23.05.2018 Views

FFS_Marts18

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SVØMMENYT<br />

NR. 1 39. ÅRGANG marts 2018


KLUBBLAD FOR FARUM-FAMILIE-SVØM<br />

Nr. 1<br />

39. årgang<br />

Næste nummer maj 2018<br />

Deadline: Stof til næste nummer indleveres til<br />

redaktionen senest 15. april 2018<br />

_______________________________________<br />

REDAKTION<br />

ANSVARSHAVENDE REDAKTØRER<br />

Maj Lundqvist 44 95 15 46<br />

Kaj Svendsen 44 99 45 12<br />

TRYK<br />

_______________________________________<br />

KLUB ADRESSE<br />

FARUM-FAMILIE-SVØM<br />

Farum Svømmehal<br />

Farum Park 20, st. tv.<br />

3520 Farum<br />

Internetadresser<br />

www.farumfamiliesvom.dk<br />

kontor@farumfamiliesvom.dk<br />

KLUBKONTOR<br />

Farum Svømmehal<br />

Lone Vorm<br />

Tlf.: 44-95-67-89<br />

Kære medlemmer<br />

Hvis I ønsker at kontakte kontoret, kan der<br />

ringes på hverdage mandag til fredag.<br />

Der er telefonsvarer på hvis Lone er væk fra<br />

kontoret. Læg en besked, og Lone ringer tilbage.<br />

BESTYRELSE<br />

Tlf. Valgt for<br />

Formand<br />

Gert Mortensen 44 95 37 03 2017-18<br />

Lillevangsvej 90, 3520 Farum<br />

Sekretær<br />

Maj Lundqvist 44 95 15 46 2017-18<br />

Hvilebækvænge 5, 3520 Farum<br />

Kasserer<br />

Jeff Andreasen 44 95 66 10 2016-17<br />

Dyssevangen 9, 3520 Farum<br />

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer<br />

Lene Andreasen 44 95 66 10 2016-17<br />

Sijmen Dekker 44 95 00 86 2017-18<br />

Benny Jakobsen 40 56 18 24 2016-17<br />

Jakob Vilstrup 61 67 61 07 2017-18<br />

Suppleanter<br />

Robert Doeleman 26 32 43 60 2017<br />

Karen Jakobsen 20 81 60 63 2017<br />

Revisor<br />

Finn Larsen 48 18 76 33 2017<br />

Revisorsuppleant<br />

Knud Arne Jensen 44 95 15 46 2017<br />

AFDELINGER, UDVALG, etc.<br />

Se næstsidste side.<br />

Side 2


Indkaldelse til ordinær generalforsamling<br />

Generalforsamlingen afholdes søndag den 8. april 2018 kl. 10.00<br />

I Farum Svømmehal i FSU-lokalet (Lokalet lige inden for vindfanget).<br />

1) Valg af dirigent<br />

2) Bestyrelsens beretning<br />

3) Regnskab forelægges til godkendelse<br />

4) Indkomne forslag.<br />

5) Valg til bestyrelsen<br />

6) Valg af suppleanter<br />

7) Valg af revisor og revisorsuppleant<br />

8) Eventuelt<br />

Dagsorden i henhold til vedtægterne:<br />

Regnskabet ligger til gennemsyn hos kassereren fra 14 dage før<br />

generalforsamlingen.<br />

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være<br />

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.<br />

Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg<br />

Kasserer Jeff Andreasen<br />

Bestyrelsesmedlem: Lene Andreasen<br />

Bestyrelsesmedlem: Benny Jakobsen<br />

Valg af suppleanter.<br />

Robert Doeleman<br />

Karen Jakobsen<br />

Valg af revisor og revisorsuppleant. Følgende er på valg<br />

Revisor: Finn Larsen<br />

Revisor suppleant: Knud Arne Jensen


Sidste nyt fra kontoret<br />

Uheld i bassinvand onsdag midt januar. Vi<br />

erfarede, at det nu tager 27 timer fra ekstra<br />

klor er tilsat, at rense vandet efter opkast eller<br />

afføring i bassinvandet. Først skal der ekstra<br />

