Bedstemoders manuskript; spredte billeder af livet i jarhundredets ...

booksnow1.scholarsportal.info

Bedstemoders manuskript; spredte billeder af livet i jarhundredets ...

Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS


dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af ©uftat) «He& ^øfienljatm Pet nørfcifk* JFørltis bogforlaget @tnfi »øjeten 1897


£6tele§ Sogtrtjfferi £øbenf>atm


iV^


Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/bedstemodersmanuOOwied


».* .- Itttn Parnfcam


I Oeg er føbt i en lille 33ty paa galfter, fyoor min gaber bar gutbmcegtig paa (StiftamtmanbenS kontor. 2tf min gaberø


Bleo (ejet i iBtyett tit fyenbe — cg eet ft^ttet berinb bobe fynn £agen efter af kolera. £)et enefte Offer for ©tygbommen af Sfofteretø ftore 23efotfning! — $un tre og ttyoe Star gammel giftebe min gaber fig meb en batter af en af iBtyenS oeffyaoenbe 23orgere, ©aroermefter ®autti$, en inboanbret 23of)mer. Sftin Pebere gorætbreé £>jem ftaar for min (Srinbring fom noget af bet taroeligfte, jeg fjar fer; £3orbe og iBænfe t)oibffnrebe, ftor bobbelt £immet* feng meb mprfftribebe 23omutbégarbiner (®arbiner i 23inbuerne oar en ooerfiobig SnffnS) famt ga= mitienS Stottt)eb: en ftor (Sgetræébragfifte, maSfio og ftobfet. Coenpaa benne ftob, Manbt anbre £ing, to finefijfe ^orcelænSbnffer meb Stnfigter, ber altib inbgob mig Otøbfet. 3 bet tjete bar bet meb en oi£ Uoitje og Sfty* y øeb, at jeg betraabte bette £)jem, ba min SD2or* mober altib taa i ©engen inbffrnmben og n^ggelig. an ftaar tfyéteoenbe for min (£r= inbring: dn fjoj, fmnf, imponerenbe, gammel 9ftano, ber oeb ^ojtibetige £ejtigf)eber møbte frem i fin bebfte @tab3: fort gtojetS graf fe, 3Seft cg 23en* flæber meb ftore ©øl&fpænber oeb knæene, 8ilfe= ftromoer og^fo meb lignenbe @oænber fom baa 23en*


flæberne, fctmt ftore Sølofnapper i SBeft og graffe, fertil trefantet Spat og en meget Ijoj (Stof meb en maSfio Sølofugle fom ^aanbtag! £an ftob i ftor Slnfcelfe for fin £)tygtigfjeb i tfcegeoibenffaben, 9ftorfaber. §an furerebe faalebeS, ba spaniolerne nnber krigen laa paa Øen, flere DrlogSmatrofer for $olbbranb i §cenberne, f°m fee nben Ijanø £jcelp ufejlbarlig otlbe Ijaoe miftet. $uren bar benne: £an lob fmaa ^ofer ftylbe meb t>arm $ogøbning, og fyeri maatte faa patienterne ftiffe bereS £ænber. ^oferne bteo ba faftbunbne om £aanblebene. Og naar Snbfyotbet bleb folbt, forntyebeS bet. £igelebeS nøb Ijan megen SHefpeft for ben SBiS* bom, fyan tæfte fig til af ,,(£typrianu$". Milelangt fra fom golf til fyam for at føge Oplivning om, fyoab ber bar bem fraftjaalet, eller fjente SRaab for ftyge kreaturer. Stor oar berfor (Sorgen og Saonet, ba benne


6 enbnn ftebfe mange 2Iar efter fjanS £>øb bleo falbet, Ijar frittet en ftor SRolle for mig i min 23arnbom og til fenere Mitte omtalt. II 9ftine gorælbreS SBolig oar felo efter £)atiben$ gorbringer ooerorbentlig taroelig. 9)?en ber tyer* f!ebe i ben ftor Orben og ^roperfyeb, alt oar faa ^ggeligt og net, at bet oirlebe oelgørenbe paa en* l)oer, ber traabte inb i ©tnen: 3De tre gag 23inbner fftyggebeS af fiare, Ijoibe ©arbiner, ber bannebe tre fxrlige 23ner. goran bet mibterfte 23inbne ftob en $ommobe, oeb tyoer af be to anbre en gorfyøjning meb (Styborb og to


beftemt 2lnta( Omgange; Sftober fatte forinben et $ontrc(mærfe paa (Strømpen. Dette forfægte oi ofte at fltytte neb, men (jnn (ob fig iffe (et narre. Og flete bet, at f)un opbagebe 33ebrageriet, ba ©nb naabe oore Dftygfttyffer! Og (joab ber oar enbnn oærre: bet b(eo og ftrengt fcrbnbt at !omme nb at (ege ben £>ag, og ooen i $øbet maatte oi ftriffe bet bcbbelte 2lnta( Omgange! §oer £ørbag, naar oi fom fra Sfote, maatte oi efterfe ttt £øj, fom oi om


8 ©rene, i ©f ^formationerne, ja felo i en ^naft i @uloet faa jeg ofte fælfomme @tttfelfer, Ijooraf jeg bannebe Ijele (Soenttyr. 3 £imeoiS funbe jeg forbtybe mig i mine egne £anfer. 3eg cpteoeoe ba bet otb* unberligfte og bejtigfte; og Meo jeg i faabanne @tunber falbet tilbage til SBirfeligljefcen af en af mine @øftre, oar bet mig umuligt at Deltage i bereS £eg. Ubemærfet fneg jeg mig ooer i „33ebftefaber$ £ejligl)eb" for at bromme oibere. £)er funbe ba lemme en £ængfel og 33emob ooer mig, fom fun funbe ftilleS oeb ©raab og ©ang. 9ften naar en faaban $rife oar ooerftaaet, funbe jeg igen tage fat paa Segen fom ben glabefte og meft ooergione af alle. £>er bar I)e$ mig, fem fyoé alle 23ørn, £ang til SKapferi. (Saalebeø l)aobe jeg engang paa en minbre fyceberlig SDcaabe fyoS $øbmanben tiloenbt mig et mægtigt ©ttyffe $anbiS. Sfteb inberligt 23et* befyag fyaobe jeg allerebe fortæret bet ^atoe beraf. £)a flog ptubfetig (Samoittigfyeben mig, jeg bortfaftebe meb 2lffty SKeften og looebe mig fefo unber £aarer at gøre 53ob for ben ©tynb, jeg fyaobe begaaet. Og fra ben ©ag af begtynbte jeg meb ftor (Selofor* nægtetfe at briffe £e uben ©uffer. gor at funne opfpare bette, bab jeg til ben (Snbe SQcober om ÆanbiS til 2ftorgen= og ^ftenteen i ©tebet for gubber*


fuffer. (5n v ]?ofe af et gammelt ©trømpeffaft Meo ft>et^ og neb i ben oaubrebe baglig mit Offer. %U brig fyar otft en gerrig meb ftcrre grtyb fet paa fin ooffenbe ©fat, enb jeg paa min ftabig ooffenbe ©ufferbefyotbning. 3eg famtebe i SØtaaneber og oar enbelig mine ØnfferS 2Jcaal nær, at fe $ofen futb. £>a faar min SJcober en £)ag i ©inbe at efterfe og orbne ben ©fuffe i bet gamle Gtfyatol, fyoori mit £øj gemtes. Dg fyun fanbt min ©fat og betrag* tebe ben fom fin (Sjenbom uben at fige mig et Orb berom. gørft Dagen efter opbagebe jeg, at ©uf* feret oar borte; min Sorg oar ubeffrioettg, jeg troebe, at ®nr i fin SBrebe fjaote taget ©ufferet for at ftraffe mig for ben iBrøbe, jeg fyaobe be= gaaet. 3eg grceb og oar utroftelig ben tyele £)ag. DJcin Sttober talte benligt til mig og efter gentagenbe at ^aoe feebt mig fige ftg, fyoab ber bar i 33ejen, fom bet ba enbelig unber mange £aarer frem: „at $odjerre fyaobe taget mit ©uffer, forbi jeg engang fyaobe ftjaalet et ftort ©ttyffe $anbié oore i $øb* manbenS 23utif!" Og faa fom bet ba tit tlarfyeb. (2tten jeg beber enfyoer Sftober oogte fig for at faare fit 23arn i bete bebfte og b^befte gotelfer!) — min SDcober flog min ©org Ijen i ©pøg, to beraf og fortalte enbelig, at bet oar l?enbe, ber fyaobe funbet og taget


10 (Sufferet. £Dtine Zaavzv ftanbfebe plnbfetig. barnet fnnbe oet tf fe refleftere, men beg ferftaa, at fjer »ar noget [agt, fem bnrbe tære f emmet frem paa en anben SJtaabe. Cg jeg tao og oenbte mig i inftinftmæéfig UoUje bort fra fyenbe . . 3eg guffer fra ben £tb en anben lille 23egi»en* l)eb, fom jeg »U fortælle: Unbertiben fif *>i 23ørn £o» til, i gølge meb oor ^ige, at gaa nb til en ©aarb tæt noen for 23tyen for at Ijente 9ftcelf. . s 4?aa en faaban Ubfhtgt oar jeg faa ufjelbig at falbe i en ®røft fulb af 23anb og 2)cnbber. 3eg ble» oaab og ffibben fra tyberft til inberft. 2Jcin ©øfter afførte mig i §aft alt mit £oj for at oabffe bet i (Btranben, fom oar teet »eb. Smebené frøb jeg lille, fotitternøgne SBæfen fammen paa figens ®fob tilbæffet meb alt, l)»ab ljun og min (Søfter fnnbe nnbocere af bereg ©arberobe. gor at trøfte mig banbt be $ranfe af 2ftarfblomfter til mig; og for at faa mig til at tk meb, l)oab ber oar »alferet oS, lob be mig flere ©ange „fmage paa" ben bejtige, nfymalfebe SDcælf. £)g ba (Soinbet maattt erftatteS, blanbebe be 23anb beri i faa rigelig en Sttængbe, at 9ttober oeb oor £)jemfomft fanbt, at D^ælfen „fra ©aarben" if fe oar en ^mule bebre enb ben, man føbte i 23tyen, og at bet iffe oar Ulejligfjeben


11 t>cerb oftere at gaa berub for at (jente ben. £g glab Meb ^Mgen. Oftange Ugnenbe ^$ubg og barnlige spilopper bar jeg deltager i; og naar be bleb opbagebe, gif bet aftib ub ober mine lange trøfler. 3 bem bar ber jo faa bejtigt et ®reb at rnffe i — og bet ffete iffe altib paa ben btibefte SOcaabe. 3)cen (Straf er jo Uge faa nobbenbig for iBarnet fom 9ftab og SRenligljeb. (Sfter enfyber faaban SRebfelfe ttyebe jeg gerne ober i „SBebftefaberS £ejtigl)eb", for at ingen ffulbe fe be et ligefrem gottebe 2ftanben at (ægge Sftcerfe tit ben SHefpeft, bi, ligefom fyanS egne 23orn, nærebe for l)am. Og bar bi uartige, truebe SDcober o8 meb at Ijente ©artner grifct) ; og bet fyjaty. 3)cin fyngre ® rober, enefte £)reng btanbt alle o§ s T$ige* børn, bar et tibt fbageligt og forfæfet 33arn, ber iffe faa fjælbent ffraalebe i bilben ©fty, naar bi (egebe ube i ©aarben. STraf bet fig faa, at bor 9tfabo bar i fin ©aarb, torbnebe fyan løé meb fin btybeSBaSftemme: „SBar bu min, bu £)jæfe($ £)reng, ffulbe bu W @trtyf! £rei, fir ©ang' um £afen


12 s oar iffe formefet tit foban en $oter! ?ftøj!" og faa fpfyttebe fyan. £)enne @aloe oirfebe fom en £rtyfteformnlar — drengen 6tet> ftrafS ffiffelig. — £kg fit Barffe 9)bre t>ifte benne famme ©artner bog tit £iber, at Ijan gemte ©obfyeb for o8 23ørn. £)et oar iffe faa fjælbent, at fyan, naar Ijan Bragte grugt fjjem fra fin £abe, meb et ^ar $raftubtrt)f fom: „3 ©jæfets Unger" efter „3 fmaa £ifefnægte, fom faa meb gorflæbet ba," tilfaftebe oS forffeftige grngter: men rtgttgnof attib meb en 3#ine, fom om fyan Bagefter min bf t ottbe æbe o$. 9ften faa Bange oar oi bog iffe for Sftanben, at oi iffe fnnbe fpifte fyam en @treg, naar dejlig* ^eb gaoe$! (5n £)ag oar jeg $aa 33eføg fyo$ fyané omtrent jæonalbrenbe lifte ©atter. 33eb at lege nbe i ©aarben opbagebe oi, at Løgten fab i ©øren til „©otbater* fammeret" — et meget morft $Rnm i en Sibelænge, fom fyufebe lotter og 9ftn$ i Sftængbe. ©erinb Bleo ben grugt fat, fom Dagen efter ffuloe for* fyanbteg paa Xoroet. ©en £anfe at Benytte o3 af £ejtigfyeben til at fmage paa be forBubne £>erligfjeber maa jeg til min egen SftoS fige nbgif fra feloe ®artneren$ SØftfta Og ftrafg oar jeg jo libt Betænfelig af grfygt for „SBnSfemanben". 2ften Ubfigten til alt oet bejltge, !


