16.09.2020 Views

Fæstningen nr. 2 2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FÆSTNINGEN

MEDLEMSBLAD FOR AGF FANCLUB AARHUS · NR. 2 · SEPTEMBER 2020 · 29. ÅRGANG


INDHOLDSFORTEGNELSE:

Et sidste par ord fra redaktøren . . . . . . . . . . . . . . 3

Bestyrelsen har ordet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Referat: Generalforsamlingen . . . . . . . . . . . . . . . 5

Formandens beretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Sommer 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Den afgående bestyrelsesformand . . . . . . . . . . 14

Stort angrebstalent på vej . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Årets spiller 2019-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Stadion-anekdoter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Tifoso Tom’s dagbog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

En ny After-Match bar snart klar . . . . . . . . . . . . 35

Bronzefejring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Kontakt info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

FÆSTNINGEN NR. 2. 2020

INFORMATION om AGF Fanclub Aarhus

Adresse: Stadion Allè 70, 8000 Aarhus C.

Telefon: 86 181 811 / 24 211 880

E-mail fans@agf-fanclub.dk

Bank: Sydbank konto nr. 7120-1086668

Stiftet: 9. november 1992

Motto: Vi vil se bold, ikke vold!

Medlemstal: ca. 884 pr 8. september 2020

Hjemmeside: www.agf-fanclub.dk

Facebook: www.facebook.com/agffanclub.dk

Æresmedlemmer:

Jan-Halvor Halvorsen

(Spillede i klubben fra 1992-1994)

Kurt Andersen

(Klubejer fra 2001-2007)

Lars Windfeld

(Spillede fra 1990-2000 og direktør fra 2005-2009)

Peter Graulund

(Spillede i klubben 2003 (lejet) og fra 2006-2012)

Martin Jørgensen

(Spillede i klubben 1989-1997 og 2010-2014)

Steffen Rasmussen

(Spillede i klubben 2002-2018)

Medlemsblad: Fæstningen

(Udkommer 3 gange årligt)

Samarbejde: Fanklubben er medlem af

Danske Fodbold Fanklubber (DFF)

Yderligere informationer og kontaktpersoner

findes bagerst i bladet.

2


Et sidste par ord

fra redaktøren

Af Anja Lilli Beikes

Det er med lidt vemod,

at jeg skriver denne

gang. Efter 13 år som

redaktør har jeg valgt

at forlade denne post.

Som læseren kan læse

andet sted i bladet,

skal jeg nemlig de

næste to år være formand

for fanklubben.

Desværre står medieudvalget

også i en situation, hvor der ikke er

en person til at tage over, og i det helt taget

har vi et stykke tid kæmpet med at skaffe nye

skribenter til bladet. Derfor har vi valgt at lukke

Fæstningen fremadrettet. Tiden er efterhånden

også løbet fra fysiske medlemsblade, og

vi er jo tidligere gået fra 4 blade til 3 blade,

derudover er bladet også det seneste år blevet

4 sider mindre. Fremadrettet vil medieudvalget

koncentrerer sig om hjemmesiden og de

sociale medier, dog pusler vi med tanken om

at lave et årsblad af Fæstningen, der sendes ud

til alle medlemmer en gang om året. Beslutningen

om at stoppe bladet har fået opbakning på

den nylige overstået generalforsamling.

Denne sidste udgave af Fæstningen har et fyldigt

referat og formandens beretning fra generalforsamlingen,

så folk kan få et indtryk af,

hvad fanklubben har arbejdet med det sidste

år. Det har været et år præget af corona, det

kan også ses på billederne i dette blad. Heldigvis

fik klubberne lov til at have en vis mængde

fans med på stadion hen over sommeren, men

det er ikke det samme uden fyldte stadions

og udebanefans. Bronzemedaljerne blev dog

fejret, som kun sultende medaljehungrende

århusianske fans kan fejre en bronze, og det

har vi fra vores medlemmer fået lidt billeder

til en collage.

Tifoso Tom har også haft godt gang i dagbogen,

hen over sommeren og de seneste transferuger.

Tifoso Toms dagbog vil fremover være at

finde på internettet, hvor ofte har vi dog ikke

fået styr på endnu.

Til dette sidste blad i år har jeg været i gemmerne

og finde nogle af de gamle stadionanekdoter

frem, nogle lidt frækkere end andre. Det

er altid godt at få brugt lattermusklerne.

I Corona-perioden valgte bestyrelsen at støtte

vores sponsorer ved at købe gavekort, deres

produkter og lignende. De sponsorere, hvor

det ikke kunne lade sig gøre, fik i stedet tilbudt

en annonce her i Fæstningen. Derfor er der et

par ekstra annoncer i denne udgave af Fæstningen.

Husk at støtte vores sponsorere, de

støtter også os.

God læselyst og tak for denne omgang,

Anja Lilli Beikes

3


Bestyrelsen har ordet

Siden foråret har aktiviteterne i fanklubben

været begrænset på grund af corona. Heldigvis

begyndte der at komme tilskuerne med

på stadion i slutningen af junimåned, og det

skabte arbejde for bestyrelsen, da vi fik tildelt

en meget lille håndfuld billetter til nogle

kampe. Her bad AGF os om at vælge de mest

stemningsskabende fans, bestemt ikke en sjov

tjans, for det betød også et fravalg af mange

fans. Dog var vi glade for, at AGF faktisk gav os

nogle billetter til kampene. Det var dejligt at se

fans på de danske stadions igen, nu mangler

vi bare at kunne komme på udebaneture og

bakke vores hold op.

Hen over sommeren har bestyrelsen sat projekt

”after match bar” i gang, og det kan medlemmerne

læse mere om her i bladet. Tak til

alle de frivillige, der har hjulpet med at gøre

pavillonen til brugbar til after match bar og

fanområde.

Trods corona lykkedes det også bestyrelsen

at afholde årets generalforsamling, netop i

det fanområde i pavillonen. Det var en god og

konstruktiv generalforsamling, hvor vi havde

en fin dialog med medlemmerne. Vi sluttede af

med smørrebrød, drikkevarer og gode snakke.

Bestyrelsen vil gerne takke David Thorbjørn

Møballe Knudsen for hans tid i bestyrelsen – og

ikke mindst de to år som formand. Ny formand

for bestyrelsen er Anja Lilli Beikes og til det

første kommende bestyrelsesmøde vil den

nye bestyrelse konstituere sig og finde en ny

næstformand og ny SLO (fanklubbens fankoordinator).

Vi byder også velkommen til vores to

nye suppleanter, Mathias Bach Christensen og

Jakob Emil Beikes.

I de seneste uger er der taget afsked med flere

spillere i AGF, og vi vil ønske de spillere held og

lykke fremadrettet. En af de spillere, Mustafa

Amini, er dog vendt tilbage til AGF, og det er

dejligt at se vores klub hjælpe ham i en svær

stund. Derudover vil vi sige velkommen til de

øvrige nye spillere i AGF, og det var godt at se

nye spillere i aktion, da AGF vandt den første

europæiske play off-kamp i flere år.

Da Fæstningen lukker ned, vil vi i bestyrelsen

fremadrettet blive bedre til at skrive på

hjemmesiden og de sociale medier om det

arbejde, som vi laver i fanklubben. Lige nu har

vi fokus på at få lavet en medlemsaften, hvor

vi kan diskutere nogle af de emner, der kom op

på generalforsamlingen. Dog skal der fortsat

tages corona-hensyn, og det skaber selvfølgelig

nogle udfordringer for planlægningen. Du

er som medlem også velkommen til at komme

med forslag til aktiviteter.

Vi ser frem til en ny sæson og glæder os til, at

vi forhåbentlig igen kan komme til at arrangere

busture til udebanekampe.

4


Referat

Generalforsamlingen

den 29. august 2020

Referent: Kim Andersen

Dirigent: Heino Hamborg Gudmundsen

Stemmetællere: Laura og Anja

Generalforsamlingen er indkaldt i rette tid.

Spørgsmål/kommentarer til formandens beretning:

Ingen kommentarer - Der er opbakning til

beretningen

Fremlæggelse af det reviderede regnskab

• Heino fremlægger regnskab i Martins fravær

• Martin har ikke fået indkaldt til revidering

af regnskab pga. operation og sygdom -

Heino har selv kigget det igennem i onsdags

• Drikkevarer på sidste års generalforsamling

i Arenaen kostede 25kr. stykket, hvilket

blev til næsten 4000kr for fanklubben. Derfor

er revisoren tilfreds med, at bestyrelsen

i år har valgt en meget billigere løsning ved

at være i pavillonen

• Ros til arrangementet på Train: Billigt arrangement

og kun brugt 41.000kr i udgifter.

