juni 2019(2) - enkeltsidet opslag

bbbafdbalbonet

RINGTOFTE NYT

AFDELING 5 & 9

Nr. 2 - 42. årgang - juni 2019

RINGTOFTEN

ET GODT STED AT BO


AFDELING 5

Formand:

Jan Lildrup

Bestyrelsesmedlemmer:

Ole Pedersen

Jørgen Olsen

Bo Markvardsen

Daniel Arp

Suppleanter:

Else Lildrup

Steen Wennerberg

Repræsentantskabet:

Jan Lildrup

Ole Pedersen

Afdelingskontoret:

Afdelingsbestyrelsen, afd. 5,

Ringtoften 11,

2740 Skovlunde.

Telefonkonsultation til formand Jan

Lildrup alle hverdage mellem kl.

11.00 og 18.00 på

tlf.: 53912850

dog ikke i juli, august og december.

Personligt møde med bestyrelsen

kan aftales i telefontiden.

Meddelelser og forslag kan sendes

pr. post eller mail.

E-mail adresse:

bbbafd5@balbonet.dk

Hjemmeside:

Baldersbo-afd5.dk

BEBOERFORENINGERNES

AFDELINGSBESTYRELSE

AFDELING 9

Formand:

Birger Jensen

Næstformand:

Bente Correll

Bestyrelsesmedlemmer:

Jan Støckel

Majbritt Hellingsøe

Susan Nielsen

Suppleant:

Jeanne Firmann Høyer

Mark Skjeldborg

Afdelingskontoret

Ringtoften 105

er åben den første tirsdag i måneden

kl. 18.30 - 19.30 dog ikke i juli,

august og december.

Meddelelser kan afleveres i postkassen.

Meddelelser og forslag til

begge afdelingskontorer skal

afleveres senest den 20. i måneden

for at blive behandlet

på det næste bestyrelsesmøde.

Referat fra bestyrelsesmøder

kan læses på afd. 5´s hjemmeside

og inspektør Jesper

Jurik´s kontor i kontortiden.

2


RINGTOFTE NYT

REDAKTION

Redaktør:

Ole Pedersen, afd. 5

Mail adresse:

bbbafd5@balbonet.dk

Hvis du har nogle gode idéer til

bladet så kom ud af busken. Det må

gerne være om aktiviteter i afdeling

5 og 9, men også gerne andre ting

fra vort lokalområde der kan interessere

bladets læsere. Indlæg og

billeder modtages meget gerne og

vil, hvis det er muligt, blive bragt i

det førstkommende nummer. Forslag

og indlæg der ønskes optaget i

RINGTOFTE NYT

sendes pr. mail til:

bbbafd5@balbonet.dk

som brev: Postkassen sidder udenfor

opgangen ved Ringtoften 11.

Du kan også lave en personlig aftale

med redaktøren på tlf.:

51906064

RINGTOFTE NYT

Trykkes på grafisk værksted i Ballerup

Kommune i ca. 800 eksemplarer

og udkommer 3 - 4 gange om

året afhængig af nyheder og øvrigt

læsestof.

RE­

3

DAKTØREN HAR ORDET

Kom maj du søde milde…., sådan

begynder en af vore kendte sange,

men vejret har vist ikke hørt rigtig

efter. I skrivende stund er det hunde

koldt kun ca. 9º, og selv om solen

skinner er man stadig nødt til at

klæde sig varmt på.

Jeg har siden sidste nummer fået en

del meget positive henvendelser,

men der er også nogle beboere der

synes, at der har været for mange

løftede pegefingre i bladet! Dem vil

jeg selvfølgelig helst undgå, men

der er altså en del beboere der ikke

vil efterleve vor husorden, måske

har de slet ikke læst den, men vi

skal alle sammen følge husordenen,

så Ringtoften er et godt og sikkert

sted at bo.

Vi kan nu glæde os til at det bliver

sommer, hvor vi kan nyde livet

udendørs enten i sommerhus eller

på vore dejlige altaner. Her kan vi

lade batterierne op og hygge os.

Når sommerferierne er overstået og

de lyse nætter er lagt bag os , kan vi

så igen indstille os på, at den daglige

trummerum igen bliver en anden.

Den tid den glæde, lad os nu bare

først hygge os i sommer.

Venlig hilsen

Ole P.


NY LEGEPLADS I GÅRD 2

Da vinteren endelig slap sit tag blev

den nye legeplads i gård 2 monteret.

En enkelt mand klarede hele montagen

i løbet af nogle få dage, og det

var et imponerende syn, at se denne

erfarne montør arbejde!

Nu når foråret og sommeren rigtig

har taget fat, har børnene taget legepladsen

i brug, og de er meget glade

for den. Flere ”plejemødre” sætter

hinanden stævne, og de nyder den

medbragte mad og noget at drikke,

og børnene hygger sig med alle de

nye legeredskaber.

Legepladsen har mange udfordringer,

og den er langt fra de gammeldags

legepladser med en gynge, en

vippe og en sandkasse.

Her er flere klatrevægge, klatretove,

rutchebane og mulighed for armgang.

Her er selvfølgelig også en

sandkasse og en fugleredegynge

som børnene elsker at hygge sig i.

ÅRLIGT AFDELINGSMØDE

Tiden går, og dette nummer af

RINGTOFTE NYT er det sidste,

inden vi igen skal til det årlige beboermøde

i afdelingen.

Det er på dette møde, at driften for

det kommende år tilrettelægges, og

det er her I beboere kan gøre jeres

indflydelse gældende. I kan fremsende

forslag til behandling, som er

med til at gøre forholdene endnu

bedre end de er i vore boliger og

4


I vore udendørsarealer.