13 oi fim bel;ooebe at [træffe £aanben ub for at faa, ooeroanbt r)urtig min foage 9ftobftanb. Cg faa ftob oi ba (ibt efter i dummet omgione af $uroe, ftylbte meb gerffener, $Sb(er, fine ^cerer e. m. a., næppe oibenbe, i fyoitfen £uro oi ffulbe gjøre bet førfte ®reb. Sommer og gorflæber folbte oi; ba — o £>immel! — fyorte oi be oelbefenbte ©fribt nærme fig kammeret! 2lt flugte fyen i ben morfefte $rog og at fafte o$ neb bag nogle oren i %aa§ efter fig! 53t fab oel en £ime berinbe fom græbenbe lotter i en gælbe. £>a fom til aft £elb ben ælbfte batter ub i ®aarben og fyørte gennem ©præfferne paa £)øren oor ®raab og ^ftynfen. itnber et fatff goregioenbe fif fyun togten af fin gaber og nbfriebe oS af $inen — bog forft efter for 2Uoor at fyaoe læft o£ £efften og gioet fyoer af o« en eftertrr/ffelig Surfing. Cg i ©tebet for, fom Meningen oar, at bfioe fyo$ Qttitla fjefe £agen, forfojebe jeg mig fftynbfomft tyjem — og frøb i


14 ©amme fyæbertige Sftanb gao et fmuft 23eotS paa, at ©træBfomfyeb, gtib, Ubfyolbenfyeb og ©par= fommeligfyeb Ian Bringe SSctftanb til $>ufe: £oer af fine otte Sønner eftertob fyan 1200 SRBb., og fyoer af be fire £>otre fif 600. III ©aa fom ba £iben, at jeg ffutbe i ©fole. Qettt, at Ijøre mine ©oftre tale meb 23igtigfyeb om bet, fom be opteoebe ber, og fom jeg ^igebe efter at Btioe betagtig i, Bibrog meget tit at oæffe min 3ntere3fe for at ben 23i$bom og SftorffaB, en ©fole maatte rumme. ©et oar af to gamte Somfmer, at oi ©øftre tillige meb en fyalo ©neg anbre pigebørn, fil be forfte ^Begreber om £cerbom Banfet inb i oore fmaa §ooeber. ©en ene af Særerinberne — be oar ©oftre — taa Beftanbig i ©engen. Onbe SEwtger fagbe, at f)un l)otbt ©engen af utfyffetig ^certig^eb tit £ægen, en fyatogammet ^3eBerfoenb, fom tyun paa ten 3)?aabe funbe faa at fe omtrent bagtig. -Jpenbeø ©folegerning oar at tære o8 at ftriffe, f)æfte og fomme. ©nart Bteo jeg f)enbe8 fom ^ete ©folens 9)nbting — maatte i Stimen fiboe paa et £rappe=


15 trin, ter fra Sfoleftuen førte op til IjenbeS Sooe= bæretfe, for at fyun funbe glæbe fig ober min gær* bigfyeb i at labe Striffepinbene gaa. SDten bette toungne Dpljotb i Stygebærelfet, tybor jeg uaflabeltg b(et) iagttaget af fyenbeS ftirrenbe 231if, gjorbe mig nerbøS og ultyffetig. 3eg tabte fyett £tyften til ben faa attraaebe Sfolegang, græb Ijber £)ag og tiggebe Sftober om at maatte blibe hjemme, (gnbetig bteo jeg beb fyenbeg 3nbblanben i Sagen fritagen for Opfyotbet IjoS ben Styge — og fnart oenbte Styften tit at fomme i ^f ole atter titbage. SØceget beflitte jeg iffe, og enbnn minbre (ærte jeg. 9ften til at gøre Sfarnéftreger oar jeg btygtig! jomfruerne fyabte en fyæSlig, gammel, feb SDcoppe, ber bar ftærft plaget af nogle fmaa, liolige Sprin* gere. $)t$fe ^3lageaanber maatte bi 23ørn ffifteé til at ffille ben af meb. følgelig fyabebe oi £)tyret og bar ofte onbe imob bet, naar bi funbe fe bort @ntt @aa font min £ur til at frifere £unben. gor- ftynet meb et Sttyffe Segtgarn tog jeg nof faa benlig fat paa „SBjutte". 9)cen i ©tebet for at forbrioe 21anberne, banbt jeg i al §emmelig^eb ©eglgarnet faft Ijelt oppe oeb SRoben af benS bu* ffebe £ate. gor at afbcerge al 9tti3tanfe legebe jeg meb £>tyret, ftappebe og færtegnebe bet. Og ba bet §ele bar i Drben, flap jeg Styren tøs.


16 3^u fulgte ber et ©fuefpit, fom forffaffebe mig en ret inbertig grtyb: ©om en befat for 23eftiet runbt i ©tuen, brejebe fig fem en £op ep ab Srappen og Ijen til ben ftygeg ©eng og Bort igen inb unber ©tote og 23orbe. 2lf gorfærbetfe ooer fin gnblingS Slbfcerb ^aobe Jomfruen fnart glemt, fyoor ftyg fyun oar. £ele ©folen fom i Cprør. G?n enfelt fyaobe 2)?ebtibenfyeb meb SBjutte; men be flefte unbte ben be ©merter, be troebe ben (eb. ©pørg$maal regnebe neb ooer mig, om tyoab jeg bog fjaobe gjort oeb £mnben? „3a, jeg l)aobe bare fcemmet ben....!" Sften be gamle £>amer, fyoie enefte 33arn ben oar, bar gortoiolelfen nær. £)e talte om at fyente £ægen, og fyaobe i bereé ufigelige 5lngeft gerne ofret bereS £to for at frelfe bereS gnbling. £)a goroirringen oar paa ftt fyojefte, liftebe jeg ganffe ftille l)jem, ibit ben £anfe flog neb i mig, at jeg bog oiftnof f)aobe breoet ©pøgen for oibt. 3 ©pcenbing gif jeg ben fjele ©ag; og ganffe rigtig, om aftenen fom ba ogfaa ben raffe 3omfru, efter at Ijaoe opbaget ©runben til £>tyret$ SKafen, l)jem til mine gorælbre for at anflage mig. 9ftin gaber lo, men min iDZober bleo frygtelig opbragt og an* faa mig ligefrem for en fortabt ©jcet. Og i famme 9ht oilbe f)un l)aoe tilbelt mig min ©traf, l?oig


17 iffe ben ffiffelige, gamle ^ige, boem jeg faa fjaarbt fyaobe forurettet, oar gaaet i gorbøn for mig. £enne ufortjente Doerboerenfyeb tar nof tit at faa mit Møbe 23arnefinb til at ftrømme ooer. 3eg fa* ftebe mig om fyenbeS £atø og looebe, at jeg nof [fulbe oære artig i gremtiben. 9ftærfoærbig nof miftebe jeg oeb benne faabe Streg iffe be to gamfe @øftre8 gorfcerligfyeb, toærtimob, jeg funbe fra nu af næften gøre og labe, fom jeg toilbe, uben at faa Sfænb. 3eg antager, at bet oar mit fønne, fifle 2(nfigt, ber fcirfece beftiffenbe — og jeg forftob at 6ruge min QJZagt! §unben berimob oebbteo at fjaoe en faaban 3fræf for mig, at ben flfygtebe op unber £)Oab= fomfyelft, bare ben faa mig .... 3a, en lide, breoen ffiab bar jeg otft bengang tjæret! kæften maa jeg flamme mig oeb at fortælle efterfølgenbe ^piftorie: £ige ooerfor ©folen boebe en gamitte, fyuiS titte batter, fom jeg en enfelt ©ang fom fammen meb, netop fyotbt gøbfefSbag. 3 grifoarteret ftob jeg bag SfoIeftuenS Sftube og faa be pfyntebe iBørn gaa berooer. @olen ffinnebe faa oaffert, og 3om* fruerne oar faa gnaone. s $lubfe(ig flog ben £anfe neb i mig, at jeg funbe jo ogfaa fomme meb tit ©etffab! Cg jeg (øb inb til ben ftyge og ftmrgte, SBebjtemoberé StaiutfErtyt o


18 om jeg macttte f)aoe fri, ba jeg oar inciteret ooer til SBitta 23rcnbum til gobfetsbag. 3eg fif ZiU labelfen; cg af ®teb gif bet tyjem til Sftober, fom jeg banbt ben famme Ufanbfyeb paa SGrrmet. 3 en gart bleo jeg pantet; og et ^jeblif efter l)aobe jeg ben £)riftigfyeb at fremftille mig for gobfetSbagS* barnet fom ©ratulant. §mn og Ijete gloffen mob* tog mig meb ©læbe. £)og bragte bet mig næften nb af gatning, ba en af ^maapigerne fagbe: „$itta figer, at bn tffe er bebt!" — Sften bette lille §ip gleb Ijnrtigt af mig; og nben at labe mig afficere af, at jeg jo fon oar ©ntyttegæft, nøb jeg ©læben af en gribag og af at ocere meb i bet mnntre Seljfab. Cg ba jeg fom Ijjem mæt og træt, gif jeg glab i @eng og foo be retfærbtgeS @øtøt 21t jeg i biéfe 21ar bleo en Ijoomobig og oigtig liHe £ingeft, tor jeg iffe ffjule ; men bet oar be oofSneS Uforftanb, fom bærer ^ftytben berfor. dn £3egioenl)eb, ber mægtigt bibrog til at fætte mig giner i £>ooebet, minbeS jeg tåbeligt. 3eg bleo en £)ag af oor £)u£læge taget meb nb paa en §erre= gaarb, Ijoor ber netop oar ftort røbbagéfelffab, (Sfter at @eljf abet l)aobe fpift, bleo jeg loftet op paa Sorbet og maatte fpabfere mellem glaffer og ©laS fra ben ene SBorbenbe til ben anben, mebené


19 jeg nnberoejS Mes ftanbfet faa af en £)ame, faa af en £erre for at Mioe ftysfet og færtegnet. 3eg b(eo betragtet font et legetøj, en ftnnf £)nffe; men ingen tænfte paa, fyoor megen Sfabe a( benne Smiger og StabS funbe gøre barnet. 9Dteb Stoltfyeb og Setoføletfe fortalte jeg mine Søftre og mine fmaa $$eninber om bette (og flere (ignenbe) ©eføg paa £)erregaarben. 2)kn i ^tebet for at oæffe ©enn* bring, fom jeg fyaobe fyaabet, bleo jeg nblet og falbet ben „fornemme", ben „fint". &aa tao jeg for gremtiben. men følte bog meb iBarnetS 3n* ftinft, at jeg bteo foretrnffen, forbi jeg oar fmuf* fere enb be anbre. 2Jcen af bette fpirebe £)oomob frem og SDciSnnbelfe! Dm oofSne 3ftennejfer bog attib oilbe fynffe at (abe SBørn ocere ©ørn £oer (Sommerferie tilbragte jeg en £ib nbe paa £anbet J)oS min SDcoberS Søfter, JjoiS SDcanb oar ©obSforoalter paa et ftørre ®ob8. £)er oar et $ar jæonalbrenbe gættere og en $nfine; og afle oar oi i Uge l)øj ©rab nbruftebe meb Soner rit at finbe paa gate (Streger, faa bet gi! nnbertiben luftigt nof tit bernbe. SaalebeS fanbt ben ætbfte gætter en £)ag paa, at oi ffntbe fejte nb for at opbage SImerifa. £>g oi gif øjebtiffetig alle om 23orb i et langt, fmatt £rng, tjoori ber affurat oar ^ptabS tit fire. gorreft 2*


20 ftob ©rengene mer tange etager i £>æabente , og bageft ftob &i to Smaapiger mer gurageringeu, ©mcrrebrøb og grugter. Og faafebeø ftøbte ot mobige fra £anb ur paa bet umaabetige £a», en temmelig ftor 2tnberam, ber laa bag £aoen. 3ffc fommen ret tangt fra 33rerben gor jeg en uforfigtig 23ecægetfe, ©ftoet bipper — og barbue gaar jeg ub ofcer Rælingen, £>etrigoi3 fom Cnfeté £arl, fem oar i i)iært?eren, fyurtig til paa kammeraternes Sfrig og fif mig fyatet op, metrene jeg rtyftebe af 3frcef og £utbe. gor at unrgaa ten ftrenge £ante3 23rete btec jeg puttet i karlens 3eng, inbtil mit Zø\ bteb tørt, og jeg »ar- fommen mig efter gor- ffræffetfen. gørft tænge efter, ba £iftorien b(eo befenbt, fif atte deltagerne i Sfgperitionen rereS terre Sfænb. 9)ten bette affyotrt o$ iffe fra at gentage gorfoget ben forfte ®ang, Di oar ene fyjemme. Cg renne @ang — og ofte fenere — naaere oi ttyffetig ben fjerne 23erben6ret. f)oor be fyertige £ræer og pragt* futre iBtomfter tjenrtyffebe øg, merenS »i meb [titte ©tyfen tjørte ^fangernes £oiSten tube mettern Pu- ffene og faa 3nrianerneé ©por i bet btobe £)i?nr oeb ®øen8 23reb. 9caar bi faa t)at)be fpift øor mer bragte ^røoiant, tog øi gerne fyjem tit Surøpa — oøer £anr gennem £aøen ....


21 £ige rebbet fra at brufne oar jeg fort £ib efter nær »eb at blioe tøængr. £er fanbteS i £aoen berube nogle gamle, meget bøje frugttræer. 3metlem to faabanne oar anbragt en ©tynge. £n £ag, oi fegebe i £aoen, fom, fom faa ofte før, goroalteren fra gorpagtergaarben tnb tit oø ooer ©ærbet. Strafs ftoffebeS oi om oor SScn og traf tyam ^en tir ©tyngen. £uren fom forft ril mig; ftabig titraabte jeg fjant: „©tyng højere! ©tyng tyøjere!" £an forbobtebe fine 2ln- ftrengelfer, og jeg jubfebe. £ojt oppe ooer bræerne« troner foæoebe jeg! $>a t)ænbte bet forfærbetige: x"s ben ftærfe gart, tyoori ©tyngen oar, flagrebe mit £aar ub, og mine tange trøfler fnoebe fig om en ©ren. 3eg maatte flippe £aget i Rebene; og ber tyængte jeg fom en anben 2lbfafon mellem £immer cg 3orb. goroalteren og børnene bleo maalløfe af Sfræf, og t)an fif lige flnppet dlthtt for at gribe mig t fine Slrme. 2lf Slngeft og ©merte be= foimebe jeg, men fom bog et Ejeblif efter til mig feto igen, og lob mig trøfte oeb løftet om 2tta$fer af tfegetøj, fom min $en oilbe føbe til mig til 3uf — en ringe grftatning for alt bet $>aar, jeg tyaofce miftet. £)og, gate ®atte faar finbe fig i at faa reoet ^finb !


22 IV 2)tin SBambom fjengteb Ityffetig og ubeftymret, inbtit jeg oar ti 2lar. £>a inbtraf ben for o£ atfe faa forgetige £3egioenfyeb, at min gaber, fun toog* f^rretr;t>e 2lar gammel, bteo ramt af VLpepteUi i faa Ijøj en ®rab, at iffe 6tot ^anø SegemSfraft bteo brnbt, men at ogfaa l)an$ aanbetige @oner bteo fnlbftænbig flooebe. ger Sftober begfyntte ber nn en ftreng $amp for at leøe og for at opbrage fine 23orn. ($un ben ætbfte af mine ©øftre oar lonfirmeret). gor at fe fig i @tanb bertit beftemte fyun, efter ®am= raab meb en af gaberé fenner, at tage ^enfio- nærer i £mfet; og fertil afgao jo „23ebftefaberS £ej(igl?eb" ben fornøbne $(abS. Dg et fjalot 3lar efter bteo iBotigen — ber fra nn af fif ^aonet „§ote( iBernarb" efter ben cetbfte af ^enfionæreme for fenere ^en i £iben at ænbre bette Sftaon tit „§ote( ©ørnar" — taget t 23rng af fef£ nnge 2ftenneffer, fom ffutbe frefoentere £atinffo(en. Og ba benne famme ®!o(e (aa Uge ooerfor mine gor= ætbreS £uS, fyaobe 2ftober atbrig 93anffeUgfyeb oeo at faa „£)oteflet" ftylbt! 9)tærfetigt nof bfeo næften famtibig ben tibligere npaaagtebe 23aggabe, ber løb forbi £)otettetS SSinbner, en tynbet 2lftenpromenabe,


23 nabntig for ben foinbelige ©et af 23tyenS Ung* bom Og Siben gi!, ©ag fom paa ©ag, og ti tyngfte 33ørn glemte fnart ben


