Dansk Offshore om 10 år (fortsat) - Offshore Center Danmark

offshorecenter.dk

Dansk Offshore om 10 år (fortsat) - Offshore Center Danmark

CVR: 27171877 Niels Bohrs Vej 6

VestJysk Bank: 7606 1064127 DK-6700 Esbjerg, Denmark

Offshore Center Danmark

Workshop nr. 2 : Dansk Offshore om 10 år (fortsat)

Referat

Mødetidspunkt

Tirsdag den 4. november 2003 kl. 8.30 – 14.00

Mødested

Syddansk Universitet, Niels Bohrs Vej 9, 6700 Esbjerg

Mødedeltagere

46 deltagere i alt repræsenterende offshore virksomheder og uddannelsesinstitutioner, alle medlemmer

af Offshore Center Danmark.

Bilag

På www.offshorecenter.dk findes PowerPoint præsentationerne fra mødet under ”OCD Nyheder”.

1. Velkomst og formål med dagen

Direktør Peter Blach (PB) for Offshore Center Danmark bød de fremmødte velkommen, og gennemgik

dagsordenen.

Herefter rekapitulerede PB formål og vision for Offshore Center Danmark samt de konkrete

arbejdsopgaver, Offshore Center Danmark forventes at iværksætte.

Til slut trak PB formålet med dagen op:

• at oplyse om OCDs seneste aktiviteter og medlemmernes ønsker

• at give en status på de iværksatte udviklingsprojekter

• at få nedsat 4-6 ERFA-grupper med fokus på Dansk Offshore om 10 år

2. Resumé/hovedkonklusioner fra Workshop no. 1 i juni samt fra virksomhedsbesøg

På Workshop no. 1, der blev afholdt den 17. juni 2003 på Aalborg Universitet Esbjerg, ønskede

medlemsvirksomhederne fokus på følgende arbejdsopgaver for Offshore Center Danmark:

• At være fælles informationsudvekslingspunkt

• Regelharmonisering

• Testcenter i Esbjerg for offshore rig

• Arrangere fyraftensmøder med tekniske temaer

• Uddannelse af arbejdskraft

• Scenarieopbygning

• Udvikling og markedsføring af koncepter

• Harmonisering af uddannelser

• Markedsføring af Esbjergs og Danmarks internationale servicekompetencer

info@offshorecenter.dk Tel: +45 36973670 www.offshorecenter.dk


- 2 -

• Netværk via ERFA grupper

• Ny viden/nye mennesker

• Fælles problemstilling

• Imagepleje af branchen

• Licitationsovervågning og partnersøgning

• Informations- og strateginetværk

• Skabe nye udviklingsprojekter

• Produktudvikling og finansiering

• Udvikle internet/intranet for information og markedsføring

• Medvirke til at sætte branchen på offshorelandkortet internationalt - messer, konferencer og

lign.

PB har i løbet af sommeren/efteråret 2003 gennemført en række besøg på offshore virksomheder.

Virksomhederne ønskede fokus på følgende arbejdsopgaver for Offshore Center Danmark:

Arbejdsopgave Antal ønsker

Networking & ERFA grupper 20

Udviklings projekter: Finansiering & koordinering 19

Sikkerhed & Miljø, normer & certificering 8

Kontakt ml. universiteter & industrien, forme eksamensprojekter til studerende 6

Vidensindsamling & formidling 5

Byde på store opgaver som turn-key. Synliggørelse og på forkant m. projekter 4

Automation & elektronik 3

Udførelse af konsulentarbejde 3

Offshore vindmøller 3

Markedsføre medlemsvirksomheden 3

Dekommissionering 2

Samarbejde med andre brancheorganisationer 2

Kemikaliehåndtering & Materialer 2

Proces, piping & ventiler 2

Rigs 1

Profilere Esbjerg 1

Dagens møde har fokus på at udvikle alle disse ønsker bl.a. gennem dannelse af ERFA-grupper

3. Videndeling. Status over igangværende projekter

Herefter gav PB en status på de igangværende 4 udviklingsprojekter:

• Crisis Management Simulator

- Projektgruppe etableret: MUV, Esvagt, ESV, SOK, Simrad, OCD

- Projektforudsætningsrapport udarbejdet. Fokus olieudslip fra en boreplatform, sekundært

skibskollision.

