Nr. 2 – Marts/april/Maj 2012 - Taulov kirke

taulovkirke.dk

Nr. 2 – Marts/april/Maj 2012 - Taulov kirke

Kristi Himmelfarts Dag 2011.

Nr. 2 Marts/april/Maj 2012

Er det kristendom? Nyt fra menighedsrådet Folkekirkens Nødhjælp Nye medarbejdere

Gudstjenester KFUM-spejderne Konfirmander sognekalender aktuelt

www.taulovkirke.dk


adresser

Sognepræst

Lars Seeberg

Bærhaven 10

tlf. 7556 2070

Træffes i Sognegården,

Taulov Kirkevej 50

Tirsdag kl. 10-11

Tlf. 7556 2610

lse@km.dk

Sognepræst

Marianne Frank Larsen

Herslev Præstegård

tlf. 7556 0166

Træffes i Sognegården

tirsdag kl. 10-11

tlf. 7556 2610

mfl@km.dk

Kirkesangere

Louise Sletting Hvilborg

Susan Rye Christensen

Organist

Dorthe Gade

Tlf. 2184 0184

dorthe.gade@taulovkirke.dk

Kirketjener

Jette Skovlyst Madsen

Sognegården

Tlf. 7556 2610

Træffes hver formiddag

tirsdag fredag på

Mobil: 2460 5675

Graver

Mike Gellert

Sognegården

tlf. 7556 2610

Træffes hver formiddag

mandag fredag på

Mobil 2460 5676

Privat: Ole Rømers Vej 14

Tlf. 7556 3359

Kirketjener

Jytte Lund Beck

Sognegården

Tlf.: 7556 2610

Træffes tirsdag - fredag

formiddag på

Tlf.: 2460 5675

taulovkirketjener@gmail.

com

Kirkekontoret

Tlf.: 7556 2610

taulov.sogn@km.dk

Sognemedhjælper og

sekretær for præster og

kirkeværge

Lisbet Møller Larsen

Træffes tirsdag - fredag

kl. 10 - 12.

Kontoret er lukket mandag.

Tlf.: 6122 3126

taulovsognemedhj@gmail.

com

Kirkeværge

Inge Lise Madsen

Askevænget 12

tlf. 7556 3231

Menighedsråds-

formand

Kurt Krog Petersen

Jens Thuesens Vej 14

Tlf. 7556 4407

Kurt_k_p@yahoo.com

Menighedsrådskasserer

Helge Paulsen

Bakkevej 12

Tlf. 7556 4134

Menighedsrådsmøde i

Taulov Kirkes Sognegård

Torsdag den 22. marts kl. 19.30

Torsdag den 19. april kl. 19.30

Torsdag den 24. maj kl. 19.30

2 TaulovKirke

Kirkelig vejviser

Indre Mission

Benjamin Graugaard Nielsen

Højgårdsvej 34

Tlf. 5192 8625

www.taulovim.dk

IM’s børneklub

Annette Erbs

Solbærhaven 5

Tlf. 7556 2437

KFUMspejderne

Skærbæk:

Preben Høj Larsen

Fænø Kalvvej 9

tlf. 7551 3182

KFUMspejderne

Taulov:

Gitte Falk Lauridsen

Druehaven 12

Tlf. 7625 5212

www.spejdernet.dk/taulov

KFUM’s

idrætsforening

Taulov

Emil Lind Christiansen

Studsdalsvej 21

tlf. 2424 3334

Y’s Men’s Club Lillebælt

Leif Christensen

Slåenvej 25, Taulov

Tlf. 7556 2754

Er det kristendom?

Hvad er det egentlig, som er konstituerende for kristendommen?

Altså: Hvad er det, som er absolut afgørende for, hvad vi kalder kristendom,

og hvad der faktisk ikke er kristendom.

Er det Kristendom?

Når samfund og kultur flytter sig, melder

der sig nye spørgsmål i kirken. Lige nu gælder

det vielse af homofile, og før gjaldt det

vielse af fraskilte eller de kvindelige præster

eller stening af utro kvinder. Hver gang

er der nogle, som melder sig ud af folkekirken

i protest men protest mod hvad? Det

store spørgsmål er jo i grunden:

Hvad er det egentlig, som er konstituerende

for kristendommen?

Altså: Hvad er det, som er absolut afgørende

for, hvad vi kalder kristendom, og

hvad der faktisk ikke er kristendom. Er kristendom

en gammeldags moral-lære med

homo-fobi eller er det en bibel-lære med

skriften og loven som gud? Hvad definerer

kristendom hvad konstituerer os som

kristne?

Jeg vil mene, at det, som konstituerer kristentroen,

er bønnen Fadervor.

