Untitled - DMT GRUPPEN

dmt.tools.dk

Untitled - DMT GRUPPEN

‘ ªæª ’´ ºª Ù

Õª Æ ªª ƨª Ÿª < ¨ øƨ ªÆÙ

‹ ª ¤Æ ±¥ ª ¨ª ºªÆ ¤‘—ŒflÛ…ªÆµª´ øæÆ µ

Ÿ æÿ Û ª ¨ ª Æ ø¥ ËÏ ÷ø ƪ ä ªÆºø µª © Æ ºªÆ

¥ø < Æ ª Ãƪ´ª ´ º ´ Æ ªºª ª ¨ ´ ªÆªÆ ©ª¥¨©ª Û

¨ª ’´ ºª Ú ‹ª ø¥æ ¨ª ¨ $Æ ´ ⁄±µ´ Ù ºø ´ Û

ªÆª 檩< ƨª ´ º ±Æ ø¥¥ª ´ ªÆª $æªÆ ÔÎ ª´ª

–Ʊº´µ¨ª ºª ¨< º ©ø ª ºª fl ±ÆºªÆ´ ª

´ ªÆª ¨ª ªÆ¨ª fl¥¥¨ø ªÆª ¨ ©ªÆºª Ú

‹ªÆ ±Æ¥ ª ª ºªÙ ª´ $æªÆøÆæª ¨ª¨ª ¤‘—Œfl ’ø¨ø¥±

¤ËÏ ¨ª¥¥¨ ª ª ±¥¥ ¨< º $æªÆøÆæª ¨ª¨ª ‘øß±´¨

ø´ $æªÆ Ï Õª ¨ª ´ ªÆª ª Æ ø¥ Ë flƨ µª¥ ºøÆÚ

ª¨¨ ± ª¥¥ªÆ º ª ª©ª ¥ ªÙ ª ´ ¨ª flƨ µª¥Û

Æ´ ªÚ Õª Æ ª¥ fl´ ª ªÆµ øæª © Æ ø´ º ª ¨ª Û

ª ±Æ ø¨ ± ¨ ºªÆ ª ¨ ƪ ª ºª flƨ µª¥æªÛ

ƪ æ´ ª¥ª ¨Ú fl´ ¨ ÿ ¥ ª ºª ø´ $ Æ¥ ª Ù

ø¥ ø檨 ª Õ¨ ©±Æ¨ªÆª ª fl ø

©ªÆºª Õ ª ª¥¥ ºø ± ¨ ø¥ªÙ æª *¨ ¨ª œ´ø¥ ¨


¤‘—Œfl Û

œÀfl‘ Ã\à ÿflà ¤ “¤“ “fl”¤“Ú

À ªÆª –Ʊº´µ¨ª ø¥¨ª ©ø ª ªÆ ƪ ª Ú ¤‘—ŒflÛ

…ªÆµª´ ª ©ªÆºª ª ¨ ÷ø ƪ ¨ª ± Œ± ¥ æ

´ ªÆ¨ ª …ªÆµª´ ø´ ø ¥±

´ º ´ Ô ˚ ø * ¨ª

œ´ø¥ ¨


Ï

¤‘—Œfl ä

’—”–‘¤ÃÃÛŸflŒfl“à ¤

fl¥¥ª ¤‘—ŒflÛ…ªÆµª´ ª ´ ¨ªÆ ª ª æª ºªÆ

ÿªÆ ¨ª¥¥´ ª ªÆ ¨Æª ª ’± ¨Æ±¥¥ª ´ º ©ªÆºª

ºª¨ø ¥¥ ªÆ¨ ø´ ”ø¨ªÆ ø¥Û ´ º ⁄ªÆ¨ ´ ª ¥ªÆ ±Æ ºªÆ

fl´ ¥ ª ªÆ´ $æªÆ Æ$ ¨Ú ¤‘—Œfl ª©< ƨ ª ª ’± Û

¥ª¨¨ øÆø ¨ ª ø´ ø¥¥ª …ªÆµª´ ª æª ”ø¨ªÆ ø¥Û ±ºªÆ

⁄ªÆ¨ ´ ª ¥ªÆ Ú fi ¨¨ª µª Õ ª ´ Æ …ªÆµª´

Œªµ¥ø ø¨ ± ø¥¥ $æªÆ ƪ ⁄ø < º¥ªÆ ´Ù ºø ¨

ø ºªÆ DæªÆ Æ$ ´ Æ …ªÆµª´ Œªµ¥ø ø¨ ± Û

æªÆª ¨ ´ ø¥¥ ªÆ ª¨¨ ±ºªÆ º´Æ ¤‘—Œfl µ± ¨ª ƪ

ƪ øÆ ªÆ¨ ©ªÆºª µø Ú