Også forslag til ændringer i vor husorden

behandles på beboermødet,

og der bliver stemt om alle forslagene.

Der er også valg til bestyrelsen efter

de gældende regler. Her er det vigtigt

at afgive sin stemme, så I får

den rigtige handlekraftige bestyrelse

der er bindeleddet mellem boligselskabet,

Drift Skovlunde og afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen

har hele tiden fingeren på pulsen,

og sørger for at vi får de bedst

mulige forhold for beboerne.

Som I kan se, er det vigtigt, at I møder

op til afdelingsmødet, så I kan

gøre jeres indflydelse gældende.

Afdelingsmøderne afholdes:

AFDELING 5

Torsdag den 12. september 2019

kl. 19.00

FÆLLESHUSET MALMPAR­

KEN

AFDELING 9

Tirsdag den 17. september 2019

kl. 19.00

FÆLLESHUSET MALMPAR­

KEN

5

PLEJE AF ”SKOVEN” LANGS

BANEN

Det har igen i år været nødvendigt,

at gennemgå skovbæltet, da der var

en del træer der skulle fældes. Det

ser ud til, at vejret i Danmark har

ændret sig, så vi jævnligt hjemsøges

af voldsomt stormvejr, og derfor er

det vigtigt at holde øje med de høje

gamle træer, så de ikke vælter ned

over vore parkeringspladser og ødelægger

de parkerede biler.

Derfor var firmaet GRØN VÆKST

indkaldt for at fælde træerne, og de

friske folk kravlede rundt i toppen

med deres motorsave.

Der blev fældet mange træer, og til

sidst var der tilkaldt lift, fordi en del

af de udgåede træer var så medtaget,

at man ikke kunne klatre op for

at fæde dem i etaper. Det måtte gøres

fra liften, men nu ar arbejdet

færdig, og vi kan glæde os over, at

vi igen har en ”skov” lige udenfor

vore vinduer, og den dæmper samtidig

lyden fra banen.


Den nye motionsklub, for beboere

der er over 55 år, er nu blevet åbnet

i FÆLLESHUSET MALMPAR­

KEN i sidebygningen ved indgangen

til selskabslokalerne.

Motionsklubben er blevet indrettet

med alle de nødvendige redskaber,

og den har her fået et dejligt lyst og

velfungerende lokale.

Motionsklubben er en videreførelse

af den gamle klub i afdeling 9, med

dens hyggelige traditioner som sommer–

og julefest, men nu er også

6

beboere fra afdeling 5 meget velkomne

til at deltage.

Indmeldelse i klubben kan ske til

formand Lars Sonqvist på

tlf. 23985093

Eller kasserer Mark Skjelborg på

tlf. 29873670

alle hverdage kl. 16.00 -17.00

Lars Sonqvist vil normalt også være

at træffe i motionsklubben mandag,

onsdag og fredag kl. 8.30 - 10.00

STIFTENDE GENERALFOR­

SAMLING FOR MOTIONS­

KLUBBEN BBB AFD. 9 + 5

Dagsorden:

DEN 28. MARTS 2019

Valg af dirigent

Valg af referent

Ny motionsklub

Valg af bestyrelse og aktivitetsgruppe

Fastsættelse af kontingent

Eventuelt

Punkt 1.

Birgitte Skjelborg blev foreslået og

valgt.

Birgitte konstaterede at generalforsamlingen

var rettidig indkaldt efter

almindelige gældende vedtægter.

Punkt 2.

John Aastrøm blev foreslået og

valgt.

Punkt 3.

Mark Skjelborg fik ordet og forklarede

lidt om det store arbejde, gennem

cirka ¾ år, som var gået forud,

for at kunne tage det nye lokale i

Beboerhuset i brug og om den korrespondance

som havde foregået


med styregruppen for beboerhuset,

med hensyn til lokalet, indretning,

køb af ekstra redskaber og opstart af

ny motionsklub, samt ejendomsinspektør

Jesper Jurik og ”vores”

gårdmænds hjælp til flytning af redskaber,

samt aftaler om indkodning

af nøglebrikker m.m.

De fremmødte blev også inviteret til

at se det nye lokale og, stort set alle,

gav tilbagemelding om, at det var

blevet rigtig godt.

Inden næste punkt på dagsordenen,

blev der spurgt til, om alle fremmødte

var interesserede i at stifte og

være med i den ”nye” motionsklub

og alle gav tilsagn til dette.

Som det sidste inden punkt 4, blev

vedtægterne for den nye motionsklub

gennemgået.

Punkt 4.

Inden valg til bestyrelsen, blev der

informeret om at bestyrelsen for den

”gamle” motionsklub, gerne ville

fortsætte og stillede derfor op til

valg.

Der var fuld opbakning til den

”gamle” bestyrelse om at fortsætte i

den nye motionsklub og de 3 bestyrelsesmedlemmer

blev valgt, jævnfør

vedtægterne.

Der blev yderligere valgt 2 supleanter,

en revisor og en aktivitets gruppe,

jævnfør vedtægterne.

Bestyrelsen blev som følger:

Formand Lars Sonqvist (afd. 9)

valgt for 1 år (på valg i lige år)

Kasserer Mark Skjelborg (afd. 9)

valgt for 2 år (på valg i ulige år)

Best medlem John Aastrøm (afd. 9)

7

valgt for 1 år (på valg i lige år)

Best supleant Carsten Nielsen (afd.