klor i bassinvandet og det skal gennem<br />

renseanlægget 6 gange. Herefter skal den<br />

ekstra tilsatte klor ud af vandet igen og så kan<br />

der svømmes. Klubberne opfordrer derfor:<br />

Tag ingen chancer ved mulig sygdom.<br />

Hvis der skiftes mobil nr. eller mail adresse til<br />

en eller flere kontaktpersoner er det vigtigt at<br />

meddele det <strong>FFS</strong> kontor, så I kan modtage<br />

beskeder ved f.eks. akutte aflysninger. I kan<br />

maile ændringer til:<br />

kontor@farumfamiliesvom.dk<br />

Aqua Camp, <strong>FFS</strong> afholder camps i uge 31 og<br />

32 i Farum Svømmehal. Der kommer opslag<br />

på vores hjemmeside med tilmelding, tider og<br />

priser.<br />

Aflysning af al undervisning pga. Farum CUP<br />

svømmestævne den 4. – 5. maj. <strong>FFS</strong> har<br />

erstatningsundervisning i Kristi Himmelfartsferien<br />

den 11. – 12. maj 2018.<br />

Påskeferie, der er ikke undervisning de 3<br />

hverdage før påske og der er heller ikke<br />

offentligt åbent.<br />

Pinseferie, hallen er lukket mandag den 21.<br />

maj 2018, ingen undervisning.<br />

Sæsonens sidste undervisningsdag er den 31.<br />

maj 2018<br />

Sommerskole i ugerne i juni måned, der er<br />

info i bladet om hold og priser. Tilmelding er<br />

via <strong>FFS</strong> hjemmeside<br />

www.farumfamiliesvom.dk under event.<br />

Bevægelse for børn.<br />

Svømning er ikke blot baner frem og tilbage,<br />

men egner sig lige så godt til sammenarbejde,<br />

holdånd og succesoplevelser, hvilket er<br />

filosofien på mit og Nicolais hold bevægelse<br />

for børn fredag aften, hvor vi altid svømmer<br />

med.<br />

Her præsenteres børn og unge for svømmeøvelser<br />

med fokus på balance, motorik og<br />

taktik. Børnene har blandt andet prøvet at<br />

sejle i kajak, svømmet med svømmefødder,<br />

spillet undervandsfodbold, og sunget hit med<br />

sangen under vandet. Som det næste på<br />

dagsordenen skal der kigges på lidt livredning.<br />

Skulle man have en sjov historie på<br />

hjertet, er der også tid til at lytte, og inkludere<br />

gode ideer i timerne.<br />

Knus Marie<br />

Lone<br />

Side 4


Formandens hjørne<br />

Farum-Familie-Svøm er en særdeles stabil<br />

klub. Medlemstallet ligger stabilt omkring de<br />

1.100. Instruktørstaben er stabil, hvilket vi får<br />

bekræftet, når vi hører hvilke udfordringer<br />

andre klubber har. Selvfølgelig kan vi mærke,<br />

at en del af instruktørerne er studerende, der<br />

har eksamener, større skriftlige afleveringsopgaver<br />

og til tider får mulighed for rejser og<br />

udlandsophold. Det betyder, at medlemmerne<br />

med mellemrum vil opleve, at der kommer<br />

nye instruktører og vikarer på holdene. Det<br />

glædelige er, at rigtig mange instruktører<br />

kommer tilbage til klubben, når de får mulighed<br />

for det.<br />

Alle instruktører har en egen stil, som er med<br />

til at give afveksling. Klubbens opgave er at<br />

sikre, at alle instruktører er veluddannede og<br />

kan levere en ensartet høj kvalitet i undervisningen.<br />

Skal Farum-Familie-Svøm fortsat være i stand<br />

til at uddanne instruktørerne på det høje<br />

niveau, vi gør i dag, kræver det, at rammebetingelserne<br />

