Hald<br />

Distrikt 45 Brande Gitte Brønnum<br />

Brædstrup-Ry Bertha Poulsen<br />

Rita Salomonsen<br />

Give Elisabeth Scharling Foldø<br />

Bodil Bank Nielsen<br />

Tove Skovbjerg<br />

Holstebro Karen Marie Pedersen<br />

Horsens Vitus Bering Karen Hoflund<br />

Lemvig Mariann Stokholm Kristensen<br />

Inger Nielsen<br />

Ulla Vestergaard<br />

Ringkjøbing Kirsten Vedberg Nielsen<br />

Hilda Pedersen<br />

Bodil Holm Poulsen<br />

Varde Dorrit Malling<br />

Aarhus Vestre Kirsten Thrane<br />

Distrikt 46 Assens Ulla Bredahl Hvidkjær<br />

Ejby Else Leth Einshøj<br />

Skærbæk Irene Nielsen<br />

Aabenraa Ellen Kirk Øgendahl<br />

Distrikt 47 Frederiksværk Mie Hessner<br />

Lene Nilausen<br />

Helsingør Mette Als<br />

Herlev Birgitte Taxgaard<br />

Taastrup Madaline Jane Elkjær<br />

Virum Bente Granild Guttenberg<br />

Distrikt 48<br />

Dødsfald<br />

Dianalund-Stenlille-Pernille Lissy Søby Pedersen<br />

Gørlev Suvileena Tikkanen<br />

Haslev Monica Norsted Rixen<br />

Nykøbing Sjælland Ingelise Badsted<br />

Birgit Pall<strong>ud</strong>an<br />

Ringsted Ingelise Damkjær<br />

Roskilde Vibeke Hove Hansen<br />

Birthe Rasmussen<br />

Svinninge Helle Høgsgaard Kjær<br />

Vordingborg Storstrømmen Kristine Kaarde Hartmann<br />

Distrikt 44 Skive Else Theill Sørensen<br />

Distrikt 45 Brørup-Holsted Inger Thøgersen<br />

Brædstrup-Ry Hanne Krøgh Rasmussen<br />

Distrikt 46 R<strong>ud</strong>købing Meta Scharling<br />

Karen Aarslev Hansen<br />

Distrikt 48 Korsør Nor Birgit Friis Madsen<br />

Slagelse-Antvorskov Gunver Riber<br />

Sorø Hanne Helbo Ring<br />

Vigtige datoer<br />

6. – 7. oktober 2012 Distrikts- og Landsmøde på Hotel Nyborg Strand<br />

9. marts 2013 D46 Forårsdistriktsmøde i Ejby IW<br />

9. marts 2013 D47 Forårsdistriktsmøde i Taastrup IW<br />

16. marts 2013 D48 Forårsdistriktsmøde i Sorø IW<br />

30. maj 2013 D46 Træf for kommende klubbestyrelser – i Middelfart<br />

8. juni 2013 Distriktskædeoverrækkelse – i Ringsted IW<br />

11. juni 2013 Distriktskædeoverrækkelse – i Odense IW<br />

22. juni 2013 Nationalkædeoverrækkelse i D 44– i Aars IW


ID-nr. 46668<br />

Vigtige oplysninger<br />

Frimærker <strong>af</strong>leveres til:<br />

Hanne Dahl<br />

Box 174<br />

Granvænget 20<br />

5700 Svendborg<br />

Udenlandske abonnenter:<br />

kr. 150,00<br />

Bestilling til:<br />

Rådskasserer Birthe Hamann<br />

Senest 30. juni 2013<br />

E-mail: kasserer@innerwheel.dk<br />

Betaling til:<br />

Nordea Bank 1726 - 0757825570<br />

Senest 30. august 2012<br />

IBAN nummer DK7720000757825570<br />

BIC-kode (Swift-adresse)<br />

NDEAKKK<br />

Obs!<br />

Alle bankomkostninger skal betales <strong>af</strong><br />

ordregiveren<br />

Returblade sendes til:<br />

Medlemsregistret<br />

Tove Galmstrup Christensen<br />

Engvej 2<br />

8370 Hadsten<br />

Næste nummer <strong>ud</strong>kommer<br />

december 2012<br />

Sidste frist for manuskripter til:<br />

Ansvarshavende redaktør<br />

Søndag den 28. oktober 2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!