9) valgt for 1 år (på valg hvert år)

Best supleant Børge Henriksen

(afd. 9) valgt for 1 år (på valg hvert

år)

Revisor Flemming Møller (afd. 9)

valgt for 1 år (på valg hvert år)

Aktivitets gruppen blev som følger:

John Aastrøm (afd. 9) fra bestyrelsen

Erik Jensen (afd. 9)

Pernille Hundahl (afd. 5)

Inge Bengtsen (afd. 5)

Akt gruppen vælges hvert år

Punkt 5.

Kontingent blev fastsat til 100,00

kr./ pr. kvartal/ pr. lejemål (max 2

personer).

Punkt 6.

Der blev spurgt til fordelingen af

medlemmer, 26 fra afd. 9 og 23 fra

afd. 5 og forklaret at den aktuelle

fordeling er lavet ud fra antallet af

lejemål i afd. 9 og afd. 5, med omkring

400 og 340 lejemål i de respektive

afdelinger.

Der blev samtidig fortalt at dette var

clearet med styregruppen for beboerhuset

og at alle formaliteter ligeledes

var gået gennem og aftalt med

styregruppen, som også har givet

lovning på hjælp til eventuelle reparationer/istandsættelser

af redskaber

og inventar.

Det blev oplyst at der var lovet ren­


gøring af lokale/toilet.

Der blev foreslået følgende:

Opsætning af tavle til brug for info

til, for eksempel, defekte redskaber

m.m.

Liste med kontaktpersoner til brug

for medlemmer

Intro til redskaber/brugsanvisninger

Opsætning af ”ribbe”

Ovenstående forslag vil bestyrelsen

se nærmere på i den kommende tid.

Til sidst blev der uddelt stor ros til

Lars og Mark, for indretning af

”vores” nye motionslokale, samt for

alt det arbejde, der er gået forud for

at få løst udfordringerne med hensyn

til at kunne bruge lokalet fra

dags dato.

Som afslutning blev de i alt 33

fremmødte, hvoraf 26 var fra afd. 9

og 7 var fra afd. 5, takket for deltagelsen

og oprettelsen af den nye

”Motionsklubben BBB Afd. 9+5”.

SANKT HANS FEST I

SKOVLUNDE BYPARK

Søndag den 23. juni 2019 arrangerer

Skovlunde Lokalråd atter

Sankt Hans Fest i Skovlunde Bypark.

Arrangementet begynder kl. 18.00

og der er igen i år underholdning på

friluft scenen.

Som sædvanlig er der også tænkt på

børnene med forskellige forlystelser,

så de rigtig kan hygge sig med

deres kammerater.

I løbet af aftenen er der mulighed

8

for at hygge sig med lidt at spise og

drikke fra de forskellige telte. Og

som tidligere år vil I med garanti

møde naboer, venner og bekendte til

en hyggelig ”snak”.

Bålet tændes kl. ca. 21 efter at den

traditionelle båltale er blevet afholdt.

De mange ildsjæle fra Skovlunde

Lokalråd samt forskellige lokale

foreninger håber på at det bliver rigtig

sommervejr, så I møder op til en

rigtig hyggelig aften med god musik

og anden underholdning.

PARKERING I

AFDELING 9

Afd. 9. ekstraordinært afdelingsmøde

torsdag d. 21. marts 2019

Dagsorden:

Valg af dirigent

Valg af referent

Valg af stemmeudvalg

Forslag om indførelse af p-

regulering

Eventuelt

Antal stemmeberettigede: 107 husstande

= 214 stemmeberettigede.


Valg af dirigent

Marianne Wisén, formand for hovedbestyrelsen

i Baldersbo

Valg af referent

Majbritt Hellingsøe, afdelingsbestyrelsen

afd. 9

Valg af stemmeudvalg

Mark

Karina

Karina

Ingelise

Forslag om indførelse af p-

regulering

Birger (Formand for afd. bestyrelsen)

fremlagde baggrunden for forslaget

om indførelse af p-

regulering. At det var beboerne der

havde ytret ønsker herom, da de er

udfordrede på P-pladser i de to sidste

gårde, mod Fælleshuset.

Spørgsmål og debat

Birger, Formand for bestyrelsen i

afd. 9, Søren, Direktør for Baldersbo

og Jesper, Inspektør i Drift

Skovlunde svarede på spørgsmål.

Beboer: Hvordan man ved at der er

flere af Lilletoften´s beboere der

parkerer i Ringtoften?

Birger: Det er observeret af beboere

Beboer: Hvorfor er motorcykler og

knallerter undtaget p- licens?

Birger: Det er en kopi af de vedtægter

Lilletoften har. Det har vist sig

ikke at være så let at registrerer

motorcykler og knallerter derfor er

de undtaget.

Søren: Det er muligt at stille forslag

om at reglerne skal være anderledes

end det der er foreslået. Afd. 5 skal

også til at stemme om p-regulering,

Lilletoften, Blokhaven og Grønnehaven

har indført p-regulering.

Snart kommer der ny bebyggelse til

i Skovlunde. I er så den eneste afdeling

der ikke har og derfor må i

forvente et større pres på pladserne.

Beboer: Hvordan vil gæsteparkering

komme til at fungere i praksis?

Birger: Beboeren kan udfylde en

gæstelicens på nettet eller man får

en 10-20 papirlicenser man kan udfylde

, alt efter hvilken udbyder vi

vælger.

Beboer: Fælleshuset bruger mange

p-pladser i weekenden og hvis de

skal have 24 timers gæsteparkering,

bliver problemet større for os i denne

ende. Presset er meget stort i

weekenderne når Fælleshuset er

udlejet. Hvordan kan det være at

man har bygget dette hus, uden parkeringspladser?

