nye gn-headset erobrer rampelyset nye gn-headset ... - GN Store Nord

gn.com

nye gn-headset erobrer rampelyset nye gn-headset ... - GN Store Nord

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS 1

06

AGASINET

NYE GN-HEADSET

EROBRER RAMPELYSET

NY MARKEDSFØRINGSSTRATEGI FOR HØREAPPARATER – SIDE 6

“TALK SMART. GO WIRELESS” – NYE KONTORHEADSET FRA GN NETCOM – SIDE 14

JABRA OG STJERNERNE – SIDE 20

På verdens største elektronikmesse

CeBIT stod det klart, at GN fortsat

har det bredeste og nyeste udvalg

af headset – side 22


Væksten fortsætter

LEDER

2

INDHOLD

3 Rejsende i forretningsudvikling

4 Kan du høre, hvad jeg siger?

4 Vind i sejlene på det

amerikanske kontormarked

6 Brølende produktlanceringer

7 IP er blevet mainstream

8 Høreapparater via Danmark

8 Flere produkter fra Kina

10 Medarbejdernes nye hovedkontor

12 Billet til en international karriere

14 Mere frihed til at skabe forretning

14 Lyd fl ytter bjerge

16 Bluetooth® på begge ører

16 GN Mobile spiller op til dans

18 Klar til optagelse

20 Jack, Jennifer og Jabra

22 På GN-territorium i Hannover

24 Bo lokalt, arbejd globalt

GN Magasinet 1 l 06

GN’s fremgang fortsætter i 2006 med en omsætningsstigning

på 20% til mindst DKK 8 mia. og en vækst i

EBITA på næsten 15% til DKK 1 mia. Markedsforholdene

er gode, men vi investerer også meget i fremtiden. I 2005

blev salgs-, markedsførings- og udviklingsafdelingerne

styrket med næsten DKK 300 mio. I 2006 øges de med

DKK 500 mio.

Udbygning af Hello Direct har allerede nu givet et godt

afkast i form af et omsætningsspring på 44% i 2005.

Omvendt vil de næsten 100 nye udviklingsmedarbejdere

først give et afkast om et, to eller tre år.

2006 vil ligesom 2005 byde på store udfordringer. Væksten

skal forbedres inden for høreapparater, så vi igen

kan øge GN’s markedsandel. Forudsætningerne er ved

at være på plads med branchens stærkeste produktportefølje,

og årets første lanceringer – ReSound Pixel og

ReSound Plus5. Produktudviklingen er god, og GN vil i

2006 sætte introduktionsrekord!

Den forventede vækst inden for Mobile headset på ca.

35% øger presset på supply chain, der har indledt en

forandringsproces. Den skal sikre en bedre opgavefordeling

mellem GN’s underleverandører og egenproduktion.

Højvolumenprodukterne skal fremstilles eksternt, og de

mindre serier med store udsving over året og mange

varianter skal produceres internt. Det er en stor opgave

10

I løbet af sommeren 2006 fl ytter

Nyt GN-hovedkontor

de første 750 medarbejdere ind i GN’s

nye hovedkontor.

at sikre den daglige drift, samtidig med at produktionen

omstilles.

Contact Center & Offi ce headset skal gentage succesen

fra USA i Europa, hvor væksten synes at være opadgående.

Markedet for kontorheadset, der udgør ca. 70%

af GN’s CC&O-omsætning, ventes at udvise vækstrater

på 20-30% de kommende år. Fastholder GN markedsandelen

på 35%, kan omsætningen mere end fordobles

over de kommende fem år. Derfor skal supply chain for

headset forbedres.

”Cash is king” er et gammelt mundheld fra Wall Street,

som også GN er underlagt. GN mistede lidt af grebet om

cash fl ow sidste år, hvor arbejdskapitalen steg mere end

omsætningen. I år skal den nedbringes til under 20% af

omsætningen.

Forudsætningen for at GN kan nå sine mål er, at de nye

medarbejdere hurtigt integreres. Det stiller store krav til

de gamle GN’ere, som for manges vedkommende kun

har været ansat ganske få år. GN er således på én og

samme tid en gammel virksomhed fra 1869 og en ny

virksomhed fra 2003, hvor mange processer endnu ikke

er optimeret.

Jørn Kildegaard

Iøjnefaldende markedsføring

Markedsføringen af de to nye

midtersegment apparater ReSound Pixel og

ReSound Plus5 fortsætter den iøjnefaldende

6

stil, som kendetegnede introduktionen af

ReSound Metrix.

20

Jack, Jennifer og Jabra

Jabra går nye veje i markedsføringen

i 2006 og lægger øget vægt på PR

og brugen af produktplacering og

opinionsdannere.


Rejsende i forretningsudvikling

Kalenderplanlægning og prioritering af tiden er to af de vigtigste værktøjer for Inna Fadyeyeva. Hun er

business development manager i Beltone Canada og har til opgave at rådgive og coache alle Beltones

høreapparatforhandlere, spredt over fem tidszoner i det knap 10 mio. kvadratkilometer store land.

Inna Fadyeyeva er uddannet

øjenlæge fra

Ukrainian State Medical

University i Kiev. Hun

har bl.a. praktiseret som

øjenlæge i fi re år og været

medical director for

MDM Pharmaceuticals

Ltd. i England i fi re år,

inden hun i 2001 kom til

Beltone Canada.

FAKTA OM CANADA

33 mio. indbyggere.

Det anslås, at ca. 3,5 mio. har

et høretab, men at kun godt

20% benytter et høreapparat.

Hvert år sælges ca. 250.000

høreapparater i Canada.

FORRETNINGSUDVIKLING

”Min opgave er enkel: At hjælpe Beltones forhandlere

med forretningsudvikling samt udbygge vores relationer

til sundhedssektoren, navnlig øre-næse-hals-lægerne.

Den store udfordring er tiden,” fortæller Inna Fadyeyeva.

Eksternt øje

Beltone har i dag 22 eneforhandlere. De har tilsammen

godt 40 permanente høreklinikker i de større byer

og mere end 100 ad hoc-klinikker i landområderne.

Inna Fadyeyeva har som mål at besøge hver forhandler

mindst to gange om året, så det giver mange rejsedage.

Over halvdelen af tiden er hun “i marken”.

”Besøgene hos forhandlerne giver mig en god føling

med markedet og med forhandlernes udfordringer i

hverdagen. Som ’rejsende konsulent’ har jeg fordelen af

at kunne se på tingene udefra. Samtidig kan jeg benchmarke

de enkelte forhandleres og klinikkers resultater i

forhold til hinanden og rådgive dem om hvilke løsninger,

der virker bedst,” siger Inna Fadyeyeva.

Hun rådgiver forhandlerne om alt fra salg, markedsføring,

rekruttering og personaleledelse til budgetter og

regnskab, og hun hjælper også på andre områder, hvis

der er behov. Overvejer en forhandler f.eks. at åbne en ny

klinik, kan hun bl.a. bistå med at fi nde egnede lokaler og

nye medarbejdere og med at vælge medier til reklamekampagner.

Hun rådgiver og uddanner også klinikkernes

specialister og receptionister.

Personlig coaching

Forhandlerne nyder samtidig godt af, at Inna Fadyeyeva

er uddannet business coach. Alle forhandlere tilbydes

et forløb med personlig coaching om forretningsdrift

og ledelse, typisk via møder ude hos forhandleren om

et eller to udvalgte emner og opfølgningssamtaler over

telefonen på grund af de lange afstande.

”Kombinationen af rådgivning og coaching giver et

meget tæt forhold mellem GN og Beltone-forhandlerne,

og det har styrket både den enkelte forhandlers forretning

og GN’s position på markedet. Vi har som mål i

2006 at løfte Beltones brand i Canada. Det sikrer vi ikke

bare via et pænt design og en ensartet indretning af klinikkerne,

men også ved at have en fælles, høj standard i

patientbehandlingen og god service og ledelse på klinikkerne,”

siger Inna Fadyeyeva.

Øre-næse-hals-program

En anden vigtig vej til et stærkt Beltone-brand går gennem

gode relationer til øre-næse-hals-lægerne. Beltone

søsatte derfor et stort program i 2005. Mange af aktiviteterne

er rettet mod nyuddannede læger, som står over

for at etablere egen praksis.

”Vi har bl.a. udviklet en række meget praktisk orienterede

værktøjer med guidelines om etablering af egen

praksis, og vi har lavet et tretimers foredrag for iværksættere,

som vi holder på konferencer og uddannelsessteder.

Det er nyttig information for mange nye kandidater.

Via det får vi gode kontakter i denne vigtige gruppe og

styrker samtidig vores navn bredt blandt øre-næse-halslægerne,”

fortæller Inna Fadyeyeva.

GN Magasinet 1 l 06

3


Kan du høre, hvad jeg siger?

Sæt dig et sted med snak og baggrundsstøj. Luk øjnene. Hold hånden for det ene øre og sæt en fi nger løst i det andet.

Lyt så godt efter og prøv at gengive, hvad der bliver sagt, af hvem og hvorfra. Du har nu en vag fornemmelse af, hvad

nedsat hørelse kan være.

Laurel A. Christensen

Andrew Dittberner

ORDFORKLARINGER

GN Magasinet 1 l 06

”I virkeligheden er nedsat hørelse uendelig mere kompliceret.

Der fi ndes ikke to høretab, der er helt ens. Årsagerne

til hørenedsættelse er også ofte meget forskellige.

Derfor er behandlingen meget kompleks og individuel,”

fortæller Laurel A. Christensen, vice president, Research

Audiology i udviklingsafdelingen i GN ReSound.

Forskningscenter

GN ReSound har gennem mange år foretaget kliniske

diagnoser af personer med nedsat hørelse. Som et supplement

hertil og for at få større viden om årsager til og

behandling af høretab etablerede GN ReSound i august

2005 Auditory Research Laboratory (ARL). Laboratoriet er

placeret i GN’s Technology Center i Chicago. USA er valgt

for at have en bredere base at rekruttere topspecialister fra.

Andrew Dittberner er chef for ARL. Han har sammensat

et forskningsteam med specialister fra mange fagområder

med hver sin vinkel på hørelse, bl.a. elektronik- og

Neurofysiologi: Læren om nervernes og hjernens funktion

Psykoakustik: Læren om hvordan mennesket opfatter lyde af forskellig frekvens og intensitet

”Markedets dom til os i 2004 var meget tydelig: ”Vi kan

godt lide jeres produkter, men I er ikke synlige nok.”

Desuden var vi ikke tilstrækkeligt repræsenteret i distributionskanalerne.