er til stede, herunder at de<br />

kommunale tilskud fastholdes på en sådan<br />

måde, at de fortsat muliggør og tilskynder til<br />

uddannelse af klubbernes instruktører.<br />

Klubberne har over de senere år mærket<br />

kommunens ønske om en kosteffektiv drift af<br />

idrætsanlæggene - en pæn omskrivning af<br />

ordet besparelser. Vi anerkender selvfølgelig,<br />

at klubberne skal bidrage med deres rimelige<br />

del af de kommunale besparelser. Vi håber<br />

blot, at besparelserne findes i en åben og ærlig<br />

dialog, så vi finder dem der, hvor de gør<br />

mindst ondt.<br />

Det var på den baggrund, at Farum-Familie-<br />

Svøm stillede op til kommunens folkeoplysningsudvalg.<br />

Vi ville gerne tættere på de<br />

kommunale processer og beslutninger. Det<br />

blev til en suppleantpost, hvilket vel ikke er så<br />

ringe, når det er første gang vi melder os på<br />

den bane.<br />

Gert Mortensen<br />

Side 5


Voksen begynder svøm.<br />

Anne-Marie og Finn er gode eksempler på, at<br />

det at kan lade sig gøre at tilegne sig nye<br />

færdigheder.<br />

Både Anne-Marie og Finn, der har nået den<br />

arbejdsfri alder har stadig overskud og vilje til<br />

at lære nyt.<br />

Efter en periode at have været deltagere på ”<br />

Voksen begynder svøm”, har Anne-Marie og<br />

Finn begge opnået at kunne tage et 600 meter<br />

diplom.<br />

600 meter diplomet er det foretrukne diplom,<br />

for de af vore medlemmer, der ønsker at sejle<br />

i kano/kajak. Kano/kajak klubberne har et<br />

krav om, at man skal kunne svømme 600<br />

meter for at kunne blive medlem.<br />

Anne-Marie og Finn har imidlertid ikke<br />

nogen intentioner om at kaste sig over dette,<br />

men har et ønske om at kunne følge<br />

børnebørns udvikling i vandet.<br />

Godt gået !!<br />

Ps. (sig det ikke videre).<br />

Jeg satser nu på at lokke både Anne-Marie og<br />

Finn til en smule udspring, inden sæsonen er<br />

slut.<br />

Voksen begynder svøm er et hold der<br />

torsdag formiddag øver i træningsbassinet.<br />

I øjeblikket er alderen fra 27 til 85; alle med<br />

godt humør og gå på mod til at møde nye<br />

udfordringer.<br />

Jeff<br />

Side 6


VANDSKRÆK 1<br />

”STORT TILLYKKE TIL KAREN. Karen har med flot resultat modtaget diplom for afslutning af<br />

Vandskræk 1”.<br />

Hver tirsdag morgen går deltagerne på vandskræk 1 med engagement og gåpåmod ihærdigt i gang<br />

med at øve flyde, dykning, vendinger, spring og lette crawløvelser samt rygsvømning.<br />

VANDSKRÆK 2<br />

Hver tirsdag formiddag øver svømmerne på vandskræk 2 sig nu på 180 cm og 4 m. Her skal der<br />

dykkes, vendes, flydes og springes. Deltagerne er nu kommet så langt, at de ”keder” sig på 120 cm i<br />

den lave del i bassinet.<br />

En af udfordringerne ved at arbejde med sin vandskræk er også at turde begive sig ud i andre<br />

svømmehaller.<br />

Sidste sæson tog vi på tur til Værløse Svømmehal. I år har vi planer om at tage på udflugt til større<br />

svømmehaller med flere udfordringer f.eks. East Kilbride i Ballerup og Kildeskovshallen.<br />

Der er meget, der tyder på, at flere på holdet bliver klar til at fortsætte på et begynder/øvede hold<br />