‹ ª Õ¨ª µ ¥$ ª¥ $Æ º ª ”ø ª 檨


–Œ¤” À” Õ¤Œ ›¤ ⁄DŒ

¤ŒÕÃ’‘flÕÕ Ÿ¤ –Œ—‹À’ä Û

—“ ¤‘—Œfl

⁄ƪ ø ºª ”±¨¨± ú’± ¥ª¨¨ªÆ Œ´ º´ ÛÕªÆ ª $Æ

Õ ªç º ´ ªÆª ªÆ¨Æ ªæ Û ´ º ÕªÆ ª ¨øÆæª ¨ªÆ ø´

ø ºª ’ø´ ± ¤‘—ŒflۖƱº´µ¨ª $Æ Õ ª ºøÚ —æ

ª ´ µ¥ø ª ’´ ºª º ª ¨ ª ¨Ù © ª …øƨ´

´ º ¤Æ ø¨¨ª ¥æª ø ´ ±ºªÆ ´ Œª øÆø¨´Æª ´ º

–Ʊ楪 ¥* ´ ª Æ´ º ´ ƪ fl ©ª º´ ª Ù © Æ

¨ª ª ª ¨ Œø¨ ´ º Ãø¨ ´Æ Õª ¨ªÚ ‹øæª ¨ ´

º ª ¤ ø¥¨´ ± ‘ ª ªÆ¨ªÆ ª ±© ª ª ¨Æø øƪ ¨ªÆÙ

’´Æª ‘ ª ªÆª ¨ª Ù ´ æ$ƱµÆø¨ ª fl´ ¨Æø øæ© µ¥´

±© ª ªÆ * ¥ ªÙ º º´ª¥¥ª fiªÆø¨´ ä ºø ª ª¨

´ ªÆª ÕªÆ ª $Æ Õ ª ø´ Ú

–ªÆ * ¥ ªÆ ÕªÆ ª $Æ Õ ª ä ± ¤‘—Œflˇ

–Œ¤” À” Õ¤Œ ›¤ ⁄—Œ

⁄ ŒÕà œÀfl‘ ë –Œ—‹À›ÃÕ Û

fi« ¤‘—Œfl

fiø ªº ± ¨ ª ¥± ± ß ¨ ø¨ ©ª Ʊ ºª úfl¥¥ÛƱ´ º

ªÆ ª ±Æ ø¥¥ ±´Æ ´ ¨± ªÆ çÙ ±´Æ ø¥ª ø º º ¨Æ æ´¨ ±

¨ø ± ¨ ´ª ¨± Ʊ ºª ± ƪ ª ª ø ¨ªÆÛ ø¥ª ªÆÛ

ªÚ … ª¨ ªÆ ¨ ´ ¨± ªÆ ªÆ ª ± ¨ ª ¥ø µ ºÙ

´ ø ø ¨ª ø ª ø º ¨ ª Ʊ ´Æª ª ¨ ± øƪ

øƨ Ù ±Æ Æø¨ ªÆ ¨ ª ƪ ø Æ ± ø ¨±±¥ ±Æ ¨ ª ±¥ ± ø

Ʊ楪 ß±´Æ ø ¥ ø¨ ± Ù ©ª øƪ ƪøºß ø º © ¥¥ ¨±

ªÆª ß±´Ú …ª ¥ø ª ª ø ± øº ªÆ ¨± ºª¥ ªÆß

±Æ ø¨ ± Ú

Õ ±Æ¨ ºª¥ ªÆß ¨ ª Ù ´ æ´Æªø´ Æø¨ Ʊ ª ø º

ªø¨´Æª ± ±´Æ ªÆ ª ±Æ ß±´Ù ±´Æ ´ ¨± ªÆÚ

–ªÆ ± ø¥ ªÆ ª ±Æ ß±´ ä Ʊ ¤‘—Œfl

–¤ŒÕJ“‘ ›ÿ

’—”–¤Ã¤“Ã

⁄Œ¤À“‹‘ ›ÿ –¤ŒÕ—“fl‘

¤‘—ŒflÛfi¥ ¨¥± ¨ µ ä

¤´Æ± ø©ª ¨ªÆ Õ ª¥¥ ªÆ ªÊ

Ÿª© ª Õ ª ª ¨ ´ º ´


Í

úÕÃfl “‘¤ÕÕç

¤‹¤‘ÕÃflÿ‘…¤Œ’ ¤ÀŸ¤

—“ ¤‘—Œfl

⁄ƪ ºÆ± ¨ ªÆ ª ºª

¤ºª¥ ¨ø ¥ ¥¨ ø¥¥ ª ª ø¥ Ʊ ¨ ƪ Ú ‹ø ¨ ª ºøæª

楪 æ¨Ù ´ ºªÆ ªÆøÆæª ¨ªÆ ±Æµª Æ´ ª ¨Æª ª Ù ´