Samlede udgifter har kun været omkring

30.000 hvis man inddrager sponsorer og

andre indtægter i regnskabet.

• Revisorerne Asger og Heino skal lige

endeligt godkend regnskabet mht bilag

og lignende. Derefter sendes et revideret

regnskab ud. Generalforsamlingen har forhåndsgodkendt

regnskabet på den betingelse.

• Der mangler en BALANCE i det samlede

regnskab – Dette skal med på det revide-

rede regnskab, som sendes ud til medlemmerne

• Bestyrelsen har holdt, hvad der er blevet

lovet sidste år. Den har fået nogle penge ud

og arbejde for medlemmerne ved at blande

afholde koncerten på Train.

• Ros fra Henrik Andersen til årets regnskab

• Heino indstiller til at vi tager regnskabet til

efterretning – det revidere fremsendes til

medlemmerne

Indkomne forslag

• Ændring til vedtægter:

• Paragraf 10 stk. 7a ændres til det foreslåede

• Indstillingen er vedtaget

• Ændring fra Ivan:

• Ivan foreslår, at der ikke doneres penge

til Nysir/SFA fra Fanklubens side i TIFOkassen

• Keld: “Enig i tankegangen, men vil gerne

have forslag til hvordan de så kan bruges”

5


• Jakob: “Hvis ikke det var for SFA, så var

der ikke gang i ret meget TIFO på stadion.

Der er også samarbejde mellem

AFA og SFA. Men enig i at SFA ikke kan

bruge fanklubben som en bank. Gerne

en debat om, hvad der så kan gøre for

stemningen.”

• Anja/David: “Fanklubben giver ikke bare

penge til SFA. Fanklubben giver penge

til AGF til en TIFO-kasse, hvori der både

kommer fra AGF, SFA og AGF selv. Penge

fra den kasse bruges IKKE til ulovlige

ting, men til helt reelle TIFO-relaterede

ting. Penge fra kassen godkendes fra

fanklubbens SLO hver gang, der skal

bruges penge”

• Maiken: “Pas på at kløften ikke gøres

større imellem AFA og de uofficielle.

Medlemmer mangler at høre at der rent

faktisk er et samarbejde”

• Heino: “Bestemmer de på tribunen eller

på away eller hvor?”

• Maiken: “Det er over det hele. De taler

meget grimt til piger generelt og kan

være ubehagelige”

• Liva: “Tag endelig initiativ til TIFO. Meget

gerne. Bestyrelsen har ikke meget erfaring

med at lave TIFOer”

• Der er oplevet truende adfærd i Horsens,

hvis folk ikke ville følge deres

“anvisninger” ifbm. boykot

• Henrik A: “Hellere indsamling til fanklubben

fremfor til TIFO. Har tidligere

været i tifo-udvalget, og det var en

stor succes, da han var med i de tifoer,

hvor der var ros fra Nysirs side. Grunnet

sagde ordret, at der var fantastisk

samarbejde med fanklubben til Pokalsemifinalen.

Til pokalfinalen var det AFA,

der reddede tifoen og steppede op.”

“Der skal laves flere møde med dialog,

fælles arrangementer mm. ligesom i de

gamle dage hvor man koordinere årets

udebaneture ol.” “Ingen penge til SFA

med mindre AFA er med i det.”

• Sabrina: “Det er muligt at samarbejde

6


med SFA, og det er gjort tidligere til

eksempelvis togturen til Herning, bar til

FCK kampen, KSDH-tifoen osv.”

• Jakob: “TIFO er et stort emne, og også

for stort i dag. Et af de første punkter,

der må tages op af den nye bestyrelse”

• Ivan: “Er mere oplyst nu omkring, hvordan

pengene benyttes” “Han vil bare

ikke give penge til nogle, der ikke vil os”

• Keld: “Mega interessant debat. Men

skal der laves ændringsforslag til vedtægterne?”

• David: “Forslaget forsøger at ændre på

noget, der ikke findes.”

• Ivan trækker forslaget

• Heino: “Bestyrelsen skal indkalde til en

TIFO-debat, når vi må samles igen”

Kontingent

• Bestyrelsen foreslår, at kontingent beholdes

som det er nu

• Henrik: “Fremadrettet kunne der muligvis

arbejdes med de unge medlemmer såsom

Bjørneklubben”

• Per T: “I sin tid solgte AFA sin bjørneklub til

AGF for 25.000kr om året”

• Anja: “Det er ikke længere en gyldig aftale,

det er skrevet ud af Samarbejdsaftalen med

AGF”

• Sabrina: “Der arbejdes på en form for Bjørneklub”

• Henrik: “Der er stadig mennesker som

gerne vil deltage i at lave Bjørneklub”

• Kontingent bibeholdes, og bestyrelsen

arbejder på at lave en form for Bjørneklub

eller anden form for integrering af de helt

unge mennesker.

personen genopstiller i andre generalforsamlinger

– Det er ikke et krav at oplyse om

folk genopstiller eller ej, med mindre der

skal redegøres for noget negativt”

• Keld: “En ide at udsende indkomne forslag

og agenda inden generalforsamlingen”

• Anja Lilli Beikes stiller op til valg som ny

formand

• Hvis Anja vælges som formand, er der en

ledig plads i bestyrelsen for et år, da hun i

så fald træder ud et år før tid

• Anja Lilli Beikes er valgt som ny formand

Valg af kasserer

• Martin genopstiller

• Martin genvalgt

Valg af bestyrelsesmedlem for to år

• Liva Kjær genopstiller

• Liva Kjær er genvalgt

Valg af nyt bestyrelsesmedlem for et

år

• Sabrina Kahina Bech opstiller til valg

• Sabrina Kahina Bech valgt

Valg af to suppleanter

• Mathias Bach Christensen stiller op – Bor i

Odense og været med i AFA siden 2016

• Jakob Emil Beikes stiller op

• Mathias Bach Christensen og Jakob Emil

Beikes valgt

Valg af formand

• David genopstiller ikke

• Per T: “Der ville have været rigtig godt at

det havde været nævnt i indkaldelse, at

nuværende formand ikke genopstiller”

• Heino: “Mange steder står der ikke, om

7


Valg af to revisorer og en suppleant

• Valgte revisorer: Heino og Asger

• Valgt suppleant: Mette Heilskov

Eventuelt

• Bestyrelsen i samråd med medieudvalget

har et forslag: “Foreslår at nedlægge Fæstningen”.

Bladets redaktør stopper, og der

ingen, som ønsker posten. Bladet mangler

også skribenter. De skribenter, der er i

medieudvalget, fortsætter med at lægge

artikler op på hjemmesiden og de sociale

medier. Der kan arbejdes med mere aktuelle

emner end i bladet.

• Henrik: “Lave et årsblad i stedet for

Fæstningen, for ikke at nedlægge det

100%.”

• Heino: “Vil gerne høre historier om AGFfan

der bor langt fra Aarhus kunne være

meget interessant. Gerne om de almindelige

mennesker, som bor rundt om i

landet og lave nogle historier herom.

Heino vil gerne selv være med til at lave

dette.”

• Opbakning og forståelse for, at Fæstningen

er ikke længere vil udkomme 3

gange om året.

• Per T: “Samarbejdsaftale med AGF - Hvordan

er den i dag? Er skuffet over måden

AGF håndterede situationen omkring Corona-billetter.”

“I gamle dage fik man eks.

rabat på sæsonkort som AFA medlem”.

David nævner nogle fordele i aftalen, men

bestyrelsen var heller ikke tilfreds med

måden det blev håndteret på ift. Corona-kampene.

Og uddyber hvordan vi har

udvalgt medlemmer der fik tildelt billetter.

• Per T: “Synes ikke AFA bliver honoreret

ordentligt for det arbejde, som vi gør.

Vi kan godt bruges når, der skal bruges

arbejdskraft”

• Henrik A: “Ikke noget problem med AaB

kampen mht billetterne. Men set udefra

ser det ud ti,l at den uofficielle del af

fankulturen får klart mere kredit end

AFA.”

• Sabrina: “Bestyrelsen har givet udtryk

for dette over for AGF og har følt det

meget på samme måde som Per.”

• Freddy: “Ting man kunne få fra AGF

når man var over 65+. Nogle har ikke

fået pakker fra AGF og fik det først 1,5

måned senere.” “Nogle er gangbesværet:

Vil gerne have en fornuftig forklaring

fra AGF omkring cykelparkering til

C-afsnittet, som pt. er ved B-tribunen”

• Jakob: “Andres opfattelsen er: AFA

laver ikke TIFO eller stemning. Det kan

man måske arbejde på i den nye bestyrelse.

Og når vi laver noget, bør vi gøre

mere opmærksomhed på det – Lave

mere larm omkring vores indsatser og

initiativer!”

