27.10.2020 Views

Gruppesupervision

Opstart gruppesupervision på et psykodynamisk grundlag med udgangspunkt i videosessioner

Opstart gruppesupervision på et psykodynamisk grundlag
med udgangspunkt i videosessioner

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GRUPPE-

SUPERVISION

V/Psykoterapeut MPF Betina Søbirk Svane

Opstart gruppesupervision på et psykodynamisk grundlag

med udgangspunkt i videosessioner

© Cand.mag. i psykologi og certificeret psykoterapeut samt ISTDP psykoterapeut MPF Betina Søbirk Svane

H.C. Andersensvej 49, 8230 Åbyhøj – Tlf. 5048 0947 – kontakt@betinasoebirksvane.dk


MÅLGRUPPE - PROFESSIONELLE PSYKOTERAPEU-

TER SOM ER FÆRDIGUDDANNEDE ELLER NÆSTEN

FÆRDIGUDDANNEDE

Jeg tilbyder nu supervision i grupper til

psykoterapeuter der er færdiguddannede

eller næsten færdiguddannet med udgangspunkt

i videosessioner.

Supervisionens overordnede teoretiske forståelse

og ramme vil være psykodynamisk

med inspiration fra især Habib Davanloo og

David Malan der videreudviklede Freuds

teorier og udviklede den terapeutiske metode

”Intensiv dynamisk korttidsterapi” som er en

blanding psykoanalysen (objektrelationsterapi),

gestaltterapi, kognitiv terapi, kropsterapi,

tilknytningsteori og elementer fra mindfulness

meditations praksis.

OPBYGNING

Supervisionen vil bygges op omkring en

blanding af undervisning med demonstrationer

og små træningsøvelser to og to

sammen for at forbedre delkompetencer

og interventionsteknikker, samt supervision

af enkeltsager hvor der er mulighed

for at individuelle faglige og personlige

vanskelighed kan bearbejdes ved hjælp af

rollespil.

Første gang vil der blive afsat tid til undervisning

og indføring af en række metoder

og modeller indenfor den psykodynamiske

tilgang, så vi får en fælles referenceramme

at snakke og arbejde ud fra.

Her kan bl.a. nævnes konflikt- og persontrekanten,

overføring og modoverføring,

det genetiske system indenfor det ubevidste,

elementer i en følelse samt assessment

og det psykopatologiske spektrum.

Ligesom der vil blive brugt lidt tid på at

snakke om hvad der er sværest for dig

som terapeut, samt hjælp til at opstille

nogle overordnede mål for hvad du godt

kunne tænke dig at blive bedre til når du

er sammen med klienter for på den måde

at påbegynde en selvreflektion og selvobservation

over egen praksis fra starten af

supervisionsforløbet.


HVAD VIL DU SÅ FÅ UD AF SUPERVISIONSGRUPPEN?

HVAD VIL DU BLIVE BEDRE TIL?

• At få et effektiv indre psykisk fokus med

klienten fra starten af sessionen som

klienten er villig til at arbejde med her og

nu.

• At kunne se og genkende og beskrive

klientens forskellige forsvar og angstsymptomer

evt. en sammenblanding af

forsvar/angst/følelser, så det kan genkendes

af klienten og klienten kan se at

det er en måde at undgå nærheden og

kontakten med sig selv og sine følelser

og med den anden og evt. regulere selvsamme

angst hvis den bliver for høj.

• Empatisk at kunne forstå og leve dig

ind i klientens indre med fokus på det der

sker her og nu.

• At kunne invitere og udfordre klienten så

ubevidst materiale bliver tilgængelig evt.

via en positiv eller negativ overføring af

følelser fra den dynamiske fortid.

• At kunne rumme at være modsætningsfyldt

og kompliceret under pres, og styre

en kontaktproces og dialogproces i nuet

uden at forsimple virkeligheden eller

overtage retningen for klienten eller blive

passiv og dermed hjælpe klienten til at få

sig udtrykt fuldt og helt.

• At blive bedre til at reflektere over hvad

du laver som terapeut og hvad du kan

blive bedre til og være selvafslørende

omkring det

• At få hjælp til at opnå de overordnede

mål – ud fra hvad du har sværest ved og

godt kunne blive bedre til som terapeut

– så du kommer endnu mere på plads

både fagligt og personligt.

FORUDSÆTNINGER TIL

DIG SOM TERAPEUT

• At du har lyst og mod til selvreflektion og

selvobservation over hvad du laver som

terapeut og finde ud af hvad du kan blive

bedre til som terapeut med udgangspunkt

i ”blinde pletter” – hvad du har sværest ved

– når du er sammen med klienten/klienter.

• At du er interesseret i at lære dine egne

forsvar og din egen angst at kende og derigennem

få en stor kompetence om følelser

som du kan bruge i dit terapeutiske arbejde.

FORLØB OG PRIS

Grupperne vil løbende blive opstartet med

3-5 deltagere i hver gruppe der forpligter

sig til 10 gange supervision et år ad gangen

en gang om måneden af minimum 4 til 6 timer

varighed afhængig af gruppestørrelsen.

Supervisionen vil foregå på fredage med

opstart kl. 9 og slutte mellem kl. 13 og 15

igen afhængig af gruppestørrelsen.

• At du er interesseret i dig selv og tager

ansvar for at komme plads indeni i forhold

til det der er svært for dig også i dit eget liv

evt. med supplement af egenterapi og kan

se og forstå betydningen af at gøre det.

• At du optager dine terapier på video og

medtager det du vil have supervision på

til hver gang. Klienten skal som minimum

høres og ses og du skal høres og hvis du

har mod på det ses evt. ved hjælp af spejl

bag klienten, men det er ikke et krav.

Der vil blive afsat mellem 45-60 minutter pr

deltager til enkeltsupervision pr. gang og så

ca. 30 minutter til undervisning og øvelser,

samt 15 minutter til afrunding afhængig af

hvad der er brug for i den enkelte gruppe.

Prisen er 1200 kr. pr. gang pr. deltager.

Prisen er inklusiv kaffe/the og frugt.

© Cand.mag. i psykologi og certificeret psykoterapeut samt ISTDP psykoterapeut MPF Betina Søbirk Svane

H.C. Andersensvej 49, 8230 Åbyhøj – Tlf. 5048 0947 – kontakt@betinasoebirksvane.dk


MIN BAGGRUND

Betina Søbirk Svane, cand.mag i psykologi

og certificeret psykoterapeut og ISTDP

psykoterapeut MPF.

Jeg har mange års klinisk erfaring med

individuel terapi, gruppeterapi samt supervision

indenfor fængsler, kommuner og

private organisationer, ligesom jeg har flere

psykoterapeutiske uddannelser plus et hav

af kurser bag mig.

Dertil kommer at jeg igennem de sidste 15

år har været i intensiv personlig træning

og supervision ved forskellige psykologer

og psykoterapeuter fra Danmark,

USA og Canada – se også cv på

www.betinasobirksvane.dk. En bred erfaring

og en personlig og professionel træning

som har givet mig en stor personlig

og professionel ballast som jeg vil gøre

brug af i supervisionen.

© Cand.mag. i psykologi og certificeret psykoterapeut samt ISTDP psykoterapeut MPF Betina Søbirk Svane

H.C. Andersensvej 49, 8230 Åbyhøj – Tlf. 5048 0947 – kontakt@betinasoebirksvane.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!