UNIQUE BEAUTY

matildeth

SHAMPOO

volumeshampoo

mildshampoo

deepcleansingshampoo

anti-dandrufshampoo

moisturizingshampoo

colorcareshampoo

kidsshampoo


moisturizingconditioner

colorcareconditioner

specialcaretreatment

colorcaretreatment

CONDITIONER&TREATMENT


FAMILIE-EJET

UniqueBeautybyUniqueProductserenfamilieejetog-drevetvirksomhed

medegenproduktionihjertetafDanmark.FilosofienbagUniqueBeautyer

atfremmesundogmiljøvenligskønhedmedprincipperogværdierbaseretpå

bæredygtighed,fairnes,lokaleingredienserogengennemgåendeøkologisk

livstilforhelevirksomhedensvirke.

REN BÆREDYGTIGHED

NøgleingredienseniUniqueBeautyerdanskøkologiskvaleprotein,som

ogsåerrigpåvitaminerogmineraler.Fraetmiljømæsigtperspektivervale

proteinenmegetbæredygtigingrediens,idetvaleproteineretrestprodukt

framejerindustrien.ValeproteinerlettilgængeligtiDanmarkogkræver

som sådaningenmaskinerelerjordtilproduktion.Pådenmådesikresen

betydeligreduktionafCO2påvirkning.Devaskeaktiveingredienseri

produkternestammerfraletgenskabeligekilder,som f.eks.hvede,kartofler,

majsogkokos.Deøvrigeanvendteplantereraleøkologiskeoggamle

skønhedsurterfradendanskeflora.

IoverenstemmelsemedUniqueBeautysbæredygtigeprincipperervi

vindenergicertificerethosEW IEnergyA/S,hvormedaleprodukterer

100% vindenergiproduceret.


seasaltspray

leave-inconditioner

fragrancefreehairspray

strongstylingmouse

volumizingmouse

curlstylingcream

STYLING


100% VINDENERGI

UniqueBeautyerRECScertificeret(RenewableEnergyCertificationSystem)

hosEW IEnergyA/S.Certificeringengaranterer,atalvoresstrøm kommerfra

vindmøler,hvormedheleproduktionenkørerpåvindenergi.Vindenergieren

renogbæredygtigenergikilde,som sparermiljøetforbetydeligemængderCO2.

CERTIFICERETØKOLOGISK

AlevoresproduktererøkologiskcertificeretvedEcocert,hvilketsikrermiljøvenligeogsikreprodukter.Viharenutroligthøjprocentandelaføkologiske

ingredienserivoresprodukteriforholdtilEcocertsminimumskravpå10%.

Størstedelenafvoresprodukterindeholdermereend40% økologiogenkelte

heltoptil74%.Deteskyldesblandtandet,atenstordelafdetvand,som

tilsætes,erudskiftetmeddetprotein-,vitamin-ogmineralrigevaleprotein,

hvilkethøjnerdenaktiveefektafprodukterne.Udoverøkologiharvienstor

andelafFairTradeingredienser,lokaleogletgenskabeligeingredienseri

voresprodukter.

Vivægtergennemsigtighedialt,hvadvilaverogderforangiverviogsåale

procenterneaføkologi,fairtrade,lokaleogbæredygtigeingredienserpå

voresprodukter.Procenterneerafdettotaleprodukt.


arganhairoil

vitaminFhairoil

omega3scalp&hairoil

HAIROILS


Volume

Shampoo

LIGHTSHAMPOO

FORBOUNCY

&LIFTED HAIR

Enmildshampootilnormaltogporøst

hår,som tilførerenforfriskendeduftaf

pebermynte.Shampooengivermere

volumenogfyldetilhåretogefterlader

detskinnende,blødtogrent.Berigetmed

tang,som indeholderethavafbåde

vitaminerogmineraler.

Denneparfumefrishampootilsensibelhud

skummerhurtigtogefterladerhåretsilkeblødt

ogrent.Shampooenvaskermildtogefektivt

oggiversamtidigfyldeogelasticitettilhåret.

Håretefterladesdesudenmedenunik

lethedsamtnaturligglans.

MildShampoo

MILD &NURTURING

FRAGRANCE-FREE

SHAMPOO

DeepCleansing

Shampoo

WASH AWAYALL

STYLING &DIRT

Endybderensendeogyderstefektiv

shampoo,som fjerneraltskidtogrester

afstylingprodukterfrabådehårog

hovedbund.Håretefterladesrent,luftigt

ogmedenheltfantastiskfriskhedog

lethed.