Søren: Da dette hus blev bygget,

havde vi en aftale med Lidl om, at

bruge deres p-pladser. Tre mdr. senere

vedtog de en koncern beslutning

om, at alle Lidl butikker skulle

have p-kontrol. Vi kan ikke forhandle

med dem. De er ikke til at

hugge eller stikke i. Vi ser på at

etablere flere p-pladser ved siden af

Fælleshuset. På grus trekanten.

Beboer: Hvor mange p-pladser er

der i Ringtoften?

Jesper: De er ikke talt nøjagtigt.

Der er ca. 200 pladser opmærkede

med søm og derudover har vi andre

pladser, der er opmærket anderledes,

så ca. 270 pladser.

Beboer: Der bør være p-pladser

til motorcykler, så de ikke optager

bil pladser

9


Beboer: Hvis vi ikke har nok pladser

er det svært at indføre restriktioner.

Er det svært at få licens til firmabiler?

Søren: Hvis man har tilladelse fra

sin arbejdsgiver, til brugsret over

bilen, kan man få en licens. I må

ikke drage den slutning, at der skal

være p-pladser til alle 400 lejemål.

Det er der ikke nogle almene byggerier

der har og behovet er ikke så

højt.

Beboer: Jeg synes vi skal finde p-

pladser nok først, før vi indfører p-

regulering. Ellers ender det med at

vi får bøder hver dag.

Beboer: Jeg kommer hjem sent eller

tidligt om morgenen. Hvis jeg har p

-licens, får jeg så en bøde, hvis jeg

holder langs kantstenen, fordi der

ikke er ledige p-pladser?

Søren: Ja. Jeg har ikke konstateret

på noget tidspunkt hverken

weekend/ hverdage, dag /aften, at

alle p-pladser i Ringtoften er optaget.

Så det handler også om, hvor

langt man er villig til gå.

Beboer: Jeg vil ikke give køb på

vores grønne områder, og derfor

ikke have inddraget mere til p-

pladser. Der er ledige pladser, så det

handler om at bevæge sig lidt længere.

Hvis der skal være ekstra

pladser, hvor skal de så være.

10

Jesper: Jeg har været rundt at tælle

pladser. Vi kan få 6 pladser i hver

af de to sidste gårde på flisearealet.

Det kommer til at koste ca. 50.000

kr. pr plads. Derudover kan der

etableres nogle få pladser andre steder,

på små grønne områder, ved

indgangen til gårdene. De store

grønne områder vil ikke blive inddraget.

Beboer: De beboer der har en garage

skal benytte den.

Søren: Det er ikke muligt at håndhæve.

Hvis vi skriver i kontrakten

at garagen skal benyttes, kan man

ikke læsse vare af eller holde nogle

timer inden man kører igen, hvis vi

indfører p-restriktioner, da man så

ikke kan få licens, til bilen.

Beboer: Hvad med at inddrage tørrepladserne,

er det ikke muligt?

Jesper: Det har været drøftet. Der er

begrænsninger på nogle af pladserne,

da der er for dårligt udsyn, ved

udkørsel. Der er stadig beboere der

benytter tørrepladserne og derfor

ikke vil have dem nedlagt.

Marianne: ordstyrer: Foreslår at der

kommer et konkret forslag til det

ordinære beboermøde, om etablering

af flere p-pladser? Så skal vi

ikke bruge tid på det i aften.

Beboer: Hvis jeg har en garage, må

jeg så ikke holde på en p-plads? Eller

skal jeg bruge en gæstelicens på

bilen? Kan man kun få en licens pr.

husstand?

Birger: Alle biler i husstanden kan

få en p-licens.

Beboer: Jeg vil gerne stille tillægsforslag

om, at hvis man har en garage,

kan man ikke få en p-licens.

Beboer: Hvad kommer det til at koste

os at have en p-ordning?

Søren: Det kommer ikke til at koste

noget. Vi kan måske forhandle om

at få lidt af provenuet, som så kan

indgå i foreningens drift, evt. til

etablering af nye p-pladser.


Beboer: foreslår at varevognene

holder på bakken langs banen, op

mod afd. 5, hvis der er så mange

pladser ledige der.

Beboer: Jeg ønsker at stille et ændringsforslag

til, at der ikke udstedes

gæstelicenser til Fælleshuset.

Beboer: Hvis det er muligt at registrerer

gæster via nettet, synes jeg vi

skal vælge det.

Søren: Det bliver sværere at forhandle,

hvis vi har for mange krav

om muligheder.

Afstemning om ændringsforslag:

Forslag om, at hvis man har en garage,

tæller garagen som p-licens til

den bil, der er registreret på garagen.

Forslaget blev vedtaget

Forslag om sletning af linen: Der

udleveres gæsteparkeringslicenser

til lejerne af selskabslokalerne gældende

i 24 timer.

Forslaget blev vedtaget

Søren: Så har jeg en opgave i at finde

ekstra pladser, forbeholdt dette

hus. Hvis vi etablere pladser der

ikke er forbeholdt dette hus, løser vi

ikke problemet.

Afstemning om indførelse af P-

restriktioner

Forslaget blev vedtaget

Imod. 50 stemmer

Evt.

Beboer: Hvornår kommer det til at

træde i kraft?

11

Søren: Det kommer til at tage to-tre

måneder. Det træder i kraft når skiltene

er sat op. I skal nok komme til

at høre nærmere.

PARKERING I AFDELING 5

Som skrevet mange gange i tidligere

numre af bladet, har vi også store

problemer med parkering i afdeling

5.

