12.12.2012 Views

Målgrupper, segmenter m.m 20.9-2010

Målgrupper, segmenter m.m 20.9-2010

Målgrupper, segmenter m.m 20.9-2010

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

”those individuals whose behavior, attitudes or

knowledge we want to influence, directly og indirectly.”

(Windahl 1992: Using Communication Theory, p. 12)

En målgruppe er den gruppe mennesker, man som

afsender er interesseret i at kommunikere til, hvad enten

man vil oplyse dem om noget, underholde dem, eller

ønsker at sælge dem et eller andet.


� Individ

� Gruppe

� Netværk

� Opinionsledere

� Fællesskaber

� Livsstil

� Organisation

Disse skal ikke nødvendigvis betragtes isoleret, men

opfattes i et kombinationsperspektiv.


Udvikling i målgruppeopfattelse fra kanyle-teori og til i dag:

� Forsvarsløs

� Genstridig

� Selektive filtre

� Problemløsende og behovsstyret

”Det enkelte menneskes mål, behov, forudsætninger og

begrænsninger er udgangspunkt for anvendelsen af medierne og

deres indhold og hænger sammen med personens livssituation

forstået som erfaringer, psykologiske, sociale og demografiske

karakteristika og af kulturen og de samfundsmæssige ressourcer.”

(Preben Sepstrup(2006): ”Tilrettelæggelse af Information”, s. 129)


Sepstrup,
Preben:
Tilrettelæggelse
af
information,
side
46,
Academica,
2006”Når
man
kommunikerer
med
et
andet
menneske
uden
at


reflektere
over
det,
er
man
tilbøjelig
til
at
forestille
sig,
at


den
anden
tænker
og
føler
som
én
selv.”(Jan
Krag
Jakobsen
(1997):
25
spørgsmål,
s.
31)


”Man
skal
kende
sin
målgruppe
godt;
og
man
skal
skabe
sig
et


klart
billede
af,
hvordan
den
tænker
og
føler
i
forbindelse


med
det
budskab
man
vil
formidle
til
den.
Kun
derved
kan


man
have
den
som
samtalepartner
i
sit
hoved
under


produktionsprocessen.”(Jan
Krag
Jakobsen
(1997):
25
spørgsmål,
s.
28)1) Målgruppe og modtagergruppe er ens

Den almindeligste antagelse at de er ens.

Eksempelvis information til alle studerende før studiestart

2) Modtagergruppen er del af målgruppen

Ex. afdelingsledere, der bliver informeret om

organisationsændringer

3) Modtagergruppen er adskilt fra målgruppen

Ex. ernæringspjece til småbørnsforældre. Her kan der være

gatekeepers, ex. skolelærere, mellemledere.

4) Målgruppen er del af modtagergruppen

Hvis målgruppen er unge rygere eller unge, der potentielt

kunne blive ludomaner af online poker


� Alder

� Køn

� Livssituation

� Beskæftigelse

� Viden

� Holdning

� Adfærd

� Behov

� Interesser

� Ressourcer

� IT-kompetencer


En målgruppe behøver ikke være én, men kan

bestå af flere delmålgrupper.

Man kan så målrette sin kommunikation til de

forskellige delmålgrupper, ex:

www.borger.dk

www.itu.dk

www.ramboll.dk


Diskuter 2 og 2:

� Hvilke former for målgrupper har I tidligere

beskæftiget jer med?

� Hvorledes definerede I dem?

� Hvad har I vidst om dem?


1. En grundforståelse af modtageren

2. En grundforståelse af kommunikationsprocessen

3. Væsentlige forhold der påvirker kommunikationsprocessen

Grundantagelse om målgruppens brug af information:

”Forståelsen af modtageren bygger på at adfærden

er målrettet, behovsstryret og problemløsende og at

brugen af information er i konkurrence med andre

muligheder for behovstilfredsstillelse.”

(Sepstrup 2006:129)

”At adfærden er målrettet betyder ikke, at

modtageren tillægges en speciel ’rationel’ adfærd.

Målene kan være irrationelle..”

