ÅRSRAPPORT 1999 - ISS

issworld

ÅRSRAPPORT 1999 - ISS

ÅRSRAPPORT 1999

ISS – The Service Enterprise

An EVA ® Company


Indhold

1 ISS 1999 – Nøgletal og væsentlige begivenheder

2 Bestyrelse

3 Koncernledelse

4 Beretning til aktionærer, medarbejdere og kunder

13 Aktionærinformation

16

aim 2002 – ISS visionen

ISS visionen

18 ISS Hospital Service

20 ISS Airport Service

22 ISS Food Service

24 Andre specialiserede services

25 Kompetenceudvikling

26 ISS og Den Globale Pagt

28 Landerapporter

48

Koncernregnskab og moderselskabets regnskab

Bestyrelsens og direktionens regnskabspåtegning

samt Revisionspåtegning

49 Anvendt regnskabspraksis

52 Resultatopgørelse for koncernen

53 Pengestrømsopgørelse for koncernen

54 Koncernbalance

56 Noter til koncernregnskabet

73 Resultatopgørelse for moderselskabet

74 Balance for moderselskabet

76 Noter til moderselskabets regnskab

81 Køb og salg af virksomheder

82 ISS dattervirksomheder og associerede selskaber

84 Hoved- og nøgletal 1992-1999

86 Definitioner af nøgletal

87 Adresser

Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 21. marts 2000 kl. 17.00

Radisson SAS Falconer Center

Falkoner Allé 9

1908 Frederiksberg C


Nøgletal 1999

Beløb i DKK mio., undtagen beløb pr. aktie 1999 1998 1997

Omsætning 19.802 13.801 11.782

Driftsresultat 1) 1.021 735 639

Ordinært resultat efter skat før goodwillafskrivninger 622 487 395

Nettoresultat 237 211 451

Sustainable cash flow 2) 381 440 356

Egenkapital i alt 4.430 1.454 1.310

Resultat pr. aktie 2) Ordinært resultat efter skat

6,91 9,28 8,29

før goodwillafskrivninger, pr. aktie 2) 18,41 16,37 13,28

Sustainable cash flow pr. aktie 2) 11,27 14,78 11,96

EVA ® (Economic Value Added) 2) 261 227 176

Andel af omsætningen hidrørende fra specialiserede

forretningsenheder 46% 42% 35%

Andel af fuldtidsansatte 53% 55% 50%

Antal medarbejdere 216.700 137.800 106.600

Vækst i 1999

Organisk vækst 7% 6% 6%

Akkvisitioner, netto 37% 12% 1%

Valutaeffekt (1%) (1%) 3%

Omsætning i alt 43% 17% 10%

Driftsresultat 39% 15% 15%

1) Før andre indtægter og udgifter

2) Se side 86 for definitioner

Væsentlige begivenheder

• 32 akkvisitioner inklusive Abilis, Europas næststørste rengøringsvirksomhed

ISS etablerer sig i Israel og genetablerer drift i Spanien

• Succesfuld emission af 8 millioner nye B-aktier med nettoprovenu på DKK 2,7 milliarder

• 3.600 medarbejdere tegner nye B-aktier i et globalt medarbejderaktieprogram

• 165 ledende medarbejdere tildeles warrants under en ny incitamentsordning

• Koncernchef Waldemar Schmidt meddeler, at han vil trække sig tilbage

• Eric Rylberg udnævnes til vicekoncernchef og udpeges til Waldemar Schmidts efterfølger som koncernchef

• Forslag om sammenlægning af ISS’ A- og B-aktier til én aktieklasse

ISS vil offentliggøre kvartalsoversigter fra 2000

1

ISS 1999

Nøgletal og

væsentlige

begivenheder

Omsætning 1995-1999

Beløb i DKK mia.

20

16

12

8

4

0

95 96 97 98 99

Driftsresultat 1995-1999

Beløb i DKK mio.

1.000

800

600

400

200

0

95 96 97 98 99


Bestyrelse

Bestyrelse

E

F

C

D

H B

G

A

2

A Arne Madsen (66)

Formand

Medlem af bestyrelsen for ISS A/S siden 1977, Senior Partner,

Advokatfirmaet Jonas Bruun; formand for bestyrelsen for

Springbanen A/S, Scan-Horse A/S, Ellehammers Laboratorium

A/S; medlem af bestyrelsen for Aktieselskabet Ny Kalkbrænderi,

Litodomus A/S, Ejendomsaktieselskabet "Ved Lufthavnen A3",

Pankas A/S, Ejendomsselskabet Vennelyst A/S, Fussing Invest A/S

og Ejendomsselskabet Store Kongensgade 88 A/S.

Antal A-aktier: 83

Antal B-aktier: 1.546

B Erik Sørensen (55)

Næstformand

Medlem af bestyrelsen for ISS A/S siden 1996, adm. direktør for

Chr. Hansen Holding A/S; medlem af bestyrelsen for SAS

Danmark A/S og Mærsk Medical A/S.

Antal B-aktier: 1.000

C Bent Carlsen (54)

Medlem af bestyrelsen for ISS A/S siden 1999, adm. direktør for

Hede Nielsen A/S og Air Liquide Gas AB; formand for bestyrelsen

for Vestas Wind System A/S, Falck Medico A/S og J.C. Hempels

Skibsfarve-Fabrik A/S; medlem af bestyrelsen for Hede Nielsen A/S

og Air Liquide Gas AB.

Antal B-aktier: 1.600

D Peter Lorange (57)

Medlem af bestyrelsen for ISS A/S siden 1998, adm. direktør for

IMD, International Institute of Management Development,

Schweiz; medlem af bestyrelsen for Citibank International plc,

Christiania Eiendomsselskap A/S, Intentia AB og S. Ugelstad

Skipsrederi A/S.

E Sven Riskær (61)

Medlem af bestyrelsen for ISS A/S siden 1987, adm. direktør for

Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU), Investeringsfonden

for Østlandene (IØ) og Investeringsfonden for Vækstmarkeder

(IFV); formand for bestyrelsen for Dansk Olie og

Naturgas A/S; medlem af bestyrelsen for C.L. Davids Legat og

Ejendomsselskabet Vennelyst A/S.

Antal B-aktier: 670

F Steen Christensen* (34)

Medlem af bestyrelsen for ISS A/S siden 1999.

Group Financial Systems Manager.

Antal B-aktier: 320

G Karina Deacon* (30)

Medlem af bestyrelsen for ISS A/S siden 1999.

Group Financial Controller.

Antal B-aktier: 460

H Flemming Quist* (35)

Medlem af bestyrelsen for ISS A/S siden 1999.

Group Assistant Manager, Investor Relations.

Antal B-aktier: 340

*) valgt af medarbejderne


Koncernledelse

H

G

F

A

E

D

B

C

A Waldemar Schmidt (59)

Koncernchef, formand for direktionen.

Nuværende stilling siden 1995. Ansat i ISS siden 1973.

Formand for bestyrelsen for Tholstrup Cheese Holding A/S og

Superfos a/s; medlem af Advisory Board for IMD, International

Institute of Management Development, Schweiz; medlem af

bestyrelsen for Berisford PLC.

Antal A-aktier: 6.273

Antal B-aktier: 4.045

Aktieoptioner: 125.000

B Eric Søe Rylberg (43)

Vicekoncernchef, koncernfinansdirektør.

Medlem af direktionen siden 1997. Ansat i ISS siden 1997.

Medlem af bestyrelsen for Navision Software A/S.

Antal B-aktier: 4.110

Aktieoptioner: 100.000

C Stuart W. Graham (45)

Group Chief Operational Officer.

Medlem af direktionen siden 1997. Ansat i ISS siden 1990.

Antal B-aktier: 7.200

Aktieoptioner: 50.000

I januar 2000 meddelte ISS, at Carsten Knudsen er blevet

udnævnt til ny koncernfinansdirektør og medlem af direktionen.

Carsten Knudsen tiltræder i maj 2000.

Koncernfunktioner Business Development: Michael Lejrskov

Corporate Control: Søren Kongsbak

Corporate Finance: Pernille Fabricius

Investor Relations: Lynge Blak

IT: Michael Vasa Skånstrøm

M&A og PFI Projekter: Jens Ebbe Olesen / Paul Williams

Corporate Communication: Eva Jørgensen

3

D Daniël van Cauteren (43)

Direktør, Syd- og Østeuropa.

Ansat i ISS siden 1996.

Antal B-aktier: 770

E Thorbjørn Graarud (46)

Direktør, Nordeuropa.

Ansat i ISS siden 1985.

Antal B-aktier: 4.095

Warrants: 20.000

F Jørgen Hauglund (39)

Vicedirektør, Corporate Affairs.

Ansat i ISS siden 1993.

Antal B-aktier: 950

Warrants: 3.000

G Jesper E. Møller (44)

Direktør, Vesteuropa.

Ansat i ISS siden 1999.

Warrants: 20.000

H Karsten Poulsen (36)

Vicedirektør, Corporate Treasury.

Ansat i ISS siden 1998

Antal B-aktier: 1.095

Warrants: 20.000

Koncernledelse

Procurement: Peter Skov Christensen

Risk Management: Einar Langkjær

Corporate Legal Office: Carsten Rich

Financial Director, Northern Europe: Kristian Tuft

Financial Director, Western Europe: John Johnstone

Financial Director, Southern and Eastern Europe: Stig Pastwa

Treasury: Henrik Andersen


Beretning til aktionærer,

medarbejdere og kunder

4

Det er med glæde, at bestyrelsen og direktionen

kan meddele, at 1999 blev ISS’ hidtil bedste år.

Koncernen opnåede betydelig økonomisk og driftsmæssig

fremgang med solid organisk vækst og

fremskridt både i relation til specialisering og konkurrencedygtighed.

ISS’ driftsmæssige og finansielle resultater i

1999 var i overensstemmelse med de forventninger,

som koncernledelsen gav udtryk for i regnskabsmeddelelsen

for første halvår 1999, der blev

offentliggjort den 17. august. Resultaterne blev

opnået på trods af, at indtjeningen blev negativt

påvirket af ugunstige ændringer i sociallovgivningen

i en række lande, især i Tyskland.

Ligesom i 1998 blev koncernens udvikling i

1999 stærkt præget af virksomhedskøb. ISS foretog

i årets løb 32 virksomhedskøb, deriblandt købet af

Abilis International, som er koncernens hidtil

største transaktion.

Den samlede koncernomsætning steg i 1999 til

DKK 19.802 mio. fra DKK 13.801 mio. i 1998,

svarende til en stigning på 43%. Omsætningsstigningen

var først og fremmest et resultat af virksomhedskøbene,

der bidrog med 37%. Koncernen

opnåede også en tilfredsstillende organisk vækst på

7%, hvilket viser ISS’ evne til at kombinere virksomhedskøb

med organisk vækst. Valutakursændringer

havde en mindre, negativ påvirkning.

Koncernens driftsresultat før andre indtægter

og udgifter steg med 39% til DKK 1.021 mio. fra

DKK 735 mio. i 1998. Driftsmarginalen, der

udtrykker driftsindtjeningen i procent af omsætningen,

blev 5,2%, en beskeden nedgang i forhold

til 5,3% i 1998.

Efter offentliggørelsen af købet af Abilis gennemførte

ISS en succesfuld emission af 8 mio. nye

B-aktier, med et nettoprovenu på DKK 2,7 mia.

Den andel af omsætningen, som hidrører fra

specialiserede driftsenheder, steg til 46% fra 42%

året før. Stigningen blev opnået på trods af konsolideringen

af Abilis selskaberne, der ikke var organiseret

efter ISS’ specialiseringsmodel. Koncernens

decentrale, landebaserede organisation understøttede

specialiseringsprocessen ved at etablere

flere dedikerede driftsenheder, der fokuserer på

specifikke kundesegmenter.

Det totale antal medarbejdere steg med 78.900

til 216.700, hvoraf 53% er fuldtidsansatte mod

55% i 1998.

Corporate governance

I tråd med internationale tendenser, og i overensstemmelse

med ønsker fremført af mange investorer,

vil bestyrelsen søge aktionærernes tilslutning

til at sammenlægge selskabets A- og B-aktier til én

aktieklasse med lige rettigheder for alle aktier.

For at tage højde for den fremtidige betydning

af den fælles europæiske valuta, Euro, og for at forbedre

selskabets internationale sammenlignelighed,

vil bestyrelsen overveje, om ISS skal ændre

valutaenheden for selskabets aktiekapital og regnskaber

fra danske kroner til Euro.

For at højne informationsniveauet om virksomheden

hos koncernens interessegrupper har

koncernledelsen besluttet at offentliggøre kvartalsoversigter

fra første kvartal 2000.

Ledelsesmæssig reorganisering

I september 1999 offentliggjorde Waldemar

Schmidt, koncernchef siden 1995, sin beslutning

om at fratræde.

Samtidig blev koncernens finansdirektør siden

1997, Eric Rylberg, udnævnt til vicekoncernchef og

udpeget til at efterfølge Waldemar Schmidt som

koncernchef ved dennes fratræden. I januar 2000

blev Carsten Knudsen udpeget til at efterfølge Eric

Rylberg som koncernfinansdirektør. Carsten

Knudsen bliver medlem af koncerndirektionen og

vil tiltræde sin stilling i ISS i maj 2000.

I december 1999 meddelte Theo Dilissen, at

han ønskede at fratræde sin stilling som Chief

Operating Officer i ISS, med ansvar for Europa, for

at tiltræde en stilling som vicekoncernchef i en

belgisk softwarevirksomhed.

Stuart Graham er udnævnt til Group Chief

Operational Officer med fortsat ansvar for driftsselskaberne

i Mellemøsten, Asien/Stillehavsområdet

samt Nord- og Sydamerika. Han overtager desuden

ansvaret for forretningsudvikling på koncernniveau.

Med henblik på at forbedre koncernhovedkontorets

muligheder for at understøtte den

decentrale organisation blev koncernfunktionerne

for IT, risikostyring, forretningsudvikling og indkøb

styrket i 1999.


For at styrke koncernledelsen blev der i december

1999 etableret en ny koncernledelsesgruppe

bestående af koncerndirektionen og de nedenfor

nævnte ledere.

Jesper Møller, tidligere vicedirektør og leder af

forretningsudviklingsfunktionen, blev udnævnt

til direktør for Vesteuropa, med ansvar for selskaberne

i Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Irland,

Holland, Belgien og Luxembourg.

Thorbjørn Graarud, tidligere landechef for ISS i

Norge, blev udnævnt til direktør for Nordeuropa,

med ansvar for selskaberne i Danmark, Norge,

Sverige, Finland, Island og Grønland.

Daniël van Cauteren, tidligere landechef i

Belgien og ansvarlig for Abilis integrationen, blev

udnævnt til direktør for Syd- og Østeuropa, med

ansvar for selskaberne i Østrig, Tjekkiet, Grækenland,

Ungarn, Italien, Polen, Portugal, Slovakiet,

Slovenien, Spanien og Schweiz.

Koncernledelsen består derudover af vicedirektør

Karsten Poulsen, med ansvar for Treasury,

M&A, PFI-projekter, Investor Relations og kommunikation,

samt vicedirektør Jørgen Hauglund, med

ansvar for Strategisk Planlægning og nøgleprojekter

inden for forretningsudvikling.

En direktør med ansvar for driften i Asien/

Stillehavsområdet vil blive udnævnt i 2000. En

direktør for Nord- og Sydamerika vil ligeledes blive

udnævnt.

Koncernens strategiske ekspansion og fortsatte

udvikling forventes at kræve kontinuerlig organisatorisk

tilpasning for at sikre en optimal ledelsesmæssig

struktur.

Aktieemission

I juni 1999 gennemførte ISS den største aktieemission

i koncernens historie. I et internationalt

udbud blev 8 mio. nye B-aktier til en markedspris

på DKK 350 pr. aktie placeret.

Med et bruttoprovenu på DKK 2,8 mia. udgjorde

transaktionen den næststørste aktieemission,

der nogensinde er foretaget af et dansk selskab.

Provenuet blev anvendt til finansiering af købet af

Abilis og andre virksomhedskøb. Det styrkede

kapitalgrundlag sætter ISS i stand til at videreføre

koncernens strategiske ekspansion.

Gennemgang af regionernes

driftsresultater

Nedenstående gennemgang af driftsresultaterne er

struktureret i overensstemmelse med den ansvarsfordeling,

der er indført med den nye styrkede

koncernledelse.

Vesteuropa

Generelt set var resultatudviklingen positiv i

Vesteuropa, der omfatter Tyskland, Frankrig, Storbritannien,

Irland, Holland, Belgien og Luxembourg,

med god organisk vækst i de fleste lande.

Indtjeningen blev dog hæmmet af ugunstige

ændringer i sociallovgivningen, især i Tyskland.

Omsætningen blev næsten fordoblet til DKK

8.833 mio., mens driftsindtjeningen steg 77% til

DKK 470 mio. Den relativt stærkere vækst i

omsætningen medførte, at driftsmarginalen faldt

til 5,3% fra 5,9% året før. Nedgangen i driftsmarginalen

afspejler en lavere marginal i Tyskland.

Købet af Abilis gav ISS en førende position på det

strategisk vigtige franske marked. Der var god organisk

vækst i de fleste lande, især Storbritannien,

som opnåede 16%. I Tyskland var der derimod tale

om en svagt negativ omsætningsudvikling.

Nordeuropa

I Nordeuropa, omfattende Danmark, Norge,

Sverige, Finland, Island og Grønland blev der også

opnået en positiv driftsudvikling. Den samlede

omsætning steg med 17%, mens driftsindtjeningen

steg med 12%. Som følge heraf faldt

driftsmarginalen til 6,2% fra 6,5% i 1998.

Der blev foretaget i alt 17 virksomhedskøb i

1999, heraf 8 i Norge. Virksomhedskøbene medførte

en årlig omsætningsstigning på DKK 564

mio. Den organiske vækst udgjorde 7%.

Syd- & Østeuropa

Regionen for Syd- & Østeuropa omfatter Schweiz,

Østrig, Spanien, Portugal, Slovenien, Grækenland,

Italien, Tjekkiet, Ungarn, Slovakiet og Polen.

Omsætningsvæksten var på 27%, hvoraf organisk

5

Beretning til aktionærer,

medarbejdere og kunder


Beretning til aktionærer,

medarbejdere og kunder

6

vækst tegnede sig for 12%, og 15% var relateret til

virksomhedskøb. Driftsmarginalen var 5,6% mod

6,0% i 1998.

Oversøiske områder

Den generelle resultatudvikling i ISS’ driftsselskaber

i Asien, Brasilien og Israel var god. Omsætningen

voksede med 12%, og driftsmarginalen steg fra

2,1% til 4,2%. De asiatiske driftsenheder blev fortsat

positivt påvirket af den succesfulde overtagelse

og integration af Reliance Environmental Services,

der har gjort ISS’ driftsenheder i Syd-Østasien

stærkt konkurrencedygtige. ISS-selskaberne i Asien

er således godt positioneret til at drage fordel af

enhver forbedring i det økonomiske klima i

regionen.

I Brasilien faldt omsætningen i lokal valuta

med 1%, mens en ugunstig valutakursudvikling

medførte et fald på 34% målt i danske kroner. ISS

Brasilien købte i december en stor konkurrent,

Prolim Serviços Ltda., som forventes at forøge ISS

Brasiliens omsætning med ca. 40% på helårsbasis

og forbedre driftsmarginalen.

Virksomhedskøb og joint-ventures

ISS offentliggjorde 32 virksomhedskøb i 1999 med

en samlet omsætning på DKK 7,3 mia. og 74.000

medarbejdere i 15 lande. Købet af Abilis, med aktiviteter

i Frankrig, Holland, Belgien, Luxembourg

og Spanien, var koncernens hidtil største transaktion.

ISS Norge overtog otte virksomheder og

stod dermed for flest køb i 1999. De virksomhedskøb,

der er foretaget i 1998 og 1999, medførte

en omsætningsvækst i 1999 på DKK 5.113 mio.

eller 37%.

Købet af Abilis

ISS offentliggjorde i maj 1999 købet af den næststørste

europæiske rengøringskoncern, Abilis

International. Abilis var markedsleder i Holland og

Belgien og en stærk nummer to i Frankrig og

havde derudover mindre driftsenheder i Spanien

og Luxembourg. Købet af Abilis gør ISS til klar

markedsleder på det europæiske marked for

rengøring og relaterede services. Den sammenlagte

franske driftsorganisation udgør nu ISS koncernens

største landeorganisation.

Kunder og ansatte i alle involverede lande har

reageret positivt på dannelsen af den nye internationalt

førende servicekoncern.

Koncernens Omsætning Driftsresultat *) Driftsmarginal

driftsresultater DKKm DKKm

1999 1998 Ændring 1999 1998 Ændring 1999 1998

Nordeuropa 7.369 6.284 17% 459 411 12% 6,2% 6,5%

Vesteuropa 8.833 4.543 94% 470 266 77% 5,3% 5,9%

Syd- & Østeuropa 2.331 1.841 27% 130 110 18% 5,6% 6,0%

Oversøisk 1.269 1.133 12% 53 24 121% 4,2% 2,1%

Koncernfunktioner – – – (91) (76) (20%) – –

I alt 19.802 13.801 43% 1.021 735 39% 5,2% 5,3%

* ) Før andre indtægter og udgifter


ISS forventer, at købet af Abilis vil skabe betydelige

værdier i de kommende år, når de fulde

synergieffekter er blevet opnået. Der forventes

synergier i form af administrative besparelser samt

en forbedret konkurrenceevne som følge af den

styrkede markedsposition og en bredere vifte af

serviceydelser i den sammenlagte virksomhed.

Sammenlægningen af ISS’ og Abilis’ driftsenheder

er forløbet tilfredsstillende og i henhold

til den lagte plan. De dobbelte hovedkontorfunktioner

på landeniveau samt Abilis Internationals

tidligere hovedkontor i Amsterdam blev lukket i

1999.

Købet af Abilis medførte en forøgelse af den

regnskabsmæssige goodwill på DKK 3,8 mia.

Amex, Frankrig

ISS købte i oktober 1999 Amex Participation S.A. i

Frankrig. Købet var den største af tre mindre akkvisitioner

inden for rengøring og specialiserede services

i Frankrig i årets sidste kvartal. Amex havde en

omsætning på DKK 331 mio. i 1998.

Ashmoret, Israel

ISS etablerede sig i august 1999 på det israelske

marked for rengøring og relaterede services gennem

købet af 50% af Ashmoret koncernen.

Ashmoret, der havde en omsætning på DKK 248

mio. i 1999, indgik i Hashmira koncernen, der er

et af Israels førende serviceselskaber. Ashmoret er

pro rata konsolideret i ISS’ koncernregnskab.

Ergio og Grupo NECA, Spanien

ISS etablerede en stærk markedsposition i Spanien

i 1999, da koncernen erhvervede rengøringsaktiviteterne

i selskabet Ergio i april og Grupo NECA i

juli. Med disse køb er ISS nu markedsleder inden

for food service segmentet i Spanien.

Prolim Serviços Ltda., Brasilien

I december 1999 købte ISS det brasilianske serviceselskab

Prolim Serviços. Selskabet er specialiseret i

rengøring og relaterede services og har en særlig

stærk markedsposition inden for industrisegmentet

og bilindustrien. Købet udbygger ISS’ førende markedsposition

og har givet yderligere tæthed i selskabets

geografiske dækning af de vigtigste byområder.

Udvalgte nye kontrakter

Tilgangen af nye kontrakter forløb tilfredsstillende

i 1999, især inden for de specialiserede serviceområder,

som er af central strategisk betydning for

koncernens vækst.

I lufthavnssegmentet indgik ISS Schweiz en

banebrydende kontrakt med SAirGroup’s dattervirksomhed,

Swissport. Aftalen, der omhandler

hele bagagehåndteringssystemet i Zürich lufthavn,

udbygger det omfattende og frugtbare samarbejde

mellem Swissport og ISS, som blev indledt i 1995.

Den nye kontrakt repræsenterer en årlig omsætning

på ca. DKK 90 mio.

I Storbritannien deltog ISS Mediclean i et konsortium,

der opnåede en kontrakt på udvikling,

bygning og drift af et nyt hospital i Bishop

Auckland, County Durham. Servicekontrakten,

som har en varighed på op til 30 år med revurdering

efter fem år, forventes at medføre en samlet

omsætning på DKK 600 mio. over kontraktens

løbetid.

ISS Sverige underskrev en kontrakt med elselskabet

Sydkraft, der indebærer, at ISS overtager

en bred vifte af specialiserede rengøringsopgaver

samt servicefunktioner i høj- og lavrisikoområder

på atomkraftværket i Oskarshamn. Den årlige

omsætning på den femårige kontrakt beløber sig

til ca. DKK 38 mio.

ISS i Kina sikrede sig en kontrakt på rengøring

af den nye internationale lufthavn i Beijing.

Derudover indgik ISS Hong Kong en ny kontrakt i

den nye Chep Lap Kok lufthavn.

I Holland startede ISS i november en omfattende

kontrakt med stålkoncernen Corus, vedrørende

rengøring af kontorer og produktionsområder.

Serviceleverancen sker døgnet rundt i et tæt samspil

med stålværkets produktionsplan. Kontraktens

årlige omsætning beløber sig til ca. DKK 34 mio.

En treårig kontrakt med en omsætning på ca.

DKK 160 mio. blev indgået med Storebrand

Skadesforsikring i Norge. Kontrakten omfatter

skadeservice til Storebrands forsikringskunder.

Højteknologisk kommunikationsudstyr og et

konstant beredskab gør ISS i stand til at yde hurtig

og effektiv service, hvorved de fysiske skader og

økonomiske tab for Storebrands kunder begrænses.

7

Beretning til aktionærer,

medarbejdere og kunder

ISS koncernen

Omsætningsudvikling 1998-1999

DKKm %

Omsætning 1998 13.801 100,0

Virksomhedskøb 5.112 37,1

Organisk vækst 1.020 7,4

Valutakursændringer (131) (1,0)

Omsætning 1999 19.802 143,5


Beretning til aktionærer,

medarbejdere og kunder

8

Koncernens finansielle position

Resultatopgørelsen

Omsætning og driftsindtjening

Som omtalt i det indledende afsnit i “Beretning

til aktionærer, medarbejdere og kunder” steg koncernens

omsætning i 1999 med 43% til DKK

19.802 mio., og driftsresultatet før andre indtægter

og udgifter steg med 39% til DKK 1.021 mio.

Andre indtægter og udgifter, netto, på DKK

7 mio. vedrører primært gevinster ved salg af

bygninger.

Finansielle udgifter, netto

Som følge af virksomhedskøb i 1998 og 1999 steg

de finansielle udgifter, netto, fra DKK 78 mio. i

1998 til DKK 128 mio. i 1999.

Skat

Skat på ordinært resultat før skat og goodwillafskrivninger

beløb sig i 1999 til DKK 280 mio.,

en stigning på DKK 90 mio. Den effektive skatteprocent

var 31% mod 29% året før. Stigningen

vedrører primært skat på indtjeningen i tilkøbte

virksomheder i lande med høje selskabsskatteprocenter.

Skatteprocenten for 2000 forventes at

stige svagt som følge af helårseffekten af højere

skatteprocenter i tilkøbte virksomheder.

Afskrivninger og skattemæssig effekt af goodwill

I 1998 valgte ISS at præsentere goodwillafskrivninger

som en separat linie under ordinært resultat før

goodwillafskrivninger, således at der gives et bedre

billede af koncernens rentabilitet.

Goodwillafskrivninger udgjorde DKK 394 mio. i

1999, hvilket var en betydelig stigning i forhold til

1998, hvor beløbet var DKK 206 mio. Stigningen i

goodwillafskrivninger var primært en følge af

købet af Abilis medio 1999. For 2000 forventes en

yderligere stigning på grund af helårseffekten

heraf. Hvis der ikke blev foretaget yderligere virksomhedskøb

efter 31. december 1999, ville goodwillafskrivninger

for et fuldt år udgøre DKK 539

mio. og efter fem år DKK 475 mio.

I 1999 blev koncernens skat reduceret med DKK

23 mio. som følge af den skattemæssige effekt af

goodwillafskrivninger.

Ordinært resultat

Det ordinære resultat beløb sig til DKK 233 mio. i

1999 mod DKK 276 mio. i 1998.

Ekstraordinære poster og ikke-fortsættende

aktiviteter efter skat

Ekstraordinære poster, efter skat og minoriteter,

udgjorde DKK 3 mio., der relaterer sig til justeringer

af gevinster fra salg af virksomheder i tidligere

år.

Nettoresultat

Nettoresultatet steg i 1999 med 12% til DKK 237

mio. mod DKK 211 mio. i 1998.

Pengestrømsopgørelse

Cash flow fra driften

Cash flow fra driften blev i 1999 positivt påvirket

af stigningen i driftsresultatet og forøgede afskrivninger.

Imidlertid steg pengebindingen i arbejdskapital,

primært som følge af organisk vækst, især i

Storbritannien, og en stigning i debitorer i

Danmark, som til dels skyldes implementering af

et nyt IT-system. Dette medførte et likviditetsforbrug

på DKK 180 mio. i 1999 mod en likviditetsgenerering

på DKK 14 mio. i 1998. Koncernens debitordage

steg fra 38 i 1998 til 52 ved udgangen af

1999 primært som følge af højere debitordage i de

tilkøbte Abilis selskaber.

Samlet cash flow fra driften steg med 5% til

DKK 732 mio., mens “sustainable cash flow”, der

defineres som cash flow fra driften minus afskrivninger,

beløb sig til DKK 381 mio. mod DKK 440

mio. i 1998.

Cash flow fra investeringer

Sammenlignet med 1998 blev cash flow fra investeringer

forbedret betydeligt fra et likviditetsforbrug

på DKK 264 mio. i 1998 til en likviditetsgenerering

på DKK 73 mio. i 1999. Der var således tale

om en samlet fremgang på DKK 337 mio., hvilket

er et konkret resultat af koncernens politik om at

sælge aktiver, der ikke er en del af koncernens kerneforretning,

såsom biler og bygninger. Likviditetsgenereringen

fra investeringer i anlægsaktiver medførte,

at det totale cash flow fra driften med fradrag

for investeringer i anlægsaktiver, svarende til det

cash flow, der er til rådighed for virksomhedskøb,


steg til DKK 805 mio. Dette er næsten en fordobling

i forhold til 1998.

Investeringer i nye virksomheder nåede et

rekordniveau på DKK 4.383 mio. i 1999 mod DKK

1.906 mio. i det foregående år. Med en investering

på DKK 3,6 mia. udgjorde købet af Abilis den største

del.

Balancen

Ultimo 1999 udgjorde balancesummen DKK 13.673

mio., hvilket var en stigning på 91% siden ultimo

1998.

Goodwill

Som følge af de mange virksomhedskøb og især

købet af Abilis blev den bogførte goodwill mere

end fordoblet i 1999 til DKK 7.553 mio. Den bogførte

værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives

ved varig værdiforringelse.

Materielle anlægsaktiver

Ultimo 1999 udgjorde materielle anlægsaktiver

DKK 1.105 mio., hvilket var en stigning på 4% i

forhold til 1998. Tilgangen af anlægsaktiver fra

tilkøbte selskaber blev delvist opvejet af salg af

anlægsaktiver.

Likvide midler

ISS har implementeret et nyt “cash-netting” system,

der muliggør en forbedret styring af koncernens

likvide midler. Den 31. december 1999 udgjorde

likvide midler DKK 515 mio., hvilket var en reduktion

på DKK 306 mio. i forhold til 1998. ISS fortsatte

i 1999 med at etablere lokale kreditfaciliteter til

finansiering af arbejdskapitalen.

Egenkapital

Den samlede egenkapital udgjorde ultimo 1999

DKK 4.430 mio., hvilket var en stigning på DKK

2.976 mio. Stigningen skyldtes først og fremmest

aktieemissionen i juni, som gav en nettotilgang til

egenkapitalen på DKK 2,7 mia. Omkostninger i

forbindelse med emissionen udgjorde DKK 125

mio. Efter indregning af årets overskud og valutakursjusteringer

af investeringer i udenlandske

dattervirksomheder udgjorde egenkapitalandelen

32% af balancesummen, hvilket er en markant stigning

i forhold til 20% i 1998.

Hensættelser

Ultimo 1999 udgjorde udskudt skat et nettoaktiv

på DKK 92 mio., mod en nettoforpligtelse på DKK

102 mio. i 1998. De udskudte skatteaktiver relaterer

sig primært til skattemæssige fremførbare underskud

samt skat vedrørende hensættelser, som især

er relateret til virksomhedskøb. Pensionsforpligtelser

og andre hensættelser steg fra DKK 384 mio.

i 1998 til DKK 725 mio. i 1999. Stigningen var

primært relateret til virksomhedskøb.

Gæld

Koncernens nettogæld steg i 1999 til DKK 3.050

mio. fra DKK 1.897 mio. i 1998. Stigningen er

relateret til finansieringen af virksomhedskøb.

EVA ®

– Economic Value Added

I 1999 implementerede ISS EVA konceptet som en

integreret del af koncernens ledelsessystem, først

og fremmest i relation til vurdering af virksomhedskøb

og i forbindelse med bonusordninger for

landeledelserne.

EVA er et koncept, der måler koncernens finansielle

afkast mere effektivt end konventionelle regnskabsmæssige

opgørelsesmetoder. EVA defineres som

driftsresultatet efter skat (NOPAT) med fradrag for

en beregnet omkostning for den kapital, der er bundet

i virksomheden. Kapitalomkostningerne beregnes

ved at multiplicere den investerede kapital med

koncernens vægtede kapitalomkostninger (WACC).

I 1999 steg ISS’ EVA til DKK 261 mio. fra DKK

227 mio. i 1998. Fremgangen var resultatet af en

stigning i NOPAT på DKK 188 mio. og en stigning

på DKK 154 mio. i kapitalomkostningerne.

EVA resultatet var stærkt påvirket af købet af

Abilis, der som planlagt medfører en svagere EVA

udvikling på kort sigt. Den samlede EVA fremgang

afspejler derfor en kraftig underliggende vækst, der

er et resultat af en solid udvikling i driftsresultatet

og en række initiativer til at nedbringe den investerede

kapital.

EVA konceptet er endnu ikke fuldt implementeret

i alle dele af organisationen. I 2000 planlægges

det at indføre EVA relaterede bonusordninger for

endnu flere ISS ledere samt at fortsætte udviklingen

af IT-baserede værktøjer til analyse af udviklingen i

EVA og faktorer, der påvirker EVA.

