Bilag 1 - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Bilag 1 - Naturstyrelsen

Udsætning af oddere (Lutra lutra) på Midtsjælland – En forundersøgelse

Randi Schjøtt Huusgaard & Maria Topgaard

13. juni 2008

6 døde af svækkelse inden de kunne udsættes og 3 befandt sig stadig på stationen i 2002 (Linnet,

2002).

Gruppen blev nedlagt i 2006 på baggrund af, at odderen ikke længere opfattes som akut truet i

Europa og i Danmark. Der rehabiliteres stadig oddere på vildtplejestationen i Silkeborg i et

samarbejde mellem Dyrenes Beskyttelse og AQUA Silkeborg (Dyrenes Beskyttelse 1 & 2).

Siden midten af 1980’erne er der ligeledes sket en række tiltag for generelt at forbedre Danmarks

natur, bl.a. er visse åer restaureret til at følge deres gamle mere naturlige forløb og vegetationen

langs bredderne får lov at stå mange steder. Søer er blevet genskabt, vandhuller oprenset og

vandstanden er blevet hævet på nogle enge og moser for at få genskabt vådområder (DN artikel).

Resultatet er blevet en mere mosaikpræget natur, som kommer odderen og andre arter til gode.

Dette er i samhørighed med, at der ifølge Bern-konventionen af 1986 og EF-habitatdirektivet er

krav om, at den biologiske diversitet sikres ved at sikre visse arter og deres levesteder, herunder

odderen. Desuden har der siden 1992 været krav om at ruser i ferskvande, og i visse salte vande,

skal være udstyret med stopriste for at forhindre druknedød af oddere. (Retsinfo 1, 2 og 3).

Ved kortlægningen af oddere i Danmark fra 1984-86 og 1991 fandt man ingen spor efter oddere på

Sjælland og man regnede på det tidspunkt med, at arten var helt forsvundet fra Øen (Elmeros et al.,

2006). Man er sikker på at der har levet en bestand af oddere på Sjælland, da der bl.a. blev nedlagt

oddere på øen i perioden 1956-60 (Jensen, 1964). Dog blev der igen i 1995 fundet spor efter oddere

ved Halleby å og Bregninge å i Vestsjælland (Elmeros et al. 2007). Da der ikke er blevet set eller

fundet nedkørte oddere på Sjælland mener man at bestanden er meget fåtallig (Pers. komm. Anton

Linnet), men hvorfor den ikke har udbredt sig er, os bekendt, endnu ikke opklaret.

Bestanden i Jylland har, siden tiltagene og udsætningerne begyndte i midten af 80’erne og starten af

90’erne, haft stor fremgang. På nuværende tidspunkt er odderbestanden spredt over det meste af

Jylland og man regner med at der er ca. 1500 dyr (Landbrugsavisen). Det lader ikke til at der er

flere ledige territorier, til rehabiliterede oddere (Pers. Komm. Anton Linnet). Derfor opstår der et

problem med de oddere som fortsat bringes ind til vildtplejestationen i Silkeborg, da stationen kun

må pleje oddere som kan sættes ud i det fri igen (Retsinfo 4).

I forbindelse med dette dilemma har Skov- og Naturstyrelsen (SNS) Vestsjælland fået den tanke at

udsætte de rehabiliterede oddere fra Jylland på Sjælland. I den forbindelse opstod denne

undersøgelse som er udarbejdet med ekstern vejledning fra SNS Vestsjælland da de har udtrykt

ønske om at få undersøgt om de statsejede arealer i Bidstrups skovene er egnede som odderhabitat.

More magazines by this user
Similar magazines