Det, som er helt afgørende for kristentroen

for vores forhold til Gud er, at vi har

bønnen Fadervor og at vi beder den bøn

og ikke så meget andet.

Og hvorfor så det? Af mange grunde:

Bønnen Fadervor har vi fra Kristus selv.

Andre ideer, som at homofile og utro kvinder

skal stenes, har vi fra jødiske skriftfortolkere

og at kvinder skal tie i forsamlinger,

har vi fra Paulus!

Men Fadervor har vi fra Vor Herre Kristus

selv. Kristus sagde: Når I vil bede til Gud,

så kan I gøre sådan! Og så lærte han dem

bønnen Fadervor.

Bønnen Fadervor er rettet til ’Vor Far’. Kun

Kristus kan have sagt det.

Jesus er det menneske, som Guds selv i

dåben kaldte ”sin Søn” sin udvalgte,

Kristus. Og Jesus Kristus kaldte Gud sin

Far, og Kristus gjorde sin Fars vilje og

Kristus havde det nære, tillidsfulde og respektfulde

forhold til Gud, som skal kendetegne

det rigtige forhold imellem far og

barn.

Og Kristus, Guds Søn, sagde til mennesker,

at enhver, som tror på Guds søn, selv

har lov at kalde Gud for sin far.

Det er faktisk ikke almindeligt at få lov at

kalde Gud for sin far. Gud er almægtig,

Himlens og Jordens skaber, og jeg er bare

et menneske, et støvfnug i universets historie.

Men jeg må kalde Gud for min Far!

Vi har altså lov at tro, at Gud virkelig er så

nær som en rigtig far for os. Vi kan faktisk

tillade os at have det samme direkte,

tætte og tillidsfulde forhold til Gud, som vi

véd, vi skal kunne have til en rigtig far.

Gud er ikke en fjern guddom, som vi skal

tjene med ofre eller gode gerninger Gud

er ikke et begreb eller et filosofisk princip,

som vi kan vælge til eller tænke fra Gud

er ikke en bog fuld af citater, vi kan plukke

i efter forgodtbefindende

Gud er en personlighed, som ser os, hører

os og tilgiver os som en far vil gøre

det…

Det er simpelthen kristentro: At have det

samme nære forhold til Gud, som vi har til

den, vi vil kalde Far.

Bønnen Fadervor udtaler vort barnlige

og barne-retslige forhold til Gud. Vi beder

Gud om det, som et barn vil bede sin far

om:

Giv os vort daglige brød!

Forlad os vor skyld!

Led os ikke i fristelse!

- men fri os fra det onde!

Så trygt som at gribe sin fars eller mors

hånd så ubetinget godt det er at putte

sig bag sin far eller mor så trygt og godt

er der hos Gud, fordi (og kun fordi) vort

forhold til Gud er så nært og trygt, som

barnets er til sin uovervindelige far!

Og: Ingen er så tryg i fare - som Guds lille

børneskare..

Bønnen Fadervor udtrykker i sin form og

i sit indhold vort nære og barnlige forhold

til Gud.

Det er selve dette nære forhold til Gud,

som er Evangelium: Det glædeligste budskab.

Lars Seeberg

TaulovKirke 3


Nyt fra menighedsrådet Folkekirkens Nødhjælp

Høringssvar til kirkeministeriet vedr.

”Provstibetænkningen”.

Kirkeministeriet har udsendt betænkning

1527 ”Provstibetænkningen” til høring

til bl.a. landets menighedsråd. Betænkningen

behandler en række vigtige forhold,

der også har stor indflydelse på menighedsrådenes

livsvilkår, da betænkninger

lægger op til kompetenceændringer, der

styrker provstierne i Danmark. Det efterfølgende

er uddrag fra menighedsrådets

høringssvar.

Taulov menighedsråd er af den opfattelse,

at een af kronjuvelerne i det folkekirkelige

demokrati er menighedsrådenes kompetencer.

Rigtigt mange politiske beslutninger har i

mange år gået mod en stadig øget centralisering.

I de allerseneste år er det endog

sket i et voldsomt tempo. Den private service

har gået i samme retning.

Som et landsogn med godt 5.000 indbyggere

har vi måttet se på denne udvikling.

Imidlertid har vi under denne udvikling i

det mindste kunnet glæde os over, at det

kirkelige liv og organisation ikke har lidt

samme skæbne.

Vi nægter at se provstibetænkningen som

et første skridt i en centralisering indenfor

folkekirken. Derimod ses betænkningen

som et forsøg på en smidiggørelse af det

eksisterende kirkelige samliv. I den forbindelse

kan oplyses, at der i Fredericia

provsti allerede er et tæt samarbejde på

tværs af sognegrænserne med baggrund i

frivillighed. Vi ser således ikke akutte problemstillinger

i det kirkelige samarbejde

i Fredericia provsti. Men vi er i Taulov

Skærbæk fortsat meget interesseret i et

øget, frivilligt samarbejde i provstiet.