9

Beretning til aktionærer,

medarbejdere og kunder

EVA 1999

DKK mio. 1999 Ændring

NOPAT 723 +188

Kapitalomkostninger 462 +154

EVA 261 +34


Beretning til aktionærer,

medarbejdere og kunder

Rentedækning*)

12

10

8

6

4

2

0

Gældsandel*)

%

14

12

10

8

6

4

2

0

97 98 99

97 98 99

*) Se side 86 for definitioner

Omsætningsfordeling 1999

Norge

10%

Sverige

10%

Central

Europa

1%

USD

relateret

6%

Danmark

12%

Storbritannien

12%

EURzone

44%

Schweiz

5%

Nettogæld fordelt på valutaer

USD

relateret

5%

EUR

70%

DKK

13%

SEK

1%

NOK

6%

GBP

5%

10

Finansiel styring

Koncernens finansiering

I 1999 fortsatte ISS implementeringen af et forbedret

likviditetsstyringssystem. Antallet af bankforbindelser

blev reduceret, og der blev etableret regionale

cash-pools og landebaserede overtræksfaciliteter.

Ved at decentralisere koncernens finansiering

er ISS A/S i stand til at styre koncernens overskudslikviditet

på en effektiv måde og sikre, at et tilstrækkeligt

finansieringsberedskab er til stede i forbindelse

med virksomhedskøb.

Ved udgangen af 1999 havde ISS kreditfaciliteter

på DKK 7.545 mio., hvoraf DKK 3.565 mio. var

udnyttet. Likviditetsreserven, der består af uudnyttede

kreditfaciliteter og likvide midler, beløb sig til

DKK 4.495 mio.

ISS fortsatte i 1999 med at reducere omfanget

af driftsgarantier udstedt af moderselskabet ISS

A/S. Ved udgangen af 1999 beløb udestående

driftsgarantier sig til DKK 194 mio. mod DKK 345

mio. ultimo 1998 og DKK 492 mio. i 1997.

For at forøge afkastet på aktionærernes investering

i ISS styres koncernens kapitalstruktur med

henblik på at øge den finansielle gearing.

Som et resultat af aktieemissionen i juni 1999

blev gældsandelen fastholdt under 14%, på trods

af de store investeringer i virksomhedskøb. Gældsandelen

defineres her som markedsværdien af den

rentebærende gæld, netto, i procent af markedsværdien

af egenkapitalen og den rentebærende

gæld, netto. Forskellen mellem den nuværende

gearing og den ønskede højere gearing, kombineret

med koncernens stærke likviditetsgenerering,

vurderes at give tilfredsstillende muligheder for at

finansiere fortsat organisk vækst og en fortsat

strøm af små og mellemstore virksomhedskøb.

Rentedækningen, der beregnes som driftsresultatet

divideret med nettorenteudgifterne, bruges

som indikator i styringen af koncernens finansielle

gearing. I perioden 1996 til 1999 varierede rentedækningen

mellem 7 og 12, hvilket var en del

højere end koncernens interne minimumskrav og

de mindstegrænser, der er aftalt med koncernens

finansielle samarbejdspartnere.

Styring af valutakursrisiko

ISS styrer koncernens finansielle risiko på basis af

en kommerciel begrundet finanspolitik, der

inkluderer retningslinier og risikogrænser, som er

godkendt af bestyrelsen. Finansielle instrumenter,

herunder optioner og futures, benyttes som led i

den finansielle styring, idet ISS anser disse instrumenter

for værende både omkostningseffektive og

fleksible.

Eftersom kun en mindre del af koncernens

omsætning og egenkapital er denomineret i

danske kroner, påvirkes koncernens egenkapital og

indtjening af valutakursændringer. Kurstab og

gevinster på koncernens egenkapitalinvesteringer i

udenlandske datterselskaber føres direkte over

egenkapitalen med udgangspunkt i valutakursen

ultimo året. Udenlandske dattervirksomheders

resultatopgørelser konsolideres i koncernregnskabet

på basis af gennemsnitlige valutakurser for

året. I løbet af 1999 faldt de valutaer, hvori ISS har

omsætning, med gennemsnitligt 1% over for

danske kroner, hvorved koncernomsætningen blev

påvirket negativt med DKK 131 mio.

For at reducere koncernens risiko ved omregning

af udenlandske nettoaktiver til danske kroner

finansierer ISS en betydelig del af de udenlandske

investeringer i lokale valutaer. Den 31. december

1999 var koncernens gæld primært denomineret i

Euro, hvilket afspejler ISS’ betydelige egenkapitalinvesteringer

i Europa.

Renterisikostyring

Koncernens politik er at fastholde en relativ kort

varighed på nettogælden med en øvre grænse på

fem år. Den 31. december 1999 var varigheden ca.

et år. Dette betyder, at en stigning i renteniveauet

på et procentpoint ville medføre et fald i markedsværdien

af koncernens gæld på ca. DKK 30 mio.

og en stigning i koncernens årlige renteudgifter på

ca. DKK 30 mio.


Koncerninitiativer

ISS etablerede i første halvdel af 1999 en IT funktion

på koncernniveau og tilførte dermed flere ressourcer

til den fortsatte udvikling af koncernens IT

infrastruktur. Dette har forbedret koncernens evne

til at koordinere internationale projekter og udveksle

data og viden over hele verden. Koncernens

selskaber styrer i denne forbindelse mod større

ensartethed i valg af IT værktøjer til driften og

administrationen. Denne udvikling forventes at

fortsætte i 2000 med implementeringen af et globalt

højhastighedsnet til intern datatransmission.

En koncernindkøbsfunktion blev etableret i

1999 for at sikre, at koncernens størrelse og geografiske

dækning udnyttes bedst muligt i ISS

forhandlinger med leverandører. Processen med

at ensrette og koordinere koncernens indkøb

begyndte i anden halvdel af 1999.

I slutningen af 1998 begyndte ISS et “branding”

projekt for at udvikle en ny arkitektur af navne,

logoer og varemærker til støtte for koncernen og

de specialiserede services. I løbet af 1999 har

projektgruppen, med støtte fra eksterne konsulenter,

udviklet og evalueret en lang række løsninger i

relation til koncernens branding. Som et første

skridt i retning af et mere distinkt image, vil

bestyrelsen på generalforsamlingen, den 21. marts

2000, foreslå, at navnet “ISS-International Service

System A/S” ændres til “ISS A/S”. Den trinvise

iværksættelse af tiltag til at modernisere og styrke

koncernens specialiserede services i relation til

branding vil fortsætte.

Incitamentsordninger

Der blev taget flere nye initiativer i 1999 for at styrke

motivationen af medarbejdere i hele koncernen.

Af størst betydning var lanceringen af to nye

incitamentsordninger, som reflekterer ISS’ grundlæggende

holdning, at medarbejdernes og aktionærernes

langsigtede interesser ikke er i modstrid

med hinanden, men går hånd i hånd.

I august 1999 lancerede ISS således et medarbejderaktieprogram,

hvorunder alle ISS medarbejdere

fik mulighed for at tegne nye ISS B-aktier til en

kurs svarende til 35% af markedskursen. Aktierne,

der blev erhvervet under denne ordning, er bundet

11

indtil udgangen af 2004. Ca. 3.600 medarbejdere

fra hele koncernen valgte at drage fordel af tilbuddet,

og mere end 6.000 medarbejdere skønnes nu

at være aktionærer i selskabet med en samlet ejerandel

på 3%.

I september 1999 blev et andet aktierelateret

incitamentsprogram iværksat, da omkring 165

ledende medarbejdere fra 33 lande blev tildelt

mellem 2.000 og 10.000 warrants hver. De tildelte

warrants, der giver indehaveren ret til at tegne nye

B-aktier til en pris, der er 40% højere end markedsprisen

på tildelingstidpunktet, kan udnyttes i

perioden 2003 til 2006. I januar 2000 var der

514.000 warrants udestående.

Direktionens aktieoptionsprogram blev bragt på

linie med international praksis, da bestyrelsen

besluttede at erstatte den tidligere fantom aktieordning

med en kontant bonus samt egentlige

optioner med en udnyttelseskurs på DKK 650 pr.

aktie, hvilket væsentligt oversteg markedskursen

på tildelingstidspunktet.

I forbindelse med, at Eric Rylberg blev udpeget

til at efterfølge Waldemar Schmidt som koncernchef,

besluttede bestyrelsen at tildele Eric Rylberg

50.000 optioner på ISS B-aktier. Optionerne giver

ret til at købe 25.000 B-aktier til DKK 470 pr. aktie

i perioden 2003–2006 og 25.000 B-aktier til DKK

500 i perioden 2004–2007.

Alle optioner, der er udstedt til direktionen, er

udstedt på eksisterende aktier. Yderligere detaljer

om optionsprogrammerne findes i Note 2 i Noter

til koncernregnskabet på side 56-57.

Efterfølgende begivenheder

I januar 2000 etablerede ISS sig i Island gennem

købet af en majoritetsandel i Ræsting ehf, der er

Islands største rengøringsselskab med en årlig

omsætning på ca. DKK 64 mio.

Ud over begivenheder og udviklinger, der er

omtalt i denne Årsrapport, er koncernledelsen ikke

bekendt med begivenheder indtruffet efter 31.

december 1999, som ville have en væsentlig betydning

for ISS koncernens finansielle stilling eller

fremtidsudsigter.

Beretning til aktionærer,

medarbejdere og kunder


Beretning til aktionærer,

medarbejdere og kunder

Udtalelser om fremtidige forhold

Denne årsrapport indeholder

udsagn, hvor der gives udtryk

for forventninger til den fremtidige

udvikling, herunder især

omsætning, driftsresultater og

forretningsmæssig ekspansion.

Sådanne udsagn er usikre, idet

mange faktorer, hvoraf en del vil

være uden for ISS' kontrol, kan

medføre, at den faktiske udvikling

afviger væsentligt fra de

forventninger, som indeholdes i

rapporten. Sådanne faktorer

omfatter blandt andet generelle

økonomiske og forretningsmæssige

forhold, ændringer i valutakurser,

efterspørgsel efter ISS'

services, konkurrencefaktorer

inden for serviceindustrien og

usikkerheder vedrørende køb og

salg af virksomheder.

12

Forslag til generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamling den 21. marts

2000 vil selskabets bestyrelse foreslå, at nettoresultatet

for 1999 på DKK 237 mio. henlægges

fuldt ud til reserverne. Forslaget skal ses som led i

koncernens strategi baseret på vækst gennem

virksomhedskøb, og ISS ser fortsat store muligheder

for EVA-positive investeringer.

Bestyrelsen vil foreslå, at selskabets registrerede

navn ændres fra “ISS-International Service System

A/S” til “ISS A/S”.

Bestyrelsen vil også foreslå at selskabets to

aktieklasser, A- og B-aktier, sammenlægges

en-for-en til én fælles klasse med lige rettigheder.

Bestyrelsen vil søge om bemyndigelse til at forhøje

aktiekapitalen gennem en eller flere emissioner

med op til nominelt DKK 200 mio.

Bestyrelsen vil derudover søge om bemyndigelse

til at forhøje aktiekapitalen med op til nominelt

DKK 16 mio. i forbindelse med et generelt

medarbejderaktieprogram, der indebærer tegning

af nye aktier til en kurs under markedskurs.

Bestyrelsen påtænker at udnytte en sådan bemyndigelse

i forbindelse med ISS’ 100 års jubilæum

den 1. april 2001.

Bestyrelsen vil endelig søge om bemyndigelse

til et nyt warrantprogram for udvalgte ledende

medarbejdere på nominelt DKK 12 mio. Der søges

endvidere om bemyndigelse til at udvide warrantprogrammet

til også at kunne omfatte medlemmer

af bestyrelsen.

Bemyndigelserne vil være gyldige i 5 år.

Fremtidsudsigter

(Se “Udtalelser om fremtidige forhold” i venstre margen.)

I 2000 forventer Direktionen fortsat stærk vækst i

omsætning og driftsresultatet. Når der ses bort fra

akkvisitioner, som måtte blive foretaget efter den

24. februar 2000, forventes den samlede omsætning

at vokse med mere end 20% i forhold til

1999. Denne vækst afspejler organisk vækst og

effekten af akkvisitioner offentliggjort før den

24. februar 2000.

Den trinvise implementering af aim2002 visionen

forventes at øge indtjeningen og driftsmarginalen.

Den forbedrede driftsmæssige effektivitet i

den eksisterende ISS organisation forventes at

bidrage positivt til driftsmarginalen. Forbedringen

kan dog i et vist omfang blive udlignet af den

indledningsvist lavere indtjening i virksomheder,

som måtte blive købt i løbet af 2000.

Virksomhedskøb offentliggjort før den 24.

februar 2000 forventes at forøge koncernens årlige

goodwillafskrivninger med ca. DKK 145 mio. i

2000 sammenlignet med 1999.

Som følge af virksomhedskøbene forventes

også renteudgifterne at stige i 2000, og stigende

markedsrenter vil også kunne påvirke koncernens

finansieringsomkostninger.

Det store antal virksomhedskøb, der er foretaget

eller forventes foretaget i 2000, kan få en kortvarig

negativ indflydelse på koncernens EVA, men den

underliggende EVA udvikling i den eksisterende

virksomhed forventes at udvise fortsat forbedring.

Waldemar Schmidt Arne Madsen

Koncernchef Bestyrelsesformand


ISS aktien gennem 1999

Kursudvikling

ISS’ B-aktier er noteret på Københavns Fondsbørs

(KF) og London Stock Exchange (LSE), hvorimod

ISS’ A-aktier alene er noteret på KF.

På KF var kursen på ISS’ A- og B-aktier ultimo

1999 henholdsvis DKK 440 og DKK 497 pr. aktie

mod DKK 390 og DKK 422 ultimo 1998. Det svarer

til en kursstigning på 13% for A-aktierne og 18%

for B-aktierne. A- og B-aktierne er i perioden fra

primo 1997 til ultimo 1999 steget med henholdsvis

195% og 223%.

I begyndelsen af 1999 steg kursen på ISS’ aktier

betydeligt, og B-aktien satte ny rekord i januar

med en kurs på DKK 485. Dette niveau fortsatte til

midten af april, hvorefter investorerne generelt

begyndte at reallokere investeringer fra servicesektoren

til mere konjunkturfølsomme aktier.

Denne udvikling, kombineret med udbuddet i juni

af 8 mio. nye ISS B-aktier, medførte et kursfald på

B-aktierne til niveauet DKK 350 til DKK 430 i

perioden maj-september.

Efter et succesrigt aktieudbud genvandt ISSaktierne

det tidligere kursniveau, og året sluttede

med en stigning til en kurs på DKK 497 pr. B-aktie.

Udviklingen i B-aktierne svarer til udviklingen i

KFX-indekset, der omfatter de 20 mest omsatte

aktier på KF, som steg med 17% i 1999. Den højere

aktiekurs og kapitaludvidelsen med 8 mio. B-aktier

medførte, at ISS' markedsværdi steg med 51% fra

DKK 12,4 mia. fra begyndelsen af 1999 til DKK

18,8 mia. ultimo 1999.

Handel med ISS aktier

ISS var blandt de mest omsatte aktier på KF i 1999.

Den samlede omsætning af ISS-aktier på fondsbørserne

i København og London beløb sig til en markedsværdi

på DKK 26,8 mia., hvilket er en stigning

på 40% i forhold til 1998. Omsætningen af A-aktier

faldt fra 1,8 mio. aktier i 1998 til 265.000 aktier

i 1999.

ISS var den sjette mest omsatte aktie på KF i

1999, to placeringer højere end i 1998. Aktiernes

omsætningshastighed, der beregnes som antallet af

handlede ISS-aktier i forhold til det samlede antal

ISS-aktier, var 143% i 1999, hvilket var et mindre

fald fra 1998, hvor den var 153%.

I London blev markedsværdien af omsatte Baktier

mere end fordoblet og satte ny rekord med

DKK 9,3 mia. i 1999 mod DKK 4,6 mia. i 1998.

Dette afspejler, at aktieemissionen i juni 1999

medførte en stigning i antallet af aktionærer i

Storbritannien.

Aktieudbud

I juni 1999 udbød ISS 7,4 mio. nye B-aktier, med

en option for konsortiebankerne til at forøge

udbuddet til 8 mio. B-aktier. Udbuddet blev overtegnet

2,3 gange, hvilket førte til, at emissionen

blev på 8 mio. aktier. Med et bruttoprovenu på

DKK 2,8 mia. blev udbuddet det næststørste, som

et dansk selskab nogensinde har gennemført.

Aktierne blev primært placeret hos investorer i

Danmark og Storbritannien.

Aktiekapitalen

13

A-aktiekapitalen, som består af 3.840.000 A-aktier,

var uændret i 1999. B-aktiekapitalen blev forøget i

to omgange med 8 mio. nye aktier efter udbuddet

i juni, og dernæst med 449.868 aktier i forbindelse

med et medarbejderaktieprogram, der blev afsluttet

i december. Ultimo 1999 bestod B-aktiekapitalen

således af 34.373.601 aktier og den samlede

aktiekapital af 38.213.601 aktier, svarende til en

stigning på 28%. Alle aktier lyder på nominelt

DKK 20, hvilket giver en samlet nominel aktiekapital

på DKK 764,3 mio. Hver A-aktie har tilknyttet

10 stemmer, og hver B-aktie 1 stemme.

Ved årets udgang repræsenterede A-aktiekapitalen

53% af alle stemmer. I årets løb har ISS købt

200.000 egne B-aktier for at afdække selskabets

udstedte aktieoptioner, og det er selskabets hensigt

løbende at afdække sådanne optionsprogrammer

ved køb af egne aktier.

ISS i internationale aktieindeks

ISS har siden 1989 været optaget i Morgan Stanley

Country Index, MSCI. I 1999 er selskabet blevet optaget

i yderligere to nye internationale aktieindeks.

I anerkendelse af ISS' forretningsstrategi, der

forener en målsætning om skabelse af shareholder

value med respekten for en bæredygtig udvikling i

miljøet og samfundet, blev ISS udvalgt til at indgå

Aktionær-

information

Omsætning og likviditet i

ISS B-aktien

DKKm

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

ISS B-aktien og KFX

(Indekseret til ISS)

1997-1999

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Venstre søjle

København

London

97 98 99

Højre søjle

Omsætningshastighed af

ISS B-aktien

Omsætningshastighed:

Aktier handlet i procent

af udbudte aktier

Jan. 97 Jan. 98 Jan. 99 Dec. 99

ISS B-aktie KFX indeks

250%

200%

150%

100%

50%

0%


Aktionærinformation

Aktionærer pr. 31.12.99

Asien

2%

USA og

Canada

23%

Resten af

Europa

8%

Danmark

42%

Storbritannien

25%

Aktionærer pr. 31.12.98

Asien

2%

USA og

Canada

23%

Resten af

Europa

13%

Danmark

42%

Storbritannien

20%

14

i Dow Jones Sustainability Group Index. Dette

indeks består af de 200 selskaber, som vurderes at

lægge mest vægt på en bæredygtig udvikling,

inden for 68 brancher i 22 lande.

De selskaber, der indgår i indekset, skal ud over

økonomisk effektivitet og ansvarlighed i forbindelse

med miljøspørgsmål og sociale og etiske værdier

også søge at udvikle innovative teknikker samt

opretholde en høj standard for “corporate governance”

og aktionærrelationer.

ISS blev desuden optaget i det nye Standard

and Poor’s Global 1200 Index. Dette indeks omfatter

S&P 500-indekset og syv regionale indeks med

et bredt udvalg af selskaber fra 29 lande med god

likviditet i de underliggende aktier.

For ISS er optagelsen i de nye indeks en mulighed

for at øge den internationale opmærksomhed

om ISS-aktien samt øge aktiens likviditet og placeringsmuligheder.

Medarbejderaktier og aktieoptionsprogrammer

Medarbejdere i ISS-koncernen kunne i perioden

31. august – 30. september tegne B-aktier til kurs

139, svarende til 35% af markedskursen på

tegningstidspunktet. På trods af en ufordelagtig

skattemæssig behandling i en række lande har

3.593 medarbejdere i 24 lande tegnet i alt 449.868

aktier, som er båndlagt i 5 år i henhold til dansk

lovgivning.

Aktier udstedt i forbindelse med det tidligere

medarbejderaktieprogram fra 1994 blev frigivet

1. januar 2000.

På den ekstraordinære generalforsamling den

9. juni 1999 blev ISS bemyndiget til at udstede

indtil 800.000 warrants til koncernens ledende

medarbejdere. I januar 2000 var der 514.000 udestående

warrants.

Aktionærer

Aktionærsammensætningen blev i 1999 lidt ændret,

idet andelen af aktier, der ejes af britiske

investorer, steg til 25%, med en tilsvarende nedgang

for investorer i Europa uden for Danmark.

Aktionærernes geografiske fordeling fremgår af

figurerne til venstre.

Aktionærer Antal Antal Antal Kapital Stemmer

pr. 1. januar 2000 A-aktier B-aktier aktier % %

ATP, Arbejdsmarkedets Tillægs Pension 381.480 3.953.170 4.334.650 11,3% 10,7%

Capital Group Companies, Inc. 0 3.778.081 3.778.081 9,9% 5,2%

Fidelity Investments 0 2.067.558 2.067.558 5,4% 2,8%

Unidanmark Gruppen 948.357 943.421 1.891.778 5,0% 14,3%

LD, Lønmodtagernes Dyrtidsfond 791.320 0 791.320 2,1% 10,9%

Codan Koncernen 595.121 12.700 607.821 1,6% 8,2%

Øvrige danske pensionsfonde 349.635 2.238.743 2.588.378 6,8% 7,9%

Øvrige danske institutioner 198.547 920.487 1.119.034 2,9% 4,0%

Private investorer, fonde og foreninger 431.667 1.475.119 1.906.786 5,0% 8,0%

Ikke-danske private og institutionelle investorer 68.830 10.361.763 10.430.593 27,3% 15,2%

Båndlagte medarbejderaktier 449.868 449.868 1,2% 0,6%

Registrerede aktionærer 3.764.957 26.200.910 29.965.867 78,4% 87,7%

Øvrige aktionærer 75.043 8.172.691 8.247.734 21,6% 12,3%

I alt 3.840.000 34.373.601 38.213.601 100% 100%


Udvalgte fondsbørsmeddelelser og pressemeddelelser i 1999

25. februar Årsrapporten for 1998 viser 17% omsætningsfremgang med organisk

vækst på 6%. Driftsresultatet steg med 15% og CEPS med 24%

7. april ISS genetableres på det spanske marked med købet af Ergio Group

12. april ISS UK ekspanderer inden for transportsektoren med købet af

Swirl Holdings

23. april Ordinær generalforsamling

20. maj ISS offentliggør overtagelsen af Abilis, Europas næststørste udbyder af

rengøring og specialservices. Prisen på DKK 3,6 mia. gør købet til ISS

hidtil største transaktion

25. maj ISS indgår to nye PFI kontrakter i Storbritannien

3. juni ISS udbyder op til 8 mio. nye B-aktier til markedskurs

17. juni ISS Sverige indgår banebrydende kontrakt med atomkraftværk

28. juni ISS' internationale aktieudbud overtegnet 2,3 gange

16. august ISS går ind på det israelske rengøringsmarked

17. august Halvårsregnskabet offentliggøres

ISS udsteder medarbejderaktier og warrants

27. september Waldemar Schmidt meddeler sin beslutning om at fratræde.

Koncernsfinansdirektør Eric Rylberg udpeges som hans efterfølger

13. oktober ISS forbedrer dækningen af det franske marked

28. oktober ISS Norge overtager Chalk Cleaning

29. november ISS og Swissport stifter joint-venture inden for bagagesortering

9. december ISS udvalgt til at indgå i to nye internationale aktieindeks

10. december Organisationsudvikling og -ændringer i ISS

13. december ISS Brasilien styrker sin markedsposition væsentligt ved virksomhedskøb

21. december ISS-NWG køber mindre virksomhed

27. december ISS UK overtager rengøringsselskabet Blue Ribbon

Udbytte

15

For at muliggøre afholdelsen af yderligere værdiskabende

investeringer vil bestyrelsen for ISS A/S

på selskabets ordinære generalforsamling foreslå,

at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret

1999.

Investor relations

Forespørgsler vedrørende ISS’ relationer til investorer

og aktiemarkedet kan rettes til:

Lynge Blak

Underdirektør, Investor Relations

Telefon: 38 17 63 17

Fax: 33 91 55 97

e-mail: lbj@iss-group.com

Investor relations på ISS' hjemmeside

På koncernens hjemmeside, www.iss-group.com,

findes alle relevante investorpræsentationer, årsregnskaber,

prospekter, pressemeddelelser, koncernpublikationer

mv. Finansanalytikere, som løbende

følger ISS, er også anført på ISS' hjemmeside.

Finansiel kalender 2000

Årsregnskabet for 1999

Torsdag den 24. februar 2000

Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 21. marts 2000 kl. 17.00

Radisson SAS Falconer Center

Falkoner Allé 9, 1908 Frederiksberg C

Aktionærmøde i Århus

Tirsdag den 30. marts 2000 kl. 17.00

Varna Palæet, Marselisborg Skov

Ørneredevej 3, 8000 Århus C

Kvartalsoversigt for 1. kvartal 2000

Torsdag den 25. maj 2000

Halvårsmeddelelse 2000

Tirsdag den 15. august 2000

Aktionærinformation


16

aim2002

ISS visionen

Service Enterprise Visionen

Ved indgangen til det nye årtusinde er ISS’ omstilling

fra en status som verdens største rengøringsselskab

til visionen om “The Service Enterprise”

godt på vej til at blive realiseret. ISS er således velpositioneret

til at opfylde de ambitiøse målsætninger

i koncernens strategiske vision, aim2002.

Til støtte for denne proces søger vi at udvikle vore

kompetencer og fremme innovation i alle dele af

virksomheden.

Specialiserede services

Generel rengøring ISS’ marked

Udlicitering i både den offentlige og private sektor

samt globaliseringen af erhvervslivet åbner store

muligheder for at ekspandere i ISS’ stærkt fragmenterede

del af serviceindustrien. Vore store strategiske

virksomhedskøb giver os kritisk masse og

driftsmæssig tæthed i markedet, og der er mange

muligheder for supplerende, værdiskabende virksomhedskøb.

Vi anslår, at der på det europæiske marked er

ca. 54.000 rengøringsselskaber med omkring

2,3 mio. medarbejdere. ISS’ størrelse, ressourcer

og kvaliteten af vore ydelser betyder, at vi kan

koncentrere os om den øvre del af dette marked.

Markedet for specialservices, multiservice

løsninger og facilities management er præget af

færre, professionelle aktører, højere adgangsbarrierer,

mere avancerede serviceydelser og en

høj grad af integration med kundernes aktiviteter.

Andelen af udliciterede services vokser specielt

hurtigt på dette område.

Der er stigende efterspørgsel efter komplekse

multiservice løsninger, som nu tegner sig for en

væsentlig del af ISS’ organiske vækst. Nye former

for samarbejde mellem den offentlige og den

private sektor, som for eksempel det engelske

Private Finance Initiative, nødvendiggør, at

serviceudbyderne er højt specialiserede, har mange

ressourcer og er i stand til at påtage sig langsigtede

forpligtelser.

aim2002

ISS lancerede i oktober 1997 aim2002, koncernens

udviklingsplan for de følgende fem år. Planen beskriver

konceptet for en hurtig, systematisk udvikling

af ISS til at være en kundeorienteret, specialiseret

servicevirksomhed. Vore prioriterede segmenter

er hospitaler, lufthavne, levnedsmiddelsektoren

og nøglekunder i erhvervslivet.

Vi måler vore fremskridt i aim2002 i forhold til

situationen ultimo 1996. På det tidspunkt stammede

ca. 70% af omsætningen fra koncernens

generelle rengøringsselskaber, mens specialiserede

selskaber tegnede sig for 30%. Fordelingen mellem

deltidsbeskæftigede og fuldtidsbeskæftigede medarbejdere

var tilsvarende henholdsvis 70% og

30%. I aim2002 formuleres vort mål, at 80% af

omsætningen i 2002 skal stamme fra specialiserede

serviceselskaber, og at andelen af fuldtidsbeskæftigede

i koncernen skal udgøre 80%.

Vore strategiske initiativer inden for forretningsudvikling

og medarbejderudvikling underbygger

koncernens økonomiske ambition om at skabe

langsigtet værditilvækst for vore aktionærer.

De finansielle mål, der er opstillet i aim2002, er

en årlig omsætningsvækst på minimum 10%,

heraf minimum 6% organisk, vækst i cash flow på

minimum 15% og en driftsmarginal på ca. 6%.

Vor vækststrategi er baseret på målrettede virksomhedskøb

og organisk vækst, og vi forventer

fortsat geografisk ekspansion med henblik på at

blive repræsenteret på alle væsentlige markeder.

Fundamentet er rengøring og vedligeholdelse

ISS’ oprindelige kerneforretning, rengøring og

vedligeholdelse, tegner sig i dag for 54% af omsætningen.

Rengøring er, og vil fortsat være, den grundlæggende

service, som fungerer som spydspids for

et stadig bredere udbud af specialservices, hvorved

der skabes organisk vækst.


Rengøring har i mange årtier dannet grundlaget

for udviklingen af ISS’ forretningskoncept,

der fokuserer på opgradering af medarbejdernes

færdigheder, således at vi får mere tilfredse og

bedre uddannede medarbejdere, som igen skaber

mere tilfredse kunder og får forretningen til at

udvikle sig.

Vor internationale ekspansion inden for generelle

rengøringsydelser af høj kvalitet har givet ISS

en størrelse, markedsdækning, økonomisk styrke og

pålidelighed, som giver væsentlige konkurrencefordele.

Vor konkurrenceevne er yderligere styrket som

følge af produktivitetsforbedringer inden for rengøring

og udviklingen af output-baserede kontrakter.

Vor serviceudvikling

Vor omstilling til specialservices afspejler både vor

strategiske målsætning og vor tilpasning til

ændringer i markedsforholdene. Som resultat af

den omstrukturering af koncernen, som blev

igangsat i slutningen af 1998 og fortsatte i 1999,

er ISS i dag en virksomhed baseret på stærke,

kundeorienterede landeorganisationer med en

stigende grad af international vidensdeling og samarbejde

mellem specialiserede forretningsenheder.

Vi har taget nye initiativer til at forbedre vor

evne til at dokumentere og fordele intern viden

med henblik på at sikre et højt kvalitetsniveau og

en høj grad af innovation i hele den hurtigtvoksende

koncern. Med blandt andet disse initiativer

har vi kunnet opfylde det stigende behov for international

koordinering og styring i takt med, at vi

udvider den geografiske repræsentation, og vore

services bliver mere og mere videnintensive.

ISS Opco

Vi har valgt at udbyde vore specialservices gennem

dedikerede driftsselskaber (ISS Operating company

eller ISS Opco). Disse selskaber er fokuserede

selskaber eller enheder, der oprettes med henblik

på at udvikle og levere kundeorienterede services,

som kan give varige konkurrencemæssige fordele.

Det fuldt udviklede ISS Opco er en selvstændig

enhed med alle nødvendige støttefunktioner som

planlægning, salg, personale, forretningsudvikling

og drift under ledelse af selskabets egen administrerende

direktør. Der tilføres yderligere funktioner

til virksomheden på hvert trin af dens

udvikling til et komplet ISS Opco, således at den

specialiserede know-how stadig øges.

17

Vore udvalgte servicesegmenter

Vort nuværende valg af markedssegmenter afspejler

en vurdering af, hvor der er størst potentiale for

øget vækst og rentabilitet. Andre markedssegmenter

kan senere inkluderes, hvis udviklingen viser,

at de bør indgå i koncernens strategiske rammer.

Vi udvikler og implementerer i stigende grad

multiservice eller facility management løsninger i

vore fokussegmenter.

Ud over vore prioriterede segmenter – lufthavne,

hospitaler, levnedsmiddelsektoren og nøglekunder

inden for erhvervslivet – omfatter vort udbud en

række andre specialiserede services, herunder

transportservice, industriservice, omsorgsservice,

ejendomsservice, catering og skadeservice.

Opfølgning på operationelle aim2002 mål

Specialisering Medarbejdere

på fuld tid

1996 30% 30%

1997 35% 50%

1998 42% 55%

1999 46% 53%

aim2002 mål 80% 80%

ISS specialisering 1999

Service segment 1999

Mål

aim2002

Generel rengøring 54% 20%

Hospital 17%

Transport/Airport 7%

Food 6%

Catering 3%

Care 2%

Industri/hi-tech 4%

Skadeservice 2%

Andre 5%

I alt specialiserede services 46% 80%

ISS visionen

Koncernens specialiserede services er

beskrevet på side 18-24.


18

ISS HOSPITAL SERVICE

Markedet

Hospitalsmarkedet rummer store

muligheder for ISS. Hvis moderne

hospitaler skal fungere problemfrit

og effektivt, kræves en pålidelig,

kontinuerlig levering af en bred

vifte af ikke-medicinske services.

Disse services omfatter blandt

andet generel rengøring, rengøring

af operationsstuer, portørtjeneste,

catering, vask, postomdeling, parkeringsvagt,

håndtering af medicinsk

og almindeligt affald samt

adgangskontrol og overvågning.

Udliciteringen af disse funktioner

repræsenterer et meget attraktivt

marked for leverandører af hospitalsservices.

I nogle lande har den

stigende udlicitering ført til, at den

private sektor inddrages i finansieringen

af store projekter, der omfatter

planlægning, opførelse og drift

af hospitaler. Disse kontrakter kan

have en løbetid på 30 år eller mere.

Omfanget af det potentielle

globale marked for hospitalsservices

kan illustreres ved, at det samlede

europæiske marked anslås at

udgøre DKK 200 mia. Kun 31%,

eller DKK 62 mia., af dette marked

er udliciteret.

Det forventes, at de offentlige

budgetter fortsat vil være under

pres i alle lande, hvilket forventes at

fremskynde udliciteringen af offentlige

services. På den anden side forventes

det også, at priskonkurrencen

fortsætter med uformindsket

styrke, både i Europa og i andre

dele af verden.

Markedet for generel rengøring

på hospitaler er normalt yderst

fragmenteret, hvorimod den øvre

del af markedet domineres af

specialiserede serviceudbydere

med dokumenteret stor erfaring i

hospitalssektoren.


ISS Hospital Service

Koncernens samlede omsætning inden for hospitalsservice

udgjorde DKK 3,4 mia. i 1999. Segmentet

er dermed ISS’ største specialservicesegment

med 17% af koncernens omsætning mod 16% i

1998. Segmentet er således vokset hurtigere end

koncernen som helhed i 1999.

Omsætningsfremgangen skyldtes organisk

vækst i de dedikerede forretningsenheder, samt at

flere kontrakter er udviklet fra generel rengøring til

specialservices. Segmenteringen af koncernens

kontrakter i dedikerede driftsenheder fortsatte i

1999. ISS har nu dedikerede hospitalsserviceselskaber

i næsten alle ISS-lande.