24 unge, ooféne pigebørn ofte Beføgte min celbfte @ø* fter, bibrog »el fit bertit — cg naar faa £eftierne cm Grftermibbagen bar oeerftaaet, famlebeS tibt efter tibt fyete Ungbommen ube i ben temmelig ftore @aarb. Cg ta gtf bet ofte tyftigt ncf tit! (£n eder anben af be nnge ^errer fnnbe ba i ocer* ftrømmenbe £io8mob gere min Sftober bet (ibt fer broget. Som naar Ijan f. @fø. ff ilte IjenbeS Senge* lab ab, fer at man fnnbe benytte Stængerne fom brabelige Sanfer, fyoitfet ba iffe faa fjælbent fyatobe tit gefge, at ber „gtf §nl" i et ^ar af be moc ©aarbøptabfen cenbenbe 9?nber. — 23teo ber leget Sfjnt, opfegteg be ntrotigfte Sfjutefteber. Dg ttbe »ar Sttober faren, naar et af be nnge SDfenneffer „foroilbebe" ftg inb i Spifef ammeret; rfyt ba gif bet ganffe artigt nb ooer ^enbeø oebeoarebe $£bfer, Soeffer cg tager. 3a faagar en trnffe meb Sfyttetøj Meo en £>ag raft nb af 33inbnet tit bet centenbe Selffab ! !3Jten for benne (Sfgport fif Sftober bog fat en ^inb ceb at (abe anbringe en forfoartig 2aa$ for §e(Iigbommen. £>et fterfte „Siofttyffe" af afle kammeraterne, -Janfen car f)an3 9?acn, oar nnber en faaban £egen Sfjnt femmen op paa loftet cg fyaobe gemt fig i en ftor £enbe. §an bteo fnnben cg Ijalet frem. 9)cen fyoem ffitcrer I)an$ gortrfybetfe og Setffabets


25 tfatter, ta fyan prcefenterebe fig taabren fra 3£fe til gob. — £>et oar i SDceberé gjertønbe, f?an fyaebe fibbet £t>ert 2lar fif fci tilfenbt fom ©aee fra en nær= liggenbe £erregaarb te gaene' ©øgebrænbe. 3>n £ag bette blett ført inb i eor @aarb, r?ar fer oQ 23 ørn en geftbag. Merebe bet, at ben [tore $crt nb tit 23aggaben bfeo aabnet paa eib ®ab, earé* (ebe noget ufæbeanligt. Cg jeg fyuffer, ineb fyeitfen Utaalmobigfyeb oi ftggebe nb @ang efter ®ang, fer at tære ben førfie,- ber funbe melbe, at nu fom Sognene — fire^fem (gttyffer i 9?æffe. £et bar for o£ et fpænbenbe Øjebtif, naar be tre førfie meb et ftort (Sting førte inb ab forten, mebenS be anbre bfeb fjelbenbe nbenfor i (Stræbet, inbtit ber bfee ^(abé tit bem. Tg alt fom 23unfen af be mægtige gatmefttyffer ooffebe ube i ©aarben, jublebe ot »eb STanfen om, at nu fom fnart bet ftore øjeblif, bet bebfte eeb bet fyete, fyoor alle Sit ff ene — ©obfetS iBønber — ffulbe inbtage ben fine SDtibbag meb £itbel)ør af Øl og 23rcenbeoin i gaberé og SttoberS Seoeoærelfe. (Snbetig bar alle degnene tomme, mebené „23æ= fterne" ftob begraoet i be ftytbte 93iulepofer tit op o»er Øjnene. Cg førft ba funbe Puffene meb rolig ittigfyeb bænfe fig omfring iBerbet. øje*


26 bliffelig tog bi $dnn $tab$ font £ilffuere inben for ©øren for meb uforbulgt Snteregfe at iagttage bisfe libt uflebne Gaturer« 9ftaabe at foife paa. $nio og ©affel f^nte^ for bent at oære ufenbt og ganjle oberflobigt 33cerftøj ; og $øb og 2kob og kartofler g(eb meb ftørfte Setfyeb neb oeb $\aiip af fingrene alene. §ete Siften, ber minbft oarebe en Stime, foregt! nnber ben ftørfte £)øjtibeligfyeb og ben btybefte £ao8l)eb. £)e enefte £)rb, ber fyorteS, bar ©æfterneé fmaffenbe Zat til ^3igen, naar fjun opforbrebe bem til at tage for fig af letterne; mebenS @feerne$ ©fraben §en ooer kanten, l)oer ®ang ber tangebeg nb til ©røbfabet, oar fom et ftiHe Slffompagnement til alle be ubeftemmeltge £tybe, be gobe golf frembragte oeb at fpife. Og engang imellem lob ber et bæmpet „©faal", naar be ftylbte SBrænbeoinSglaS ftøbteS fammen, forinben be tomten, gatbt bet inb meb 9?egn paa en faaban ©ag, fornemmer jeg enbnn ben ttyffe, foælenbe 2ltmo* ffcere, ber opffylbte SSærelfet oeb gorbampningen fra 23ønberne£ oaabe £øj og Ofen af bereS ilbeftinfenbe STobaf. 35i lob ba af og til nb i ©aarbbøren for at l)ente en Sftunbfuib friff Suft. 93cen oi funte iffe, fyoor ubehageligt enb Dpfyotbet i Stuen bar o£, ret længe mobftaa giften til at oenbe titbage, for paa nært


27 23ar faa enbelig Verbet fyæoet og kaffen meo £oebebrøbet rtybt, og ©onberne fyaobe truffet fmaa og ftore i jamberne tir £af for 9)tab, fif be 3tb paa ftejfepiben og frøb i ©finbpelfen. Og fib= benbe paa Slgebroettet fnurrebc be rafl nb af ©aarben, mebenS Slnfigterne ftraatebe af £ilfreb$= Ijeb ooer al ben gobe gøbe, be fjaobe faaet, og ar ben @tab$, ber oar gjort af bem. Og faa oar geften forbi . . . 21t ftitle bet ooer l?e(e ©aarben fprebte 23rænce fammen i (Stabler oar et Slrbejbe, fom oore $en* fionærer, „©tfetytene", oar meget torige efter at ubføre. 3a, en af bem, ben ooennceonte Sanfen, $am i gjertønben, et belffafct, fraftigt og fmuft Stfenneffe, bab enbogfaa DJcober, om tyan, for at faa 2ttotion, maatte faoe og fjugge bet. Sftober tillob bet, men lagbe fmilenbe til: „Det blioer De faamcenb fnart feb af, lille 3anfen!" 9ften faa en liften, ba fyan tillige meb be anbre Difciple oar oore i oor @tue, fom ber nogle unge Damer i 33efog, og beriblanbt en, fom oi oibfte, at 3anfen ftærft foærmebe for. Det fom ba paa £ate, at fyan otli>e agere ©rænbe^ugger, Ijoilht Damerne imiblerttb leenbe betoiolebe. Og bette beoirfebe maaffe netop, at bet bleo til Slloor. §an oar faa iorig paa at faa begtynbt, at Ijan bab


28 SDamerne gioe DJ^øbe ben næfte £>ag tit et beftemt 8 (øf fejlet. Cg ber ftøb ba ben [muffe, attetiffe ^fiffeffe i (Sfjorteærmer »eb §uggebfoffen ube i ©aarben og foang ben ftore øffe meb en faaban £raft, at gaoneftfcfferne 6tet> tit ^inbebrænbe nnber fyané £mg. £Pceb gtobenbe fttnber cg ftraalenbe Øjne faftebe fyan fyooerenbe (Sibebtiffe til be bag 53in* buerne ftaaenbe unge Warner. 2)2 en font t)an bebft nøb fin triumf, ffete noget forfærbeligt: 3bet l)an bøjer fig fcrooer for at (ægge fyele fin $raft i et oælbigt Stag, reoner, meb 'Permiøfion ! fjanS ©en- flæber neb ooer IjanS ftylbige 23ag. 3lf 9?æbfel tabte §an Effen og meftenbelé meb ben $onte* nancen. £)an greb fig tii bet faarebe @teb og ffottebe btobrøb tit 23inbuerne, bag Ijoilfe Ijun fab. 9ften ba Ijan ber faa be teenbe 2lnfigter, tog I) an bet fornuftige ^3artt felo at le meb. Og fmilenbe og niffenbe ffreb fyan baglænd af 8teb fom trebfen og forfoanbt fftynbfomft otter i §otet ®ornar. 9Jten ttttt lille Ufyelb beoirfebe bog, at l)an lob 33rænbe oære iBrænbe og floo, men ftittienbe fanbt fig i kammeraternes ©tiflerier . . £)e af oore £>ifripteg kammerater, ber fom for at befoge bem, fyaobe af 9)?ober erljofbt Siltabelfe til at gaa igennem oor £ejtigf)eb for at flippe for .


29 ben ftore Cmoej, ber oar at gaa em at $aggaar* ten. Dog benne Snbrømmelfe bentyttete be fig tun af, naar be fyaobe færbeleg §aftoærl, eder fejret oar meget flet. (5n faaban Siften i en øfenbe 9?egn banlebe bet paa £)#ren, og inb traabte ben fer fine lange ©en faa befenbte @tubent£). (fenere iPræft i $øbenf?aon) og bab om at maatte gaa igennem Stuen og ooer i hotellet. — Siben gleb l)en imob Sengetib, og ter lem ingen %>. tilbage. DJcober antog ba, at ben unge DJcanb, trobSeube Uoejret, oar gaaet Ijjem ben anben 2$ej. DJcen Dagen efter fom Sanbfyebeu fer 8t^fet Stubenten, ber fltynbfomt oar fttyrtet ooer ben merle ($aarb, tror fig oeb 3nbgang3børen, ger et rafl Spring — og ftaar til mibt paa £ioet i et ftort £ar fulbt af SRegnoanb, fom i oterftrommenbe Stængte flæber nb af £agrenben. Difciplene, ber fyørte plaffet og 3)canben3 fyøje, fortoiotebe Ubraab: „2la, mine grønne §oergarnS buffer!" iler ub i (Sntréen, og finber til bereS ufigelige Sftorflab $am* meraten enbnu ftaaenbe Ijænteroribenbe i bet oaabe element. De fil Ijam fyalet inben Døre, truffet be oaabe iBenftæber af fyam og iført Ijam et ^ar anbre, ber, flønt be tilførte ben længfte af ^en= fionærerne, lun naaebe fyam til mibt paa hæggen. SaalebeS ubftafferet og meb fine egne flammelig :


30 tifrebte Unævnelige unber Slrmen oar faa ten uJjel* bige Suftfpringer fenere liftet ijjem unbgaaenbe oor tattermilbe (Stue. 9Ken i 2(ar berefter fyilfte »i fiemine pigebørn attib etfyoert lille Uljelb eHer enl)oer ube- hagelig Sftebbelelfe mebUbraabet: n $la, mine grønne £&ergarn8 £htffer!" 3eg oil nu næcne negle af be mere originale DJcenneffer, fom paa ben Xit teoebe i Dor iBty. Sige eoerfor l'atinffelen boebe en 23ager oeb Dcatn ?cifle. 2(t l)an fyaobe Søgning til fit iBrøb, er mig nu en @aabe, tfjimere uappetitlig og foinff en DJcanb at fe til fan iffe tænfeS. 9ften iffe befto minbre l)aobe fyan, naonlig til (Sleoerne paa ©toten, en rioenbe 2lffætning af ^Boller og iBaéfer. ©og ba l)an efter tereg Mening gjorte krøbet for fmaat, J)æonebe be fig iffe blot reb at falbe l)am „9tifle Surrib", men faftebe ogfaa fra 2Hnbuerne i Sfolebtygningen inb i I^anS iButif £aoleften, raabne $£bler og Hræmmer* l)ufe meb Sanb. 3eg fer enbnu faa tåbeligt ben lange, magre $canb meb ben fribfe, af ©ril I)øj= røbe s Jtæfe fnurre runot uben for fit £u3 iført en blaaftribet i^lanbf! Utbtrøje og l)ej, fpibS "Jtatfyue


31 meb røb £nff, mebenS fjan unber en @trøm af @ber og ©fætbflorb truenbe foang fin oin at faa £nmultnan= terne tit at træffe fig tilbage — bog bet ptejebe fjætbent at oirfe. SBemetbte 3Jiabam §RtHe oar et oærbigt ©ibe* fttyffe til fin 3ftanb. Sttere foarenbe til begrebet £ef$ er bet umnligt at foreftifle fig nogen: (ilte, inbffmmpen, meb graat ftrittenbe £>aar, tang, frum 9?cefe, ber bøjebe fig btybt neb mob £agen, frembøb fyun et @fyn, fom nof fnnbe faa oS 39ørn tit at flugte i @fræf, naar oi en enfelt ®ang møbte fyenbe paa ®aben. — 3, 93inbnerne oar titfpigrebe, iffe en 9ftnnbfntb frif! £nft fnnbe ber trænge inb tit ben ftyge; l)nn er ligefrem bteoen foatt af (stanf!" (Sfter 9)tabamen$ 53egraoe(fe bteo ber af £ufetS (Sjer foretaget en grnnbig UbrenSning. Cg man


32 fanbt fra mellem hæggen og Ægteparrets Seng — to røre $atte . . . gra bette malprepre $ar oeuber jeg mig til en langt mere tiltalenbe ^3erfontigfyeb. §anS ^aen Oar gtcranber; ^an oar oprinbelig 231iffenflagerfoenb cg oel bengang l)enoeb trense 21ar. Utpffelig£ærtigl;eb til en af 23fyené finere unge £)amer fjaobe ganfle foroirret fyanS fjerne. OJcen gobmobig cg uffacelig fem fyan ear, bleo rer ingen 23aanb lagt paa fyanz grir)eb. £)a l)an tillige »ar ooerorbentlig tjenftoitlig, bleo l)an af fyele iBtyen Se* nattet til at beforge Ærinber — ja, fyan løb meb ©læee fer ctte Sfilling en teatre DJcif nb i £anbet et v>:.i .^ange cm £agen, naar nogen onffebe et iBreo eller en v $affe beførget rerne. £3aabe Sommer og finter faa man fyam meb bart Jpooeb og meb !un faa meget Xøj paa, fem 23elanftæncigfyeben fræoebe, ile af Steb tangs ©aberne, altib i £rao, albrig i Sfribt, cg paa bare jobber eller paa £)ofefoffer og meb Sfcene i ^paanben. Soebbrtyp* oenbe oenbte l)an tilbage fra fine £ure og oar ba ftraalenbe glab, naar ban fornben fin Dtteffifling fif et Stpffe 23røb at fpife og et ^3ar Æbler eller en &age i tilgift. @obe 33enner fem Ijan oar meb be flefte iBøru, oilbe fyan altic ftiffe cS en Sfilling i £)aanben,


33 naar fyan møbte o$. £et »ar o$ imibtertib ftrengt forbnbt at tage berimob. £>og, noget ffulbe fyan iføtge fit gobe fjerte gioe bort, og faa bleo bet ba et ^ar emaaften, af fyoUfe fyan aftib fjaobe dommerne futbe. Original »ar fyan i alte SJftaaber; Jjan lagbe f. (5f3. atbrig pengene i fin lifte £ærreb$* »ofe, førenb fyan meb en forbaofenbe gcerbigfyeb f)a»be faftet bem et ^ar ®ange ooer fit §o»eb fra ben ene £>aanb til ben anbett. ©i! fyan (angS ®aben og faa et oplnff'et $3inbue, for (;an berfyen fom et £tyn for at ftifte afte drogene ooab. (§j r)etler taaitt (jan at fe aabenftaaenbe £)øre eder '13orte, nben at tjan ftrafg maatte luffe bem. £an bleø oeb fin ptubfetige £)øb faonet af ben ganfle 23ty, og mange »are be £ranfe, ber prt>rebe tyanS fattige tifte . . . Og faa oar ber oort (ide 2(oigbub! 3eg faar £aarer i øjnene, naar jeg tættfer )>aa fyam. Og bog er ber ogfaa et Smit bag bisfe £aarer! £an fyeb gacf og Oar en i egne Xanfer meget bettybetig DJcanb. g)berft oigtig og meb et 33uf til Siben afteoerebe (;an — firtig ftcebt efter fattig Sejtigljeb — fy»er borgen fit 33(ab. ©a» man fig i ^3a$fiar meb (jam, fif man nb beraf, at f;an oar meget Ityffettg meb fin Slnna og fine fef$ 23ørn. £>an$ gortæften om alt i hjemmet (øb faa »tyntelig 23ebftemobev3 -jDiamrifript 3