Vi kan selvfølgelig ikke udelukke, at der

nogle steder i landet kan være behov for

ændringer, og dermed også disse steder

ønsker om ændringer i regelgrundlaget,

for at det kirkelige liv bedre kan udfolde sig

i provstiet som helhed. Et eksempel kunne

være ønsket om lukning af en kirke mod et

flertal i pågældende menighedsråd. Vores

principielle holdning er imidlertid, at kom-

petencen for lukning af en kirke bør placeres

hos menighedsrådet og dermed det

lokale sogn. Også strukturproblemer bør

løses ved dialog i provstiet (En drejebog -

udarbejdet af centrale myndigheder - for

dialog i strukturkonflikter kunne måske

være en hjælp).

Hvis det ender med, at kompetencen

for kirkelukning flyttes til provstiudvalget,

og at man her ønsker at nedlægge

en kirke mod det lokale menighedsråds

vilje, bør proceduren som minimum indrettes

således, at to på hinanden følgende

provstiudvalg(valg imellem) skal vedtage

nedlæggelsen. Og begge gange eksempelvis

med 2/3-dels flertal. Det skal være

svært at ændre på forhold, der i visse tilfælde

har fungeret godt i flere hundrede

år.

At tillægge provstiudvalget flere overordnede

beføjelser over for menighedsrådene

bør derfor suppleres med procedurer, der

gør disse ekstra beføjelse vanskelige at

bruge, således at de kun anvendes i meget

sjældne situationer. Folkekirke-demokratiet

bygger på samarbejde, og denne praksis

bør understøttes også i regelgrundlaget,

så de demokratiske ”redskaber” ikke

får karakter af, at ”overmyndigheden”

nemt kan gennemtrumfe egen beslutning.

Herudover kommenterer menighedsrådet

en række specifikke forhold vedr. provsteembedet,

provstiudvalg og budgetsamrådet.

Betænkningen er inde på rigtig mange

forhold ud over det kommenterede. Og

det kan være svært at forestille sig konsekvenserne,

hvis det meste gennemføres

ifølge betænkningen. Derfor foreslår Taulov

Menighedsråd også, at der etableres

forsøg i nogle provstier. Herved kunne opnås

erfaringer og en gradvis udvikling af

den folkekirkelige organisation.

HUSK Vi afholder Sognemøde søndag den

15. april kl. 11.30 i Sognegården. Se under

Aktuelt.

På vegne af Taulov Menighedsråd

Kurt Krog Pedersen

Sogneindsamling

Søndag den 4 marts 2012

sender Taulov Sogn igen frivillige indsamlere

på gaden for at bekæmpe sult ved

Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.

Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom

og et overgreb mod menneskers

grundlæggende ret til mad og liv. Nogle

mennesker sulter, fordi de rammes af naturkatastrofer

eller lever på steder, der

er følsomme for den mindste variation i

vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker

deres rettigheder og bevidst fratager dem

deres ejendom eller muligheder for at klare

sig selv.

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne

til sult med akut nødhjælp, langsig-

Nye Medarbejdere

Den 10. januar 2012

begyndte

Jytte Lund Beck som

kirketjener hos os. Jytte

er 53 år og bor i Fredericia

sammen med

sin mand. De har sammen

to voksne børn,

der begge studerer i Århus. Jytte er en

moden, selvstændig og kreativ person og

har blandt andet tidligere været medejer

af håndarbejdsbutikken LUND & LUND,

hvorfra nogle nok vil genkende hende.

Pr. 1. marts 2012 begynder

Lisbet Møller

Larsen som sognemedhjælper.

Lisbet er 34 år

og bor i Nr. Bjert sammen

med ægtefællen

Casper og deres tre

børn. Lisbet kommer

fra en stilling som lærer ved Dalby skole,

hvorfra hun netop har været på barsel.

tet udviklingshjælp og ved at arbejde for

menneskers ret til at leve i værdighed og

uden sult på både lokalt og internationalt

plan.

Det arbejde vil vi i Taulov Sogn og flere

end 1300 andre sogne sammen med omkring

20.000 frivillige indsamlere støtte,

når vi søndag den 4. marts går på gaden

for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps

arbejde med at bekæmpe sult

Meld dig som indsamler til

søndag den 4. marts hos

Inge Lise Madsen

75 56 32 31

30 35 24 26

jonny.madsen@stofanet.dk

Hun har valgt at prøve kræfter her hos os,

og vi ser frem til et engageret og entusiastisk

input fra hendes side.

