Views
9 months ago

Solidaritet #12, august 2017

Klima at se på

Klima at se på CO2-udledningerne og altså ignorere flyenes øvrige klimapåvirkninger ■■ bygger på meget optimistiske forudsigelser om forbedring af flyteknologien og flyrutestyringen ■■ bygger på ganske urealistiske forventninger om indførelse af biobrændstoffer, som helt skal erstatte oliebaseret flybrændstof. Skulle det lykkes at indføre biobrændstoffer bredt i luftfarten, ville det have enorme miljømæssige og sociale omkostninger, og spørgsmålet er, om biobrændstoffer overhovedet kan betragtes som klimavenlige. Når jordarealer overgår fra at producere mad til at producere brændstoffer, må landbruget ekspandere andre steder. Det går ofte ud over skove, græsarealer, tørvemoser, vådområder m.v., hvorved der frigives store mængder kulstof. Ved ICAO's generalforsamling i september-oktober 2016 afviste medlemsstaterne at reducere væksten i lufttrafikken. Man aftalte i stedet at lade luftfarten fortsætte med at øge sine udledninger frem til 2021 og derefter indføre en frivillig ordning, som gøres bindende i 2027. Ordningen, der kaldes CORSIA (Carbon Offset and Reduction Scheme for International Aviation), er udtænkt af IATA, luftfartsselskabernes organisation. Den går ud på, at selskaberne i stedet for at reducere deres egne CO2-udledninger kan købe beviser for reduktioner i andre sektorer, der så skal reducere deres udledninger yderligere for at lade flybranchen fortsætte sin profitable himmelfart. Den engelske klimaforkæmper George Monbiot spiddede aftalen med disse ord: »Den er frivillig, den er ynkelig, og den sætter sin lid til at plante træer for at udligne luftfartens udledninger, hvilket betyder, at man skifter en yderst stabil form for kulstoflagring – at lade olien ligge i undergrunden – ud med en yderst ustabil form, som er sårbar over for skovhugst, ildebrande og tørker.« »Aftalen er frivillig, den er ynkelig, og den sætter sin lid til at plante træer« George Monbiot om CORSIA-ordningen Klimaet har ikke plads til flere EU vil ikke blande sig i CO2-udledningen fra interkontinental luftfart. På baggrund af ICAO-aftalen fra oktober 2016 har EU-Kommissionen ligefrem foreslået, at den interkontinentale lufttrafik skal fritages for EU’s kvotehandelssystem på ubestemt tid. Som reaktion gik NGO'er og bevægelser fra en lang række lande sammen om underskriftsindsamlingen »Nej til voksende lufttrafik! Nej til falske løsninger!« med krav om: ■■ Nej til nye lufthavne og til udvidelse af eksisterende lufthavne. ■■ Nej til indførelse af agrobrændstoffer som erstatning for petroleumsbrændstof. ■■ Afskaf luftfartens og lufthavnenes skattefordele, og indfør en virkelig afgift på flybrændstof. ■■ Investér i togtrafikken for at gøre den attraktiv og billig. Bevar og udvid nattog på de lange strækninger. ■■ Reducér den internationale varetransport, og overfør den resterende til mere miljøvenlige transportformer. Støt mere lokal produktion af varer. Med de nuværende udledninger af drivhusgasser er der kun fem år tilbage, inden det er for sent at undgå overskridelse af 1,5 graders global opvarmning. For blot at have 50 procents chance for at respektere denne grænse skal 85 procent af de kendte fossile reserver blive i undergrunden. Derfor er det afgørende at standse investeringerne i udvinding af fossile brændsler og i de infrastrukturer, som bygger på fossile brændsler. Som George Monbiot skriver: »Den ubønhørlige logik, der bør udelukke ny olie-, gas- og kuludvinding, gælder også udvidelsen af lufthavne. I en verden, der forsøger at forhindre et klimasammenbrud, er der ikke længere plads til at udvide infrastrukturer, der er afhængige af fossile brændsler. Premierministeren kan ikke både holde fast ved Parisaftalen […] og tillade, at man anlægger en ny landingsbane.« International modstand Det sidste er netop, hvad premierminister Theresa May gør: Hun støtter planen om at udbygge Londonlufthavnen Heathrow med en tredje landingsbane, mens miljøbevægelser og beboere er fast besluttede på at standse projektet. »Udvidelsen vil generere over en kvart million ekstra flyvninger om året, forøge udledningerne voldsomt, udslette hele landsbyer og skabe trafikalt kaos i et årti – og til hvad nytte?« spørger miljøorganisationen Friends of the Earth og svarer selv: »For at virkeliggøre lufthavnens vision om at blive en slags globaliseret butikscenter, hvor folk flyver ind fra fjerne destinationer for at købe parfume, før de tager et fly videre i 18 | Solidaritet