efter sommerferien.<br />

Inge Lise<br />

Side 7


Aqua Inspiration 2017<br />

Af Tina og Merete<br />

Lørdag:<br />

D. 27-29. oktober<br />

Fredag:<br />

Spændte og forventningsfulde drog vi afsted<br />

til en weekend fyldt med både praktiske og<br />

teoretiske workshops på årets Aqua Inspirations<br />

weekend for alle svømmeinstruktører i<br />

Danmark. Som noget nyt skulle det nye samarbejde<br />

mellem Dansk Svømmeunion og DGI<br />

Svømning stå sin prøve, og vi blev ikke<br />

skuffede.<br />

Efter en lang køretur til Esbjerg ankom vi ved<br />

Vandrehjemmet i Esbjerg omk. kl. 21.30 og<br />

blev straks indkvarteret i et fint 4 værelsesrum.<br />

Aktiviteterne skulle starte kl. 10 næste<br />

formiddag efter en kort velkomst. Vi fik<br />

hurtigt en god kontakt til Stine vores nye<br />

roommate, men den 4 beboer forblev ubekendt.<br />

Efter lidt snak og en kop kaffe og gåtur<br />

tørnede vi tidligt ind for at samlede kræfter til<br />

de 10 workshops, som Lone havde været så<br />

rundhåndet at melde os til.<br />

Vi stod op til lækker morgenmads buffet,<br />

hvor næsten alt var hjemmelavet; flere<br />

forskelligt slags brød og marmelader mums!<br />

intet manglede og tanken om hvor heldige og<br />

privilegerede vi var, slog os. Tænk at vi kan<br />

være med til alle disse spændende<br />

inspirerende oplevelser.<br />

Vi samledes alle i badmintonhallen til fælles<br />

præsentation. Her fik vi at vide, at vi var 450<br />

deltagere, og der ville være over 100<br />

workshops at vælge imellem i løbet af<br />

weekenden.<br />

Sikke mange mennesker, og vi fandt hurtigt<br />

ud af, at de fleste var kvinder! Der var en<br />

voldsom trængsel i omklædningsrummet, men<br />

Tina fik kastet sig ind i kampen og skorede to<br />

skabe til os! Sådan! Og dem holdt vi på resten<br />

af weekenden!<br />

Stemningen var god, dialekterne mange og<br />

aldersspredningen stor! Vi startede ud med 4<br />

workshops: Opvarmning for børn 5-8 år og<br />

for børn 8-12 år, Livredning for børn og<br />

endelig Rygcrawl. Alle relevante og lærerige<br />

input fra dygtige formidlere. Øvelser og lege<br />

Side 8


lev krydret med fantasi og stor viden om<br />

børns udvikling, krop, motorik og svømning.<br />

I vores målrettede program så vi os nødsaget<br />

til at støtte vandrehjemmets storslåede frokost<br />

buffet og gik bagefter direkte til 3 teoretiske<br />

workshops om ”Svømmeren som ressource<br />

for hinanden”, og da underviseren Liselotte<br />

Christensen (oprindelig opfinder af Aqua<br />

Event) var så inspirerende, blev vi hængende<br />

til hendes oplæg om ” Selvværd og selvtillid –<br />

at se svømmeren som et helt menneske”, og vi<br />

blev ikke skuffet. Sidste teoretiske oplæg;<br />

”Konfliktløsning” var dog mindre spændende.<br />

Vi sluttede af med en workshop om<br />

”svømning med vandets energi”, hvor mange<br />

øvelser viste, hvordan vi kan arbejde med og<br />

mod vandets strøm.<br />

Endelig et solidt aftensmåltid, men vi var<br />

desværre stadig noget mætte efter frokost, så<br />

der blev holdt lidt igen.<br />

Dagen var dog ikke slut; vi samledes til et<br />

Stand Up arrangement med Tjelle Vejrup,<br />

som viste sig at være ret underholdende og<br />

ikke mindst morsom.<br />

Aftenen sluttede af med natmad (kl. 20.40!!!)<br />

og igen måtte vi springe over og nød en kop<br />

te i hyggeligt selskab, hvor vi snakkede med<br />

andre instruktører fra forskellige svømmeklubber.<br />