Hospitalssegmentet omfatter nogle af koncernens

største kontrakter. ISS Mediclean i England

indgik i maj 1999 en 30-årig “Private Finance

Initiative (PFI)” kontrakt vedrørende levering af

services til et nyt hospital for South Durham

Healthcare NHS Trust i Bishop Auckland, County

Durham. Projektet forventes at medføre en samlet

omsætning på DKK 600 mio. over kontraktens

løbetid. I dette projekt deltog ISS for første gang i

egenkapitalfinansieringen af et PFI projekt.

ISS’ største hospitalskontrakt er indgået i

forbindelse med et 30-årigt PFI projekt, der omfatter

levering af en komplet facilities management

service til Hairmyres & Stonehouse Hospital i

Skotland. Denne kontrakt blev indgået af ISS

Mediclean i 1998. Hospitalet forventes at åbne i

2001, men allerede i 1999 begyndte dele af ISS

Medicleans serviceleverance.

I 1999 startede ISS også store nye hospitalskontrakter

i Tyskland, Grækenland, Singapore,

Ungarn, Polen og Spanien.

ISS’ udbud af hospitalsservices

ISS’ hospitalsservice fokuserer både på hospitalets

kunder – patienterne – og på de besøgende. ISS

leverer services til offentlige og private hospitaler

19

af enhver størrelse, herunder nogle af verdens

største og mest moderne. Serviceudbuddet dækker

et bredt spektrum fra generel rengøring af sengestuer

og gange til specialiseret rengøring af operationsstuer

og laboratorier, portørtjeneste, catering,

vask, postomdeling, håndtering af medicinsk og

almindeligt affald, adgangskontrol og overvågning

samt parkeringsservice.

I de lande, hvor serviceudviklingen er nået

længst, kan koncernen tilbyde en komplet facilities

management service omfattende alle ikke-medicinske

services. Ud over generel rengøring og vedligeholdelse

inkluderer dette vedligeholdelse af elektricitetsforsyning

og elektrisk udstyr, varme- og luftkonditioneringssystemer

samt håndtering af farligt

affald. Andre serviceløsninger omfatter alene ikketekniske

multiservices eller levering af en enkelt

service fra et dedikeret hospitalsserviceselskab.

ISS’ strategi

ISS gik oprindelig ind på markedet for hospitalsservices

som leverandør af generel rengøring og

vedligeholdelse. De specialiserede services blev

udviklet efterhånden som koncernen erhvervede

kompetence på et bredere felt af hospitalsservices.

ISS har i årenes

løb købt store selskaber

som platforme

for videre

vækst i vigtige markeder.

Eksempler

herpå er ISS Mediclean

i Storbritannien

og NWG i

Tyskland. Derved har ISS opnået kritisk masse som

grundlag for stærk organisk vækst. ISS søger at

udnytte sin internationale tilstedeværelse til at

udvikle nye kompetencer på hospitalsserviceområdet.

Takket være adgangen til koncernens ekspertise

samt kontraktsreferencer fra førende hospitaler,

herunder forsknings- og universitetshospitaler, er

det muligt for ISS hurtigt og effektivt at anvende

koncernens samlede viden i nye lokale markeder.

Koncernens første videncenter i hospitalsservicesegmentet

blev etableret af ISS Mediclean. Med

støtte herfra blev der i 1999 åbnet et videncenter

for Asien og Stillehavsområdet i Singapore. Centrene

skal fremme udbredelsen af Best Practices og

støtte den organiske vækst i hospitalssegmentet.

ISS Hospital Service

ISS Hospital Service

fordeling pr. land 1999

Tyskland 38%

Storbritannien 29%

Schweiz 6%

Holland 5%

Sverige 4%

Danmark 4%

Frankrig 3%

Østrig 2%

Øvrige 9%

I alt 100%

Omsætning i alt 1999:

DKK 3.394 mio.

Udvalgte ISS Hospital

Service kontrakter:

Karolinska Sjukhus Sverige

Hammersmith Hospital

Singapore General

og Tan Tock

Storbritannien

Seng Hospital Singapore

Onassis Hospital Grækenland

Bumrungrad Hospital

Kliniken der med. Hoch-

Thailand

schule Hannover

Academisch Medisch

Tyskland

Centrum Maastricht Holland

Kantonsspital Aarau Schweiz

Institut Gustave Roussy

Hospital Prof. Edmundo

Frankrig

Vasconcelos Brasilien

Motol Hospital Tjekkiet


20

ISS AIRPORT SERVICE

Markedet

Markedet for Airport Service rummer

store muligheder for vækst og serviceudvikling

i et komplekst, sikkerhedsorienteret

miljø. Lufthavne og flyselskaber

kan bruge udlicitering til at

optimere driften, nedbringe omkostningerne

og forbedre serviceniveauet.

Disse kunder efterspørger i stigende

omfang services med globale kvalitets-

og effektivitetsstandarder.

Serviceudbyderne leverer ydelser

både “airside” og “landside” i lufthavnene.

Specialservices til “airside”

omfatter docking, ground handling,

ankomstservice, check-in, rengøring

og klargøring af kabiner, afisning

af fly samt catering til og transport

af flyets besætning og personale.

“Landside” services omfatter rengøring

og vedligeholdelse af bygninger

og udstyr, herunder rengøring

af fællesarealer, forretningslokaler

og kontorer, intern transport,

bagagevogne, catering, adgangskontrol

og affaldshåndtering.

Graden af udlicitering er stadig

relativ lav i mange lande, men

forventes at stige i takt med, at

lufthavnene kommer under stigende

pres for at blive mere konkurrencedygtige

og resultatorienterede.

Denne forventede stigning i udliciteringen

ventes at føre til vækst i

markedet for Airport Service.

Markedet for Airport Service i

Europa forventes at stige med ca.

13% om året i gennemsnit i de

kommende fem år, og den globale

passagertrafik forventes at være

fordoblet i 2010. Det europæiske

marked anslås til en samlet omsætning

på ca. DKK 29 mia., hvoraf

34% er udliciteret. Det asiatiske

marked vurderes at have en omsætning

på ca. DKK 25 mia., mens

markedet i Nord- og Sydamerika

har en omsætning på ca. DKK 70-

100 mia. I Storbritannien er 65% af

markedet udliciteret, hvilket er den

højeste udliciteringsgrad i Europa.


ISS Airport Service

Airport Service udgør et af ISS’ strategiske specialserviceområder.

Omsætningen i segmentet udgjorde

ca. DKK 753 mio. i 1999, svarende til 4% af

koncernens samlede omsætning.

Segmenteringen af koncernens kontraktportefølje

i lufthavne fortsatte i 1999. Omsætningsfremgangen

i 1999 afspejler organisk vækst i de

dedikerede forretningsenheder, og at ISS i en

række lande er gået ind i segmentet for første

gang. ISS har nu fuldt udviklede, dedikerede driftsselskaber

for lufthavnsservices i Schweiz, Østrig,

Storbritannien, Holland og Belgien, og koncernen

har, eller er i færd med at oprette, dedikerede forretningsenheder

på de fleste andre markeder.

I november 1999 startede ISS et joint venture,

LSS-Swissport Luggage Sorting System AG, med

SAirGroup’s datterselskab, Swissport. Selskabet driver

bagagehåndteringen i Zürich lufthavn og forventes

at opnå en årlig omsætning på DKK 90

mio.

ISS udvidede i 1999 sine aktiviteter med nye

services i de store lufthavne i Amsterdam, Bruxelles,

Wien, Beijing, Hong Kong, Bangkok og Singapore,

der alle er vigtige internationale knudepunkter.

ISS indledte endvidere et strategisk samarbejde

med Helsingfors lufthavn, som blev udnævnt til

“World’s Best Airport 1998” af IATAs Global

Airport Monitor.

I Kina opnåede ISS’ joint venture med China

International Trust & Investment Corporation sin

første lufthavnskontrakt med Beijings Capital

International Airport. Selskabet opnåede denne

kontrakt blandt andet på grund af ISS’ evne til at

mobilisere sin internationale kompetence.

Koncernens interne vidensdeling var også af

stor betydning i Thailand, hvor ISS opnåede sin

anden servicekontrakt i Bangkok lufthavn. I

Tyskland indgik ISS-NWG sin første lufthavnskontrakt

i Düsseldorf.

I Grækenland indledte ISS i 1999 udviklingen

af lufthavnsservices i Athen og Thessaloniki.

ISS Grønland fik en ny multiservice kontrakt i

Kangerlussuaq, Grønlands vigtigste lufthavn,

omfattende en lang række services, herunder

patienttransport.

21

ISS’ udbud af lufthavnsservices

ISS leverer en lang række specialservices og multiserviceløsninger

til kunder på både “airside” og

“landside” i mange af verdens førende lufthavne.

ISS’ tilbud til “landside” kunder strækker sig fra

rengøring og relaterede services i lufthavnsbygninger,

forretningslokaler og kontorer til teknisk

vedligeholdelse og affaldshåndtering.

På “airside” kontrakter er der strengere lovgivningsmæssige,

teknisk og sikkerhedsmæssige krav.

ISS leverer et komplet udbud af services til flyselskaber

og lufthavnsoperatører, der omfatter kabinerengøring

og –renovering, udvendig rengøring

af fly, afisning, docking, check-in, ankomst og

transport af besætning og personale.

ISS’ strategi

I de fleste lande har ISS i første omgang fået

adgang til markedet for lufthavnsservices gennem

store rengøringskontrakter i terminalbygninger i

vigtige lufthavne, ofte ved at udnytte koncernens

viden og referencekontrakter fra andre lande.

ISS’ mål er at støtte vore kunder ved at levere

integrerede, problemfrie services i aktiviteter, der

ligger uden for kundernes kerneforretning, og samtidig

spare tid og penge for kunden.

Under de nuværende markedsforhold er det

nødvendigt for udbydere af lufthavnsservices at

anvende flere strategier, der er tilpasset forholdene

i den enkelte lufthavn og de regler, som fastsættes

af landenes nationale myndigheder. Med koncernens

globale dækning og omfattende erfaring med

styring af store komplekse servicekontrakter står

ISS særdeles godt positioneret til at opfylde disse

krav.

ISS Airport Service

fordeling pr. land 1999

ISS Airport Service

Storbritannien 24%

Schweiz 23%

Frankrig 15%

Holland 13%

Østrig 7%

Singapore 6%

Belgien 5%

Sverige 4%

Øvrige 3%

I alt 100%

Omsætning i alt 1999:

DKK 753 mio.

Udvalgte lufthavne,

hvor ISS yder services:

Heathrow Storbritannien

Schiphol Holland

Zürich Schweiz

Wien Østrig

Paris-Orly Frankrig

Zaventem Belgien

Gardemoen Norge

Helsinki-Vantaa Finland

Chep Lap Kok Hong Kong

Changi

Beijing Capital

Singapore

International Kina

Bangkok International Thailand


22

ISS FOOD SERVICE

Markedet

For ISS er der betydelige vækstmuligheder

inden for Food Service

til virksomheder i levnedsmiddelindustrien.

Fødevarehygiejne udgør en

integreret del af levnedsmiddelindustriens

aktiviteter, og et rent

miljø og god hygiejne er kritiske

faktorer. Utilstrækkelig rengøring

og dårlig hygiejne kan ødelægge en

virksomheds omdømme, afsætningsmuligheder

og i værste fald

hele forretningen.

Medierne fokuserer i stigende

grad på forurening af fødevarer og

fødevareforgiftning, og intet tyder

på, at offentlighedens interesse herfor

vil aftage. Fødevareproducenter

udliciterer i stigende omfang

hygiejneservices, hvilket bidrager til

at opbygge kundernes tillid og styrke

konkurrenceevnen.

Det forventes, at graden af

udlicitering inden for Food Service

vil øges i takt med, at serviceudbyderne

udvikler stadig bedre og mere

pålidelige serviceløsninger med

individuelt tilpassede rengøringsmetoder

til de forskellige risikosegmenter.

Markedet for Food Service i

Europa alene forventes i de næste

fem år at vokse med ca. 12% om

året i gennemsnit. Det udliciterede

marked for Food Service har en

samlet omsætning på ca. DKK 6

mia., svarende til ca. 41% af det

samlede marked.

Inden for Food Service konkurrerer

relativt få store, specialiserede

selskaber og en række mindre,

stærkt fokuserede udbydere med

aktiviteter i specifikke undersegmenter.


ISS Food Service

ISS’ samlede omsætning i Food Service segmentet

udgjorde DKK 1.101 mio. i 1999, svarende til en

stigning på 33% i forhold til 1998.

Omsætningen i segmentet udgjorde næsten 6%

af koncernens stærkt forøgede omsætning i 1999,

en andel der var stort set uændret i forhold til 1998.

Food Service udgør dermed koncernens næststørste

specialservicesegment.

Segmenteringen af koncernens kontraktportefølje

inden for Food Service fortsatte i 1999 med

oprettelsen af dedikerede driftsselskaber eller forretningsenheder

i en række lande, herunder i store

markeder som Tyskland, Spanien og Sverige. ISS

Grækenland gik for første gang ind i Food Service

segmentet med en stor kontrakt med en brødfabrik.

ISS Danmark står specielt stærkt med 31% af

koncernens omsætning i segmentet. Dette afspejler

både den danske fødevareindustris internationale

styrke og ISS Danmarks position som en stærkt

integreret leverandør af services og rådgivning til

fødevaresektoren.

Ud over en god organisk vækst inden for Food

Service bidrog akkvisitioner

væsentligt til omsætningsstigningen

i 1999. Food

Service udgjorde en beskeden

del af omsætningen i

de tilkøbte Abilis selskaber,

mens ISS med købet af

Ergio blev markedsførende

inden for dette segment i

Spanien. Med erhvervelsen af Prolim Serviços Ltda.

styrkedes ligeledes koncernens brasilianske Food

Service aktiviteter.

I Ungarn, hvor ISS har haft specielt fokus på

Food Service segmentet, blev der indgået nye

vigtige kontrakter i 1999 med to vigtige fødevareproducenter,

Dél-Hús og Merian.

Det nyetablerede selskab ISS Grønland opnåede

gode resultater det første fulde år og udnyttede

den know-how, der er udviklet i ISS Danmark til at

opnå kontrakter på levering af Foodservice af

meget høj standard til Grønlands førende virksomhed

inden for forædling af fisk og skaldyr, der også

repræsenterer en vigtig eksportindustri. ISS Foodservice

blev desuden det første grønlandske

selskab, som blev ISO 9001 certificeret.

I januar 2000 købte ISS en majoritetsandel i

Islands største rengøringsselskab med henblik på

at få adgang til det store vækstpotentiale, der er i

Islands fiskeforædlingsindustri, som tegner sig for

mere end 70% af landets eksport.

ISS’ udbud af Food Services

ISS’ Food Service henvender sig til virksomheder i

en bred vifte af undersegmenter i fødevareindustrien.

Kunderne inddeles efter speciale og efter høj,

middel eller lav risiko for bakteriologisk forurening.

Til kunder med høj risiko består serviceydelsen

primært af specialrengøring af faciliteter,

hvor der forarbejdes kød, fisk og spiseolie. Segmentet

med middel risiko består af virksomheder,

der producerer eller forarbejder mejeriprodukter,

frugt og grøntsager, mens lavrisikosegmentet består

af industrielle bagerier samt producenter af

chokolade- og konfekture. På de største markeder

er der oprettet særlige enheder for undersegmenter

som slagterier, fiskefabrikker og fjerkræslagterier.

På mange af disse kontrakter foretager ISS risikovurderinger

af de konkrete produktionsfaciliteter

og udtager løbende bakterielle analyser. ISS yder

desuden rådgivning om offentlige krav til fødevarehygiejne,

pesticidkontrol og affaldshåndtering.

ISS’ dedikerede selskaber for Food Service foretager

løbende udvikling og forbedring af de specialservices,

der udbydes til segmentet. Det er ISS

mål at være den førende fødevarespecialist og sætte

den højeste standard for udvikling af service og

partnerskab i branchen. ISS har allerede befæstet

sin stilling som fødevarebranchens foretrukne

samarbejdspartner i vigtige fødevareproducerende

lande som Holland og Danmark. ISS har også et

dedikeret Food Service selskab i Storbritannien, en

specialiseret Food Service enhed i Bretagne,

Frankrig og et dedikeret markedsledende Food

Service selskab i Belgien.

ISS Food Service Community

Med henblik på løbende at opdatere og udvikle

ISS’ kompetence, oprettede koncernen i 1999 et

Food Service Forum for udveksling af erfaringer

og international overførsel af know-how inden for

Food Service. Dette sker i et tæt samarbejde med

koncernens danske videncenter for fødevaresegmentet

og den centrale Business Development

funktion.

23

ISS Food Service

fordeling pr. land 1999

Danmark 31%

Storbritannien 17%

Holland 10%

Finland 6%

Frankrig 6%

Belgien 5%

Brasilien 5%

Spanien 5%

Norge 4%

Sverige 3%

Øvrige 8%

I alt 100%

ISS Food Service

Omsætning i alt 1999:

DKK 1.101 mio.

Udvalgte ISS Food

Service kontrakter:

Danish Crown Danmark

Steff Houlberg Danmark

Carlsberg Storbritannien

Heinz Storbritannien

Stegemann

Kraft Jacobs

Holland

Suchard Belgien

Gate Gourmet Brasilien

Coca-Cola Spanien

Dat-Schaub Portugal

Dél-Hús Ungarn


24

Andre specialiserede

services

Ud over koncernens primære specialservices,

leverer ISS en række andre

specialiserede services, der sammensættes

i overensstemmelse med

de enkelte markeders struktur og

udvikling. Disse specialservices

indgår i serviceudbuddet i enkelte

lande, hvor koncernen har valgt

at inkludere dem, inden der tages

strategisk beslutning om at udbyde

dem globalt.

Omsorgsservice

ISS og andre store serviceudbydere har især fokuseret

på dette serviceområde i de nordiske lande, hvor

der foregår en stigende udlicitering af offentlige

institutioner, herunder institutioner for ældre og

handicappede, centre for stofmisbrugere og børnehaver.

ISS’ omsorgsservice omfatter alle driftsfunktioner

fra ledelse til rengøring, catering og genoptræning.

Uddannede sygeplejersker kan ligeledes

indgå i serviceleverancen.

Markedet for omsorgsservice i de nordiske

lande anslås at udgøre ca. DKK 106 mia., hvoraf

ca. 6% er udliciteret på nuværende tidspunkt.

Ejendomsservice

Ejendomsservice, herunder fuld facility management

(FM), er ligeledes ekspanderet stærkt på de

fleste af ISS’ markeder.

Store kunder i den private og offentlige sektor

koncentrerer sig i stigende grad om deres kerneforretning

og udliciterer ledelsen og driften af bygninger

til specialiserede serviceudbydere. Dette er

en fordel for store udbydere af multiservices, som

kan levere et komplet udvalg af services fra generel

rengøring til fuld teknisk vedligeholdelse, eller

endda en komplet FM-løsning. Disse services

efterspørges specielt af store institutioner inden for

forsikring, bank og ejendomsdrift.

ISS har i de seneste år aktivt opbygget kompetence

inden for ejendomsservice i de nordiske

lande samt i Tyskland, Frankrig og Storbritannien,

hvor ISS leverer komplette løsninger for ejendomsservice

og FM, blandt andet omfattende samarbejdsprogrammer

med den offentlige sektor.

Rengøring af “Cleanrooms”

“Cleanrooms” er produktionsområder i højteknologiske

miljøer, for eksempel produktionsanlæg for

microchips samt farmaceutiske fabrikker og atom-

kraftværker, hvor der stilles særligt strenge krav til

rengøringen. ISS udbyder denne specialservice i

mange lande og har en særlig stærk markedsposition

i Asien. Kravene til produktionsmiljøet vokser

i takt med den teknologiske udvikling, hvilket nødvendiggør,

at serviceudbyderne er højt specialiserede

og stærkt integrerede i produktionsprocessen.

Transportservice

Den stigende privatisering og udlicitering af den

offentlige trafik har skabt et specialiseret marked

for transportservice. ISS har i mange år leveret

transportservice til jernbaneselskaber, busselskaber,

passagerfærger og terminaler. Blandt andet servicerer

ISS højhastighedsforbindelsen mellem Frankrig

og Storbritannien under den Engelske Kanal.

Skadeservice

Skadeservice dækker

oprydning og begrænsning

af skader

og tab på bygninger

og værdier, herunder

på tæpper, edbudstyr

og installationer,

der er beskadiget af ild, vand, uvejr eller på

anden måde. Forsikringsselskaber udgør den primære

kundegruppe. Som led i servicen påtager ISS

sig at vurdere skaderne og foretage afhjælpende

foranstaltninger. Omkostningsbesparelser som følge

af en effektiv skadesbegrænsning er den væsentligste

drivkraft for efterspørgslen efter skadeservice.

Bilindustrien / industriservice

Inden for bilindustrien har ISS udviklet specialiserede

serviceløsninger, der omfatter rengøring og

vedligeholdelse af produktionshaller, administrationsbygninger

og særlige områder som for eksempel

lakeringsfaciliteter. Andre rengøringsydelser er

målrettet mod sværindustrien, fra store produktionsanlæg

på stål- og papirfabrikker til skibsværfter

og olieraffinaderier.

Catering

I de nordiske lande leverer ISS catering løsninger

til store kantiner samt madudbringning til fjerntliggende

produktionssteder og anlæg. Denne service

omfatter bl.a. tilberedning og levering af mad

samt menuplanlægning.


Koncernens evne til at styrke alle medarbejderes

kvalifikationer og udveksle viden hurtigt og

effektivt i hele ISS er af afgørende betydning i

relation til at opnå målene i vor strategiske vision,

aim2002. Derfor vil vi forbedre vor konkurrenceevne

ved systematisk at udvikle vore medarbejderes

færdigheder, styrke vore forretningsprocesser

og tilpasse vor organisation, for at understøtte

koncernens strategiske segmentering og specialisering.

For at udvikle vore medarbejderes kvalifikationer,

og derved være i stand til at indfri kundernes

forventninger, gennemføres interne træningsprogrammer

efter de nyeste principper, understøttet

af ekstern uddannelse i samarbejde med

internationalt førende institutioner. Uddannelsesindsatsen

sker på alle niveauer, fra grundlæggende

færdigheder for vore servicemedarbejdere til

Master of Business Administration (MBA) programmer

for ledende medarbejdere. Deltagelsen i og

støtte til udvikling af vore medarbejderes færdigheder

har i mange årtier været et højt prioriteret

mål for koncernen og et led i ISS’ langsigtede

ambition for hele servicebranchen.

Kompetencestyring

I 1999 tog ISS skridt til at indføre et effektivt

kompetencestyringssystem, der omfatter

etableringen af åbne, fleksible ledelsesteams med

international slagkraft. Det nye intranet-baserede

kompetencestyringssystem vil støtte ledelsen af

hvert segment inden for områder som IT, Best

Practice, videnoverførsel, personaleudvikling og

organisering.

ISS’ koncernhovedkontor er der oprettet en

funktion for kompetenceudvikling, som vil fungere

som katalysator for de segmentgrupper, der

etableres for at intensivere overførsel og udvikling

af kompetence på tværs af landegrænser inden for

koncernens nøglesegmenter. Der blev i 1999 oprettet

en segmentgruppe inden for Food Service.

Denne gruppe, som omfatter nøglepersoner i Food

Service segmentet, indledte i 1999 et projekt for

intranet-baseret vidensdeling. I 2000 er det hensigten

at oprette en segmentgruppe for Key Accounts,

og det er derudover planlagt at oprette grupper for

Hospital Service, Airport Service, Industrial Service,

After-damage Service og Care Service.

Videncentre

25

Vi har iværksat udviklingen af et intranet, der kan

understøtte koncernens videncentre (Centres of

Excellence, CoE), som allerede findes i segmenterne

for Food, Airport, Hospital, Bilindustri og Care.

Vort CoE netværk vil blive tilført yderligere dedikerede

ressourcer, der vil gøre os i stand til at understøtte

en bred og dybtgående kompetenceoverførsel.

Vore CoEs er proaktive centre, som sætter ISS

selskaber i stand til at udveksle viden og overføre

Best Practice mellem driftsselskaber på tværs af

regionale og nationale grænser. De fungerer som

samlingspunktet for udveksling af Best Practice og

er en omkostningseffektiv måde at udnytte eksisterende

know-how i koncernen.

Centrene kan bidrage til udveksling af viden

om alle relevante emner, fra oprettelse af en ny

service på et nyt marked til udfærdigelse af

komplicerede kontrakter.

Uddannelsesprogrammer

Alle ISS’ enheder arbejder aktivt med uddannelsesprogrammer

for medarbejdere. Programmerne

indeholder træning i grundlæggende færdigheder

og metoder, planlægning og kvalitetsstyring. Som

følge af specialiseringen bliver uddannelsesprogrammerne

stadig mere avancerede, og med den forbedrede

kompetenceudveksling kan ISS bedre drage

fordel af Best Practice overalt i koncernen.

De interne kurser spænder fra introduktionsprogrammer

for servicemedarbejdere over specialiserede

kurser inden for teknik og miljø til økonomiog

driftsstyring på ledelsesniveau.

Handelshøjskolen i København og Jyväskylä

Polytechnic i Finland gennemfører MBA programmer

for ledende ISS medarbejdere.

ISS Sverige tilbyder internetbaserede programmer,

som er udviklet i samarbejde med “University

On Line” ved Kalmar Instituttet.

Koncernen er partner i IMD, det internationale

management universitet i Lausanne i Schweiz,

hvor ledende medarbejdere deltager i skræddersyede

eller udvalgte undervisningsprogrammer.

Desuden har ledende medarbejdere deltaget i

kurser i finansiel styring på Stanford University i

Californien.

Kompetenceudvikling

ISS Videncentre

Food Service

• Danmark

• Belgien

Airport Service

• Schweiz

• Storbritannien

• Singapore

Hospital Service

• Storbritannien

• Singapore

Bilindustri

• Tjekkiet

Care Service

• Sverige

I forbindelse med udveksling af

viden er ISS Videncentrene ansvarlige

for:

• at samle og dokumentere viden

• at skabe let adgang til centrale

emner

• at gennemføre konceptdesign

• at igangsætte aktiviteter til

informationsudveksling

• at udvikle og forny kompetenceoverførslen


ISS og Den

Globale Pagt

De ni principper i

Den Globale Pagt

Vedrørende menneskerettigheder

opfordres virksomhederne til:

1. at støtte og respektere beskyttelsen

af internationale menneskerettigheder

inden for deres

indflydelsessfære

2. at sikre, at deres egne selskaber

ikke medvirker til krænkelser af

menneskerettigheder

Vedrørende arbejdstagernes rettigheder

opfordres virksomhederne til:

3. at arbejde for foreningsfrihed og

anerkendelse af retten til at føre

kollektive forhandlinger

4. at arbejde for afskaffelse af alle

former for tvangsarbejde

5. at arbejde for effektiv afskaffelse

af børnearbejde

6. at arbejde for afskaffelse af

diskrimination i forbindelse med

beskæftigelse og erhverv

Vedrørende miljøet

opfordres virksomhederne til:

7. at støtte en forsigtig tilgang til

miljømæssige udfordringer

8. at tage initiativer til at fremme

miljømæssig ansvarlighed

9. at fremme udviklingen og

udbredelsen af miljøvenlige

teknologier

26

På det verdensøkonomiske topmøde, World

Economic Forum, i Davos, Schweiz, i 1999 opfordrede

De Forenede Nationers generalsekretær,

Kofi Annan, virksomhedsledere til at støtte, tilslutte

sig og handle i overensstemmelse med et sæt

af universale principper indeholdende ni punkter,

der samlet betegnes Den Globale Pagt (“The

Global Compact”). Generalsekretærens mål er at

gøre dette principprogram til en central del af

virksomhedernes forretningsgrundlag i en stadig

mere globaliseret verdensøkonomi.

I slutningen af 1999 tog FN initiativ til at samle

en gruppe af verdens førende virksomheder, heriblandt

ISS, til at danne en fælles platform med det

formål at få virksomheder over hele verden til at

acceptere principperne i Den Globale Pagt.

I spidsen for projektet står ledende medarbejdere

fra FNs generalsekretariat. Desuden deltager

Den internationale Arbejdsorganisation (ILO), FNs

miljøprogram (UNEP) og FNs højkommissariat for

menneskerettigheder.

Forretningsetik

Lige siden ISS koncernens grundlæggelse for snart

hundrede år siden har selskabet været styret af

etiske værdier, som i dag er dybt forankret i ISS

kultur. Koncernens evne til at leve op til vort

ansvar over for medarbejdere, kunder og samfundet

vil derfor fortsat være en målestok for vor

succes på lige fod med de økonomiske resultater.

Ud fra disse grundlæggende værdier i koncernen

ser ISS frem til at støtte FN’s initiativ til at

opnå generel accept af Den Globale Pagt som et

almengyldigt fundament for virksomheders adfærd

i relation til menneskerettigheder, arbejdsmarkedsforhold

og miljøspørgsmål. ISS koncernens årelange

engagement i udvikling af medarbejdernes

kvalifikationer, sociale anseelse og selvagtelse i

hele serviceindustrien samt vort arbejde for at

beskytte miljøet gør, at vi er positive over for konceptet

bag pagten. Vi ser de ni principper som en

solid ramme for virksomhedernes ansvarlige deltagelse

i samfundslivet.

Koncernens internationalisering med aktiviteter

i 34 lande i Europa, Asien, Mellemøsten og

Sydamerika og mere end 200.000 medarbejdere

har naturligvis udfordret vore etiske værdier. ISS er

stærk modstander af enhver form for korrupt forretningspraksis

uanset lokale forretningsnormer.

Vore medarbejdere repræsenterer mange forskellige

sproglige, etniske og religiøse grupper. Med

så mange forskellige kulturer og lokale forretningsskikke

er vore konsekvente holdninger og klart

definerede principper for hele koncernens adfærd

af stor betydning for virksomhedens integritet og

omdømme.

ISS og arbejdsmarkedet

Den Globale Pagts principper for arbejdsmarkedet

ligger tæt op ad ISS’ egen politik.

ISS har aktivt arbejdet for indførelse af minimumskrav

til ansættelsesvilkår og kompetenceudvikling

i hele servicesektoren. Dette arbejde sker

i dialog med ISS’ banebrydende Europæiske Medarbejderråd

(EWC). Endvidere samarbejder ISS i

denne forbindelse med Europa-Kommissionen og

FIET (det internationale forbund for ansatte inden

for tekniske fag samt handel og kontor), som nu er

en del af Union Network International (UNI).

Vi afviser totalt brug af børnearbejde og enhver

form for tvangsarbejde. Vi er imod enhver form

for racediskrimination og har længe været kendt

for at give vore medarbejdere lige muligheder uanset

køn og etnisk oprindelse.

Vi tror på, at en åben, ligeværdig dialog mellem

ledelse og medarbejdere er en forudsætning for

succes. Vore medarbejderes frihed til at organisere

sig lokalt og på tværs af grænserne er et centralt

element i vor personalepolitik.

Vi påtager os at arbejde for et godt, sikkert og

sundt arbejdsmiljø for vore medarbejdere, kunder

og samfundet som helhed, i overensstemmelse

med vore grundlæggende holdninger til en bæredygtig

langsigtet udvikling.

ISS og miljøet

Moderne virksomheder må spare på ressourcerne

for at kunne konkurrere. De skal skabe, ikke spilde,

værdier.

ISS arbejder for udvikling og fremme af services,

arbejdsmetoder og materialer, som bidrager

positivt til, at kunderne og medarbejderne handler


miljømæssigt ansvarligt. Vi anser dette som en del

af den forpligtelse, vi har over for samfundet, til at

fremme en bæredygtig udvikling i en verden, hvor

menneskets aktiviteter truer med at overbelaste

miljøet.

ISS’ hovedaktivitet har hidtil været at rengøre

og vedligeholde bygninger og bebyggede områder.

Vor miljøpolitik har udviklet sig med forskellig

hastighed afhængig af lokale bestemmelser, lovgivning,

praksis og adgang til relevant kompetence.

Nogle af ISS’ landeorganisationer har allerede

opnået fuld ISO 14001 certificering af virksomhedens

miljøstyring. Andre har udviklet nye rengøringsmetoder,

som radikalt nedsætter forbruget

af rengøringsmidler og vand og begrænser den

indvirkning, vore aktiviteter har på miljøet.

I nogle lande er der således taget udstødningsfri

biler i brug.

27

Vi udbygger til stadighed vor egen kompetence

inden for miljøforskning og deltager i tekniske

konferencer som for eksempel den internationale

konference Healthy Buildings 2000 i Finland i

august, hvor ISS er officiel sponsor.

Miljøvenlige kemikalier og mængden af

anvendte kemikalier er centrale spørgsmål, og ISS

har et tæt samarbejde med kemikalieindustrien for

at være på forkant med udviklingen. Vor opmærksomhed

er ikke alene rettet mod det indendørs

miljø, men i lige så høj grad mod forhold som

påvirker udendørsarealer og det samlede miljø,

hvor vore kunder og medarbejdere befinder sig.

ISS og Den

Globale Pagt


28

Landerapporter

Landenes resultater, oversigt 1999

Grønland

Land Omsætning Drifts- Medmarginal

arbejdere

Storbritannien og Irland 2.561 6,7 29.967

Danmark 2.320 6,0 10.503

Norge 2.039 6,5 7.772

Sverige 1.990 6,4 9.552

Frankrig 1.908 4,3 30.948

Tyskland 1.874 3,7 19.513

Holland 1.482 6,5 27.615

Finland 1.021 5,5 6.355

Schweiz og Italien 1.021 5,9 7.829

Belgien og Luxembourg 1.007 5,9 9.785

Centraleuropa 915 5,7 10.459

Kina og Hong Kong 408 4,8 5.965

Brasilien 371 1,0 12.956

Spanien 272 4,3 4.700

Singapore 256 4,8 3.308

Portugal 123 6,1 1.908

Thailand 81 7,1 5.759

Israel 56 6,9 3.822

Malaysia 55 8,0 2.038

Indonesien 17 7,3 2.828

Brunei 15 24,5 142

Sri Lanka 10 6,9 2.953

Driften i alt 19.802 5,7 216.677

Koncernfunktioner – – 61

Koncernen i alt 19.802 5,2 216.738

Irland

Storbritannien

Belgien

Frankrig

Luxembourg

Portugal

Island

Polarcirklen

Holland

Spanien

Norge

Sverige

Rusland

Danmark

Tyskland Polen

Tjekiet

Slovakiet

Schweiz

Ungarn

Østrig Slovenien

Italien

Finland

Tyrkiet

Grækenland Israel

ISS-koncernen driver nu virksomhed i 34 lande i

Europa, Asien, Mellemøsten og Sydamerika. I 1999

blev ISS genetableret i Spanien gennem købet af

Grupo NECA, som leverer generel rengøring og

specialiserede services til fødevaresektoren, samt

rengøringsaktiviteterne i Ergio Group. I august

1999 udvidede ISS sine aktiviteter til at omfatte

Mellemøsten ved at etablere sig i Israel gennem

købet af 50% af Ashmoret Ltd.

