KREDINOR Update #2-2019

blikfang

KredinorNyt

Nyheder fra Kredinor | juni 2019

Skyldner i fængsel for bedrageri

Ifølge Midtjyllands Avis er der primo maj 2019 afsagt en dom ved Byretten, hvor en 49-årig mand

er blevet dømt 3 måneders fængsel (fællesstraf) for bl.a. bedrageri mod en anlægsgartner i Midtjylland.

Sagen starter i efteråret 2015, hvor den bedrageridømte

mand kontakter en anlægsgartner og

bestiller hæk og træer til det hus, han bor til leje i

(det fremgår ikke af sagens referat, om anlægsgartneren

er bekendt med lejemålet).

Den samlede pris for anlægsarbejdet ender i

38.945 kr., men manden betaler ikke for arbejdet.

Anlægsgartneren vælger at anmelde manden til

politiet for bedrageri, og manden erkender under

retssagen at have bestilt arbejdet, velvidende at han

var på kontanthjælp og i øvrigt havde flere registreringer

hos RKI for gæld, han ikke havde betalt. Ud

over at søge manden dømt for bedrageri indeholder

anmeldelsen også et erstatningskrav på 44.387 kr.

Dommeren i Byretten lagde ved strafudmålingen af

de 3 måneders fængsel vægt på, at kontanthjælpsmodtageren

måtte have vidst, at han ikke kunne

betale sin regning for anlægsarbejdet, ligesom det

var en skærpende omstændighed, at manden

adskillige gange var tidligere dømt for blandt andet

bedrageri. Dommeren tog dog ikke kravet om

erstatning til doms, fordi anlægsgartnerens erstatningskrav

ikke var tilstrækkeligt dokumenteret.

Kredinors advokatpartner kommenterer:

”En anmeldelse for bedrageri bliver aldrig en del

af en inkassosag, men en kreditor kan selv vælge

at anmelde sin skyldner til politiet, hvis kreditor

mener at kunne bevise i et væsentligt omfang,

at skyldneren har bestilt varer eller ydelser med

en klar viden om ikke at have evner til at betale.

I den pågældende sag var det f.eks. afgørende,

at skyldneren var på kontanthjælp og havde flere

registreringer hos RKI for ubetalt gæld, ligesom

tidligere domme for bedrageri var en skærpende

omstændighed.”

Bedrageri kan antage forskellige former, men i dette

eksempel har vi fokus på den form, hvor en debitor

ved opnåelse af kredit ved modtagelse af varer og

ydelser eller ved optagelse af lån opnår sig vinding

velvidende at ikke kunne betale efterfølgende. Dette

handler altså entydigt om en debitors evne til at

kunne betale; ikke om debitors vilje. Og det er et

kritisk punkt omkring definitionen af bedrageri – det

skal kunne bevises eller i hvert fald klart dokumenteres,

at debitor ved optagelse af kreditten var

bevidst om sin egen manglende evne til at betale

efter aftale. Deraf er der tale om en bevidst handling,

hvilket giver mulighed for at anmelde debitor i

henhold til Straffelovens §279.

Straffelovens § 279

om bedrageri:

”For bedrageri straffes den, som, for

derigennem at skaffe sig eller andre

uberettiget vinding, ved retsstridigt at

fremkalde, bestyrke eller udnytte en

vildfarelse bestemmer en anden til en

handling eller undladelse, hvorved der

påføres denne eller nogen, for hvem

handlingen eller undladelsen bliver

afgørende, et formuetab.”

Der er en strafferamme på 1 år og

6 måneders fængsel. Hvis der er tale

om grovere bedrageritilfælde er strafferammen

imidlertid op til 8 års fængsel.


Overvågning

Lad os holde øje med dine skyldnere

Det sker selvfølgelig, at nogle skyldnere ikke kan eller vil betale på trods af

inkassoarbejdet, men derfor skal du ikke give op. Der er stadig en allersidste

chance for at få udbytte af din investering i inkassoarbejdet.