Klima EU. De, der får størst udbytte, bliver Heathrows ejere og aktionærer.« Lufthavnsudvidelserne er internationale, men det er modstanden også. Ved Nantes i det vestlige Frankrig har bønder og aktivister i over 40 år gjort modstand mod planerne om en ny lufthavn, Notre- Dame-des-Landes. Lufthavnen vil ødelægge landbrugsjord, skov og vådområder med mange dyre- og plantearter. Modstanderne har etableret en lejr og afholdt store demonstrationer. Ved Frankfurt i Tyskland åbnedes trods protester en fjerde landingsbane i 2011, og byggeriet af en tredje terminal startede i oktober 2015. Men lokale borgere fortsætter deres mandagsdemonstrationer i lufthavnen mod landingsbanen og den støj, de bliver udsat for. I Østrig har modstanderne af en udvidelse af Wiens lufthavn med Projekt »Expanding CPH« skal øge trafikken fra 29 millioner passagerer i 2016 til 40 millioner i 2024. Illustration: Københavns Lufthavne A/S held sat fokus på klimatruslen og brugt domstolene til at spænde ben for projektet. I februar 2017 greb den østrigske forvaltningsret ind og fastslog, at en tredje landingsbane vil føre til for store drivhusgasudledninger og ødelægge for meget landbrugsjord. Den offentlige interesse i at beskytte klimaet og fødevareproduktionen måtte veje tungere end økonomisk vækst. Og i Danmark? Over for flybranchens løfter om arbejdspladser har miljøbevægelser peget på behovet for at investere i grønne job. »Der findes troværdige alternativer til lufthavnsudvidelser, som også vil skabe job og forbedre infrastrukturen,« siger det britiske Friends of the Earth. »I stedet for at spilde tid, politisk kapital og skatteyderpenge på at udvide lufthavne kunne regeringen isolere en million boliger og dermed give husstandene besparelser, opstille ladestandere på hver en gade i hver en by og forbedre vores jernbanenetværk – navnlig med forbindelser til Europa.« I Danmark, som ifølge regeringen skal være et »lav-emissionssamfund«, har Expanding CPH i skrivende stund ikke udløst nogen debat om følgerne for klimaet. Ifølge Enhedslistens gældende miljøprogram skal der i en bæredygtig trafikpolitik »sættes målrettet ind mod de mest miljøbelastende transportmidler: biler, hurtigfærger og fly«, og partiets klimaplan fra 2009 slår fast, at enhver udbygning af lufthavnskapaciteten må stoppes. Af hensyn til klimaet må der ske »en begrænsning af flytransporten, og først og fremmest må anlæg og udvidelse af lufthavne stoppes helt«. ■ Solidaritet | 19

Magasinet PLUS - August 2017 - Valdemars familie har skudt papegøjen
Kun sammen kan vi stoppe regeringens angreb - Internationale ...
NY SIDE 12 Radikal Politik 7-2006.indd - Radikale Venstre
Et ganske levende demokrati - Aarhus Universitetsforlag
Medier og Politik - IPmonopolet
Jubilæumsskrift - De Økonomiske Råd
IP Monopolet.dk: tidsskrift for international politik
Hvidbog fra konference i Lillestrøm, 19.-20. januar 2012
SI nr. 240 - Socialistisk Information
SI nr. 238 - Socialistisk Information
Download (PDF, 986KB) - DKP
Grænser for solidaritet - Anis
SI nr. 239 - Socialistisk Information
Folkets repræsentanter - Aarhus Universitetsforlag
samfundsfagsnyt - FALS
november 2007 - Energinet.dk
Tidsskrift for litteraturvidenskab Traptrip Totusinde ... - Trappe Tusind
Download (PDF, 2.23MB) - DKP
Politik og forskning - analyseinstitut for forskning