ISS’ organisation i Slovenien fortsatte driften af

kontrakter i Kroatien.

I januar 2000 gik ISS ind på markedet i Island

gennem købet af Ræsting ehf, Islands største

rengøringsvirksomhed. ISS vil blandt andet levere

services til levnedsmiddelsektoren med fokus på

store fiskeforarbejdningsanlæg.

Omstrukturering

For at forbedre koordineringen imellem landeorganisationerne

og koncernens hovedkontor i

København blev en ny koncernledelse etableret i

slutningen af 1999. Tre nye direktører med ansvar

for international drift blev udnævnt på hovedkontoret.

Deres ansvarsområder er opdelt i Vesteuropa

(Storbritannien, Irland, Frankrig, Tyskland,

Holland, Belgien og Luxembourg), Nordeuropa


Sri Lanka

Malaysia

Singapore

Thailand

Indonesien

Kina

Brunei

Hong Kong

(Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island og

Grønland) samt Syd- og Østeuropa (Spanien,

Portugal, Schweiz, Italien, Østrig, Tjekkiet,

Grækenland, Ungarn, Polen, Slovakiet og

Slovenien). En direktør med ansvar for Asien vil

blive udnævnt i 2000.

Videncentre

For i højere grad at udnytte “best practice” og

udbrede know-how i koncernen har ISS oprettet

Videncentre for Hospital Service i Storbritannien

og Singapore, for Airport Service i Schweiz og

Storbritannien, for Food Service i Belgien og

Danmark, for services til automobilindustrien i

Tjekkiet og for Care Service i Sverige.

Serviceudbud

De services, som ISS udbyder i et land, vil afhænge

af størrelsen og typen af ISS’ lokale organisation.

Koncernen er i stand til inden for sine strategiske

Ækvator

29

segmenter hurtigt og effektivt at overføre viden og

etablere serviceydelser på nye markeder overalt i

verden.

Kortet (ovenfor) viser koncernens nuværende

geografiske dækning, og tabellen (til venstre) viser

omsætning, driftsmarginal og antal medarbejdere i

de enkelte lande.

Nøgletal, specialisering, fuldtidsarbejde

Nøgletallene for hvert land er anført i tabellerne

ved siden af landerapporterne på de følgende sider.

Driftsresultatet er angivet før andre indtægter og

udgifter. Tabellerne giver også en sammenligning

af de fremskridt, som den enkelte landeorganisation

har gjort inden for specialisering (procent af

omsætning hidrørende fra specialiserede services)

og procentdelen af fuldtidsmedarbejdere.

“Virksomhedskøb, netto” angiver nettovæksten fra

køb og salg af virksomheder.

Brasilien

Landerapporter

Landerapporter

30 Storbritannien og Irland

31 Danmark

32 Norge

33 Sverige

34 Frankrig

35 Tyskland

36 Holland

37 Finland

38 Schweiz og Italien

39 Belgien og Luxembourg

40 Østrig

40 Slovenien

40 Grækenland

40 Tjekkiet

40 Slovakiet

40 Ungarn

40 Polen

41 Spanien

41 Portugal

42 Brasilien

43 Israel

44 Kina og Hong Kong SAR

44 Singapore

45 Thailand

45 Malaysia

46 Brunei

46 Indonesien

46 Sri Lanka


Landerapporter

Storbritannien og Irland

DKKm 1999 1998 1997

Omsætning 2.561 2.068 1.888

Driftsresultat 170,4 143,6 120,5

Driftsmarginal 6,7% 6,9% 6,4%

Ansatte 29.967 23.386 21.272

– Fuldtids 32% 25% 33%

Specialisering 65% 64% –

Omsætningsvækst, i %

Organisk vækst 15,9 11,0 15,1

Akkvisitioner, netto 6,4 (3,3) (0,2)

Valutapåvirkning 1,6 1,9 18,7

I alt 23,9 9,6 33,6

Omsætning Storbritannien

og Irland 1997-1999

DKKm

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

97 98 99

30

Storbritannien og Irland

Omsætningen i Storbritannien og Irland voksede i

1999 med 23,9% til DKK 2.561 mio. Den organiske

vækst udgjorde 15,9%, mens akkvisitioner tegnede

sig for 6,4%. Driftsresultatet steg med 19%,

og driftsmarginalen udgjorde 6,7% mod 6,9% i

1998. Den relativt lavere vækst i driftsresultatet er

et resultat af øgede investeringer i informationsteknologi,

Human Resources og PFI (Private

Finance Initiative) kontrakter, som forventes at

resultere i øget vækst i de kommende år.

I driftsselskaberne fortsatte den positive udvikling,

som har været kendetegnende for ISS UK i

de seneste år. Fremgangen var især tydelig i ISS

Mediclean, ISS Airport Services, ISS London og ISS

Scotland. ISS’ selskaber i London vandt kontrakter

med en række vigtige nye kunder, blandt andre

Cable & Wireless, Sun Micro Systems, KPMG,

Ernst & Young og North Western Trains.

Det nyerhvervede selskab Swirl, som har

specialiseret sig i serviceydelser til undergrundsbanen

i London, har bidraget med en tilfredsstillende

indtjening siden overtagelsen i april

1999. Totalt set steg de specialiserede driftsselskabers

andel af den samlede omsætning marginalt

til 65% i 1999.

ISS fortsatte udviklingen af selskabets kompetence

inden for PFI kontrakter i 1999 og tilførte

flere ledelsesressourcer til dette vigtige område.

To nye PFI kontrakter blev indgået, og ISS UK har

nu i alt syv PFI kontrakter.

Irland

Den tilfredsstillende udvikling fortsatte i ISS Irland

til trods for stor mangel på arbejdskraft. Selskabet

indgik en samarbejdsaftale med de store fagforeninger

om udvikling af servicebranchen. Blandt

de større, nye kunder kan nævnes Pfizer, Dublin

City University og Institute of Technology.

PFI kontrakter

ISS Mediclean indgik i maj 1999 en 30-årig PFI

kontrakt omfattende levering af rengøring og

andre serviceydelser til et nyt hospital til South

Durham Healthcare NHS Trust i Bishop Auckland,

County Durham. Åbningen af hospitalet er

planlagt til sommeren 2002, og kontrakten forventes

at repræsentere en samlet omsætning på

DKK 600 mio. over 30 år. Hospitalet i Bishop

Auckland er det første PFI projekt, hvori ISS UK

deltager med en egenkapitalandel.

ISS Cleaning Service indgik en ny PFI kontrakt

om levering af rengøring og tilknyttede ydelser til

det nye hovedkontor for Sheffield City Council.

ISS Mediclean indgik i 1998 en PFI kontrakt

med Hairmyres & Stonehouse Hospital, der forventes

færdigopført i april 2001. Byggeriet forløber

planmæssigt. Indtil PFI kontrakten træder i kraft,

har ISS Mediclean kontrakt på levering og styring

af serviceydelser til det eksisterende hospital.

Forretningsudvikling

I ISS UK fortsatte udviklingen af facility management

(FM) området på grundlag af den viden og

erfaring, der er oparbejdet i ISS Mediclean, således

at ISS UK i dag kan tilbyde komplette FM løsninger

inden for en række segmenter.

Et banebrydende FM projekt i undervisningssektoren

blev iværksat med Ravensbourne College

uden for London, hvor 800 elever studerer kunst.

Kontrakten er indgået for en tre-årig periode, og

ISS skal levere en komplet FM løsning omfattende

catering, nyindretning, opsyn, rengøring mv. Det

forventes, at der vil være store muligheder for PFI

kontrakter i uddannelsessektoren i de kommende år.

Anerkendelse

I 1999 fik to ISS selskaber, ISS London og ISS

Servisystem, tildelt den ærefulde betegnelse

“Investors in People” som anerkendelse af selskabernes

engagement inden for uddannelse,

kommunikation og god beskæftigelsespraksis.

ISS London opnåede desuden en førsteplads i

den engelske rengøringsindustris uddeling af

“Oscars” for kontrakten med den internationale

finanskoncern Morgan Stanley Dean Witter. ISS

London vandt over ni andre selskaber i kampen

om den fornemme Kimberly-Clark Category Award

for den bedste rengøring af erhvervslokaler og

vandt desuden hovedprisen for bedste ydelse i alle

kategorier, Golden Service Award.


Danmark

ISS Danmarks omsætning (inklusive ISS Grønland)

steg i 1999 med 12,2% til DKK 2.320 mio., hvoraf

5,6% stammede fra organisk vækst og 6,6% fra

virksomhedskøb. Driftsmarginalen blev 6,0% mod

7,3% i 1998. Driftsresultatet afspejlede, at der blev

foretaget investeringer i nye servicekoncepter, ekspansionen

i Grønland og indførelse af nye ITsystemer.

Specialisering

De specialiserede services’ andel af omsætningen

steg til 57% fra 54% i 1998, primært som følge af

høj vækst og nye innovative ydelser inden for

levnedsmiddel-, industri- og ejendomsservice.

Sidst i 1999 indgik ISS Senior Service en fireårig

aftale om drift af et plejehjem i Søllerød. Kontrakten

repræsenterer en årlig omsætning på ca.

DKK 22 mio. ISS er ansvarlig for pleje, madlavning,

rengøring og tilknyttede services. Kontrakten

trådte i kraft den 1. januar 2000. Det er første gang

et eksisterende kommunalt plejehjem i Danmark

er udliciteret til en privat udbyder af omsorgsservice.

ISS Junior Service er vokset fra at drive en

enkelt børnehave i 1998 til at drive syv børneinstitutioner

i 1999. ISS har ydet økonomisk støtte

til forskning i daginstitutioners påvirkning af

børns sociale og uddannelsesmæssige udvikling.

Det nyoprettede ISS Kommunerengøring indgik

flere kontrakter i 1999, blandt andet en treårig

kontrakt med Aalborg Kommune, der repræsenterer

en årlig omsætning på ca. DKK 39 mio.

ISS Ejendomsservice har haft et tæt samarbejde

med førende ejendomsselskaber om udvikling af et

koncept for Facility Management (FM). En ny FM

kontrakt blev indgået med Oracle A/S.

ISS Catering har sammen med Odense Kommune

indledt et projekt, som har til formål at udvikle

og gennemføre et miljøstyringssystem i overensstemmelse

med ISO 14001 standarden. Det forventes,

at der kan opnås certificering medio 2000.

I Grønland blev ISS Foodservice det første

selskab, som opnåede ISO 9001 certificering. I den

forbindelse trak ISS Grønland på den omfattende

viden, som er udviklet i de danske selskaber.

Initiativ på kundeområdet

Tendensen mod mere specialiserede servicepakker

31

kræver et tæt samarbejde mellem kunderne og serviceudbyderen.

ISS Danmark fokuserede på dette

forhold i 1999 og etablerede ISS Kundeakademi,

hvor nuværende og potentielle kunder indbydes til

at deltage i seminarer, workshops og konferencer

om strategisk planlægning, facility management,

total quality management og service management.

Internettet og ISS Netbutik

Internettet bruges i stigende grad som led i ISS

Danmarks kommunikation med kunder, leverandører,

medarbejdere og jobsøgende. ISS Danmark

lancerede i 1998 sin hjemmeside, www.iss.dk.

Ligeledes i 1999 udviklede ISS Danmark et

koncept for handel med dagligvarer på internettet.

En test-version af systemet blev introduceret i

begyndelsen af 2000. Ansatte hos ISS’ kunder kan

bestille dagligvarer på ISS Netbutiks hjemmeside,

iss-netbutik.dk, hvorefter ISS leverer varerne til

deres arbejdsplads samme dag.

Virksomhedskøb

ISS Danmark købte fire selskaber i 1999 med en

samlet årlig omsætning på ca. DKK 123 mio. Alle

selskaber var inden for specialiserede servicesegmenter.

Den største akkvisition var Albertslund Kloakservice

ApS, som er Danmarks førende selskab

inden for kloakservice.

Med erhvervelsen af Arctic Catering ApS

styrkede ISS sin førende stilling i Grønland.

Medarbejdere og socialt ansvar

Ultimo 1999 var 53% af medarbejderne fuldtidsbeskæftigede

mod 49% ultimo 1998. ISS Danmark

arbejder løbende med at skabe attraktive fuldtidsjobs.

ISS’ engagement inden for social udvikling og

det ansvar, selskabet vedkender sig i sin egenskab

af arbejdsgiver for et stort antal ufaglærte, har

givet ISS en positiv placering i den offentlige debat

om sociale spørgsmål.

I 1999 modtog ISS Danmarks “Projekt Grøn

Ejendomsservice” en pris for social ansvarlighed i

forbindelse med integrering af langtidsledige på

arbejdsmarkedet.

Danmark

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Landerapporter

DKKm 1999 1998 1997

Omsætning 2.320 2.072 2.035

Driftsresultat 141,3 150,3 136,9

Driftsmarginal 6,0% 7,3% 6,7%

Ansatte 10.503 10.646 10.708

– Fuldtids 53% 49% 43%

Specialisering 57% 54% –

Omsætningsvækst, i %

Organisk vækst 5,6 2,8 3,2

Akkvisitioner, netto 6,6 (1,0) (1,8)

Valutapåvirkning – – –

I alt 12,2 1,8 1,5

Omsætning Danmark 1997-1999

DKKm

97 98 99


Landerapporter

Norge

DKKm 1999 1998 1997

Omsætning 2.039 1.714 1.409

Driftsresultat 133,3 105,0 85,0

Driftsmarginal 6,5% 6,1% 6,0%

Ansatte 7.772 6.290 5.515

– Fuldtids 55% 45% 47%

Specialisering 42% 34% –

Omsætningsvækst, i %

Organisk vækst 9,3 14,2 10,5

Akkvisitioner, netto 9,0 12,3 2,6

Valutapåvirkning 0,7 (4,9) 4,0

I alt 19,0 21,6 17,1

Omsætning Norge 1997-1999

DKKm

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

97 98 99

32

Norge

ISS Norge fortsatte i 1999 den imponerende udvikling,

som har præget selskabet i de senere år.

Omsætningen steg med 19%, hvoraf organisk

vækst udgjorde 9,3%, og akkvisitioner bidrog med

9,0%. Alle geografiske områder og segmenter

bidrog til den solide organiske vækst. Den særdeles

positive udvikling er et resultat af ISS Norges fortsatte

fokusering på stadig mere avancerede ydelser

leveret af en innovativ, specialiseret organisation,

godt støttet af et stærkt salgsteam.

Selskabet indgik nye store kontrakter med

blandt andre Norges Bank, Norsk Rikskringkasting,

Den norske Bank og Statoil. Driftsresultatet voksede

stærkt med 27%, og driftsmarginalen blev forbedret

til 6,5% mod 6,1% i 1998.

Forretningsudvikling

De specialiserede ydelsers andel af omsætningen

steg til 42% fra 34% i 1998.

Selskabet indgik aftaler om nye innovative

multiservice løsninger med blandt andre Siemens

Norge og Norsk Hydro. Kontrakten med Norsk

Hydro omfatter rengøring, catering, industriservice,

affaldshåndtering og beklædningsservice.

I et samarbejde med ISS Danmark leverede ISS

Norge skadeservice til M/S Prinsesse Ragnhild,

efter at færgen blev hærget af brand ud for Sverige

i juli med mere end 1.300 passagerer ombord.

ISS etablerede i 1998 et joint venture med det

norske postvæsen, Posten. Det fælles selskab,

Posten Renhold AS, gjorde i 1999 store fremskridt i

retning af at nå den målsatte effektivitet.

ISS Norges industridivision udviklede sig ligeledes

flot i 1999. Divisionen etablerede samarbejde

med en række nøglekunder og blev yderligere integreret

med kundernes planlægnings- og produktionsprocesser.

ISS Norge indgik sin første omsorgskontrakt

med Risenga Bo- og Omsorgscenter i Oslo i 1997.

Udviklingen af konceptet for ældreomsorg fortsatte

i 1999 og er blevet godt modtaget, hvilket har

bidraget til at styrke koncernens image.

Akkvisitioner

ISS erhvervede i 1999 otte selskaber i Norge med

en samlet årlig omsætning på ca. DKK 347 mio.

Den største akkvisition var rengøringsselskabet

Chalk Cleaning AS, som har en årlig omsætning

på ca. DKK 148 mio.

ISS offentliggjorde i november 1999, at ISS

Norge havde erhvervet 50% af aktierne i Serverings-

Partner Norge AS’ forsyningsdivision. Købet, som

havde virkning fra januar 2000, styrkede ISS

Norges kompetence inden for levering af serviceløsninger

til olie- og sværindustrien og øgede

selskabets muligheder for at levere totale løsninger

omfattende services af høj kvalitet målrettet til

udvalgte kundesegmenter.

I begyndelsen af juni købte ISS Norge selskabet

Svalbard Rengjøringsbyrå på den arktiske øgruppe

Svalbard, der bliver stadig mere populært som mål

for turisme.

Ledelsesændringer

Efter Thorbjørn Graaruds udnævnelse til direktør

for Nordeuropa er Bjørn Nilsen, som har været

økonomidirektør i ISS Norge i mere end 10 år,

blevet udnævnt til ny landechef.

Medarbejdere

Ultimo 1999 var 55% af medarbejderne fuldtidsbeskæftigede

mod 45% ultimo 1998. ISS Norge søger

løbende at øge andelen af fuldtidsbeskæftigede ved

at satse på services, der udføres i dagtimerne samt

ved øget brug af team service.

I 1999 færdiggjorde ISS Norge udviklingen af

ISS Job Centre. Centret, som vil være i fuld drift i

2000, får ansvaret for ansættelse af alt personale i

Oslo-området og skal derudover fungere som

nationalt videncenter.

ISS Norge har i 1999 gennemført omfattende

ledelsesuddannelsesprogrammer på flere niveauer,

herunder to programmer i samarbejde med

Handelshøyskolen i Oslo.


Sverige

ISS Sveriges omsætning steg med 14,3% i 1999,

hvoraf 5,6% var organisk vækst og 8,6% stammede

fra virksomhedskøb. Driftsresultatet steg med 16%,

og driftsmarginalen blev på 6,4%, hvilket var

uændret i forhold til 1998.

De specialiserede ydelsers andel af omsætningen

steg fra 24% i 1998 til 40% i 1999, primært

som følge af øget omsætning inden for omsorgsservice,

industriservice og hospitalsservice.

ISS Sverige har desuden oprettet dedikerede

driftsenheder inden for segmenterne levnedsmiddelservice,

facility service, trafikservice og

detailhandelsservice.

Omsætningen i ISS Care Service, der er ISS

Sveriges dedikerede selskab for omsorgsservice,

steg med 30% i 1999, og der blev indgået en række

nye kontrakter i Stockholm og andre tæt befolkede

områder. ISS Sverige overtager i første kvartal 2000

aktiviteterne i 6 centre for ældreomsorg, hvilket vil

forøge omsætningen med ca. DKK 72 mio. ISS

Care Service, som er en af de førende aktører

inden for ældreomsorg i Sverige, indgik 11 nye

kontrakter i 1999 med en samlet årlig omsætning

på DKK 166 mio.

Forretningsudvikling

ISS Industriservice udviklede et banebrydende

servicekoncept til atomkraftværket i Oskarshamn

med et servicecenter, som sikrer intensiv koordinering

med værkets driftsaktiviteter året rundt i forbindelse

med planlægning, organisering og levering

af services. Multiserviceløsningen, der både

udføres i områder med høj og lav sikkerhedsstatus,

omfatter teknisk rengøring, affaldshåndtering,

intern transport, drift af kraner og gaffeltrucks,

industrirengøring og generel rengøring i ikketekniske

områder. Kontrakten løber i fem år og

repræsenterer en årlig omsætning på DKK 38 mio.

ISS er allerede Sveriges førende leverandør af

hospitalsservice, og selskabet har allokeret mange

ressourcer til at forberede en kommende ekspansion

gennem udvikling af servicekoncepter og

organisationen. ISS har ansvaret for tre ud af fire af

de største hospitalsservicekontrakter i Stockholm

og har desuden den største hospitalsservicekontrakt

i Sverige uden for Stockholm med universitetshospitalet

i Linköping.

33

ISS iværksatte i 1999 et nyt skræddersyet

servicekoncept for store indkøbscentre, hvilket

blev et gennembrud for selskabet. Der blev etableret

en organisation, som skal sikre, at kontrakterne

udføres med en ensartet, høj kvalitetsstandard

over hele Sverige, hvor ISS betjener flere end 40

indkøbscentre.

Virksomhedskøb

ISS Sverige erhvervede i 1999 to specialserviceselskaber

med en samlet årlig omsætning på ca.

DKK 48 mio. Med erhvervelsen af industrirengørings-

og skadeserviceselskabet Gävle Sanering AB

styrkede ISS sin stilling i segmentet både geografisk

og kompetencemæssigt. Erhvervelsen af omsorgsserviceselskabet

Friaborg AB styrkede området for

omsorg over for psykiatriske patienter.

Medarbejdere

Selskabet har etableret et langsigtet, systematisk

program, som skal forbedre ledelsesrekruttering og

-udvikling. Desuden har ISS Sverige udviklet en

række computerbaserede, interaktive uddannelsesprogrammer

i samarbejde med “University On

Line” ved instituttet i Kalmar. Programmet omfatter

et 20-ugers service management kursus og et

10-ugers uddannelsesprogram for supervisors,

“Coaching, Ledelse og IT”.

Miljøcertificering

ISS Sverige har udviklet og indført et miljøstyringssystem

for at sikre, at aktiviteterne udføres på en

miljøvenlig måde. ISS Industri- og Skadeservice

samt de fleste områder inden for ISS Rengøring er

blevet miljøcertificeret efter ISO 14001.

Sverige

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Landerapporter

DKKm 1999 1998 1997

Omsætning 1.990 1.741 1.504

Driftsresultat 127,8 110,5 103,2

Driftsmarginal 6,4% 6,4% 6,9%

Ansatte 9.552 10.560 8.940

– Fuldtids 65% 65% 58%

Specialisering 40% 24% –

Omsætningsvækst, i %

Organisk vækst 5,6 8,1 0,1

Akkvisitioner, netto 8,6 10,1 1,6

Valutapåvirkning 0,1 (2,5) 0,0

I alt 14,3 15,7 1,7

Omsætning Sverige 1997-1999

DKKm

97 98 99


Landerapporter

Frankrig

DKKm 1999 1998 1997

Omsætning 1.908 265 206

Driftsresultat 81,2 9,8 12,0

Driftsmarginal 4,3% 3,7% 5,8%

Ansatte 30.948 2.902 2.826

– Fuldtids 47% 41% 43%

Specialisering 34% 13% –

Omsætningsvækst, i %

Organisk vækst 13,8 19,7 (1,6)

Akkvisitioner, netto 605,7 8,9 –

Valutapåvirkning (0,2) 0,4 (0,2)

I alt 619,3 29,0 (1,8)

Omsætning Frankrig 1997-1999

DKKm

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

97 98 99

34

Frankrig

Årets begivenhed i 1999 var købet og integrationen

af Abilis Frankrig, som var det største selskab i

Abilis koncernen og mange gange større end ISS

Frankrig. Efter købet er ISS Frankrig den største

landeorganisation i ISS. I Abilis Frankrig indgår

TMG, et særskilt, specialiseret serviceselskab.

Med erhvervelsen af Abilis blev ISS det største

rengørings- og specialserviceselskab på det franske

marked og blev for første gang landsdækkende.

ISS Frankrigs omsætning i 1999, der kun omfatter

Abilis i andet halvår, udgjorde DKK 1,9 mia.

Den organiske vækst udgjorde 13,8% af den

samlede vækst. Driftsmarginalen steg fra 3,7% til

4,3% som følge af den højere marginal i Abilis.

Selskabet forventer yderligere forbedringer, når

fordelene ved integrationen af ISS og Abilis slår

fuldt igennem.

Abilis har tilført ISS en betydelig viden inden

for strategiske specialservices, herunder levnedsmiddelservice

og lufthavns-/trafikservice samt

andre vigtige segmenter som industriservice,

hi-tech service og affaldshåndtering.

Aktiviteterne i andet halvår 1999 var koncentreret

om integrationen af Abilis og tre andre nyerhvervede

selskaber. Alle ledelsesfunktioner er

flyttet til Abilis’ hovedkontor i Paris, og det gamle

hovedkontor for ISS Frankrig er lukket.

Arbejdstidsregulering

Den franske regering indførte nye regler, som nedsætter

den ugentlige arbejdstid. Ændringen trådte i

kraft den 1. juli 1999. Nedsættelsen af arbejdstiden

sker med fuld lønkompensation i henhold til overenskomsten.

Indgrebet forøgede ISS Frankrigs

driftsomkostninger, mens den ugentlige arbejdstid

faldt fra 39 til 35 timer. De øgede omkostninger

blev til dels opvejet af prisstigninger og produktivitetsforbedringer,

og ISS forventer at forbedre

lønsomheden yderligere gennem aftaler med

kunderne og tilpasninger i serviceleverancen.

Marked og konkurrence

ISS spillede i 1999 en fremtrædende rolle i den fortsatte

konsolidering af det franske servicemarked.

Markedet er stadig fragmenteret, men det forventes,

at konsolideringen vil betyde en professionalisering

af servicemarkedet. ISS’ stærkt udvidede

organisation i Frankrig er nu godt positioneret til

at udbygge selskabets konkurrencemæssige fordele

ved yderligere kundefokuseret specialisering.

Uddannelse

I forbindelse med indførelsen af et nyt IT-system i

1999 gennemgik ca. 800 ledere på alle niveauer et

intensivt uddannelsesprogram, som har til formål

at forbedre effektiviteten og kvaliteten.

Nye forretningsområder

I 1999 etableredes en dedikeret enhed for

transportservice i Paris-området. Alle services til

lufthavne, jernbaner og busselskaber er samlet,

hvilket gør det muligt for ISS Frankrig at fortsætte

den målrettede udvikling inden for dette hurtigtvoksende

segment.

TMG, som blev overtaget sammen med Abilis,

har tilført ISS specialiseret kompetence inden for

logistik og affaldshåndtering for industrikunder.

TMG blev i 1999 fuldt integreret i ISS.

NCI, som er en specialiseret enhed for byrengøring,

indgik en ny femårig kontrakt med Marseille

om levering af rengøring og andre services.

Selskabets specialiserede affaldskompetence er med

til at forøge værdien af ISS’ ydelser.

Nøglekontrakter

Kontrakterne med Louvre museet i Paris og

Europa-Parlamentet i Strasbourg blev forlænget i

tre og fem år. Servicekontrakten med togforbindelsen

mellem Frankrig og England under den

Engelske Kanal blev forlænget, og der blev indgået

nye kontrakter med to lufthavne i Paris og de

omkringliggende logistikselskaber.

Virksomhedskøb

Ud over købet af Abilis Frankrig og TMG styrkede

ISS i 1999 sin dækning af det franske marked med

købet af tre rengørings- og specialserviceselskaber.

Amex Participation SA, det største af disse selskaber,

beskæftiger 2.500 medarbejdere i Nanterre

(Paris), Lyon, Nice, Toulouse, Rennes, Rouen,

Tourcoing og Bruxelles. Amex, som var det første

franske rengøringsselskab, der blev ISO 9002

certificeret, har også modtaget en anerkendelse fra

det franske industriministerium for fremragende

servicestandard.


Tyskland

Resultatet i ISS-NWG, koncernens tyske datterselskab,

levede ikke op til forventningerne i 1999.

Dette skyldes dels stagnerende priser, dels at nysalget

ikke var tilstrækkeligt til at opveje almindelige

kontraktstab. Ændringer i den sociale lovgivning

medførte desuden væsentlige, uforudsete udgifter.

Omsætningen blev DKK 1.874 mio, en stigning

på 61,5% i forhold til 1998. I 1998 indgik NWG i

anden halvdel af regnskabsåret. Organisk vækst

var negativ med 4,1%, mens virksomhedskøb

tegnede sig for 65,8%, primært på grund af konsolideringen

af NWG for hele året 1999. Priserne var

fortsat under pres i 1999, idet den lave inflation

gør det vanskeligere at gennemføre prisstigninger.

Integrationen af ISS og NWG, som koncernen

erhvervede i juli 1998, fortsatte planmæssigt. De

forventede omkostningssynergier blev opnået, og

selskabets geografiske dækning blev forbedret.

Ny lovgivning vedrørende løn

Som følge af en regeringsbeslutning om at standse

den offentlige støtte til lavindkomstgrupper trak

mange deltidsbeskæftigede sig ud af arbejdsmarkedet.

Dette medførte et alvorligt lønpres og

stigninger i omkostningerne, som svækkede selskabets

driftsmarginal. Omkostningerne vil blive

yderligere forøget i 2000, når fase 2 af regeringens

lovændring gennemføres. Det forventes, at den

nye lovgivning vil føre til, at flere vælger at blive

fuldtidsbeskæftigede, hvilket er i god overensstemmelse

med koncernens strategiske målsætning.

Omkostningerne ved fravær steg som følge af

ændrede regler om løn under sygdom, der trådte i

kraft ved årets begyndelse.

Skridt til fornyet fremgang

For at sikre at ISS-NWG vil udvikle sig i overensstemmelse

med de opstillede mål, blev der i

december udnævnt en ny landeledelse. Selskabet

tog derefter initiativ til at begrænse virkningerne

af lovændringerne, som også forventes at fordyre

arbejdskraften i 2000.

I bestræbelserne på at håndtere de negative

virkninger af lovændringerne har ISS-NWG trukket

på erfaringer i andre dele af koncernen, hvor ISS

har håndteret og løst lignende problemer.

35

Virksomhedskøb

I december 1999 underskrev ISS-NWG en købsaftale

vedrørende Franke-Dienst-Group. Selskabet,

der overtages i januar 2000, leverer hospitalsservice

og generel rengøring i Nürnberg i Nordbayern.

Franke-Dienst-Group har en årlig omsætning på

ca. DKK 115 mio. og en driftsmarginal på over 6%.

Selskabet har ca. 1.200 ansatte.

Segmentering

I overensstemmelse med målsætningerne i aim2002

fortsatte ISS-NWG i 1999 med at omorganisere

aktiviteterne i udvalgte, strategiske segmenter.

Selskabet oprettede et dedikeret driftsselskab for

levnedsmiddelservice.

ISS-NWG’s hospitalsserviceselskab, som er det

største i Europa, leverede i 1999 services til mere

end 500 hospitaler i hele Tyskland.

Nye kontrakter

ISS-NWG igangsatte en stor ny kontrakt på hjerteog

diabetescentret i Nordrhein-Westfalen, som

forventes at generere en årlig omsætning på ca.

DKK 9 mio. og give beskæftigelse til 60 fuldtidsansatte

servicemedarbejdere. Hospitalet har 420

senge, og ISS leverer blandt andet specialiseret

rengøring på intensivafdelinger og operationsstuer.

ISS-NWG indgik sin første lufthavnsservicekontrakt

i 1999 vedrørende kabineudrustning i

Düsseldorf lufthavn.

Der blev også indgået en ny kontrakt i 1999

om rengøring af Philipshalle, en berømt multifunktionshal

i Düsseldorf. Kontrakten blev opnået

på grund af ISS-NWG’s kompetence inden for services

til store udstillingssteder og handelsmesser.

I begyndelsen af året blev en innovativ ny

multiservice kontrakt startet. Kontrakten omfatter

rengøring og vedligeholdelse, vinduespolering,

fortovsrengøring samt sne- og isrydning til Citicorp

Deutschlands 19 administrationsbygninger og 100

afdelingskontorer.

Inden for detailhandelssegmentet har ISS-NWG

i 1999 indgået en rengøringskontrakt med

Wal-Mart, den amerikanske supermarkedskæde,

som er begyndt at ekspandere i Europa.

Tyskland

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Landerapporter

DKKm 1999 1998 1997

Omsætning 1.874 1.161 442

Driftsresultat 69,0 68,2 7,8

Driftsmarginal 3,7% 5,9% 1,8%

Ansatte 19.513 23.393 6.217

– Fuldtids 56% 44% 15%

Specialisering 69% 59% –

Omsætningsvækst, i %

Organisk vækst (4,1) (9,3) (11,6)

Akkvisitioner, netto 65,8 172,0 –

Valutapåvirkning (0,2) (0,0) (1,2)

I alt 61,5 162,7 (12,8)

Omsætning Tyskland 1997-1999

DKKm

97 98 99


Landerapporter

Holland

DKKm 1999 1998 1997

Omsætning 1.482 521 515

Driftsresultat 96,3 24,2 39,3

Driftsmarginal 6,5% 4,7% 7,6%

Ansatte 27.615 5.094 5.417

– Fuldtids 19% 21% 19%

Specialisering 35% 41% –

Omsætningsvækst, i %

Organisk vækst 11,3 0,3 6,1

Akkvisitioner, netto 174,4 – –

Valutapåvirkning (1,1) 0,8 (1,6)

I alt 184,6 1,1 4,5

Omsætning Holland 1997-1999

DKKm

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

97 98 99

36

Holland

Den vigtigste begivenhed for ISS Holland i 1999

var erhvervelsen af Abilis, der medførte en omsætningsstigning

på 184,6% til DKK 1,5 mia. og

genoprettede ISS Hollands stærke organiske vækst

og lønsomhed.

Den samlede virksomhed genererede i 1999 en

organisk vækst på 11,3% og en driftsmarginal på

6,5% mod 4,7% i ISS Holland i 1998. Driftsmarginalen

i 1999 afspejler, at Abilis kun indgik i ISS

regnskab i andet halvår, hvor driftsindtjeningen

typisk er højere end i første halvår. Driftsmarginalen

for helåret er derfor lavere.

Med købet af Abilis blev ISS markedsførende

inden for generel og specialiseret rengøring i

Holland, hvor selskabet har 15% af det udliciterede

marked. ISS har efter overtagelsen en stor og

voksende markedsandel. ISS er nu endvidere

førende inden for specialiseret hospitalsservice,

lufthavnsservice, levnedsmiddelservice og transportservice.

De dedikerede driftsselskaber for levnedsmiddelservice

og lufthavnsservice voksede

kraftigt i 1999.

Integration

Der blev i 1999 taget store skridt i integrationen af

ISS og Abilis, som forventes at være gennemført

fuldt ud i første halvdel af 2000. Et tæt samarbejde

med Abilis’ medarbejderråd gjorde det muligt for

ISS’ integrationsteam at nå til en endelig aftale

med medarbejderne i begyndelsen af december.

Abilis Internationals hovedkontor i Amsterdam

blev lukket i november, og alle de hollandske

hovedkontorfunktioner flyttede til Abilis’ kontor i

Utrecht. Andre dele af integrationsprocessen er

også gået som planlagt, og sammenlægningen

forventes at skabe store synergieffekter.