Pr. 1. marts 2012 begynder

Palle Lyng som

gravermedhjælper i en

fast sæsonansættelse

fra marts - december.

Palle er 52 år og bor i

Børup Skov. Han har

midlertidigt været ansat

i løntilskud i april-december 2011, så

derfra er han et kendt ansigt ude på kirkegården.

Vi håber, I alle vil tage godt imod vores

nye medarbejdere!

4 TaulovKirke TaulovKirke 5


Gudstjenester i taulov Kirke

Dag Dato Tid Præst Helligdagen Dag Dato Tid Præst Helligdagen

Marts

Søndag 4. 10.00 Lars Seeberg 2. søndag i Fasten, Mark. 9,14-29

"Jeg tror, hjælp min vantro"

(Folkekirkens Nødhjælp)

Søndag 11. 10.00 Lars Seeberg 3. søndag i Fasten, Joh. 8, 42-51

Djævelen er løgnens fader

(N.F.S. Grundtvigs Fond)

Søndag 18. 9.00 Juul E. Værge Midfaste, Joh. 6,24-35

Jesus sagde ”Jeg er Livets Brød”

(Kristeligt Forbund for Studerende)

Søndag 25. 10.00 Marianne Frank Larsen Mariæ Bebudelse, Luk. 1,46-55

Marias lovsang

(Ordet og Israel)

april

Søndag 1. 10.00 Lars Seeberg Palmesøndag, Joh. 12,1-16

”Velsignet være han, som kommer..”

(Danske Kirkers Råd)

Torsdag 5. 19.00 Lars Seeberg Skærtorsdag, Joh. 13,1-15

Fodvaskningen ved nadveren

(Samvirkende Menighedsplejer)

Fredag 6. 10.00 Lars Seeberg Langfredag, Luk. 23,26-49

Jesu Kristi død

Søndag 8. 10.00 Lars Seeberg Påskedag, Matt. 28,1-8

Jesu Kristi Opstandelse

(KFUM & KFUK i Danmark)

Mandag 9. 10.00 Marianne Frank Larsen 2. Påskedag, Joh. 20,1-18

Maria møder den opstandne Jesus

(KFUM & KFUK i Danmark)

Søndag 15. 10.00 Lars Seeberg 1. Søndag efter Påske, Joh. 21,15-19

Den opstandne Jesus og Simon Peter

(Kofoeds Skole)

Søndag 22. 10.00 Lars Seeberg Konfirmation, Taulov A-spor

Søndag 29. 10.00 Marianne Frank Larsen Konfirmation, Taulov B-spor

KFUM-spejderne

Super godt spejderarrangement

KFUM, Taulov Gruppe havde en super dejlig

20års jubilæumslejr med tilhørende

åben hus arrangement i weekenden den

9-10. september.

Spejderne og de mange besøgende havde

en rigtig god, sjov og spændende dag,

hvor alle havde mulighed for at prøve

kræfter med spejderlivet. Der var mulighed

for opgaveløsning, mad over bål.

Derudover kunne man spille amerikansk

lotteri, med meget flotte gevinster, samt

opleve en lille revy. Under arrangementet

var der selvfølgelig kaffe med hjemmebagt

kage.

Der var 70 spejdere/ikke spejdere der

gennemførte spejderløbet og erhvervede

sig Taulov Gruppens nye spejder mærke

og diplom.

Vi siger tak til alle, der har hjulpet os med

gaver, T-shirts, og andre praktiske ting.

Alle spejderne havde nogle gode dage, oplevet

en masse, og fået styrket kammeratskabet.

Vi har fået en masse positiv respons på

arrangementet og er glade for alle de nye

spejdere der er begyndt i Taulov Gruppe.

Mange hilsner fra

Ledere og spejdere i Taulov gruppe

6 TaulovKirke TaulovKirke 7

Maj

Fredag 4. 10.00 Lars Seeberg Konfirmation, Skærbæk A-spor

Søndag 6. 10.00 Marianne Frank Larsen Konfirmation, Skærbæk B-spor

Søndag 13. 10.00 Lars Seeberg 5. søndag efter Påske Joh. 17,1-11

Kristi sidste bøn for verden

(Unge Hjem)

Torsdag 17. 10.00 Lars Seeberg Friluftsgudstjeneste i Strandparken

Kristi Himmelfarts Dag

(Folkekirkens Ydre Mission)

Søndag 20. 10.00 Lars Seeberg 6. søndag efter Påske, Joh. 17,20-26

Kristi bøn: ”At de alle må være ét”

(KFUM’s Soldatermission)

Søndag 27. 10.00 Lars Seeberg Pinsedag, Joh. 14,15-21

Talsmanden, Sandhedens Ånd

(Folkekirkens Nødhjælp)

