24.10.2019 Views

Rød+Grøn, november 2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RUNDT I Ø-LANDET<br />

PLAN FOR VOLLSMOSE<br />

SKABER DEBAT<br />

På baggrund af et medlemsmøde og lyttemøder i Vollsmose skrev Enhedslistens byrødder<br />

i Odense under på et politisk forlig om Vollsmose. Forliget giver mandat til en udviklingsbestyrelse,<br />

der skal komme med en endelig plan om et år, som så skal til afstemning.<br />

En del medlemmer er dog kritiske over for forliget. <strong>Rød+Grøn</strong> har bedt Reza Javid<br />

og Brian Skov Nielsen, begge fra Enhedslisten Odense, fortælle om deres syn på aftalen.<br />

Reza Javid<br />

Lokal folketingskandidat<br />

Hvad er din vurdering af Vollsmose-aftalen?<br />

- ”Den sidste Vollsmoseplan” skal implementere<br />

en destruktiv, stigmatiserende og diskriminerende<br />

lovgivning i form af regeringens<br />

ghettopakke. Derfor kan den overordnede<br />

vurdering af aftalen vanskeligt være positiv,<br />

selvom aftaleteksten rummer enkelte positive<br />

hensigtserklæringer, bl.a. om børn, skoler, beskæftigelse<br />

og inddragelse. Generelt bærer<br />

aftalen præg af tankegangen i de partier i<br />

Odense Byråd, hvis moderpartier stemmer for<br />

ghettolovene.<br />

- Aftalen kan tilsidesætte beboerdemokrati,<br />

nedrive velfungerende boliger, privatisere almen<br />

ejendom og tvangsflytte flere tusind børn<br />

og voksne – det dikterer lovgivningen. Derudover<br />

indeholder aftalen en anerkendelse af<br />

DF’s dagsorden og medvirker til at forstærke<br />

stigmatisering og diskrimination, bl.a. på baggrund<br />

af folks religion. Aftalen bærer generelt<br />

præg af regeringens, Socialdemokratiets og<br />

især DF’s negative og formynderiske italesættelse<br />

af beboerne, ikke mindst i det klart diskriminerende<br />

afsnit om muslimske friskoler i<br />

Odense.<br />

I hvor høj grad flugter aftalen med Enhedslistens<br />

politik?<br />

- Aftalen skal sætte rammen for Odense<br />

Kommunes administration af ghettolovene.<br />

Enhedslistens politik er at kæmpe for at afskaffe<br />

ghettolisten og i stedet investere i de<br />

socialt udsatte områder. Vores deltagelse i<br />

en aftale med så væsentlige forringelser og<br />

principielle modsætninger kan skabe signalforvirring<br />

og troværdighedsudfordringer<br />

over for vælgere og i bevægelserne. Både i<br />

forhold til Enhedslistens politik og vores<br />

valggrundlag i Odense. Isoleret set kunne<br />

nogle elementer af aftalen være forenelige<br />

med Enhedslistens politik, f.eks. flytning af<br />

kommunale arbejdspladser til Vollsmose.<br />

Men ikke som helhed.<br />

- Jeg anerkender og værdsætter de forbedringer,<br />

som vores dygtige byrådsgruppe har<br />

været med til at skabe i aftaleteksten. Spørgsmålet<br />

er bare, om forbedringerne kan opveje<br />

de store og principielle forringelser og tvangsforanstaltninger,<br />

som aftalen rummer. Min<br />

holdning er, at aftalen som helhed er vanskelig<br />

at forene med vores politik.<br />

Hvad kommer ”Den sidste Vollsmoseplan” til<br />

at betyde?<br />

- Hvis planen bliver virkeliggjort, kan jeg være<br />

bekymret for, at de problemer, man ønsker at<br />

løse, ikke løses, og at planen kan skabe flere<br />

problemer for de berørte mennesker og for<br />

den sociale integration. Der vil ske en tvangsspredning<br />

af nogle tusinde børn og voksne fra<br />

Vollsmose til andre områder. En storstilet, risikabel<br />

operation, hvis effekt drages alvorligt i<br />

tvivl, bl.a. i en rapport fra Aalborg Universitet,<br />

som har kigget på lignende tiltag i andre lande.<br />

Derimod er det ret sikkert, at planen vil gavne<br />

private investorer og en række private virksomheder.<br />

Aftalen kan tilsidesætte beboerdemokrati,<br />

nedrive velfungerende<br />

boliger, privatisere almen ejendom<br />

og tvangsflytte flere tusind børn og<br />

voksne – det dikterer lovgivningen.<br />

Reza Javid<br />

VÆRST VED VOLLSMOSEPLANEN<br />

IFØLGE REZA<br />

Nedrivning af velfungerende almene<br />

1. boliger. Det er absurd at destruere<br />

byens tiltrængte boligressourcer.<br />

Diskrimination på baggrund af bl.a.<br />

2. etnicitet og religion og en formynderisk<br />

tilgang til de berørte mennesker.<br />

Tvang og sanktioner over for de almene<br />

boligforeninger og over for be-<br />

3.<br />

boerne. Bl.a. vedrørende flytning, genhusning<br />

og børnepasning. Intet sted i aftalen<br />

nævnes noget om de berørte beboeres<br />

rettigheder, valgmuligheder eller klagemulighed.<br />

Selv i forbindelse med beskæftigelsesindsats<br />

fremhæves sanktioner<br />

som redskab.<br />

22 RØD+GRØN November <strong>2018</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!