STRATEGIC BOARD ROOM

boardgovernance

STRATEGIC BOARD ROOM

MODERNE ARBEJDSMETODER DER GØR DIG BEDRE

TIL AT SKABE RESULTATER I BESTYRELSEN

GIV DIN BESTYRELSESKARRIERE ET BOOST


STRATEGIC BOARD ROOM

STRATEGIC BOARD ROOM henvender sig til erfarne bestyrelses- og direktionsmedlemmer,

som ønsker at tilegne sig nye arbejdsmetoder og anvende deres erfaring til at skabe resultater

i fremadrettede bestyrelsessammenhænge.

Bestyrelsesuddannelsen er baseret på et samarbejde mellem førende forskere inden for

bestyrelsesarbejde og et udsnit af landets bedste praktikere. På uddannelsen møder du både

indlæg af professorer fra danske og udenlandske universiteter og bestyrelsesmedlemmer

med solid personlig erfaring fra aktuelt bestyrelsesarbejde.

I balancen mellem teori og praksis vil du opleve, hvordan teorierne kan anvendes i det daglige

bestyrelsesarbejde, og hvordan det daglige bestyrelsesarbejde underbygger teoridannelsen.

Desuden vil du opleve, hvordan du kan omsætte dette til egne værktøjer og metoder.

Fordele

Du vil blive i stand til at udarbejde egne oplæg til bestyrelsen og sikre positive

resultater for bestyrelsen.

Du vil blive bevidst om egne unikke kompetencer og om hvordan disse kan

formidles personligt over for andre bestyrelsesmedlemmer.

Undersøgelser viser, at bestyrelsesmedlemmer med en bestyrelsesuddannelse

opnår højere honorar.

Når du har gennemført STRATEGIC BOARD ROOM, har du dokumentation

på, at du som bestyrelsesmedlem kan bidrage med værdiskabelse og

forretningsudvikling.

Du vil få udvidet dit netværk med ressourcestærke bestyrelsesmedlemmer, som

har interesse for moderne bestyrelsesarbejde.


Dannelse og værdiskabelse

Som bestyrelsesmedlem bør du i langt højere grad fokusere på den forretningsmæssige

værdiskabelse og i mindre grad på den bagudrettede kontrol af direktionen.

Bestyrelsen skal være med til at sætte forretningsmæssige mål og skabe resultater.

Under uddannelsen vil du blive præsenteret for metoder, modeller og eksempler på nye

måder at tænke bestyrelsesarbejdet på. Du bliver præsenteret for metoder, der understøtter

den samlede topledelse (direktion & bestyrelse) og deres indbyrdes samarbejde.

Metoder og modeller

Hvordan aktiverer du dine personlige ressourcer og erfaringer i bestyrelsessammenhænge?

Bestyrelsesarbejde stiller andre krav til arbejdsformer og brug af personlige ressourcer end

andet erhvervsarbejde. Du vil blive præsenteret for de nyeste udviklingsværktøjer inden for

moderne ledelses- og forretningsorienteret bestyrelsesarbejde.

Du vil blive udfordret på, hvordan du som bestyrelsesmedlem kan bidrage mellem møderne

og udarbejde egne oplæg til bestyrelsen.

”Et øget fokus på professionelle

bestyrelsesuddannelser er en klar følge

af, at kravene til bestyrelsesmedlemmer

skærpes, således at

bestyrelsesmedlemmer bliver bedre til at

tackle de forskellige udfordringer,

som en virksomhed står over for.”

Willy B. Hansen

Adm. direktør Skagen Havn

Alumne STRATEGIC BOARD ROOM

& CHAIRPERSON


Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af tre moduler på hver to dage, hjemmeopgaver og eksamen.

Imellem undervisningsmodulerne er der individuelle opgaver, forberedelse og arbejde i og

med virtuelle bestyrelser. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen.

Med en bestået eksamen har du efterfølgende mulighed for at søge om en INDIVIDUEL

BESTYRELSESLICENS®, som aktuel dokumentation for dine kompetencer i bestyrelsesregi.