Mandag 28. 10.30 Fælles gudstjeneste 2. Pinsedag, Friluftsgudstjeneste

Kastellet i Fredericia


Konfirmander

Søndag den 22. april 2012

ved sognepræst

Lars Seeberg

Tobias Grav Staal Andersen

Krybily Allé 5, Taulov

Emil Verner Hansen

Adelvej 33A, Taulov

Mathias Holm Jensen

Druehaven 17, Taulov

Benjamin Jensen

Svinget 5, Skærbæk

Christoffer Sverke Kjær

Gaarde

Siøvænget 1, Skærbæk

Bærhaven 1, Taulov

Daniel Sinding Berthelsen

Højdedraget 42, Taulov

Jacob Lykkegaard Hansen

Morbærvej 3, Taulov

Kasper Kubel Kristensen

Gl. Ribevej 33, Taulov

Tobias Eisenhardt

Urtehaven 11, Taulov

Sine Juel Ebsen

Nygade 57, Middelfart

Nanna Karlskov Jensen

Askevænget 1, Taulov

Maja Elisa Brøndum Falkenquist

Blomsterhaven 29, Taulov

Marie Strange Pedersen

Odderstedvej 25, Taulov

Emilie Holck Holm Hansen

Højgårdsvej 18, Taulov

Liv Arge Andreasen

Taulov Kirkevej 55, Taulov

Camilla Kjæhr

Slåenvej 19, Taulov

Simone Jørgensen

Østergade 39, Taulov

Søndag den 29. april 2012

ved sognepræst Marianne

Frank Larsen

Niclas Næsby Andersen

Peder Bøgvads Vej 16, Bredstrup

Jonas Hørsted Billeschou

Ellehammersvej 19, Taulov

Mathias Koed Aasted

Bærhaven 15, Taulov

Laurids Nürnberg Bertelsen

Druehaven 37, Taulov

Peder Ebeling Lund Jensen

Finsensvej 16, Taulov

Mads Raahauge Madsen

Morbærvej 7, Taulov

Andreas Elkjær Nielsen

Østergade 12, Taulov

Alexander Lindvig Hansen

Krybily Allé 29, Taulov

Frederik Ulvedal Jensen

Taulov Bygade 6, Taulov

Jimmi Mengers Karstensen

Jacob Hansens Vej 11, Taulov

Christian Reimers Høll Nielsen

Druehaven 1, Taulov

Emilie Bové Bundgaard

Blomsterhaven 48, Taulov

Maria Bornø Andersen

Jordbærhaven 7, Taulov

Rebecca Askjær

Kolding Landevej 132, Taulov

Victoria Malig Isaksen

Odderstedvej 41, Taulov

Christina Damsgaard Lind

Morbærvej 9, Taulov

Sophie Dandanell Refsgaard

Elborg Syd 2, Taulov

Amanda Zastrau Bager

Slåenvej 56, Taulov

Cecilie Andersen Mindested

Jens Thuesens Vej 15, Taulov

Alberte Beierholm Sørensen

Højdedraget 27, Taulov

Dina Friis Rasmussen

Studsdalvej 22, Taulov

Karoline Strøm Sørensen

Bøgevej 16, Taulov

St. Bededag,

den 4. maj 2012 ved

sognepræst Lars Seeberg

Jeppe Bjørnemose Andersen

Tåsingevej 22, Skærbæk

Peter Brun Bonnesen

Siøvænget 11, Skærbæk

Nikolaj Jørgensen

Taulov Bygade 10, Taulov

Asger Weeth

Lodsvej 11, Skærbæk

Andreas Rann Damgaard

Lodsvej 4, Skærbæk

Jacob Jensen

Askevænget 2, Taulov

Lotte Karoline Pedersen

Tårupvej 8, Taulov

Maria-Louise Nørholt Sandberg

Skolevej 187, Skærbæk

Sara Kjær Bülow Ravens

Alsvænget 3, Skærbæk

Laura Nøjgaard

Birkholmvej 19, Skærbæk

Julie Harbo Fredslund

Blomsterhaven 37, Taulov

Nanna Louise Dideriksen

Egholmvænget 4, Taulov

Alberte Krogsgaard Timmermann

Lucinaborg 2, Taulov

Juliane Blæsbjerg Skov

Overgade 19, Skærbæk

Stina Søbye

Hjortøvænget 9, Skærbæk

Julie Holst Schneidereit

Loddet 34, Skærbæk

Julie Schmidt Østergaard

Hagenørvej 71, Skærbæk

Søndag den 6. maj 2012

ved sognepræst

Marianne Frank Larsen

Andreas Blom

Kraftværksvej 5, Skærbæk

Simon Hjerrild Rold Sørensen

Birkholmvej 1, Skærbæk

Mikkel Haugaard Rasmussen

Ærøvænget 1, Skærbæk

Emil Gruelund Sørensen

Klintebjerg 3, Skærbæk

Asbjørn Brøllund Barsøe

Birkholmvej 3, Skærbæk