- SOK´s olieudslip data stillet til rådighed og analyseret.

- Scannet markedet for olieudbredelses simulatorer og hydrologiske programmer

- Hhv. ASA & Seatrack Web foreløbig valgt. Interface til simulatoren på Fanø under

forarbejdelse.

- Første realistiske SAR demo kursus afholdt på Fanø med relevante aktører til stede.

- Udviklings projekter : Oil Spill management e-learning projekt undervejs

- Oil Spill messedeltagelse primo 2004 i Norge

• Dekommissionering af offshore konstruktioner

- Projektgruppe etableret: DNV,EOS, Promecon, Esbjerg Havn, Maersk Contractors, RAMBØLL,

OCD. Referat fra Workshop 2

OFFSHORE CENTER DANMARK

Niels Bohrs Vej 6

DK-6700 Esbjerg, Denmark


- 3 -

Force, Ålborg Univ., (Uniscrap), Offshore Center Danmark

- Projektforudsætningsrapport udarbejdet. Amtets miljø rapport og tidl. RAMBØLL rapport

danner udgangspunkt.

- Screening af muligheder undervejs. 5 koncepter ved at blive beskrevet.

- Fokus billig og miljømæssig korrekt ophugning, genbrug nok begrænset.

- Amt og kommune inddraget. For nærværende vurderes nødvendighed af VVM redegørelse.

- 2 scenarier udvælges og detaljeres.

- Projektdeltagere har indenfor hvert deres kompetenceområde i kæden indhentet relevante

data for projektet.

- Kontakt til dekommissionerings teams i Norge etableret (DNV og Forskningsparken i

Stavanger).

• Anløb til Offshore Vindmøller

- Projektgruppe etableret: NEG Micon, Grumsens Maskinfabrik, Viking Lifesaving Equipment,

Sea Service, Maritimt Uddannelsescenter Vest, RAMBØLL, Offshore Center Danmark

- Projektforudsætningsrapport udarbejdet.

- Screening af muligheder foretaget. 3 koncepter ved at blive beskrevet.

- Workshop fagdag med vindmølle producenter med særligt fokus på offshore aspekter inkl.

anløbs problematikken

• Miljøvenlig Flooded Member Detection via ROV

- Projektgruppe etableret: Force, Offshore Center Danmark

- Projektforudsætningsrapport under udarbejdelse.

4. Prioritering af ERFA- og netværksgrupper

Konsulent Søren Dahlgren fra Implement gennemgik de mange idéer til emner for de kommende

ERFA-grupper, der var fremkommet fra bl.a. Workshop no. 1 i juni måned. De mange ønsker blev i

plenum filtreret ned til 6 emner til ERFA-grupper, med følgende overskrifter:

1. Dekommissionering

2. Sikkerhed og miljø

3. Faste og mobile offshore olie&gas anlæg

4. Internationalisering

5. Offshore vindmøller

6. Uddannelse

Uddannelsesgruppen, som skulle behandle forholdet mellem offshore industrierne og Aalborg

Universitet Esbjerg i relation til uddannelse af offshore ingeniører samt indsats i udviklingsprojekter,

blev besluttet integreret i øvrige udvalg. Til at sikre aktivitetens gennemførelse, vælges én fra en

uddannelsesinstitution og én fra virksomhederne i hver gruppe.

5. Kommissorium for ERFA-grupper

Konsulent Søren Dahlgren fra Implement foreslog et kommissorium (arbejdsgrundlag) for ERFAgrupperne

udfra følgende punkter:

• Formål med ERFA-gruppen

• Fokusområder

• Mål

• Mødefrekvens

OCD. Referat fra Workshop 2

OFFSHORE CENTER DANMARK

Niels Bohrs Vej 6

DK-6700 Esbjerg, Denmark


• Mødeindhold

• Økonomi

• Forslag til Formandsvalg

• Evt.

- 4 -

Herefter valgte mødedeltagerne, hvilken ERFA-gruppe, de hver især kunne tænke sig at arbejde med.