± ª ø ¨ª ⁄ƪ ºÆ± ¨ ´ ªÆ ª ºª Ú ‹ ª ªÆ ª ¨ ¨ª ¨

´ ¨ªÆ ø ºªÆª º´Æ ª ¨ ø ¨ª ºª –øƨ µª¥ ±Æ ø¥ª

º´Æ ¤ © Ƶ´ ± Õø´ªÆ ¨± ´ º ⁄ª´ ¨ µª ¨

Œ± ¨ ´ ©ø ºª¥ µ* ª Ú ‹ ª ª ª ¨ ø ¨ª ºª –øƨ µª¥

µ* ª æª ºªÆ ªÆ©ª º´ ± …ªÆµª´ ª ø´

ªÆµ* ¥ ª Õ¨ø ¥ º´Æ flæÆ ªæ ª ¨ ¨ª ª Ú

fiª ´¨¨ ºªÆ ÿø º©ªÆµªÆ æª ºªÆ ªÆøÆæª ¨´ ª ª

±Æ ø¥ª Õ Æø´æª ¥$ ª¥Ù ©ªÆºª º ª ±Æ¨ª ¥ª ºª

…ªÆµ ¨± øº øæ ´Æº´ ª $ Æ¨Ú ‹ ª ºøÆø´ ƪ ´¥¨ ªÛ

ƪ ºª ⁄±¥ ª ƪ ª ± ª ªÆ ºªÆ©ªÆ¨ ª — ¨ µÙ

´ µ¨ ± ª¥¥ª ¤ æ´Aª æ ´ ‘± ÆøA ¨ ªÆ ªæÛ

¥ ª Õ ªÆ ª ¨ < ª¥ Ù ©ª º ª 檨Ʊ ª ª Õ¨ª¥Û

¥ª ø ºªÆ ªÆøÆæª ¨´ ¨ ø ¥ ªAª º Æ$ º¥

ªÆª ¨ ©ªÆºª Ú

‹ ª ⁄ƪ ºÆ± ¨ Ʊ楪 ø¨ µ ¨ ºø ªÆ º ª ª ’´ ºª Û

µÆª ª ª ªÆ ªæ¥ ª ´ º ªÆ ¨´ ª ª ºª

–Ʊ楪 Ú ÿ ªÆ ¨ ¤‘—Œfl ø¥ ÃÆøº ¨ ± ªÆ ¨ª¥¥ªÆ ¨

ª ª úÕÃfl “‘¤ÕÕç Õ Æø´æª ¥$ ª¥ ±ÆÛ

¨ ª ¨ ºªÆ –Ʊ楪 ¥* ªÆ “ÆÚ Ôˇ

‹´Æ º ª ªÆ©ª º´

± ª ª¥¥ª Õ ªÛ

ºª ¨< ¥ª ´ º ª ª ª¥¥ª

ªÆ $¨´ ªÆ ø ƪ ©ª ª º ª úÕÃfl “Û

‘¤ÕÕç ¤‘—Œfl Õ Æø´æª ¥$ ª¥ º ª ªÆ ±ÆºªÆÛ

¥ ª ÿ


çÕÃfl “‘¤ÕÕ ú

×—‘Õ øºª æß ¤‘—Œfl

fl± º ª®¨Æø ª±´ Æ´ ¨

Õ¨ø ¥ª ¨ªª¥ ª ªÆø¥¥ß ´ ºªÆ ¨±±º ¨± æª ± ÛÆ´ Û

¨ Ú Ã± ª ´Æª ¨ ø¨ ¨ Ù ø ¨Ù ¨ ª ø ªÙ ¨ ª ª Û

øÆß ¨± ¨øµª ¨ª ¨± ƪª ¨ ª®¨Æø ª±´ Æ´ ¨Ú à ƴ ¨

± ´Æ © ª Ù ±Æ ª®ø ¥ªÙ øƨ ¥ª ± ±Æ ø¥ ¨ªª¥ øºÛ

ªÆª ¨´ææ±Æ ¥ß ¨± ¨ ª ´Æ ø ª ± ¨ ª ¨ø ¥ª ¨ªª¥ ø º

¨ ª æª ¨± Æ´ ¨ º´ª ¨± ¨ ª ƪ ª ª ± ±®ß ª ø º

± ¨´ÆªÚ à ª ª øƨ ¥ª øº ªÆ ¨± ¨ ª ´Æ ø ª ø

æª ª ªÆø¨ªº æß øæÆø ± Ʊ ¨±±¥ øºª ± ± ª Û

¨ ± ø¥ ¨ªª¥Ú ø ¨Æøºª ø ´ ª ø ¨ø ºøƺ ø ªÆ ±Æ

º´ ªº ¨± ø¥ ± ¨ ªÆ±Ú à ª ± ªØ´ª ª ± ¨ ø ¨ ±