Lad os holde øje med dine skyldnerne og konstant minde dem om, at du

har penge til gode. Det hjælper ofte, for vi er ihærdige. Vi kontakter hele

tiden skyldnerne og giver ikke op – også selvom det nogle gange tager

flere år at få pengene.

”Jeg vil ikke kaste gode penge efter dårlige”, tænker du måske og netop

derfor er vores overvågning det helt rigtige produkt for dig. Vi har nemlig

valgt at afregne sagerne som en slags ”provisionsinkasso”, hvor du kun

skal betale os, hvis vi inddriver dine penge.

Det eneste, du skal gøre, er at overlade sagen til os og lade os gøre det, vi

mener, der er nødvendigt. Får vi dine penge hjem, får vi et honorar – ellers

er det gratis for dig. Nemmere kan det ikke blive.

Ud over denne risikofri afregningsform kan du samtidig glæde dig over,

at skyldneren ikke vil slippe, selvom der ikke er noget at hente i første

omgang. Det bedste er endda, at du ikke selv skal gøre noget som helst. Vi

kontakter skyldneren på forskellige måder med jævne mellemrum, og hvem

ved – måske ændrer skyldnerens økonomiske situation sig til det bedre og

så får vi belønning for vores ihærdighed.

Vi vurderer altid, hvad der bedst kan betale sig i hver enkelt sag, men vores

kontakter og værktøjer er typisk et mix af:

• Skriftlige og telefoniske henvendelser

• Registrering af skyldneren i RKI, KOB og Debitorregistret

(efter gældende regler)

• Eftersøgning af skyldneren i diverse offentlige registre

• Administration af betalingsaftaler

Du skal vide, at en overvågning godt kan tage lang tid, før der viser sig

resultater. Husk de to vigtigste fordele.

1. Overvågningen sørger for, at din skyldner konstant bliver

mindet om sin gæld til dig

2. Du skal kun betale vores honorar, hvis vi skaffer dig dine penge!

Husk at du kan tjekke nye kunder på Skyldnerlisten – HELT GRATIS

Som kunde hos Kredinor har du gratis adgang til Skyldnerlisten via Kredinor Online.

Skyldnerlisten er vores eget register med betalingsanmærkninger på private og virksomheder, der ikke har betalt deres gæld på trods af et

inkassoforløb hos os. Alle betalingsanmærkningerne, der videregives via Skyldnerlisten, overholder naturligvis Datalovens krav for videregivelse,

så det er kun ubetalte krav over 1.000 kr., der er dokumenteret med misligholdte forlig, underskrevne skylderkendelser eller en dom,

som du kan søge i.

Det er de samme krav, der gælder for betalingsanmærkninger i RKI-registret og Debitor Registret, som ubetinget er de største registre og

dermed giver den største sikkerhed for at undgå dårlige betalere, men som nævnt er adgangen til oplysningerne i Skyldnerlisten en del af

din aftale med Kredinor og gratis for dig at bruge.

KREDINOR • Lautruphøj 5 • DK-2750 Ballerup • Tel. +45 33 64 64 64 • www.kredinor.dk • kredinor@kredinor.dk


En uheldig ung

mand med en

forgældet mor

Hvad gør man, når man er under 18 år, godt

må køre bil under Ledsagerordningen og har

fundet en bil, som passer til pengepungen?

Dømt

for snyd

med

NemID

Ja, når man ikke er 18 år og kan købe bilen,

er det en mulighed at lade mor stå som

køber og den formelle ejer, men det kan have

konsekvenser, fremgår det af en kendelse fra

Fogedretten i Kolding, som Landsretten har

tiltrådt.

Da sønnen fyldte 18 år i 2017, blev bilen

nemlig ikke omregistreret til ham, og selvom

det blev 100% bevist, at sønnen både havde

betalt bilen og alle omkostningerne siden da,

måtte han aflevere nøglerne et år efter, da

moderen mødte som skyldner i Fogedretten

i Kolding – hun stod nemlig stadig som ejer

af bilen.