Otto Grøn Roepstorff

Kolding Landevej 43A, Skærbæk

Anne Hessellund Jeppesen

Ellipsen 16, Skærbæk

Kathrine Melchior Olsen

Hjortøvænget 19, Skærbæk

Caroline Wittenberg

Ærøvænget 14, Skærbæk

Liselotte Damgaard Baxter

Børup Skovvej 49, Skærbæk

Louise Larsen

Overvej 7B, Skærbæk

Charlotte Quorning

Børup Sandevej 55, Skærbæk

Amalie Rosenmeier

Sterndorff Hansen

Kraftværksvej 42, Skærbæk

Jane Bang Friis

Drejøvænget 4, Skærbæk

Josefine Rosenkrantz Due

Loddet 43, Skærbæk

Katrine Gaarde

Egholmvænget 7, Skærbæk

I anden kirke den 5. maj

Sarah Joy Aabye Eifer

Ellehammersvej 13, Taulov

Konfirmand-ordning i

taulov i fremtiden

Hvordan finder man

Konfirmations-datoer i fremtiden?

Eleverne fra Herslev, Skærbæk og Taulov skoler

samles i 7. klasse på Taulov skole, netop når vi begynder

forberedelse til konfirmation. Men hvilken

klasse skal konfirmanderne så konfirmeres med?

Ved Taulov kirke er det besluttet at tilbyde konfirmation

i de klasser, børnene er vokset op i. Det betyder

altså til eksempel, at:

- en konfirmand, som har gået på Skærbæk skole i

A-klassen til og med 6. klasse, stadig skal konfirmeres

Store Bededag (som Skærbæk A-klassen plejer).

Datoer for konfirmationerne ved Taulov kirke fastlægges

ud fra Påskedag. Derfor kan datoer regnes

frem efter en plan over ”forskydelige helligdage”

som findes i mange kalendere.

Hvornår skal der så være konfirmation i år 2013-

14-15…

Konfirmation for Taulov:

”Gamle” A-klasser er: 2. søndag efter påske.

”Gamle” B-klasser er: 3. søndag efter påske

Konfirmation for Skærbæk:

”Gamle” A-klasser er: Store Bededag

”Gamle” B-klasser er: Søndag efter Store Bededag,

som er 4. søndag efter påske.

Hvis familien har børn, som ikke er konfirmeret endnu,

er det en god idé at klippe denne kalender-tabel

ud og gemme den, så er det jo nemt at regne ud,

hvornår familien skal have konfirmation.

Lars Seeberg

8 TaulovKirke TaulovKirke 9


sognekalenderen

Marts

FOLKEKIrKEnS nøDHjæLP

Sogneindsamling

Søndag den 04/03 kl. 11.30

fra Sognegården.

Kontakt: Inge Lise Madsen,

tlf. 7556 3132.

InDrE MISSIOn

Tirsdag den 06/03 kl. 19.30

og

Onsdag den 07/03 kl. 19.30

i Missionshuset.

Møde v/Frank Kristensen, LTC, Ødsted.

Emne: ”Himlen og herlighedshåbet”.

FaMILIEaFTnEr

Torsdag den 09/03 kl. 17.30

i Sognegården.

Besøg af en sang-glad legetante til en sang- og

musikaften.

FILMaFTEn

Tirsdag den 13/03 kl. 19.00

Bemærk ændret dato!!

i Sognegården.

”Jeg har elsket dig så længe”.

MUSIK

Onsdag den 21/03 kl. 19.30

i Taulov Kirke.

Vokalensemblet Nordenlyd

SOGnE-EFTErMIDDaG

Torsdag den 29/03 kl. 14.30

Bemærk ændret dato!!

i Sognegården.

SOGnEaFTEn

Torsdag den 29/03 kl. 19.30

i Sognegården.

”Mine oplevelser med soldatermissionen primært

i Irak og Afghanistan”

v/soldaterhjemsleder Ruth Brik Christensen,

Ikast.

InDrE MISSIOn

Fredag den 30/03 kl. 18.00

Taulov Missionshus.

Påskeaften, hvor vi begynder med

fællesspisning.

april

SOGnEMøDE

Søndag den 15/04 kl. 11.30

i Sognegården.

(se under Aktuelt)

FOrårSSanGaFTEn

Onsdag den 18/04 kl. 19.30

i Taulov Kirke.

Vi begynder med fem nye og gamle salmer i kirken.

Derefter fortsætter vi i sognegården med

frit valg fra højskolesangbogen. Kom og være

med til at synge foråret ind!