34 cg jirttø, at man fif Snbtrtyf af, at be fyaobe bet ganffe gobt i ^efuniær £)enfeenbe. Cg bet oar ogfaa bet, l)an tilfigtebe. 3ngen irtaatte figge Ijam i fortene. Sftett et iBorn gjorbe bet beg alligeoet! ©et SRt/gte gi! i iBtyen, at gamitien gad: foo i tomme (Sufferfuftager. SDette biet) J^an ofte britlet meb af ©abebrengene, og intet fnnbe fætte ben lille Wlant i ftorre SRaferi. 2ften ftolt fom fyan oar, nøjebeS l)an meb at tUfafte ^lageaanberne et fnu* fenbe 23lif, ^oorefter fyan ffreb majeftætif! oibere. $i pigebørn l)aobe faa ofte I)ørt fciefe ^Drillerier gentagne, at oi til fibft tf fe længere fnnbe fttyre bor ^^gerrig^eb. Og en 2Iftenftunb beflnttebe oi ba fammen meb nogle af bore £egefammerater, at oi ffntbe fe at faa SRebe paa (sagen! Cg bor Q*Upt* bition ttyffebeg. 3 bet u3le, etenbige gattigljué Boebe gamitien i $ætberen. ©ennem et ipnl i 2)?uren r)eft nebe oeb forben fioebe ben ©mule £uft og $ty$ inb, fom om £)agen forfriffebe og ootr/fte bet mørfe, fugtige 9?um. tyaa 9)laoen maatte oi ligge en efter en for at figge neb i bet, nu oeb Slftentibe, af en enfett £celle* praaS opløfte „SBæretfe". Cg oi faa ba ben fnlbe £anbf)eb oife fig for ol i gorm af een ftor gu* ftage og flere minbre. 2llle laa be paa @iben meb Slaoningen ubab, fom bar be beftemt til iBoliger for


be forffeliigc £tyr 35 i et Menageri. 2ftcn i 33ir!e- ligeben ftaf ber et 23arn efler te i fyoer £#nbe, mebenS %ad fett> enbnu »ar ooen ag oar op= brugt. Og fyan bleo atter Ombærer af 23tyen$ Or* gan. TUn |)ufet forbleo bog i ben gaefffe gamilie flere 5lar efter, at bens §ooeb oar famlet til fine gæbre . . . £il elnt oil jeg nceone „ben gale (Stubent", §an oar en l)øj, ftio, aloortigt ubfeenbe, gammel §erre. £)a jeg i min SBarnbom faa fyam førfte ®ang, nceonebeS fyan af I)ele 23tyen ben gale @ttt* bent — og oibere i 9?ang og


36 ban oar. £er bfeo fortalt, at t/an i fin. Ungbom t/aobe oæret noget af en 8ap$, oetftiltet i Sam* funbet cg t)cjt begaoet. 2Jcen oeo fit miSfyffebe grtert biet) t/an fløo og figegr/lrig for alt, fcrfalbt libt efter libt tit £>rif, tigefom ogfaa t/an$ s ilanb mere og mere formørfebeS. £>an$ £æber »ar attio faft fammenpreéfebe; man paaftob, at t/an talte albrig. 9?eimer3 t/eb ban, een gate $?eimer£, og boebe i et néfelt sBærelfe i en tilte affibeS ©fybe. $cm gjorre feto afte fine beffebne Oncføb. 2)can fagte, at gaberen til ben £>ame, t/an i fin Ungbom t/aobe eljfet, gao t/am en lille aartig Unberftøttetfe. Dg atbrig borte man, at t}an t/aobe nogen Slægt. 33t 23orn møbte ofte ben ftaffetø 9ftanb bærenbe i ben ene §aanb en &op mer Støbe, i ben anben et $ræmmert/u§ racb $affe eller Snffer, mebenø ber frem af dommerne fta! fint og groft ©røb. 33t gi! mcb Sfr/t/eb tit Sibe for t/am; og ban f!reb tang- fomt cg gracitetif! forbi ttbc« at oærbige oS et £)rb eller et SBIif. ^3aa en cis Sftaabe oebbtec t/an til fin Døb meb at oære forfængelig, tbet t/an faroebe fine graa •paar forte — meb ftobt £ttl og grøn Sæbe. Stille og nænfet, fem t/an t/aobe leoet, hk^ t/an begravet paa ce gattigeé Sirfcgaarb,


37 VI £)er begtynber nu et ntyt Stffntt af mit £i» . . . a»e, ber Ijørte til Ijang (5jen= bom, cg ben celbre Oftanb bat altib »or 33en og Segefammerat. 23eb fyanS §aanb »ar bet, at jeg i mit tienbe 2Iar ble» »ræfenteret for mine tilfommeube ^31eje* forælbre, afffebiget Cfcerft £)afyl og §mftru. 3eg tillige meb et ^)3ar af mine ®øftre l)a»be i et ^3ar 2lar$ £ib gaaet i 23orgerffolen. £» til benne ftøbte mine ^lejeforcelbreS §uS, fra fjbiø $øffen»inbue — fom »enbte ab til ©folegaarben — gru £)afyl ofte l)a»be iagttaget „bet liolige, »iltre pigebarn meb be lange, forte drøfter." £)et »ar celbre golf, OberftenS; og ba be felo ingen 23ørn l)a»be, fil be Styft til at tage fig libt af ben lille $tge. igennem £>r. Watfyt fif be inb* Ijentet alle ønffelige Oplivninger om mit £jem og om be trifte gor^olb ber; og l)an bleo ba anmobet om »eb førfte £ejtigfyeb at tage mig meb fig f)en til bem.


38 ^tyntet og unbfefig gjorbe jeg bet firafé ben fol* gertbe Sønbag min Crntré i eet fine £u$. 3eg Buffer enbnu ben gofetfe af Sfam cg Unbfeeffe, ber Betog mig, ba jeg efter min gamle 23en$ Ønffe maatte bef^otbe min flirte, afbfegebe Merino Sfaabe fcaa inb i Stuen. 3eg aanbete forft let, ba ben »enlige grue fftfte mig af meb ben, tljt — fom jeg mente — nu maatte fyun beuubre, Ijoor fin jeg oar i min nfyftrogebe 23cmutb$fjote. 9?efuttatet af $ræfentattotten Hee, at Dlerfi* tnben næfte £)ag fom Ijett tit -Qftober, Ijoor ber ba mellem be to Damer bleo truffet et noget ejen* bommeligt arrangement: 3eg ffutbe tilbringe Dagen l)o$ Dfcerftett$ 4 men batten i mit §)jem! goroorigt taatog mine ntye gorcefbre fig i et og alt at forge for mig. 2)cober oar »et libt betænfelig oeb at gioe fit Samttyffe, ba ^un inbfaa bet farlige i, at barnet biet; ofcbraget i toenbe £)jem og efter toenbe 3)ce* tober. D)cen Sanfen cm ben pefuniære £ettetfe, bet oilbe cære for l?enbe, afgjorbe Sagen. Cg ber begtynbte nu et ^elt ntyt £ic fer mig. Zil £>berften6 gif jeg tjoer borgen Sloffen ni, og oenbte „fyjem" til famme £ib om aftenen. 3 23egtynbetfen f)aobe jo alt 92tyl)eben3 SntereSfe; men ba jeg ingen £egefammerat Ijaobe i bet baglige,


39 falbt Siben mig ofte faarc tang, cg jeg længtes tilbage til hjemmet og Søftrene. £ioet i


40 cibebegcer(ige 2(anb paa bisfe £ure. £>erfor flnttece jeg mig ncermeft tit (?am cg faa op til tjam i barnlig SBennbring cg £engicen()eb. 3JHtt Se« cg £ege* fammerat car f)an egfaa. 9£aar jeg cm aftenen car færbig meb mine £eftier, fcitfebe ci ^Karnbné meb fef£ten ^pi(£crt. 2(a, ^ccr fnnbe jeg le, naar jeg b(ec fyax\$ 9ftefter! £an, ben æ(bre DJcanb, cg jeg, barnet, fnnbe Mice faa ierige i ecittet, at ci cfte ccerberte, naar Uret f(cg ni, ben £ib, paa fycUfen jeg (jcer 5(ften gtf tit mit anbet £jem! £en 2l(ccr cg 3treng(;eb, ber ()ci(ebe ccer min ^(ejemcberS £ræf, cg fem fraftebte barnet , (ærte jeg beg, fem £tben (eb, at betragte i td rette $l)$. 33crn er cfte fine 3agttagere, cg faa(ebe£ b(ec bet mig (ibt efter (ibt Hart, at ben 2 tymrati cg ger* ftaaetfe, ber Hu* ccere bet ftærfefte 23aanb meflem 2£gtefc(f, fnlbftænbig mang(ebe ()er. Crn ffuffet Ungbcméfærtigfyeb ^acce fer beftanbig gicet t^t fmuHe, fine Slnfigt fit ^Præg af etrengtyeb cg eerg* mcbigfyeb. Cg ba bet gif ep fer mig, at Imn iffe car (tyftel'ig, finttebe jeg mig (ibt efter (iet nærmere tit fyenbe, cifte ()enbc min barnlige ^ærlig^eb paa afle DJ?aaber eg canbt berceb faft ^3(abS i fyenbeé fjerte. (Snbnu bengang cebbtec jeg at I)c(be (ige faa meget af (?enbe£ -Oeanb fem tibtigere. Dften en


41 [enere, maofie albelcS umotiveret,. 5(ngeft, fom l;an oeb eu giften Vejligljeb inbgob mig, gjorbe, at jeg for bcftanbig i @fy$éb traf mig tilbage fra Ijam . . 3miblertib gleb £iben jæout af ©ieb, belt for mig, fom ben oar, imellem mine to §jem. 3eg oar glab og paa mange Sftaaber Oel ogfaa ftclt ooer at oære f)oé mine ^lejeforælbre; og bet fmigrebe mig at f omme [ammen meb alle be „fine" gamilierS 23ørn. £)og glabeft og ftolteft oar jeg oiftnof, forbi jeg Meo faa fmuft og fmagfnlbt paaffcebt, l;oab ber i allerfyojefte @rar tiltalte min gorfængeligljeb. 3eg guffer faalebeS, at ba jeg en ©ag fom tjjem fra ©fole, laa ber ubbrebt paa Sofaen ben allerfærefte £)ragt: en røb SftuSfeltnS $jole, en r)t>ib ©pencer — et ®lag$ Doerftt;ffe — og bertil en runb Qat af italienff ©traa meb lange, Ityferøbe 33aanb. 2lt eje faabanne ^erlig^eber l)aobe længe oceret mine r>ebefte ØnfferS SDcaal. 9cu laa be ber; alt oar mit! 3eg oar Ijenrtyft — men bog enbnu mere foroent= ningSfulb oeb £anfen om, fyoab ©folefammeraterne og mine ©oftre oilbe fige, naar be fif mig at fe i al ben ©tabs. £>et oil fe$, at ber i alle Sftaaber bleo forget fmuft for mig i mit anbet £)jem. Cg bog faonebe jeg be vante gorfyolb, faonebe bet fri og mere utoungne £io i 93arnbom^jemmet. 23ibfte jeg, at .


42 mine ælbre (Søftre tøaobe (Selffab, tog jeg iffe i 23etcenfning at fremfomme meb en Ufanbtøeb til min ^Slejemober for at faa $00 til at gaa tibligere tøjern. 3eg maatte tøjern til al ben ©læbe og 2)?untertøeb, en faaban Siften rnmmebe! SBore ^enfionærer flat* tebe fig ba gerne til ©elffabet. £)er bleo leget, gættet ®aaber, banfet; og nnber alle §aanbe ^arre- ftreger og @pog fløj Siben Bort. Siftenen enbte ba gerne meb en alminbelig „Solgen tøjern", for at man funbe ntøbe tøinanbené (Setffab faa længe fom mnligt . . . 2)eroeb at min 2ftober paalagbe mig til min ^lejemober iffe at omtale, tøoab ber foregil i §jem* met, fom jeg til at „tjene to §errer", ibet jeg ofte bleo toungen til at fige en Ufanbtøeb for at Hare en (Situation. Cgfaa bet, at jeg, forft fom 23arn og fenere fom tøalooofgen "$ige, tøoer Siften maatte gaa alene til mit §jem, tøaobe fin ftore gare. £)og ingen tænfte berpaa. SDfcen be gobe Sftennefler bnrbe tøaoe gjort bereø gobe ©erning fnlbt uc og taget barnet tøelt til fig; beroeb uitbe meget i min Gårafter oære bfeoet ubjæonet, og jeg ffaanet for mange drillerier, ber gjorbe mit


43 £)et oar ben Siften en faa fcrrtygenbe Sneftcrm, at be oog ftynteS, at 23ejret oar for flcmt tit at fenbe ben titte nb i. Stten ben Sfroef og SRcebfel, jeg Ijin 9^at gennemgif, glemmer jeg altrig! Der bar oteoet rebet et Seje tit mig paa en Sofa i kontoret, fom oeb en lang ©attg ftobte ep tit mine ^MejeforcelbreS (Sooeoæretfe. gru Qafyi gif meb mig, ba jeg ffulbe i (Seng, og efter at t/aoe feroiSfet ftg om, at jeg taa lunt og gott uuber £)t?nen, forlob føn 33ærelfet mebtagenbe Styfet. SlQercbe bette gjorbe mig nrotig. 33 ørn tynber tf fe 2ft#rfe — og nu før i ttttz fremmebe £uS, føer Stormen tucebe cg oifoe tnb gennem £>ore og 3?tnbiter, oar bet for min opfyibfebe gantafi, fom føiffenbe Stemmer og fagte Satter førtes i alle £roge. — ®aa ruffere bet igen i SDørett, og jeg foreftifiebe mig allerebe — ja alt, føab et iBarn meb en ftærf gantafi og epfyibfebe heroer fan fremgogle en ftormfulb finter* nat! Often enbetig fif Xrætfteben og Soonen Coer* taget, og jeg ]altt i en urolig klummer, mereuS jeg faftebe mig frem og titoage paa mit Seje. Cg ba, plubfelig, gteb jeg neb paa ©utoet meb alle (Sengftæberne ooer mig. betagen af 9?cebfet ftirrebe jeg ub i bet ftitie, mprfe 9?um og ttyttebe. D3hn ben enefte Sfø, ber førteé, oar (Stormens


44 og Vågen fammen og tagre bem tilbage paa (Sofaen. 2)?en i min 2lngft og gorbirring Ijaobe jeg lagt bem fyalot nb ober bet tabe Gntbefttyffe. (&aa frtyber jeg atter op — og falber nb ooer ©ofaen, ^aarbt neb mob bet fotbe ©uto. 9?u braft afle ©fufer! §ojt græbenbe baabe af @merte og ©fræf tumlebe jeg rnnbt i Sttørfet, fanbt til fibft ©øren nb tit ©angen, naaebe ©ooeoærelfet og fttyrtebe meb et t)øjt @!rig berinb. £)e to ©amte oar beb min ©raab bteoen obffrcemmebe af ©øonen og l)abbe netop faaet Styfet tænbt, ba jeg fom. £)er bleo nu en Sporgen og en gorftfyrretfe. — 9tten otter mig fatbt ber 8fr> f ba jeg oelforoaret laa unber £)tynen l)oé min ^lejemober . . . £U benne (Spifobe fntytter fig bet forfte ube* Magelige Snbtrtyf jeg fif — og fenere be^olbt — af min ^tejefaber Dberften. £>a jeg nemlig oaag* nebe om borgenen og faa l)am ligge ber i fin ©eng meb bet rtynfebe, gamle Slnfigt unber ben l)oibe ^at^ue, ftynteS jeg, at bet oar en ^elt anben Sftanb, enb ben jeg Ijabbe fenbt £>agen forub. 3 SSirfeltg* l)eben oar Ijan en fmn! og ftatelig Sftanb; men bette fibfte uffonne 3nbtrtyf safte ubebibft min antipati.