I overensstemmelse med målsætningerne i

aim2002 påbegyndtes omorganiseringen af driftsstrukturen,

således at den afspejler koncernens

specialisering, segmentering og oprettelse af

dedikerede driftsselskaber.

Specialisering

De specialiserede services står for 35% af ISS Hollands

omsætning. For ISS Hospital Service var 1999

et særdeles godt år, hvor markedsandelen steg.

Med købet af Abilis blev ISS’ kompetence inden

for multiservices i Holland stærkt forøget.

Både ISS og Abilis havde et godt fundament

inden for lufthavnsservice i Schiphol, det største

knudepunkt for hollandsk luftfart. ISS Hollands

Airport Service indgik en række vigtige kontrakter i

1999 og forlængede en stor kontrakt med KLM,

hvor selskabet blandt andet leverer flyrengøring og

bagagehåndtering i Schiphol. I den nye kontrakt

udvides den indvendige rengøring af fly til at

omfatte 27 flyselskaber, der er associeret med KLM,

og bagagehåndteringsaktiviteterne for KLM udvides

ligeså.

Fokus på store kontrakter

Der blev i begyndelsen af 1999 udarbejdet en

omstruktureringsplan, som specielt fokuserer på

store nøglekunder. Det forventes, at planen vil

forbedre lønsomheden.

I september indgik selskabet en stor, omfattende

serviceaftale med Corus Group NV, den førende

hollandske koncern inden for stålindustrien. Ifølge

kontrakten skal selskabet levere en servicepakke

bestående af kontorrengøring, rengøring af produktionsanlæg

og andre specialiserede rengøringsservices.

Kontrakten, som begyndte i november

1999, repræsenterer en årlig omsætning på ca.

DKK 34 mio. Omkring 300 medarbejdere leverer

services hele døgnet rundt.

IT

Abilis udviklede og implementerede i 1999 et helt

nyt IT-system (ASIS), som nu anvendes af 700

brugere. Efter ISS’ overtagelse af Abilis blev

systemet evalueret med henblik på den samlede

virksomheds behov, og det blev herefter besluttet

at konvertere ISS’ system til ASIS i første kvartal

2000.

Arbejdsmarkedet

Det stramme hollandske arbejdsmarked, som

afspejler den lave arbejdsløshed, gav fortsat alvorlige

problemer for medarbejdertunge virksomheder.

Der er tegn på, at situationen forværres,

hvilket øger ISS’ behov for at opbygge og fastholde

sin stilling som en foretrukken arbejdsgiver.


Finland

ISS Finlands omsætning steg i 1999 med 34.6% til

DKK 1.021 mio., primært som følge af virksomhedskøb.

Den organiske vækst steg til 9,9%, mens

driftsmarginalen faldt lidt til 5,5%.

Selskabet gennemførte en ny struktur, som skal

øge fokus på udvalgte kundesegmenter og mobilisere

ISS’ samlede viden. I den forbindelse blev der

installeret en ny platform til selskabets intranet og

extranet.

ISS Finland er markedsførende i alle selskabets

segmenter og har et bredt udbud af services inden

for facility management (FM), service management,

bygningsvedligeholdelse, rengøring, levnedsmiddelservice,

hospitalsservice og omsorgsservice.

Forretningsudvikling

ISS Finland udviklede sig i 1999 til at kunne levere

komplette FM-, multiservice- og omssorgsserviceløsninger.

Care konceptet opnåede et virkeligt

gennembrud ved levering af en samlet børnehaveservice.

Blandt de væsentlige nye kontrakter, som selskabet

indgik i 1999, kan nævnes den strategiske

servicealliance med Helsinki-Vantaa lufthavn, som

er kåret til verdens bedste lufthavn, et joint venture

på serviceområdet med Merita-Nordbanken,

Finlands største bank, samt en børnehaveservice

kontrakt med Espoo kommune.

Udlicitering og konkurrence

Markedet for ejendomsservice udviklede sig stærkt

i 1999 da stadig flere selskaber vælger at koncentrere

sig om deres kerneforretning. Dette gælder

også for den offentlige sektor, hvor der blev påbegyndt

en lang række interessante udliciteringsprojekter,

specielt i omsorgssektoren.

Konkurrencen om arbejdskraften blev hårdere i

1999 som følge af et generelt stramt arbejdsmarked,

hvor medarbejderne stiller større krav til

arbejdsgiverne. ISS Finland forventer, at selskabet

med sine uddannelsesprogrammer og muligheder

for karriereudvikling kan få vendt denne situation

til sin fordel.

37

Medarbejdere og uddannelse

ISS Finland gennemførte i 1999 et strategisk personale-

og uddannelsesprogram, “ISS Sundhed og

Glæde 2002”, som fokuserer på sundhed og sikkerhed,

uddannelse af medarbejdere og ledere, motivation,

ledelse, kvalitetssystemer, økonomiske værdier

og mål samt arbejdsmiljøet. Desuden er

40 medarbejdere i gang med at tage ISS Finlands

Master of Business Administration uddannelse.

Kvalitet

Selskabets kvalitetskontrol og miljøstyringssystem

er baseret på henholdsvis ISO 9001 og ISO 14000

standarderne. Alle ISS serviceenheder og de 300

største kunder gennemgår hvert år en kvalitetsevaluering,

og der blev i 1999 etableret en intern

konkurrence for serviceenhederne om ISS Quality

Award.

IT

ISS Finland indførte i 1999 en ny IT platform, som

gjorde rapportering, fakturering, analyse, intern og

ekstern kommunikation og benchmarking bedre

og mere effektiv. Selskabet ser platformen som et

afgørende værktøj til forbedring af kundeservicen.

ISS Finland anvender et nyt IT-system, “Facility

Management”, til overvågning og styring af ca.

250 anlæg. ISS Finlands hjemmeside på internettet

er et effektivt værktøj, for eksempel i forbindelse

med rekruttering af personale.

Virksomhedskøb

ISS Finlands største virksomhedskøb i 1999 var

Tallberg Kiinteistöpalvelut, et ejendomsservice- og

rengøringsselskab, Ateriaali, som leverer catering

og madudbringning, samt Suomen Laatutakuujärjestelmät,

som leverer rengøring og facility

service på franchise basis.

Finland

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Landerapporter

DKKm 1999 1998 1997

Omsætning 1.021 759 620

Driftsresultat 56,4 45,2 41,3

Driftsmarginal 5,5% 6,0% 6,7%

Ansatte 6.355 6.301 4.394

– Fuldtids 64% 69% 55%

Specialisering 46% 33% –

Omsætningsvækst, i %

Organisk vækst 9,9 4,7 0,5

Akkvisitioner, netto 24,9 19,2 6,9

Valutapåvirkning (0,2) (1,5) 0,8

I alt 34,6 22,4 8,2

Omsætning Finland 1997-1999

DKKm

97 98 99


Landerapporter

Schweiz og Italien

DKKm 1999 1998 1997

Omsætning 1.021 855 796

Driftsresultat 60,6 59,2 61,9

Driftsmarginal 5,9% 6,9% 7,8%

Ansatte 7.829 5.962 6.019

– Fuldtids 37% 37% 32%

Specialisering 43% 52%

Omsætningsvækst, i %

Organisk vækst 13,7 0,9 4,6

Akkvisitioner, netto 5,1 4,9 –

Valutapåvirkning 0,5 1,6 (3,0)

I alt 19,3 7,4 1,6

Omsætning Schweiz og Italien

1997-1999

DKKm

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

97 98 99

38

Schweiz og Italien

Omsætningen i ISS Schweiz, inklusive ISS’ aktiviteter

i Italien, steg med 19,3% i 1999 til DKK 1.021

mio. Driftsresultatet udviste en stigning på 2%,

hvilket gav en driftsmarginal på 5,9% i 1999 mod

6,9% i 1998. Omsætningsfremgangen blev primært

opnået som følge af en høj organisk vækst på

13,7%. Som privat udbyder af hospitalsservice var

ISS i 1999 stadig påvirket af momsproblemer. Intern

serviceudførelse i offentlige institutioner har en

konkurrencemæssig fordel, idet de offentlige

hospitaler ikke kan afløfte momsen på udliciterede

services til private udbydere. Det lykkedes dog at

opretholde lønsomheden i ISS Hospital Service.

Udvikling af lufthavnsservice

ISS Airport Multiservice udvidede i 1999 det

langvarige og højt udviklede samarbejde med

SAirGroup og realiserede atter en solid omsætningsvækst

og en positiv udvikling i driftsmarginalen.

ISS indledte i november 1999 et joint venture,

LSS-Swissport Luggage Sorting System AG, med

Swissport, der er SAirGroups datterselskab inden

for “ground handling”. ISS og Swissport ejer hver

halvdelen af selskabet, der skal stå for bagagesorteringen

i Zürich lufthavn. Selskabet beskæftiger

ca. 300 medarbejdere og har en årlig omsætning

på mere end DKK 90 mio.

Nye nøglekontrakter

ISS Schweiz har i de senere år foretaget betydelige

investeringer for at opnå konkurrencefordele

inden for multiservicekontrakter, et område, der

udviklede sig yderligere i 1999.

I januar 1999 startede ISS Schweiz et nyt jointventure,

COMMultiservice, med det nyligt privatiserede

schweiziske telekommunikationsselskab

Swisscom. Samarbejdet, der vedrører rengøring og

ejendomsservices i Swisscoms bygninger, omfatter

1.600 medarbejdere. ISS ejer 80% og Swisscom

20% af joint-venture selskabet. Kontrakten, der er

den første af sin art i Schweiz, illustrerer ISS’ evne

til at levere effektive løsninger til privatiserede,

tidligere offentlige virksomheder.

I juli 1999 begyndte ISS leveringen af rengøring

og vedligeholdelse på to fabrikker tilhørende den

verdenskendte urproducent Rolex Industrie SA.

Der blev i december 1999 indgået en banebrydende

multiservicekontrakt vedrørende uddeling

af et nyt dagblad “20 Minutter” til alle jernbaneog

sporvognsstationer i Zürichs omegn. Denne

“20 Minutter” kontrakt omfatter desuden generel

rengøring og vedligeholdelse af bladets lokaler.

Selskabet indgik en treårig lagerstyringskontrakt

med CERN, det europæiske center for atomforskning,

ved Genève. Kontrakten, der påbegyndes i

januar 2000, repræsenterer en udbygning af ISS

langvarige samarbejde med CERN.

Virksomhedskøb

ISS Schweiz købte i juli 1999 selskabet BioTec

Reinigungstechnik AG, der er specialiseret i at

fjerne graffiti. Hermed fik ISS adgang til et stadig

vigtigere undersegment inden for specialrengøring.

Selskabet, som afrenser graffiti og anden skade

eller dekoration påført med maling, har eneret i

Schweiz på et system til graffitiafrensning, imprægneringsbeskyttelse

af overflader, anti-graffiti

produkter og uddannelse i systemet.

Dedikerede driftsselskaber

I 1999 tog ISS Schweiz yderligere skridt til at

udvikle selskabet i overensstemmelse med koncernens

strategi om at etablere fokuserede og dedikerede

driftsselskaber. Selskabet tog et vigtigt skridt i

januar 2000, da det oprettede særskilte selskaber

for store kunder og mindre kunder.

ISS Italien

Den strategiske udvidelse til Norditalien, som

indledtes i 1998, fortsatte i 1999 med erhvervelsen

af Garavaglia Wash S.r.l., et selskab i Milano med

225 medarbejdere inden for hospitalsrengøring og

daglig kontorrengøring.

Med købet fik ISS adgang til Italiens højest

udviklede byområde, hvor koncernen forventer at

styrke sin position i de kommende år.


Belgien og Luxembourg

ISS’ aktiviteter i Belgien blev stærkt udvidet i 1999

med købet af Abilis i juli og integrationen af ISS

og Abilis’ belgiske aktiviteter. Før købet var ISS og

Abilis de to største rengøringsselskaber i Belgien.

Som følge af købet af Abilis steg ISS’ omsætning

i Belgien og Luxembourg med 90,7% til DKK

1.007 mio., mens driftsresultatet steg med 53% til

DKK 59 mio., hvilket resulterede i en driftsmarginal

på 5,9% mod 7,3% i 1998. Den organiske

vækst udgjorde 4,4%.

Personaleomkostningerne steg som følge af et

regeringsindgreb, men selskabet har ved at reducere

administrationsomkostningerne begrænset indgrebets

negative effekt.

Integrationen af Abilis

Integrationsgrupper har siden juni 1999 arbejdet

på at integrere ISS’ og Abilis’ belgiske aktiviteter,

således at ISS Belgien består af én sammenhængende

organisation fra januar 2000. Selskabet er i

gang med at indføre en ledelsesstruktur, der bygger

på dedikerede driftsselskaber (OPCO), flere fuldtidsbeskæftigede,

samt øget specialisering og fokus

på kunderne.

ISS-Abilis selskaberne i Belgien har i alt 9.785

medarbejdere, heraf 43% på fuld tid. Andelen af

medarbejdere på fuld tid forventes at vokse betydeligt

i 2000, i takt med at specialiseringsprocessen

fortsætter, og serviceløsningerne bliver mere

avancerede.

Integrationen af Abilis har skabt betydelige

synergier, og antallet af administrative stillinger i

driften og på hovedkontoret er reduceret fra 340

til 280. De tidligere hovedkontorer for både ISS

Belgien og Abilis Belgien lukkede i januar 2000,

hvor ledelsesfunktionerne blev sammenlagt i det

nye hovedsæde i Vilvoorde.

Som led i integrationsprocessen har medarbejdere

fra ISS og Abilis gennemført fælles uddannelsesprogrammer

inden for drift og administration,

herunder IT, økonomi, styring af kunderelationer

og risikostyring.

I Luxembourg blev NWG og Mancinelli i juli

integreret med Abilis Cemstolux og ISS Luxembourg.

Selskaberne vil i 2000 virke som ét driftsselskab.

Andre virksomhedskøb

ISS Belgien erhvervede i maj 1999 Cleaning

Partnerssystem N.V., et familieejet serviceselskab,

som primært har aktiviteter i den nordlige del af

Belgien. Selskabet er kendt for sin høje kvalitet

og har en kontraktportefølje med langvarige kontrakter

og gode kundeforhold.

39

Nye kontrakter og kontraktsfornyelser

Mange store kontrakter blev fornyet og udvidet i

1999, herunder kontrakter med den belgiske hær

og Belgacom, der er Belgiens førende telekommunikationsselskab.

ISS har det overordnede ansvar

for alle Belgacoms egne rengøringsfunktioner og er

den eneste eksterne leverandør. ISS opnåede ligeledes

en væsentlig udvidelse af samarbejdet med

det belgiske flyselskab Sabena, som for første gang

får alle rengøringsydelser leveret af én leverandør.

Desuden har den belgiske lufthavnsmyndighed

BIAC samlet al lufthavnsrengøring og håndtering

af bagagevogne hos ISS.

Der blev i 1999 desuden indgået kontrakter

med universitetet i Antwerpen (UIA), l’Oréal og

Opel Belgien, som er en del af General Motors.

Sidstnævnte kontrakt dækker vedligeholdelse og

rengøring af kontorer, mødelokaler, elevatorer og

parkeringspladser. ISS Belgien har siden 1993

foretaget gulv- og maskinrengøring hos Opel.

Belgien og Luxembourg

Landerapporter

DKKm 1999 1998 1997

Omsætning 1.007 528 470

Driftsresultat 59,2 38,8 38,9

Driftsmarginal 5,9% 7,3% 8,3%

Ansatte 9.785 3.132 2.856

– Fuldtids 43% 39% 35%

Specialisering 18% 22% –

Omsætningsvækst, i %

Organisk vækst 4,4 6,7 8,0

Akkvisitioner, netto 86,4 5,7 –

Valutapåvirkning (0,1) (0,0) (1,4)

I alt 90,7 12,4 6,6

Omsætning Belgien og

Luxembourg 1997-1999

DKKm

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

97 98 99


Landerapporter

Centraleuropa

DKKm 1999 1998 1997

Omsætning 915 860 777

Driftsresultat 52,2 50,7 49,5

Driftsmarginal 5,7% 5,9% 6,4%

Ansatte 10.459 9.219 9.133

– Fuldtids 63% 62% 61%

Specialisering 36% 34% –

Omsætningsvækst, i %

Organisk vækst 7,7 11,2 13,7

Akkvisitioner, netto 0,3 0,1 0,4

Valutapåvirkning (1,6) (0,6) (1,5)

I alt 6,4 10,7 12,6

Omsætning Centraleuropa

1997-1999

DKKm

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

97 98 99

40

Centraleuropa

ISS Centraleuropa, som omfatter Østrig, Slovenien,

Grækenland, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Polen,

opnåede en solid organisk vækst, men et beskedent

fald i driftsmarginalen. Omsætningen steg med

6,4% til DKK 915 mio., mens driftsresultatet steg

med 3% til DKK 52 mio. Driftsmarginalen blev

5,7% mod 5,9% året før. Andelen af specialiserede

services steg fra 34% i 1998 til 36% i 1999, hvilket

primært skyldtes øget specialisering inden for

hospitalsservice og lufthavnsservice.

Der forventes at være et væsentligt vækstpotentiale

i Centraleuropa i de kommende år, og ISS forbereder

sig på øget vækst i området gennem virksomhedsopkøb.

Østrig

ISS Østrig udvidede i 1999 yderligere sine innovative

og alsidige services og opnåede en kvalitetsog

miljøcertificering, som giver væsentlige konkurrencemæssige

fordele.

ISS Østrigs omsætning steg i 1999 med 2,4% til

DKK 621 mio. Væksten var alene relateret til organisk

vækst. Driftsmarginalen faldt en smule til

5,3% som følge af væsentlige udviklingsomkostninger

i forbindelse med nye store kontrakter, der

omfatter højt udviklede servicepakker.

På det østrigske servicemarked er der en stigende

efterspørgsel efter omfattende servicepakker, der

indeholder en række specialservices ud over generel

rengøring og vedligeholdelse. ISS fokuserede

således i 1999 på at markedsføre selskabets multiserviceløsninger.

Segmentering

Specialiseringen fortsatte i 1999 med øget segmentering

og videreudvikling af dedikerede driftsenheder.

ISS ekspanderede i 1999 inden for ældreomsorgssegmentet

og indgik en kontrakt med Caritas

Pensionistenheim i Wien Mauer. ISS’ førende position

på segmentet for kurbade blev yderligere forstærket.

I januar 2000 er der etableret en dedikeret

forretningsenhed med fokus på serviceløsninger til

hospitaler, plejehjem og kurbade.

ISS Airest, som er et joint venture med Austrian

Airlines, fortsatte udviklingen af specialservices i

1999. For at forbedre segmenteringen blev nøglekunder,

herunder WTC og Lauda Air, overført til

ISS Airest fra andre dele af ISS. For at øge effektiviteten

flyttede medarbejderne til et nyt kontor

beliggende i Wiens internationale lufthavn, og der

blev oprettet on-line forbindelser mellem Austrian

Airlines og ISS. ISS Airest startede en kontrakt på

flyrengøring i lufthavnen i Linz for Austrian

Airlines.

ISS Teamservice, som blev oprettet i 1998, udvidede

sin dækning til alle større regioner i Østrig og

opnåede en betydelig stigning i tilfredsheden

blandt de mindre kunder.

ISS Østrigs serviceudbud blev i 1999 udvidet

med adgangskontrol og overvågning, der leveres

som led i omfattende servicepakker, der også kan

indeholde portørtjeneste, intern postomdeling,

rengøring og vedligeholdelse. En af de første kontrakter,

hvor adgangskontrol er en del af serviceydelsen,

blev indgået med transportselskabet

Spedition LKW Walter.

ISS Østrig gik ind på markedet for facility

management i 1999 med en kontrakt med kontorhuset

Bürohaus Muthgasse, hvor ABB står for den

tekniske ledelse, og ISS leverer alle infrastrukturservices.

Nye kontrakter

ISS Østrig opnåede en række vigtige nye kontrakter

i 1999, blandt andet en kontrakt med Magna

koncernen om levering af facility management til

Steyr Fahrzeug Technik fabrikken i Lannach. ISS

skal levere generel rengøring, specialrengøring,

portørtjeneste, intern post, landskabspleje, snerydning,

affaldshåndtering, adgangskontrol og

overvågning.

Selskabet indgik desuden en femårig kontrakt

med MA 46 om rengøring og vedligeholdelse af

40.000 trafiksignaler i Wien.

Kvalitets- og miljøcertificering

ISS Østrig, der var det første serviceselskab, som

blev ISO 9001 kvalitetscertificeret og ISO 14001

miljøcertificeret, fik certifikaterne fornyet for tre år

i 1999. ISS Østrig blev også som det første østrigske

serviceselskab tildelt Safety Certificate Contractors

certifikatet (SCC).


Slovenien

I Slovenien steg ISS’ omsætning i 1999, men driftsmarginalen

faldt på grund af omkostninger i forbindelse

med starten af nye innovative kontrakter.

Driftsmarginalen var dog over koncernens strategiske

mål på 6%.

ISS Slovenien fastholdt sin førende position

inden for rengøring og services til hospitaler og

transportsegmentet. Selskabet fortsatte specialiseringen

og startede dedikerede enheder inden for

multiservices og key-accounts. ISS Slovenien har

desuden indgået kontrakter i nabolandet Kroatien.

Bojan Rajtmajer, ISS’ landechef i Slovenien,

blev udpeget til “Manager of the year” af det slovenske

handelskammer.

Grækenland

ISS Grækenland forøgede omsætningen og styrkede

sin position på det græske hospitalsmarked i

1999. En ny hospitalskontrakt blev indgået i

Thessaloniki-området, og kontrakten med universitetshospitalet

i Larisa blev forlænget.

ISS Grækenland lancerede i 1999 en service til

levnedsmiddelsektoren, hvor den første kunde var

en brødfabrik. Derudover indledte ISS udviklingen

af lufthavnsservice i Athen og Thessaloniki.

Selskabet opnåede vigtige nye kontrakter med

nøglekunder, blandt andre Citibank, Hewlett

Packard, Bacardi, Cedefop og AC Nielsen. En vigtig

ny industrikontrakt blev indgået med Tobacco

Company Papastratos i Athen.

I januar 2000 var Athen vært for en konference

for ISS’ landechefer med fokus på centrale strategiske

spørgsmål og status på aim2002.

Tjekkiet

ISS Tjekkiet, der står for ISS Centre of Excellence

(CoE) for bilindustrien, opnåede en væsentlig forbedring

af både omsætning og driftsmarginal i 1999.

ISS’ CoE for bilindustrien har allerede overført

driftsmæssig know-how til ISS Slovakiet og ISS

Thailand, hvilket har bidraget til, at ISS har fået

tildelt kontrakter i begge lande.

Sidst i 1999 igangsatte ISS sin første kontrakt i

levnedsmiddelsektoren og fik dermed en platform

i dette strategiske kundesegment.

I 1999 købte ISS de resterende aktier i ISS

Tjekkiet, og ejer dermed selskabet 100%, samt

udnævnte en ny landechef.

41

Slovakiet

ISS Slovakiets omsætning steg i 1999, og driftsmarginalen

lå fortsat over koncernens strategiske mål

på 6%.

Selskabet indgik en vigtig ny kontrakt med

Volkswagen Bratislava efter at have modtaget støtte

fra ISS Centre of Excellence for bilindustrien i

Tjekkiet.

ISS Slovakiets arbejdskapitalstyring blev forbedret

i 1999 efter forhandlinger med nøglekunder.

Ungarn

ISS Ungarns omsætning steg svagt i 1999, mens

driftsresultatet forbedredes markant. Der blev

udnævnt en ny landechef i oktober 1999, og selskabet

gennemførte flere initiativer med henblik

på at forbedre lønsomheden og øge den organiske

vækst. Selskabet indgik en række nye kontrakter i

1999, herunder en kontrakt med Zalaegerszeg Byog

Regionalhospital. Derudover opnåede selskabet

væsentlige fornyelser af kontrakter med to nøglekunder

i levnedsmiddelsektoren, Dél-Hús og

Merian.

Polen

ISS Polen opnåede øget omsætning og forbedret

lønsomhed i 1999. Selskabet indgik en række

hospitalskontrakter i Warsawa og andre nøgleområder,

som styrkede dets stilling i hospitalssegmentet.

ISS ser store muligheder for serviceudbydere i

hospitalssegmentet efter omfattende reformer i

den offentlige sektor.

Landerapporter


Landerapporter

Spanien

DKKm 1999 1998 1997

Omsætning 272 – –

Driftsresultat 11,7 – –

Driftsmarginal 4,3% – –

Ansatte 4.700 – –

– Fuldtids 64% – –

Specialisering 51% – –

Portugal

DKKm 1999 1998 1997

Omsætning 123 126 109

Driftsresultat 7,5 7,5 5,8

Driftsmarginal 6,1% 6,0% 5,3%

Ansatte 1.908 2.072 1.984

– Fuldtids 67% 44% 40%

Specialisering 4% 3% –

Omsætningsvækst, i %

Organisk vækst (2,1) 17,1 5,8

Akkvisitioner, netto – – –

Valutapåvirkning (0,3) (1,4) 0,3

I alt (2,4) 15,8 6,1

42

Spanien

Med købet af Grupo NECA og rengøringsaktiviteterne

i Group Ergio voksede ISS Spanien hurtigt i

1999. Virksomhedskøbene og en solid organisk

vækst gjorde ISS til fjerdestørste udbyder i markedet

for rengøring og relaterede services.

Omsætningen blev DKK 272 mio. og driftsmarginalen

4,3%. De nyerhvervede selskaber indgår

kun i koncernregnskabet for en del af året. Hvis

NECA og Ergio havde indgået i hele 1999, ville

omsætningen have været ca. DKK 370 mio.

Med købet af Ergio sikrede ISS sig en førende

position i det strategisk vigtige levnedsmiddelsegment.

Samtidig tilførte Abilis’ spanske aktiviteter

specialiseret kompetence inden for services til bilindustrien

og en stor kontrakt med Renault. Med

akkvisitionerne har ISS opnået god geografisk

dækning og en bred vifte af services.

Akkvisitioner

NECA koncernen, som har hovedkontor i

Barcelona, leverer rengøring og tilknyttede services

Portugal

ISS Portugals omsætning var stort set uændret i

forhold til 1998, hvor selskabets omsætning var

ekstraordinært forøget som følge af kontrakter i

forbindelse med EXPO’98 World Exhibition i

Lissabon. ISS Portugals omsætning var DKK 123 mio.

i 1999, mens driftsmarginalen steg lidt til 6,1%.

Forretningsudvikling

Selskabet gik ind i transportservicesegmentet i 1999

med en kontrakt med det første private portugisiske

jernbaneselskab Fertagus S.A., som driver

togforbindelsen på den nye bro over Tagus floden.

Kontrakten omfatter rengøring og skadedyrsbekæmpelse

i tog og på stationer. Som del af denne

kontrakt indførtes et nyt avanceret edb-kvalitetskontrolsystem,

“Maximiser”, som muliggør

optimal kommunikation med kunden og forbedrer

serviceydelsen.

ISS Portugal indgik desuden nye kontrakter

med papirproducenten Portucel, omfattende 13

fabrikker og kontorbygninger. Andre nye kontrakter

inkluderede skibsværftet Gestnave og tre store

til hospitaler, medicinalindustrien og andre industrier.

Kunderne findes primært i den private sektor,

og aktiviteterne er koncentreret i regionerne

Madrid, Barcelona og Valencia.

Købet af Ergio omfatter fire selskaber med aktiviteter

i markedet for generel og specialiseret

rengøring.

Nye kontrakter

ISS Spanien indgik i 1999 mange nye betydningsfulde

kontrakter med private og offentlige hospitaler,

herunder det psykiatriske hospital Torribera i

Barcelona-området. En større kontrakt blev igangsat

med Hospital de la Ribera i Valencia, som er

det første offentlige hospital i Spanien, der er

under privat ledelse. Med disse kontrakter har ISS

Spanien styrket sin position som førende udbyder

af hospitalsrengøring i hele Spanien.

ISS Spanien fastholdt alle sine nøglekunder og

indgik nye kontrakter om generel rengøring med

World Trade Centre i Barcelona og Fábrica

Nacional de Moneda y Timbre i Madrid.

faciliteter for DLS, der er den største transportvirksomhed

i Iberien.

Inden for Food Service udvikledes aktiviteterne

til at omfatte restaurationskøkkener, og ISS indgik

en ny kontrakt med kødforædlingsvirksomheden

Dat-Schaub.


Brasilien

Den brasilianske økonomi udviklede sig særdeles

negativt i 1999 efter den økonomiske recession i

Sydøstasien.

I løbet af de første tre måneder af 1999 faldt

den brasilianske valuta 37% mod danske kroner,

men genvandt senere noget af det tabte og lå ved

årets udgang 22% lavere.

Den valutariske situation påvirkede det brasilianske

erhvervsliv negativt, og ISS Brasilien måtte

notere en stærkt faldende lønsomhed. Målt i den

lokale valuta faldt omsætningen lidt, mens omsætningen

i danske kroner faldt med 33,0%, og

driftsmarginalen faldt til 1,0%.

For at ruste selskabet til at håndtere disse udfordringer,

blev ledelsen reorganiseret og tidligere

finansdirektør Rosalvo Lima udnævnt til ny landechef.

Der blev oprettet en ny planlægnings- og

udviklingsafdeling med henblik på at styrke ISS

kompetence inden for prissætning af kontrakter og

effektiv markedsføring af selskabets services. En

væsentlig success for den nye ledelse og marke-

Israel

I august 1999 etablerede ISS sig på det israelske

marked. Dette skete ved oprettelsen af et 50/50

joint-venture, ISS Ashmoret, med den israelske

koncern Hashmira Group, den tidligere ejer af

rengøringsvirksomheden Ashmoret.

ISS Ashmoret er Israels største udbyder af

rengøring og relaterede services, og selskabet har

specialiseret sig i serviceløsninger til institutionelle

kunder, industri og hospitaler i den private og

offentlige sektor. Selskabet er landsdækkende og

beskæftiger 3.822 medarbejdere med hovedparten

af aktiviteterne i Tel Aviv, Haifa og Jerusalem.

ISS Ashmorets økonomiske udvikling i 1999

levede fuldt ud op til forventningerne. Omsætningen

var DKK 56 mio. og driftsmarginalen 6,9%.

Markedet

Israel har en avanceret højteknologisk industrisektor,

hvor både multinationale og lokale virksomheder

efterspørger services af international kvalitet.

Der vurderes at være store markedsmuligheder i

hospitalssegmentet og i rengøring af “cleanrooms”.

43

tingafdelingen blev opnået, da selskabet indgik en

kontrakt med NYCC Mall i Rio de Janeiro, som er

det største forlystelsescenter af sin art i Latinamerika.

I december 1999 udnyttede ISS de vanskelige

markedsvilkår til at købe Prolim Serviços Ltda., et

privatejet multiserviceselskab med aktiviteter

primært i São Paulo og Rio de Janeiro. Selskabet

havde i 1998 en omsætning på DKK 147 mio. og

beskæftiger 4.000 medarbejdere. Prolim leverer

services til bilindustrien og levnedsmiddelindustrien

samt til hospitaler. Købet vil positionere ISS

til at kunne udnytte den forventede bedring i den

brasilianske økonomi. I forlængelse af købet er det

ISS’ hensigt at oprette en ny dedikeret forretningsenhed

til servicering af bilindustrien.

Selskabet har gennemført en omfattende undersøgelse

af hospitalsservicemarkedet i Israel med

henblik på oprettelse af en dedikeret driftsenhed

inden for dette segment.

Kontrakter

ISS Ashmorets kundebase omfatter kunder af høj

standard, blandt andre de israelske jernbaner, flere

hospitaler (Meir, Hasharon, Schneider børnehospital

og Tel-Hashomer blodbank), high-tech producenter

(El-Op, Elta, Tadiran), offentlige bygninger,

butikscentre og banker.

I 1999 indgik selskabet nye store kontrakter

med blandt andre McDonald’s restauranter,

Nahariya Mall butikscenter, management serviceselskabet

Takdim, universitetet i Haifa samt Ace,

Israels kæde af gør-det-selv butikker.

ISS Ashmorets kundeportefølje giver god geografisk

tæthed, og der vurderes at være gode

muligheder for høj organisk vækst gennem salg af

specialiserede services til eksisterende kunder.

ISS Ashmoret planlægger en systematisk udvikling

af uddannelsesprogrammer på basis af ISS

modeller.

Brasilien

Landerapporter

DKKm 1999 1998 1997

Omsætning 371 554 568

Driftsresultat 3,9 8,0 20,5

Driftsmarginal 1,0% 1,4% 3,6%

Ansatte 12.956 9.545 9.482

– Fuldtids 98% 97% 95%

Specialisering 37% 30% –

Omsætningsvækst, i %

Organisk vækst (1,3) (4,0) 17,2

Akkvisitioner, netto 2,2 – –

Valutapåvirkning (33,9) 1,5 13,9

I alt (33,0) (2,5) 31,1

Israel

DKKm 1999 1998 1997

Omsætning 56 – –

Driftsresultat 3,8 – –

Driftsmarginal 6,9% – –

Ansatte 3.822 – –

– Fuldtids 60% – –

Specialisering 6% – –


Landerapporter

Kina og Hong Kong SAR

DKKm 1999 1998 1997

Omsætning 408 287 179

Driftsresultat 19,5 15,0 6,0

Driftsmarginal 4,8% 5,2% 3,4%

Ansatte 5.965 5.701 2.777

– Fuldtids 77% 73% 69%

Specialisering 21% 19% –

Omsætningsvækst, i %

Organisk vækst (12,8) 0,6 13,9

Akkvisitioner, netto 50,2 58,8 –

Valutapåvirkning 4,6 1,2 13,9

I alt 42,0 60,6 27,8

Singapore

DKKm 1999 1998 1997

Omsætning 256 159 107

Driftsresultat 12,3 0,9 3,5

Driftsmarginal 4,8% 0,6% 3,3%

Ansatte 3.308 3.216 1.102

– Fuldtids 100% 100% 100%

Specialisering 46% 37% –

Omsætningsvækst, i %

Organisk vækst (4,4) (10,4) 18,8

Akkvisitioner, netto 62,9 68,2 –

Valutapåvirkning 3,0 (9,4) 7,7

I alt 61,5 48,4 26,5

44

Kina og Hong Kong SAR

ISS’ kinesiske selskaber har hovedparten af aktiviteterne

i Beijing og Hong Kong Special Administrative

Region (SAR). Selskabets omsætning steg i

1999 med 42% til DKK 408 mio., mens driftsmarginalen

faldt til 4,8% fra 5,2% i 1998.

Den væsentligt forøgede omsætning skyldtes

alene købet af de nu fuldt integrerede aktiviteterne

i Reliance Environmental Services. Den samlede

virksomhed blev imidlertid negativt påvirket af

den kun langsomt voksende tillid til økonomien

efter den finansielle uro, som begyndte i 1997.