• Per: “Kom og spørg hvad, der laves i

bestyrelsen. Gerne mere kommunikation

omkring hvad man gerne vil, og

bestyrelsen skal give lyd om, hvad der

foregår i bestyrelsen.”

• Liva: “Evt. nogle åbne bestyrelsesmøder

en gang imellem. For at inddrage medlemmerne

endnu mere.”

Generelt

• Bestyrelsen kan indsætte en ny suppleant

eller evt. flere, hvis nogle springer fra.

Dette oplevede bestyrelsen blandt andet

sidste år.

8


Formandens beretning

Sæsonen 2019/2020 har på mange måder

været den mest usædvanlige sæson siden

fanklubbens stiftelse i november ‘92. Og det er

der en grund til: Corona.

Vi er en forening, der i høj grad er afhængig af

at kunne forsamles fysisk med vores medlemmer

og andre fodboldfans - og noget af det,

som vi igen og igen har fået at vide siden d. 11.

Marts, er: undgå at forsamles for mange mennesker

og undgå fysisk kontakt.

Corona har derfor også gjort et mærkbart indtryk

på vores aktiviteter i foråret og hen over

sommeren - og det vil nok fortsætte et godt

stykke tid endnu. Hvor længe er utrolig svært

at forudse.

Men inden verden blev ramt af en pandemi,

havde vi en sensommer og et efterår, som

lignede sig selv;

10 udebaneture, en generalforsamling og julebanko.

Derudover havde vi en repræsentant i Portugal

til Football Supporters Europes kongres i Portugal

i starten af juli 2019. I fanklubben har vi i

mange år prioriteret at have en repræsentant

afsted til disse arrangementer, da vi vurderer at

det giver god inspiration til, hvordan, og hvad

vi som fanklub kan arbejde med herhjemme.

Og inden den første hjemmekamp i den forgangne

sæson hjalp flere af vores frivillige med

at klargøre de 2.000 flag, som blev uddelt ifm.

Aarhus Walk til den første hjemmekamp mod

FC Midtjylland tilbage i juli 2019.

”I vores øjne er tifoer med til at forbedre

oplevelsen til AGF’s kampe, og vi ønsker

derfor at bakke op om tifoer økonomisk

- så længe det foregår inden for hhv.

Superligaens, AGF’s og lovens rammer”

I efteråret

var flere

af vores medlemmer

med til at lave den store “KSDH!”-

tifo, som prydede stadion til hjemmekampen

mod Brøndby i slutningen af november. Vi

synes, at det skønt at se, at vi havde medlemmer,

der ønskede at bidrage til denne type

aktiviteter. I vores øjne er tifoer med til at forbedre

oplevelsen til AGF’s kampe, og vi ønsker

derfor at bakke op om tifoer økonomisk - så

længe det foregår inden for hhv. Superligaens,

AGF’s og lovens rammer :-)

I de første måneder af 2020 havde vi en god

håndfuld aktiviteter;

Vi arrangerede bustur til KMD Cup i Odense,

vi arrangerede vores årlige indendørsfodboldstævne,

og vi havde repræsentanter (hele

bestyrelsen) til DFF’s årlige weekendseminar i

Herning.

I weekenden op til den oprindelige forårspremiere

mod Randers FC var vi arrangør af

musikarrangementet på Train. Vi har generelt

fået rigtig fin feedback fra de deltagende på

indholdet af arrangementet. Vi havde håbet på

flere deltagere til arrangementet og vi havde

også håbet på, at vi kunne have skaffet nogle

flere sponsorere, så økonomien i arrangementet

havde hængt bedre sammen. Det vil også

kunne ses i regnskabet, når vi når dertil.

9


I bestyrelsen valgte vi at støtte op om et initiativ

fra et af vores medlemmer i håbet om

at kunne skabe noget positiv samtale og noget

sammenhold blandt AGF’s fans. I bestyrelsen

har vi draget vores erfaringer ift. planlægning,

kommunikation osv. ift. arrangementet.

Tak til Jakob Aris Rasmussen for initiativet.

Skulle der være nogle af vores øvrige medlemmer,

der skulle have forslag til fremtidige

arrangementer – når det bliver muligt – så er

bestyrelsen altid lydhøre.

Inden koncerten inviterede vi vores mest dedikerede

frivillige på en gang spisning på restaurant

i Aarhus som en tak for den indsats, som

de havde bidraget med i det forgangne år.

I februar og marts nåede vi at arrangere to

udebanetur, da der pludselig kom restriktioner,

og vi så den første runde omkring d. 8-9. marts

uden tilskuere. Som nævnt pga. Corona.

Så vi måtte aflyse to ellers planlagte udebaneture

henholdsvis d. 9. og d. 22. marts.

Siden da har det helt generelt været meget

begrænset, hvad vi som forening har haft af

aktiviteter. Og vi har som bekendt ikke haft

en udebanetur siden AGF’s pokalkvartfinale i

Esbjerg d. 3. marts.

Gennem den del af Corona-krisen hvor diverse

caféer, restauranter osv. var lukket, valgte vi

fra fanklubbens side at støtte de forskellige

virksomheder, som gennem mange år har støttet

os. Så vi har enten købt gavekort, lovet

gratis annoncering på vores forskellige medier

eller på anden måde forsøgt at vise vores

opbakning til de virksomheder, som normalvis

har støttet os.

Gavekortene vil vi løbende udlodde til vores

medlemmer på forskellige måder henover den

kommende sæson.

”Gennem den del af Corona-krisen

hvor diverse caféer, restauranter osv.

var lukket, valgte vi fra fanklubbens

side at støtte de forskellige

virksomheder, som gennem

mange år har støttet os”

I overgangen fra “sæsonen” 2019/2020 til

“sæsonen” 2020/2021 har flere af vores medlemmer

været i gang med at renovere det

område, som vi i dag befinder os i.

Det er blandt andet gjort med det formål, at

vi ønsker at vores medlemmer har et sted at

mødes efter AGF’s hjemmekampe – når der

ikke er Corona.

Derudover er det gjort med det formål, at vi

skal finde ud af, hvad der skal arbejdes videre

hen imod, når der efter planen står et nyt fodboldstadion

klar i sommeren 2025.

Vi er så småt ved at lægge planer for, hvordan

området her skal tages i brug, når det engang

bliver muligt. AGF har været meget lydhøre i

denne proces, og de har blandt andet været

med til at skaffe os maling gennem en af deres

sponsorere.

I den weekend, hvor sæsonen 2020/2021

oprindeligt skulle have været sparket i gang,

skulle vi i fanklubbens have været værter

ved Football Supporters Europes Sommer Network

Meeting. Men pga. Corona måtte dette

arrangement aflyses. Arrangementet blev dog

erstattet af en digital session, hvor omkring 50

fans fra omkring 20 europæiske lande blandt

andet hørte om, hvordan genstarten af fodbolden

var blevet håndteret i Danmark og

ikke mindst i AGF. På det punkt har Danmark

og AGF været et foregangsland, som resten af

Fodboldeuropa har set til med lige dele jalousi

og begejstring.

Tak for ordet.

10


11


12


Hjemmebanekampe i Coronaens tegn. Foto: Anja Lilli Beikis


1 år som bestyrelsesmedlem,

1 år som næstformand og

2 år som formand

Af David T. M. Knudsen

4 år nåede jeg at være en del af fanklubbens

bestyrelse.

I august 2016 valgte jeg på opfordring fra et

daværende bestyrelsesmedlem at stille op til

fanklubbens bestyrelse. Dengang var det ret

begrænset, hvor mange i omkring fanklubben

jeg kendte. Alligevel valgte jeg at stille op til

bestyrelsen. Jeg blev i første forsøg valgt til

bestyrelsen for en 2-årig periode.

Efter ét år blev jeg betroet opgaven som næstformand.

Og da mangeårig formand Jan “Sømand” Jensen

ikke ønskede genvalg i 2018, valgte jeg at

stille op til formand – og blev valgt.

”På rigtig mange punkter har det

været en fornøjelse at bruge min

fritid i fanklubbens tjeneste.

Det er skønt, når man kan mærke,

at man kan gøre en forskel for

fanklubbens og dens medlemmer”

Men nu er min tid i bestyrelsen slut – i hvert

fald for denne her omgang.

De sidste fire år har jeg – i al ydmyghed – brugt

en del timer i fanklubbens tjeneste i hhv. bestyrelsen,

vores turudvalg, vores medieudvalg og

øvrige frivillige opgaver. På rigtig mange punkter

har det været en fornøjelse at bruge min

fritid i fanklubbens tjeneste. Det er skønt, når

man kan mærke, at man kan gøre en forskel for

fanklubbens og dens medlemmer.