45 VII 3eg tjar tibtigere omtalt, at jeg i bet baglige fabnebe en Segefammerat. (Sti faaban fi! jeg om* fiber, men rigtigno! i en (Sfiffeffe, fom jeg atbrig f)abbe tænlt mig! Dberften fjaobe taget fig af et ungt Sttennejle og faaet t)am anbragt paa et ©ftb, ber gif paa 23rafitien. Qtttt ffete to 8ar, forenb jeg fom ber i §ufet. 2)et trebje 8tor benbte drengen titbage mer* bringenbe — en tilte Slbefat. £æmmet, fom ben atterebe bar, bfeo „3acf" og jeg fnart gobe 23enner. Den fif fin ^(ab$ i et §jorne af £jeneftepigen3 ftore dammer, ftob na* turtigoiS bunben beb et ttyft ©tySfingbaanb til en 9?ing i Skuren, og fyabbe fom Seje en $aéfe meb £alm, fortil om Sinteren bteb føjet et Samme* ffinb meb Ulben paa f for at £)tyret ret funbe ^aoe bet lunt og barmt. £oor funbe jeg længes fyjem fra ©folen for at bære fammen meb min lille taaone $en! 3eg fif ben feer, fom oar ben et 23arn; belte alt meb ben, 2@b(er, 9c#bber og $ager, ja, unboærebe gerne bet fyatoe af min ©folemab for at traftere 3acf bermeb. ^8 i e 8 SJorbe et gorfog meb at gibe ben flæber paa — men bet miSttyffebeS fulbftænbigt. 3eg


46 fyatbe }t)t et $ar 23 en flæber af merfebtaat £oj cg en lifte graffe afftribet mer faroebe Silfebaanb. 3eg car l)enrr;ft beb at tfore ben dragten, cg ben (eb mig ogfaa taalmobig gere bet. 9DZen albrig faa fnart mærfebe ben, ceb at fpringe omfring, bet generenbe i $aaf(æbningett, førenb ben meb ncg[e faa Xag tilintetgjorte Ijele Stabfen. (Sfter bette mit gorfog $aa at cietlifere Sacf car f)an i længere Xio bange fer mig; og megen 5?enligl?eb cg mange gebe Sager maatte ber tit, før ^n gamle fortrolige gorfyolb atter genoprettebeS. 2aa gif en £ib, cg bet inbtraf, fem oi faa fmaat Ijaobe befragtet. Sibt efter libt ^aobe £tyret faaet loft ben forfoarlige &nube $aa Xcotinen. Cg l)oem fan iffe forefttlle fig figens §arme og ©fræf, ba fynn en £ag femmer inb i ftt dammer cg fer SDcefter 3acf fibbe paa Sorbet, grinenbe ooer r)efe Elnfigtet i inberlig ©læbe coer bet 21rbejbe, ben t)aobe for — at efterfe l)enbeS Sommenr! Stfyffe for Sttyffe iaa bet fprebt ooer 23orb og ®nlo. £ette bat fnn 23egtynbelfen til en lang Sftæffe af ga(e Streger, fem bet lide Sfarn gjerbe fig ffnlbig i. et oar


47 baabe et pubfigt og gtyfeligt ®tyn at fe bigfe betale ftiffe frem font ftioe 23affenbarter igennem ben« fæbepofer. §er oar bet — fem fenere altib — mig, ber maatte toffe ^D^ret til mig. Og bet tiår, fom anebe bet, at jeg oilbe bringe §jælp, faa tidigt font bet, og faa ftifle laa bet i mit @føb, mebenS jeg brog Sftaalene nb en efter en tilbage gennem Søhtnben. Ogfaa bore Naboer fif imellem ©tnnber nnbgælbe, naar bet lille Ultøre flap U&. ©en forftob nemlig felt) at aabne et SBittbne for paa ben -Oftaabe at fomme nb i bet fri. ^Bageren, fom boebe nebe oeb (Siben af o$, fif en ©ag iBeføg af ben. Stifæl* bigoiS oar ber ingen i SButiffen, ba ben gjorbe fin Grntré, faa ben fnnbe nforfttyrret oenbe op og neb paa alt iBagoærfet. ©a Somfrnen libt efter fom til ©rebe, l)aobe 3acf allerebe foraarfaget bageren et £ab paa fem SRbb. — bem min ^lejefaber tta« tnrligoié maatte betale l)am. 2)£en bermeb oar ogfaa OberftenS Saalmobig* tyeb forbi. Qrn ttynb Særnfæbe bleo føbt, og beri bleo gtyren nn Ijolbt fangen. Otten man Jjabbe gjort hegning nben benø ffarpe Sænber. ©et Sæber* bælte, ben l)aobe om Stoet, og fyoori $æben oar faftgjort, fnnbe i Cængben iffe mobftaa bem. Cg en ffonne ©ag oar 3acf atter fri og aflagbe benne


48 ©ang SijH &o$ bor auben ?cabo £atefeten. Da, meb fjan$ £anbborfte 03 Scebe i Jxenberne bro* menerebe ben oppe langs dønningen af £>uéræffeu, l?oor ben af cg tit franbfebe for at b^rfte fine Xcenber meb @>æbe til uenbelig grtøb for golf, ber paøferebe ©aben. £)enne ©ang fif jeg ben efter en £)el 33efoær leflet neb oeb £>jæ(p af et ftræmmer$itø ftytbt meo Dføjiner. £t faabattt fenbtc ben og ferftob at ftatte. %lu falbt ber en £ib lang SRo ober 3acf; og Oi begtynote afterebe at fyaabe, at ben ^aobe glemt fin £rang tit griljeb. Tim oi bleo opffrcemmebe yaa en forfærbetig 9ftaab.e. ©et bar 33tyen$ SftarfebSbag. £e $obmænb, ber coebe i oor ©abe, !)aobe ogfaa bereS 5$arer ubftiftebe paa 23orbe langS gortooet, fyoor be fine* Ityftne forbipaSferenbe tog bem i S/jeftyn. 33i fab netop oeb SRtbbagSborbet, ba oi pCubfe* lig fyorer §øje dlanb og Sfrig fra ©aben. 3eg iler J;en til SButbuet — og fer 3a


49 ber »ar ftimlet [ammen fer at fe paa ftomebieu. 3o mere golf fytylebe og ffreg, befto befperatere Meo 2(ben. Den for inb mellem ftltyngerne, og op og neb ab 2)cænbene og ®binberne, reb aparte, §uer og ipaartetter af £)obebet paa bem og forfulgte be ultyffettge, ber omfiber tog glugten! Grn bifbere 3agt fyar bift albrtg bceret fet. 3eg tror beftemt, at mange anfaa Dtyret for „ben lebe Satan" felo, at bomme efter Ubtrtyffet i bereS for* ftprrebe Zxæt . . . Denne ©ang bar bet for mig en Umuligfjeb at faa 3atf fat; ben bar faa epfyibfet af af benne tumult, at ben iffe længere feubte $en fra gjenbe. 9ften flere golf l)jatp til, og beb forenebe 2(n= ftrengelfer fif oi omfiber bet lille, forffræmte ?lfen jaget inb i en 23utif. §er gif bet tyberfigere nb ooer abffillige fføre ©ager, forinben oi langt om længe fif fanget ben oeb at fafte ben en ©cef ooer fiobebet. Og i ©ceffen bleb ben transporteret Ijjem .... gra nu af bar bet for beftanbig forbi meb SadS grif?eb. Den fif for gremttben fit OpljolbS* fteb i tælberen. ©taffels Dtyr, bet oar, font om benne DagS Slnftrengelfe og ©træf fyabbe brubt bets $raft og lammet bets SDcob — eller bar bet (Sorgen og ScbftemoberC' 'Dranuffript 4


50 !S!ammen ooer nu at ffulle fyenleoe §ir»et i ben morfe, fugtige tælber, ber gjorbe, at bet efterS faa liolige, (ide 23æfen bteo floot cg ubeltagenbe for al min 23entigfyeb og ade mine kærtegn? §oem oeb? £)et er en vgelofølge, at jeg meget faonebe min lide £egefammerat, efter at ben oar fattet neb i tætberen, fyoor jeg !un engang imellem fif £00 at gaa neb meb ^pigen, naar l)un bragte ben %Rab. £)et bebenbe Ubtrtyf, fyoormeb bet arme £)tyr ofteft faa paa mig, fif mig altib tit at græbe. 3eg ftynteS, — og ben fangne maaffe meb mig — at ber oar gjort bet ftor Uret oeb paa een ®ang at berøoe bet baabe Suft og £tyS og griljeb, tun fort £ib tilbragte [taffels, lille 3acf i fit gængfet. ?igen fanbt l)am, oel inbpaffet i £amme* ffinret, b#b bernebe en borgen, Imn fom for at bringe f)am gøbe. ville, fære 3acf! VIII 3eg fyar tioligere omtalt nogle manblige Crigi* ualer. SDfttt til jeg præfentere nogle foinbelige . . . 3 3?ærfyeben af mit £jem boebe „gamle dutter &of". £un oat dnU efter en ^abelmager, IjoiS


51 &øn nu breo gerretningen. dJlin Prober tjaobe tagt 90?ærfe tit, at ben gamte $one paa beftemte Skiber af £)ageu inbfanbt fig l?o$ »er $obmanb fer at faa fin forborgent mebbragte „£ærfe" ftytbt meb 23rcenbeoin; og meb bette forttyftebe fyun fig nu i v 13ortrum og bag ©abebore. 3ntet llnber attfaa, at fyun befanbt fig i en fatig STitftanb bet l)ete £)ogn igennem, £>enne fjenbeS Cmtaagetfyeb bentyttebe oi engang tit at inbjage l)enbe en atoorttg


52 fénbetig gaar ©øren! Dg ber lommer ^un rty* ftenbe og binglenbe neb ab £rappen. ©a $un er paa bet neberfte £rin, ftfyrter Ijele glollen frem og banfer meb niffenbe §ooeber og ubfpilebe gingre omlring f?enbe. 33eb i Wl$xUt at fe fig omgioen af be tfyfenbe og rtygenbe 2Infigter og §cenber, I)ar ^enbe^ foage fjerne oentelig troet at fe en glo! ©jæole. 2fteb ftioe £}jne ftirrebe fjun ub for fig, fægtebe meb armene i £uften, ubftobte et f?oj.t23røl og falbt om. Og bi tog gtugten. gra en $ort Uge ooerfor, fyoodjen ot ttyebe, tyorte oi IjenbeS (Son lomme neb ab krappen: §oa' er bog bet! §oa' er bog bet! fagbe l)an. Og i fin 3oer for at faa 2)coberen bragt tnb i 23ærlftebet gentog l)an ®ang efter ®ang fit 9)cunbi)etb : @maa @lao, ft'er ©abelmager $ol! @maa


53 i familie gattigljuS fem gacf og „min Slnna". datteren ^Petra oar fjalooejé 3biot cg funbe enbnu iffe tale rent. £rine oar et fæmpeftort gmentimmer meb et fraftigt uboiflet legeme og ttyf'fe, muffelftcerfe gem* nter. egentlig grim oar fynn iffe, men ba ljun oar foinff i allerfyøjefte ®rab, og £ojet Ijang ffobeéføft om ben foære $rcp, gjorbe fyun et mcbbtybeligt 3nbtrtyf paa en. 3eg gif gerne en Cmoej, naar jeg paa ©aben faa Ijenbe fomme langt borte. — Cg bog fyar jeg ofte ftaaet ftille uben for 53inbuerne til en $ælberbeoærtning og fet £rine SonaS fibbe bernebe oeb iBorbene og briffe til ^ceglS meb Sjo* oerne fra §)aonen og golf af tignenbe kaliber. 2(t bette &ammeratffab iffe fjælbent nbartebe til £>aanb* gribeligbeber, naar @inbene oeb for mange „Om* gange" oar bleoen iltre, er let forftaaetigt. (Saalebeø bleo jeg en ©ag — en £oroebag, l)oor man færligt fogte £3eocertningen — 23ibne til et ©lagémaat imellem to ijalobernfebe £arle fra en nærliggenbe §erregaarb. £rine, fom naturligois ogfaa oar iblanbt (hæfterne, fab førft en


54 oar Ban et i8arn, op ab krappen cg mibt nb paa £oreBanen, ibet Ijun unber forretningen lob en (Strom af @ber og SfælbSorb regne neb ooer 'S fiberen. (Saa ftor oar SRefpeften, f)un inbgøb, at ber næften alttb Bteo @tin)eb, naar J)un Blanbebe fig i (Sagen. £>erfor ftob Ijun fig gobt meb 33certen; og ber bieo fagt, at l)an, for at f)o(be fyenbe til ber* nebe, gratie forfpnebe ^enbe meb oaabe 23arer — bem l)un ingen $oftforagter oar af. £>$ (Sfotepiger I)aobe £rine et f!æot |Z5je til §un font en £>ag Bag paa oé nebe i §>nmleftræbe, Bbor oi — forø faa ofte Baabe for og fenere — f)aobe omringet I^enbeg ^petra for at faa ^igeBarnet til i bet uenbefige at foare paa bet famme Spørge* maal — nemlig om l)oab I)un I)eb. 9?aar ba ©oaret f)aobe fpbt ftammenbe og t)a!fenbe oet en ^a(o SneS ®ange: $eta Sonaéfe,


55 mine gorcelbre i en (ide, pænt ftolbt Sejligfyeb paa to ^cerelfer. 3JHn ©reber og jeg »ar Uge faa gobt hjemme ber fom i toor egen ©tue. &e „gribage", jeg fif, naar jeg af en elier anben ®runb iffe ffulbe til mine ^fejeforætbre, tilbragte min ©rober og jeg ftørfte £>elen af inbe t)o8 2)cabammen for at fnnrre $na t)enbes @nurre. £un bat Snfe efter en SBcertStyuSljoiber, t)afcbe ingen ©ørn og, faafcibt jeg oeb, ej t>e(ter nogen 2 lægt. 3eg guffer fun at tjaoe fet fyoS t)enbe et gammelt fruentimmer, fom fom et ^ar ®ange om £agen for at l;olbe £ufet i Orben og nbrette 2grinber. Sttabammen felt) — en 1)0 j, ffcær tone meb et febt, gobmobigt 2lnfigt, forfra et ^ar ftore, fremftaaenbe £jne ftirrebe bumt nb — Beflitte al* brig noget, ©un fab meb fine febe £>cenber folbebe i (Støber, altib i en lille, fatig 9?uS og altib i ben famme gamle, fyøjrtyggebe, fortBetrufne Sæneftol. £un rejfte fig fun berfra, naar t)un i et Slnfalb af gobt 2une fcilbe gifce o£ r)fcer en ©rifling. £)i$fe t)entebe t)un i ©ofcettceretfet, mebenS £)øren ftob paa $(em: fci figgebe inb og faa, at $r;gtet i)at>be talt fanbt — fine ^enge gemte t)un fcirfelig i et (Strømpeffaft, fom t)un tjalebe frem fra palmen i ©engen. Sften faa rar og o&erBcerenbe, ja ftunbom færltg