Det er blevet mere og mere normalt at underskrive bindende aftaler og

dokumenter med sin digitale signatur: NemID. Og en digital signatur er lige så

bindende som en gammeldags underskrift, men omvendt mener nogle, at det

er lettere at ”forfalske” en digital signatur, da det kun kræver en kode og et

nøglekort at skrive under.

En frisk dom fra Højesteret viser, at man ikke

bare kan slippe for de forpligtelser, der følger

med en digital signatur, selvom underskriften er

sket uberettiget. Det er dog helt afgørende, om

retten mener, at NemID indehaveren har opført sig

ansvarligt eller udvist en sådan grad af uagtsomhed,

at NemID indehaveren hæfter, uanset hvem

der så har anvendt den pågældendes NemID til at

underskrive.

I den konkrete sag, som Højesteret afsagde

dom i den 8. januar 2019, havde person A og

B udleveret deres nøglekort til NemID sammen

med brugernavn og adgangskode til tredjemænd,

som herefter uden deres medvirken misbrugte

NemID-oplysningerne ved at underskrive digitale

gældsbreve og derved optog lån hos Basisbank

A/S. Sagen handlede så om, hvorvidt der kunne

ske tvangsfuldbyrdelse hos henholdsvis A og B

på grundlag af de digitale gældsbreve, selv om

underskrifterne ikke var tilføjet digitalt af dem selv.

Højesteret udtalte, at afgørelsen af, om indehaveren

bliver aftaleretligt forpligtet i tilfælde af,

at tredjemand misbruger indehaverens digitale

signatur, må træffes på grundlag af en konkret

vurdering af det samlede hændelsesforløb.

I denne vurdering indgår bl.a., under hvilke

omstændigheder tredjemand er kommet i

besiddelse af indehaverens nøgle (brugernavn,

adgangskode og nøglekort til NemID), om indehaveren

har haft kendskab til, at tredjemand

er kommet i besiddelse af de pågældende

oplysninger, og om indehaveren har gjort, hvad

der var muligt for at forhindre misbrug, f.eks. ved

at spærre sit NemID så hurtigt som muligt.

Højesteret tiltrådte herefter af de grunde, der

var anført af landsretten, at A og B havde udvist

en sådan grad af uagtsomhed, at de i forhold til

Basisbank A/S hæftede for låneoptagelserne på

aftaleretligt grundlag, selv om underskrifterne ikke

var tilføjet digitalt af dem selv.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens kendelser,

hvorefter der kunne ske tvangsfuldbyrdelse

hos Henholdsvis A og B på grundlag af de digitale

gældsbreve.

Landsretten var nået til samme resultat i begge

sager.

Work smarter

- not harder

Flere hundrede brugere af økonomisystemet

e-conomic har allerede koblet Kredinormodulet

på deres system, så de nu opretter

inkassosager med få klik. E-conomic modulet

fungerer ganske enkelt ved, at brugeren blot

skal vælge den forfaldne faktura i e-conomic

og klikke på ”Send til inkasso”. Så modtager

Kredinor alle sagens data og en kopi af

fakturaen. Smart, smidigt og helt gratis!

Vi har også en løsning til Navision 2009 og

flere på vej, og det er her, du kommer ind i

billedet.

1. Bruger du e-conomic, så kan du få

modulet installeret helt gratis.

2. Bruger du Navision 2009, så kontakt os

hvis du vil vide mere.

3. Bruger du et andet økonomisystem og

er nysgerrig på, om du også kan få en

direkte løsning, så skal du bare oplyse,

hvilket system du bruger.

Send straks en mail til

kundeservice@kredinor.dk og

fortæl os, om du er en 1, 2 eller 3’er,

hvis du vil vide mere.