Problemet er blevet endnu større nu,

hvor byggerierne i Skovlunde Bymidte

er godt i gang, Det medfører,

at mange håndværkere parkerer både

privat– og erhvervsbiler hos os,

så vore beboere har svært ved at

finde en ledig parkeringsplads.

Det er også konstateret, at et stigende

antal biler fra andre boligselskaber

der har indført licens parkering,

smutter over og parkerer hos os.

Da afdeling 9 nu også indfører licensparkering,

kan afdeling 5 ikke

undgå at oprette en sådan ordning.

Afdelingsbestyrelsen samarbejder i

øjeblikket med Baldersbo om, hvilken

ordning der skal indføres, og

når dette arbejde er overstået, vil

der blive indkaldt til et beboermøde,


hvor forslaget skal behandles og

sendes til afstemning, så beboerne

er inddraget helt i parkerings licensordningen.

nye maskiner, der måske fungerer

lidt anderledes, end man er vant til,

men der er næsten altid hjælp i nærheden,

f.eks. En venlig beboer, en

VASKERIER I AFDELING 5

Alle vaskerierne i afdeling 5 bliver i

øjeblikket total renoveret. Det er en

voldsom omgang, da der skal rives

en væg ned , og alle gulv- og vægfliser

bliver fornyet. Der er også

rigtig meget el– og VVS arbejde,

når der foretages en sådan total renovering.

ejendomsfunktionær eller vor inspektør.

Når de flittige håndværkere er klar

med deres arbejde, bliver alle de

nye maskiner monteret af Miele.

Når vaskerierne er klar til brug bliver

der afholdt demonstrations aftener,

så vi beboere kan at lære bruge

maskinerne.

Det første moderniserede vaskeri i

gård 4 er kommet godt i gang, og

beboerne er glade for deres vaskeri.

Der kan altid være startvanskeligheder,

når man skal til at bruge helt

I forbindelse med moderniseringen

er vaskepriserne blevet justeret, så

de ser således ud:

· Stor vask pr. tur kr. 10

· Lille vask pr. tur kr. 7,50

· Tørretumbler pr. min. kr. 0,30

· Strygerulle pr. min. kr. 0,25

Nu er turen kommet til vaskeriet i

gård 2, det bliver lukket fra midt i

maj til i begyndelsen af august måned.

Også her kan man i ombygningsperioden

vaske næsten som

man plejer, da der opstilles 3 vaske­

12


maskiner og 1 tørretumbler i kældergangen.

I skal huske på, at I kun

kan booke 2 maskiner af gangen, da

den ene vaskemaskine er forbeholdt

chancevask. Men det er beboerne

blevet informeret om i en direkte

skrivelse fra Baldersbo, så der bliver

forhåbentlig heller ikke problemer

med de 2 sidste vaskerier. Mieles

medarbejdere holder informationsmøder

,

når vaskerierne er klar, så man kan

finde ud af at bruge maskinerne.

Hvis alt går efter planen, og det bliver

dejligt, når alle 4 vaskerier er

blevet renoveret, så har vi nogle

virkelig gode faciliteter, der kan

holde i mange år fremover.

Der var et stort fremmøde af feststemte

mennesker, og dagen blev

skudt i gang med et foredrag af

”hjerne Madsen”.

Det var en forrygende time, og

spørgelysten var, efter den fremragende

fortælling om vor hjerne, meget

stor. Gæsterne var ikke særlig

villige til at slippe Peter Lund Madsen,

men vi skulle jo videre i programmet.

FESTLIG SAMMENKOMST

Lørdag den 23. marts 2019 , var

bestyrelsesmedlemmer fra alle afdelinger,

medlemmer af repræsentantskabet,

funktionærer og ejendomsfunktionærer

hos Baldersbo inviteret

til en festdag i FÆLLESHUSET

MALMPARKEN. Baldersbo ville

gerne sige tak for godt samarbejde i

det forgangne år.

13

Efter eftermiddagskaffen hvor der

var lejlighed til at udveksle erfaringer

med gode kolleger fra andre afdelinger,

var det tid til en festmiddag.

Her blev der trukket lod om hvem

man skulle sidde ved siden af, og

det var en super måde at løse problemet

på, så vi fik lejlighed til at

hygge os med folk fra andre afdelinger

eller medarbejdere hos Baldersbo.

Der blev serveret en vidunderlig

middag med udvalgte vine, og efter

kaffen var det tid til at få en sving

om til levende musik og sang.

Alt i alt var det et super godt arrangement,

hvor man rigtig hyggede


sig, og det var en god idé at belønne

de mange der bruger mange timer

på bestyrelsesarbejde.

Tak for det Baldersbo!

ROBOTPLÆNEKLIPPERE

Nu er det blevet sommer, og robotterne

er kommet på græs igen. De

kører alle hverdage mellem kl. 7.00

og 15.00, så forstyrrer de ikke i

weekenden eller på helligdage, hvor

det er muligt for beboerne at boltre

sig på plænerne.

disse arbejde i fred og ro. Der er

dog ikke nogen umiddelbar fare

ved dem, da motoren og skæret

standser øjeblikkelig, hvis man rører

ved dem.

”SPIS SAMMEN”

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 5

har taget initiativ til at arrangere

nogle SPIS SAMMEN aftener.

Efter succesen sidste år, er de nu

blevet indført i alle Baldersbo´s afdelinger.

Det er noget der kan ses på

regnskabet, hvor de har været en

stor økonomisk gevinst, idet der

rundt omkring er sparet ejendomsfunktionærer.