Spændende at udveksle erfaringer,<br />

ideer og høre om andre klubforhold. F.eks.<br />

mødte vi en fra en meget lille klub. Hun var<br />

den eneste instruktør!<br />

Vi sov godt den nat!<br />

Søndag.<br />

Atter en dejlig morgenbuffet og så direkte i<br />

vandet til ”Aquafitness for rigtige mænd” Vi<br />

savnede dog de der rigtige mænd, da størstedelen<br />

af deltagerne var modne kvinder, men<br />

vi fik da tonset igennem og fik sved på<br />

panden.<br />

Ellers gik formiddagen med mere ”Aqua<br />

Fitness” og teoretisk workshop om ”Børn<br />

med særlige behov” og endelig ”Udfordrende<br />

aktiviteter både kognitivt og motorisk for<br />

børn”. Atter en masse skønne input fra<br />

dygtige og inspirerende undervisere!<br />

Dagen blev rundet af med et fælles oplæg af<br />

Morten Bruun, tidligere professionel<br />

fodboldspiller, som gav et spændende bud på,<br />

hvad der skal til for at fastholde de unge i<br />

idrætsklubberne.<br />

Turen hjem gik igennem det danske land i<br />

smukke efterårsfarver og sol trods storm!<br />

Med masser af inspiration fra en god weekend<br />

føler vi os klædt godt på til endnu en<br />

fantastisk sæson i klubben. Efter erfaringsudveksling<br />

med de andre svømmeinstruktører<br />

her i weekenden er vores oplevelse endnu en<br />

gang, at Farum Familie Svøm er noget<br />

specielt, nok en af de bedste bredde<br />

svømmeklubber!<br />

Nb! Fotos fra weekenden kan sikkert findes<br />

på DGI hjemmeside. Tina blev desuden<br />

interviewet af en journalist, så bare vent!<br />

Tak for en berigende weekend!<br />

Glad<br />

onsdagssvømmer<br />

Side 9


Vandgymnastik senior mandag og torsdag kl. 10.00, 2. halvår 2018<br />

Igen i denne sæson har der været<br />

et meget flot fremmøde på<br />

holdene. Der kommer ca. 20-22<br />

personer hver gang ud af de 25<br />

tilmeldte. Der vil altid være<br />

nogle på ferie, passe børnebørn<br />

eller sygdom. Det glæder mig, at<br />

folk stadig kommer så talstærkt<br />

efter så mange år. Man kommer<br />

til at kende folk godt og kender<br />

deres stærke og svage sider i<br />

vandet, så man lige kan holde et<br />

ekstra øje her og der. Vi snakker<br />

og griner også stadig meget på<br />

holdene, håber de nye ansigter har fundet sig<br />

til rette. Tak for jeres positive engagement og<br />

indstilling samt flotte fremmøde.<br />

Lone<br />

Side 10


Vandgymnastik mandag og torsdag<br />

Ved vores juleafslutning læste Barbara følgende op:<br />

Farverigt fællesskab<br />

Slanger og stik mig lige en plade<br />

Skiløb, hinke, kænguru hop<br />

Gadedrenge, russisk/tyrkisk<br />

Kajak og kuskeslag<br />

Baglæns og forlæns løb<br />

Cykel og spark<br />

Save brænde i luften og i vandet<br />

Tegn 8 taller på bunden<br />

Piruetter, tumling og vinken<br />

Komme hinanden ved<br />

Kolbøtter, ballet ben<br />

Sidelæns stræk og krabbe<br />

Galionsfigur med smil<br />

Socialt samvær og sauna<br />

Fantastisk velvære<br />

Tak til alle og enhver<br />

Og Glædelig Jul og godt nytår<br />

Side 11


Kære udspringere på K-hold og Talent hold<br />

samt deres forældre. 1000 tak for den store<br />

opmærksomhed på min fødselsdag. Der var<br />

pyntet så flot op, og der blev sunget<br />

fødselsdagssang. Tak for den fine kage og<br />

broccolien med flag – I er fantastiske og<br />

sjove.<br />

Kærlig hilsen<br />

Hans<br />

Side 12


Juleshow den 09. december 2017<br />

Lørdag den 9. december gæstede 250 medlemmer og instruktører Farum svømmehal til<br />