´ ¨ ± ø¥ ¨ß ¨± ¥± ø¥ ªº ªÆ ±Æø¨ ± ø º ± ºªÆøæ¥ß

ø ƪº ø ª¨ß ¨ ª øƨ øƪ ±¨ ¨ ±Æ±´ ¥ß ¥ªø ªº

ø ¨ªÆ ø Ú Ã ª Ʊ楪 ± ª®¨Æø ª±´ Æ´ ¨ Ù ø ø

ƪ ´¥¨Ù ø ªÆ ±´ Ʊ楪 ±Æ ´ ¨± ªÆ ±¥ªº ¨

º´ ¨ÆßÚ fl ø ¨Æøº ¨ ± ø¥ ´ ¥ ªÆÙ ¤‘—Œfl ø ¥ø ¨±

æª –Ʊ楪 Õ±¥ªÆ “±Ú Ô © ¨ ¨ ÕÃfl “‘¤ÕÕ Æø ª ±

ø ªÆ Ú

à ø µ ¨± ¨ ª ´ ª ± ª ø¥ ±Æ ªº ¨ªª¥ ø º ø ´ Ø´ª

øƺª Ʊ ª Ù ÕÃfl “‘¤ÕÕ ¤‘—Œfl ø ªÆ øª

¨ ª ƪش ƪº ¨Æª ¨ ø º ƪ ¨ø ª ¨± ©ªøÆÚ

fl ± ºªÆø楪 ø ±´ ¨ ± ƪ ªøÆ ø 檪 ºª±¨ªº

¨± ¨ ª© Æø ª ± Ʊº´ ¨ ±ªÆ ø ªÆ ±º ± ¨©±

ߪøÆ Ú Ã ª ¨±ÆØ´ª ø º øƺ ª ¨ª ¨ ©ªÆª øÆÆ ªº ±´¨

± ª ¨ ±´ ¥ß æß ¤‘—ŒflÙ ± ª ± ŸªÆ ø ßè ƪ ´

¨±±¥ ø ´ ø ¨´ÆªÆ Ù ø ¨ªÆ ø ª®¨ª ª ¨ª ¨ ø ª

ø º © ¨ ƪø¨ ´ ª Ú Ã ª ª© ÕÃfl “‘¤ÕÕ ¤‘—Œfl

Æø ª ± ø ªÆ Û æª ø´ ª ¨ø ¥ª ¨ªª¥ ªªº ¨±±¥

øºª ± ¨ø ¥ª ¨ªª¥Ú

ŒÀÕÃÛ⁄Œ¤¤

fl––‘ ›flà —“

—Œ ¤“ä‹

È


¤“Ã… ›’‘À“Ÿ

À“‹ ““— flà —“

¤ ¨© µ¥´ ª ´ º ±ø¨ ± ª $Æ fl ©ª º´ ª

± ”±Æ ª Ú ‹´Æ ´ ªÆª µ± ¨ ´ ªÆ¥ ª ’´ ºª Û

檨ƪ´´ ªÆ ø ƪ © Æ ª Æ $æªÆ ’´ ºª ©$ ª

´ º * ¥ ª ”øƵ¨ÛÃƪ º Ú ‹ ª ª ¤Æ ø Æ´ ª ´ º

ª´ª ªÆ Æø´æ´ Ʊ楪 ª ´ ªÆª –¥ø ´ Ù

–Ʊº´µ¨ ± ´ º ªÆ øƵ¨´ ´µ$ ¨ ªÆ –Ʊº´µ¨ª ´ º

‹ ª ¨¥ª ¨´ ª ª Ú

Õ± ª ¨ ¨ø ºª ªæª ª´ª –Ʊº´µ¨ª ø´ ´ ªÆª

¤ æø¥¥ø ª Ù º ª $Æ —ƺ ´ ¨ Õß ¨ª ¯—”Õ˜ ±Æ ª

±ºªÆ ´ ªÆª ÕÃfl “‘¤ÕÕ Õ Æø´æª ¥$ ª¥Ù ¨

ºª ª Õ ª ⁄ƪ ºÆ± ¨ ªÆ ª ºª µ* ª ±ºªÆÙ ±ºªÆÙ

±ºªÆ õ ´ ªÆªÆ ª ª ª ›fl‹Ûfl横 ¥´ ©ªÆºª

’± ¨Æ´µ¨ ± ¥* ´ ª $Æ º ª …ªÆµª´ ª ºªÆ ´µ´ ¨

ª ¨© µª¥¨Ú

¤‘—Œfl œ´ø¥ ¨


¤ ›ÿ¤“¤Œ’‘\ŒÀ“Ÿ Õ«”fi—‘ ¤»–‘fl“flà —“

ÔÒÏå

ÌÒËå

ÔÒÓå

ÌÒÏå