For eksempel blev vores kontor headset

primært solgt via de traditionelle kanaler for produkter til

contact centre og kun i mindre grad via andre distributører

til det store amerikanske kontormarked,” fortæller

Hans Henrik Lund, president for GN Netcom.

Aktivt salg

Derfor gennemførte GN Netcom ved årsskiftet 2004/

2005 en revurdering af hele den amerikanske distribution.

Blandt andet blev amerikanske Hello Direct en central

motor for væksten i salget.

”Hello Direct har direkte kontakt til slutbrugerne, og direkte

kontakt er helt afgørende. Hello Direct sælger vores

headset ’aktivt‘ – dvs. de tager kontakt til de potentielle

akustiskingeniører og specialister inden for datalogi,

hørelsens neurofysiologi, psykoakustik og audiologi.

Teamet består i dag af fem medarbejdere i Chicago og én

i København. De arbejder alle tæt sammen med de øvrige

grene af organisationen. Laboratoriets faciliteter er i

særklasse, og ARL er et af verdens mest avancerede forskningscentre

af sin type. Det har fi re særlige opgaver.

Med andre ører

For det første skal ARL gennemføre forskning i forbedring

af eksisterende teknologier og i udvikling af nye.

Det kan f.eks. være fremtidige metoder til digital lydbehandling

(DSP), forbedringer af retningsbestemt hørelse

og nedsat akustisk tilbagekobling (hyl).

”ARL skal desuden ’lytte til verden’ med den hørehæmmedes

ører – gennem simulering af høretab og afprøvning

af nuværende og fremtidige høreapparater. Hvilke

problemer løses, hvilke opstår, og hvilke står tilbage?

ARL-teamet vil se på høretabet fra bl.a. en matematisk,

en anatomisk og en akustisk vinkel,” forklarer Laurel A.

Christensen.

Synlige kompetencer

En tredje opgave for ARL er avanceret benchmarking

af GN ReSounds høreapparater mod konkurrenternes.

Hvem er førende inden for retningsbestemmelse, feed-

Vind i sejlene på det amerikanske kontormarked

2004 var et mat år for GN Netcom i USA med vigende markedsandele og behersket vækst, trods en teknologisk førerposition

på markedet for trådløse headset til kontormarkedet. Det billede er nu vendt. GN Netcom har gennem 2005 øget

væksten i USA markant, og kursen er sat mod fortsat høj vækst i USA og stigende vækstrater i resten af verden.

4

KONTORMARKED

FORSKNING

brugere, så vi ikke skal vente på, at brugerne opdager os

og vores headset. Samtidig benytter Hello Direct salgsmetoden

‘Try’n’Buy’, hvor den potentielle køber prøver headsettet

gratis i 30 dage og har fuld returret. Dermed får

brugeren mulighed for at prøve headsettet i sin hverdag.

Endelig har salgsindsatsen været fulgt op af en offensiv

markedsføring,” siger Hans Henrik Lund.

Bredere kanaler

Ud over GN’s egen salgskanal Hello Direct sælges og

markedsføres GN Netcoms kontorheadset nu også gennem

kontordetailkæder i USA, f.eks. Offi ceMax og Best

Buy, og via de store distributører af kontorelektronik,

bl.a. Ingram Micro, der er verdens største IT-distributør.

GN Netcoms eksisterende netværk af distributører og

forhandlere har også været oppe til grundig vurdering, og

fremover satser GN Netcom på de mere teknologioriente-


ack-undertrykkelse, støjreduktion og lydkvalitet, og

hvor er der udviklingsbehov og uløste problemer?

Som et sidste område har ARL til opgave at synliggøre

den viden og indsigt, der opnås om høretab og om

GN ReSounds høreapparaters funktionaliteter. Det sker

gennem omfattende dokumentation, undervisning, artikler,

rapporter og bidrag på konferencer.

”På den måde gør vi GN ReSounds omfattende kom -

petencer på audiologiområdet synlige internt i GN

ReSound og over for omverdenen, og det løfter hele

organisationen,” siger Laurel A. Christensen.

rede forhandlere. IT- og telefoniområdet smelter mere og

mere sammen pga. IP-telefonien, så det er i stigende grad

vigtigt, at forhandlerne har både viden og produkter på

tværs af disse områder.

Marked uden grænser

Tilsammen har de nye stærke salgskanaler og det accelererende

marked ført til en kraftig vækst i salget af headset

på det amerikanske kontormarked i 2005, og ifølge Hans

Henrik Lund er forventningerne til 2006 da også høje.

I dag benytter mindre end 10% af de kontoransatte i

den vestlige verden, som taler i telefon mindst to timer

om dagen, et headset, så GN vurderer, at der er et stort

potentiale for vækst. Markedet for kontorheadset ventes

at fortsætte med at vokse med 20-30% eller mere om

året. Men selv med så høje vækstrater vil kun godt hver

tredje potentielle headsetbruger i 2010 have et headset,

så mulighederne for vækst synes næsten uden grænser.

Fremtiden er trådløs

Væksten drives især af trådløse headset, som tager

Blå bog

Laurel A. Christensen er ph.d. i audiologi og

bachelor i tale- og hørevidenskab. Hun har

bl.a. været lektor ved Louisiana State University

Medical Center i syv år og director of

sales and marketing ved Etymotic Research i

fem år, inden hun i 2003 kom til GN ReSound.

Hun er medlem af bestyrelsen af the American

Auditory Society og sidder i AAA International

Committee.

større og større markedsandele og nu udgør omkring

halvdelen af GN Netcoms omsætning til kontormarkedet.

Fremover vil introduktionen af nye trådløse kontorheadset

sikre væksten.

”Væksten i USA i 2005 tog afsæt i det eksisterende

trådløse kontorheadset GN 9120, som nu er tre år

gammelt. Med de nye trådløse headset GN 9350,

GN 9330 og GN 9330 USB, der er blandt de teknologisk

førende i verden, og med de nye salgskanaler på plads er

der for alvor gjort klar til fortsat vækst,” siger Hans Henrik

Lund og tilføjer, at væksten også vil øges i Europa i 2006.

”Vi har lagt ambitiøse planer for at øge væksten i

Europa, som allerede i dag er et stort marked for os. Midlerne

er i princippet nogenlunde de samme som i USA,

selvom udviklingen er mere behersket. Planerne omfatter

fl ere og bredere kanaler, nye førende trådløse produkter

og fl ere ressourcer i samtlige funktioner i virksomheden

– ikke mindst inden for salg og markedsføring,” forklarer

Hans Henrik Lund.

GN ReSounds Auditory

Research Laboratory i

Chicaco. I forgrunden

en model af ”gennemsnitsmennesket”,

den

såkaldte KEMAR (Knowles

Electronics Manikin

for Auditory Research),

der anvendes ved standardiserede

målinger af

høreapparater.

Hans Henrik Lund har

været ansat i GN Netcom

siden 2000 og president

siden 2004.

GN Magasinet 1 l 06

5


Brølende produktlanceringer

Efter sidste års succesrige lancering af ReSound Metrix fornyr GN

ReSound nu sin portefølje med to nye produkter rettet mod midtersegmentet

af høreapparatmarkedet. Markedsføringen af de nye apparater

fortsætter den anderledes og iøjnefaldende linje, der kendetegnede

introduktionen af ReSound Metrix.

6

MARKEDSFØRING

ReSound Pixel

GN Magasinet 1 l 06

Lanceringen i foråret 2005 af ReSound Metrix – højprissegmentets

mest avancerede høreapparat – indledte en

helt ny markedsføringsstrategi for GN ReSound-brandet.

Essensen i strategien er at give hvert nyt produkt selvstændigt

liv og stor opmærksomhed.

Det betyder, at der fokuseres på alle områder vedrørende

hvert enkelt produkt. I praksis kræver denne strategi

grundig uddannelse af såvel salgspersonale, produktchefer,

produktionsfolk som markedsføringsmedarbejdere.

Alle får en udførlig introduktion til selve produktet, og

alle modtager information om, hvorledes produktet skal

”håndteres” lige fra produktion til præsentation, salg og

øvrig markedsføring.

Høreapparatet henvender sig til brugere i den

øvre del af midtersegmentet. ReSound Pixel udmærker

sig ved at give den bedste lydkvalitet i

dette segment, uanset omgivelserne. ReSound

Pixel indeholder en 17-bånds WARP-teknologi.

Teknologien giver en særdeles høj opløsning af

lydbilledet og har en meget hurtig processortid,

hvorved effekten af apparatets øvrige funktionaliteter

som f.eks. støjreduktionssystemet og anti-feedback-systemet udnyttes

maksimalt. Apparatet blev introduceret på det nordamerikanske

marked i februar. På de fl este øvrige markeder lanceres det

i løbet af maj.

ReSound Plus5

“Den orange farve kendetegner markedsføringen

af det nye høreapparat ReSound Plus5,” siger

Alice Amund Nielsen, vice president, Marketing,

GN ReSound.

Farvel til familielanceringer

”Et andet vigtigt element i den nye strategi er, at vi i

højere grad lægger vægt på ikke at sammenligne vores

nye produkter med eksisterende GN ReSound-produkter,

men snarere at sammenligne med vores konkurrenters

produkter,” siger Alice Amund Nielsen, vice president,

Marketing, GN ReSound.

Dermed har GN ReSound valgt at forlade tanken om

”familiemarkeds føring”, så nye produkter nu markedsføres

under individuelle navne. Tidligere var det kutyme

at navngive produkterne ved hjælp af tal, som f.eks.

”Canta4” og ”Canta7”. Således talte man om ”Cantafamilien”.

Familietraditionen gjorde det vanskeligere at

markedsføre et nyt produkt eller version, som på den

måde ikke fremstod som et unikt produkt. Desuden var

det nødvendigt at sammenligne med egne produkter,

hvilket man ville væk fra, og endelig var det vanskeligere

for såvel forhandlere som brugere at skelne mellem et nyt

produkt og et tidligere produkt fra GN ReSound.

Navn og farve kendetegner produktet

GN ReSounds to nye høreapparater, ReSound Plus5 og

ReSound Pixel, appellerer begge til brugere i mellemprissegmentet,

som er et meget bredt segment, hvilket

betyder, at de to apparater ikke konkurrerer indbyrdes.

ReSound Plus5 placerer sig i den nedre ende af segmentet,

mens ReSound Pixel appellerer til brugere i den øvre

del.

”Vores produkter skal være nemmere at genkende,

end de har været tidligere. Og det bliver de ved at have

let genkendelige navne – navne, som også fortæller noget,”

forklarer Alice Amund Nielsen.