Farum-Familie-Svøms årlige juleshow.<br />

Der blev sunget fælles julesange rundt om<br />

bassinet med træet i midten. Flot opvisning<br />

fra klubbens udspringere med fantastiske<br />

spring og med sjov og ballade; og fra kajak<br />

var der en opvisning, af spændende rul og<br />

øvelser man kan med en kajak. Der var<br />

stor jubel til begge opvisninger.<br />

Herefter fulgte en skattejagt efter<br />

julemanden for de 130 børn der var<br />

mødt op, da børnene havde løst deres<br />

opgaver og fået stikord skulle<br />

julemanden findes. Julemanden fik<br />

travlt med at dele chokoladenisser ud,<br />

da han blev fundet af stolte børn. Der<br />

blev tid til lidt fri leg, inden Boogi-<br />

Woogi i 90cm bassinet. Der blev<br />

sunget, danset og grinet. Til slut blev<br />

der delt æbleskiver og saft ud med<br />

ønsket om en glædelig jul til alle.<br />

Tak til de mange medlemmer der<br />

deltog i festlighederne.<br />

Lone<br />

Side 13


Juleafslutningen 2017<br />

Udspringsopvisning<br />

Boogi Voogi<br />

Side 14


Juleshow 2017<br />

Skattejagter for<br />

3-5 år<br />

5-7 år og<br />

8 til 10 år<br />

Side 15


SOMMERSKOLE<br />

FREDAG DEN 1. JUNI – FREDAG DEN 29. JUNI 2018<br />

ID<br />

nr.<br />

SO01<br />

SO02<br />

SO03<br />

SO04<br />

SO05<br />

SO06<br />

SO07<br />

SO08<br />

Hold ugedag tid Instruktør pris Hold placering<br />

Uspring K og Talent<br />

Uge 23 – 24 – 25- 26<br />

Udspring mini talent<br />

Uge 23 – 24 – 25 -<br />

26<br />

Udspring begynder<br />

6-9 år<br />

Udspring begynder<br />

10 -12 år<br />

Udspring begynder<br />

6-9 år<br />

Udspring begynder<br />

10 -12 år<br />

Udspring begynder<br />

6-9 år<br />

Udspring begynder<br />

6-9 år<br />

ma +on 17.00 –<br />

+ fr 19.00<br />

ma + fre 16.00 -<br />

17.00<br />

onsdag 16.20 –<br />

17.00<br />

torsdag 16.00-<br />

17.00<br />

torsdag 16.00 –<br />

16.40<br />

torsdag 17.00 –<br />

18.00<br />

torsdag 16.40 –<br />

17.20<br />

torsdag 17.20-<br />

18.00<br />

Lone og Hans 500 kr springbassin<br />

Lucas/Cecilie 300 kr springbassin<br />

Lucas 160 kr springbassin<br />

Cecilie 200 kr springbassin<br />

Lucas/Sofie 160 kr springbassin<br />

Cecilie 200 kr springbassin<br />

Lucas/Sofie 160 kr springbassin<br />

Lucas/Sofie 160 kr springbassin<br />

SO09<br />

SO10<br />

SO11<br />

SO12<br />

SO13<br />

SO14<br />

SO15<br />

Børn 5-7 år:<br />

Klar ved poolkanten<br />

Børn 3-5 år:<br />

Klar ved poolkanten<br />

Børn 5-7 år:<br />

Klar ved poolkanten<br />

Børn 3-5 år:<br />

Klar ved poolkanten<br />

Børn begynder dybt<br />

vand fra 6 år<br />

Børn 5-7 år:<br />

Klar ved poolkanten<br />

Børn begynder dybt<br />

vand fra 6 år<br />

onsdag 16.00 –<br />

16.40<br />

onsdag 16.00 –<br />

16.40<br />

onsdag 16.40 –<br />

17.20<br />

onsdag 16.40 –<br />

17.20<br />

onsdag 17.20 –<br />

18.00<br />

onsdag 17.20 –<br />

18.00<br />

onsdag 18.20 –<br />

19.00<br />

Phillip 160 kr 90 cm ved<br />

væggen<br />

Michael 160 kr 90 cm ved<br />

vinduerne<br />

Phillip 160 kr 90 cm ved<br />

væggen<br />

Michael 160 kr 90 cm ved<br />

vinduerne<br />

Phillip 160 kr 180 cm<br />

bane 5+6<br />

Michael 160 kr 90 cm ved<br />

vinduerne<br />

Phillip 160 kr 180 cm<br />

bane 1+2+3<br />

SO16<br />

SO17<br />

Børn begynder dybt<br />

vand fra 6 år<br />

Børn begynder dybt<br />

vand fra 6 år<br />

torsdag 18.00-<br />

18.40<br />

torsdag 18.40 -<br />

19.20<br />

Cecilie/ Shivam 160 kr træningsbassin<br />

Cecilie/ Shivam 160 kr træningsbassin<br />

Tilmelding via hjemmeside: www.farumfamiliesvom.dk under event øverst til venstre!<br />

Tilmelding til Udspring konkurrence, talent og mini talent kræver udtagelse af instruktørerne.<br />

Vi glæder os til at undervise dig på sommerskolen – vi ses!!!


FARUM-FAMILIE-SVØM<br />

SOMMERSKOLE FRA FREDAG DEN 1. JUNI – FREDAG DEN 29. JUNI 2018<br />

Holdbeskrivelse:<br />

Børn 3-5 år - Klar<br />

ved poolkanten<br />

Børn 5-7 år - Klar<br />

ved poolkanten<br />

Børn begynder<br />

dybt van<br />

Udspring<br />

begynder<br />

6-9 år og<br />

10-12 år<br />

Udspring Talent<br />

og Konkurrence<br />

3 dage pr uge<br />

mini talent 2<br />

dage pr. uge<br />

Børn 3 - 5 år sammen med en voksen. Færdigheder: Ingen krav på dette hold.<br />

Undervisningen er med en forælder i vandet. Undervisningen går gennem den voksne,<br />

så barnet føler sig tryg. Der bruges materialer i undervisningen, da legen gør<br />

undervisningen sjov og udfordrende.<br />

Bemærkninger: Undervisningen foregår i 90cm bassinet. Der betales kun for barnet.<br />