56 ben gamle Skutter funbe oære imob oé 23#rn, faa »ar bet bog if'fe l)enbe$ Setffab, »i fugte, 9cej, bet »ar ben foran nceonte „Snurre", ber ftabig øoebe fin magiffe £iltræfning paa o$. S5i formelig fløj berinb, ben ene foran ben anben, for at oære ben førfte til at faa fat i bette oibunbertige legetøj, ber funbe ffyéfetfætte o$ i £imeoi$. 3eg antager, at (Snurren l)aobe oceret et (StagS Spil, fom i gortiben fyaobe moret ©ceftewe i Otta* bammenS iBeocertning. Snftrumentet beftob af en ftor ©lifffioe, fyoorpaa ber oar inbgraoet tallene fra eet til tolo fom paa et Ur. SBifcrne gif ub i eet, oar altfaa ftioe. 33eb en fraftig drejning af ^ege* og ^tommelfingeren foingebe man benne 23ifer runbt, og bet Xal, ben ba ftanbfebe oeb, Bragte ben frit* lenbe £ab eller ®eoinft. 21a, benne fnurrenbe £tyb, naar 23iferen fufebe runbt, jeg tøører ben enbnu! £>en fif oort23tob til at banfe, oore £inber til at gføbe og oore £


57 lingSbeffæftigelfe for fra SMnbnet at iagttage ren 9Wa*fe letter, ber, naontig i SRegnoejr, fom frem ?aa ^abeené Xag. 3eg fmffer, at oi en Dag, efter at fjaoe moret o$ ooer en tyet SKettefamitie, ber oar nbe at (tøffe fin £ørft i degnen, bteo ganffe for* ffrceffebe eeb plnbfelig at fe et Ufytyre af en SRotte, graa af $£lbe og omtrent ffalbet, fomme frem af et $ml i £agf!ægget, atoertig og btybfinbig. (Sn af rem, fem tibligere oar femmen frem, nærmebe fig ben; be fnnfebe til Ijhtanben — og faa opftob ber paa een ®ang klammeri imellem bem. De beb fra fig, ben ene oitbe fortrænge ben anben; og bet enbte meb, at be begge fra £aget fttyrtebe neb i ®aarben til fter §enrtyffelfe for 08, ber i Spænbing ^aobe iagttaget dampen . . . 9)cange, mange fornøjelige Dage tilbragte oi fyoé 3)tabam $eil, eg Srinbringerne em 23efeget i fyenbeS lille ®tue more mig beftanbig enbnn. SDcange 51ar efter, at jeg font 23arn fyaobe tæret fyenbeS ftabige ®ceft, faa jeg titfælbig i Sloifen l)ente$ Døb befenbtgjort, Ijooroeb 9ftinberne fra t)tne £iber atter fom til at ftaa leoenbe fer mig . . .


58 IX Saa biet) min ^3tejemober ffyg cg tnaatte fyotbe Sengen en ctte £ageé £ib. 2tt(e be griftunber, jeg funbe faa fra Sfolen, tilbragte jeg i fyenbeS Sooeoæretfe, ba jeg mere og mere fyaobe fluttet mig tit ^enbe og gerne oilbe oife fyenbe min barnlige £engioenfyeb. (£n ©ag forlob jeg tjenbe et Øje6ltf for nebe i £>aoen at famle en 23ufet Stomfter, fom jeg oibfte oilbe gtcebe fyenbe at mobtage. dt ^ar Minutter efter, at jeg oar lommen berneb, t)ører jeg plnbfelig min ^3lejefaberé Sfribt bag mig. (treben af en uforftarttg 2(ngeft for at møbe J)am netop nu, oilbe jeg løbe om ab en ©ibegang; men meb et fyaarbt ©reb i min 2lrm toang fyan mig til at ftanbfe. Og meb et ftrengt, næften onbt iBtif fpurgte l)an mig, fyoab bet ffnlbe bettybe, at jeg nit altib unbgif Ijam og tf fe tjotbt faa meget af fjam fom før. £)a jeg fnn funbe foare meb ©raab, bleo J)an3 Stemme milbere. £an traf mig J)en tit en iBcenf, l^oorpaa f)an fatte fig, mebenS jeg ftob foran t)am angeft og nrolig. 3ften ba fyan talte milbt og færtigt tit mig, trtyffebe mig inb tit fig og ftyéfebe mig og fagbe, at l)an jo fun oilbe mig att gobt, lj>an oar jo min gaber — ba oar bet, fom ben gamle Xittib og


59 £engioenfycb oenbte tilbage. 3eg tagbe armene cm Ijanø Qaié og fatte mig paa f?an8 $næ; cg I;an bebæffere mit SInfigt meb $tyS, ibet fjan fyoiffebe: aoen, at jeg ftratø uben 23etænfning fortalte min ^Mejemober, Ijoab ber oar ffet 9)?en af bet fcranbrebe i tyenbeS (Stemme og af bet ftrenge 33lif, fyoormeb l)un fagbe: £et maa bu albrig gøre cftere! £>u er nu for ftor tit at labe big ftySfe af ^errerne og afterminbft, naar bu er ene meb bem! — forftob jeg ftrafS, at benne gorfoningSfcene ^aobe iffe Ijenbeg 23ifalb. 9cu oofSebe min Uro og min Slngeft igen og gjcrbemig mere jffy enb nogen Since for iCberftenS Sftceroæretfe. Cg funbe jeg, forfoanbt jeg af


60 gi! nb af SSærelfet, ar fyan opbragt faftebe fortene Jjen ab iBorbet og forlob ©tuen. ©er fab jeg maat- U$ meb forfærbebe £5jne og funbe tffe gioe nogen gorftartng, ba min ^lejemober !om inb og fonrgte, fyoab Starfagen oar tit benne gorfttyrrelfe. Sltt bette, Ijoab jeg anebe og bog iffe oibfte SBe* f!eb om, gao mig meget at gruble ooer, og jeg følte mig berfor glabeft, naar jeg om Siftenen forlob DberftenS §u3. £)et oar, fom om en iBtyrbe bleo taget fra mit ©inb; og jeg jubfebe inboenbig af ©læbe, mebenS jeg i ftærft £ob itebe tit mit £>jem. X Grn faaban Siften ftob jeg Ityttenbe nben for ©øren og fyorte 9ftober gioe min iBrober en Orbre, Ijan ffulbe nbrette fyoé ^obmanben. 3eg faar i mit ooergione £une ben 3be at ffjule mig for at ftyfe f?am meb et ^øjt SBrøf, naar tøan traabte ub i entréen. Wm benne $aabl;eb maatte jeg bitterlig fortrtybe. ©a nemlig min Prober ffræfftagen for tilbage tnb i ©tuen, fatbt min ftyge gaber, §&i$ 9)nbling (Drengen oar, neb af fin ©tot i et ftærft Srampeanfatb. 3 ØjebtiffetS goroirring tænfte iO^ober iffe paa D^abSmanben — men ingen nnb*


61 gaar fin ©fæbne, og jeg ba ej fyeller min! gør jeg gi! i


62 af Selffaber, fem funbe f tynge, teeerebe SD^ufifen. Cg ingen af be gtabe deltagere gtf fra geften uben naturligste fprft at føoe taffet 9ftober for ben bejlige SCften , fem be nben fønbeg oenlige Smebefommen oar gaaet ©tip af . . . Cg naar faa geraaret fem, ben bejlige Xib, fem teg alle mine Sanfer fangen! 3eg funbe juble føjt af ©læbe oeer føer gren Spire, føer lille 9ftarfbloraft, ber tittebe frem! Som alt brøbeg og gærebe ube i Gaturen, faatebeé oar ber egfaa eeer mig en geber, Ure eg Sængfel. £>agen oar mig ilfe lang nof, utaalmebig eentebe jeg paa borgenen eg eilbe gerne \taatt op, faa fnart jeg gennem 23in* buet faa ben grfønbe £)ag! $un min febers be* ftemte ^Befaling fif mig til at blioe i Sengen. 2ften nu galebe spånen, nu maatte bet ba oære £)ag! 3 en gart bleo jeg paaftæbt, eg ub lob jeg i ©aarben — føn til blommetræet, ber ftygefigt og forfrøblet ftrafte fine ©rene ep ab Deuren oeb 23ebftefaber8 £ejtigføb. Qtttt Zxæ oar min §aoe. £)ag efter ©ag, fra goraareté SBegtynbelfe ftirrebe jeg op i bets $rone for at følge itbeiflingen af iBlabe og 23(omfter. Dg naar bet faa naaebe frem til at bære grugt, ba oogtebe min Prober eg jeg paa føer en33fomft eg mebbette fyinanben beffymret, naar en for tiblig


63 oar falben af. Cg enb mere ^aapa^fenbe Meo Di, naar frugterne begr/nbte at mobneS. 23i bette bem, meben£ be enbnu I)ang beroppe, og ffinftygt iagttog oi fyinanbenS gærb af grtygt for 3nbgreb i gen* fibige $Rettigfyeber. — 3a, bette £ræ øoebe Ijoert goraar ftcerf £Utrcefntng paa mig. 3eg ftynteø if f e, at bræerne i OberftenS fmuffe^aoe funbe Jammen* lignet meb bet; jeg tænfte paa bet fyele £)agen; og fibbenbe unber bet paa en ©fammet funbe jeg i £imeoi$ ftirre op i bets ttynbe 33(abef)aug og brømme be bejtigfte 2£oenttyr, mebenS alt omfring mig og i mig jubtebe, fnmmebe og fang . . , XI 3Q?ine gorcetbre oar fenner meo et oaffert Ægtepar, fom boebe i bereS 9lær§eb. 9ftanben oar ©fipper, og fyan og I)anS enefte &øn for tit ©o# paa bereS egen ©fube, mebenS $onen og en ©atter befttyrebe en $øbmanbgforretning. ©fipper SKanbal oar 23tyen$ oittige §ooeb og fyaobe ^rioUegium paa at gøre og tabe, fom fyan oitoe. fangen en ©fcemt og groofornet ©pøg tit* lob t/an ftg, fom i ^jebtiffet tob Offeret ubgtybe fyele fin retfærbige iparme ooer fyané ftynbige £o*


64 r»eb — for bog ftraf$ efter at blioe perlevenner meb fyam igen. £)an3 9?abo, fom tillige oar Ijané bebfte 33en, en $obmanb §eibeman, gif f?an3 faabe ©piloter ofteft nb ooer. 23emelbte £erre maatte af gobe ®rnnbe anffaffe jig ^artyf. Dg i ben „SBare" be= gfynbte 2£anbal ftrafs at fpefulere! £ige ooer for fennerne boebe ©tiftamtmanben; og §eibeman Ijaobe obferoeret, at ben fyøje §erre baglig paa et beftemt £lof leflet oifte fig oeb 33inbnet. Og ba §cm fatte megen SSre i at tybe Stiftamtmanben fin |)ty[beft, pa$febe tyan attib at gaa i rette £ib fra fin bag- lige gormibbagSoifit I^oS 33ennen Sanbal for at fnnne tyaoe ben @lcebe at ftilfe paa SBtyenS Ijøjefte Smbebémanb. Qtttt funbe Sfipperen jo tf fe roligt finbe fig i. Og i et belejligt Øjeblif fyaobe fyan en £>ag be* mægtiget fig fennens £at, og i ben faftgjort fine §aarnaale, I)ot8 (Snber oar ombojebe til fntaa £roge. 9fttt oar ©tnnben ber. Slmtmanben ftob oeb 33in- buet. Og febrilf! fætter ben lille 9)canb fin Qat paa, iler nb paa ®aben og fiffer meb 5tnftanb — men, o oe, ber ftaar fyan uben §aar! Og meb ^a* rtjlfen fibbenbe i gatten fttyrter Ijan ffamfutb og paa &ogepunftet af 51rrigffab tilbage til ben trolofe 33en, ber mobtager fyam fyalofoalt af Satter.


65 9)2en benne ©pøg bar bog tøbmanben fer grob. £an$ $rebe barebe i t)ete tre Dage. Dog fyefter tf fe længere, tfyt f)an lunbe nit engang ille unbbcere ©ftpperen. Dog batgte fyan derefter et anbet £tb$* punlt paa Dagen til fine 23eføg . . . Sti anben ©ang bar £>eibeman en (S^nbag faa tjetbig at flfybe en §are: Den flat fgn ©tipperen oære nteb tit at fpife, tænfte fyan, bet bit ærgre tjam! Dg glab ober fin gobe 3be iler tjan inb tit Naboen for at bebe t)am tit DJcibbag paa §aren, „font jeg fe(b fyar ffnbt, gar!" SDcen SKanbat fbarer faa atbortig font muligt: Det flat bu rigtig J)a r Zat for, £)eibeman, ^ Dar P ænt a f kig at bitte unbe mig ben gornøjetfe. SDcen fer bu, bi flat f'men feto tja' ^arefteg tit 9ttibbag! — SDcen før, jeg faar en3be! 23tib Ijer og fpi3 meb o3; faa Ian jeg jo gaa fyjem meb big og fpife bin i Siften ! — ^enrfyft beb Ubfigten tit at flutte J)abe ^arefteg to ©ange paa een Dag, inbbiftiger $øbmanben meb ©tcebe i, ai ber fenbeS 23ub inb tit tjanS $one, at f)an ille lommer J)jem tit SOcibbag, og at §aren førft flat ftegeø tit om Siftenen. 9)cen fybem Ian flitbre SWabammenS gorbabfetfe og Ubitje, ba SBanbaté ipige lommer og flat bebe fra §r. §eibeman om §aren, ba ben flat fpifeS Sebftemoberø SJiamiffript 5


66 inbe fyo3 2SanbalS! Æonen forftaar bet tffe. £og ubleoerer Imn bet tyæffebe £)fyr. Naturfigoig iffe t bebfte §umor; men Crbren maa jo tyftreS. Smtblertib lob man faa oeb SJcibbagSborbet §08 Stiverens ^areftegen oeberfareé fufb 9tetfærbigl)eb. Og ba SDlaatttbet oar enbt unbcr @pog og 9ftun= terr)eb r brob f obmanben op, tbet fjan enbnu i £)øren paafagbe 33ennen: $om nu enbettg tffe for fcttt i Siften for SDcutteré ©ftytb! Og ftraatenbe oeb San* fen cm, at fjané §are enbnu er i 23efyo(b, træber fyan tnb t fin Stue. SDcen ®fæben foinber, og ftum af gorbttreffe fyorer fjan paa fin $cne£ 23ebrej- belfer om f)ané §enftynéfoéfyeb at tage bet foæffebe £)tyr fra f)enbe. £>et font jo til en gorffaring — men sparen oar fpift. £)er oar jo nu iffe anbet at ftilfe op enb at gore gobe QJctner tt( flet


07 £)a


68 ber l)o$ 2£anbals! Dg Sftanben turbe iffe anbet enb parere Drbre — for £u3freben8 ©ftytb . . > £)enne prægtige ©fipper, ber bar afl)olbt af be flefte og fun fragtet af enfelte, forlifte nogle 5lar fenere meb SDcanb og SØhiS. Slibrig førtes ber noget om øben. XII (Smugleriet florerebe ftærft i min SBarnbom. ^oBmænbene ooergil fyinanben i at „pubfe" trtybS* og £otbbetjentene. Dg flap man berfra uben meb faa meget fom en 9ftiStanfe føitenbe paa fig, ba følte man fig orbentlig ftolt og titfrebS meb SBebriften. loftet ooer $3ebftefaberS affibeS tiggenbe Sejlig* J?eb afgab en fifler ^)3labS for ©muglergobfet. 3eg guffer faalebeS en Siften, jeg lom meb min DJcober fyjem fra iBpen, at f ibet Imn bitbe luffe £)øren til gorftuen op, Bleo ber fiffet og mumlet berinbe, og nogen fyolbt igen. 2)cen ba 2ftober fagbe fit 3^abn, bleo ber aabnet faa meget, at oi funbe fnibe oS inb. Dg ber fif jeg noget at fe! futter til bulter bar alle be fmugtebe 33arer faftet imellem fyinanben for at fomme fra £)aanben i en gart.