Dorthe Gade og Marianne Frank Larsen

InDrE MISSIOn

Tirsdag den 17/04 kl. 19.30,

torsdag den 19/04 og

lørdag den 21/04

Bibelkursus i Taulov Missionshus.

SOGnE-EFTErMIDDaG

Torsdag den 19/04 kl. 14.30

i Sognegården.

FaMILIEaFTnEr

Fredag den 20/04 kl. 17.30

i Sognegården.

Nye spændende historier i den gamle kirke. På

opdagelse i Taulov Kirke.

Maj

InDrE MISSIOn

Tirsdag den 01/05 kl. 19.30

i Missionshuset.

Missionær Arne Nørgaard, Gram.

InDrE MISSIOn

Tirsdag den 08/05 til

Torsdag den 10/05 kl. 19.30

Stormøder på Børkop Bibelskole.

KrISTI HIMMELFarTS DaG

Torsdag den 17/05 kl. 10.00

friluftsgudstjeneste i Strandparken.

(se under Aktuelt)

InDrE MISSIOn

Tirsdag den 22/05 kl. 19.00

Vi besøger Soldaterhjemmet i Fredericia.

Afgang fra Taulov Missionshus kl. 19.00.

SOGnE-EFTErMIDDaG

Torsdag den 24/05 kl. 14.30

i Sognegården.

Udflugten ”Ud i det blå”.

Målet er et godt ishus!

Tilmelding en uge forud.

FaMILIEaFTnEr

Fredag den 25/05 kl. 17.30

Udflugt og sæsonafslutning.

Start fra Taulov Kirke.

aktuelt

FILMaFTEn

NB: ændret dato.

Tirsdag den 13/03 kl. 19.00

i Sognegården, hvor vi skal se filmen

”Jeg har elsket dig så længe”.

Et stærkt drama om to søstre og den svære

kamp for at genfinde hinanden i kærlighed.

Fra 2008 med Kristin Scott Thomas.

Instruktør Philippe Claudel.

117 minutter

MUSIK

Onsdag den 21/03 kl. 19.30

er der koncert i Taulov

Kirke med Vokalensemblet

Nordenlyd.

Èn af vore kirkesangere,

Louise Sletting Hvilborg,

er medlem af det nordjyske,

unge ensemble som

blev etableret i 2008.

Ensemblets vision er at

lave koncerter for både

øjne og ører. Alt synges derfor udenad og

uden dirigent, hvilket giver et overskud,

som kan mærkes helt ned på bageste række.

Der venter os en musikalsk oplevelse

med nordisk og engelsk vokalmusik fra disse

fem unge nordjyder.

Dorthe Gade

SOGnEaFTEn

Torsdag den 29/03 kl. 19.30

”Mine oplevelser med soldatermissionen

primært i Irak og afghanistan”

ved soldaterhjemsleder

ruth Brik Christensen, Ikast

i Sognegården.

Ruth Brik Christensen fortæller på en inspirerende

og medlevende måde om det at

være den forstående og lyttende ”mor” for

danske soldater i udlandet.

Hun kommer bag facaden og fortæller både

praktisk og menneskeligt om de utrolige vilkår,

hun ofte har arbejdet under, og hvilke

fantastisk givende oplevelser hun derved

har fået. Samtidig giver hun publikum en

god forståelse af soldaternes dagligdag ude

i det fremmede. Hvordan drenge bliver til

mænd, og hvad en dansk lagkage eller et

smil kan betyde.

Ruth Brik Christensen blev i 2009 af Tryg

Fonden og Jyllands-Posten kåret som årets

helt.

Aktivitetsudvalget.

SOGnEMøDE

Søndag den 15/04 2012 kl.11.30

i Sognegården.

Menighedsrådet indkalder hermed til det

årlige sognemøde. De to tidligere møder

har været afholdt om efteråret, men mødet

flyttes nu til foråret. Der vil blive aflagt en

beretning og redegjort for sidste års regnskab

og det kommende års budget. Der vil

også blive orienteret om de planlagte aktiviteter

for den kommende sæson.

Forhåbentlig vil mange deltage med spørgsmål,

nye idéer eller forhåbninger til kirkelivet

i Taulov.

Der vil blive serveret en let frokost Alle er

meget velkomne.

På Menighedsrådets vegne

Kurt Krog Pedersen

KrISTI HIMMELFarTS DaG

Torsdag den 17/05 kl. 10.00

Gode traditioner bliver bedre med årene

også friluftsgudstjenesten på Kristi Himmelfarts

Dag i Strandparken!