Udover at have brugt et ukendt antal timer i

fanklubben i de forgangne fire år, så har min tid

i fanklubben også givet mig en bekendtskabskreds,

som har betydet rigtig meget for mig.

Selvom vi som AGF-fans kan være lige så forskellige,

som mennesker i det omkringliggende

samfund, så har det været skønt at bruge min

tid i selskab med nogle mennesker, der har den

samme passion som jeg selv: AGF.

Tak til alle de fanklubmedlemmer, som jeg har

samarbejdet med i de fire forgangne år. I har

alle haft en indvirken på de beslutninger, som

jeg har taget sammen med den øvrige bestyrelse.

En formandspost er på nogle punkter

øretævernes holdeplads, da man i sidste ende

er øverste ansvarlig for at varetage fanklubbens

og medlemmernes interesse. Det har

været en lærerig oplevelse, som jeg slet ikke

ville være foruden.

Endnu en gang tak for denne gang, og god vind

til den kommende bestyrelse. Jeg er helt tryg

ved at give depechen videre til den nye bestyrelse

med Anja Lilli Beikes i spidsen.

KOM SÅ DE HVIDE!

/David

14


15


DISTRIBUTION

DET SKAL VÆRE NEMT, UBESVÆRET

OG EN GENSIDIG FORNØJELSE

AT SAMARBEJDE MED OS!

FRA

TRYK

TIL

IDÉ OG LAYOUT

TIL

PAKNING

TIL

FÆRDIGGØRELSE

OG

16

WERKs Grafiske Hus a|s

Bjødstrupvej 2-4 // 8270 Højbjerg // tlf 8627 5499 // werk@werk.dk // www.werk.dk


Stort angrebstalent på vej

I min artikelserie om de unge spillere i AGF skal det denne gang handle om Frederik

Ihler, der på trods af, at han er årgang 2003, allerede har fået debut i Superligaen.

Af Anders Aakjær Nielsen

Frederik Ihler har allerede gjort sig positivt

bemærket blandt AGF-fans ved at udtale, at

mens mange andre unge spillere drømmer om

at spille i store europæiske klubber, så har hans

drøm altid været at spille for AGF. Ihler skrev

under med AGF på sin 15-års fødselsdag, hvilket

er en aftale, der siden er blevet forlænget,

så aftalen nu gælder til sommeren 2022.

Ihler skal fortsat arbejde med at blive bedre i

det relationelle spil og at spille med ryggen til

mål, men er inde i en god udvikling også på det

område. Han fremhæves for sit hårde arbejde

på træningsbanen, så forudsætningerne for at

blive endnu bedre er gode.

”Frederik Ihler er en fysisk stærk, pågående og hårdtarbejdende angriber,

der samtidig har god fart, mens afslutningsfærdighederne

med begge ben og hovedet er på et højt niveau”

Frederik Ihler er en fysisk stærk, pågående og

hårdtarbejdende angriber, der samtidig har

god fart, mens afslutningsfærdighederne med

begge ben og hovedet er på et højt niveau.

Da Ihler samtidig har en god målnæse, har

han scoret mange mål på såvel U17- som

U19-niveau og fremhæves i AGF som en ægte

9’er, der kan lave mål ud af ingenting og som

er kølig, når han får chancen for at score.

De mange mål bidrog til, at han blev nr. 2 på

topscorerlisten i U17-ligaen i sidste sæson på

trods af, at han også spillede en række kampe

på U19-holdet.

Ihler er inde omkring sin årgangs landshold, og

står indtil videre noteret for 2 U16-landskampe

og 4 U17-landskampe. Det første landskampsmål

lader dog stadig vente på sig, men hvis

målnæsen fra AGF kan overføres til landsholdet,

kommer det inden længe.

Om AGF har sin fremtidige 9’ er i Frederik Ihler

er naturligvis endnu svært at vide, men debuten

har han som bekendt fået allerede kort

efter sin 17års fødselsdag, hvilket lover godt,

så muligheden er bestemt til stede.

17


Årets spiller

2019-2020

Fanklubben har igen i år kåret årets

spiller. Vores medlemmer har hen

over sommeren haft mulighed for at

stemme på deres favorit blandt de

AGF-spillere, der har været i truppen

i sæsonen 2019-2020. Det blev

en klar sejr til Casper Højer Nielsen

med 48,48 % af stemmerne,

altså ca. halvdelen af stemmerne.

Tillykke med titlen som Årets spiller

til Casper Højer Nielsen. Vinderen af

vores konkurrence har fået besked

via mail.

18


Stadion-anekdoter

“Bar røv til VB”

– af Kaj Sylvester

Scenen er Vejle stadion.

Jeg og en kammerat Jens Olesen har taget

turen til Vejle med et par nossebajere. Vi står

nede bag det ene mål sammen med de andre

GF’ere, Jens er lettere opstemt – smutter over

rækværket og drøner over banen med kurs

mod VB fanklubben, som står modsatte langside

længst væk.

De får øje på Jens’ spurt over banen og opildner

ham med LÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL, indtil Jens

når over til dem…..trækker bukserne ned og gir

dem BAR røv - *ggg* - så kom det karakteristi-

ske VB-råb… SVIN!

Respekt for den løbetur til Jens.

“Spilleren”

– af Kjeldsen

Det nye stadion, åbningskampen mel-

lem AGF:Farum i sæsonen 2002-03,

C6 øvre. Kampen er lidt af en gaber,

selvom AGF vinder 2-0 på bl.a. et Mor-

ten Poulsen mål.

Et yngre kærestepar sidder umiddel-

bart

foran mig. Hun keder sig åbenlyst,

og har travlt med at nusse kærestens

nakke. Kæresten kigger forstenet mod

banen og ligner en, der har fortrudt

selskabet den dag.

“Hvad kigger du efter?” spørger hun.

( Kun kvinder kan i øvrigt spørge så

dumt på et stadion).

“Morten Poulsen” svarer han kort.

“Hvad laver han da ?” spørger hun.

“Han står og spiller” svarer han.

Hun kigger ned mod banen og prøver

forgæves at spotte Morten Poulsen i et

spilstop, og spørger:

“Hvad venter han på”

“At klatten skal komme” Svarer han og

griner fjoget et par gange, hvorefter

hun udbyder;

“Åh, hvorfor skal mænd altid være så

platte?”

Den virker sikkert ikke så godt på skrift,

men det indbyrdes drama, og undertonerne

i ordvekslingen var tårefremkaldende

for os lige bagved.

Martin Nielsen i græsset

– af Steen

Tilbage da Martin Nielsen spillede for GF, og

han stadig var kæreste med Camilla Martin,

blev han tacklet så han måtte en tur i græsset,

tæt på den røde tribune.

Martin havde selvfølgelig fjollet rundt, som

han plejede, så mens massøren løb ind på

banen for at tilse ham, var der en gut der rejste

sig og råbte af fuld kraft:

“Rejs dig din idiot, det er sgu ikke Camilla du

ligger på.”

19


“Bisse, bisse, fisse…”

– af Guller

I starten af 80’erne stod jeg altid øverst

på sydøsttribunen sammen med gutterne.

Der herskede en noget mere

lummer mandehørm dengang, end der

gør nu. Måske fordi der var væsentlig

færre hunkøn på Stadion. Det gav sig

bl.a. udslag i følgende:

Hver gang en af udeholdets spillere

lavede et hårdt frispark mod en af

vores, blev der fra hele tribunen råbt:

“Bisse, bisse, bisse…”.

Men i råbet blev “b”et gradvist udskiftet

med et “f”, så det blev ”fisse”.

De stakkels piger fra pigegarden, der jo

var næsten fast inventar i pauserne, fik

samme ”f” når de passerede. Plat. Ja

da, men vi morede os.

Så holder I kæft

– af Frej Elbæk

I 90’erne havde jeg sammen med 10 venner

fast sæsonkort på Stiftstidende tribunen. Vi

sad 10 rækker foran HA’erne.

Grundet, at Gunner Lind var så pisseelendig,

udviklede der sig en tendens til at vi råbte

“Laaaauuudrup, Laaauuuudrup”, hver gang han

havde bolden. Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg

var foregangsmand på det område .. tilsyneladende

blev det på et tidspunkt nok for HA’erne,

at vi 10 kampe i træk havde været efter deres

halvkriminelle yndling.

Så da jeg råber LAAAAAAAUUUDRUP i en

unavngiven kamp..rejser den største HA sig op

og råber “SÅ HOLDER I FANDEME KÆFT DER-

NED” … selvklart bliver man lidt forskrækket.

Heldigvis sker der det, at Gunner Lind fumler

bolden udover siden ved næste berøring, hvorefter

vi hele vores række klapper “hånligt” ….