(Sepstrup 2006:129)


Sepstrups model over informationsprocessen


� Inden for og uden for normalt medieforbrug

� Aktiv eller passiv opmærksomhed

� Nytteværdi og underholdningsværdi

� Livssituation - Er en fællesbetegnelse for en række træk som: erfaring, viden, interesser,

værdier, uddannelse, erhverv, alder, køn. To relevante grupper her er:

� Psykologiske karakteristika

Er en samlebetegnelse for personlighedstræk som indadvendt,

udadvendt, innovativ m.m. En særlig rolle spiller målgruppens

viden, holdning og adfærd.

� Sociale relationer

De sociale relationer omhandler; hvilke, hvor mange og hvor hyppige

kontakter en person har med andre mennesker. De har stor

indflydelse på vores værdier og holdninger. Ex. hvorledes forholder

organisationskulturen sig til indførelse af ny teknologi.


� Relevansopfattelse

Relevans kan defineres subjektivt eller objektivt. Men det er

mest virkningsfuldt, hvis der er tale om subjektiv relevans –

altså relevans set fra målgruppens perspektiv.

� Informationsbehov

� Forskellen imellem, hvad man en person subjektivt mener at

vide og gerne vil vide. Informationsbehovet er ikke

nødvendigvis sagligt.

� Informationsomkostning

En persons besvær ved at få fat i og bruge et bestemt

kommunikationsprodukt. Målt i penge, tid, udsættelse og

psykiske ressourcer, ex. hvor kompliceret er intranettet at

anvende?

� Informationsværdi

Forventninger til udbyttet, brugbarheden, brugeroplevelsen

etc.


Sepstrups Informationspotentialekort


� Forbrug
og
identitet


� Livsstil
og
værdier


� Mønstre
og
brud


� Sociale
forhold


� Habitus
og
kapital


� Modeller”…
de
typiske
måder,
hvorpå
mennesker
(…)


systematiserer
deres
livsførelse,
eller
(…)
De


karakteristiske
måder,
hvorpå
livssynet
farver


hverdagen
og
de
valg,
vi
træffer”


(Henrik
Dahl,
1997,
side
31)”…
et
individuelt
indbygget,
styrende
og


strukturerende
begreb
der
er
formet
af
den
kultur
og


det
miljø
det
enkelte
menneske
er
vokset
op
i.”


”…
det
filter
der
bestemmer,
hvad
vi
synes
er
god
eller


dårligt,
pænt
eller
grimt,
usmageligt
eller
smagfuldt,


hvad
der
er
god
moral
eller
dårlig
moral”


”…
et
slags
individuelt
filter,
hvor
alle
vores
følelser
og


tanker
løber
igennem
før
de
kommer
til
udtryk
som


holdninger,
adfærd
og
tale.”


AIM
Nielsen
hos
Bonnén
m.fl.
2009:
50Livsstile,
idealtyper,
segmenter

� sandsynlige
handlemønstre,
tendenser


� ikke
reelle
grupper
eller
personer


� hjælpekonstruktioner� kan
bruges
til
at
fortolke
andre
data


Homogenitet
og
heterogenitet


� Store
grupper
går
på
tværs
af
segmenter

� Individer
bryder
med
gruppens
adfærd� VALS


� 4C


� Socio‐Styles
System


� RISC


� Minerva


� Kompas


� Mosaic


� Diverse
gruppebetegnelser
(USA)Materialisme

Individualister

konkurrence

Isolationister

nydelse

Modernitet


Tradition

Enklavister

moral

Hierarkister

naturlig orden

Idealisme


Liberalisme

Karriere og prestige

Målrettethed

Høj/middel uddannelse

Ny teknologi

’Etableret’ kultur

Sport og ’aktiv ferie’

Moderne

Traditionel

Frihed under ansvar

Selvrealisering

Tolerance og nuancer

Middel/høj uddannelse

Politisk engagement

Kritisk interesseret i ’alt’

Aktiv kulturinteresse

Materialisme Idealisme

Fast arbejde og familie

Økonomisk sikkerhed

Praktisk uddannelse

Frygt for forandringer

Ringe pol. interesse

Gør det selv

Trailer og camping

Familie og nære værdier

Tryghed

Lav/ingen uddannelse

Lokalt engagement

’Bløde’ pol. interesser

Teknologiangst

Hjemmesysler

Kilde:
Steentoft
&
Hertz
2000‐2002Hvor
enig
er
du
i
følgende
påstande?