Ôå

ÔÔÒÓå

ÔÒÌ Õ ´æ¥øºª ª ¨ª ¥´ ºÆø© Æøº´ø¨ ±

ÓÒÌ Õ ´æ¥øºª ª ¨ª ¥´ ºÆø© Æøº´ø¨ ±

Õ ¥$ ª¥©ª ¨ª ª

Õ ¥$ ª¥©ª ¨ª fl⁄ ª fl⁄

Õ ¥$ ª¥©ª ¨ª fifl ª fifl

Õ ¥$ ª¥©ª ¨ª …ÿ Ã…—ŒÃÿ ª …ÿ Ã…—ŒÃÿ

Õ ¥$ ª¥©ª ¨ª ª

Õ ¥$ ª¥©ª ¨ª fl⁄ ª fl⁄

׌» r DæªÆª µ øA ׌»Û ª ±Æ ªÆ ¨± ±Æ ªÆ

”øA $Æ “´¨ ´¨¨ªÆ

”øA $Æ ’ƪ´¥± ´¨¨ªÆ

”øA $Æ ÓÛ‘± ´¨¨ªÆ

ø ª º $Æ DæªÆ©´Æ ´¨¨ªÆ Ò

Œ± ÆªÆ Æø´æ´ ª

fl ¨Æ ªæ ºÆ ª

fl ¨Æ ªæ ºÆ ª

fl ¨Æ ªæ ºÆ ª

fl ¨Æ ªæ ºÆ ª

fl ¨Æ ªæ ºÆ ª

fl ¨Æ ªæ ºÆ ª

fl´ $ Æ´ Õª µø ¨ ª®ø ± ø¨¨ªÆ

ª ±Æ ¥±¨¨ªº Ʊ´ º ´¨ ±Æ

±±µ ø ªÆ

ª ±Æ ø ¨ø

ªøºªº ƪ©

ª ±Æ Ʊ´ º ´¨ © ¨ ºÆ ¥¥ªº

±¥ª

´ ¨ø楪 ±Æ ø ´¨ ø º ª

fl´ $ Æ´ ©*¥ µø ¨ æ Ûÿª®ø ± ø¨¨ªÆ

fl´Aª Û ªÆµø ¨ ø¥ª Ø´øƪ

ª Û ªÆµø ¨ ª ø¥ª Ø´øƪ

”øA $Æ Ÿª© ºªº´Æ ª ªÆ

ø $ ºµªÆª

¨ ƪøº º ø ª¨ªÆ

± øƵ ¥´

ŸÆøº ¨ª¥¥´ ºªÆ ’ øÆƪ ªÆø ´ ºª ƪª ± ¨ ª Æø¨ ª¨ ¨ªª¨

ø ª º $Æ Õ ¥ ¨ Æø´æª ´ ¨ø楪 ±Æ ¥ø ¥±¨ ¨ªº ƪ©

ø ª º $Æ ’ƪ´ ¥ ¨Û´ º

– ¥¥ ÛŒª ª Õ Æø´æª

ø ª º $Æ ’ƪ´ ¥ ¨Û ´ º

Õ´ øÛ–± ºÆ Õ Æø´æª

´ ¨ø楪 ±Æ Ʊ ¥±¨¨ªº ø º

– ¥¥ Œª ª ƪ©

´ ¨ø楪 ±Æ Ʊ ¥±¨¨ªº ø º

Õ´ øÛ–± ºÆ ƪ©

ø

Õª

ª º $Æ

µø ¨

ª Û

Æø´æª

´ ¨ø楪 ±Æ ø¥ª

ª®ø ± ƪ©

ø ª º $Æ Õ ªÆ ª ¨ Û ª Û

Õª µø ¨ Æø´æª ¯…ªÆµª´ ª

¨ fi± Æ´ ºªÆ flÆæª ¨ ¨ª˜

´ ¨ø楪 ±Æ ø ª¨ß øºª

ª®ø ± ¯¨±±¥ © ¨ ±¥ª ¨ ˜

ø ª º $Æ fl´Aª Û׌» r Õ

Û

Æø´æª

ø ª º $Æ ª Û׌» r Õ Æø´æª

Û

ø ª º $Æ ª Û׌» rÛ Õ ªÆ ª ¨ ÛÕ Æø´æª ¯…ªÆµª´ ª

¨ fi± Æ´ ºªÆ …ªÆµª´ ¨ª˜

ø ª º $Æ fi˙ÕÛ» “ ª Û

ª¥ø Æø´æª

´ ¨ø楪 ±Æ ±´¨ ºª

׌»Û ƪ©

´ ¨ø楪 ±Æ ºª

׌»Û ƪ©