HAHA Ikke et ord ovenfra, og de efterfølgende

kampe bliver der råbt Laudrup igen … uden

HA’erne siger noget som helst.

Skolepengene tilbage

– af Kjeldsen

Endnu et eksempel på spontan lægtevid.

Jeg husker ikke hvilken kamp det

var, men det var på det gamle stadion

og jeg stod placeret i Bilka-svinget.

AGF får indkast og Palle Sørensen løber

ud, får fat i bolden og kaster, hvorefter

dommeren fløjter for omkast. En

omkring mig (sikkert den midaldrende

mand, igen) bliver så sur over Palles

manglende kasteevner, at han råber

noget i retning af; “Palle dit blege

apparat. Hvis du ikke engang kan finde

ud af at tage et indkast - skal du have

skolepengene tilbage”.

Hvorefter en anden tilskuer tørt konstaterer;

“Hold da kæft. Palle er da den

mest veluddannede – han har taget 8.

klasse med”. Det grinede vi sgu meget

af den sæson.

2038


39


12 24


Tifoso Tom’s dagbog

Af Tom Bak Hansen

8/5 2020

Kender I den der ”aaaah-følelse” efter den

lette tordenbyge på en lummer sommerdag?

Den der duft, der rammer en, når hende den

dejlige råber ”Jeg har tændt grillen, skat”?

Den første slurk af en kold bajer?

Den følelse, den ramte mig lidt i går aftes: Suppen

simrer snart igen!!!!

Det bliver godt nok uden tilskuere, men vi kommer

i gang!!!!!!!!!!!!!!!!

Det er en dejlig følelse, og det bliver sgu fedt at

se ……en kedelig 0-0 mellem ACH og Hobro…….

eller det sædvanlige nederlag til krikkerne, som

det hele nok starter op med.

Høtyv til det: vi kommer i gang; vi kommer

igen!!!!

22/5 2020

I går var det Kristi Himmelfartsdag. Dagen hvor

pokalfinalen under normale omstændigheder

ville have været afviklet. Normalt en stor festdag

for dansk fodbold. Vi kan sidde foran vores

skærme og se kulturen lukke op, restauranterne

kan så småt også få lov til at servere mad

og drikke. Selv biografen kan snart lukke folk

ind i salenes mørke.

Så det svider sgu at tænke på, at vi bøvede fodboldfolk

ikke kan få lov til under åben himmel

at komme ind og se bold.

Men ålrajt det handler jo om forsamlingsforbuddet,

om social distancering under ankomst

og afgang fra stadion. Det er nok ikke logistisk

muligt at få det til at lykkes, at vi kan komme

med ind på lægterne. Men når folk kan få lov

til at stå i kø ved IKEA og ved NOMA for en

skide burger, hvorfor må jeg så ikke selv vælge,

om jeg er ”særligt udsat” ved at sidde sammen

med Susanne fra AaB, Laila fra ACH eller

Torben fra Sønderjyske og se en fodboldkamp?

Især ikke hvis vi så inde på stadion blev placeret

med den rette afstand imellem folk, som

man ikke bor sammen med.

Jeg er med på det er besværligt, bøvlet og ikke

en god forretning – men det ville være et flot

signal at kunne sende til resten af fodboldverden;

Se hvordan det kunne lade sig gøre!!!!

Fårk, hvor ville jeg vanvittigt gerne være, der

hvis De Hviiee kom i den finale.

29/5 2020

Jeg har før gjort opmærksom på, at jeg hader

sene mål.

Jeg er på dette tidspunkt villig til at indrømme,

at det gør faktisk ikke noget, når det er os, der

scorer dem, og de er pointafgørende…….

Det lettede fanama!!!

Det var rodet, det var uskønt, det var krampagtigt,

det var sgu ikke godt i hvert fald.

Men vi kom i gang!

Det var først til sidst vi fik lagt et gedigent pres

på krikkerne og kuede dem, som de skal og bør

spilles, hårdt og hurtigt, men vi fik da glimtvis

25


”Så det svider sgu at tænke på,

at vi bøvede fodboldfolk ikke

kan få lov til under åben himmel

at komme ind og se bold”

set, at De Hviie, de mener det der med et godt

sæsonresultat endnu.

Her sent til aften er det så dumpet den sædvanlige

malurt i bægeret ind i form af unge

Zach Duncan alvorlige knæskade. 7-10 måneder

ude med et ødelagt korsbånd. Av.

Tanker til den unge mand herfra og – ahem – så

kalder du bare Amini ind på kontoret igen PC.

Forlæng, bare et år eller to og skyd så Amini

af til en pose penge til jul eller næste sommer.

Nå, det kan jo også være, der er en bedre forkromet

plan klar i skuffen ved siden af corona

anbefalingerne. De anbefalinger kan divisionsforeningen

så også godt begynde at tørre

dem selv med, der hvor deres ryg bliver fræk i.

Spillestederne åbner så småt op, vi må sidde i

hver vores bil til drive in arrangementer, vi må

vade tusinde mennesker rundt i Bruuns Galleri

– men vi må ikke sidde med behørig afstand og

se fodbold under åben himmel. Uha nej!! Når

Djurs Sommerland og dyreparkerne kan holde

åbent, så kan suppen sgu også!!!

Kom nu bare lidt ind i kampen for jeres kunder,

fodboldchefer!!!!!

2/6 2020

Slutspil, baby!!

Der er et eller andet poetisk smukt over, at

Hobro lige fik skovlen under Rendos i dagens

første kamp og dermed sikrede os i slutspillet.

At vi så lukker og slukker dagen med Helenius’

”Der er et eller andet poetisk smukt

over, at Hobro lige fik skovlen under

Rendos i dagens første kamp og

dermed sikrede os i slutspillet”

smukke mål og en sejr over Striwerne fra Fyn

og cementerer vores indtil nu flotte sæson –

ja det kostede sgu lige en iskold godnatbajer

i haven med et par flagermus, der stak af fra

deres ly i den store gamle kastanje og den stilhed,

som kun en sommernat kan levere. Det

var en dejlig aften!

Attack, attack, attack!!!!

Videre, vildere, Lets fucking go – som chefen

siger.

Der er mere i den her sæson for os. Medaljer &

pokalen – jeg kan godt den dag, hvis vi får lov

at komme ind på lægterne igen!!!!

7/6 2020

En sejr ude over AaB. Dejligt! Masser af mål og

fine situationer på banen, og vi ser ud som om,

at vi er i gang igen efter coronapausen. Det

ser altså også fornuftigt ud forud for pokalkampen

– som jeg personligt anser som en af

de vigtigste denne sommer – vi er der, hvor vi

skal være, og de unge folk, der kommer ind, ser

brandgode ud. Hvidt og Grønbæk imponerede

i hvert fald i dag.

10/6 2020

Så kom dagen jeg havde ventet længselsfuldt

på: semifinale i pokalturneringen!!! OG der

måtte komme ganske få, særligt udvalgte med

på lægterne. Omkring 2-300 og AaB valgte

storsindet at give omkring 25-30 billetter

til AGF-fans. En fantastisk storsindet gestus.

TAK!!! Disse billetter blev som jeg forstår det

fordelt af SLOen, og så havde det nok været

en fordel ikke at skulle google, hvem det var

eller hvilket tilhørsforhold, han havde for at få

fingre i en billet. Der var i hvert fald ikke plads

til kvinder, børn eller folk over 40-45 år på den

tur til Ålborg.

Jeg er udmærket klar over at det blev opfundet

en præmis om ”stemningsskabende fans” men

den præmis ved jeg ikke, hvor kom fra.

26


Nå, tilbage til underholdningen eller mangel på

samme. Vi taber 3-2 til et veloplagt AaB mandskab

og får først det sidste kvarter sat lidt pres

og aftryk ind – og der ligner det sådan noget,

som jeg gerne vil se. AaB var bare bedre og

havde heldet med sig i dag. Øv, men jeg ønsker

altså Jakob Friis det her, den tur i finalen. Den

mand fortjener sgu lidt medgang oven på hans

datters sygdomsforløb. Hatten af for det, og du

har været der for hende – og for AaB.

14/6 2020

Brøndby ude. En kamp vi for 8 måneder siden

ville have tabt. Stensikkert. I dag triller vi en

stille 0-0´er hjem og er tilfredse med det!!

Bifferne smider to point i jagten på os, og

vi kaster stadig et enkelt hen i bunken til de

andre point. En nulløsning er for øvrigt meget

bemærkelsesværdigt eftersom AGFs hjemmeside

ikke mener nogen af holdene spillede med

målmænd i den kamp.