Anti-Dandruf

Shampoo

EFFICIENTTARGETING

OFMICRO ORGANISMS

CAUSING DANDRUFF

Anti-DandrufShampootilføreren

delikatduftaffriskplukketrosmarin.

Shampooenindeholderetkompleksaf

naturligtudvundneingredienser,som

målretetbekæmperdemikroorganismer,

som giverskæl.

Dennenærendeogfugtgivendeshampoo

tiltørtogskadethårerfyldtmednærende

mælkeproteiner.Shampooenstyrkerhåret

oggenskaberhåretsfugtbalance.Håret

efterladesmedenskønduftafsaftige

danskesommerbær.

Moisturizing

Shampoo

PUREHYDRATION

FORYOURHAIR

ColorCare

Shampoo

NURTURE,ANTI-FADING

SHINE,STRENGTH

&SOFTNESS

Dennenærendeshampooindeholder

lyng,som aktivtsikrerholdbarog

intensivglans.Shampooenstyrkerog

beskyterhåretsfarveogmodvirker

falmning.Håretbliverfantastiskblødt

ogletatredeigennem.Tilførerenskøn

duftafdanskesommerblomster.


KidsShampoo

MILD NURTURING &

FRAGRANCEFREE

SHAMPOO

Bæredygtig,nærendeogmegethudvenlig

shampootilbørn.Shampooenfremmer

sundhårvækst,skummerletoggiverdit

barnshårenfantastikblødhedoglethed.

Shampooenersærligtudviklettilbørns

finehår.Vaskermildtoggiverhåret

naturligglans,lethedogfyldeudenat

iriterehovedbunden.

Eksklusivurtebaseretbalsam medbirk,

som blødgørogstyrkerhåret.Håretbliver

meremedgørligt,sundereogsilkeblødt.

Balsammenbeskyteraktivthåret,reducerer

krusogtilførersmuknaturligglans.

Moisturizing

Conditioner

LASTING HYDRATION

&SOFTNESS

ColorCare

Conditioner

EASYCOMBING,

NURTURE,ANTI-FADING,

SHINE&SOFTNESS

Luksusbalsam tilfarvetogskadethår,

som aktivtforbedrerhåretstilstandsamt

beskytermodfalmningogvarme.Håret

blivermeremedgørligtsamtsilkeblødt.

Styrkerhåretogtilførereneståendeglans.


FAIRTRADE

VistøtertoforskeligeFairTradeprojekteriGhanaogMexico,hvorvi

henholdsviskøberSheaogAloeVera.Projekternepromovererbådefairhandel

ogbæredygtigproduktionilandene.Derudovererprojektermedtilatskabe

økonomiskvækstiområderne.Istørstedelenafvoresprodukter,brugervi

minimum 20% certificeredeFairTradeingredienser.

WEUSE/NEVERUSE

Vibruger:

mildemiljøvenligevaskeaktivestoferafnaturligoprindelse,plantebaserede

emulgatorer,certificeretøkologiskblomstervand,certificeredeøkologiske

planteolier,certificeretøkologiskmælk,mildekonserveringsmidler,certificerede

økologiskeæteriskeolierogcertificeredefairtradeingredienser.

Vibrugeraldrig:

parabener,propyleneglycol,PABAsolfiltre,syntetiskefarver,syntetiskedufte,

nano-ingredienser,genetiskmodificeredeingredienser,formaldehyd,derivater

afformaldehyd,lanolin,SLS/SLES,TEA,EDTA,MIogurea.

ViernaturligvisogsågodkendtCrueltyFreeInternationalproducent.Vi

leverfuldtudoptilkravenefor‘HumaneCosmeticStandard’ogviinsisterer

på,atvoresleverandørerikkepraktiserernogenformerforforsøgpådyr.


SpecialCare

Treatment

ULTIMATEHAIR

NOURISHMENT

SpecialCareTreatmentharennæsten

magiskefektpåskadethår,som behøver

ekstrapleje.Hvedeproteintrængerdybt

indihåretoggenopbyggerhåretindefra.

Håretopnårenanti-breakageefektivitet

påmereend80%.Hårkurenstyrker,

beskyteroggenopliverhåret,som efterladesglansfuldtogkashmirblødt.

Parfumefrihårkurtilfarvetogskadethår,

som forbedrerhåretstilstandogaktivtbeskyter

modfalmningogvarme.Hårkurenstyrkerog

genopfriskertristogglansløsthårogtilfører

fantastiskglanssamteneståendeblødhed.