Børn 5 - 7 år uden en voksen med i vandet. Færdigheder: Ingen krav på dette hold.<br />

I undervisningen benyttes leg, så barnet motiveres og det er sjovt at lære<br />

grundøvelserne, og så barnet føler sig tryg. Der bruges materialer i undervisningen,<br />

som gør undervisningen, sjov og udfordrende.<br />

Børn fra 6 år som gerne vil svømme i 180cm bassinet. Bælte og vinger må gerne<br />

benyttes.<br />

Ingen specielle krav om færdigheder. Der øves crawl og ryg crawl.<br />

Der benyttes redskaber i undervisningen så det er sjovt og motiverende.<br />

Barnet skal selv kunne svømme ind til kanten uden brug af hjælpemidler.<br />

Der lægges vægt på leg for at bekæmpe frygt og til styrkelse af motorikken.<br />

Formålet er at skabe basis for at kunne kombinere afsæt, spring og landing.<br />

Der undervises både fra kanterne og fra vipperne. Vi starter fra kanterne af hensyn til<br />

tryghed og sikkerhed<br />

For de udspringere der allerede er tilmeldt og udtaget på Talent- og konkurrencehold<br />

samt mini-Talent.<br />

Julie til<br />

udspringsstævne<br />

25-11 2017


Stort tillykke til:<br />

Freya O’Hagan Petersen<br />

Johanna Sørensen<br />

Freja Høgh Hermann<br />

Marius Eichler<br />

som er blevet færdig uddannet som svømmeinstruktører!<br />

Side 18


OVERSIGT OVER FARUM-FAMILIE-SVØMS AFDELINGER OG UDVALG<br />

AFDELING LEDER AFDELINGSMEDLEMMER<br />

Svømme<br />

Alle instruktører som har svømmehold<br />

Vandgymnastik Lone 44956789 Inge-Lise, Lise-Lotte, Yelda<br />

Phillip<br />

FUS’er Christian S 29 61 54 02 Lise-Lotte, Michael, Kasper,<br />

Simone, Johanne, Steffen, Julie,<br />

FAKLer Bo 60 60 71 92 Christian S,<br />

Livredning Maj 44 95 15 46 Jeff<br />

Handicap Merete 22 82 88 54 Tina, Therese, Pi, Freya OP, Nicolai<br />

Udspring Hans 44 95 32 25 Lone, Cecilie, Lucas, Freya, Sofie, Johanna,<br />

Vandskræk Inge-Lise 24 22 05 27 Tina, Johanne, Merete<br />

Kajak Henrik 44 99 15 80 Merete, John<br />

UDVALG LEDER UDVALGSMEDLEMMER<br />

Blad Kaj 44 99 45 12 Maj, Knud Arne<br />

Kursus Lone 44 95 67 89 Svømmeudvalg<br />

IT Bo 60 60 71 92 Robert, Benny<br />

Svømme Maj 44 95 15 46 Hans, Lone, Christian, Merete,<br />

Henrik, Inge-Lise<br />

Økonomi Jeff 44 95 66 10 Gert, Jakob<br />

Jule Lone 44 95 67 89 Svømmeudvalg<br />

Side 23


KALENDER<br />

Påskeferie Man. 26. mar. 2018 - Man. 2. apr. 2018<br />

Generalforsamling Søn. 8. apr. kl. 10:00<br />

St. Bededag Fre. 27. apr. 2018<br />

Aflysning<br />

4. og 5. maj<br />

Erstatning<br />

11. og 12. maj<br />

Kr. Himmelfartsdag Tor. 10. maj. 2018<br />

Pinseferie Man. 21. maj. 2018<br />

Sommerferie Fre. 1. jun. 2018 - Fre. 31. aug. 2018<br />

Aqua Camp Uge 31 og 32<br />

Alle de nævnte feriedage er inklusive<br />

Der er ikke klubsvømning på skolefridage i Farum<br />

FARUM-FAMILIE-SVØM<br />

Adresse og telefon nummer se side 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!