Apropos målmand, der er simpelthen nogen,

der skal tage sig sammen, når snakken falder

på vores helt egen unge talentfulde svensker

William Eskelinen. Har I mennesker da

fuldstændig smidt småkagerne ud til duerne

på Store Torv foran Domkirken??? Jeg kan se

en stigende del tilhængere, anført af kendte

støtter fra den skrivende presse ganske enkelt

er efter Eskelinen, fordi ”Eskelinen gør mig

utryg”.

Ja, bevares. Hvordan kommer man så igennem

coronakrisen, venner?? Det må være svært

smerteligt, at se folk ikke overholder anvisningerne

på bodegaen, i brugsen, på veje og i

parker i denne tid. Ja, decideret utrygt, ikk’å…..

Eskelinen er en af de bedste målmænd i ligaen

på trods af hans unge alder, flot høj redningsprocent,

og der går et rekordlavt antal mål ind

på ham. Af de målmænd der har spillet over

20 kampe på det her tidspunkt, er der kun en

enkelt, der er passeret færre gange end vores

uslebne diamant. Der bliver helt simpelt scoret

under én gang pr kamp på ham!! Eske er ikke

fejlfri, slet ikke. Det er jo ikke, fordi jeg er blind

og ikke kan se pointen, men de fejl, som Eskelinen

har lavet har bare ikke kostet nok til alt

den kritik, han får. Den er ikke længere end det.

Slut. Prut. Finale.

Vi ligger stadig til bronze.

”Eskelinen er en af de bedste

målmænd i ligaen på trods

af hans unge alder, flot høj

redningsprocent, og der går et

rekordlavt antal mål ind på ham”

17/6 2020

Den internationale AGF-dag. 176. 17 juni.

Det bliver ikke smukkere end når der så sættes

en sejr sammen over et af de hold vi ligger og

lurer på om de kunne hente os i kampen om

27


den der bronze. FCN blev besejret, og vi fik 3

dejlige point mere. Og ikke nok med vi vandt,

så dominerede vi spillet og FCN så meget, at

Flemming Pedersen står og snakker om drenge

imod mænd bagefter. Igen i dag så vi to af de

unge træde til, Hausner og Hvidt leverer bare.

Det er så smukt at se to unge gutter give alt

det, de kan for holdet i det tætte kampprogram

her. Det er dejligt betryggende at se de

to har et så flot niveau allerede. Tommel op

herfra!!!

22/6 2020

Personlige fejl, selvmål, tilfældigheder og et af

de her sene mål = et vanvittigt comeback, som

virkelig havde fortjent fulde lægter og koldt øl

i hanerne. Træk mig nu baglæns ud på Heden

en kamp. Et er Jons vidunderlige 3 mål, og at

vi kommer sådan igen fra at være helt nede i

sækken. FCM glemte jo bare at binde for den!!!

7 mål i den samme kamp er ikke hverdagskost

og er egentligt fantastisk god underholdning.

Da Helenius får rettet den afslutning af dybt

inde i overtiden, og den går i mål, var jeg glad

for at bo på landet!!! Nøj, der blev lige luftet ud

i lungerne med et jubelbrøl!!! Det var fanama

godt med den sejr!!!!

At det så blev fejret med romerlys, fyrværkeri

og stimlen sammen, som havde vi vundet

noget væsentligt, da spillerbussen trillede op

på Fredensvang……….. det ser fedt ud, det

vidner om passion, om dedikation, om at galehuset

står endnu.

Jeg er personligt ikke fan af, at hele Terp

Skovvej skal vækkes, fordi AGF har vundet en

udebanekamp i superligaen, men videoerne,

billederne, passionen og kærligheden – den er

sgu rigtig nok!!!

Prøv lige at lukke øjnene og tænk på reaktionerne,

HVIS vi en dag vinder noget vigtigt……

28


de næste runder, men lige nu er det svært at

overskue, hvad der er skidt, og hvad der er

kanel i den del af børnehaven, som hedder

dansk politik.

5/7 2020

Liv på lægterne igen!! Det var SÅ dejligt at se

et levende publikum af en vis størrelse til stede

på Communale igen. Nøj hvor det altså pynter

på en fodboldkamp!!!!!!

”Liv på lægterne igen!! Det var SÅ

dejligt at se et levende publikum af en

vis størrelse til stede på Communale

igen. Nøj hvor det altså pynter på en

fodboldkamp!”

26/6 2020

Tørre nordjyske tæsk i Århus. Det eneste problem

var at det var os, der fik dem.

Ålborg kom, kørte os over og tog de tre point

med hjem. Det var ikke en af de sjove dage,

og der skal vist kigges en del video for at finde

nogle af de ting, der fungerede godt. Men

noget kan vi vel bruge. Vi SKAL finde ting og

situationer i disse nederlag, vi kan lære af og

blive bedre til. Det er altså for nemt at sige

”videre” uden at prøve at bruge en lussing som

den her til at flytte sig som hold.

Ja vi er underlagt alverdens restriktioner, men

vi må og skal altså vise verden, at livet går

videre også på lægterne!!

At vi så også vinder… På et drop af FCKs

målmand…..

Det var lidt rart!

9/7 2020

Jeg er faktisk gået i gang med at udvikle en vaccine

imod kampe som den her. Polle får – frit

efter min hukommelse – en seks-syv gule kort

i sådan en kamp og ender naturligvis med at

skulle tidligt i bad, mange er efter ham pga. af

de mange kort, men det er altså bare en del af

hans spil, hans stil og det koster kort. Mange

kort. Nu taber vi i dag, det er ikke NP’s skyld,

det er heller ikke Eskelinens, som der stadigvæk

køres kampagnehetz imod visse steder.

Vi vinder altså bare ikke alle kampe – slet ikke

imod AaB kan jeg konstatere. Men der er som

regel knald på intensiteten og gang i duellerne.

Det kan også noget.

Det er sådan noget som det her, hvor jeg tror,

at vi har flyttet os i forhold til tidligere år, hvor

der ofte er blevet sagt ”pyt”, også var der fodtennis

på programmet i et par dage bagefter.

Der er vi gudskelov ikke mere.

Nu ser vi fremad, fremad mod vi igen kan

samles på lægternes og støtte drengene. Det

ser ud som om, der lukkes en smule mere op


Tilbage til vaccinen, ja jeg er nået til, at det må

være noget med snaps. Jeg arbejder videre på

den………

12/7 2020

Verdenspremiere. Jow jow, kalvedaskere!!!!!

Der var ganske enkelt verdenspremiere på,

at AGF skulle tage imod de nykårede danske

mestre i synkronpløjning og malkemaskinejustering,

der tilfældigvis har et fodboldhold

efter de lukkede deres motorsportsafdeling

tilbage i 2010. (Tillykke til FC Midtjylland med

det danske mesterskab!!)

Igen havde AGF fået folk på stadion og hvilken

oplevelse det var at se, når vi vinder sådan en

kamp. Ja, bevares mon ikke FCMerne havde

lidt fest i knoppen og tunge stænger efter en

velfortjent fejring af guldmedaljerne, men det

tager vi med og noterer en smuk 3-0 sejr til De

Hviie. Det var rigtigt dejligt at se holdet præstere

på den her måde og få sendt et signal, om

vi altså virkelig gerne vil have et sæt medaljer

selv – for første gang i over 20 år. Godt arbejde,

de herrer!!!

”De her opgør imod BIF kan altså

noget! De kilder alle de rigtige steder,

især når der er noget på spil!”

19/7 2020

Hvilken kamp!! Hvilket svendestykke!!!! En flot,

flot sejr på udebane i Parken, hvor vi ikke har

vundet i suppen siden 2009!!!! Jeg er vanvittig

stolt over at have siddet og set det her af

holdet!!! Vi er nr. 2 i skrivende stund!!!! Vi kan

rent faktisk ende med at blive det andet bedste

hold i dansk fodbold i den her sæson!!!! Jeg kan

næsten ikke være i mig selv!!! Jeg er vildt glad

og stolt over at det her er ved at lykkedes for

klubben, for folkene bag ved, for ledelsen, for

bestyrelsen. Det er bare så godt!!!!

Medvind på cykelstierne, flere hvaler i Rendos

fjord og stolelift på Himmelbjerget!!!

Vi kører, giv los!!!!!!

22/7 2020

Ude imod FCN. Så blev det liiiiiidt hverdag

igen! Vi skraber et point til os på en dag, hvor

vi egentligt har sat en rigtig god kamp sammen

og burde have lavet et mål mere, således vi

kunne have vundet den her. Sådan skulle de

ikke være Vi var der på dagen, men det sidste

manglede bare. I det mindste tabte vi ikke

kampen. Nu venter et af sæsonens store opgør,

hjemme mod Brøndby!