De mange moderne højhuse i Hong Kong og

Kinas større byer udgjorde igen i 1999 et vigtigt

marked for ISS’ rengørings- og vedligeholdelsesaktiviteter.

Med købet af Reliance blev ISS mere

konkurrencedygtig i den øvre ende af markedet for

rengøring, vedligeholdelse og multiservice.

De moderne bygninger bliver mere og mere

komplekse, og kunderne efterspørger derfor

serviceleverandører, som kan levere services på en

stilfuld måde ud over at leve op til de høje tekniske

Singapore

ISS Singapore udviklede sig kraftigt på alle områder

i 1999. Der skete store fremskridt i specialiseringen

inden for segmenterne hospitalsservice og

lufthavnsservice. Selskabet samarbejdede tæt med

Singapores regering om en banebrydende indsats

for at forbedre servicebranchen i Singapore.

ISS Singapore øgede omsætningen med 61,5%

til DKK 256 mio. Resultatet afspejler købet af

Reliance. Driftsmarginalen steg kraftigt fra 0,6% i

1998 til 4,8%.

Sidst i 1999 var ISS en af de ledende deltagere i

“Cleaning in the New Millennium”, en konference

med handelsudstilling, seminarer og rekruttering,

som varede i to dage. På konferencen lancerede

Singapores regering sin udviklingsplan for

rengøringsindustrien, som skal højne hele serviceindustriens

image. Planen indebærer, at regeringen,

ISS og fem andre deltagere fra rengørings- og

forsyningsselskaber opretter et center for uddannelsesteknologi,

hvor arbejdet med udvikling og

professionalisering af rengøringsindustrien samles.

krav. Her har ISS en betydelig konkurrencefordel.

Ud over de mere end 3,9 mio. kvadratmeter kontorer,

som ISS Hong Kong rengør dagligt, og selskabets

fortsatte samarbejde med jernbanerne Mass

Transit Railway Corporation og Kowloon-Canton

Railway Corporation, kunne ISS’ specialservices i

1999 sikre flere vigtige og nyskabende kontrakter.

Selskabet indgik blandt andet en femårig kontrakt

på rengøring i Hong Kong International Airport.

ISS Sanitation Service fik i 1999 store kontrakter

med Hong Kong Regional Services Department og

Kowloon Motor Bus, Hong Kongs største busselskab

på affaldshåndtering og opstilling af transportable

toiletter.

ISS’ joint venture med China International

Trust & Investment Corporation (CITIC) opnåede i

1999 en kontrakt om rengøring og skadedyrsbekæmpelse

i Beijings nye Capital International

Airport. I denne forbindelse var adgangen til koncernens

samlede ekspertise af væsentlig betydning.

Med henblik på at deltage i konkurrencen om

udliciterede kontrakter fra offentlige hospitaler i

Hong Kong, blev ISS Mediclean (HK) etableret i 1999.

ISS modtog arbejdsministeriets særlige anerkendelse

for sin deltagelse i udviklingsplanen.

ISS styrkede i 1999 sin position på selskabets

nøglesegmenter. Der blev opnået en forlængelse af

den vigtige kontrakt med Changi lufthavn, som er

en af verdens mest prestigefyldte lufthavne.

Det dedikerede driftsselskab for hospitals- og

sundhedssegmentet blev ISO 9002 certificeret, og

ISS åbnede et dedikeret uddannelsescenter for

sundhedsarbejdere inden for hospitalsservice. Det

lykkedes ISS Hospital Service at forny alle sine

store kontrakter – en på Tan Tock Seng Hospital og

to på National University Hospital. Desuden fik

selskabet en stor ny kontrakt på Singapore General

Hospital.

ISS udvidede aktiviteterne inden for portørtjeneste

og sengeredning på hospitaler og indførte

et nyt edb-baseret ledelsessystem.

ISS indgik i 1999 en ny rengøringskontrakt

vedrørende arbejdsministeriets bygning. Kontrakten

er udelukkende resultatbaseret i modsætning

til de traditionelle tidsbaserede kontrakter, der har

været normen i Asien.


Thailand

ISS Thailand opretholdt fortsat god vækst og høj

lønsomhed i 1999. Selskabet bevægede sig ind på

de strategisk vigtige segmenter for lufthavne,

transportsektoren og bilindustrien, samtidig med

at det fastholdt sin førende markedsposition på de

udvalgte segmenter for hospitaler, “cleanrooms”

og olieindustrien.

Omsætningen steg med 16,8% til DKK 81 mio.

til trods for at markedet forblev tilbageholdende i

forbindelse med økonomiens svage vækst efter to

års kraftig nedgang. Driftsmarginalen faldt lidt til

7,1% fra 8,0% i 1998, men er stadig på et tilfredsstillende

niveau.

Kunderne var fortsat usikre på økonomiens

styrke, og det var derfor vanskeligt for serviceleverandører

at hæve priserne og ekspandere

virksomheden.

ISS indgik i 1999 en betydningsfuld kontrakt

vedrørende rengøring og “airside” services i

Bangkok lufthavn, som er Thailands førende

lufthavn og et vigtigt regionalt knudepunkt.

Malaysia

ISS Malaysia opnåede vækst og god lønsomhed

i 1999, hvor den malaysiske økonomi begyndte

at vokse efter den negative påvirkning fra den

økonomiske krise i Asien i 1997.

Omsætningen steg med 33,8% i 1999 til

DKK 55 mio. til trods for fortsat tilbageholdenhed

fra visse kundesegmenter. Driftsmarginalen faldt til

8,0% fra 10,1% i 1998, men er stadig blandt de

højeste i koncernen.

Det lykkedes til en vis grad Malaysias regering

at beskytte økonomien mod påvirkningen fra

krisen i Asien, og det vurderes, at der stadig er

gode vækstmuligheder for serviceleverandører i

Malaysia. ISS ser gode muligheder for at vinde nye

kontrakter i forbindelse med etableringen af store,

meget avancerede infrastrukturprojekter. Forretningsmulighederne

vurderes at være til stede både

i eksisterende og nye markedssegmenter.

ISS’ sanitetsaktiviteter i Malaysia nød godt af

den goodwill og gode omtale, som selskabet

opnåede i forbindelse med Commonwealth Games

i 1998. ISS leverede således transportable toiletter,

45

Serviceydelserne omfatter også bagagehåndtering

og kabinerengøring for Thai Airways. At ISS fik

tildelt denne kontrakt viser, at ISS er konkurrencedygtig

på det asiatiske marked, hvor koncernen

har opnået betydelig kompetence og leverer

services til førende lufthavne.

ISS påbegyndte endvidere en kontrakt med

Bangkok Mass Transit System (BTS), hvis futuristiske

togforbindelse “Skytrain” betjener den thailandske

hovedstad. Kontrakterne omfatter rengøring

af stationer, tog og kontorer, og beskæftiger

flere end 100 medarbejdere.

ISS’ videncenter for bilindustrien, der er beliggende

i Tjekkiet, har ydet støtte til ISS Thailands

fortsatte opdyrkning af markedet for services til

bilindustrien i Thailand

håndvaskefaciliteter og rengøring til en række højt

profilerede begivenheder i 1999, herunder de fem

måneder lange optagelser af filmen “Anna og

Kongen”, Formel 1 Grand Prix og PGA World Golf

Tournament.

ISS vandt en kontrakt for det nye højprofilerede

Nestlé Warehouse i Kuala Lumpur og ISS

leverede services i forbindelse med opførelsen af

Putrajaya, den nye, administrative hovedstad for

Malaysias regering.

Thailand

Landerapporter

DKKm 1999 1998 1997

Omsætning 81 70 76

Driftsresultat 5,8 5,6 6,2

Driftsmarginal 7,1% 8,0% 8,1%

Ansatte 5.759 5.390 5.136

– Fuldtids 100% 100% 98%

Specialisering 46% 44% –

Omsætningsvækst, i %

Organisk vækst (6,0) (7,3) 10,1

Akkvisitioner, netto 11,5 22,2 8,6

Valutapåvirkning 11,3 (23,2) (5,3)

I alt 16,8 (8,3) 13,4

Malaysia

DKKm 1999 1998 1997

Omsætning 55 41 42

Driftsresultat 4,4 4,1 5,5

Driftsmarginal 8,0% 10,1% 13,1%

Ansatte 2.038 1.878 1.315

– Fuldtids 97% 96% 81%

Specialisering 22% 0% –

Omsætningsvækst, i %

Organisk vækst (15,8) 1,0 22,7

Akkvisitioner, netto 42,3 22,8 –

Valutapåvirkning 7,3 (26,8) 1,9

I alt 33,8 (3,0) 24,6


Landerapporter

Indonesien

DKKm 1999 1998 1997

Omsætning 17 7 13

Driftsresultat 1,2 0,4 (0,1)

Driftsmarginal 7,3% 4,9% (0,4%)

Ansatte 2.828 2.915 1.284

– Fuldtids 100% 100% 97%

Specialisering 20% 20% –

Omsætningsvækst, i %

Organisk vækst 20,8 5,0 14,6

Akkvisitioner, netto 79,0 22,7 –

Valutapåvirkning 29,7 (70,0) (5,9)

I alt 129,5 (42,3) 8,7

Brunei

DKKm 1999 1998 1997

Omsætning 15 15 19

Driftsresultat 3,8 1,5 4,8

Driftsmarginal 24,5% 10,0% 24,7%

Ansatte 142 149 184

– Fuldtids 100% 100% 94%

Specialisering 65% 62% –

Omsætningsvækst, i %

Organisk vækst (1,5) (11,7) 17,9

Akkvisitioner, netto – – –

Valutapåvirkning 3,0 (9,5) 7,9

I alt 1,5 (21,2) 25,8

46

Indonesien

ISS Indonesien kom ud af den alvorlige politiske

og økonomiske krise i Indonesien i 1999 med en

efter omstændighederne bemærkelsesværdig forbedring

af selskabets resultat.

Målt i danske kroner blev omsætningen mere

end fordoblet, og driftsmarginalen steg markant

fra 4,9% i 1998 til 7,3% i 1999.

Under den langvarige uro lukkede mange private

selskaber, offentlige tjenesteydelser blev ikke

udført, og ISS’ medarbejdere måtte blive hos

kunderne af hensyn til deres personlige sikkerhed

og for at sikre leverancen af de højt prioriterede

services, for eksempel til hospitaler.

ISS’ fleksibilitet i den vanskelige situation i

1999 styrkede selskabets image som en pålidelig

leverandør af services.

En af de væsentlige nye kontrakter, som

selskabet indgik i 1999, var med Satelindo, et

indonesisk/tysk joint venture inden for telekommunikation,

hvor ISS sammensatte en skræddersyet

multiserviceløsning. ISS leverer rengøring,

havearbejde, postomdeling, piccoloer, telefonomstilling,

reception og teknikere til Satelindo.

ISS Indonesien har en meget lav personaleomsætning

og har derfor kunnet uddanne medarbejderne

i de nye multiserviceløsninger.

Med den stabile medarbejderstab kan ISS

desuden sikre, at kunderne får services med en

ensartet høj standard.

Brunei

ISS havde stor fordel af de Sydøstasiatiske Lege,

som Brunei var vært for i august 1999. ISS stod for

rengøring og vedligeholdelse af mediecentret og

alle konkurrencefaciliteter under det store sportsstævne,

og ISS Sanitation leverede transportable

toiletter til opstilling på udvalgte steder.

Legene havde en betydelig positiv éngangspåvirkning

ISS Bruneis resultat. Omsætningen

var uændret DKK 15 mio., mens driftsmarginalen

blev væsentligt forbedret.

Selskabets resultat i 1999 blev også positivt

påvirket af nye kontrakter med blandt andre

Supa Save, Bruneis største supermarked, Ripas

Hospital, Jerudong Park Polo Club samt rengøring

af privatfly.

Derudover leverede selskabet i 1999 sanitetsarbejder,

skadedyrsbekæmpelse og rørarbejder.

Sri Lanka

ISS i Sri Lanka øgede både omsætningen og driftsresultatet

i 1999. Den øgede omsætning afspejler,

at selskabet har udvidet sine services fra primært

kontorrengøring til rengøring af veje og håndtering

af affald. Selskabet er ligeledes ved at udvikle

services inden for kommunal vandbehandling og

spildevandshåndtering for at udnytte mulighederne

i disse segmenter.

ISS har bevaret positionen som det førende

selskab inden for rengøring og vedligeholdelse i

Sri Lanka, og det er stadig det eneste selskab, som

har opnået ISO 9002 kvalitetsgodkendelse.


REGNSKAB

47

Resultatopgørelse

for Koncernen og

moderselskabet


48

Bestyrelsens og direktionens

regnskabspåtegning

København

den 24. februar 2000

Revisionspåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet

og vedtaget koncernregnskabet, årsberetningen

og årsregnskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet

er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser.

Direktion Waldemar Schmidt Eric Søe Rylberg Stuart Graham

Koncernchef Vicekoncernchef Group Chief Operational

Koncernfinansdirektør Officer

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig,

således at koncernregnskabet og årsregnskabet

giver et retvisende billede.

Koncernregnskabet og årsregnskabet indstilles

til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelse Arne Madsen Erik Sørensen Sven Riskær Bent Erik Carlsen

Formand Næstformand

København

den 24. februar 2000

Peter Lorange Steen Christensen Karina Deacon Flemming Quist

Vi har revideret det af ledelsen aflagte koncernregnskab

og årsregnskab for ISS-International

Service System A/S for 1999.

Den udførte revision

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte

revisionsprincipper tilrettelagt og udført

revisionen med henblik på at opnå en begrundet

overbevisning om, at regnskaberne er uden

væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har

vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko

efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de

i regnskaberne anførte beløb og øvrige oplysninger.

Vi har herunder taget stilling til den af ledel-

sen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige

skøn samt vurderet, om regnskabernes

informationer som helhed er fyldestgørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet

er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens

krav til regnskabsaflæggelsen, og at

regnskaberne giver et retvisende billede af

Koncernens og moderselskabets aktiver og passiver,

økonomiske stilling og resultat samt af

Koncernens pengestrømme.

KPMG C. Jespersen Deloitte & Touche

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Finn L. Meyer Søren Thorup Sørensen Bent Hansen Jens Østerby

Statsaut. revisor Statsaut. revisor Statsaut. revisor Statsaut. revisor


Generelt

Regnskabet for ISS-International Service System

A/S (”Selskabet“) og dets dattervirksomheder

(sammen med Selskabet ”Koncernen“) er aflagt i

overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning

og de af Københavns Fondsbørs fastlagte retningslinier,

herunder i overensstemmelse med danske

regnskabsvejledninger.

Regnskabet er udarbejdet efter samme principper

som sidste år. For at afspejle den seneste udvikling

i dansk og international regnskabspraksis er

præsentationen af visse poster i resultatopgørelsen

og balancen ændret i forhold til tidligere år.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser er præsenteret

brutto efter modregning mellem udskudte

skatteaktiver og -forpligtelser inden for samme

juridiske skatteenhed og jurisdiktion. I resultatopgørelsen

for Selskabet er overskud fra dattervirksomheder

præsenteret før skat. Skatten vedrørende dette

overskud er indeholdt i skat af ordinært resultat

medmindre sådanne skatter specifikt kan henføres

til ekstraordinære poster. Sammenlignings-, hovedog

nøgletal er tilpassede.

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter Selskabet og dattervirksomheder,

hvori Koncernen har mere end

50% af stemmerne. Endvidere medtages dattervirksomheder,

hvor Koncernen besidder kapitalandele

og udøver en bestemmende indflydelse.

Virksomheder, der ikke er dattervirksomheder,

men i hvilke Koncernen besidder kapitalandele

og udøver betydelig indflydelse, betragtes som

associerede virksomheder.

Interesser i joint ventures indeholdes i

Koncernens regnskab ved linie for linie at indregne

Koncernens forholdsmæssige andel (pro rata) af

aktiver, passiver samt resultatopgørelse. Interne

avancer, andre koncerninterne transaktioner samt

transaktioner med joint ventures elimineres.

Nyerhvervede virksomheder medtages i koncernregnskabet

fra anskaffelsestidspunktet. Solgte

virksomheder medtages til salgstidspunktet.

Goodwill opgøres som forskellen mellem anskaffelsessummen

og handelsværdien af den nyerhvervede

virksomheds nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet.

I opgørelsen af goodwill indgår hensættel-

49

ser, der opstår på overtagelsestidspunktet som direkte

følge af overtagelsen, såsom fratrædelsesgodtgørelser

samt udgifter ved lukning af overflødiggjorte afdelinger

og kontorer. Goodwill aktiveres og afskrives

over resultatopgørelsen over den forventede økonomiske

levetid, dog maksimalt 20 år. Bogført værdi

af goodwill vurderes løbende. I det omfang det

skønnes, at der er en varig nedgang i værdien af

goodwill, nedskrives goodwill til denne lavere værdi.

Minoritetsinteressers forholdsmæssige andel af

resultat og egenkapital i dattervirksomheder

opføres særskilt ved opgørelse af koncernresultat

og koncernegenkapital. Den forholdsmæssige

andel af associerede virksomheders resultat medtages

i resultatopgørelsen efter equity-metoden.

Valutaforhold

Transaktioner i udenlandsk valuta omregnes til

danske kroner til transaktionsdagens kurs. Aktiver

og passiver i udenlandsk valuta omregnes til

balancedagens kurs. Realiserede og urealiserede

valutakursdifferencer indgår i resultatopgørelsen

under finansielle indtægter og udgifter.

Udenlandske dattervirksomheders balanceposter

omregnes til balancedagens valutakurs.

Resultatopgørelserne omregnes til årets gennemsnitlige

valutakurser. Valutakursregulering af

investering i dattervirksomheder og associerede

virksomheder føres direkte på egenkapitalen.

Kursreguleringer af lån i fremmed valuta samt

afledte finansielle instrumenter, der sikrer udenlandske

investeringer, føres direkte på egenkapitalen.

Afledte finansielle instrumenter optages til markedsværdi.

Gevinst/tab indeholdes i finansielle

indtægter/udgifter, bortset fra afledte finansielle

instrumenter, der er indgået som sikringsinstrumenter.

Afledte finansielle instrumenter, der

anvendes som led i sikring, behandles i overensstemmelse

med de regnskabsposter, der sikres. Som

konsekvens heraf er modgående tab og gevinster

indeholdt i resultatopgørelsen i samme periode.

Resultatopgørelsen

Omsætning

omfatter værdien af den leverede service. Den

leverede service opgøres som en procentdel af den

Anvendt

regnskabspraksis


Anvendt

regnskabspraksis

50

totale service, der skal leveres. Omsætningen

udgør denne procentdel af den totale omsætning.

Driftsudgifter

Personaleudgifter omfatter gager og lønninger,

pensionsbidrag, sociale udgifter og øvrige

personaleudgifter. Vareforbrug omfatter forbrug af

materialer i forbindelse med serviceleverancer.

Andre driftsomkostninger indeholder poster som

marketing, transport, administration m.v.

Andre indtægter og udgifter

omfatter poster, der ikke er en del af normal ordinær

drift, herunder tab og gevinst ved salg af ejendomme

samt royalty til minoritetsinteresser.

Andel af resultat i associerede virksomheder

indeholder ISS’ andel af ordinært resultat før skat i

associerede virksomheder.

Finansielle indtægter og udgifter

omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursgevinster

og -tab, gevinst og tab på afledte

finansielle instrumenter samt kursregulering af

værdipapirer. I finansielle udgifter indgår endvidere

forrentning af forsikrings- og pensionshensættelser.

Skat

af årets resultat omfatter aktuel skat og ændring i

udskudt skat. Udskudt skat opgøres efter gældsmetoden

og omfatter alle midlertidige afvigelser mellem

regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Der afsættes ikke udskudt skat af ikke-udloddet

overskud i dattervirksomheder samt af goodwill,

der ikke er skattemæssigt afskrivningsberettiget.

Skatteværdien af underskud, der forventes at

kunne anvendes ved opgørelse af fremtidig skattepligtig

indkomst, er modregnet i skatteforpligtelsen

inden for samme juridiske skatteenhed og

jurisdiktion. Udskudte skatteaktiver, netto, reduceres,

når det ikke længere er sandsynligt, at de

fremtidige skattefordele kan realiseres. Selskabet er

sambeskattet med en række danske og udenlandske

dattervirksomheder. Den betalbare skat fordeles

forholdsmæssigt på Selskabet og de sambeskattede

selskaber.

Ekstraordinære poster

indeholder indtægter og udgifter, der ikke har

ordinær karakter, f.eks. avance og tab ved salg eller

afvikling af virksomheder. Avance og tab ved salg

af ejendomme, driftsmidler og lignende opføres

som ordinære poster.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den

indirekte metode med udgangspunkt i driftsresultat

før andre indtægter og udgifter. Likviditetsvirkningen

af køb og salg af virksomheder vises

separat under pengestrøm fra investeringsaktivitet.

I pengestrømsopgørelsen medtages pengestrømme

vedrørende købte virksomheder fra købstidspunktet,

og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder

medtages frem til salgstidspunktet.

Balancen

Immaterielle og materialle anlægsaktiver

Anlægsaktiver optages til historisk kostpris.

Afskrivning på forskellen mellem kostpris og

den forventede restværdi foretages lineært over

følgende perioder:

Goodwill maximum 20 år

Bygninger

Ombygning af

20-40 år

lejede lokaler

Servicemateriel, biler,

over lejemålets løbetid

inventar og EDB m.v. 3-10 år

Småaktiver udgiftsføres i resultatopgørelsen.

Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver medtages

i resultatopgørelsen i salgsåret. Udviklingsomkostninger

udgiftsføres generelt, når de afholdes.

Finansielle anlægsaktiver

Investeringer i dattervirksomheder og associerede

virksomheder værdiansættes efter equity-metoden.

Andre værdipapirer optages til anskaffelsespris

eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer optages til anskaffelsespris

efter FIFO-princippet eller nettorealisations-


værdi, hvor denne er lavere. Færdigvarer og igangværende

arbejder optages til den laveste værdi af

kostpris med tillæg af henførbare indirekte

omkostninger og nettorealisationsværdi.

Tilgodehavender

optages til nominel værdi med fradrag af reservation

til imødegåelse af tab.

Egne aktier

Provenuet ved køb og salg af egne aktier føres

direkte på egenkapitalen under Reserver.

Hensættelser

Hensættelser omfatter forpligtelser vedrørende

pensioner, integration af tilkøbte virksomheder,

restruktureringer m.v. Hensættelser indregnes, når

Koncernen som følge af en tidligere begivenhed

har en retslig eller konstruktiv forpligtelse, og det

er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele

for at indfri forpligtelsen.

Størstedelen af Koncernens ansatte er berettigede

til pensionsydelser under bidrags- og

ydelsesbaserede pensionsordninger.

Bidrag til bidragsbaserede ordninger udgiftsføres

i resultatopgørelsen i den periode, hvor de

afholdes. Eventuelle forskelle mellem det udgiftsførte

og det betalbare beløb indeholdes i balancen

under periodeafgrænsningsposter.

For ydelsesbaserede ordninger opgøres det

hensatte beløb i balancen som nutidsværdien af

den ydelsesbaserede forpligtelse korrigeret for

urealiserede aktuarmæssige gevinster og tab og

fratrukket eventuelle tidligere ikke bogførte

ydelser.

Nutidsværdien af den ydelsesbaserede forpligtelse

og de tilhørende omkostninger er

aktuarmæssigt beregnet.

51

Anvendt

regnskabspraksis


52

Resultatopgørelse

for Koncernen

1. januar - 31. december. Beløb i DKK mio.

Note

1

2

6, 12, 13

1

3, 6, 13

4

6, 14

5

6, 12

5

18

7

6, 8,14

26

1999 1998 1997

Omsætning 19.802,4 13.801,2 11.782,0

Personaleudgifter (14.233,6) (9.992,1) (8.352,9)

Vareforbrug (1.139,9) (878,0) (833,7)

Andre driftsudgifter (3.056,2) (1.941,8) (1.728,8)

Afskrivninger (351,3) (254,7) (227,8)

Driftsresultat før andre indtægter og udgifter 1.021,4 734,6 638,8

Andre indtægter og udgifter, netto 7,3 21,9 (14,8)

Driftsresultat 1.028,7 756,5 624,0

Andel af resultat i associerede virksomheder 1,6 0,5 0,7

Finansielle udgifter, netto (128,0) (78,0) (53,5)

Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver – (2,1) –

Ordinært resultat

før skat og goodwillafskrivninger 902,3 676,9 571,2

Skat af ordinært resultat før goodwillafskrivninger (279,9) (189,7) (176,6)

Ordinært resultat før goodwillafskrivninger 622,4 487,2 394,6

Goodwillafskrivninger (394,3) (206,3) (148,6)

Skatteeffekt af goodwillafskrivninger 22,6 7,2 7,4

Minoritetsinteressernes andel af ordinært resultat (17,3) (12,0) (6,6)

Ordinært resultat 233,4 276,1 246,8

Ekstraordinære poster efter skat

og minoriteter 3,2 (41,9) 103,2

236,6 234,2 350,0

Ikke-fortsættende aktivitet efter skat 0,0 (23,5) 101,1

Nettoresultat 236,6 210,7 451,1

Resultat pr. aktie (DKK) 6,91 9,28 8,29


1999 1998 1997

Driftsresultat før andre indtægter og udgifter 1.021,4 734,6 638,8

Afskrivninger 351,3 254,7 227,8

Ændringer i driftskapital 1 ) (180,3) 13,7 (80,4)

Ændringer i hensættelser 1 ) (9,2) (2,4) (30,0)

Rentebetalinger (123,8) (83,6) (46,2)

Betalte skatter (280,3) (244,2) (109,5)

Betalinger vedrørende andre indtægter og udgifter (2,8) 14,3 (6,3)

Betalinger vedrørende ekstraordinære poster (44,1) 8,0 (10,4)

Pengestrøm fra driften 732,2 695,1 583,8

Køb af virksomheder

Købspris (4.873,1) (2.051,3) (92,9)

Overtaget nettolikviditet 489,9 145,7 12,4

(4.383,2) (1.905,6) (80,5)

Salg af virksomheder

Salgspris – 87,8 132,2

Afgivet nettolikviditet – – (3,3)

– 87,8 128,9

Investering i anlægsaktiver 1 ) 72,5 (264,2) (273,5)

Pengestrøm fra investeringsaktivitet (4.310,7) (2.082,0) (225,1)

Finansielle betalinger, netto 2 ) 599,9 1.898,7 (517,9)

Provenu ved aktieemission 2.737,1 – –

Køb af egne aktier (78,1) – –

Udbytte til ISS-aktionærer – (59,5) –

Minoritetsinteresser (15,7) (6,5) (3,1)

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 3.243,2 1.832,7 (521,0)

Pengestrøm i alt (335,3) 445,8 (162,3)

Likvide beholdninger primo året 821,4 385,5 542,8

Pengestrøm i alt (335,3) 445,8 (162,3)

Valutakursreguleringer 28,9 (9,9) 5,0

Likvide beholdninger ultimo året 515,0 821,4 385,5

1 ) Eksklusive køb og salg af virksomheder

2 ) Optagelse af banklån fratrukket afdrag på banklån

53

Pengestrømsopgørelse

for Koncernen

1. januar - 31. december. Beløb i DKK mio.

Note

6, 12, 13

9

5

10

10

11

18


54

Koncernbalance

Pr. 31. december. Beløb i DKK mio.

Note

12

13

14

5

15

16

Aktiver 1999 1998 1997

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill 7.553,3 3.005,3 1.614,0

Ombygning af lejede lokaler 48,5 22,7 16,7

Immaterielle anlægsaktiver i alt 7.601,8 3.028,0 1.630,7

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 105,9 307,6 327,2

Servicemateriel, biler, inventar og EDB m.v. 992,4 746,4 527,7

Anlæg under opførelse 6,8 4,8 3,6

Materielle anlægsaktiver i alt 1.105,1 1.058,8 858,5

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder 6,4 8,2 9,2

Andre værdipapirer og kapitalandele 49,7 29,5 28,9

Andre tilgodehavender 71,0 65,4 53,3

Finansielle anlægsaktiver i alt 127,1 103,1 91,4

Anlægsaktiver i alt 8.834,0 4.189,9 2.580,6

Omsætningsaktiver

Udskudte skatteaktiver 228,5 31,5 14,6

Varebeholdninger 154,6 94,6 76,3

Kundetilgodehavender 3.511,0 1.589,2 1.204,1

Andre tilgodehavender 429,8 422,0 405,9

Likvide beholdninger 515,0 821,4 385,5

Omsætningsaktiver i alt 4.838,9 2.958,7 2.086,4

Aktiver i alt 13.672,9 7.148,6 4.667,0


Passiver 1999 1998 1997

Egenkapital

Aktiekapital 764,3 595,3 595,3

Overkurs ved emission 2.568,1 – –

Reserver 1.059,1 822,5 698,6

4.391,5 1.417,8 1.293,9

Minoriteters andel i dattervirksomhedernes egenkapital 38,6 36,6 15,9

Egenkapital i alt 4.430,1 1.454,4 1.309,8

Hensættelser

Hensættelse til pensioner og lignende forpligtelser 194,2 138,9 147,0

Udskudt skat 136,2 133,6 150,4

Andre hensættelser 530,6 245,5 137,4

Hensættelser i alt 861,0 518,0 434,8

Langfristet gæld 2.558,3 2.048,6 704,0

Hensættelser og langfristet gæld i alt 3.419,3 2.566,6 1.138,8

Kortfristet gæld

Kortfristet del af langfristet gæld 124,7 28,2 15,3

Banklån og anden gæld 882,3 641,7 3,7

Forudbetalinger fra kunder 27,2 17,7 35,0

Varekreditorer 556,7 313,3 271,8

Selskabsskat 236,6 85,1 130,8

Kildeskat, moms m.v. 1.457,9 758,2 625,4

Skyldig løn og feriepenge 1.828,6 974,1 848,3

Periodeafgrænsningsposter 709,5 309,3 228,6

Udbytte – – 59,5

Kortfristet gæld i alt 5.823,5 3.127,6 2.218,4

Hensættelser og gæld i alt 9.242,8 5.694,2 3.357,2

Passiver i alt 13.672,9 7.148,6 4.667,0

Eventualforpligtelser

Afledte finansielle instrumenter

Transaktioner med nærtstående parter

Pensionsordninger

Joint ventures

55

Note

17, 18

24

5

19

20

20

20

21

22

23

24

25

Koncernbalance


56

Noter til

koncernregnskabet

Beløb i DKK mio.

1. Segment information

Koncernens aktiviteter koncentrerer sig om rengøring og vedligeholdelse af kontor- og forretningsejendomme,

industrivirksomheder samt beslægtede services. Nedenstående tabel viser den geografiske opdeling af

Koncernens omsætning og driftsresultat før andre indtægter og udgifter (ekskl. koncerninterne poster),

aktiver og antal ansatte ultimo året.

Europa Overseas Koncern- Konsolifunktioner

deret

Pr. 31. december 1999 samt for året 1999

Omsætning 18.533 1.269 – 19.802

Driftsresultat før andre indtægter og udgifter 1.059 53 (91) 1.021

Aktiver i alt 12.766 789 118 13.673

Antal ansatte, ultimo året 176.906 39.771 61 216.738

Pr. 31. december 1998 samt for året 1998

Omsætning 12.668 1.133 – 13.801

Driftsresultat før andre indtægter og udgifter 787 24 (76) 735

Aktiver i alt 6.254 596 299 7.149

Antal ansatte, ultimo året 108.965 28.814 38 137.817

2. Personaleudgifter 1999 1998

Lønninger og vederlag 11.016,2 7.831,1

Pensionsbidrag og andre sociale omkostninger m.v. 326,2 341,7

Andre udgifter 2.891,2 1.819,3

14.233,6 9.992,1

Honorar til Selskabets bestyrelse udgør DKK 1,5 mio. (DKK 1,4 mio. i 1998). Vederlag til Selskabets direktion

udgør DKK 24,3 mio. inklusive fratrædelsesgodtgørelser (DKK 23,2 mio. i 1998). Som meddelt samtidig med

offentliggørelsen af et aktieoptionsprogram til direktionen, er direktionens vederlag fastlåst i 1998 og 1999.

I 1999 har Selskabet tildelt en række warrants på B-aktier til ledende medarbejdere. De tildelte warrants

giver medarbejderen ret til at købe B-aktier i Selskabet til en given pris pr. aktie i en periode på 30 dage efter

offentliggørelsen af ISS-Koncernens Årsrapport for hvert af årene 2002, 2003, 2004 og 2005. Udnyttelsen af

de tildelte warrants er betinget af, at den ledende medarbejder stadig er ansat i ISS-Koncernen på tidspunktet

for udnyttelsen. Pr. 31. december 1999 er 458.000 warrants tildelt og accepteret af 137 ledende medarbejdere.


Pr 31. december 1999 er følgende aktieoptionsprogrammer etableret:

Aktieoptions- Antal Total Exercise Udnyttelsesprogram

optioner til pris tidspunkt

direktionen pr. aktie

1998 150.000 200.000 385 1.1.2002-31.12.2005

1999 75.000 125.000 650 1.1.2002-31.12.2005

Aktieoptionerne er fordelt blandt direktionsmedlemmerne som følger:

1999 1998

Aktieoptions- Aktieoptionsprogram

program

Waldemar Schmidt 25.000 100.000

Stuart Graham 25.000 25.000

Eric Søe Rylberg 25.000 25.000

Udover direktionen har Theo Dilissen, tidligere Chief Operating Officer, og Sven Ipsen, tidligere vice-koncernchef

og nu administrerende direktør for ISS Danmark, begge 25.000 aktieoptioner under 1998 og 1999 aktieoptionsprogrammerne.

Koncernens tidligere “fantom”-aktieprogram er ophævet. Programmet omfattede i alt 125.000 “fantom”aktier,

herunder direktionens 75.000 “fantom”-aktier, og var en kontant bonusordning baseret på, hvor meget

kursen på ISS B-aktien oversteg DKK 342 i december 2000. Som led i ophævelsen af denne bonusordning, har

direktionen samt den tidligere vicekoncernchef modtaget kompensation. Kompensationen, som totalt udgør

DKK 9,6 mio., vil blive indbetalt til en pensionsordning i 24 månedlige rater i perioden fra januar 2000 til

december 2001, dog således at raterne fra januar 2001 til december 2001 alene kommer til betaling, såfremt

gennemsnitskursen på ISS B-aktien i december 2000 overstiger DKK 342. Beløbene vil blive udgiftsført samtidig

med betaling.