KREDINOR • Lautruphøj 5 • DK-2750 Ballerup • Tel. +45 33 64 64 64 • www.kredinor.dk • kredinor@kredinor.dk


Det sidste ord …

Lidt længere

sagsbehandlingstid

i retten

Vi har mange års erfaring

med inkasso i udlandet

Tal fra Domstolsstyrelsen for 2018 viser, at

byretterne i 2018 modtog 357.316 nye

fogedretssager og afsluttede 357.728 sager.

Det til trods er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid

steget marginalt fra 2,6 til

2,8 måneder fra 2017 til 2018 for almindelige

fogedsager og fra 2,4 til 2,8 måneder for

betalingspåkrav.

Set over en 5-årig periode er sagsbehandlingstiden

steget fra ca. 2,0 måneder til 2,8 måneder.

Læs mere

og hold dig

opdateret her

www.kredinor.dk/artikler

For mange kan tanken om at forfølge skyldnere i et

andet land, føles som kolossalt omfattende og en

uoverskuelig proces. Mange er formentlig ikke en

gang klar over, om sagen skal føres i Danmark eller i

det land, hvor skyldneren bor.

Udenlandske rets- og inkassoprocedurer, fremmed

retssystemer, tidszoner, vekselkurser samt kultur- og

sprogbarrierer er blot nogle af de forhindringer, du

som kreditor står overfor, hvis du har problemer

med betaling fra internationale kunder.

Vi har mange års erfaring med udenlandsk inkasso

og er den rette sparringspartner i forbindelse med

inddrivelse af fordringer i udlandet – både når der

er tale om inkasso med og uden indblanding af

retsinstanser.

Vores udlandsafdeling har indgående kendskab til

retsgrundlag samt betalings- og forretningskultur i

mange lande. Dette kendskab har vi blandt andet

opnået gennem vores danske repræsentation i ECA

(European Collectors Association).

Faktisk er Kredinor det eneste danske medlem af

ECA, der har 20 medlemslande, og det er ingen

tilfældighed. ECA stiller etiske og kvalitetsmæssige

krav til sine medlemmer, så du kan være sikker

på en effektiv inddrivelse af fordringer via vores

internationale netværk.

Fordringen vil straks efter oprettelse blive fremsendt

til vores partner i det land, hvor skyldneren er

bosiddende. Kontakten til skyldneren afholdes via

lokalt bureau/advokat med kendskab til de enkelte

landes retsgrundlag, sprog og landepraksis.

Skyldneren vil således blive rykket i henhold til det

enkelte lands lov og praksis.

Selvom sagen måske verserer mange tusinde

kilometer væk og tager længere tid end dansk

inkasso, er du og vi stadig tæt på. Vi får løbende

tilbagemeldinger fra vores udenlandske partnere,

og via vores online inkassosystem kan du følge

med i sagsbehandlingen.

Lolland har flest dårlige betalere

Chancen (eller risikoen) for at møde en dårlig betaler

i Lolland Kommune er næsten 6 gange større end

i Allerød Kommune viser en opgørelse over kommunerne

i årsrapporten fra Experian, der gør status

på RKI-registrets udvikling i 2018. Mens 9,64% af

indbyggerne i Lolland Kommune er registreret med

en eller flere betalingsanmærkninger, gælder det

”kun” 1,61% af indbyggerne i Allerød Kommune,

der er den kommune, der har den laveste andel

indbyggere registreret i RKI.

Årsrapporten viser tal for både 5 regioner og 98

kommuner fordelt over 4 år. Derudover fremgår det,

at aldersgruppen 31-40 år har flest registreringer

– og at det ultimo 2018 helt specifikt var personer

på 36 år, der toppede med 6,74%. Der er ingen

opdeling på køn, men i korte træk: Får du en kunde

på 36 år fra Lolland Kommune, bør du nok tjekke

hos RKI, Debitor Registret eller Skyldnerlisten, om

det er en god idé at bede om forudbetaling.

KREDINOR • Lautruphøj 5 • DK-2750 Ballerup • Tel. +45 33 64 64 64 • www.kredinor.dk • kredinor@kredinor.dk

More magazines by this user
Similar magazines