´ ¨ø楪 ±Æ ºª ׌»Û

ø ª¨ß ƪ© ¯¨±±¥ © ¨

±¥ª ¨ ˜

´ ¨ø楪 ±Æ fi˙ÕÛ» “ ƪ©

”–Œ¤ÕÕÀ” ”–Œ “Ã

ø ª º $Æ Œ fi¤Û› Û

’ª ¥ø Æø´æª

”øA $Æ Ÿª© ºªº´Æ ª ªÆ

´ ¨ø楪 ±Æ Œ fi¤Û› ƪ©

ª ± ¨ ƪøº

Õß æ±¥ª $Æ ø ª Ê ß æ±¥ ±Æ ¥ ªÆ Ê

Õ ª ºª Ù flæ ±¥ ªÆø ª ªº ª Ù © ƪ ¨Æ ªÆ

¨ Õ ª ºÛ…ø¨ª ´ º ‹Æø ¨µ¥ª ª © ¨ 檪¥ ªº ª ø º © ƪ ¥ø

± ª Õ ª ºÛ…ø¨ª © ¨ ±´¨ 檪¥ ªº ª

Õ ª ºª Ù ⁄¥ø ø ª ª¨ Ú

Õ ª ºª Ù ⁄¥ø Æ´ ºø ª ª¨ Ú ªº ª Ù ø¥ Ʊ´ º ¥ ªÆ

Õ ª ºª Ù Œ´ ºø ª ª¨ Ú ªº ª ٠Ʊ´ º ¥ ªÆ

Õ ª ºª Ù Œª±¥ªÆ¥± ø ª ªº ª ٠ƪ±¥ ´ ¥ ªÆ

Õß æ±¥ª $Æ Õ ¥ø Û ´ º ± ¨ ª

…ªÆµª´ ªÊ

ß æ±¥ ±Æ ¨Æ µ ø º

ª¥¥ø ª±´ ¨±±¥ Ê

ÿø ªÆµ± ª© ¨ª ©ª ¨ ± ø ªÆ ªøº

Õ ¥ø µ* ª º´µ¨ ªÆ $¨ª¨ ¨Æ µ ªøº º´ ¨ ª øƺª ªº

Õ ª ºªÙ Õ øæªÆ ªº ª ٠ƪ ªÆ

Õ ª ºªÆÙ Õ øæªÆ ªº ª ٠ƪ ªÆ

Õß æ±¥ª $Æ ⁄ª ¥ª Ê

ø ª º $Æ ŸÆ ø ª ø¥¨ªÆ ´ ¨ø楪 ±Æ Æ ¥ ªÆ ±¥ºªÆ

‹Æª µø ¨ ¨ ƪª Ø´øƪ ø¨¨ªÆ

⁄¥ø

ªÆµø ¨ Ø´øƪ ø¨¨ªÆ

ÿø¥æÆ´ º ø¥ ÛƱ´ º ø¨¨ªÆ

Œ´ º Ʊ´ º ø¨¨ªÆ

H ‹´Æ ª ªÆ º ø ª¨ªÆ

‘< ª ¥ª ¨

–ø µ ±Æ Õ¨$ µ ´ ¨ ± Ø´ø ¨ ¨ß

Ÿª© ¨ ª Õ¨$ µ ©ª ¨ ± ªø ª ª ±Æ ª¨

¤‘—Œfl çÕÃfl “‘¤ÕÕå ¯¤ºª¥ ¨ø ¥˜

…ªÆµª´ ª

Æ ºª ± ø ªÆ ©¨ ©øª Ʊ ¥ª

¤‘—Œfl çÕÃfl “‘¤ÕÕå ¨±±¥

Ʊ ¨ ƪ ªÆ ¤ºª¥ ¨ø ¥ ¨ø ¥ª ¨ªª¥

ø ª¨ ø ª¨

©ª µæøÆ æ Ì p © ª¥ ø ª¥ ´ ¨± Ì p

ø ª º $Æ ¤¥ªµ¨Æ± µªÆøÆæª ¨ª ´ ¨ø楪 ±Æ ª¥ª ¨Æ± ©±Æµ

‹¤ …ªÆµª´ ª ‹¤ ¨±±¥

‹¤ ª Æ$ ¨Ù

Õ ø ´ ªÆ ª ¨ æ Ô

‹¤ ¨ª ¨ªºÙ ±¥¨ø ª © ¨ ¨ø º

¨Æª ¨ ´ ¨± Ô

ª Æ$ ¨ª Õ ªÆ ª ¨ ø Ʊªº ø ª¨ß

‹ªÆ ¤‘—ŒflÛ…ªÆµª´ µø¨ø¥± ¤ ËÏ Ã ª ¤‘—Œfl ›ø¨ø¥± ´ª ¤ ËÏ ¤º ¨±ÆÊ ¤‘—Œfl …ªÆµª´ øæÆ µ Ÿ æÿÙ Œª ª º