26/7 2020

Kæmpekamp!! De her opgør imod BIF kan altså

noget! De kilder alle de rigtige steder, især når

der er noget på spil!! Bifferne ender med at

vinde og gør sit til, at vi ender med bronzemedaljerne.

Men, kære venner: Det er det bedste

resultat i treogtyve år!!!! 23 år!!!!! Jeg er

enormt rørt over at have fået lov til at opleve

bare en snert af succes til mine hviie helte. Det

kan ikke forklares. Det skal opleves.

Fodboldtilhængere er ikke supercoronasmittespredere,

hooligans eller bøller. Vi er nogle,

der blot passioneret følger vores hold, vores

helte i tykt og tyndt – og der har ved Gud…..øh

30


David Nielsen været mere tykt gylle og tyndt

øl end fede tider og medaljer Lige nu fyldes

jeg af en glæde og forventning om mere og om

udvikling og bedre stadionfaciliteter til spillere,

sponsorer og supportere. Det her må og skal

være et vendepunkt for klubben

Vi skal død og pine kunne bruge det her som

løftestang til at komme længere frem i bussen,

blive et af det gode stykker kød i suppen

og ikke bare en tam, bovlam hestehale af en

suppevisk.

Vi er og bliver og har altid været AGF.

29/7 2020

Europa play off fikumdik finale mod OB. I Smilets

By.

En kamp om at få lov til at komme ud og spille

europæisk fodbold efter sommerferien. En

kamp vi vinder 2-1. Helt fortjent og får den

belønning en 3. plads i ligaen til enhver tid bør

give: Europaturen!!!!!!!!!

Jeg kan ikke beskrive den afsky jeg har fået ved

det faktum, at et hold fra den dårlige halvdel

af Danmarks professionelle fodboldhold kan

ende med at skulle ud og repræsentere superligaen

på baggrund af en placering i netop

den dårligste del af resultaterne over en hel

sæson. Langt over 30 kampe sat sammen –

men, hey lad os opfinde en slatten gulerod

til at klaske den gode halvdel over nallerne

med, så kan de ligesom lære ikke at tro, at de

er noget specielt der oppe i det gode selskab.

Og – øhm – for resten den her ”finale”: det er

”Bundu er blevet solgt for et

rekordstort beløb, og Højer bliver

nævnt igen og igen som den næste

store salg. Først Stage og nu Bundu

– jo PC gør det sgu godt”

egentligt ikke rigtigt en superligakamp, det er

bare sådan noget placeringstam-tam, så hvis

nu topscoreren kan udbygge sine scoringer, ja

så tæller det ikke med officielt. Ha ha, smart!!!

Jeg kan på ingen måde få det til at give mening,

at det ligefrem skal belønnes med muligheden

at få lov til at spille den her kamp for nr. 7, som

OB endte i år. Det er ren gak gak, at der ikke er

afsat en stak af de helt lange tv-penge til det

hold, der ender der, eller en bedre indgang i

pokalturneringen, en størrere indflydelse på sit

eget kampprogram, ja et eller andet!!!!! Bare

ikke noget, der devaluerer det at ende imellem

de tre bedste hold i landet i stedet for den

pisfinale der!!!

AARRGGHH!!!!!!

Den play off finale skal tage et sted hen og dø.

Nu!!!

16/8 2020

Så ramte sommerferien mit lille univers. Jeg

har kun gået og holdt øje med transfersfesten

her, siden ligaen lukkede ned. Men der er jo

også sket ting og sager, skal jeg lige love for!!!

Bundu er blevet solgt for et rekordstort beløb,

og Højer bliver nævnt igen og igen som den

næste store salg. Først Stage og nu Bundu – jo

PC gør det sgu godt, Er do tossi det ser flot ud

det arbejde, han har gjort!!!

Vi har jo også sendt Amini og Ankersen videre

i deres karrierer, og de to vil blive savnet, men

31


der skal to til at blive enige om forlængelser,

og sådan er fodbold jo bare. Især Ankersen

sved lidt, da han skrev med Esbjerg, altså det

vi ikke kunne opnå enighed. Men jeg tror Jakob

har valgt det rigtige for ham og hans familie,

derfor ønsker jeg dem alt mulig held og lykke

fremover!

Vi har så til gengæld fået Kaastrup hjem fra

Tyskland, skrevet med Søren Tengstedt fra

Ålleren og hentet Milan Jevtovic. Tre navne,

som jeg forventer kan og vil gøre en forskel,

hvis de får chancen for det!!! Som jeg ser det,

mangler vi en erstatning for Amini, hvis vi skal

spænde styrthjelmen – men så meget spillede

vi jo altså ikke med ham her til sidst, så mon

ikke der er en skummel plan for, hvad der skal

handles ind på – hvis vi gør mere….. Men det

tror jeg, at vi gør, og det afhænger som så

ofte før af, hvad andre gør. Nogle gange skal

et bestemt skifte eller en handel lige falde på

plads i en helt tredje klub, før transfermøllen

kører en kvart omgang. Det er jo nok ingen

tvivl om, at vi gerne vil se mere til fx Kevin

Diks men han er lige nu tilbage i Italien, hvor

klubben afventer andre til eller afgange førend,

der tages en endelig beslutning om Diks’

videre karriere. Han ville passe glimrende ind

på Fredensvang – men ved om det er det han

selv vil??

Åh, der er mange ubesvarede spørgsmål i den

leg her………


se!!!!!!!!! Det er min klub, det er de værdier vi

skal vise verden, at sådan er AGF. Hvis alt går i

ged for Amini, så forstår jeg det faktisk sådan,

at så ”finder PC på et eller andet”.

Tommel op på den.

1/9 2020

Vi skal så en tur til Estland eller Slovenien i

næste runde af Europa League eventyret. Vi

trak et par hold som vel kun den mest kræsne

connaisseur i Århus kender for noget fornuftigt.

Vi skal videre fra den lodtrækning – også

selvom det er for tomme tribuner på udebane,

en mørk og kold septemberdag…….

”Amini er ”kommet hjem”!!!!!!!!!

PC har smidt en kort kontrakt på

bordet, hold sit ord og vist sig som et

førsteklasses stykke mandfolk ved at

hjælpe Musti og hans familie på den

her måde!”

6/9 2020

Amini er ”kommet hjem”!!!!!!!!! PC har smidt

en kort kontrakt på bordet, hold sit ord og vist

sig som et førsteklasses stykke mandfolk ved

at hjælpe Musti og hans familie på den her

måde!!! Tak PC, TAK AGF og tak, fordi du kom

hjem, Musti!!! Sammen imod flere sejre!!!

Også kan jeg se at rønnebærrene er sure!!

Stiften kan ikke nå dem!!!! Stiften kører i øjeblikket

fuld blitzhetz på AGF over, at et par

træningskampe er lukket land for pressen – det

er der ikke noget nyt i – og at det er svært at

dække de daglige træninger på Fredensvang.

Host – Host!!! Corona lukket, ikk’å??!!! AGF

eget anlæg, AGFs egne regler.

Bum, færdig. Bliv voksen, kom videre!!

Tiden er desværre ved at løbe fra de her

skrevne medier når de ønsker at tingene skal

køre som i de gode gamle dage med nærmest

krigsbelejring af AGFs gøren og laden. Vi er nu

et sted i mediebilledet, hvor de sociale medier

kommer med en stor del af det input en god

impulsiv historie opstår af og ikke, at Bent har

råbt røv af assistenttræneren i fredags, som

man selv digter en smule videre på…..

Desuden tror jeg sgu at AGFs hjemmeside –

især her i medgang – har relativt nemt ved at

matche den trafik, som Stiften har på deres.

Jeg har ikke brug for at læse om en, der brokker

sig over et vejskilt, som står forkert i Hash’lager,

men gider da faktisk kun det indhold, der

omhandler De Hviie. Det er der andre, som

skriver om det samme uden at lyde som en

10-årig, der ikke har fået fredagsslik om lørdagen……

AGF styrer deres egen SoMe produktion og lur

mig, om vi tilhængere ikke er voksne nok til at

forstå, det ikke er her, at vi skal forvente flere

kritiske dybdegående analyser af David, Jakob

og Fournais´ arbejde. Det skal vi nok finde

andre steder. Jeg er så nu nået dertil, at det

nok ikke blive Stiften, som jeg starter med at

søge efter det på. Jeg gider ganske enkelt ikke

at se de tuder over svære arbejdsforhold!!!!

Det er sådan det er!!! Kom videre!! Hverken

Arla, Siemens eller Terma har den bevågenhed

og betydning, som Stiften tillægger AGF, og

de får sgu ikke engang besøg af en journalistpraktikant,

der vil ind og stå og dagligt rapportere

fra udviklingsafdelingen med et kamera på

nakken af assistenten. NEJ, AGF styrer adgangen

til deres eget anlæg, som de vil. L igesom

så mange andre fodboldklubber og normale

virksomheder gør.