MODUL 1

BOARD GROUND ZERO

EGNE RESSOURCER OG

BESTYRELSESIDENTITET

VÆRDISKABELSE I

BESTYRELSEN

HJEMMEOPGAVE

Modul 1 sætter den faglige ramme for de

strategiske og ledelsesmæssige elementer,

som indgår i en værdiskabende bestyrelse.

Vi præsenterer værktøjer, modeller og

belyser ud fra eksempler, hvordan du og din

bestyrelse kan blive mere ledelsesorienterede

og få de strategiske opgaver ind i bestyrelsen.

MODUL 2

BESTYRELSENS DOKUMENTER

OG RETSLIGE RAMMER

ONGOING

BESTYRELSESARBEJDE

KØB OG SALG AF

VIRKSOMHEDER

HJEMMEOPGAVE

Modul 2 har fokus på, hvorledes du skaber

basis for vækst i bestyrelsen og dermed også

vækst for selskabet.

Vi belyser sammensætningen af en bestyrelse,

forventningerne til arbejdet i bestyrelsen

samt hvilke arbejdsmetoder, der påvirker det

værdiskabende bestyrelsesarbejde herunder

vurdering af bestyrelsens værdiskabelse.

MODUL 3

PERSONLIG

GENNEMSLAGSKRAFT

AT ÆNDRE OG UDVIKLE

BESTYRELSEN

BESTYRELSESVURDERING

HJEMMEOPGAVE

Modul 3 har kommunikation i og udenfor

bestyrelsen i fokus, herunder betydningen af

bestyrelsesmedlemmernes kommunikative

evner både internt og eksternt.

Det handler om, hvordan vi sikrer os, at de

tilknyttede medlemmer performer ud fra

vurderede ønsker og forventninger samt,

hvordan du som bestyrelsesmedlem bliver

bevidst om egne evner og kompetencer.


Aktiv deltagelse i virtuelle bestyrelser

På uddannelsen indgår alle deltagere i flere virtuelle bestyrelser - et læringsrum, hvor

du kan afprøve de nye arbejdsformer og værktøjer, som du bliver præsenteret for i

undervisningsforløbet.

I de virtuelle bestyrelser bliver du i samspil med de øvrige deltagere præsenteret for opgaver,

der har relation til virkelighedens bestyrelsesarbejde. Du får mulighed for at diskutere med

andre erfarne bestyrelsesmedlemmer og får feedback fra de øvrige virtuelle bestyrelser og

undervisere.

Konkret feedback

Resultaterne fra de virtuelle bestyrelser bliver fremlagt i plenum. Dette giver den bedste

platform til at få kvalificeret og konkret feedback på de tanker, overvejelser og handlinger, som

er blevet foretaget i de virtuelle bestyrelser.

De virtuelle bestyrelser fungerer endvidere som et element til at lære de andre deltagere at

kende som bestyrelsesmedlemmer. Her grundlægges det netværk af bestyrelsesmedlemmer,

som du efterfølgende kan få stor gavn af at sparre og udvikle dig sammen med.

Du møder engagerede mennesker, der deler din interesse for bestyrelsesledelse, hvilket har

stor værdi i sig selv.

Eksamen består af en skriftlig

eksamensopgave og en mundtlig prøve.

Både den mundtlige og skriftlige eksamen

tager udgangspunkt i din personlige

bestyrelseshåndbog, som du har udarbejdet

gennem uddannelsesforløbet.

Der vil være intern og ekstern censor tilstede

under eksamen. Eksamen vil blive bedømt

bestået/ikke bestået.

MUNDTLIG EKSAMEN

SKRIFTLIG EKSAMEN

EKSAMEN


Træn dig til flere bestyrelsesposter

De fleste af vores deltagere ønsker at ændre deres nuværende bestyrelsesportefølje -

enten ved at få andre bestyrelsesopgaver eller ved at skabe mere værdi i de nuværende

bestyrelsesjobs.