Det er dejligt at se, at disse lydsvage

”væsener” kan pleje vore græsplæner

så flot, uden at der er steder de

har overset! En lille ting skal vi gøre

opmærksom på, robotplæneklipperne

er ikke legetøj, så informer

lige jeres børn om, at de skal lade

14

Det er meningen at alle beboere kan

tilmelde sig til en hyggelig aften,

hvor der bliver serveret et dejligt

måltid bestående af en hovedret og

en dessert. Hertil kan man efter ønske

få et glas vin, en øl eller en sodavand,

og bagefter serveres der en

kop kaffe eller the. Alt dette serveres

for kr. 50,00 pr. voksen, og der

kan medtages 2 børn uden beregning.

Den første SPIS SAMMEN aften

finder sted

Onsdag den 12. juni kl. 18.00

I vore dejlige lokaler i FÆLLES­

HUSET MALMPARKEN.

Hvis det er muligt, vil der blive sør­


get for lidt underholdning, men det

vil blive bekendtgjort ved direkte

henvendelse til beboerne.

Som det ser ud nu, vil det blive nogle

virkelig hyggelige arrangementer,

hvor vi får mulighed for at komme i

kontakt med de mennesker vi bare

nikker til eller siger hej til i forbifarten.

Afdelingsbestyrelsen ser frem til at

arrangere SPIS SAMMEN aften

med jævne mellemrum, hvis det

bliver en succes. Beboerne vil modtage

invitationer løbende.

De kan stort set levere det samme,

så det er på marginalen, at vi vælger

det ene firma frem for det andet.

Baldersbo er i gang med at søge tilladelse

hos kommunen, til at vi kan

indføre P-kontrol. Når den er i hus,

kan bestyrelsen gå videre med et

firma der skal lave og opsætte skilte,

og så skal alle beboere have udleveret

licenser. Det tager alt sammen

tid, men der bliver arbejdet på

sagen.

HAVESÆSON

NYT FRA AFDELING 9

PARKERING

På det ekstraordinære beboermøde

blev det besluttet, at der skal indføres

parkerings restriktioner i afd. 9.

Siden mødet har bestyrelsen haft

møde med to firmaer der kan varetage

p-kontrollen.

Nu er foråret kommet med fuld

styrke, og havefolket er igen ved at

grave havemøblerne frem, så de kan

nyde at sidde ude i deres haver. I

den forbindelse vil vi gerne komme

med en opfordring til, at havegrillen

rykkes ud fra vægen og væk fra vinduerne,

da lugten trækker ind i alle

lejlighederne oven over. Det er rigtig

dejligt at se haverne blive brugt

og pyntet med blomster osv. Det

giver liv i gårdene.

LEGEPLADSER

15

Vores legepladser har efterhånden

nogle år på bagen og trænger til ud­


skiftning. De vil løbende blive udskiftet,

over nogle år og allerede nu

kan vi glæde os over, at de første

legepladser er sat op. Vi håber, at i

vil tage godt imod de nye legepladser

og at de vil være genstand for

mange timers leg for store og små.

FORÅR

MOTIONSKLUB

Så kom foråret susende med fuld

fart. Det blev lunt, og træerne

sprang ud med lysegrønne blade og

blomster i hvide, gule og lyserøde

farver. Smukt ser det ud. Bilerne

blev dækket af pollen, og mange

begyndte en ny sæson med nysen og

røde øjne. Gårdene summer af liv,

børn der spiller fodbold om aftenen,

familier der griller og spiser i det

fri. Det er der mange der har set

frem til, og vi håber, at sommeren

bliver lige så god som sidste år.

APRILSNAR

For første gang, har afdelingens ansatte

fundet på en aprilsnar, 1. april

i år skal alle, der vil bruge vores

grønne arealer, hente pløkker og

magnetstrimmel, for at vores robotplæneklippere

ikke køre ind i os

hi hi hi. Det er da godt fundet på.

Tusind tak for den spøg.

16

Vores motionsklub for aktive over

55 år, har fået nyt lokale. De er flyttet

fra et lille kælderlokale til beboerlokalet

i Fælleshuset.

Vores Ejendomsfunktionærer har

været så venlige, at give et nap med,

ved flytningen og lokalet er nu færdigt

og ser rigtig professionelt ud.

Klubben har åbnet for medlemmer

fra afdeling 5, da Fælleshuset jo er

for begge afdelinger. Vi håber, at i

bliver glade for lokalet og at det vil

blive brugt flittigt.

NY MEDARBEJDER

Drift Skovlunde har ansat Dan Holger

Hansen til at servicere i afdeling

5 og 9 samt Fælleshuset Malmparken.

Dan vil fungere som tæt samarbejdspartner

for Jesper Jurik, og han

vil i denne funktion også fra tid til

anden være at finde på ejendomskontoret.


FÆLLESHUSET

MALMPARKEN

Vi kan lige så godt begynde med at

skrive, at festen fortsætter! Det gør

den i bogstavelig forstand.

Fælleshuset har siden starten været

en stor succes, og den fortsætter

igen i år. Der var nogen der forventede,

at det hovedsagelig ville være

i konfirmationstiden, at lokalerne

kunne lejes ud, men de har taget

grundig fejl.

Fælleshuset er meget efterspurgt, og

også mange der har været til fest

med beboere fra vore afdelinger,

men som ikke bor i en Baldersbo

afdeling, vil selv leje vore lokaler til

en festlig lejlighed. Det kan de, men

til en lidt anden pris end vore beboere

der har været med til at betale

for driften af Fælleshuset. Men det

er helt klart vore egne beboere der

har mulighed for at leje først, og

den mulighed bliver brugt flittigt.