Udover programmerne etableret pr. 31. december 1999 er følgende aktieoptioner tildelt:

Antal Udstedelses- Exercise pris Udnyttelsestidspunkt

optioner tidspunkt pr. aktie

Eric Søe Rylberg 25.000 1.1.2000 470 1.1.2003-31.12.2006

25.000 1.1.2001 500 1.1.2004-31.12.2007

Carsten Knudsen 25.000 1.5.2000 650 1.1.2003-31.12.2006

25.000 1.5.2000 700 1.1.2004-31.12.2007

I 1999 har Selskabet købt 200.000 egne aktier for DKK 78,1 mio. for at dække forpligtelsen relateret til 1998

aktieoptionsprogrammet. Købsprisen er fratrukket egenkapitalen. Der vil derfor ikke opstå omkostninger eller

forpligtelser i efterfølgende perioder relateret til dette program. Vedrørende 1999 aktieoptionsprogrammerne

er der ikke indregnet hensættelser i regnskabet.

57

Noter til

koncernregnskabet


Noter til

koncernregnskabet

58

3. Andre indtægter og udgifter, netto 1999 1998

Hensættelser vedrørende ISS Inc.

Omkostninger og kompensation relateret til undersøgelse af

problemerne i USA, juridisk bistand, revisionshonorar og honorar

– 47,9

til rådgivere samt honorarer til banker vedrørende låneaftaler – 12,0

Gevinst/(tab) ved salg af ejendomme 9,2 (17,6)

Nedskrivning af bygninger – (8,9)

Hensættelse til retssager – (13,0)

Andet (1,9) 1,5

7,3 21,9

4. Finansielle udgifter, netto 1999 1998

Renteindtægter m.v. 55,3 30,2

Valutakursgevinst 5,6 0,1

Finansielle indtægter 60,9 30,3

Renteudgifter m.v. (177,3) (98,1)

Renter vedrørende pensionshensættelser (4,2) (5,4)

Valutakurstab (7,4) (4,8)

Finansielle udgifter (188,9) (108,3)

Finansielle udgifter, netto (128,0) (78,0)

5. Skat 1999 1998

Skatten kan opdeles i:

Skat af ordinært resultat før goodwill 279,9 189,7

Skatteeffekt af goodwillafskrivninger (22,6) (7,2)

Skat af ekstraordinære poster – (14,4)

Skatteudgift i alt 257,3 168,1

Specifikation af skatteeffekt af goodwillafskrivninger:

Total skatteeffekt af goodwillafskrivninger

Goodwillafskrivninger vedrørende skattemæssigt

22,6 11,6

fremførbare underskud, der ikke er aktiveret – (4,4)

Skatteeffekt af goodwillafskrivninger 22,6 7,2


59

1999 1998

Aktuel skat 319,0 194,0

Ændring af udskudt skat (61,7) (25,9)

Skatteudgift i alt 257,3 168,1

Betalt skat udgør i 1999 DKK 280,3 mio. (DKK 244,2 mio. i 1998).

Aktuel skat af ordinært resultat før goodwill afviger fra den “forventede” skatteudgift (beregnet ved at

multiplicere den danske selskabsskatteprocent med ordinært resultat før skat og goodwill) som følger:

1999 1998

“Forventet” selskabsskat med dansk selskabsskatteprocent 288,6 229,9

Afvigelse som følge af udenlandske skatteprocenter (4,2) (12,3)

Andre afvigelser (4,5) (27,9)

Skat af ordinært resultat før goodwill 279,9 189,7

Effektiv skatteprocent 31,0% 28,6%

Såfremt goodwillafskrivninger var fuldt skattemæssigt fradragsberettigede, ville skatteeffekten udgøre

DKK 122,4 mio. (DKK 69,6 mio. i 1998).

Specifikation af udskudt skat: 1999 1998

Udskudte skatteaktiver

Skatteværdi af fremførbare underskud 141,2 37,3

Andre hensættelser 193,0 99,3

Udskudte skatteaktiver, brutto 334,2 136,6

Værdiregulering – (29,0)

Udskudte skatteaktiver 334,2 107,6

Modregnet inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion (105,7) (76,1)

Udskudte skatteaktiver, netto 228,5 31,5

Udskudte skatteforpligtelser

Goodwill 95,4 53,9

Ubeskattede reserver 31,1 24,6

Andet 115,4 131,2

Udskudte skatteforpligtelser 241,9 209,7

Modregnet inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion (105,7) (76,1)

Udskudte skatteforpligtelser, netto 136,2 133,6

Udskudte skatteaktiver/(-forpligtelser), netto 92,3 (102,1)

Udskudte skatteforpligtelser vedrørende investering i dattervirksomheder indregnes ikke, da Koncernen kan

kontrollere tidspunktet for tilbageførslen af de midlertidige afvigelser og ikke forventer, at de midlertidige

afvigelser vil blive tilbageført i den nærmeste fremtid.

Noter til

koncernregnskabet


Noter til

koncernregnskabet

60

6. Af- og nedskrivninger af aktiver

Årets totale af- og nedskrivninger af anlægsaktiver udgør DKK 750,4 mio. (DKK 476,1 mio. i 1998).

Beløbene er indeholdt i resultatopgørelsen som følger:

1999 1998

Afskrivninger 351,3 254,7

Nedskrivning af bygninger – 8,9

Nedskrivning af bygninger vedrørende ikke-fortsættende virksomhed – 4,1

Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver – 2,1

Goodwillafskrivninger

Nedskrivning af finansielle aktiver vedrørende ikke-

394,3 206,3

fortsættende virksomhed 4,8 –

750,4 476,1

7. Ekstraordinære poster efter skat og minoriteter 1999 1998

Omkostninger vedrørende restrukturering

Nedlukning af divisionskontorer inklusive nedskrivning

af ombygning af lejede lokaler – (18,8)

Fratrædelsesgodtgørelser og relaterede omkostninger – (9,3)

Ændring af varemærker – (10,0)

Omkostninger til organisationsprojekter inklusive tilpasning af software – (11,8)

– (49,9)

Avance/(tab) ved salg af Darenas-aktiviteter 3,2 (6,4)

Skat af ekstraordinære poster – 14,4

3,2 (41,9)

8. Ikke-fortsættende virksomhed efter skat 1999 1998

Hensættelse vedrørende salg i tidligere år (tilbageført i 1999) 4,8 (7,0)

Gevinst ved salg af aktier i Aaxis Ltd. - 13,5

Hensættelser vedrørende salg af virksomheder i ISS Brazil i tidligere år - (30,0)

Nedskrivning af kapitalandele i ikke-fortsættende virksomhed (4,8) –

0,0 (23,5)

9. Ændringer i driftskapital 1999 1998

Ændringer i varebeholdninger (29,0) (7,3)

Ændringer i debitorer (192,6) (57,8)

Ændringer i kreditorer 41,3 78,8

(180,3) 13,7


10. Køb og salg af virksomheder

Som beskrevet på side 81 har Koncernen i 1999 foretaget 32 virksomhedsopkøb.

Den totale købspris udgør DKK 4.873,1 mio. Effekten af tilkøbte virksomheder på Koncernens omsætning

udgør DKK 5,1 mia. Der er ikke foretaget virksomhedssalg i 1999.

61

1999 1998

Aktiver og passiver fra akkvisitioner er som følger:

Købte aktiver:

Goodwill (4.853,8) (1.653,5)

Anlægsaktiver (eksklusive goodwill) (427,1) (184,6)

Omsætningsaktiver

Overtagne passiver:

(2.145,9) (796,5)

Udgifter ifm. virksomhedskøb 214,9 47,7

Langfristet gæld 310,7 89,4

Anden kortfristet gæld 2.028,1 446,2

Købspris (4.873,1) (2.051,3)

Overtaget nettolikviditet 489,9 145,7

Pengestrøm fra køb af virksomheder (4.383,2) (1.905,6)

Hensættelse til akkvisitionsomkostninger (318,4) (84,5)

(4.701,6) (1.990,1)

Aktiver og passiver fra salg af virksomheder opgøres som følger:

Omsætningsaktiver – 87,8

Salgspris – 87,8

Afgivet nettolikviditet – –

Pengestrøm fra salg af virksomheder – 87,8

11. Investering i anlægsaktiver 1999 1998

Køb af anlægsaktiver (434,1) (443,3)

Provenu fra salg af anlægsaktiver 506,6 179,1

72,5 (264,2)

Provenu fra salg af anlægsaktiver indeholder beløb fra salg af bygninger i Danmark (DKK 135 mio.),

Storbritannien (DKK 22 mio.), Sverige (DKK 26 mio.), Norge (DKK 101 mio.), og Østrig (DKK 33 mio.).

Noter til

koncernregnskabet


Noter til

koncernregnskabet

62

12. Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Ombygning af

lejede lokaler

1999 1998 1999 1998

Anskaffelsessum primo 3.945,1 2.343,6 56,6 49,5

Valutakursregulering 149,0 (95,4) 2,1 (1,5)

Tilgang 4.846,5 1.696,9 76,3 22,8

Afgang – – (23,8) (14,2)

Anskaffelsessum ultimo 8.940,6 3.945,1 111,2 56,6

Af- og nedskrivninger primo 939,8 729,6 33,9 32,8

Valutakursregulering 53,2 (39,3) 0,9 (0,8)

Årets afskrivninger 394,3 206,3 10,4 5,1

Afskrivning fra tilkøbte virksomheder – 43,2 36,3 8,9

Afgang – – (18,8) (12,1)

Af- og nedskrivninger ultimo 1.387,3 939,8 62,7 33,9

Bogført værdi ultimo 7.553,3 3.005,3 48,5 22,7

13. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Servicemateriel, biler,

inventar og EDB m.v.

1999 1998 1999 1998

Anskaffelssum primo 359,4 362,7 1.813,8 1.404,7

Valutakursregulering 10,8 (9,4) 65,4 (50,9)

Tilgang 117,0 40,9 1.268,2 705,0

Afgang (352,4) (34,8) (393,9) (245,0)

Anskaffelssum ultimo 134,8 359,4 2.753,5 1.813,8

Af- og nedskrivninger primo 51,8 35,5 1.067,4 877,0

Valutakursregulering 1,3 (1,2) 37,8 (32,7)

Årets afskrivninger 6,4 4,3 334,5 245,3

Afskrivning fra tilkøbte virksomheder 14,8 1,2 562,7 185,4

Nedskrivning – 13,0 – –

Afgang (45,4) (1,0) (241,3) (207,6)

Af- og nedskrivninger ultimo 28,9 51,8 1.761,1 1.067,4

Bogført værdi ultimo 105,9 307,6 992,4 746,4

Grunde og bygninger med en bogført værdi på DKK 63 mio. (DKK 213 mio. i 1998) er stillet til sikkerhed for

prioritetsgæld på DKK 24 mio. (DKK 41 mio. i 1998).

Anlæg under opførelse omfatter visse mindre projekter.

I 1998 var nedskrivning af grunde og bygninger i resultatopgørelsen indeholdt i andre indtægter og udgifter,

netto, samt i ikke-fortsættende virksomhed efter skat.


14. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i Andre værdi- Andre

associerede papirer og tilgodehavender

virksomheder kapitalandele

1999 1998 1999 1998 1999 1998

Bogført værdi primo 8,2 9,2 29,5 28,9 65,4 53,3

Valutakursregulering 0,2 (0,1) 0,5 0,0 4,2 (3,1)

Tilgang 0,8 5,9 27,5 10,0 43,7 19,8

Nettoresultat for året 0,2 0,0 – – – –

Overført – (6,8) – 6,8 – –

Nedskrivning – – (4,8) (2,1) – –

Afgang (3,0) – (3,0) (14,1) (42,3) (4,6)

Bogført værdi ultimo 6,4 8,2 49,7 29,5 71,0 65,4

Associerede virksomheder er anført på side 83. Tilgodehavender fra associerede virksomheder andrager

DKK 0,6 mio. (DKK 0,4 mio. i 1998) og indgår i andre tilgodehavender.

15. Varebeholdninger 1999 1998

Råvarer og hjælpematerialer 30,4 13,9

Igangværende arbejder 66,2 32,8

Færdigvarer 58,0 47,9

63

154,6 94,6

16. Andre tilgodehavender

I 1998 er forudbetaling for købet af Vaktmester Kompaniet pr. 2. januar 1999 på DKK 168 mio. indeholdt i

andre tilgodehavender.

Noter til

koncernregnskabet


Noter til

koncernregnskabet

64

17. Egne aktier 1999 1998

Bogført værdi primo – –

Tilgang 78,1 –

Overført til egenkapital (78,1) –

Bogført værdi ultimo – –

Antal Pålydende % af aktieværdi

kapital

Primo – – –

Tilgang 200.000 4.000.000 0,5%

Ultimo 200.000 4.000.000 0,5%

Årets tilgang dækker forpligtelserne under 1998 aktieoptionsprogrammet til direktionen. Se note 2.

18. Egenkapital Aktie- Overkurs Reserver Minoritets- Egenkapital

ved interesser kapital

emission i alt

1998

Egenkapital primo 595,3 – 698,6 15,9 1.309,8

Valutakursreguleringer – – (83,3) (0,3) (83,6)

Tilgang af minoritetsinteresser – – – 9,0 9,0

Nettoresultat – – 210,7 12,0 222,7

Andet – – (3,5) – (3,5)

Egenkapital ultimo 595,3 – 822,5 36,6 1.454,4

1999

Egenkapital primo 595,3 – 822,5 36,6 1.454,4

Valutakursreguleringer – – 78,1 2,5 80,6

Aktieemission 160,0 2.640,0 – – 2.800,0

Medarbejderaktier 9,0 53,5 – – 62,5

Aktieemissionsomkostninger – (125,4) – – (125,4)

Egne aktier – – (78,1) – (78,1)

Reduktion af minoritetsinteresser – – – (17,8) (17,8)

Nettoresultat – – 236,6 17,3 253,9

Egenkapital ultimo 764,3 2.568,1 1.059,1 38,6 4.430,1


I juni 1999 udstedte Selskabet 8.000.000 nye B-aktier til en pris af DKK 350 pr. aktie. Kapitalforhøjelsen skete

for at finansiere akkvisitioner og for at give Koncernen finansiel styrke til fortsat at lede konsolideringen af den

del af servicemarkedet, hvor ISS har sine aktiviteter.

I juli 1999 købte Selskabet 200.000 egne aktier for at dække forpligtelsen under 1998 aktieoptionsprogrammet

(se også note 2 og note 17).

I efteråret 1999 udbød Selskabet medarbejderaktier. Dette resulterede i, at 3.593 medarbejdere i 24 lande

tegnede 449.868 B-aktier.

Tegningskursen for de udbudte B-aktier var DKK 139 pr. B-aktie, svarende til 35% af den daværende aktiekurs.

19. Andre hensættelser 1999 1998

Restrukturering af Koncernen 15,5 43,9

Arbejdsretssager 45,4 16,8

Selvforsikringsprogrammer 12,8 12,9

Integrationsomkostninger 318,4 84,5

Øvrige hensættelser 138,5 87,4

65

530,6 245,5

Hensættelserne er ikke tilbagediskonteret, da effekten heraf er uvæsentlig.

Restrukturering: Restruktureringshensættelsen relaterer sig til den restrukturering af Koncernen,

der blev offentliggjort i december 1998.

Arbejdsretssager: Hensættelsen vedrører retssager i Brasilien, Frankrig og Spanien.

Selvforsikringsprogrammer: I Storbritannien har ISS en selvrisiko på arbejdsskade- og

erhvervsansvarsforsikring. ISS UK er selvforsikret med op til £ 300.000 for arbejdsskader og

£ 150.000 for erhvervsansvarsskader.

Integrationsomkostninger: Hensættelsen indeholder primært omkostninger opstået i direkte

forbindelse med akkvisitioner.

Øvrige hensættelser: I 1999 består øvrige hensættelser af blandt andet hensættelser til retssager og

hensættelser relateret til salg af virksomheder i tidligere år.

Noter til

koncernregnskabet


Noter til

koncernregnskabet

66

20. Rentebærende gæld 1999 1998

Langfristet gæld

Revolverende lånefacilitet 2.415,4 1.956,2

Bank- og prioritetsgæld 235,8 90,2

Forpligtelser vedrørende finansiel leasing 31,8 30,4

2.683,0 2.076,8

Kortfristet del af langfristet gæld (124,7) (28,2)

2.558,3 2.048,6

Tilbagebetaling af den langfristede gæld kan opgøres som følger:

Mere end et år, mindre end to år 38,2 72,3

Mere end to år, mindre end tre år 29,4 16,0

Mere end tre år, mindre end fire år 1.391,7 16,0

Mere end fire år, mindre end fem år 913,0 1.908,7

Mere end fem år 186,0 35,6

2.558,3 2.048,6

Banklån og anden kortfristet gæld

Bank- og prioritetsgæld 882,3 641,7

Det er Koncernens politik, at dattervirksomhederne selvstændigt optager lån. Dette foregår primært i lokal valuta.

Koncernen har ingen ansvarlig lånekapital eller lån konverterbare til egenkapital.

Koncernens samlede langfristede lån pr. 31. december kan fordeles på følgende valutaer:

Andel 1999 1998

DKK 14% 28%

EUR 76% –

DEM – 56%

SEK – 2%

FRF – 1%

NOK 8% 8%

Andre 2% 5%

100% 100%


Væsentlige langfristede lån

Udløb Fast/ Næste Bogført værdi

variabel revurderingsdato

Lån 1999 1998 1999 1998

DKK 200 mio. revolverende

lånefacilitet 1)

NOK udnyttet

DKK 200 mio. revolverende

2003 Variabel 28.04.00 29.01.99 184,5 167,8

lånefacilitet

DKK 200 mio. revolverende

2003 Variabel – 13.01.99 – 186,0

lånefacilitet

DKK 1.950 mio. revolverende

2003 Variabel 21.12.00 29.01.99 200,0 150,0

lånefacilitet 1)

GBP udnyttet 2003 Variabel – N/A – 52,9

DKK udnyttet 2003 Variabel – 13.01.99 – 241,0

DEM udnyttet

DKK 150 mio. revolverende

2003 Variabel 31.03.00 14.01.99 981,8 1.158,5

lånefacilitet

DKK 900 mio. revolverende

lånefacilitet

2009 Variabel 01.12.00 – 150,0 –

EUR udnyttet 2004 Variabel 28.04.00 – 899,1 –

67

2.415,4 1.956,2

Anden prioritetsgæld 24,2 40,9

Andre banklån

Forpligtelser vedrørende

211,6 49,3

finansiel leasing 31,8 30,4

2.683,0 2.076,8

Kortfristet del af langfristet gæld (124,7) (28,2)

2.558,3 2.048,6

1) I forhold til 1998, er der overført DKK 500 mio. mellem den DKK 200 mio. revolverende lånefacilitet og den DKK

1.950 mio. revolverende lånefacilitet.

Noter til

koncernregnskabet


Noter til

koncernregnskabet

68

21. Eventualforpligtelser

Leje- og leasingydelser, udgiftsført i resultatopgørelsen, beløber sig til DKK 265 mio. (DKK 139 mio. i 1998).

De fremtidige leje- og leasingydelser med en restløbetid på mere end et år udgør pr. 31. december 1999

følgende:

Efter

Leje- og

leasing-

2000 2001 2002 2003 2004 2004 ydelser i alt

348 273 199 136 87 207 1.250

Leasingydelser vedrører operationel leasing af driftslokaler, biler og administrativt udstyr.

Kautions- og garantiforpligtelser udgør pr. 31. december 1999 DKK 10 mio. (DKK 8 mio. i 1998).

Koncernen er part i visse retssager. Det er ledelsens opfattelse, at disse (som for en stor dels vedkommende

er arbejdsretslige sager forbundet med Koncernens aktiviteter) ikke vil have væsentlig indvirkning på

Koncernens økonomiske stilling.

Som beskrevet i note 2 har Selskabet etableret aktiebaserede bonusordninger til direktionen. Pr. 31. december

1999 udgør den samlede udestående forpligtelse vedrørende disse ordninger DKK 32,0 mio. (DKK 17,4 mio. i

1998), baseret på aktiekursen ultimo. Af dette beløb er DKK 22,4 mio. dækket af egne aktier.

Koncernen har udstedt bankgaranterede arbejdsgarantier vedrørende servicekontrakter med en årlig omsætning

på DKK 147 mio. (DKK 88 mio. i 1998). Disse arbejdsgarantier er udstedt med udgangspunkt i normale

samhandelsbetingelser for servicevirksomheder. Koncernen har ikke betalt erstatning vedrørende arbejdsgarantier

i de foregående år.

ISS foretager regnskabsmæssige hensættelser til imødegåelse af eventuelle krav fra køber eller andre parter i

forbindelse med afhændelse af virksomheder. Hensættelsen er pr. 31. december 1999 efter koncernledelsens

opfattelse tilstrækkelig. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at et eller flere krav, der måtte opstå i forbindelse

med Koncernens afhændelse af virksomheder, ikke kan få en negativ indflydelse på Koncernens aktiviteter,

driftsresultat og økonomisk stilling.

Forhold vedrørende de i 1996 konstaterede regnskabsmæssige uregelmæssigheder i ISS Inc., der førte til

dattervirksomhedens afhændelse, er løbende rapporteret til de amerikanske myndigheder med henblik på

nærmere undersøgelser. Disse undersøgelser er endnu ikke afsluttet.


22. Afledte finansielle instrumenter

Valutakursrisiko

Valutarisiko kan opdeles i tre kategorier: Økonomisk, transaktion og translation.

I praksis er den økonomiske risiko for ISS minimal, idet alle ISS' konkurrenter leverer service i samme valuta

og omkostningsstruktur som ISS.

Transaktionsrisiko relateres for ISS primært til udbetalinger for royalty og udbytte i moderselskabet. Disse

udbetalinger beregnes i lokal valuta, hvilket betyder, at der eksisterer en valutakursrisiko relateret til omveksling

af disse betalinger til DKK.

Translationsrisiko er den væsentligste valutakursrisiko for ISS. Egenkapitalens translationsrisiko er sædvanligvis

ikke sikret, men generelt forsøger ISS at sikre høj gearing i dattervirksomheder via lån i lokalvaluta, hvorved

translationsrisikoen minimeres. Resultatmæssig translationsrisiko sikres i ISS i nogle tilfælde, i det omfang der er

tale om højrisikovalutaer enten permanent eller for en kortere periode.

Sikringsinstrumenterne, som Koncernen anvender, består fortrinsvis af terminskontrakter, optioner og valutaswaps.

Den kontraktmæssige værdi, markedsværdien samt urealiserede gevinster og tab er specificeret nedenfor.

Indregnede transaktioner 1999 1998

Salg af fremmed valuta på termin:

• Kontraktsmæssig værdi 3.387,5 395,3

• Handelsværdi:

Urealiserede gevinster 0,0 1,2

Urealiserede tab 8,7 0,5

Størstedelen af salget af fremmed valuta på termin pr. 31. december 1999 vedrører betalingen for købet

af Abilis. Af de urealiserede tab på DKK 8,7 mio. pr. 31. december 1999 vedrører DKK 8,5 mio. sikring af

investering i dattervirksomheder, hvilket føres direkte på egenkapitalen.

69

1999 1998

Køb af fremmed valuta på termin:

• Kontraktsmæssig værdi 447,7 230,9

• Handelsværdi:

Urealiserede gevinster 0,4 0,2

Urealiserede tab 0,2 0,3

Indregnede transaktioner vedrører balanceposter såsom tilgodehavender, gældsposter og investering i

dattervirksomheder.

Forventede fremtidige transaktioner 1999 1998

Optioner vedrørende salg af fremmed valuta

• Kontraktsmæssig værdi – 184,3

• Handelsværdi: – 7,5

Urealiserede gevinster – 0,0

Urealiserede tab – 1,9

Ultimo 1998 havde Koncernen en valutaoption til sikring af pengestrømme i Hong Kong Dollar over en 3-årig

periode frem til august 2001. Optionen udløb i august 1999, out-of-the-money.

Noter til

koncernregnskabet


Noter til

koncernregnskabet

70

Kreditrisiko

Kreditrisiko er risikoen for, at et regnskabsmæssigt tab realiseres, såfremt en part i en aftale ikke kan

opfylde sine kontraktlige forpligtelser. Koncernen har ikke væsentlig risiko vedrørende en enkelt kunde

eller samarbejdspartner. For generelt at mindske kreditrisikoen foretages løbende kreditvurderinger af

kunder og andre samarbejdspartnere.

Renterisiko

I 1999 har Koncernen anvendt afledte finansielle instrumenter for at afdække renteeksponeringen. De

anvendte instrumenter omfatter fremtidige renteaftaler, rentefutures og -optioner. Åbne positioner beregnet

ved et års varighed vedrørende fremtidige renteaftaler og renteoptioner er specificeret nedenfor. Pr. 31.

december 1999 var der ingen åbne positioner vedrørende rentefutures.

Indregnede transaktioner 1999 1998

Fremtidige renteaftaler, køb

• Kontraktsmæssig værdi 1.122,3 –

• Handelsmæssig værdi:

Urealiserede gevinster 0,2 –

Urealiserede tab 0,0 –

1999 1998

Renteoptioner

• Kontraktsmæssig værdi, købte optioner 1.076,7 –

• Kontraktsmæssig værdi, solgte optioner 537,3

• Handelsværdi: –

Urealiserede gevinster 0,3 –

Urealiserede tab 0,4 –

23. Transaktioner med nærtstående parter

Ud over normal samhandel har der i årets løb ikke været væsentlige transaktioner med nærtstående parter,

herunder væsentlige aktionærer, direktion og bestyrelse.


24. Pensionsordninger

Koncernen har forskellige tilsagnsordninger, som omfatter visse grupper af medarbejdere i forskellige dattervirksomheder.

Tilsagnsordningerne omfatter såvel ydelses- som bidragsbaserede ordninger. De ydelsesbaserede

pensionsordninger er primært baseret på anciennitet, og udbetalinger fastlægges generelt på grundlag af løn

og stilling.

Størstedelen af pensionsordningerne finansierer Koncernen gennem årlige præmiebetalinger til uafhængige

forsikringsselskaber, som er ansvarlige for pensionsforpligtelserne. I sådanne tilfælde har Koncernen ingen pensionsforpligtelse

over for medarbejdere, når de forlader Koncernen. Pensionsbidrag i forbindelse med sådanne

ordninger udgiftsføres ved afholdelsen.

Dattervirksomhederne i Norge og Sverige har uafdækkede ydelsesbaserede pensionsordninger, hvor den

aktuarmæssigt opgjorte forpligtelse indregnes i den konsoliderede balance.

Hensættelsen til forpligtelsen i Norge udgør DKK 4,1 mio. (1998: DKK 8,1 mio.). Beregningen af hensættelsen

er baseret på følgende forudsætninger: Rente 6%, lønstigningstakt 2,5%, pensionsstigningstakt 1,6% og

et forventet afkast af aktiver i ordningen på 7%. Disse forudsætninger er identiske med 1998.

I Sverige udgør hensættelsen DKK 108,9 mio. (1998: DKK 95,2 mio.) Beregningen af hensættelsen er

baseret på følgende forudsætninger: Rente 5,5%, lønstigningstakt 3% og en pensionsstigningstakt på 2%.

Disse forudsætninger er identiske med 1998.

Samlede udgiftsførte omkostninger relateret til Koncernens bidragsbaserede ordninger udgør:

71

1999 1998

Løbende driftsomkostninger 15,8 13,0

Renteudgifter 13,2 10,9

Afskrivning af overgangsforpligtelse 0,2 –

Forventet afkast af aktiver (5,4) (4,2)

Aktuarmæssig (gevinst)/tab i året, netto 0,2 (0,7)

Andre indtægter (1,6) (1,9)

Bevægelsen i de totale hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser er som følger:

22,4 17,1

1999 1998

Hensættelse primo 138,9 147,0

Uafdækkede ydelsesordninger:

Udgiftsført 22,4 17,1

Bidrag (23,5) (17,9)

Ændringer i andre hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser 56,4 (7,3)

Hensættelse ultimo 194,2 138,9

Noter til

koncernregnskabet


Noter til

koncernregnskabet

72

25. Interesser i joint ventures

Selskabet har interesser i to joint ventures. Selskabets andel i de to joint ventures nettoresultat for året og

poster i balancen er indeholdt i koncernregnskabet med følgende beløb:

1999 1998

Omsætning 66,3 –

Driftsresultat før andre indtægter og udgifter 4,6 –

Ordinært resultat før goodwillafskrivninger 3,2 –

Nettoresultat 3,0 –

Aktiver

Immaterielle anlægsaktiver 2,3

Materielle anlægsaktiver 10,4 –

Finansielle anlægsaktiver 0,1 –

Omsætningsaktiver 70,3 –

Aktiver i alt 83,1 –

Passiver

Hensættelser og langfristet gæld 14,5 –

Kortfristet gæld 16,6 –

Passiver i alt 31,1 –

26. Resultat pr. aktie

Resultat pr. aktie

Beregningen af resultat pr. aktie er baseret på ordinært resultat.

Det vejede gennemsnitlige antal ordinære aktier kan specificeres som følger:

1999 1998

Udstedte ordinære aktier primo 29.763.733 29.763.733

Aktieemission, gennemsnit 4.000.000 –

Medarbejderaktier, gennemsnit 37.489 –

Vejet gennemsnitligt antal ordinære aktier 33.801.222 29.763.733

Udvandet resultat pr. aktie

Baseret på den nuværende aktiekurs er det udvandede resultat pr. aktie identisk med resultat pr. aktie.

Den maksimale udvanding af aktier pr. 31. december 1999 udgør 1,2%.


1999 1998 1997

Indtægter, netto 226,4 138,2 117,3

Personaleudgifter (47,9) (29,5) (26,1)

Andre driftsudgifter (43,5) (43,3) (35,2)

Afskrivninger (3,7) (3,0) (3,3)

Driftsresultat før andre indtægter og udgifter 131,3 62,4 52,7

Andre indtægter og udgifter 0,3 46,9 (14,8)

Driftsresultat 131,6 109,3 37,9

Overskud fra dattervirksomheder før skat 359,1 341,3 579,0

Finansielle indtægter og udgifter, netto 25,8 (47,9) (82,4)

Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver – (2,1) –

Ordinært resultat 516,5 400,6 534,5

Skat af ordinært resultat (279,9) (177,3) (184,5)

Ordinært resultat efter skat 236,6 223,3 350,0

Ekstraordinære poster efter skat – (19,1) –

236,6 204,2 350,0

Ikke-fortsættende virksomhed efter skat 0,0 6,5 101,1

Nettoresultat 236,6 210,7 451,1

73

Resultatopgørelse

for moderselskabet

1. januar - 31. december. Beløb i DKK mio.

Note

1

2

8, 9

3

10

4

10

5

6

7, 10


74

Balance

for moderselskabet

Pr. 31. december. Beløb i DKK mio.

Note

8

9

10

Aktiver 1999 1998 1997

Immaterielle anlægsaktiver

Ombygning af lejede lokaler 3,3 2,1 –

Materielle anlægsaktiver

Biler, inventar og EDB m.v. 14,3 8,2 5,8

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder 3.384,1 1.217,6 2.674,9

Kapitalandele i associerede virksomheder – – 6,8

Andre finansielle investeringer 0,6 4,7 13,5

Finansielle anlægsaktiver i alt 3.384,7 1.222,3 2.695,2

Anlægsaktiver i alt 3.402,3 1.232,6 2.701,0

Omsætningsaktiver

Udskudt skat 3,7 10,2 –

Selskabsskat 20,4 1,1 –

Tilgodehavender hos dattervirksomheder 992,9 59,5 49,3

Andre tilgodehavender 15,7 33,7 130,0

Likvide beholdninger 4,9 161,3 0,2

Omsætningsaktiver i alt 1.037,6 265,8 179,5

Aktiver i alt 4.439,9 1.498,4 2.880,5


Passiver 1999 1998 1997

Aktiekapital 764,3 595,3 595,3

Overkurs ved emission 2.568,1 – –

Reserver 1.059,1 822,5 698,6

Egenkapital 4.391,5 1.417,8 1.293,9

Hensættelser

Andre hensættelser 15,1 45,9 72,2

Hensættelser og langfristet gæld i alt 15,1 45,9 72,2

Varekreditorer og periodeafgrænsningsposter 31,0 17,0 16,1

Selskabsskat – – 2,8

Gæld til dattervirksomheder 2,3 17,7 1.436,0

Udbytte for regnskabsåret – – 59,5

Kortfristet gæld i alt 33,3 34,7 1.514,4

Hensættelser og gæld i alt 48,4 80,6 1.586,6

Passiver i alt 4.439,9 1.498,4 2.880,5

Eventualforpligtelser

Honorar til revisorer

75

Note

11, 12

13

14

15

Balance

for moderselskabet


76

Noter til

moderselskabets regnskab

Beløb i DKK mio.

1. Indtægter, netto 1999 1998

Indtægter fra

dattervirksomheder 245,0 188,5

Betalt til dattervirksomheder (18,6) (50,3)

226,4 138,2

2. Personaleudgifter 1999 1998

Lønninger og vederlag (45,9) (28,0)

Pensionsbidrag m.v. (1,7) (1,3)

Andre udgifter til social sikring (0,3) (0,2)

(47,9) (29,5)

Vederlag til direktion udgør DKK 14,2 mio. inklusive

fratrædelsesgodtgørelser (DKK 9,9 mio. i 1998).

Honorar til bestyrelse udgør DKK 1,5 mio. (DKK 1,0

mio. i 1998). Gennemsnitligt antal ansatte udgør 45

(35 i 1998).

3. Andre indtægter og

udgifter 1999 1998

Hensættelse vedrørende ISS Inc.

Omkostninger og kompensation

relateret til undersøgelse

af problemerne

i USA, juridisk bistand,

revisionshonorar og

honorar til rådgivere

samt honorarer til banker

– 47,9

vedrørende låneaftaler – 12,0

Hensættelse til retssager – (13,0)

Andet 0,3 –

0,3 46,9

4. Finansielle indtægter

og udgifter, netto 1999 1998

Renteindtægter vedrørende

tilgodehavender i

dattervirksomheder 8,5 –

Andre renteindtægter 17,5 2,4

Finansielle indtægter 26,0 2,4

Renteudgifter vedrørende lån

fra dattervirksomheder (0,1) (37,7)

Andre renteudgifter (0,1) (12,6)

Finansielle udgifter (0,2) (50,3)

Finansielle indtægter

og udgifter, netto 25,8 (47,9)

5. Skat 1999 1998

Aktuel skat af årets resultat (45,5) 6,4

Ændring i udskudt skat

Skat af overskud fra

(6,5) 10,2

dattervirksomheder (227,9) (184,7)

Skatteudgift (279,9) (168,1)

Skatten kan opdeles i:

Skat af ordinært driftsresultat (279,9) (177,3)

Skat af ekstraordinære poster – 9,2

(279,9) (168,1)

Selskabet har betalt DKK 63,7 mio. i skat i 1999

(DKK 2,1 mio. i 1998). Den betalbare skat fordeles

forholdsmæssigt på Selskabet og de danske sambeskattede

selskaber.