Ÿª ¨ø¥¨ªÆ ª ’± ª ¨ ± ´ º ‘øß±´¨Ù flƨ ‹ ƪ ¨ ± Ù fi ¥ºÆª ª ´ º –Ʊº´µ¨ ± Ê

›± ª ¨ ø º ‘øß±´¨ ø º flƨ ‹ ƪ ¨±ÆÊ

± ˇ ’± ´ µø¨ ± ªÚ ’Ú

—¥ ªÆ ÿøøÆ ø

©©©Ú± Ûµ± ´ µø¨ ± Úºª

” ¨ º ª ª …ªÆµª´ µø¨ø¥± ¤ ËÏ ©ªÆºª ø¥¥ª ±Æ ªÆ ª ª ºª ’ø¨ø¥± ªÙ –Ʊ ªµ¨ªÙ –ƪ ¥ ¨ª ´ ©Ú

´ $¥¨ Ú Õ< ¨¥ ª flææ ¥º´ ª ¤‘—ŒflÛ…ªÆµª´ µø¨ø¥± º ´ ƪ¨´ ªÆ¨Ú ‹ ª ±¨± Æø ªÆ¨ª

…ªÆµª´ ª ©´Æºª ºª ‘ø ªÆ ª ¨ ± ª ´ º ¨ø ª ´ Æ*A¨ª ê ¥ ø´ ª ª ªÆ –Ʊº´µ¨ ± Ú

‹ ª ¤‘—ŒflÛ…ªÆµª´ µø¨ø¥± ¤ ËÏ ø ª ªæª ª ”øAª ª ¨ ƪ ª ºª øµ¨´ª¥¥ª Õ¨ø ºÚ

¨ªÆª ª ª ¨ªÆ ªÆæª ªÆ´ ª Ù æ©Ú fl ø ´ ø ºª ±Æ¨ ƪ ¨ª ºª Õ¨ø º ºªÆ ê µÙ

æª ø¥¨ª © Æ ´ \ ºªÆ´ ª ºªÆ –Ʊº´µ¨ª ±ÆÚ

‹ ª º ª ª …ªÆµª´ µø¨ø¥± ª ¨ ø¥¨ª ª ꮨªÙ fi ¥ºªÆ ´ º ª ´ ª ´ ¨ªÆ¥ ª ª ºª

ÀÆ ªæªÆ ´¨Ú “ø ºÆ´ µÙ ø´ ø´ ´ ©ª ªÙ 檺øÆ ´ ªÆªÆ Æ ¨¥ ª ´ ¨ ´ Ú

¤‘—ŒflÛ…¤Œ’ ¤ÀŸ⁄flfiŒ ’ Ÿ”fiÿ

”flŒ’¤Ã “ŸÛflfiä ‘À“Ÿ

⁄±¨± Æø ªÊ fl¨ª¥ ªÆ ’´ ¨¥ ¨

– ¨´Æª Ê Õ¨ª ø flºø

©©©Úø¨ª¥ ªÆÛµ´ ¨¥ ¨Úºª

¤‘—Œfl …ªÆµª´ øæÆ µ Ÿ”fiÿ

fl ø ŸÆ± ª ª ªÆ

‹Æ´ µÊ

–Æ ¨Ê

”—ÿ“ ªº ø

©©©Ú ± ªº øÚºª

à ª ›ø¨ø¥± ´ª ¤ ËÏ ø ª¥ ø¥¥ ƪ ±´ ø¨ø¥± ´ª Ù Æ ª ¥ ¨ ø º ± ªÆ Ú fl¥¥ ¥¥´ ¨Æø¨ ± ¨ ª

¤‘—Œfl ›ø¨ø¥± ´ª ¤ ËÏ øƪ ´ ƪ¨±´ ªº ø º ¨ ª ¨±±¥ øƪ ±Æ ø¨ Ʊ ´Æƪ ¨ Ʊº´ ¨ ± ±Æ Ʊ

¨± µ Ú Ã ª ªø ´Æª ª ¨ ª ¤‘—Œfl ›ø¨ø¥± ´ª ¤ ËÏ øƪ ±¨ æ º Ú… ¥ ¨ ªªÆß ø 檪

øºª ¨± ª ´Æª ø ´Æø ß ± ±Æ ø¨ ± ª ¨ ª ¤‘—Œfl ›ø¨ø¥± ´ª ¤ ËÏ ±´Æ ±¥ ß ± ± ¨ ´±´

Ʊª ª ¨ ºª¨ªÆ ª ¨ ø¨ ©ª ƪ ªÆª ¨ ª Æ ¨ ¨± ºª ø¨ª Ʊ Æ ¨ªº ºª¨ø ¥ ø º Æ ª © ¨ ±´¨

Æ ±Æ ±¨ ª ¨± µªª ø ª © ¨ ¥ø¨ª ¨ ºªª¥± ª ¨

›± ßÆ ¨Ê fl¥¥ ¨ª®¨ Ù ±¨± ø º ¥¥´ ¨Æø¨ ± øƪ Ʊ¨ª ¨ªº æß ± ßÆ ¨Ú “± øƨ ± ¨ ø¨ªÆ ø¥ øß