17

Nu går vi ind i sommermånederne,

og der er mange der gerne vil grille

på den store terrasse, og her har vi

et velfungerende udekøkken, men

da der er mange gæster til festlighederne

, har det været nødvendigt at

anskaffe en ekstra gasgrill, så nu er

der rig mulighed for at lave grillmad.

Allerede her i foråret er der en del

beboere og mennesker udefra der

har lejet lokalerne i 2020, der er jo

mange der ved hvornår de skal fejre

konfirmation og andre familiefester.

Jan Lildrup er den meget travle

medarbejder, der sørger for at alt

kommer til at fungere i Fælleshuset,

og han har rigtig meget at se til.

Hvis du har spørgsmål til Fælleshuset

eller vil leje et lokale, kan du

ringe eller skrive til Jan, alle oplysninger

står på side 21.

TRAGISK ULYKKE PÅ

BALDERSBO LEGEPLADS

Som alle sikkert ved, er der sket en

meget tragisk ulykke på en Baldersbo

legeplads i Ballerup.

En yngre kvinde mistede livet ved

ulykken, og det har naturligvis været

en meget vanskelig tid for alle

involverede parter siden den ulykkelige

hændelse.


Direktør Søren B. Christiansen har

haft meget travlt med at tage sig af

de mennesker der har været direkte

berørt af sagen, og samtidig er han

blevet bombarderet af pressen, som

gerne ville vide noget.

Der er desværre også mennesker

der har været lidt langt fremme i

skoene med beskyldninger og trusler.

De skulle skamme sig, det havde

været klogere at afvente resultatet

af de undersøgelser der er blevet

foretaget inden de dømmer nogen.

En ting er helt sikkert, Baldersbo

har ikke gjort noget ulovligt. Legepladserne

er købt hos velrenommerede

firmaer, og de er serviceret regelmæssigt,

ligesom de er godkendt.

Baldersbo sørger nu for, at hvis der

konstateres fejl ved montering af

gyngerne, bliver disse fejl naturligvis

rettet, så der ikke fremover kan

ske ulykker!

AFFALD

Der er nogen der er trætte af, at vi

altid skal læse om affald i RING­

TOFTE NYT.

Men det er en vred beboer der har

sendt billedet, og hun er meget indigneret

over ,at synderen ikke gider

at gå et par skridt længere til

den næste container der var næsten

tom.

For at fuldende billedet kan man se,

at der også er smidt en affaldspose

på jorden, og at der har været dyr i

poserne.

Det er noget forbandet svineri. Tag

jer dog sammen og hjælp med til at

holde vore ting i orden, det er så let!

SKOVLUNDE BYFEST

Skovlunde Lokalråd har igen sat

alle sejl til for gennemføre byfesten

Lørdag den 7. september 2019

parkeringspladsen ved Skovlunde

Center Syd og i Kulturhuset hvor

der vil være en del aktiviteter for

børnene. De kan også glæde sig til

aktiviteterne udendørs, hvor de

sammen med de vokse kan nyde lidt

lækkert at spise og drikke.

Alle disse aktiviteter kan I se når

programmet bliver offentliggjort.

18


SKOVLUNDE BYMIDTE

Nu ser det endelig ud til at der er

kommet fart på byggeriet i Skovlunde

Bymidte.

Så længe der kun bliver arbejdet på

kælder og øvrige fundamenter, ser

det næsten ud som om, at byggeriet

ligger stille, men der er sket rigtig

meget med det første hus ud mod

Bybuen.

Nu er der kommet en kæmpekran

der løfter bygge elementer på plads,

så nu kan vi se, at huset skyder i

vejret med sine 3 etager.

Samtidig kan vi så småt glæde os til

at der kommer en Netto og håbe på,

at personalet bliver opdateret. Det

bliver en ny oplevelse, når vi skal til

at handle i butikken igen.

Også på den gamle posthusgrund er

der nu komet gang i byggeriet igen.

Det skulle have været færdig for

længe siden, men da det har været

ramt af konkurs 2 gange, er det blevet

meget forsinket.

19

Det hele ser nu mere professionelt

ud, efter at de hidtidige østeuropæiske

arbejdere er blevet skiftet ud.

Det er en sand fornøjelse at følge

alle aktiviteterne i Skovlunde Bymidte,

hvor man nu også påbegynder

renovering af hovedvandledningerne.

Det er mange ting på en gang, og

det giver hele tiden en del gener i

trafikken, men vi må holde ud, selv

om det sidst nye er, at Bybuen er

lukket for gennemkørsel i ca. 2 måneder,

imens der lægges nye vandrør.

Vi må glæde os til at forholdene

bliver normale igen!


SERVICEORDNING

Ved større skader udenfor normal

arbejdstid kan der ringes til

43690096. Der må kun ringes til

dette nummer ved større el- og

vandskader m. m.

Mindre skader skal vente til førstkommende

arbejdsdag, hvor de

anmeldes til inspektør Jesper Jurik.