Vores erfaring viser tydeligt, at deltagerne i kraft af nye arbejdsmetoder og ny viden

får mod på at udvikle sig personligt, således at resultatet bliver en anden og mere

betydningsfuld bestyrelseskarriere end før uddannelsen. Erfaring skaber mod - såvel i nye

bestyrelsessammenhænge, som i virtuelle bestyrelser.

Uddannelse med effekt og identitet

Vi er overbeviste om, at du som bestyrelsesmedlem skal bidrage med værdiskabelse, ledelse

og forretningsudvikling. På vores uddannelser lærer du derfor at udarbejde en PLAN FOR

BESTYRELSENS VÆRDISKABELSE og et ARBEJDSGRUNDLAG, som kan være med til at sikre

en direkte effekt for de enkelte selskaber, samtidig med at din personlige identitet udvikles og

får større gennemslagskraft.

Uddannelsen afsluttes med en ekstern eksamen, hvor din personlige udvikling af

kompetencer og performance bliver vurderet med udgangspunkt i den afsluttende skriftlige

og mundtlige eksamensopgave. Eksamen er din dokumentation for, at du mestrer det

værdiskabende bestyrelsesarbejde.

Den er første skridt på vejen til at opnå den individuelle BESTYRELSESLICENS®, som

dokumenterer det potentiale, du udgør for virksomheder, der ønsker at tilbyde dig

bestyrelsesjobs.

Personlig performance

Din succes med bestyrelsesarbejde er afhængig af dine personlige ressourcer og formidlingen

af dine kompetencer, da det er afgørende for udviklingen af forretningspotentialet. Vores

udgangspunkt, for at du lykkes med bestyrelsesarbejdet, er din egen personlige performance

og identitet. Derfor er den individuelle performance og samspillet mellem dine ressourcer, din

personlighed og din gennemslagskraft et fokus igennem hele uddannelsen.

En del af dette arbejde ligger i udarbejdelsen af din egen PERSONLIGE

BESTYRELSESHÅNDBOG. Her dokumenteres din kompetenceudvikling, og du får klarhed

over dine potentialer og udviklingspunkter. Bestyrelseshåndbogen udgør det centrale

læringsværktøj på STRATEGIC BOARD ROOM, og mellem hvert modul arbejder du med

håndbogen.


Om BOARD GOVERNANCE A/S

BOARD GOVERNANCE A/S er Skandinaviens mest betydende udbyder af forretningsog

ledelsesorienterede produkter til bestyrelser, bestyrelsesledere og ledere. I mere

end 4.000 virksomheder arbejder bestyrelsesmedlemmer, som har gennemgået en

bestyrelsesuddannelse eller modtaget personligt bestyrelsestræning hos os. De er

blevet trænet i nye arbejdsformer og metoder, som aktivt fokuserer på at skabe værdi for

virksomheder og organisationer i alle brancher.

Vores udgangspunkt er det ledelses og forretningsorienteret bestyrelsesarbejde, herunder

i og omkring topledelsen og de ressourcer, de sammen kan bidrage med til at skabe værdi.

Bestyrelsesarbejde er menneskearbejde, og vejen til forretningsmæssig succes er ved optimal

anvendelse af de menneskelige ressourcer og kompetencer.

Igennem BOARD GOVERNANCE Research Center har vi tilknyttet en række førende

internationale forskere, erfarne bestyrelsesledere og erhvervstunge ressourcepersoner. Dette

sikrer, at vores arbejde altid er baseret på den nyeste viden, og samtidig bidrager vi til, at

forskernes resultater kan anvendes i praksis.


BRUG FOR MERE

INFORMATION?

Du er altid velkommen til at kontakte os

og få yderligere information.

Vi håber, at du har fået inspiration, mod og

lyst til at deltage på

STRATEGIC BOARD ROOM.

Vi glæder os til at høre fra dig.

BOARD GOVERNANCE A/S

Vesterbro 21B

9000 Aalborg

Telefon: +45 70 25 13 00

E-mail: info@board-governance.com

www.board-governance.com

Similar magazines