”Ud over de egenskaber, der ligger i et GN ReSoundhøreapparat,

refe rerer navnet ReSound Plus5 eksempelvis

til yderligere fem gode grunde til, at brugeren får en

Høreapparatet har et avanceret anti-feedback-system, der gør

det muligt at forstærke lyden mere end konkurrerende produkter

i samme segment, uden at der opstår hyletoner. Ud over den

almindelige lukkede løsning fås apparatet som åben løsning. Ved

åbne løsninger lyder brugerens stemme langt mere naturlig, og

følelsen af ”tilstoppede” ører undgås. Apparatet blev introduceret

på de fl este markeder i februar 2006.


ReSound Pixel-navnet og -kampagnen bygger på

analogien med fotos.

rigtig god oplevelse med produktet. ReSound Plus5 har

en fortræffelig lydkvalitet. Den har en enestående åben

tilpasning med en ny tynd lydslange, den forstærker

lyden uden hyletoner, og den måler brugerens lydmiljø,

så tilpasninger optimeres. Endelig kan brugeren ofte allerede

ved første besøg hos audiologen få et apparat med

hjem,” fortæller Alice Amund Nielsen og understreger,

at kampagnen for ReSound Plus5 netop slår på disse fem

grunde.

Kampagnen domineres af en intens orange farve.

Ideen er at koble én farve til ét produkt for også visuelt at

skille sig ud fra konkurrenternes produkter og markedsføring.

Dette var også tilfældet med ReSound Metrix, hvis

markedsføringsmateriale gennemgående benyttede en

grøn farve.

”ReSound Metrix var grøn – rigtigt grøn. Vi ejer praktisk

talt den grønne farve nu,” fastslår Alice Amund

Nielsen. ”Og på samme måde kommer vi til at eje den

orange farve fra ReSound Plus5,” spår hun.

ReSound Pixel-kampagnen gør brug af en mørk, blå

farve, og navnet bygger på analogien med fotos, hvor

antallet af pixel i et billede har betydning for, hvor tydeligt

man ser motivet. Ved at overføre pixel-tanken til hørelsen

og markedsføringen af et høreapparat, forstår modtageren

via billeder, at der rent faktisk er forskel på høreapparater

og disses evne til at give brugeren det optimale

resultat. Markedsføringen af ReSound Pixel benytter to

billeder af en brølende løve. Forskellen på de to billeder er

antallet af pixel, så det ene billede står uskarpt, mens det

andet med fl est pixel står skarpt og symboliserer ReSound

Pixels fantastiske lydkvalitet.

Med de to nye produkter og de tilhørende iøjnefaldende

kampagner forventer GN ReSound at komme til at

stå stærkt i mellemprissegmentet, som udgør mere end

halvdelen af høreapparatmarkedet. GN skal erobre en

større andel af dette vigtige marked, og de nye produkter

skal medvirke til at skabe organisk og profi tabel vækst for

GN på det internationale marked i 2006.

IP er blevet mainstream

For ikke særlig længe siden talte man i erhvervslivet om IP-telefoni

som et fænomen på niveau med en bemandet rumrejse til de fjerneste

stjerner i galaksen. Men på få år er IP-telefoni blevet normen.

Omkring halvdelen af erhvervslivets taletrafi k er i dag baseret på IP-teknologi, og anvendelsen

vokser på verdensplan med pæne tocifrede vækstrater hvert eneste år. Hos

amerikanske Synergy Research Group har man kigget i krystalkuglen og er kommet

frem til, at det samlede marked for IP-telefoni kan have en værdi på næsten USD 11

milliarder i 2009. Hovedparten af værdien udgøres af udstyr, fordi trafi kafgifterne er

forsvindende små. 80-90% af taletrafi kken vil på det tidspunkt være båret af IP.

Hvordan – Ikke hvorfor

Inden for IP-telefoni fokuserer GN Netcom på erhvervsmarkedet. Det vil sige løsninger

til virksomheder, der skifter til IP-telefoni. Det er jo ikke sådan noget, man bare

går i gang med som menig medarbejder ved f.eks. at downloade Skype, og så taler

man bare gratis i telefon. Det er en ændring, der skal omfatte hele virksomheden,

og der skal indkøbes både hard- og software, der kan håndtere, at en hel virksomhed

taler via IP.

I praksis vil mange virksomheder opbygge en IP-telefoniløsning med både hardphones

(en almindelig telefon, der bruger IP) og softphones (et telefoniprogram på

pc’en). Hardphones har den fordel, at de virker fuldstændig som traditionelle telefoner.

De kan bruges, uden at pc’en er tændt. Softphones er smarte, fordi de altid er

med på pc’en og kan bruges, når man arbejder hjemmefra, på kontoret eller er på

forretningsrejse. Nummeret er det samme i hele verden.

Selve systemet skal virksomheden tale med sin IT-leverandør eller teleoperatør om,

og det vil typisk være en opgave, som IT-afdelingen står i spidsen for. Ledelsen vil i

denne proces ikke længere spørge ”hvorfor IP?”, men ”hvordan IP?”.

Komplet portefølje

Hos GN har man i god tid set IP-telefonien komme. Og man har forberedt kontorheadset-produkterne

til IP, så kunderne nemt kan gå fra traditionel til IP-telefoni

med GN som leverandør. I praksis vil IP-telefoni ikke være den store omvæltning for

brugerne, hvis omstillingen bliver håndteret professionelt.

”Uanset om kunderne benytter softphone eller fastnettelefon, kan der benyttes et

GN Netcom-headset til kommunikationen. Flere af vores headsetløsninger bliver i dag

leveret med mulighed for pc-tilslutning via USB. Langt de fl este GN Netcom-produkter,

der ikke er født med USB, kan tilsluttes via en adapter som f.eks. GN 8110,” forklarer

product business manager Morten Saabye fra GN Netcom.

De seneste skud på stammen er GN 9350, der kan tilsluttes både via USB og til

fastnettelefon, og GN 4800, der kan tilsluttes et traditionelt headset med ledning og

skifte mellem fastnettelefon og softphone, så samme headset bruges til al telefoni.

Fordi GN’s omfattende portefølje rummer trådede såvel som trådløse headset, opnår

virksomhederne også alle de kendte fordele ved at bruge headset.

”Vores headset giver kunderne den samme frihed og de samme fordele såvel ved

IP-telefoni som ved traditionel telefoni. Samtidig har vi IP-produkter, der har udvidede

lydegenskaber, der gør dem velegnede til at bruge sammen med pc’en til ’lydtunge’

opgaver som f.eks. e-learning, videokonferencer og webcast,” siger Morten Saabye.

%

���

��

��

��

��

ERHVERVSTELEFONI

����������� �������� � �����������


�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� År

■ ����������� �������� ■ �����������

Kilde: Synergy Research Group, Inc.

GN Magasinet 1 l 06

IP-telefoni forventes

at udgøre næsten

90% af al telefoni i

2009.

7


Høreapparater via Danmark

GN fl ytter sit globale distributionscenter for høreapparater til Danmark.

Flytningen er en krævende opgave, men nøje planlægning og uddannelse skal gøre processen nemmere.

SUPPLY CHAIN

Flere produkter fra Kina

PRODUKTION

GN fl ytter det sidste

af produktionen af

BTE-apparater til

fabrikken i Xiamen,

således at alle bag

øret-høreapparater i

fremtiden produceres

i Kina.

8

GN Magasinet 1 l 06

De første indfl yttere i GN’s nye hovedkvarter i Ballerup

indfandt sig i begyndelsen af marts. Det er medarbejderne

i det globale distributionscenter for høreapparater,

der tager den nyindrettede bygning i brug allerede nu.

Gennem måneder har håndværkere slæbt, hamret og

skruet for at bygge lagerfaciliteter med reoler til de

mange små høreapparater. Lagerrummet vækker genkendelse

hos fl ere ”gamle” medarbejdere. Lokalet er

Hidtil er knap en femtedel af GN’s BTE-apparater blevet

produceret på fabrikken i Cork, Irland og den resterende

del på GN’s fabrik i Xiamen, Kina. Nu fl ytter al produktion

i Irland til Kina. Sammen med fl ytningen af det globale

distibutionscenter giver det GN en årlig besparelse

på DKK 40 mio. Selvom det betyder, at nogle produkter

skal transporteres længere end tidligere, så udgør transportomkostningerne

så lille en del af omkostningerne, at

den billigere produktion i Kina opvejer disse.

En forøgelse på 15%

For fabrikken i Xiamen betyder fl ytningen af produktionen

en forøgelse af produktionskapaciteten med

ca. 15% inden for BTE-apparater. Det klarer GN ved at

ansætte nye medarbejdere, således at fabrikken stadig

har mulighed for at øge kapaciteten ved skiftehold og

udvidelser.

nemlig en næsten tro kopi af det distributionscenter, der

i øjeblikket fi ndes på GN’s fabrik i Cork i Irland, og som

nu fl yttes til Ballerup i forbindelse med lukningen af produktionen

i Cork.

Som at fl ytte et bindingsværkshus

Hver enkelt vare på lageret i Irland er blevet mærket

efter deres placering for at sikre, at de får samme pla-

Kina har ekspertisen

Hovedparten af de produkter, der i dag produceres i Irland,

produceres også i Kina.

”Vi har erfaring med at producere de fl este af de

produkter, som produceres i Irland i dag. Hidtil er nogle

farver på udvalgte produkter blevet produceret udelukkende

i Irland. Så det, vi skal tilføje i vores nuværende

produktlinjer i Kina, er fl ere farver. Desuden overtager vi

fremstillingen af reservedele, som fabrikken i Irland hidtil

har varetaget,” fortæller Ken Fay, der er general manager

for GN ReSound på fabrikken i Kina.

I alt skal fabrikken i Kina producere ca. 16.000 høreapparater

mere om måneden. Medarbejdere fra produktionen

samt produktionsplanlægnings- og indkøbsafdelingerne

i Kina har enten været eller er netop nu i Irland for

at blive uddannet af de irske medarbejdere.

Ken Fay forventer, at fabrikken i Kina har overtaget al

produktion fra Irland ved udgangen af april.


De tomme hylder i det nye, globale distributionscenter for høreapparater i Ballerup er klar

til at modtage produkterne fra lageret i Cork, Irland. Anne Grethe Hansen er ansvarlig for, at

alle transaktioner i det nye center registreres og gennemføres korrekt i GN’s fi nansfunktion.

cering på det nye lager i Danmark. I alt skal mere end

10.000 varenumre fl yttes til Danmark, svarende til over

120.000 høreapparater og komponenter.

”Selvom vi klarer fl ytningen på få lastbiler, er det

mange produkter, vi skal håndtere. Det er meget vigtigt,

at vi er omhyggelige, når vi mærker de enkelte produkter,

således at vi sikrer vores kunder en problemfri overførsel

af leveringsservicen til Danmark,” forklarer Thomas

Stig Lundstrøm, der er projektansvarlig for fl ytningen af

produktionen i Irland til Kina og lager og kundeservice til

Danmark. Distributionscentrets kunder er hovedsageligt

GN’s salgsselskaber verden over.

