16.10.2019 Views

Priser 19-20

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kontingent og priser 2019/20

Gældende for sæson 20192020.

Sæsonen er på 8 måneder og starter 1. oktober 2019 og fortsætter til 31. maj 2020.

Kontingent betales ved tilmelding, du kan vælge ved tilmelding om du vil betale helårligt eller

første rate, anden rate opkræves 1. februar 2020.

Kontingent og rabatordning:

Kontingent barn: 1 hold af 40 min. fuld pris 1.110 kr. efterfølgende hold 370 kr. for hel sæson.

Kontingent barn: 1 hold af 60 min. Fuld pris 1.310 kr. efterfølgende hold 370 kr. for hel sæson.

Kontingent voksen: 1 hold af 40 min. fuld pris 1.740 kr. efterfølgende hold 580 kr. for hel sæson.

Kontingent voksen: 1 hold af 60 min. Fuld pris 1.940 kr. efterfølgende hold 580 kr. for hel

sæson.

Kontingent for ene undervisning op til 3 personer i 40 minutter kr. 400

Medlemskontingent og rabatordning:

Holdtype

Barn/

Voks

en

Pris 1.

halvår

klubkonting

ent

Pris 2.

halvårs

klubkonting

ent

Helårligt

klubkonting

ent

Efterfølgen

de

hold, hel

sæson

svømmeskole

Barn

40

min

555 555 1.110 370

Barn

60

min

655 655 1.310 370

Voks

en 40

min

870 870 1.740 580


Voks

en 60

min

970 970 1.940 580

Forældrehold, u

den instruktør

Voks

en 40

min

645 645 1.290

Specialhold

Livredning

Voks

en

1.160 1.160 2.320

Kajak

Voks

en

1.160 1.160 2.230

Udspring

Konkurrence

Barn 2.275 2.275 5.550

Udspring Talent Barn 2.220 2.220 4.440

Udspring Mini

Talent

Barn 1.480 1.480 2.960

Sidst opdateret d. 9. oktober 2019

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!