6. Præsentation af gruppernes arbejde

Efter pausen, drøftede deltagerne i de oprettede ERFA-grupper det kommissorium, de ville arbejde ud

fra, og fremlagde følgende resultater i plenum.

1. Dekommissionering

Formål: at afdække de markedsmæssige forhold, for at få dekommissioneringsjobs til DK

Fokus: markedet, differentiering, kompetencer (uddannelse/efteruddannelse), interessenter

(politiske forhold), myndighedsforhold (godkendelser), international, organisering,

erfaringsopsamling, link til eksisterende dekommissioneringsprojekter, villighed til at dele viden.

Mødefrekvens: kvartalsvis

Formand: Johnny Mikkelsen, COWI A/S, tlf.: 45 97 22 11, mail: jmi@cowi.dk

Uddannelse: personer mangler at blive udpeget.

2. Sikkerhed og miljø

Formål: udvikling af viden og kompetencer indenfor HSSEQ (sikkerhed og sundhed).

Fokus: hardware/software, harmonisering, formaliserede samarbejde.

Mål: synergier mellem forretningsområder.

Mødefrekvens: kvartalsvis (dynamisk mødeplanlægning)

Formand: Torben Røsenørn, AUE, tlf.: 7912 7666, mail: tur@aue.auc.dk

Uddannelse: personer mangler at blive udpeget.

3. Faste og mobile offshore anlæg

Formål: at gøre lokale firmaer attraktive for olie- gasoperatørerne, primært ved at lære at løfte i

flok.

Mål: Leif improviserer.

Fokus: design og dimensionering, optimering (bottle necks), systematisk vedligehold,

mobilitet/fleksibilitet, skabe levetidsforlængelser, driftsoptimering, søge ekstern viden

Mødefrekvens: kvartalsvis.

Formand: Leif W. Jørgensen, AUE, tlf.: 7912 7666, mail: lwj@aue.auc.dk

Uddannelse: personer mangler at blive udpeget.

4. Internationalisering

Formål: at afdække mulighederne for øget eksport af de danske offshore kompetencer.

Mål: afdække markeder, afdække kernekompetencer, hvad foregår i DK allerede, flere

virksomheder i gruppen.

Mål: virksomhedssamarbejde omkring eksport.

Mødefrekvens: kvartalsvis

Formand: Nils Skeby, YIT A/S, tlf.: 7623 2323, mail: nils.skeby@yit.dk

Uddannelse: virksomhedsrepræsentant Verner Andersen, Enmaco.

5. Offshore vindmøller

Formål/fokus: at danne netværk, fælles markedsføring, formulering af udviklingsprojekter,

udvidelse af ERFA-gruppen, samarbejde.

OCD. Referat fra Workshop 2

OFFSHORE CENTER DANMARK

Niels Bohrs Vej 6

DK-6700 Esbjerg, Denmark


- 5 -

Formand: Henrik Carstens, Rambøll, tlf.: 7913 7100, mail: hec@ramboll.dk

Uddannelse: virksomhedsrepræsentant Kurt Larsen, ABB.

6. Uddannelse

Ikke oprettet. Uddannelsesemnet behandles i hver arbejdsgruppe.

7. Afslutning

Færdiggørelsen af kommissorium lægges herefter hos formanden for udvalgene:

- D.12/12 er deadline for fremsendelse til Offshore Center Danmark ( ak@offshorecenter.dk )

- Kommissorium lægges på OCD’s hjemmeside primo januar

- Interessetilkendegivelse fra medlemmerne for de enkelte udvalg ultimo januar

- Formalisering af udvalgenes arbejde løbende

- Initiering af ERFA gruppe møder og aktiviteter

Endelig ridsede PB en række tiltag op, der arbejdes på i Offshore Center Danmark:

- Årlig OCD dag (i september med overnatning)

- OCD Seminarer vedr. projekterne

- OCD Gå-hjem møder

- OCD Workshops indenfor udvalgte områder

Til slut takkede PB for medlemmernes indsats på Workshoppen.

Hermed sluttede mødet.

OCD. Referat fra Workshop 2

OFFSHORE CENTER DANMARK

Niels Bohrs Vej 6

DK-6700 Esbjerg, Denmark

More magazines by this user
Similar magazines