ColorCare

Treatment

INTENSENURTURE,

ANTI-FADING &

HEALTHYSHINE

CurlStyling

Cream

PERFECTCONTROL,

FIXATION &DEFINITION

OFCURLS

Letogparfumefricremetilkrøler,som

definererdinekrølerogefterladerdem

udenkrus.CurlStylingCream giverfugt

ognæringogefterladerkrølernebløde,

elastiskeogmedfantastiskglansogvolumen.

Cremenfremhæverkrølerneudenattynge

dem ogmindskersamtidigkrus.


StrongStyling

Mousse

STRONG HOLD

BODY,TEXTURE&

SHINE

StrongStylingMousegiverholdbarfylde,

teksturogglanstilhåret.Alkohol-og

parfumefri.Giverøjeblikkeligfyldetil

livløsthårudenatefterladeklistrede

restereleruønskedeflagerihåret.Fair

Tradealoeveratilførerfugttilhåret.

Baseretpånaturligestylingingredienser.

Stærkthold.


Somkosmetikvirksomhedservidetsomvorespligtatarbejdeholistisk

medbæredygtighedogikkeblotfokuserepådetøkologiskeindholdivores

produkter.Viblivernødttilattageskridtetvidereogbetragtedetfra

etholistiskperspektiv,hvorogsåbæredygtigtransport,produktionsproceser,

embalageogbrugafenergikilderimplementeresihelevoresforetning


Volumizing

Mousse

LASTING VOLUME

BOUNCYLIFTED

HAIR

VolumizingMousegiverholdbarvolumen

ogteksturtilhåret.Alkoholfri.Fladtog

livløsthårfugtesogtilføresøjeblikkelig

volumenudenatefterladeklistrederester

eleruønskedeflager.Baseretpånaturlige

stylingingredienser.Medium hold.


Seasaltspraygiverdithåretunderspilet

vindblæstsaltvandslookogenrenduftaf

skandinaviskforår.Håretfårholdog

struktur.Kanogsåbrugessom tørshampoo.

Kanbrugesivådtogtørthår.

SeaSaltSpray

BEACH HAIR&

DRYSHAMPOO

EFFECT

Balsam spraystyrkerogforbedrerhårets

tilstandogbeskyterhåretmodfalmningog

varme.Sprayengenopliverlivløsthåroggør

håretletatredeigennem.Kanbrugessom

leave-inhårkurovernaten.Håretsersundere

udoghårfarveintensitetenholderlængere.

Leave-in

Conditioner

SOFTNURTURE&

EASYHAIRBRUSHING

Fragrance-free

HairSpray

EXTRASTRONG &

LONG-LASTING HOLD

WITH NATURALMOVE

Parfumefrihårspraymedekstrastærkt

hold.Sprayengiverholdbarthold,

menshåretstadigkanbevægesighelt

naturligt.Baseretpåøkologiskaloevera

ognaturligestylingingredienser.Stærkt

hold.


ArganHairOil

INTENSENURTURE

FORDRY&COLORED

HAIR.LIGHT&FAST

ABSORBING

Parfume-ogsilikonefrihårolie,som nærer,

beskyteroggenoplivertørtogskadethår.

Olienefterladerhåretsilkeblødtogglansfuldt.VitaminF(omega3og6)forbedrer

hårtilstandenogermedtilatbeskyte

håretmodatknække.Modvirkerspaltede

spidser.

Letoghurtigtabsorberendehårolie,som

efterladerhåretkashmirblødt,glatog

glansfuldt.JojobaolieogvitaminFnærer

ogbeskyterhåret.VitaminFforbedrer

håretstilstandogermedtilatbeskyte

håretmodatknække.Tilførerhåreten

opkvikkendeduftafsommerblomster.

VitaminF

HairOil

MOISTUREBALANCER

HEALTHYSTRANDS

&SHINE

Omega3Scalp

& HairOil

BLOOD CIRKULATION

SUPPORT,STRENGTH

&MOISTURE

Dennehårolieindeholderpebermynte,

som understøterblodcirkulationentil

hårsækkene.Rosmarinforbedrerhårets

styrke.Hårolienindeholderenhøjdosis

omega3,jojobaogvitaminF,som hjælper

medatbekæmpetørhedogfugterefektivt

hovedbunden.Efterladerhovedbunden

blød,renogopfrisket.


UniqueProductsApS,Gørtlervej6

7000Fredericia,Denmark

+4540162002,info@unique-products.dk,

uniqueproducts.dk,@uniquebeautydenmark

More magazines by this user
Similar magazines