”Jeg
bryder
mig
ikke
om
at
have
alt
for
meget


ansvar
over
for
andre
mennesker”.


”Jeg
kan
godt
lide
at
organisere
andres
arbejde”.


”Jeg
tror
ikke
jeg
egner
mig
til
at
være
leder”.


AIM
Nielsen
1996/97
hos
Bonnén
m.fl.
2009• 4/10 mænd laver også mad

• Arbejdsdeling

• Take-away og charcuteri

• Faste tider på hverdage

varierende i weekender

• Evt. tv til maden

• Kvinder laver mad

• Varm mad, kød

• Færdigretter/halvfabrikata

• Faste spisetider

• Radio til maden

• 5/10 mænd laver også mad

• Fælles madlavning

• Charcuteri,

færdigretter bandlyst

• Varierende spisetider

• Samler familien, bordskik

• Kvinder laver mad

• Varm mad, kød

• Færdigretter/halvfabrikata,

men ønsker at tilberede selv

• Radio til maden

Dahl 2005: 142


Der
opstår
hele
tiden
nye
grupper
på
tværs
af


livsstile.


Subkulturer


� Sammenhængende
forestillingsverden
med


adfærd
og
stil
der
adskiller
sig
fra
den
større


kultur,
men
indeholder
elementer
deraf.Neo‐stammer


� Ifølge
Maffesoli
ahænger
identitet
mindre
af


social
baggrund
end
af
relationelle
bånd
i


skiftende
sociale
følelsesfællesskaber.


� Teorien
handler
om
unges
søgen
efter
en
identitet,
som
de
bl.a.
finder
I
subkulturer.

Maffesoli mener dog, at identiteten er flygtig, dvs. at de unge ikke holder til et bestemt sted, men skifter identitet hele

tiden.


Musik


� Fx
Hip
Hop,
punk,
metal,
rockabilly


Computerspil


� Fx
Counter
Strike,
World
of
Warcraft


Etnicitet


� Fx
MID
(Muslimer
i
Dialog),
SABAAH


(homoseksuelle)1. Opinionsledere


2. Netværk


3. Sociale
medier� Fra
kanylemodel
til
totrinsmodel


� Gatekeepers


� Vertikale
opinionsledere


� Horisontale
opinionsledere


� Situationsbestemte
opinionsledereKatz
&
Lazarsfeld
(1955),
gengivet
i
McQuail
og
Windahl
1983
hos


Windahl
og
Signitzer
1992� Offentlige
meningsdannere


� Symbolske
rollemodeller


� Ikke
del
af
miljøet


� Fx
sportsfolk,
politikere,
erhvervsfolk


� Ofte
brugt
strategisk
som


”hjælpekommunikatører”
i


kommunikationskampagnerTag
stilling
nu!


Transplantationsgruppen
og
Sundhedsstyrelsen
2008Skatteministeriet
2004� Er
en
del
af
miljøet� Påvirker
i
miljøet


� Konformitet
med
netværkets
værdier


� Fx
venner,
familie,
naboer,
trænere� Før
(og
nu):
Handel
med
viden,
produkter
og


ydelser
for
penge.� Big
issues:


� Copyright/patent/agentur


� Forretningshemmeligheder


� Nu
(og
i
fremtiden):
Deling
af
viden
for


synlighed,
troværdighed
–
på
forventet


efterbevilling
Forrester
Research,
december
2008Hvordan kan du forbedre eksisterende

produkter ved at tilføje sociale medier?


� Kend
din
målgruppe


� Undersøg
målgruppen
(viden,
holdning,


adfærd)


� Overvej
om
det
er
den
rigtige
målgruppe


� Tænk
opinionsledere,
gatekeepers,
netværk


etc.


� Tænk
communities


� Tænk
sociale
medier,
dialog


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!