69 Tg rwibt i bette 93tri>at fcerbebc« faa ftille fem 9ftn$, morfe 9ftænb, ber ftcebte gaffer og taSfer ep paa Softet, l)oer be bleo ftuoet fammen i en £rog og berpaa gobt tilbæffet. Sfteb ftore, forbaofebe £>jne faa jeg paa alt bette uben at Ijafce SCnetfc om, at l)er foregif noget looftribigt. Sfteb 23arnet3 fæboantige iftfyggerrtgljeb fremfom jeg meb (SpørgSmaal, faa at Sttober til ftbft, af grtygt for at jeg ffnlbe flabre af ©fole, fagbe, at fyoiS jeg omtalte, at jeg fyaobe fet be fæle 9ftcenb, oilbe en af bem lomme eg Ijente mig i en 2æf! 25 et Ijjalp. 3eg fceoarebe ^emmeligljeben. Sften benne liftene 23egioenljeb ftob i flere 2lar for min gantafi fem neget mt;ftiff -nforflarligt, neget, jeg maatte tie meb, Jjoor meget bet enb beffæftigece mine Sanler . . . Og faa be nityHelige iBetjente, ber ffnlbe inb* Irceoe Recife for be 23arer, ber pagferebe „©om- mene^! £)i£fe arme £ooenS £aanbl)ceoere bleo ber fpitlet mangt et $ub$, og bet nagtet be em £)agen meb SlrguSejne oogtebe paa Ijoer $ogn og tyoer gobgeenger, forinben man fif £00 at lomme inb i 23tyen. 9tteben3 be om batten bleo banfebe op for baabe bommer eg finter at aabne bommen, fem bleo ftaaet neb eg aflaafet Steffen ti. Stten


70 uagtet atte bisfe gortøotbøregter bteo be bog tit og mange ®ange narrebe og taget oeb kæfert . . . Wlin gaber, f!ont 9(mtmanbeng gutbmægtig, oar en af bem, fyoem bet morebe foftetigt at pubfe ZoU berne. 36fanbt mange af ben S(ag$ £)iftorier, oar bet bog tfær ben, at fyan lige for kæfert af 53e* tjenten oar ført igennem bommen meb et ftort ©tyr, ber fif fyanS £>i erte til at banfe af -©toltljeb. ©tyret fyaobe gaber faaet forcerenbe af en


.71 $u$, fer en af mine @øftre, at ber fibber en £ame mellem gaber og ^fooriberen. §mn mefber bet i en gart tit SDcober for at forberebe J)enbe paa, at ber fommer fremmebe. iDcober fafter et ^urtigt pro* senbe iBtif rnnbt i ^tuen for at foroisfe fig om, at alt er i Drben. £a gaar £)oren op, og inb træber gaber og ©foortberen meb ben ttlflørebe £)ame nnber Slrmen. „§)er bringer jeg big en fær ©æft!" figer gaber. SQZober [tirrer paa £>amen og fan i!!e blioe ftog paa, Ijoem bet er. £)a løgner gaber fit Xag i £)amenS 2trm, og ben fremmebe fynfer t;aloti$næ. „©nb fyun faar onbt!" raaber SJcober. „3a, fyent noget $anb!" fig er gaber. Dg 9)cober ffyrter nb i Søffenet. 3miblertib befriet „£>amen" for Slæberne og fynfer om paa ©uloet. Cg ba 9ftober fommer meb et @la3 33anb paa en Saffe, ftaar herrerne ber og ter fyenbe bpgtigt nb . . . 3ffe faa Ijetbigt flap en 23onbemanb fra fit gorføg paa at narre £otberen. £)an mente nof faa fnebigt at r)at?e fljntt to prægtige £arer t bet knippe £alm, Ijoorpaa Ijan fefo tronebe fom $nff. betjenten fnufer og figger og lofter paa alt, l)oab ber ligger i Rognen, men finber intet. £elt gtab ooer, at ber bog ogfaa gioeS ærlige 9Jcenneffer, oit fjan enbe Unberføgelfen meb et: $ør tit! ba kuffen i fin ©læbe gør en alt for oolbfom iBeoægelfe;


72 goberfnippet gliber, og frem titter et ^ar 23en af ben ene §are. 23onben, font fer bet, piffer paa £>eftene; men nl)elbigoiS l)ar betjenten ogfaa ep* baget £>aren. £an fyager fig faft til Rognen, og løbenbe oeb


73 ben utyffetige betjent ftfyrter bagom*, fyaartt neb mob (Stenbroen og blioer tiggenbe font lioloS nteb ©fanferne i |>ænberne. ©taffeten fif en £>}erneri?ftelfe og bleo i (ang Xib ubtygtig tt( at oaretage fin ©ernutg. Sften iBonben fif en aloorltg 'JSengebobe og en ftreng 3rettefcette(fe for fin for otbt breone Spøg. XIII £)a jeg bat tolMretten 5Iar gammet, font bet £ofmanffe 33ertberfe(ffa6 til 23tyen. 2(a, l)oor 6an* febe iffe mit fjerte af £enrfyffe(fe og Spcenbing ben forfte ©ang, jeg meb min ^plejemober ffnlbe i (SirfuS! Stum og aanbetøs fulgte jeg mec Øjnene enfyoer 23eocegelfe af be ntybefige 9tytterjler. Cg jeg guffer, at jeg ffreg af Slngeft, ba glora og 3ofefine — £ofmatt$ £>øtre — forang igennem MuSfenbe Xonbebaanb. 3a, bet bar iBeribere, fom forftob bereS £tng! §oor jeg miéunbte btSfe to Smaapiger, og fyoor jeg ønffebe, at ogfaa jeg funbe faa £00 at (ære at ribe! £)e fya^t en Ude 23ogn, gtora og Sofefine, forfpænbt meb £unbe; og i benne forte be runbt i 33tyen. Sjette gjorbe bent naturligvis enbnu mere


74 intereéfcmte cg tiltræf fenbe; og jeg og mine $amme* rater føgte paa entø»er SDftaabe at nærme oø bem for at gøre bereø 33efenbtffab. Og ba bet omfiber fr/ffebeS o$, fif oi engang imellem 800 til at føre meb bem. Cg bet fan jo nof oære, at bet gif i en gart! £>en Ude fltnfe gtora forftob at fttyre fine rappe §unbe; fom en ^tt for bet lette $øre* tøj fjen ooer (Stenbroen til nfigelig grtyb for oS 23ørn . , . 3ffe længe efter at 23eriberne oar rejft, bleo oor Opmætffomfyeb atter aflebet fra ben tørre ©fole* gerning. §ele iBtyen talte iffe om anbet enb om ben ftorartebe kanetur, „SBorgerHubben" oilbe ar* rangere, og r/Oori alt fint og ftort fra 23ty og £anb ffulbe beltage. • £uren ffnlbe gaa ooer 3fen til en gorpagter* gaarb paa ben anben ©ibe af ©unbet, l)oor ©el* ff abet efter enbt Sftibbag ffnlbe banfe til ben Ityfe s Dcorgen . . . Og ben ftore £)ag opranbt meb flingrenbe groft* oejr og ftraalenbe ©ol. tyaa et beftemt ^loffeflet møbte alle banerne, toogftyrretr/oe i ballet, paa £oroet for berfra i flnttet Sftæffe at føre neb til ©tranben. ©et oar en geftbag for oø 23ørn; ©folen gao fri, oi maatte naturligets meb til at fe og be* nubre al ben ©tabs og §erfigf)eb!


75 £)g ber ftob oi ba og frø£, tit bet birrebe i oS. •Iften oi fjotbt tappert nb, faa og oebømte alle be fmuffe Saner, ber førte frem forfpænbte meb oælige *pefte, ber oar ptyntebc meb „@d)toejfere", „Sopper" og be bejtigfte fyæftebe banenet. £et oar, font fatbt tibt af @tanfen paa mig, tbet jeg for $ammera* terne fnttbe paapege et af be fmuffefte køretøjer fom titfyørenbe min gætter. §an og tjanS ©ofter oar ogfaa glabe deltagere i geften. Crnbetig fatte bet ftore £og fig i tangfom iBe- oægetfe. £>et oar et fmnft og imponerenbe ^tyn. Cg mebenS $3jætber og Sloffer ringebe, fang og ftang, fenbte Sitffnerne be oortbragenbe et bunbrenbe £mrra fom 2lfffebSf)itfen. 9ceb af bet ffraanenbe Stræbe rutfct)ebe banerne ptlfnart nb paa @tranb* ifen, f)oor 33eninberne og jeg i goroejen oar møbt for enbnu engang at frtybe o3 oeb @tynet. SDceb et @uf faa Oi efter be oajenbe Sopper. Og meb et ftttte Ønffe om, at oi fnart maatte bltoe „ftore nol" tit at bettage i en faaban mageløs geft, gif oi tang* fomt Ijjem . . . Ogfaa (Sfoobatterne om (Sommeren oanbt ftot Sitftutning fra 23t) og £anb, £)et oar jo enbnn i be gobe, gamte £)age, fyoor ber iffe oteo f?otbt faa ftrengt paa erremænb funbe prægtigt


76 mere fig fammen, og bet oar ben gobe gorftaaelfe, ber gao geftligljeberne (tt fyfyggetige ^ræg . . . SDcafferaber oar ber ogfaa i 23fyen nnbertiben. 3eg guffer, at gaber cg Sftober belteg i en faaban, nbflcebte fem et ^ar gamle SBonberfotf, og at gaber gjorbe miniBrober og mig meget bange oeb at løbe efter oø,. ba l)an tyaobe faaet ben gtyfelige Sftaffe paa. — bagefter bleo famme SDZaffe et Segetoj for og 23orn; og oor ^ige „bcnebe" oligtfffylbigft l)oer @ang oi meb ben for Slnfigtet oifte o3 i $offenet. Sftogle Star fenere tom Sitren tit mig tit at blioe inciteret tit et SBornefarneoal. 2la, l?oor oar jeg Ijenrtyft! 3eg fnnbe næpoe fooe eder fpife af gor= oentning! — £>er oar en gritten og en ©førgen imedem o£ ^tgebern, fom ffntbe beltage i iBallet! 3ften ogfaa en §emmeltgl)eb$ftttrljeb, fom bleo ftrengt eoerf)elbt. 3ngen anebe, fyoab fyoer ifær flnlbe foreftide. £)et oar jo ttt fpænbenbe! — (Snbelig epranbt ben oentebe Siften. 3eg oar fmfyffet fom en fifs lide SHomfterpige. Dg meb et af ®læbe og 23eneoelfe banfenbe fjerte traabte jeg inb i ben optfyfte og fefttig otyntebe &ai. @n broget gerfamting af ade mnlige Sfiffetfer beoæ* gebe fig berinbe. Dg jeg ffntbe nu lige til at ]aU tyte mine 23tomfter, ba en raff eomanbégnt ftor* mebe fyen til mig, tog mig om £ioet og foingebe


77 mig runbt, faa at alle #3tomfterne tog Slugten ub af $nrbcn. 3cg fanbt bette libt for nærgaaenbe cg upaSfenbe cg fagbe l)am bet. 2)?en fycor forbacfet cg ærgerlig blec jeg tffe, ba Ijan næonebe mit 9camt cg paa rigtig £>rengeoi$ foarebe: £)u flat tffe ffa&e big! 2M ceb allefammen, l)oem bu er, fer bu f)ar glemt at ffære biue trøfler af! £an fyacbe SRet. £)em l)abbe jeg flet tffe tænft paa; og Sftcber fyabbe iffe nænnet at gøre mig op* mærffem paa, at bisfe abfotut ftrafø maatte røoe mig. 21a, fyoor ønffebe jeg bog benne Siften mere enb ncgen


78 ringe meb en &leffe etter rasle meb ©filiingerne i bereS ©parebøsfer. £>isfe SSifttet af forflefltge agen aflaafebe bere3 ©øre for at bfioe fritaget for Ooer* fænget. DJcen faa funbe bet gobt fyænbe, at gloffen ftillebe fig op nben for 23inbuerne og gac bereS gø- leifer 8uft i citbe Qtyl og ©frig. £rob3 benne libet beffebne Opførfel fif bigfe knægte ofte inb* famlet I)enoeb Ijmnbrebe 9x6b., fem be faa om aftenen folbebe op paa ben tfyftetigfte Sftaabe oec £)anS og ©oir. — SD^cre gornojelfe fyaobe man af at fe paa be fmnft arrangerebe Optog, fem ©jjfolf og £>aanb* »ærfere mcbte frem meb, tl)i ooer bisfe Optog oar ber ftebfe nbbrebt ftor @irtigl)eb og Orben. ©o* fotfene — fem alle oar enS flæbte i mørfe £3en* flæber og J)oibe ©fjerter meb fjøjrobe ©fcerf om £ioet — bar paa bereé ©fntbre en iBaab, pantet meb SQcaSfer af gfag, bimpler og 23aanb; og fom 9?egel ftob ber en ©øgut i SBaaben, ftettenbe fig til taften og Ijolbeube gamle dannebrog i gaonen. (§n lang SRcetfe af unge og gamle ©øfolf jluttebe bette fmnffe og imponerenbe £cg, fom langfomt