Flytningen sker ad tre omgange. De første produkter

ruller ind på parkeringspladsen i Ballerup i slutningen af

marts. De udgør ca. 15% af lageret og er primært produkter,

der sælger i små mængder. Derefter følger storsællerterne

i to forsendelser i løbet af april, således at alle

produkter leveres fra Danmark fra slutningen af april.

Erfaringsoverførsel

Inden produkterne fl yttes til det nye lager, skal 10 nye

lagermedarbejdere i Danmark uddannes i de eksisterende

lagersystemer og processer. Den 1. april begynder

yderligere 20 lagermedarbejdere, som vil blive undervist i

lagersystemerne i Danmark.

”Vores kolleger i Irland er en utrolig stor hjælp i fl ytteprocessen.

De nye medarbejdere i Danmark skal opholde

sig i Irland i to uger, hvor de irske medarbejdere

vil instruere dem i, hvordan lageret styres – såvel fysisk

som med hensyn til service over for salgsselskaberne

Prototyper i Danmark

Som en del af fl ytningen åbner GN en produktionslinje

i sit nye domicil i Ballerup. Den

skal producere prototyper af ITE- og BTE-høreapparater,

som anvendes af udviklingsafdelingen

i udviklingen af nye høreapparater. Med

fl ytningen kommer produktionen og udviklingsafdelingen

under samme tag.

”Det er en stor fordel at have produktionen

af prototyper liggende næsten side om side

med udviklingsafdelingen og -faciliteterne. Det

bliver nemmere for udviklingsafdelingen at få

lavet prototyper og bruge dem i udviklingen.

Samtidig vil det være lettere at teste et produkt

i produktion i samarbejde med udviklingsafdelingen

og få erfaringer hermed, inden vi starter

produktionen af det nye produkt i Kina,” forklarer

Johnny Hansen, der er director i Global

Technical Operations hos GN ReSound.

������� ��

�����������

������������

������������

som modtager varer fra lageret,” fortæller Thomas Stig

Lundstrøm.

”En medarbejder fra fi nansfunktionen i Irland vil være

i Danmark i forbindelse med lageropgørelserne i maj, juni

og juli, når lageret er fl yttet for at sikre, at alt fungerer,

og vi har fået overført den nødvendige viden. Desuden

bliver to kundeservicemedarbejdere i Danmark resten af

året for at sikre en optimal indkøring,” siger Anne Grethe

Hansen. Hun startede hos GN i januar i år. Flytningen af

distributionscentret er hendes første projekt, og i fremtiden

vil hun være ansvarlig for de fi nansielle transaktioner

i distributionscentret.

I alt skal GN ansætte fl ere end 50 nye medarbejdere i

Danmark på lageret og i kundeservice, fi nans og indkøb

som følge af fl ytningen af distributionscentret.

Tættere på hovedkontoret

I første omgang er tanken, at det nye registreringssystem

i Danmark, ligesom lageret, skal være en tro kopi af det

system, der i øjeblikket fi ndes i Cork. I slutningen af april

skal alt i Danmark fungere, som det gør i Irland nu.

Distributionscentret fl yttes som en følge af, at produktionen

i Irland fl yttes til Kina.

”Den geografi ske placering af lageret for høreapparater

er ikke afgørende, da produkterne fylder relativt lidt,

og transportomkostningerne udgør en meget lille del af

apparaternes pris. Fordelen ved placeringen i Danmark er

at vi ligger i samme bygning som hovedkontoret i Ballerup,

og vi forventer, at det vil kunne medføre synergier på

længere sigt,” forklarer Thomas Stig Lundstrøm.

SUPPLY CHAIN – HØREAPPARATER OG KOMPONENTER

������������

�����������

������������

����������

������

�������

������

����

��������������

������

�������

��������������

�������

�������

��������������

�����������

�������� ��������

��������� �������� ��������

������ ��� ��������

������ ��������

�������� ��������

��������� ��� ������

���� ����

GN Magasinet 1 l 06

������

������

�������������

9


En af de vigtigste opgaver i forbindelse med indretningen af det nye hovedkontor har været at lytte til medarbejderne.

Medarbejdernes nye hovedkontor

I løbet af sommeren 2006 rykker de første 750 medarbejdere ind i GN’s nye hovedkontor i den vestlige udkant

af København. Byggeriet er i fuld gang, og alle medarbejdere forventes at være på plads i første kvartal 2007.

10

NYE FACILITETER

GN Magasinet 1 l 06

Målt i kilometer bliver det en lille fl ytning for de fl este

GN-medarbejdere, som i dag arbejder på adresser i

Københavnsområdet. Men opgaven er på ingen måde

lille for de personer, der i disse måneder knokler for at

få alle detaljer på plads, så det 34.000 kvadratmeter

store hovedkontor kan være klar. Medarbejdere fra

GN ReSounds globale distributionscenter er allerede

fl yttet ind.

Mange input fra medarbejderne

Facility manager Pernille Smidt har ansvaret for, at den

kommende fl ytning forløber så gnidningsløst som muligt.

Derudover får hun det overordnede ansvar for administration

og drift af det nye hovedkontor. Sammen med

projektleder Lars Bladt viser hun hjemmevant rundt i de

endnu ufærdige kontorer, hvor 150 håndværkere blandt

andet er i fuld gang med at sætte skillevægge op, male

og trække ledninger. Uden for den eksisterende kontorbygnings

vinduer er et byggesjak i gang med at støbe

fundamentet til endnu en kontorbygning.

En af de vigtigste opgaver i dette projekt har været at

lytte til medarbejdernes input i forbindelse med indretningen

af det nye hovedkontor.

”Kort tid efter at GN havde købt bygningen, blev der

oprettet et ’project board’ med repræsentanter fra GN’s

forretningsområder. Ledelsen har nemlig haft fokus på at

få input fra medarbejderne lige fra starten af projektet,”

fortæller Pernille Smidt.

Ud over at inddrage medarbejderne har det også været

afgørende for GN at sikre, at arbejdsmiljøet bliver så

godt som muligt. GN har derfor allieret sig med JobLiv

Danmark (tidligere Bedriftssundhedstjenesten). JobLiv

Danmark har på foranledning af sikkerhedsudvalget i GN

foretaget en nøje granskning af hele projektet for på den

måde at kunne rådgive GN om hvilke løsninger, der er

mest optimale.

Legeplads for ingeniører

Det nye hovedkontor kommer til at rumme “state of

the art”-lydlaboratorier og udviklingsfaciliteter, så udviklingsmedarbejderne

fremover kan boltre sig i nogle af

de mest avancerede faciliteter, der fi ndes på udviklingsområdet.

GN’s medarbejdere kan se frem til et topmoderne hovedkontor

med åbne og lyse kontorområder. Der bliver

kælet for detaljerne, og der bliver taget størst muligt

hensyn til medarbejdernes trivsel. IP-telefoni, trådløst

netværk, motionscenter og en række andre faciliteter

skal bidrage til at gøre GN’s hovedkontor til en attraktiv

arbejdsplads,” forklarer Pernille Smidt, mens hun viser

rundt.

Medarbejderne kommer på besøg

”For en del medarbejdere vil det være nyt at sidde i storrumskontorer.

Her har vi gjort meget ud af at invitere

medarbejderne ud og se de nye kontorer, så de ved selvsyn

har kunnet konstatere, at det ikke bliver kæmpestore

åbne rum. Det har beroliget mange, som tidligere var lidt

skeptiske,” siger Pernille Smidt.

Får man brug for at tale i telefon i fred eller for at holde

et møde, er der 67 møderum og mere end 50 stille rum til

rådighed.


Skal tiltrække nye medarbejdere

Senior vice president HR, Niels Wendelboe, forventer, at

det nye hovedkontor bliver et stort aktiv i HR-arbejdet.

GN har aldrig tidligere haft udviklingsfaciliteter på

niveau med dem, det nye hovedkontor bliver udstyret

med. Disse og hovedkontorets øvrige topmoderne faciliteter

kommer til at spille en vigtig rolle i vores bestræbelser

på hele tiden at sikre de bedste betingelser for såvel nuværende

som kommende medarbejdere,” siger han.

Plads til vækst

En af de sværeste opgaver har været at tage højde for et

meget positivt “problem”, nemlig den vækst GN oplever

i øjeblikket.

”Siden vi begyndte på denne opgave, er prognoserne,

for hvor mange nye medarbejdere vi bliver, bare steget og

steget. Det stiller selvfølgelig visse krav til fordelingen af

kontorer osv. Men skulle det blive nødvendigt, så har vi

mulighed for at opføre cirka 30.000 kvadratmeter mere

på den 114.000 kvadratmeter store grund. Så der er plads

til den fremtidige vækst,” siger Lars Bladt.

Facility manager Pernille

Smidt følger byggeriet

nøje og har ansvaret for,

at fl ytningen forløber

gnidningsløst som

muligt.

GN Magasinet 1 l 06

11


BILLET TIL EN INTERNATIO

GN ønsker fortsat at tiltrække fl ere kvalifi cerede

medarbejdere. Det sker blandt andet ved at møde

studerende på ingeniør- og samfundsfagsuddannelserne

for at slå GN fast i deres bevidsthed, så de

har GN i tankerne den dag, de skal søge job. GN vil

udbygge sit internationale arbejdsmiljø, og derfor

blev studerende fra Lunds Tekniska Högskola under en

jobmesse i Lund inviteret på et senere visit hos GN.

En busfuld studerende valgte at sige ja tak til GN’s mulige

billet til en international karriere. I alt 49 forventningsfulde,

kommende ingeniører tog med GN-bussen på besøg

hos GN i Ballerup denne vinter. Her præsenterede GN sig

som arbejdsplads, og de studerende fi k indtryk af og gode

råd om, hvordan det er at bo i Sverige og arbejde i Danmark.

GN havde inviteret Claes Håkansson fra

Øresunddirekt, som rådgiver danskere og

svenskere i Øresundsregionen, der går med

tanker om at bo på den ene side af sundet og

arbejde på den anden. Claes Håkansson gav

blandt andet gode råd og information om

den danske ledelsesstil, pendling, skatteforhold

og sociale ydelser. Spørgelysten blandt

de studerende var stor.

12

GN Magasinet 1 l 06

REKRUTTERING

En snak med nogle af GN’s ingeniører

blev det også til for mange. Tre medarbejdere,

der har erfaret, hvordan det er

at arbejde i Danmark og bo i Sverige,

var særdeles efterspurgte af de studerende.