æª Æª Ʊº´ ªº © ¨ ±´¨ ±´Æ ©Æ ¨¨ª ªÆ ± Ú

………Ú¤‘—ŒflÚ‹¤ “⁄—‡¤‘—ŒflÚ‹¤ Á


Ô

Ô

Ó

Ì

Ï

Î

Í

È

’flÃfl‘—ŸÕÃŒÀ’ÃÀŒ ›flÃfl‘—ŸÀ¤ ÕÃŒÀ›ÃÀŒ¤

¤”fifl‘‘flŸ¤“ À“‹

…¤Œ’ ¤ÀŸÕ—ŒÃ ”¤“ä

ã …ªÆµª´ ±Æ¨ ª ¨ª

ã …ªÆµª´ µ< ¨ª Ù …ªÆµª´ µ± ªÆ ´ º ´æª *Æ

ã …ªÆµª´ ±º´¥ª

ã …ªÆµ ¨ø¨¨©ø ª ´ º ¤Æ ø¨¨ª ¥ª

Õ›ÿŒflÀfi¤“Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘

ã ‹± ª¥ ø´¥ ¥$ ª¥

ã ÿøµª Û ´ º ‹ “ÛÕ ¥$ ª¥

ã Œ ø´¥ ¥$ ª¥

ã ‹± ª¥Æ ¥$ ª¥

ã Õ ©ªÆª Õ ¥ø Û ´ º ´ Æ ¥$ ª¥

ã Õ¨ª µ ¥$ ª¥

Õä›’Õ›ÿ‘DÕÕ¤‘ À“‹

fi¤Ã\à ŸÀ“ŸÕ…¤Œ’ ¤ÀŸ¤

ã Õ¨ª µ ¥$ ª¥ ձƨ ª ¨ ÔÒÏå

ã Õ¨ª µ ¥$ ª¥ ձƨ ª ¨ ÌÒËå

ã Õ¨ª µ ¥$ ª¥ ձƨ ª ¨ ÔÒÓå

ã Õ¨ª µ ¥$ ª¥ ձƨ ª ¨ ÌÒÏå

ã Õ¨ª µ ¥$ ª¥ ձƨ ª ¨ Ôå

”–fl›ÃÛ…¤Œ’ ¤ÀŸ¤

À“‹ ”–fl›ÃÛfi ÃÕ

ã ø ¨ ’Æø ¨ Õ¨ª µ ¥$ ª¥ …ªÆµª´ ª ÔÒÏå

ã ø ¨ ’Æø ¨ Õ¨ª µ ¥$ ª¥ …ªÆµª´ ª ÌÒËå

ã ø ¨ ’Æø ¨ Õ¨ª µ ¥$ ª¥ …ªÆµª´ ª ÔÒÓå

ã ø ¨ ’Æø ¨ Õ¨ª µ ¥$ ª¥ …ªÆµª´ ª ÌÒÏå

ã ø ¨ ’Æø ¨ Õ¨ª µ ¥$ ª¥ …ªÆµª´ ª Ôå

ã ø ¨ ’Æø ¨ Õ¨ª µ ¥$ ª¥ …ªÆµª´ ª Ô ÔÒÓå

ã ø ¨ fi ¨ …ªÆµª´ ª ÔÒÏå

ã ø ¨ fi ¨ …ªÆµª´ ª ÎÒÔÍå

ã fiª¨


’flÃfl‘—ŸÕÃŒÀ’ÃÀŒ ›flÃfl‘—ŸÀ¤ ÕÃŒÀ›ÃÀŒ¤

Ô

Ë

Á

ÔÔ

ÔÓ

ÔÌ

fl“Ÿ¤“Ù fi—‘ ¤“Õ›ÿ“¤ ‹¤Œ

À“‹ Õ›ÿ¤Œ¤“

ã œÀflÃŒ—‘ à r –Æ< ± ø ª

ã Õ± ¨ ª ø ª Ù Õ ªÆª ´ º fi±¥ª ª ºªÆ

ã Œª±¥ªÆø ª ´ º J ª

ã fi¥ª ªÆª

ã Õ± ¨ ª Õ ªÆª

ã –Œ—⁄ Û›‘flÕÕ › –Æ< ± ø ª

ã Õ ªÆ´ ø ª

Õ›ÿ‘flŸ…¤Œ’ ¤ÀŸ¤

ã ÿ< ªÆ ´ º ⁄


ÔÓ

More magazines by this user
Similar magazines