Vi flytter kirken til Skærbæk på Kristi Himmelfarts

Dag, ud i Guds frie natur, og der

holder vi en lidt friere gudstjeneste. Det

sker i de grønne bakker i Strandparken i

Skærbæk, netop når bøgen er nyudsprunget

og alt er grønt på Kristi Himmelfarts

Dag. Vi håber på rigtig flot vejr som sædvanligt;

men tag altid et tæppe med at sidde

og husk at fortælle naboen, hvor

hyggeligt det er!

Gudstjenesten starter kl. 10 og der er kirke-kaffe

på stranden efter gudstjenesten

og saftevand og snobrød til alle børn.

Kirketaxi må gerne benyttes, både fra Taulov

og fra Skærbæk. Kirketaxi kan bestilles

kirkekontoret tlf. 7556 2610 eller hos

Lars Seeberg, tlf. 7556 2070.

Lars Seeberg

10 TaulovKirke TaulovKirke 11


praktiske oplysninger Hvad gør jeg?

- når et barn er født?

Et barns fødsel noteres på sygehuset af jordemoderen,

herved får barnet et CPR-nummer. Sygehuset

giver besked til kirkekontoret i moderens

bopæls-sogn, som så registrerer barnet. Forældrene

skal KUN selv anmelde fødslen, hvis fødslen

er sket uden en jordemoder.

Bemærk: Hvis forældrene ikke er gift, skal faderskabet

anmeldes inden 14 dage efter fødslen.

Dette kan ske ved at aflevere en ’Omsorgs- og

ansvarserklæring’ til kirkekontoret.

Blanketten fås ved jordemoderen eller på www.

personregistrering.dk.

Faderskabet kan anmeldes til Statsforvaltningen

forud for fødslen men forældrene skal selv melde

dette til kirkekontoret efter fødslen og inden

14 dage.

- når et barn skal døbes?

Forældrene henvender sig til sognepræsten og aftaler,

hvilken søndag barnet skal døbes. En uges

tid inden dåbsdagen mødes præsten med forældrene.

Her gennemgås dåbsritualet. Desuden aftales

barnets navn og faddere.

Foruden den gudmor eller gudfar, som bærer barnet

ved dåben, skal der være mindst 2 faddere.

Alle noteres ved navn og adresse.

- navngivning uden dåb?

Ved henvendelse til kirkekontoret eller på hjemmesiden

www.personregistrering.dk hentes en

blanket til anmeldelse om navngivning. Blanketten

afleveres eller indsendes til kirkekontoret,

hvorefter forældrene modtager en fødsels- og

navneattest.

Kirkebil

Kirkebil kan gratis bestilles til alle

gudstjenester i Taulov.

Ring til kirkekontoret

tlf. 7556 2610

tirsdag fredag kl. 10-12,

torsdag desuden kl. 16-18.

Man kan også ringe til sognepræst

Lars Seeberg,

tlf. 7556 2070

indtil lørdag kl. 16.00

Flagallé

Bestilling af flagalle i forbindelse

med bryllup kan ske ved henvendelse

til

Leif Christensen, tlf. 7556 2754.

Internetadresse

www.taulovkirke.dk

Kirkebladets redaktion

Jonna Heebøll (ansv. redaktør)

heeboell@skfr.dk, 7556 2551

Et barn skal have både for- og efternavn senest 6

måneder efter fødslen.

- når 2 skal giftes?

Parret henvender sig til sognepræsten og aftaler

tidspunkt for vielsen. Derefter henvender de sig

på borgmesterkontoret for at få udstedt en prøvelsesattest.

Hertil medbringes begges dåbsattester

samt eventuelle skilsmissepapirer. Et par

uger før vielsen aftales en samtale med præsten.

Her gennemgås vielsesritualet og der bestemmes

salmer m.m.

- når et menneske dør??

Dødsfald anmeldes så hurtigt som muligt og senest

efter 2 dage til sognepræsten. Det er gammel

skik i Taulov, at der ved hvert dødsfald ringes

med kirkeklokken kl. 10.30 - 11.00.

Der aftales tidspunkt for begravelse eller bisættelse,

og for et møde med præsten, hvor de pårørende

og præsten sammen vælger de salmer,

som skal synges i kirken. Graveren kontaktes

vedrørende valg af gravsted.

Et bedemandsfirma kan hjælpe med øvrige praktiske

ting.

- Hvordan træffes præsten da for disse henvendelser?

Præsterne træffes oftest hjemme i præsteboligen.

Der er ingen særlig træffetid.

Alle papirsager kan klares ved henvendelse til

præstens sekretær på kirkekontoret i Sognegården.

Stof til næste kirkeblad skal være

redaktionen i hænde senest

Fredag den 20. juli 2012

næste nummer af Kirkebladet

udkommer

Uge 33/34 2012

åben kirke

Taulov Kirke er åben for besøgende

alle dage

PR OFFSET . 75 93 05 31

Similar magazines