De svenske medarbejdere svarede

engageret på de mange spørgsmål

fra ivrige studerende, der ville høre

mere om blandt andet forskellene mellem

den danske og svenske virksomhedskultur

og ledelsesstil.

Naturligvis var det ikke kun gode

råd, spørgsmål og informationer om løn, arbejdstid,

arbejdsform, og meget andet,

der interesserede de studerende. Også

sagens kerne – produkterne – trak megen

opmærksomhed fra de unge, der kunne røre

ved og prøve produkterne samt stille

tekniske spørgsmål til GN’s ingeniører,

der viste produkterne frem.


NAL KARRIERE

Selvom drengene var i overtal, havde et par håndfulde

piger også fundet vej til Ballerup. Undervejs i bussen,

der hentede de studerende ved Lunds Tekniska Högskola,

fi k deltagerne en informationspakke. Lidt godt

til ganen var der også, mens de kunne læse om, hvad

seks ingeniører synes om at arbejde i GN.

En svensk ingeniør i GN ReSound, gav de studerende et indblik i sine oplevelser

med Danmark som arbejdsplads. GN’s senior vice president for HR, Niels

Wendelboe (billedet), præsenterede den besøgende skare for GN’s ambitioner

på personaleområdet og fortalte blandt andet, at GN lægger vægt på at sikre

et internationalt arbejdsmiljø med medarbejdere fra mange forskellige lande

og kulturer samt at videreuddanne sine medarbejdere.

Sofi a Hedenström, studerer

teknisk fysik: ”Jeg deltager,

fordi jeg er nysgerrig efter

at høre mere om at arbejde i

Danmark. Så vidt jeg ved, er

GN den første virksomhed,

der tilbyder et arrangement

som dette. Det lød spændende,

så derfor deltager jeg.”

Vara Goluguri, studerer ICdesign:

”Det har været et

spændende arrangement

med mange interessante

informationer. GN’s brochuremateriale

er godt. Det

er interessant at høre om

andre ingeniørers erfaringer

med GN og arbejde i

udlandet. Jeg vil gerne arbejde

nogle år i Europa og

derefter tilbage til Indien

for at arbejde.”

GN Magasinet 1 l 06

13


Mere frihed til at skabe forretning

GN Netcom lancerer trådløse hovedsæt, der sætter en ny standard for

lydkvalitet og design – også til IP-telefoni.

Sådan ser det ud, når

forretning og fornøjelse

forenes og skaber

vellyd for brugerne.

GN Magasinet 1 l 06

Under sloganet ”Talk smart. Go wireless” lancerer GN

i foråret 2006 tre nye trådløse kontorheadset i hele

verden. Der er tale om en helt ny platform med en nyskabende

og stilren formgivning, der kombinerer det

skønne med det praktiske. De to populære modeller

GN 6210 og storsællerten GN 9120, der stadig går som

varmt brød, får godt selskab af GN 9330, GN 9330 USB

og GN 9350.

Bredeste program

GN 9300-serien styrker GN’s udbud af trådløse kontorheadset,

og det styrker GN’s ubestridte førerposition

inden for denne hastigt voksende kategori.

”Vi så for nogle år siden, at mange valgte et trådet

headset som det første skridt til at give slip på telefonrøret

og få større bevægelsesfrihed. Tendensen er nu, at

brugerne vil have endnu større bevægelsesfrihed. De vil

kunne rejse sig og strække nakke og ryg, mens de bruger

traditionel eller pc-baseret IP-telefoni. Derfor vælger fl ere

og fl ere ‘Talk Smart. Go Wireless’,” siger Anke Mosbacher,

der er vice president for Global Marketing hos GN

Netcom.

Lyd fl ytter bjerge

ReSound Metrix blev lanceret på det norske marked i september 2005 og medvirkede til at øge

markedsandelen i årets sidste kvartal.

14

PRODUKTINTRODUKTION

VÆKST I NORGE

Norges 4,5 millioner indbyggere bor i et mægtigt land

på næsten 324.000 kvadratkilometer. Det giver de 29

hospitalsbaserede hørecentraler og omkring 60 private

øre-næse-hals-læger, der kan ordinere høreapparater,

et meget stort markedsområde at dække. Og det gør

Bedre lyd og pc-baseret IP-telefoni

Når man undersøger GN 9300-serien nærmere, fi nder

man egenskaber, der på samme tid øger effektiviteten

og den personlige komfort. Et headset er et arbejdsredskab,

og ergonomien skal være i orden. Alene det at

slippe telefonrøret én gang for alle og gøre headsettet

til omdrejningspunkt for sin kommunikation giver markante

ergonomiske forbedringer, særligt i kampen mod

en øm nakke og muskelsmerter i den øverste del af ryggen.

Med reduceret vægt, optimeret tilkobling til øret og

intuitiv betjening opleves GN 9300-serien som en genvej

til yderligere komfort og heraf afl edt større effektivitet.

Den akustiske brugervenlighed, der er en mærkesag

for GN, er på plads på den digitale platform. De såkaldte

hyl (”peaks”) fra telefonsystemet, der kan være både

skadelige og ubehagelige, stoppes af PeakStop, der er

en GN-opfi ndelse. GN 9350 med digital signalbehandling

(DSP) og IntelliTone overholder som det ene af kun to

produkter i verden EU’s netop ikrafttrådte direktiv om

grænser for støjbelastning. Det andet er GN 8210, en

digital forstærker, der blev lanceret af GN Netcom i sommeren

2004.

Kompatibilitet med IP-telefoni forventes at blive udbredt

i hele verden, da det er tidens store mantra inden

for forretningsverdenen. Det burde næsten være unødvendigt

at konstatere, at man med GN 9300-serien kan

høreklinikker og tilknyttede audiologer til et særdeles eftertragtet

folkefærd, da de er vejen til brugernes ører.

Perfekt timing

I Norge er der, som i mange andre lande, offentligt

tilskud til høreapparater. Producenterne indgår rammeaftaler

med de statslige sundhedsmyndigheder (Rikstrygdeverket)

én gang om året. Det indebærer, at mange

produktnyheder fra de 13 producenter og distributører

lanceres samtidig på det norske marked, nemlig omkring

tidspunktet for den etårige rammeaftales indgåelse.

Det sker normalt i juli. For GN ReSound var det perfekt

timing i forhold til ReSound Metrix, der netop havde sin

verdenspremiere på det tidspunkt. Og det bliver ikke

ringere af, at aftaleperioden for rammeaftalen ekstraordinært

er forlænget med et halvt år til ultimo 2006.

GN ReSounds team i Norge, før det går løs på de

norske audiologers efteruddannelseskongres.


GN 9300-serien er genvejen til yderligere

komfort og heraf afl edt større effektivitet.

tale trådløst via IP-telefoni, da to af de tre nye headset

leveres med USB-stik lige til at slutte til pc’en, samt banebrydende

fuldtoneteknologi, der er fl ere gange bedre end

den lydkvalitet, der opnås med en almindelig telefonforbindelse.

Anke Mosbacher er overbevist om, at

GN 9300-serien bliver en stor succes.

Til den tid vil ReSound Metrix stadig være et avanceret

high-end-produkt i modsætning til fl ere produkter fra

konkurrenterne.

”Situationen lige nu i Norge er meget positiv. Vi oplever,

at salget af ReSound Metrix øges stabilt. Og vi forventer,

at BTE-modellen (bag øret) med de nye slanger til

åben tilpasning, som vi fi k på markedet i Norge i januar,

vil øge salget yderligere. Samtidig falder salget af vores

tidligere topmodel Canta7 noget langsommere, end vi

havde forudset,” siger Tove Gjennestad, der er leder af

GN ReSound i Norge.

Selv om det norske marked generelt ikke vokser med

raketfart, har GN ReSound med både ReSoundAIR og

ReSound Metrix med ét slag formået at give markedet

et pænt nyk opad i størrelse. De tre danske producenter,

GN ReSound, Oticon og Widex, er markedsledere i Norge.

Herefter kommer tyske Siemens og schweiziske Phonak.

Det bedste salgsargument

Lanceringen af nye produkter over for kunderne, altså

hørecentraler og privatklinikker, skal planlægges omhyggeligt,

for det er afgørende at få taletid hos kunderne.

Repræsentanter fra samtlige producenter ”render” dem

bogstaveligt talt på dørene, og der er ganske enkelt

grænser for, hvor mange besøg de orker og vil tillade.

I forbindelse med ReSound Metrix har man håndteret de

store afstande og spredte klinikker ved at samle kunderne

INTELLITONE

IntelliTone reducerer støjen ved indgående opkald og begrænser automatisk det tidsvægtede

gennemsnitlige støjniveau, brugere udsættes for i løbet af en arbejdsdag. IntelliTone

er skabt på baggrund af DSP.

til præsentationer og softwaretræning i alle større byer.

På audiologernes efteruddannelseskongres, der fi nder

sted hvert andet år i Norge, har GN desuden demonstreret

ReSound Metrix mere end 30 gange på to dage. Kunderne

præsenteres for hele konceptet med produktprogram,

tilpasningssoftware og alle de nye funktionaliteter.

Og måske vigtigst af alt indgår der en fuldstændig autentisk

og naturtro demonstration af lyden i ReSound Metrix,

der er summen af alle GN’s innovative anstrengelser.

”Da vi lancerede ReSoundAIR, oplevede jeg en enorm

motivation i hele organisationen, fordi det var et helt nyt

koncept, som alle kunne se manglede i markedet. Med

ReSound Metrix har jeg oplevet den samme begejstring.

Det er meget tydeligt, at alle – ikke mindst kunder og

brugere – kan ’høre’ fornuften. Jeg ved, det har været

sagt før, men den første kommentar fra både kunder og

brugere er ’fantastisk lyd’. Det er et knippelgodt salgsargument

i et marked, hvor mange kunder er parate til

at betale for at få den bedst mulige hørelse,” siger Tove

Gjennestad.

Hun forudser, at generationsskiftet fra Canta7 til

ReSound Metrix vil fortsætte i en glidende bevægelse.

”Canta7 er blevet prismæssigt mere attraktiv for det store

midtersegment, og det forlænger levetiden. ReSound

Metrix vil roligt, men sikkert, sætte sig på high-end-tronen,”

siger hun.

GN Magasinet 1 l 06

15


Bluetooth ® på begge ører

Banebrydende Bluetooth headset fra Jabra kan spille musik i stereo og være en trådløs håndfri løsning til

mobiltelefonen på én gang. Det nye headset, der er lanceret i USA og Europa, markerer, at der er fremtid i at

”være noget ved musikken”.