6. Ekstraordinære poster

efter skat 1999 1998

Hensættelse til restrukturering

af Koncernen – (28,3)

Skat af ekstraordinære poster – 9,2

– (19,1)


7. Ikke-fortsættende virksomhed efter skat 1999 1998

Hensættelse vedrørende virksomhedssalg i tidligere år

(tilbageført i 1999) 4,8 (7,0)

Gevinst ved salg af aktier i Aaxis Ltd. – 13,5

Nedskrivning af kapitalandele i ikke-fortsættende virksomhed (4,8) –

77

0,0 6,5

8. Immaterielle anlægsaktiver

Ombygning af lejede lokaler 1999 1998

Anskaffelssum primo 2,3 –

Tilgang 1,8 2,3

Afgang – –

Anskaffelsessum ultimo 4,1 2,3

Af- og nedskrivninger primo 0,2 –

Årets afskrivninger 0,6 0,2

Afgang – –

Af- og nedskrivninger ultimo 0,8 0,2

Bogført værdi ultimo 3,3 2,1

9. Materielle anlægsaktiver

Biler, inventar og EDB m.v. 1999 1998

Anskaffelssum primo 13,4 23,9

Tilgang 10,0 7,5

Afgang (1,8) (18,0)

Anskaffelsessum ultimo 21,6 13,4

Af- og nedskrivninger primo 5,2 18,1

Årets afskrivninger 3,1 2,8

Afgang (1,0) (15,7)

Af- og nedskrivninger ultimo 7,3 5,2

Bogført værdi ultimo 14,3 8,2

Noter til

moderselskabets regnskab


Noter til

moderselskabets regnskab

78

10. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i Kapitalandele i associ- Andre finansielle

dattervirksomheder erede virksomheder investeringer

1999 1998 1999 1998 1999 1998

Anskaffelsessum primo 3.219,2 3.179,2 – 4,7 4,7 13,5

Tilgang 2.126,0 836,9 – – 0,7 –

Overført 150,6 – – (4,7) – 4,7

Afgang – (796,9) – – – (13,5)

Anskaffelsessum ultimo 5.495,8 3.219,2 – – 5,4 4,7

Værdiregulering primo (2.001,6) (504,3) – 2,1 – –

Valutakursregulering 77,3 (83,3) – – – –

Årets resultat efter skat 131,2 156,6 – – – –

Overført (150,6) – – (2,1) – 2,1

Nedskrivninger – – – – (4,8) (2,1)

Modtaget udbytte (155,0) (1.567,1) – – – –

Øvrige reguleringer (13,0) (3,5) – – – –

Værdiregulering ultimo (2.111,7) (2.001,6) – – (4,8) –

Bogført værdi ultimo 3.384,1 1.217,6 – – 0,6 4,7

11. Egne aktier 1999 1998

Bogført værdi primo – –

Tilgang 78,1 –

Overført til egenkapital (78,1) –

Bogført værdi ultimo – –

Antal Pålydende % af aktieværdi

kapital

Primo – – –

Tilgang 200.000 4.000.000 0,5%

Ultimo 200.000 4.000.000 0,5%

Året tilgang dækker forpligtelserne under 1998 aktieoptionsprogrammet til direktionen. Se note 2 i Noter til

koncernregnskabet.


12. Egenkapital Aktiekapital Reserver Egen-

A-aktier B-aktier kapital i alt

1998

Egenkapital primo 76,8 518,5 698,6 1.293,9

Valutareguleringer – – (83,3) (83,3)

Nettoresultat – – 210,7 210,7

Andet – – (3,5) (3,5)

Egenkapital ultimo 76,8 518,5 822,5 1.417,8

Aktiekapital Overkurs Reserver Egen

A-aktier B-aktier ved kapital

emission i alt

1999

Egenkapital primo 76,8 518,5 – 822,5 1.417,8

Valutakursreguleringer – – – 78,1 78,1

Aktieemission – 160,0 2.640,0 – 2.800,0

Medarbejderaktier – 9,0 53,5 – 62,5

Aktieemissionsomkostninger – – (125,4) – (125,4)

Egne aktier – – – (78,1) (78,1)

Nettoresultat – – – 236,6 236,6

Egenkapital ultimo 76,8 687,5 2.568,1 1.059,1 4.391,5

I juni 1999 udstedte Selskabet 8.000.000 nye B-aktier til en pris af DKK 350 pr. aktie. Kapitalforhøjelsen skete

for at finansiere akkvisitioner og for at give Koncernen finansiel styrke til fortsat at lede konsolideringen af den

del af servicemarkedet, hvor ISS har sine aktiviteter.

I juli 1999 købte Selskabet 200.000 egne aktier for at dække forpligtelsen under 1998 aktieoptionsprogrammet

(se også note 2 og note 17 i Noter til koncernregnskabet).

I efteråret 1999 udbød Selskabet medarbejderaktier. Dette resulterede i, at 3.593 medarbejdere i 24 lande

tegnede 449.868 B-aktier.

Tegningskursen for de udbudte aktier var DKK 139 pr. B-aktie svarende til 35% af den daværende markedskurs.

De samlede omkostninger ved kapitalforhøjelsen udgør DKK 125,4 mio., og består af omkostninger til banker

med DKK 114,9 mio., juridisk og revisionsmæssig bistand med DKK 3,2 mio. samt øvrige omkostninger

med DKK 7,3 mio.

Aktiekapitalen består af 3.840.000 A-aktier à DKK 20 pr. stk. og 34.373.601 B-aktier à DKK 20 kr. pr. stk.

Børskursen 31. december 1999 var DKK 440 for A-aktier og DKK 497 for B-aktier. Arbejdsmarkedets

Tillægspension (ATP), Fidelity Investment, Capital Group, Unidanmark A/S, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)

og Codan Forsikring ejede hver ved udgangen af 1999 mere end 5% af Selskabets aktiekapital eller den til

aktiekapitalen knyttede stemmeret.

Pr. 31. december 1999 ejede bestyrelse og direktion i alt 6.356 A-aktier og 21.291 B-aktier.

79

Noter til

moderselskabets regnskab


Noter til

moderselskabets regnskab

80

13. Hensættelser 1999 1998

Restrukturering af Koncernen – 22,2

Virksomhedssalg og retssager 11,3 20,0

Andre hensættelser 3,8 3,7

Hensættelserne er ikke tilbagediskonteret, da effekten heraf er uvæsentlig.

15,1 45,9

14. Eventualforpligtelser

Selskabet har udstedt arbejdsgarantier for dattervirksomheder for rengøringskontrakter med en årlig omsætning

på DKK 194 mio. (DKK 345 mio. i 1998). Disse arbejdsgarantier er udstedt som led i et normalt forretningsforløb

som moderselskab for rengøringsselskaber. Visse arbejdsgarantier har ikke en øvre grænse.

Selskabet har ikke betalt nogen kompensation i henhold til sådanne arbejdsgarantier i de foregående år.

Som beskrevet i note 2 i Noter til koncernregnskabet har Selskabet etableret aktiebaserede bonusordninger

til direktionen. Pr. 31. december 1999 udgør den samlede udestående forpligtelse DKK 32,0 mio. (DKK 17,4

mio. i 1998), baseret på aktiekursen ultimo. Af dette beløb er DKK 22,4 mio. dækket af egne aktier.

Fremtidige betalinger vedrørende operationel leasing udgør DKK 17 mio. (DKK 19 mio. i 1998).

Selskabet hæfter solidarisk sammen med øvrige sambeskattede danske selskaber for skat af sambeskatningsindkomsten.

15. Honorar til revisorer 1999 1998

Revisionshonorar:

KPMG 1,2 0,8

Deloitte & Touche 0,4 0,3

1,6 1,1

Andre ydelser end revision:

KPMG 3,1 0,7

Deloitte & Touche 0,5 –

3,6 0,7


81

Køb og salg af

virksomheder

I 1999 har Koncernen foretaget 32 virksomhedsopkøb: Årlig

Måned for omsætning Antal med-

Selskab Servicesegment Land overtagelse Andel DKK mio. 1 ) arbejdere1 )

Vaktmester Kompaniet A/S Ejendomsservice Norge Jan 99 100% 117 200

Ridgeway Cleaning Services Ltd. Rengøring Storbritannien Jan 99 100% 26 300

Alfa Service Senter a.s. Rengøring Norge Feb 99 100% 8 58

Høytrykksvakta AS Industriservice Norge Feb 99 Activities 5 6

Tallberg’s Kiinteistöpalvelut Ejendomsservice Finland Marts 99 Activities 10 50

G.W. Garavaglia Wash Srl Rengøring Italien Marts 99 100% 32 225

Albertslund Kloakservice Aps Industriservice Danmark April 99 100% 67 60

Ergio Group Levnedsmiddelservice og rengøring Spanien April 99 100% 118 1.300

Swirl Holdings Ltd. Trafikservice Storbritannien April 99 100% 129 2.100

Svalbard Rengjøringsbyrå AS Rengøring Norge April 99 100% 2 9

Gävle Sanering AB Industriservice Sverige Maj 99 100% 39 57

Arctic Caterings ApS Cateringservice Grønland Maj 99 Activities 20 32

Økodan ApS Ejendomsservice Danmark Maj 99 50% 12 15

DATEA Ejendomsservice Danmark Maj 99 Activities 24 60

Cleaning Partnersystem N.V. Hospitalsservice Belgien Maj 99 100% 46 300

Ateriaali Omsorgsservice Finland Maj 99 55.3% 10 28

BioTec Reinigungstechnik AG Ejendomsservice Schweiz Juli 99 100% 2 4

Grupo NECA S.A. Omsorgs- og trafikservice Spanien Juli 99 100% 250 2.800

Abilis Juli 99 100% 5.225 50.000

– heraf Multi service Frankrig 2.840

Multi service Holland 1.671

Multi service Belgien 674

Multi service Spanien 40

Antac SARL Industriservice Frankrig Aug 99 100% 13 26

Ashmoret (1968) Ltd. Rengøring Israel Aug 99 50% 124 3.822

Friaborg AB Omsorgsservice Sverige Sept 99 100% 9 26

Amex Participation SA Rengøring og specialservices Frankrig Okt 99 100% 331 2.500

ABC S.A. og Hygiene Plus SARL Rengøring og specialservices Frankrig Okt 99 100% 47 500

Chalk Cleaning AS

Suomen Laatutakuu Tulossiivous Oy,

Turun Laatutakuu Siivous Oy og

Specialservices Norge Okt 99 100% 148 885

Suomen Laatutakuujärjestelmät Oy Rengøring Finland Nov 99 100% 26 235

ServeringsPartner Norge AS

Renholdservice Notodden AS og

Industriservice Norge Nov 99 50% 49 137

Renholdservice Rjukan AS Rengøring og industriservice Norge Nov 99 Activities 8 60

Prolim Serviços Ltda. Industri- og specialservice Brasilien Dec 99 100% 147 4.000

Blue Ribbon Rengøring Storbritannien Dec 99 100% 180 3.000

Trondheim Vaktmester Selskab AS Ejendomsservice Norge Jan 00 100% 10 27

Franke–Dienst–Group Hospitalsservice Tyskland Jan 00 100% 115 1.200

I alt 7.349 74.022

1) Approksimerede tal baseret på tilgængelig information på købstidspunktet.


82

ISS dattervirksomheder,

joint ventures og

associerede virksomheder

Pr. 31. december 1999

Dattervirksomhed ISS andel

Abilis Cemstobel-companies Belgien 100%

Abilis Maintenance S.A.-N.V. Belgien 100%

CPS N.V. Belgien 100%

ISS Airport Services S.A.-N.V. Belgien 100%

ISS Europe N.V. Belgien 100%

ISS Food S.A.-N.V. Belgien 100%

ISS Healthcare Services S.A.-N.V. Belgien 100%

ISS Industrie S.A.-N.V. Belgien 100%

ISS Servisystem Belgium S.A.-N.V. Belgien 100%

ISS Servisystem Com.e Ind. Ltda. Brasilien 100%

ISS Sulamericana Commercial Ltda. Brasilien 100%

Prolim Serviços Ltda. Brasilien 100%

ISS Thomas Cowan Sdn. Bhd. Brunei 50%

Albertslund Kloak Service ApS Danmark 100%

Albertslund TV-inspektion ApS Danmark 100%

Enviru A/S Danmark 75%

ISS Asia A/S Danmark 100%

ISS Danmark A/S Danmark 100%

ISS Data A/S Danmark 100%

ISS Europe A/S Danmark 100%

ISS Finans A/S Danmark 100%

ISS Funding A/S Danmark 100%

ISS Grønland A/S Danmark 50%

ISS Nordic A/S Danmark 100%

ISS Overseas A/S Danmark 100%

ISS Siivouspalvelut Oy Finland 100%

ISS Suomi Oy Finland 100%

Yhdyshuolto Oy Finland 100%

Amex Participation SA Frankrig 100%

ISS – Abilis SAS Frankrig 100%

ISS CGS Group Frankrig 100%

ISS France SAS Frankrig 100%

NCI Abilis Frankrig 100%

NCI Rhones Alpes SAS Frankrig 100%

Qualitec SAS Frankrig 100%

TMG SAS Frankrig 100%

ISS Servisystem S.A. Grækenland 100%

Abilis Cemsto BV Holland 100%

Abilis Eijssink BV Holland 100%

Abilis Holland Partners BV Holland 100%

Abilis Van Heusden BV Holland 100%

Abilis Tecso BV Holland 100%

Abilis ZDG BV Holland 100%

ISS Food B.V. Holland 100%

ISS Hospital Service B.V. Holland 100%

ISS Servisystem B.V. Holland 100%

Stuyves BV Holland 100%

ISS ESGO Services Ltd. Hong Kong 100%

Dattervirksomhed ISS andel

ISS Mediclean (HK) Ltd. Hong Kong 100%

ISS Sanitation Services (HK) Ltd. Hong Kong 100%

ISS Servisystem (HK) Ltd. Hong Kong 100%

Reliance Airport Cleaning Services Ltd. Hong Kong 100%

PT ISS Servisystem Indonesien 100%

ISS Contract Cleaners Ltd. Irland 100%

ISS Robustelli Srl Italia Italien 100%

G.W. Garavaglia Wash Srl Italien 100%

ISS Elltech spol.s.r.o. Kroatien 80%

ISS Servisystem Luxembourg S.A. Luxembourg 100%

ISS Asia Sdn. Bhd. Malaysia 100%

ISS Servisystem Sdn. Bhd. Malaysia 30%

Reliance Suci Environmental Sdn. Bhd. Malaysia 100%

ISS Norge A/S Norge 100%

Renva A/S Norge 100%

Sporty Skadeservice A/S Norge 85%

Telenor Renhold og Kantiner A/S Norge 49%

Vaktmester Kompagniet A/S Norge 100%

ISS Multi Service Sp.z.o.o. Polen 80%

ISS Servisystem Lda. Portugal 100%

ISS Airport Multiservice A.G. Schweiz 50%

ISS Airport Multiservice S.A. Schweiz 50%

ISS Commultiservice A.G. Schweiz 80%

ISS Food Hygiene Services A.G. Schweiz 100%

ISS Holding S.A. Schweiz 100%

ISS Hospital Service A.G. Schweiz 100%

ISS Servisystem A.G.

LSS-Swissport Luggage Sorting

Schweiz 100%

System A.G. Schweiz 50%

ISS ESGO Pte. Ltd. Singapore 100%

ISS Greenfingers Pte. Ltd. Singapore 100%

ISS Hospital Support Services Pte. Ltd. Singapore 100%

ISS Sanitation Services Pte. Ltd. Singapore 100%

ISS Servisystem Pte. Ltd. Singapore 100%

ISS Servisystem spol.s.r.o. Slovakiet 100%

ISS Servisystem d.o.o. Slovenien 100%

Asnets Espana Spanien 100%

Grupo Ergio Spanien 100%

Grupo Neca Spanien 100%

ISS Higiene Industrial S.L. Spanien 100%

Airspeed Hygiene Systems Ltd. Storbritannien 100%

Blue Ribbon Group PLC Storbritannien 100%

ISS Cleaning Services Ltd. Storbritannien 100%

ISS Food Hygiene Ltd. Storbritannien 100%

ISS London Ltd. Storbritannien 100%

ISS Mediclean Ltd. Storbritannien 100%

ISS Scotland Ltd. Storbritannien 100%

ISS Servisystem Ltd. Storbritannien 100%


Dattervirksomhed ISS andel

ISS Transport Services Ltd. Storbritannien 100%

ISS UK Ltd. Storbritannien 100%

Ridgeway Cleaning Services Ltd. Storbritannien 100%

Swirl Holdings Ltd. Storbritannien 100%

Gävle Sanering AB Sverige 100%

ISS Care Service AB Sverige 100%

ISS Sverige AB Sverige 100%

Norrköping Fabriks- och Industrisanering AB Sverige 100%

International Servex Cleaning Co. Ltd. Thailand 100%

ISS ESGO Co. Ltd. Thailand 100%

Reliance Environmental Services Co. Ltd. Thailand 100%

ISS Harvilla spol.s.r.o. Tjekkiet 100%

Care GmbH

Dr. Harren Gebäudereinigung GmbH

Tyskland 100%

& Co. KG

Dr. Harren Gebäudereinigung GmbH

Tyskland 100%

& Co. KG Tyskland 100%

Gebäudereinigung Jörg Lenz Gmbh Tyskland 100%

Ibing Beteiligungs-GmbH & Co. KG Tyskland 100%

ISS Food Hygiene Service GmbH Tyskland 100%

ISS Gebäudeservice OHG Tyskland 100%

ISS Gebäudeservice Holding GmbH Tyskland 100%

ISS Hansa GmbH Tyskland 100%

ISS-NWG Holding GmbH Tyskland 100%

Klaus Harren Messereinigungs & Co. KG

NWG Klinik und Gebäudedienste Gmbh

Tyskland 100%

& Co. KG Tyskland 66%

NWG Klinik-Entsorgung GmbH & Co. KG

NWG Klinikdienste-Reinigung-Service

Tyskland 60%

GmbH & Co., Berlin

NWG Klinikdienste-Reinigung-Service

Tyskland 66 2/3%

GmbH & Co., Freiburg

NWG Klinikdienste-Reinigung-Service

Tyskland 66 2/3%

GmbH & Co., Hannover

NWG Klinikdienste-Reinigung-Service

Tyskland 66 2/3%

GmbH & Co., München

NWG Neue Wirtschaftsdienst GmbH &

Tyskland 100%

Co. KG

NWG Neuer Wirtschafts- und

Tyskland 100%

Gebäudeservice Sachsen GmbH Tyskland 100%

83

Dattervirksomhed ISS andel

NWG Wäscheservice GmbH & Co. KG Tyskland 100%

SAH GmbH – Group

SRD Service- und Reinigungs-Gesellschaft

Tyskland 100%

Duisburg GmbH Tyskland 50%

ISS Servisystem Kft. Ungarn 100%

ISS Airest GesmbH Østrig 51%

ISS Central Europe Holding GesmbH Østrig 100%

ISS Servisystem GesmbH Østrig 77%

Joint ventures

ISS-Ashmoret Ltd. Israel 50%

M.A.SH Machatz Agencies (1997) Ltd. Israel 50%

Abans Environmental Services (PT) Ltd. Sri Lanka 50%

Associerede virksomheder

ISS dattervirksomheder,

joint ventures og

associerede virksomheder

Beijing ESGO Xin Sha Building

Services Co. Ltd. Kina 50%


84

Hoved- og nøgletal for Koncernen

1992-1999

Beløb i Euro

Hovedtal 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

Omsætning 2.662 1.855 1.584 1.443 1.236 1.082 1.110 1.123

Driftsresultat 1) 137 99 86 74 54 49 56 55

Nettoresultat 32 28 61 (249) 3 43 55 25

EVA 2) 35 31 24 – – – – –

Sustainable cash flow 2) 51 59 48 39 42 26 29 68

Samlet balancesum 1.838 961 627 624 821 774 782 695

Goodwill 1.015 404 217 229 239 188 168 178

Egenkapital i alt 596 195 176 120 366 384 298 260

Rentebærende gæld, netto 2) 410 255 45 91 90 73 192 81

Deklareret udbytte – – 8 – 9 9 7 6

Nøgletal 2)

Resultat pr. aktie, EUR

Resultat efter skat pr. aktie før

0,93 1,25 1,11 0,46 0,89 0,67 0,91 0,83

goodwillafskrivninger, EUR

Sustainable cash flow

2,48 2,20 1,78 1,09 1,44 1,11 1,36 1,37

pr. aktie, EUR 1,51 1,99 1,61 1,31 1,40 0,95 1,12 2,63

Udbytte pr. aktie, EUR – – 0,27 – 0,30 0,30 0,27 0,23

Egenkapitalens andel, % 32,4 20,3 28,1 19,3 44,5 49,7 38,1 37,4

Rentedækning 3) 7,98 9,41 11,94 7,31 – – – –

Gennemsnitligt antal aktier, mio. 33,80 29,76 29,76 29,76 29,76 27,10 25,97 21,64

Børsnoterede aktiekurser,

ultimo året

A-aktier, EUR 59 52 32 20 18 22 31 27

B-aktier, EUR 67 57 34 21 17 22 31 26

Markedsværdi, EUR mio. 2.523 1.672 997 613 507 660 794 558

Antal medarbejdere

ultimo året 216.700 137.800 106.600 103.400 96.650 78.300 79.000 84.900

Valutakursen pr. 31. december 1999 er anvendt (EUR/DKK=7.44).

Note: Regnskabet er revideret og udarbejdet efter samme principper som sidste år. Sammenligningstal for 1992-1996 er eksklusive ISS Inc.

Præsentationen af visse poster i balancen er ændret. Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser er præsenteret brutto efter modregning mellem udskudte

skatteaktiver og -forpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Sammenlignings-, hoved- og nøgletal er tilpassede.

1) Før andre indtægter og udgifter.

2) Se side 86 for definitioner.

3) Rentedækning for årene før 1996 er udeladt som følge af manglende sammenlignelighed.


Hovedtal 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

Omsætning 19.802 13.801 11.782 10.738 9.198 8.053 8.259 8.355

Driftsresultat 1) 1.021 735 639 553 405 364 413 411

Nettoresultat 237 211 451 (1.856) 20 323 406 188

EVA 2) 261 227 176 – – – – –

Sustainable cash flow 2) 381 440 356 290 309 192 216 508

Samlet balancesum 13.673 7.149 4.667 4.644 6.108 5.754 5.819 5.172

Goodwill 7.553 3.005 1.614 1.703 1.777 1.399 1.249 1.323

Egenkapital i alt 4.430 1.454 1.310 894 2.721 2.859 2.219 1.933

Rentebærende gæld, netto 2) 3.050 1.897 338 678 670 545 1.429 600

Deklareret udbytte – – 60 – 66 66 52 43

Nøgletal 2)

Resultat pr. aktie, DKK

Resultat efter skat pr. aktie før

6,91 9,28 8,29 3,41 6,61 4,95 6,76 6,21

goodwillafskrivninger, DKK

Sustainable cash flow

18,41 16,37 13,28 8,10 10,69 8,28 10,10 10,16

pr. aktie, DKK 11,27 14,78 11,96 9,75 10,39 7,08 8,31 19,58

Udbytte pr. aktie, DKK – – 2,00 – 2,20 2,20 2,00 1,70

Egenkapitalens andel, % 32,4 20,3 28,1 19,3 44,5 49,7 38,1 37,4

Rentedækning 3) 7,98 9,41 11,94 7,31 – – – –

Gennemsnitligt antal aktier, mio. 33,80 29,76 29,76 29,76 29,76 27,10 25,97 21,64

Børsnoterede aktiekurser,

ultimo året

A-aktier, DKK 440 390 237 149 132 165 231 201

B-aktier, DKK 497 422 251 154 126 165 227 190

Markedsværdi, DKK mio. 18.773 12.437 7.417 4.564 3.773 4.911 5.911 4.149

Antal medarbejdere

ultimo året 216.700 137.800 106.600 103.400 96.650 78.300 79.000 84.900

Note: Der henvises til kommentarer på side 84

Hoved- og nøgletal for Koncernen

1992-1999

Beløb i danske kroner

85


86

Definitioner af

Nøgletal

Sustainable cash flow =

Rentebærende gæld,netto =

Resultat pr. aktie, DKK =

Resultat efter skat før

goodwillafskrivninger, =

pr. aktie, DKK

Sustainable cash flow

pr. aktie, DKK =

Udbytte pr. aktie, DKK =

Gældsandel =

Egenkapitalens andel

af aktivsummen, % =

Rentedækning =

Economic Value Added (EVA ® ),DKK =

Cash flow fra driften minus afskrivninger

Langfristet gæld + kortfristet del af langfristet gæld

+ banklån og anden gæld – likvide beholdninger

Ordinært resultat x f

Gennemsnitligt antal aktier

Ordinært resultat før goodwillafskrivning x f

Gennemsnitligt antal aktier

Sustainable cash flow x f

Gennemsnitligt antal aktier

Deklareret udbytte pr. aktie x f

Rentebærende nettogæld

Rentebærende nettogæld + markedsværdi af aktiekapitalen

Egenkapital i alt x 100

Aktiver i alt

Driftsresultat før andre indtægter og udgifter

Rente indtægt / (udgift), netto

NOPAT – kapitalomkostninger

NOPAT = Driftsresultat, netto, efter skat

Kapitalomkostninger = Investeret kapital x

kapitalens forrentningskrav

Kapitalens forrentningskrav = Vægtede gennemsnitlige

kapitalomkostninger i % (WACC)

Justeringsfaktor (f)

benyttes, når eksisterende aktionærer tilbydes aktier til en tegningskurs,

der ligger under den på tilbudstidspunktet gældende markedskurs.

Justeringsfaktoren skal benyttes til udregning af sammenligningstal for

indtjening, likviditet og udbytte pr. aktie for årene forud for tilbuddet.

Justeringsfaktoren udgør 0,8333 for 1992 og 1,0 for øvrige år.

Definitionen af visse nøgletal er ikke i overensstemmelse med definitionerne

fastlagt af Den Danske Finansanalytikerforening. De her anvendte

definitioner vurderes at være mere hensigtsmæssige for ISS.


Belgien

ISS Servisystem S.A.-N.V.

Steenstraat 20, bus 1

B-1800 Vilvoorde (Koningslo)

Tlf.: +32 2 263 66 11

Fax: +32 2 263 66 12

Landechef: Marc Descheemaecker

Brasilien

ISS Sulamericana Comercial S/C Ltda.

Estrada de Ressaca 960,

Caixa Postal 29

06844-900-Embu-Sp, São Paulo

Tlf.: +55 11 7961 6355

Fax: +55 11 494 5836

Landechef: Rosalvo N. Lima

Brunei

ISS Thomas Cowan Sdn. Bhd.

1A, Bangunan Menglait 1

Mile 2, Jalan Gadong, B.S.B. BE3919

Negara Brunei Darussalam

Tlf.: +673 2 446 497

Fax: +673 2 446 498

Landechef: Jose F. Robles III

Danmark

ISS Danmark

Rentemestervej 62

DK-2400 København NV

Tlf.: +45 38 17 17 17

Fax: +45 38 33 12 11

Landechef: Sven Ipsen

Finland

ISS Suomi Oy

Laulukuja 6

FIN-00421 Helsingfors

Tlf.: +358 205 155

Fax: +358 205 150 155

Landechef: Matti Kyytsönen

Frankrig

ISS Abilis France

65-67, rue Ordener

F-75018 Paris

Tlf.: +33 1 44 92 48 48

Fax: +33 1 44 92 48 00

Landechef: Hubert Boisson

Grækenland

ISS Servisystem s.a.

4, Amaroussiou-Halandriou

GR-15125 Maroussi

Tlf.: +30 1 619 6461-4

Fax: +30 1 619 6460

Landechef: Xenophon A. Digenis

Holland

ISS Nederland

Atoomweg 464-466

NL-3542 AB Utrecht

Tlf.: +31 30 242 43 00

Fax: +31 30 241 13 13

Landechef: Rob van Holten

Hong Kong SAR

ISS Servisystem (HK) Ltd.

9/F Stelux House

698 Prince Edward Road East

San Po Kong, Kowloon

Tlf.: +852 2621 4333

Fax: +852 2621 5260

Landechef: Gregory Rooke

Indonesien

PT. ISS Servisystem

Komplek Mahkota Mas, Blok E/1

JI. M.H. Thamrin

Cikokol, Tangerang-15117

Tlf.: +62 21 554 5753

Fax: +62 21 554 5754

Landechef: Houtman Simanjuntak

Irland

ISS Ireland Ltd.

11/13 Malpas St.

Dublin 8

Tlf.: +353 1 453 7711

Fax: +353 1 453 7870

Landechef: David Healy

Island

ISS Iceland

Sídumúla 23

IS-108 Reykjavik

Tlf.: +354 533 5000

Fax: +354 533 5330

Israel

ISS-Ashmoret Ltd.

26 Hamasger St.

52157 Tel Aviv

Tlf.: +972 3 689 9292

Fax: +972 3 639 7374

Landechef: Doron Sapir

Italien

ISS Robustelli s.r.l. Italia

Viale Aguggiari 178

I-21100 Varese

Tlf.: +39 0332 22 77 06

Fax: +39 0332 22 43 67

Landechef: Giuliano Robustelli

Kina

ISS ESGO

Beijing ESGO-Xin Sha Building Services

Co. Ltd.

5A CITIC Building

19 Jiangoumenwai Dajie

Beijing 10004

Tlf.: +86 10 8526 3320

Fax: +86 10 6501 0978

Landechef: Yuan Yong

Luxembourg

ISS Luxembourg S.A.

Rue des Muguets 2

L-2167 Luxembourg

Tlf.: +352 42 46 201

Fax: +352 42 46 2020

Landechef: Olivier Fenaux

Malaysia

ISS Servisystem Sdn. Bhd.

No. 1 Jalan 2/118B,

Desa Tun Razak, Cheras

56000 Kuala Lumpur

Tlf.: +60 3 973 1282

Fax: +60 3 973 1281

Landechef: Terry Kong

Norge

ISS Norge a.s.

Ulvenveien 83

Postboks 132 Økern

N-0509 Oslo

Tlf.: +47 2288 5000

Fax: +47 2288 5120

Landechef: Bjørn Nilsen

Polen

ISS Multiservice Sp.z.o.o.

Ul. Kasprzaka 29/31

PL-01-234 Warszawa

Tlf.: +48 22 817 2135-36

Fax: +48 22 836 1601

Landechef: Adam Szymczyk

87

Adresser

Februar 2000


Adresser

Februar 2000

88

Portugal

ISS Servisystem Lda.

Rua Moinho da Barrunchada,

4/1ºDt. Carnaxide

P-2795 Linda-a-Velha

Tlf.: +351 1 424 6798

Fax: +351 1 424 6799

Landechef: Luis Andrade

Rusland

NWG-RUS GmbH

Alabjana 25,

125252 Moskva

Tlf.: +7 095 198 8651

Fax: +7 095 198 3590

Landechef: Andrei Ignatow

Schweiz

ISS Holding AG

Talackerstrasse 5

Box 1733

CH-8065 Zürich-Glattbrugg

Tlf.: +41 1 874 18 18

Fax: +41 1 874 18 19

Landechef: Romano Spadaro

Singapore

ISS Servisystem Pte. Ltd.

315 Outram Road #04-09

Tan Boon Liat Building

Singapore 169074

Tlf.: +65 227 9711

Fax: +65 225 8340

Landechef: C.C. Woon

Slovakiet

ISS Servisystem spol s.r.o.

L´ycejná č. 1

SK-811 03 Bratislava

Tlf.: +421 7 5441 1408

Fax: +421 7 5441 0232

Landechef: Honor Ilavsky

Slovenien

ISS Servisystem d.o.o.

Kopitarjeva 5

SI-2000 Maribor

Tlf.: +386 62 220860

Fax: +386 62 2208638

Landechef: Bojan Rajtmajer

Spanien

ISS European Cleaning Systems S.A.

Fedanci 8-10

E-08190 Sant Cugat del Valles

Tlf.: +34 935 903 060

Fax: +34 936 755 220

Landechef: Joaquim Borrás

Sri Lanka

ISS Abans Environmental

Services (PT) Ltd.

141 Kirula Road

Colombo 05

Tlf.: +94 1 500 631

Fax: +94 1 590 555

Landechef: Rusi Pestonjee

Sverige

ISS Sverige AB

Årstaängsvägen 25

Box 42071

S-126 13 Stockholm

Tlf.: +46 8 681 6000

Fax: +46 8 681 0069

Landechef: Arne Pedersen

Thailand

ISS ESGO Co. Ltd.

92/9 Moo 7, Phaholyothin Road

Anusowaree, Bangkhen

Bangkok 10220

Tlf.: +66 2 552 5015

Fax: +66 2 552 1260

Landechef: Theinsiri Theingviboonwong

Tjekkiet

ISS Ceska Republika spol s.r.o.

Budejovicka 5

CZ-140 00 Prague 4

Tlf.: +420 2 6112 2241

Fax: +420 2 6112 2481

Landechef: Ivo Glazar

Tyrkiet

NWG Service A.S.

8. Gazeteciler Sitesi, A6 Blok No.4

80620 Levent / Istanbul

Tlf.: +90 212 2796197

Fax: +90 212 2698516

Landechef: Özgür Pala

Tyskland

ISS-NWG Holding GmbH

Keniastrasse 24

D-47269 Duisburg

Tlf.: +49 203 99 82 0

Fax: +49 203 99 82 222

Landechef : Dietz Dornbach

Ungarn

ISS Servisystem Kft.

Gubasci ut. 6

H-1097 Budapest

Tlf.: +36 1 216 3948

Fax: +36 1 216 3947

Landechef: János Orbán

Storbritannien

ISS UK Ltd.

44-50 Bath Road

Hounslow

Middlesex TW3 3EB

Tlf.: +44 181 569 6080

Fax: +44 181 569 6607

Landechef: Kevin Mahoney

Østrig

ISS Servisystem GmbH

Brünner Strasse 85

A-1210 Wien

Tlf.: +43 1 291110

Fax: +43 1 2901473

Landechef: Michael Maximilian


© 2000

ISS-INTERNATIONAL SERVICE SYSTEM A/S

DESIGN OG PRODUKTION: DESIGNGRAFIK, KØBENHAVN

FOTO: DENNIS ROSENFELDT M.FL.

PREPRESS: DANSK KLICHÉ, KØBENHAVN

TRYK: SALOPRINT, KØBENHAVN


ISS-International Service System A/S

Bredgade 30

DK-1260 København K

Danmark

Telefon: +45 38 17 00 00

Telefax: +45 38 17 00 11

E-mail: info@iss-group.com

Hjemmeside: www.iss-group.com

CVR 10 16 16 14

More magazines by this user
Similar magazines