PROBLEMLØSNING

Afdeling 5 og 9 har efterhånden en

del år på bagen, så der vil naturligvis

opstå større eller mindre problemer

i ejendommene. Disse problemer

bliver løst, hvis du henvender

dig til vor inspektør. Enten bliver

ejendomsfunktionærerne sat til at

løse problemet, hvis det er muligt,

ellers bliver der tilkaldt en håndværker

til at løse det. Det er som regel

snedkere eller vvs folk

SERVICENUMRE

Akuttelefonen 1813

A+kundeservice 69121212

Baldersbo 44970886

Ballerup Bladet 44600330

Ballerup Centret 44650500

Ballerup Rådhus 44772000

Brand 112

Dansk Kabel TV 44207700

Falck 70102030

Fælleshuset Malmparken 53912850

Hjemmepleje 44773340

Jan Lildrup 53912850

Jesper Jurik 44845958

Kbhvns. Vestegns Politi 43861448

Lundehaven 44771980

Politiet 114

Serviceordning 43690096

Skovlunde Apotek 44915022

Skovlunde Kulturhus 44772577

Skovlunde skole nord 44773960

Skovlunde Skole syd 44773921

Tandlægevagten 1813

Ørsted 70266060

DEADLINE

der er brug for, men det hænder også,

at det er nødvendigt at tilkalde

en slamsuger til at rense en tilstoppet

faldstamme. For at få dagligdagen

til at forløbe på en fornuftig

måde for ejendomsfunktionærerne,

er det altid bedst at henvende sig til

inspektør Jesper Jurik, så han kan

tilrettelægge arbejdsopgaverne på

en hensigtsmæssig måde. Det er ikke

nogen let opgave at få enderne til

at nå sammen, der er jo nok at se til

i et ældre byggeri.

20

Sidste frist for aflevering af indlæg

til næste nummer af

RINGTOFTE NYT

Fredag, den 13. september 2019

Indlæg kan sendes pr. mail til

bbbafd5@balbonet.dk eller post,

eller de kan afleveres til redaktøren,

aftal tid på tlf.. 51906064


SERVICEORDNING

Ved større skader udenfor normal

arbejdstid kan der ringes til

43690096. Der må kun ringes til

dette nummer ved større el- og

vandskader m. m.

Mindre skader skal vente til førstkommende

arbejdsdag, hvor de

anmeldes til inspektør Jesper Jurik.

PROBLEMLØSNING

Afdeling 5 og 9 har efterhånden en

del år på bagen, så der vil naturligvis

opstå større eller mindre problemer

i ejendommene. Disse problemer

bliver løst, hvis du henvender

dig til vor inspektør. Enten bliver

ejendomsfunktionærerne sat til at

løse problemet, hvis det er muligt,

ellers bliver der tilkaldt en håndværker

til at løse det. Det er som regel

snedkere eller vvs folk

AFDELING 5 OG 9

SELSKABSLOKALER

FÆLLESHUSET

MALMPARKEN

har 2 flotte nymonterede festsale til

fester og møder klar til brug. Den

lille sal (Dansesalen) rummer ca. 60

gæster,

og den store sal ( Landsskabssalen)

rummer ca. 108 gæster.

der er brug for, men det hænder også,

at det er nødvendigt at tilkalde

en slamsuger til at rense en tilstoppet

faldstamme. For at få dagligdagen

til at forløbe på en fornuftig

måde for ejendomsfunktionærerne,

er det altid bedst at henvende sig til

inspektør Jesper Jurik, så han kan

tilrettelægge arbejdsopgaverne på

en hensigtsmæssig måde. Det er ikke

nogen let opgave at få enderne til

at nå sammen, der er jo nok at se til

i et ældre byggeri.

21

De er indrettede med alle moderne

faciliteter, så beboerne kan leje disse

til festlige lejligheder. Her er alt

hvad der skal bruges i køkkenet og

på terrassen er der monteret et udekøkken

med gasgrill, salene er udstyret

med et virkelig godt lydsystem.

Kontaktperson

Jan Lildrup

Telefon 53912850

Mellem Kl. 11.00 og 18.00

Mail: janlildrup@gmail.com

Udlejningen går efter princippet

”først til mølle”, og efter de gældende

lejeaftaler og lejepriser


AFDELING 5

Billardklubben BKB 5

Bybuen 5, kælderen

Formand ?

Nye medlemmer skal henvende sig

til formanden ?

AFDELING 9

Billardklubben BBK 74

Ringtoften 143, kælder

Formand

Ole Kellberg

Ringtoften 155, 1.th.

Tlf. 30480270

KLUBBER OG FÆLLESHUS

22

Bestyrelse:

FÆLLESHUSET

MALMPARKEN

Formand Lars Sonqvist.

Kasser Mark Skjelborg

Bestyrelses medlem

John Aastrøm

Bestyrelsessuppleant

Børge Henriksen

Carsten Nielsen

Revisor: Flemming Møller

Aktivitet Gruppe (festudvalg):

Pernille Hundahl

Inge Bengtsen

Erik Jensen

John Aastrøm (fra bestyrelsen)

Kontakt liste:

Formand: Lars Sonqvist.

Tlf.23985093 mandag - fredag kl.

16.00 - 1700

mailadresse lars@sonqvist.dk

Kasserer: Mark Skjelborg.

Tlf. 29873670 mandag - fredag kl.

16.00- 17.00

Mailadresse:

bmskjborg@gmail.com

Bestyrelsesmedlem. John Aastrøm


DAGLIG LEDELSE I AFDELING 5 OG 9

INSPEKTØR JESPER JURIK

DAN HOLGER HANSEN

Inspektørkontoret, Ringtoften 83. telefontid mandag til fredag kl. 7-9

på telefon 44845958.

E-mail: drift-skovlunde@baldersbo.dk

Personlig henvendelse mandag til fredag kl. 7-9

EJENDOMSFUNKTIONÆRER I AFDELING 5 OG 9

Rasmus Schoop

Henning Boekelund

Lars Rasmussen

Rene Rasmussen

Jesper B. Hansen

Mevaip Sulejmani

23


FORÅR I SKOVLUNDE

24

More magazines by this user
Similar magazines