NY PRODUKTKATEGORI

Jabra BT620s

GN Mobile spiller op til dans

Markedet for mobilheadset nærmer sig skridt for skridt den modenhed, hvor det trådløse headset bliver en

naturlig del af gadebilledet. GN Mobile gør sit for at fremme udviklingen.

Ingen kan påstå, at markedet for trådløse

Bluetooth headset står i stampe. Markedsprognoser

viser høje vækstrater, og de seneste

profetier spår en tredobling af antal solgte enheder

om bare tre år. I 2010 ventes et samlet

globalt salg på 180 mio. Bluetooth headset.

En væsentlig del af det marked vil GN Mobile

sidde på med en omfattende portefølje af

Jabra-produkter. I dag leveres ca. 35% af de

headset, der sælges, af GN Mobile dels under

GN’s eget brand Jabra og dels som OEM.

Stærke kræfter driver markedet frem. En væsentlig

løftestang er en meget kraftig vækst i

16

MOBILHEADSET

GN Magasinet 1 l 06

Der er en del science fi ction over Jabra BT620s, som det

nye stereoheadset hedder. Designstilen er den mere og

mere populære ”behind-the-neck”, hvor en bøjle bag

om hovedet holder højttalerne fast på ørene. Mikrofonen

sidder skjult ved den ene højttaler, der i øvrigt til

forveksling ligner en fl yvende tallerken på grund af det

blå baggrundslys. Bag det moderne high-tech design

gemmer sig en række egenskaber, som GN Mobile ikke

tidligere har samlet i ét headset.

Med på noderne

I GN Mobile, som har ansvaret for Jabra-produkterne, ser

man musik som et område, der på én og samme tid er

etableret og i en rivende udvikling. De første generationer

af MP3-afspillere bliver afl øst af nye og mere avancerede.

Mobiltelefoner bliver født med musikafspillere, og

internettet er verdens største jukeboks. Forbrugere i alle

aldre bruger dagligt produkter, der er forbundet med lyd

lige fra telekommunikation og computerspil til e-learning

og musik. Og tiden er forbi, hvor man glædede sig, bare

der kom lyd ud af højttaleren. Kravet i dag er god lyd,

rigtig god lyd endda.

”MP3-generationen er en væsentlig grund til, at vi har

udviklet Jabra BT620s med stereolyd og appellerende

design,” siger Jens Lyngaa, der har været projektleder på

udviklingsprojektet. ”De taler meget i mobiltelefon, lytter

til musik døgnet rundt og vil gerne være i kontakt med

verden. Og så stiller de krav til design og lydkvalitet. Det

er alt sammen noget, Jabra BT620s kan levere.”

antallet af mobiltelefoner med Bluetooth. Med

forbud mod at tale i håndholdt mobiltelefon

under kørsel i 37 lande hjælper lovgivningen

også med til at få de håndfri løsninger ud

blandt folk. Samtidig spredes den håndfri livsstil

til fl ere og fl ere typer brugere, der også bruger

pc, MP3-afspiller og andre multimediemaskiner.

Disse trends er med til at forandre og drive det

”traditionelle” marked for håndfri Bluetooth

løsninger mod nye højder.

Synlighed i markedet

GN Mobile ved, at det er altafgørende at være

synlig i markedet. Det er ikke nok, at Jabraprodukterne

optræder i kataloger og reklamer.

Forbrugeren skal møde de håndfri headset i

Lydkvaliteten er i top, fordi den anvendte widebandteknologi

giver et meget bredt frekvensområde at arbejde

med, og lydbilledet er optimeret med intelligent digital

signalbehandling (DSP), som er en kernekompetence hos

GN.

Jens Lyngaa påpeger, at den gode lyd også gør headsettet

velegnet til anvendelse sammen med pc’en til

både arbejde og fornøjelse. Jabra BT620s kan bruges til

IP-telefoni og er trådløst, hvilket er nogle af de stærkeste

drivkræfter bag væksten inden for kontorheadset.

Brugervenligt til fi ngerspidserne

GN Mobile har samarbejdet med de store mobiltelefonproducenter

for at sikre, at det nye headset i bogstaveligste

forstand kan spille sammen med de førende telefoner

på markedet. Også et utal af MP3-afspillere, pc’er og

software er blevet testet sammen med Jabra BT620s, for

selv om det hele er kompatibelt med Bluetooth, er der

stadig mange små detaljer fra produkt til produkt, der

skal afprøves og tilpasses.

”Jeg tør næsten godt påstå, at vi har lavet verdens

mest kompatible headset. Det har været et helt kapitel

for sig i udviklingsprocessen at tilpasse det til så mange

forskellige enheder som muligt, fra MP3-afspillere over

mobiltelefoner til pc’er. Men vi har prioriteret det, fordi vi

med Jabra BT620s og lignende produkter får adgang til

nye markeder og kan blive forbrugernes foretrukne leverandør

af lyd til personlig kommunikation og underholdning,”

siger Jens Lynggaa.

de butikker, hvor de færdes. I mange butikker

er headsetprodukterne låst inde i glasmontrer

for at beskytte dem mod tyveri. Headset lever i

dag en alt for tilbagetrukket tilværelse i butikkerne,

og når forbrugerne ikke kan røre og

prøve dem, mærker de heller ikke behovet så

tydeligt.

”Det er en mekanisme, vi skal have vendt i

2006. I en butik i Danmark udstillede man tre

Bluetooth headset sammen med mobiltelefonerne.

Man satte også et spejl op, så kunderne

kunne se sig selv med headset på. Det mere

end tredoblede salget i den butik,” fortæller

Cecilia Lindgren, der er global PR & event

manager hos GN Mobile.


At det netop drejer sig om underholdning og personlig

kommunikation understreges af betjeningsknapperne på

Jabra BT620s. På den venstre højttaler sidder knappen,

der giver adgang til alle telefonfunktioner, og på den

højre sidder knappen, der styrer musikken. Lyden høres

i begge ører og er i hi-fi -kvalitet og stereo, når musikken

spiller, og i klar mono i begge ører, når telefonen er

i brug.

Intern kompetence

Det er med en vis stolthed i stemmen, at Jens Lyngaa

forklarer, at hele projektet og al udvikling er sket med

de ressourcer, der fandtes i huset allerede. Han nævner

Det er den slags nærmest banale eksempler,

der overbeviser hende om, at det er lige dele

kreativitet og knofedt, der skal til, når det

store potentielle marked for Bluetooth headset

skal indtages. Hun har en masse ideer i ærmet,

som hun af konkurrencehensyn ikke vil

gå i detaljer med.

Cecilia Lindgren fortæller dog, at fokus i

2006 ligger på synlighed i bred forstand.

GN Mobiles headset bliver solgt i 57 lande

og kan købes i fl ere end 80.000 butikker. Vi

skal uddanne og motivere så mange af butikkernes

medarbejdere som muligt til at rådgive

bedre om vores produkter, sætte sig bedre

ind i kundens behov og ikke mindst give vores

headset mere plads i indretningen. Kort sagt

skal vi fylde mere i kundernes verdensbillede, så

produktkategorien og vores headset går fra at

blive betragtet som perifert tilbehør til at være

det naturlige omdrejningspunkt for den personlige

kommunikation,” siger hun.

stereolyd via Bluetooth og den meget høje batterilevetid

i produktkategorien på både standby, under tale og ved

musik som krævende bedrifter, der har sendt udviklerne

helt ud i periferien af deres talenter. Og tilbage igen med

konkrete løsninger.

”Vi har taget hul på en ny produktkategori og har

åbnet et nyt, stort potentielt marked med de kompetencer,

vi allerede har i huset. Jabra BT620s er helt igennem

Jabra, og det lover jo godt for fremtiden. Jeg vil dog ikke

løfte sløret for, hvad der er på vej, kun at det kunne være

mere af samme skuffe,” fortæller Jens Lyngaa.

Multimediemennesker

Og der er nye tendenser på vej, hvor trådløs

ikke bare er til tale, og håndfri ikke bare til

telefoni. Den nye generation af multimediemennesker

– populært kaldet MP3-generationen

– vil have mere. Den er storforbruger af

kommunikation og medier. Den hører musik,

taler i mobiltelefon, sms’er og chatter, og den

ser ud til at være i stand til at gøre det hele på

én gang. Generationens medieforbrug baner

vejen for en helt ny type headset, der kan

understøtte alle de forskellige medietyper. For

GN Mobile betyder det, at en ny kategori af

headset er på vej. Det første eksempel, stereoheadsettet

Jabra BT620s, er omtalt ovenfor.

”Stereo via Bluetooth bliver stort. I 2006

vil der komme en serie nye produkter fra GN

Mobile under Jabra-brandet, der er målrettet

nye kundesegmenter. Det vil kræve nye markedsføringsmetoder

at få den ud på markedet,

f.eks. tilstedeværelse i nye butikker, og en an-

Jabra BT620s gør det

endnu nemmere at lade

sig rive med, når musikken

spiller.

den form for synlighed, end vi kan opnå med

almindelige reklamekampagner. Musik kommer

til at spille en væsentlig rolle i brandingen, fordi

det er her, vi fi nder det primære marked for

Bluetooth stereo,” forklarer Cecilia Lindgren.

Hun tilføjer, at andre segmenter som f.eks.

forretningsmanden og netspil-nørden vil stille

større og større krav til lydkvalitet og derfor

også vil tilhøre målgruppen for de nye stereoprodukter.

I januar annoncerede GN Mobile et vigtigt

strategisk samarbejde med USA’s førende højttalerproducent,

Klipsch, der har mere end 60

års erfaring med udvikling, produktion og salg

af avancerede lydsystemer. Ved at bringe de

skrappeste kompetencer og stærkeste markedspositioner

på henholdsvis lyd og Bluetooth

sammen er der skabt en platform, hvorfra

markedet for mobilmusik kan erobres.

GN Magasinet 1 l 06

17


KLAR TIL OP

Er emballagen nem at åbne, instruktionen til at forstå og er det nemt at tilslutte og indstille det nye headset?

GN Netcom tester produkterne ude hos forbrugerne og fi lmer det hele. Metoden er inspireret af antropologien.

Henriette Sjögreen

Kristensen, 36, ansat i GN

Netcom siden november

2002. Uddannet arkitekt

i industrielt design og

kommunikationsdesign

og har tidligere arbejdet

med brugervenlighed

på Øresundstoget for

ADtranz og ved Danfoss.

GN Magasinet 1 l 06

Scene 1 Boston, USA.