Og ja vi kommer tættere på helt lukkede træningsanlæg

ved det her, men så må det være

sådan. Så længe det går AGF godt, er jeg i hvert

fald ligeglad med, hvad der står i Stiften eller

nogen som helst anden avis for den sags skyld!

33


Vi har siden 1960 ristet kaffen

i Danmark. På den måde sikrer vi,

at vores kaffe har den korteste

vej til kunden. Det giver optimal

friskhed og smag i den

nybryggede kaffe.

TÆNK PÅ MILJØET - det gør vi

VORES NYE GENANVENDELIGE KAFFEPOSER

Hos BKI har vi igennem mange år fokuseret på at reducere vores fodaftryk på naturen,

ved den måde vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.

Vi har derfor udviklet en mere bæredygtig emballage, som samtidig sikrer kaffens kvalitet og smag.

34

15%

Mindre

emballage

forbrug

23%

Reduceret

CO2

udledning

METALFRI

SORTERES SOM

BLØD PLAST


En ny After-Match bar

snart klar

Den gamle Pavillon ude foran C-tribunen stod

faldefærdigt hen og var blot et minde om en

svunden tid med øl og hygge efter kampene.

En tid, som nogle af os, gerne ville have tilbage.

Fanklubben besluttede derfor at After-Match

baren skulle tilbage, og i samarbejde med AGF

og vores fantastiske frivillige begyndte vi renoveringsarbejdet

i Pavillonen.

35


På en arbejdsdag i juli

gik vi i gang med at

male, reparere bænkene,

lave nye pallemøbler,

sætte plader

op og fikse diverse

skønhedsfejl, så

baren ville kunne stå

klar til den kommende

sæson. En stor tak

til vores hårdtarbejdende

medlemmer,

der valgte at bruge

hele deres lørdag på

projektet!

Pavillonen bliver

et fanområde for

alle fans på tværs

af sektioner, hvor

der bl.a. skal være

After-Match bar

med mulighed for at

drikke en øl og hygge

sig til musik og god

stemning efter kampene.

Det bliver også

et sted, hvor man kan

møde fanklubben,

melde sig ind eller

tilmelde sig udebaneture.

Der vil komme

mere information

om hvornår området

åbner når vi ved

mere (grundet Covid-

19 situationen).

Så hvis du også savner

et sted at gå hen

efter kampen, så kan

du glæde dig til den

kommende sæson!

36


37


38


Medlemmernes egne billeder fra Zoom og bronzefejring

39


40


DANSKERNES FORETRUKNE

Vi er kåret til danskernes

foretrukne bank

11 år i træk

Ring og få en uforpligtende snak på tlf.: 38 48 48 48

eller besøg al-bank.dk/bedstebank

Voxmeter 2020, danskernes foretrukne bank:

Den mest omfattende undersøgelse af tilfredsheden med de danske banker.

41


Her får du rabat...

Du får 5 kroners rabat på alle pizzaer hos

Ny rabataftale?

Har du kontakt til en mulig ny

samarbejdspartner, der kunne

være interesseret i en rabataftale

med fanklubben? Så kontakt os

på bestyrelse@agf-fanclub.dk.

Marselis Boulevard 24

Du får 10% rabat hos Avis biludlejning ved at oplyse

rabatkode T555355 og fremvise gyldigt medlemskort.

Gjellerupvej 80, 8230 Aarhus

MOD FREMVISNING AF GYLDIGT FANKLUB

MEDLEMSKORT

10 % RABAT PÅ NØGLER

10 % PÅ AL SKO REPARATION.

Vesterbrogade 23, 8000 Aarhus C

Du får 10 % rabat i AGFs online fanshop!

kontakt fans@agf-fanclub.dk så får du tilsendt en kode.

HUSK

Du får 10% rabat på varekøb hos AGF

Fanshop stadion alle 70, 8000 Aarhus C.

(Der gives ikke rabat på i forvejen

nedsatte vare)

Mod forevisning af gyldigt medlemskort inden bestilling

tilbyder Murphys Sportsbar i samarbejde med bl.a.

Ceres & Arnbitter

* 1 århus sæt til 25 kr.

* 1/2 fadøl 20 kr.

* 1 gratis ceres top for hvert AGF mål i AGF´s kampe

(loft på 5 stk)

Murphys Sportsbar er beliggende i Skødstrup hvor

buslinie 100 kører lige til døren samt nærbanen

(når den kører)

Børnens Kontor på Strøget ved Salling

Du får 20 % rabat hos byens bedste pølsevogn

BØRNENS KONTOR på strøget ved Salling,

mod fremvisning af gyldig medlemskort

Hos Malermester Kristian Wagtmann, kan du

som medlem få 15 % rabat på malerarbejde, samt 10 %

rabat på køb af Maling. Kontakt kan ske via hans flotte

hjemmeside www.wagtmann.dk el giv ham et kald på

nummer 23 485 438

Alle disse steder får du rabat mod forevisning af gyldigt medlemskort. Billede legitimation kan være påkrævet.

Dit medlemskort er personligt og må ikke overdrages. Vis dit medlemskort, før du bestiller.

42

Støt fanklubbens samarbejdspartnere. De støtter os!


KONTAKT INFO

BESTYRELSE:

Formand: Anja Lilli Beikes anja.beikes@agf-fanclub.dk

Bestyrelsesmedlemmer: Kim Andersen

kim.andersen@agf-fanclub.dk

Liva Kjær Hansen

liva.hansen@agf-fanclub.dk

Laura Dam John Hansen laura.hansen@agf-fanclub.dk

Sabrina Kahina Bech

sabrina.bech@agf-fanclub.dk

Suppleanter:

Mathias Bach Christensen

Jakob Emil Beikes

Presseansvarlig: Anja Lilli Beikes anja.beikes@agf-fanclub.dk

Ekstern kasserer: Martin Malling Beck martin.malling@agf-fanclub.dk

UDVALG:

Medie: Anja Lilli Beikes medieudvalg@agf-fanclub.dk

Blad: Anja Lilli Beikes bladudvalg@agf-fanclub.dk

Foto: Gunnar Nielsen fotoudvalg@agf-fanclub.dk

Internet: Rune Grøn internetudvalg@agf-fanclub.dk

Stadion udvalg:

stadionudvalg@agf-fanclub.dk

Turudvalg: Poul Christensen turudvalg@agf-fanclub.dk

AGF Fanclub København: Josephine Gretlund

kbh@agf-fanclub.dk

Vil du gerne give en hånd med i fanklubben eller vil du hører mere om hvad det går ud på,

så send os en mail: bestyrelse@agf-fanclub.dk

FÆSTNINGEN 2 2020:

Redaktion: Anja Lilli Beikes bladudvalg@agf-fanclub.dk

Tom Bak Hansen

Henrik Andersen

Anders Aakjær Nielsen

Jakob Aris Rasmussen

David Møballe Knudsen

Layout: WERKs Grafiske Hus a|s werk@werk.dk

Fotos:

Gunnar Nielsen, Ole Nielsen, Anja Lilli Beikes m.fl.

Forsidebillede: Bronzefejring på Rådhuspladsen. Foto: Martin Skott

Oplag: 400 - Fra juni 2011 udsendes bladet som PDF hvis dette ønskes

Ris/ros, læserindlæg og billeder sendes til AGF Fanclub Aarhus, Stadions Allé 70, 8000 Aarhus C.

Mrk.: Bladudvalg eller sendes på mail til: bladudvalg@agf-fanclub.dk

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indsendte indlæg. Indlæg offentliggøres kun ved angivelse

af afsenderens navn og medlemsnummer. Fæstningens artikler er ikke nødvendigvis et udtryk for bestyrelsens

holdning. Fæstningen må kun citeres med tydelig kildeangivelse.

Eventuelle reklamationer over manglende levering eller beskadigelse af bladet foretages til: Østjylland

Postcenter på Telefon 87 468 300. Manglende levering kan også der også reklamere.


AGF Fanclub Aarhus

Stadion Allé 70

8000 Århus C

B

Slagsangene der aldrig slog igennem

Smuler fra en skraldespand.

Mel: Bedste, Bedste det´ bare mig

FC, FC, det´ bare mig.

Jeg vil fortælle jeg hader dig.

FC, hør på mig så´ du rar,

Du er det værste vi har!!!

Tænk selv på den FC klub du hader mest!!!!!!

ig Mel: Omkvædet fra Peter Beli´s

”Holbæk”

Horsens er noget for sig.

Ved et uheld på den jyske

motorvej.

Horsens ved Horsens Fjord.

Horsens der lugter som din bror.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!