John fi lmet i halvtotal ved sit hæve-sænke-skrivebord

på kontoret i et IT-fi rma. John sidder med en pakke med

GN Netcoms GN 4150 headset. Han prøver at åbne

den gennemsigtige boks i hård plast, men opgiver efter

fi re forgæves forsøg og allierer sig med en saks. Ved

udpakningen river han sin tommelfi nger. I pakken er en

mikrofonarm anbragt, så den stikker gennem et hul i

pappet. John er i tvivl om, hvilken vej han skal trække

mikrofonen. Han ender med at trække forfra – og pappet

revner. Han pakker de resterende dele forsigtigt ud

og lægger dem i en bunke på sit skrivebord. Han har på

intet tidspunkt læst instruktionen på emballagen. Samlet

tid: 02:03 minutter.

Scene 2 München, Tyskland.

Tania sidder ved et godt fyldt skrivebord. Hun læser manualen,

mens hun forsøger at få hovedbøjlen af headsettet,

så hun kan montere en ørekrog i stedet. Først prøver

BRUGERSTUDIERNE KAN FORETAGES I ALLE FASER AF PRODUKTUDVIKLINGEN

Idéudvikling:

Observation af adfærden ved headsetbrug på kontorer, i contact centre og i særlige

miljøer og omgivelser. Et projektstudie fokuserede f.eks. på adfærden ved computerspil

på en internetcafé og viste behovet for fuld mobilitet, frie hænder og stemmestyring af

funktioner, da spillerne ikke kan forlade pc'en under spillet, skal kunne kommunikere

med medspillerne og skal kunne spise og drikke undervejs uden generende mikrofoner

for munden. Ønsker til headsetfunktionaliteter undersøges også i fokusgrupper og via

spørgeskemaer, hvor deltagerne bl.a. skal prioritere væsentligheden af de enkelte funktionaliteter

i forhold til hinanden.

18

PRODUKTUDVIKLING

hun forsigtigt, derefter med mere kraft, men det vil ikke

lykkes. Hendes chef dukker op og tilbyder at hjælpe.

Han forsøger først at hive delene fra hinanden, kigger så

i manualen og opgiver derefter. Højest usædvanligt ender

det med, at GN-observatørens kollega må træde til,

og først efter et par forsøg og en grundig granskning af

manualen lykkes projektet. Samlet tid: 01:57 minutter.

Gode idéer til forbedringer

”Sekvenserne illustrerer ganske godt, hvad det hele

handler om,” siger Henriette Sjögreen Kristensen, interaction

designer i GN Netcom.

Der kan godt være langt fra udviklingsafdelingen til

slutbrugerne og deres brugssituation i hverdagen på kontorer

og i contact centre rundt i verden. Derfor bliver der

løbende gennemført studier af brugen af GN’s headset

ude hos brugerne.

”På den måde kan vi se på vores produkter med deres

øjne og få ideer til, hvor vi kan forbedre os. Og de fl este

input er lige til at tage med hjem til ’værkstedet’ og arbejde

videre med,” fortæller Henriette Sjögreen Kristensen.

Eksemplet med udpakningen viser bl.a., hvordan de

Prototyper:

Test af bl.a. indpakning, brugervejledning, samling, tilslutning og betjening

af headsettet:

Hvordan åbnes pakken, vendes den rigtigt og læses informationen?

Er brugervejledningen forståelig og overskuelig og benyttes den?

Hvordan pakkes headsettet og de enkelte dele ud? Hvordan lægges de

op på bordet? Blandes tingene?

Hvordan forløber samling, tilslutning og indstilling af headsettet?


TAGELSE

enkelte dele til headsettet skal pakkes, og hvor meget der

skal være samlet på forhånd. Via studierne kan man se, i

hvilken rækkefølge de enkelte dele pakkes ud, og om det

sker i forhold til den anbefalede instruktion. Det kan der

så tages højde for i pakkens udformning og mærkningen

af headsettets forskellige dele. Det andet eksempel viser,

at det, der er intuitivt for udvikleren under designprocessen,

ikke nødvendigvis er intuitivt for brugeren.

”Et meget vigtigt område er instruktioner og manualer.

Er de overskuelige? Bliver de fulgt af brugerne? Og lykkes

det brugerne at samle og indstille headsettet som ønsket?

Her har vi fået gode ideer til mange forbedringer,” fortæller

hun.

Uden fi lter

”Ikke-indblanding” er et grundlæggende princip, når

brugerne observeres. De skal gøre præcis, som de ville

have gjort, hvis de ikke blev observeret.

”Vi fi lmer hele forløbet, tager noter undervejs og spørger

uddybende bagefter. På den måde får vi nogle andre

input end f.eks. ved fokusgrupper, hvor det, der kommer

frem, er brugernes erkendte behov og bevidste adfærd.

Daglig brug:

Opfølgende undersøgelser af brugen af headsettet i hverdagen – typisk en måned

efter anskaffelsen:

Hvordan bæres headsettet? Er det let at sætte på hovedet eller øret? Er bæremåden

blevet ændret undervejs?

Hvordan benyttes og betjenes headsettet ved samtaler? Er indstillingerne

ændret? Hvilke funktionaliteter benyttes?

Er lyden tilfredsstillende? Benyttes opladeren?

Er boksen og brugervejledningerne gemt? Er brugervejledningen benyttet?

Med observationsmetoden oplever vi adfærden direkte

og ’uden fi lter’,” forklarer Henriette Sjögreen Kristensen.

Med i marken

Siden 2003 har GN Netcom gennemført over 100 brugerstudier

med brugere i bl.a. Tyskland, England, Sverige,

Danmark og USA. Ofte er medarbejdere fra designafdelingen

eller f.eks. den ansvarlige for brugervejledningen med

til interviewene for med egne øjne at opleve brugerens

hverdag og oplevelser med GN Netcoms headset. Resultaterne

fra de mange brugerundersøgelser rapporteres

bredt til alle de berørte faggrupper og afdelinger i GN

Netcom bl.a. via fælles workshopper for at sikre, at resultaterne

indgår i det løbende udviklingsarbejde.

”Vi har hidtil benyttet observationsstudierne i udvalgte

projekter. Med de gode resultater, vi har opnået, vil vi fremover

bruge metoden som et fast element i de forskellige

faser af udviklingsprocessen, så vi i endnu højere grad designer

og udvikler med afsæt i brugernes verden,” fastslår

Henriette Sjögreen Kristensen.

Opfølgning på eksisterende produkter:

Brugerstudier af både eksisterende og nye brugere med vægt på indpakning,

brugervejledning, samling, tilslutning og betjening – som ved brugerstudier

af prototyper og daglig brug. Disse studier viser, om der er behov for løbende

justeringer af eksisterende produkter og giver samtidig inspiration til nye produkter

og funktionaliteter.

GN Magasinet 1 l 06

19


Jabra går nye veje i deres markedsføring i 2006 og lægger øget vægt på PR og brugen af produktplacering og

opinionsdannere. Jack Bauer-helten og skuespilleren Jennifer Garner fra henholdsvis 24 timer og Alias og en lang

række andre stjerner fra underholdningsbranchen skal i den kommende tid øge kendskabet til Jabra i USA.

20

JACK, JENNIFER OG

MARKEDSFØRING

GN Magasinet 1 l 06

”Med de nye headset Jabra JX10, Jabra BT160, Jabra

BT620s og Bluetooth stereoadapteren Jabra A320s træder

GN Mobiles Jabra i 2006 for alvor ind i nye produktkategorier.

Det gør det vigtigere end nogensinde, at vi er

kreative og nytænkende i vores markedsføringsaktiviteter

og fi nder effektive måder at nå – og overbevise – de

nye målgrupper på, for vi er oppe mod nogle meget

veletablerede brands på disse markeder,” fortæller Heidi

Adams, director of marketing for Jabra i Nordamerika.

PR og produktplacering

”Markedsføringen af Jabra i 2006 vil adskille sig fra

vores konkurrenters på en række områder. Vi vil for eksempel

ikke annoncere særligt meget i massemedier. Vi

lægger i stedet vægten på PR-aktiviteter og produktplacering,

altså det at vores produkter optræder i en række

Heidi Adams har ansvaret for

Jabras PR, reklame og markedsføringsaktiviteter

i Nordamerika.

Inden hun kom til Jabra i 2001,

havde hun en række ledende stillinger

hos Sony Computer Entertainment

America, hvor hun var en

del af teamet bag lanceringen af

PlayStation.

forskellige sammenhænge, f.eks. tv og fi lm. Herudover

vil vi benytte os af sociale sponsorater, brug af opinionsdannere

og aktiviteter på salgsstederne. De enkelte

aktiviteter vil understøtte hinanden og skal samlet øge

kendskabet til Jabra-brandet og de enkelte produkter,”

siger Heidi Adams.

I år vil Jabra kunne ses på skærmen i mere end 10

tv-serier i USA, der sendes i den bedste sendetid, bl.a. i

Emmy- og Golden Globe-vinderen ”24 timer” fra FOX

med Kiefer Sutherland i hovedrollen som Jack Bauer og

i den populære CBS-serie ”Alias” med Jennifer Garner.

Herudover vil Jabra blive vist i fl ere store landsdækkende

tv-programmer, bl.a. ESPN2’s Mobile Gadgets show, der

præsenterer nyheder inden for mobiltelefoner og mobilmusik,

og HBO-serien Entourage, der netop er nomineret

til to Golden Globe- og tre Emmy-priser. Jabra vil samtidig

være synlig ved tv-transmitterede ekstremsport-begivenheder

og ved prisuddelinger inden for musik, bl.a. MTV

Music Awards.

Opinionsdannere

Jabra-brandet optræder også i en lang række events hos

forhandlerne, bl.a. en særlig designertøj-arrangement

hos stormagasinet Bloomingdales i New York, sponseret

af det hurtigst voksende amerikanske magasin for

mænd, Men’s Health. Ved begivenheder som disse vil

Jabra komme i direkte kontakt med en meget attraktiv


JABRA

gruppe af aktive, købestærke og teknikinteresserede forbrugere,

der samtidig er vigtige opinionsdannere.

Jabra-brandet har gennem årene opbygget et netværk af

fortalere “endorsers” for Jabras produkter på landsdækkende

tv-shows, der præsenterer nyheder inden for bl.a. personlig

kommunikation, elektronik, musik og mode. I år udvider

GN Mobile sit engagement med særlig vægt på shows,

der er målrettet kvinder, unge og musikinteresserede.

”Brugen af kendte personligheder fra tv, fi lm, mode

og musik er en god måde at skabe opmærksomhed og

interesse for vores produkter. Vi kombinerer det med en

offensiv mediebearbejdning, som vil sikre Jabra-brandet

et solidt fodfæste inden for de nye produktkategorier,”

siger Heidi Adams.

Nye kanaler

GN Mobile er i dag en anerkendt udbyder af innovative

kommunikationsprodukter på mobilmarkedet. Med det

nye Bluetooth stereoheadset Jabra BT620s, træder Jabra

ind i audio-stereo-produktkategorien. Det nylige partnerskab

med Klipsch, der er en af verdens førende producenter

af kvalitetshøjttalere, vil tilføre Jabra-produkterne

forbedret musikgengivelse, som vil give Jabra mulighed

for at udbygge sin position på det mobile musikmarked.

”Vores udfordring bliver at opnå samme position i denne

kategori, som vi allerede har på mobilheadset området

– hos forbrugerne og forhandlerne. Det vil kræve nye

salgskanaler, nye medier og nye markedsføringstiltag.

Blandt andre vil musikverdenen og medier som de amerikanske

musikmagasiner Rolling Stone og VIBE samt

musikkanalen MTV komme til at spille en endnu mere

fremtrædende rolle,” siger Heidi Adams.

Vis hvem du er med Jabra BT160

Konceptet bag Jabra BT160 er et funktionelt, smart og

sjovt headset. Med 33 forskellige covers giver Jabra BT160

brugeren mulighed for at ”klæde” sig alt efter humør og

personlig stil. Og med farver og mønstre som rød fl øjl, leopardplettet,

zebrastribet og mariehøneprikker er der noget

for enhver stil og smag. Derudover er der også mulighed

for at lave sit helt eget coverdesign.

Det trådløse Bluetooth headset vejer 16 gram, har op til

seks timers taletid og op til 110 timers standby-tid.

Jabra BT500 vinder af “Best of CES”-konkurrence

The Bluetooth Specialist Interest

Group (SIG), der er en sammenslutning

af førende producenter inden

for telekommunikation og IT, valgte

Jabra BT500 som vinder af “Best

of CES”-konkurrence i kategorien

“Headset”. Prisen gives til de mest

innovative og brugervenlige Bluetooth

kompatible produkter på

markedet og tildeles i syv forskellige

produktkategorier.

“Best of CES”-konkurrence blev

afviklet under The International

Consumer Electronics Show (CES)

2006 i januar i Las Vegas.

GN Magasinet 1 l 06

21


De besøgende fl okkedes om de mange nye GN-headset.

GN-territorium

i Hannover

Med mere end tyve af GN’s nyeste produkter repræsenteret på verdens

største elektronikmesse CeBIT understregede GN, at man fortsat

har branchens bredeste og nyeste udvalg af headsetløsninger.

22

ELEKTRONIKMESSE

GN Magasinet 1 l 06

I år deltog GN på CeBIT-messen i Hannover i Tyskland

med ekstra meget selvtillid i bagagen. Selvtilliden skyldes

den nyvundne titel som verdens største producent af

headset og en produktportefølje, der kan tage pusten

fra de fl este konkurrenter.

I samme øjeblik de mange besøgende trådte over

tærsklen til GN Mobiles og GN Netcoms fælles udstillingsstand,

befandt de sig helt tydeligt på GN-territorium.

Standen på 200 kvadratmeter udstrålede magi og styrke i

et markant og farvestrålende design med et fælles tema.

Sammen tilbyder GN Netcom og GN Mobile headset til

alle – på arbejde, hjemme og på farten. En lang række

muligheder for at røre ved produkterne og prøve dem

”live”, bidrog til at tiltrække mange besøgende.

”Traditionen tro har vi inviteret kunder og forretningsforbindelser

fra nær og fjern til CeBIT, og forhåndsinteressen

har været meget stor. De besøgende er bestemt

ikke blevet skuffede,” fortæller GN Netcoms global event

planner, Tina Demant.

Mangesidet formål

GN’s formål med at deltage på CeBIT er mangesidet;

det handler om at vise produkterne frem, at styrke

relationerne til vigtige kunder og strategiske kontakter

og at skabe nye kontakter, som på sigt kan føre til øget

salg og brand-opmærksomhed. På den strategiske side

handler det om at positionere GN som verdens førende

headsetproducent,” fortæller Marianne Bentsen, som

er regional channel marketing manager i GN Mobile for

Jabra EMEA.

Og der var produkter nok at vise frem. GN Netcom

havde stillet en række demoer op, der omfattede kategorierne

headset til IP-telefoni, trådløse kontorheadset

og ”multi use”-headset. På GN’s stand kunne gæsterne

afprøve produkterne. Der var således mulighed for at

føre IP-telefonisamtaler ved hjælp af det nyeste trådløse

headset GN 9350, som forventes at blive en bestseller på

lige fod med GN 9120. Man kunne også prøve nogle af

de nylancerede hi-fi -stereoheadset som GN 2100. Endelig

kunne man teste de såkaldte ”multi-use”-headset, som

kan anvendes både til pc-baseret IP-telefoni og almindelige

telefoner – eksempelvis GN 9350.

Med på noderne

GN Mobile havde 15 af sine nyeste Jabra-produkter

med, fordelt på traditionelle monoheadset og den ny

kategori, stereoheadset til musik. Og her er Jabra med

på noderne.

”Vi arbejder på at blive et førende brand i mobil-musikmarkedet,

og CeBIT var den ideelle lejlighed til at lancere

vores nye serie af produkter for musikelskere. Vi præsenterede

blandt andet Jabra BT620s og Jabra BT325s,

henholdsvis et trådløst og et trådet musikheadset, der

kan anvendes til mobilen, MP3-afspilleren og pc’en. Og

ganske som forudsagt blev de noget af et hit, med det

trådløse stereoheadset Jabra BT620s som den absolutte


publikumsfavorit,” fortæller Marianne Bentsen.

Blandt monoheadset var det ikke uventet designerheadsettet

Jabra JX10, der løb med en stor del af

opmærksomheden, men også Jabra BT160 var populær

med 33 forskellige, udskiftelige farvekombinationer og

mulighed for at lavet eget coverdesign.

En halv million gæster

De omkring 50 GN-medarbejdere, som deltog på CeBIT,

havde nogle lange og hårde dage, men kan se tilbage på

messen med stor tilfredshed. GN fremviste det suverænt

største og bredeste udvalg af headset, og interessen var

meget stor fra såvel almindelige besøgende som potentielle

kunder og distributører. Når messen slutter, har op

mod en halv million gæster været igennem tælleapparaterne,

6.300 udstillere fra omkring 70 lande har vist deres

produkter frem, og 10.000 journalister fra det meste

af verden har dækket den store begivenhed.

Tina Demant (tv.) og

Marianne Bentsen

GN Netcom og

GN Mobiles fælles

stand.

Den nye GN 9300-serie fi k stor opmærksomhed.

Finanskalender

Generalforsamling ................................21. mar. 2006

Kapitalmarkedsdag, Bloomington ...........5. apr. 2006

Delårsrapport 1/2006 og GN Magasinet ...9. maj 2006

Delårsrapport 2/2006 og GN Magasinet ...6. aug. 2006

Delårsrapport 3/2006 og GN Magasinet ...6. nov. 2006

Messekalender

Gartner Wireless & Mobile Summit,

London, England .....................................2. april 2006

AAA,

Minneapolis, Minnesota, USA .................5. april 2006

Salone Internazionale del Mobile,

Milano, Italien .........................................5. april 2006

GN Magasinet udgives af GN Store Nord A/S, Mårkærvej 2A,

Postboks 249, 2630 Taastrup. Telefon: 72 111 888.

Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel

på udgaverne, er den danske gældende.

Hjemmeside: www.gn.com. E-mail: info@gn.com.

GN Magasinet udsendes tre gange årligt til aktionærer og øvrige

interessenter. Eftertryk tilladt efter aftale og med kildeangivelse.

Redaktion: Lene Christoffersen (ansvarshavende), Eva Aas

Søndergaard, Morten Kjellev, Charlotte Holk Kristiansen, Peter

Kruse, og Bottomline Communications A/S.

Fotos: Steffen Roland, Alamy og Scanpix

Design og produktion: Boje & Mobeck as. Tryk: PrintDivision.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth

SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom is under

license.

GN Magasinet 1 l 06

23


Bo lokalt, arbejd globalt

Cecilia Lindgren bor i Sverige og kører

hver dag over Øresundsbroen, der

forbinder Danmark og Sverige, for at

arbejde hos GN Mobile.

Cecilia Lindgren er uddannet i international økonomi

og strategisk kommunikation. Hun kom til GN Mobile

for tre måneder siden som ansvarlig for global PR og

events, men føler sig allerede på hjemmebane. Formentlig

fordi hun stort set hele sit professionelle liv

har arbejdet med telekommunikation i internationale

virksomheder. Hendes arbejdsområde har altid været

PR og events. Det har bragt hende til stillinger i internationale

virksomheder som PR-bureauer i London og

Stockholm, teleoperatøren Orange og telegiganten

Ericsson. Hos Orange blev hun opfl asket med branding,

og hos Ericsson stod der processer og produkter

på agendaen. Begge dele har rustet hende til jobbet

hos GN Mobile i dag, hvor branding er et nøgleord,

og hvor processer er nødvendige for at styre den

kraftige vækst og internationalisering.

Bluetooth har Cecilia Lindgren et helt særligt forhold

til, fordi hun har været med til at promovere

teknologien over for interessenter i teleindustrien,

nærmest før den første chip havde forladt fabrikken.

Som ny medarbejder hos GN blev hun kastet lige

ud i jobbet med deltagelse i den store elektronikmesse

CES i Las Vegas i januar. Men det tog ikke modet

fra hende. Nok snarere tværtimod. Hun oplever stor

glæde ved at være i marken og møde pressen og andre

interessenter, der skal høre historien om Jabra og

den mobile fremtid. ”Det er i marken, at man bliver

inspireret og bygger sit netværk. Det har altid haft stor

værdi for mig,” forklarer hun.

Arbejdet i en international virksomhed med en global

tankegang tiltaler hende meget. Hun peger ned af

gangen, hvor der sidder kolleger fra Irland, Frankrig,

Sverige, Spanien, Tyskland, Kroatien og Danmark.

Der har ikke været anledning til sammenstød mellem

svenske og danske traditioner og arbejdsformer. GN

Mobiles kultur er lige så lidt dansk, som den er svensk.

International er nok snarere betegnelsen for kulturen,

der summer af dynamik og åbenhed. GN Mobile er

en af de danske virksomheder, hvor engelsk som koncernsprog

er slået helt igennem, fordi der er så mange

nationaliteter.

Cecilia føler sig privilegeret, når hun kan bo hjemme

i sit eget hyggelige hus i det sydlige Sverige og blot

skal køre i bil en time for at komme til en arbejdsplads,

der har stort set hele verden som sit marked. ”Så kan

man være både lokal og global på samme tid,” siger

hun.

24

INTERNATIONAL VIRKSOMHED

GN Magasinet 1 l 06

More magazines by this user
Similar magazines