79 brcg igennem 23r;en efterfulgt af 2ftcengcen$ SuBel- og £urraraal\ Ogfaa fer Søfolfene enbte 2)agen meb et 33al, befoftet t>eb be rigelige ©afcer, fem faa oilligt tilfiob bem. £)aanbocerferneS £og oar i famme Smag; hin at man marcberebe op meb 23cerftoj cg emblemer . . . 33affu£, 23ajabferne og alle bereS £ilr)æugere manglebe naturligste iffe i £)agcn£ £pftigt)eb — og bereS @ogl ftynteS ot 25ørn ubetinget bebft om! £>et oafte en 3ubel uben Sige, naar 33affu$ fra fin £onbe lob en SBanbftraale fufe nb ooer 9)?cengben, ber i Street og goroirring fl>ebe til alle Stoer! 23ajabferne, ber oar mafferebe og ubflæbte faa broget fom oel muligt, gjorbe alle be oilbefte Spring og Søjer; løb efter baabe oofSne og 23ørn for at ftyøfe og omfaone bem til ftor Sfræf, naonlig for børnene, fom altib t)olbt fig btefe (Spilopmagere. i cerbøbtg Slfftanb fra 23affu$toget sar t tegelen bet ftorfte. gørft fom Rognen meb 33affué paa £ønben. £)erpaa tolo £)efte, ^ar om *}3ar, rebne af tolo til „Warner" foroanblebe Ungerfoenbe. £)tefe oaf'te ooerorbentlig s D2unterr)eb oeb bereS faabe, alt anbet enb foinbe-- lige Manerer. 9?aar en af „Damerne" bleo briller, fprang l)un i en gart af $eften, og meb r)øjtop- løftebe Sførter ftormebe t)un frem unber DttængbenS


80 htert cg batter for meb fin $tf! at ftraffe ben fffyfbige. 9taar bet faa oar beforget, faftebe ^nn fig i £)oergibenl)eb paa ffrceos ooer £eften3 9?tyg og gafoperebe fom ben bebfte 9?t;tter i fnfenbe gart neb ab ©aben . . . £>t£fe af 33 fy og £anb meb ttge flor ©pcenbing og Sængfel imøbefete £ojer er nu mere og mere gaaet af 23rug. £)g golf fjar bet ogfaa faaet anbet at tænfe paa. XIV @aa fom ben £ib i min 23arnbom, Ijoor jeg, gtemmenbe alt anbet, faftebe mig ooer SD^orflabS- takning. §oert lebigt ^jeBtif jeg fyaobe, bentyttebe jeg til at „figge" i 3ngemann$ Romaner, SHobinfon GÉxufoe og mange anbre intereéfante 23oger. 3a felo ben ^aloe %lat ofrebe jeg gerne til benne S^belfe. £>ette lob fig faa meget lettere praftifere, fom jeg fyaobe faaet et lille dammer til egen 2)iøpofition. dJlzn nu fneb bet meb Sfyfet! (^aa ben £ib fenbteS Ijoerfen Otte* eller — enbnu minbre — ^3etroteum3= lamper). 3)er ffulbe jo fpareS paa bette %t>8, at iffe Sftober ffulbe opbage min £ræff§eb. — £)et gif, og fmn opbagebe intet. @jort brtftigere oeb bet


81 fyelbige gorfog brugte jeg bog efter SftoberS 53e= regning for meget ty$ til at gaa i ©eng oeb: gor jeg ffal ba tffe tro, at bn fooer fra bet? (Sr bet Silfælbet, fan bu faa £00 at gaa i ©eng iSftørfe! — Nu oar gobe SRaab btyre! §oorban Bære fig ab, for at 2ftober tf fe ffulbe opbage, at jeg narrebe l)enbe? 3eg fpefulerebe og fpefulerebe og ubfanbt Piblet. |)aobe jeg iffe alle be bejlige „ifluminerebe" ttyffe S3illeber, gøbfelSbagS* og 3ulegaoer, font ftaf imellem flabene paa mine 23oger? £)em oilbe jeg paa ©folen Jjolbe Sluftion ooer! (sn brillant 3be — fyete 23efyolbningen gif! betalingen oar bels „fin" 9ftellemmab, bele ©tifferier; men ogfaa, J)oab jeg fyaobe tilfigtet: enfelte ©fillinger. £)isfe bentyttebe jeg faa til Snbfob af £ællepraafe, fyooroeb jeg i abffillige fætter fttyrebe min Sæfetyft. 2ften fyoab 2)?ober Ijaobe befragtet inbtraf: jeg fob en Sftat fra bet brænbenbe £ty£. §alo fortumlet af en focelenbe £5$ oaagnebe jeg op: Styfet oar nebbrærtbt og Ijaobe tcenbt 31b i ben $lub, jeg l)aobe foøbt om ^raafen, for at ben funbe paSfe i ©tagen, £)enne £s og ©tanf betog mig næften fejret. 3eg tumlebe ub af ©engen og fif i en gart $inbuet op; og ben friffe £uft, ber ftrommebe inb, frelfte mig fra at befoime. £)0or oar jeg angeft for, at Sftober ffulbe blioe oæffet oeb at Ijore mig puøle berinbe! 93ar SBebftemoberé 2Jtanu)'frij>t 6


82 ljun fommen til elteffiffelfer længe efter, at baabe gar og 2ttor fcbeligen fob! XV Oftit 23ærelfe bar et ^Portfammer. Og lige oeb ©øren bar ber nbe i forten opbunbet en ©tynge, fom bar til ftor gornojelfe baabe for unge og gamle. Sffe fjælbent fmuttebe jeg om borgenen Ijalb paaflæbt nb for at faa mig en ©tyngetur — bel at mcerfe, bet bar altib efter at ©ifciplene oar gaaet til Sfole.


83 morgen, fun iført 9tatfjote og Wattappt, fyaobe fat mig magelig til D^ette i ©tyngen meb §ooebet ftøttet mob bet ene SKeb og meb en 2trm flanget om bet anbet. 3eg fab og onggebe mig btibetigen frem og titbage, forbtybet i Sætningen af min fcere 3nge- mann, mebenø jeg bog af og til meb ftor appetit beb af en mægtig „SHnnbtenom", ber oar placeret i mit


84 faa meget ubrettebe al benne enne £ime gif jeg uoittig til, og ben foftebe mig mange £aarer. tom jeg glab og frimobig op paa tontoret for at (cefe, oar fyan a(t for etffocerbig. tom jeg ængftetig og forgræbt — fyoab no! fytyp* pigft oar £itfce(bet — ba oar f)an faa ubehagelig og gnaoen, at jeg fif ©fcenb, om jeg enb funbe mit ^enfum no! faa gobt. Min ^(ejemober opbagebe fnart min Uro og 9?eroøfttet, enbflønt jeg fogte at ffju(e min lltyft til @nge(ff(cegningen for tjenbe. Dg en ©ag fagbe l)un tit mig: ©u flat iff e mere (cefe meb min 9)tanb; bet er jo fun fpitbt ll(ej(igl)eb. £)u fan jo iffe faa noget inb i bit bumme, (ide £>ooeb! 3eg oar iffe faa bum enbba! 3eg forftob 2tte*


85 tungen, ber (aet bag Orbene. £)g jeg »ar l)enbe meget tafnemmeltg, forbi ljun fritog mig for benne UnberoiSning. $)e ©fænb, jeg toentebe, at Cberften ffnlbe tilbete mig i rigeligt 9ftaal, nbebleo. §an berørte afbrig, ej engang meb en §entpbning, be engetffe £imer . . . Og jeg bteo fnart glab og (et ti( 9ttobe igen og g(emte be pinefulbe ©timber. @aa meget beS lettere fom nn en ftor og bpb gølelfe tog a((e mine £anfer fangen: 3eg bleo for* e(ffet op ooer begge Øren. &aa forlibt, fom !nn et fjortenaarS pigebarn fan btioe bet. £)g benne gøletfe fom (ige faa plubfelig fom mægtig! XVI 3eg fom fra ©folen og foingebe i ooergioen £pftigf)eb min ©foletaffe. ©en fløj fra mig; og £>enrif, en af £atinffo(enø £)ifciple, fom netop gif forbi, tog ben op og rafte mig ben meb et fir* ligt »uf. £oem fan forflare ben gølelfe af 23arme, ber faa plubfelig fan gennemftrømme et lille ^igefyjerte? Wlit bleo i famme £5jeblif ffcenfet l;am fom Xat for IjanS Dpmærffomljeb ; og benne oar maaffe


86 ogfaa fra IjanS er oar jo faa mange brænbenbe


87 ntybelig $ærefte, bu Ijar faaet big ! l?an er baabe røbt)aaret og f!æobenet! 3 min @org og 33rebe ooer bisfe l)aanenbe Orb funbe jeg Ijaoe prtyglet alle be lebe £ofe. 9tten ba jeg oibfte, at min 23en bar fføn fom '»PrinS Otto af ©anmar! felo, oenbte jeg bem foragteligt SRtyggen. (Saa gi! jeg alene ub for at mobe ©enrif — for at faa SBtøljeb. Xfy ber fab en lille Bitte £oiol i mit fjerte og pinte og plagebe mig. 3eg l)aobe jo albrig fet paa l)am meb !ritif!e øjne. — 3eg ønftebe ©enftynet og frtygtebe bet.


88 XVII 9?it bar oi naaet frem til bet (Sfteraar, ba jeg, tillige meb to af mine Sfofefammerater, ffulbe for* berebeø til konfirmationen! £cenge fomb fyaobe bet oceret et (Samtaleemne imellem 06; og f)oer l^abbe ftn Dpfattetfe af bet foreftaaenbe. 3eg tænfte mig, at ber maatte fcregaa en ^el Cmocettning i mit Snbre. 3eg følte bet, fom om kræften paa nært §)o(b, feenbe faft og beftemt paa ben enfette, l)an ooerf)ørte, maatte fnnne tæfe alle en£ £anfer og fe, ^oab ber rørte fig i enS SjæL 9fteb min ftore £ioligfyeb forbanbt ber fig et foærmeriff ©emtyt. 3eg lob mig (et paaotrfe, fyoor gøletfen fom meb i (Spillet. Derfor oar jeg ben førfte 'Dag, paa fyoilfen bi ffnlbe ooer^oreé, txi 9ftobe, fom om jeg traabte tnb i en IHrfe. Der manglebe !un Orgelets £oner, for at jeg ffnlbe brifte i ©raab. Dog benne neroøfe Spcenbing tahU fig (ibt efter libt. Cgfaa bet pinlige i, at kammeraterne ffnlbe fe, fyoor „fjollet" jeg oar, gjcrbe, at ber efterfyaanben fom mere 9?o ooer mig, faa at jeg meb Dpmcerf* fom^eb fnnbe følge ben l)ele UnberoiSning. — Den £ib, jeg „gi! til kræften", rnmmer be ffønnefte og fcerefte Oftinber fra min 33arnbom. Den herlige SJcanb forftob at tak til og og nboifte 9?e-


89 ttgionen efter fyoert 33arnS gatteebne, forftob at gøre fig etffet af „alle fine 33ørn", fom l)an falbte o$, »eb fin -Httilbfjeb og £)berbærenljeb. Sntet Unber berfor, at be ©age, »i tilbragte §0$ Ijam, bar geft* bage for o£ alle . . . Dg $onfirmationébagen ooranbt, ben ©ag, fyborom alle mine Manier længe l)abbe brejet fig. gorffellige gcletfer ftrebeS i mit 3nbre om §erre* bømmet. ©læben ooer alt bet ntye og fmuffe £oj, jeg ffulbe iføreS; ©læben ooer min ©almebog og ooer 23uf etten, fom gru ©tiftamtmanbinben fyaobe fenbt mig. — Og faa bet aloorøfulbe beb §anblingen, bet ftore £øfte, jeg flnlbe aflægge „for @ubS 2la= ffyn", fom kræften Ijabbe fagt ... 2llt gjorbe mig neroøs, betog mig næften fejret. (gnbjløttt bet oar min £ibret, lob jeg bog ben $op QHjoføtabe ftaa urørt, fom 2flober bilbe fyabe, jeg ffulbe ntybe, før bi gi! til tirfe. 3eg guffer, at jeg gab bor gamle ^5ige ben meb be £)rb: ©rif bu ben, ©tine! 3eg er faa bange, at jeg rtyfter! — £>g @tine flaopebe mig paa $inben, fælbebe et $ar £aarer og bra! „©uggerla'en". ©en Ijele ^anbling i ^irfen ftaar for mig fom i en £aage. $un erinbrer jeg, at jeg mibt unber (Ealmefangen fyørte to ^onfirmanbinber, ber fab i


90 fcmtme ©to( fom jeg, fyotffenbe Betro fytnanben, tyoab bereø kjoler l)aobe foftet . . . DberftettS oar tf fe meb i $irfen; bertmob oar oi alle tnoiterebe berneb til -røbbag. Sttett trobS 23ært og 23certinbeS (Slffocerbtgfyeb laa ber ben l)e(e ©ag ooer os alle et £rtyf af (Sørgmobigljeb. 23t tcenlte paa gaber beramme, fom paa ®rmtb af fin


I /£en lange $jote, bet tybre £egn paa, at jeg nu „oar traabt inb i be oofSneS Diceffe", fom min ^Plejemober ubtrtyfte fig, generebe mig i gørftningen ooerorbentlig. Og faa bet, at Mitte tiltalt meb ,,©e" af 2ftenneffer, ber ©agen i goroejen fyaobe betragtet mig fom 33arn og fagt „bu" tit mig — bet funbe jeg fyetter iffe ret forlige mig meb. ©et Ijele ftynteS mig faa unberligt. Doergangen oar for brat. £oab ffutbe ben „gornem^eb" til? ©et oar faa „fjollet", ftynteS jeg, at be^anbte mig fom ©åme, blot forbi jeg fyaobe faaet lang tjote paa! ©og oar bet fornemmetigft fnn blanbt be 9ften* nefler, ber fom i mine ^piejeforætbreg £)u$, at £onen oar faa ftib og afmaalt. 2lf afle i mit §)jem bteo jeg be^anblet og betragtet fom bet ftore iBarn, jeg i 35irfe(ig^eben bar ©a jeg f^rfte ®ang fom ooffen ffulbe, fammen meb mine (Søftre, tit bet aarlige (Sfotebal, fyoor banfebe ba tffe mit fjerte af ©læbe og gorbentning!


94 batten forub Inffebe jeg tffe et Øje. Optaget fom min f)ele £anfe »ar af ben ftore 23egi»enl)eb, brømte jeg ltyg»aagen om al ben (BIcebe og grtyb, ber »entebe mig. — 2)cen faa fneg SIngeften og £»i»len fig plnbfelig frem: Om nn ingen »il banfe meb big! Og benne £anfe gjorbe mig neroøS og gøb Sftalnrt i min ©læbes iBæger 33alaftenen fom. £)er ftob jeg rtyftenbe af geber i min Ijtotbe Kjole. §at»»ejs ønffebe jeg at !nnne bli»e hjemme, £)et ftbfte, et ^ar mørferøbe Sftofer, f!ntbe fom min enefte ^rtybetfe ftiffeS faft i mine trøfler. D^u »ar jeg færbig! — £un fer føb nb! ble» ber fagt, og noget fom: (Sit ren Umnligljeb, at f)un fommer tit at »arme 23ænfe! naaebe mit Øre. SJcen jeg »ar allige»el bela»et paa bet »ærfte 2)cin $a»aler, en af »ore £)ifcip(e, »ilbe btybe mig tonen »eb 3nbgangen til 23alfalen. 2ften berom fnnbe ber iffe bære £ale; bet »ilbe »ære altfor „floot"! og ene gjorbe jeg min féntré i ben ftraalenbe opløfte @al. 2ften ba løb ogfaa alt rmtbt for mig. ©et ftore larmenbe £5rfefter$ brnfenbe 9ttufif, be mange 2)cenneffer8 fnmmenbe og foirrenbe £ale, ben frtybrebe, parftymerebe £>nft, l)»oraf duften bar opftylbt, bragte mig et ØjebUf en ©efoimetfe ncer. — (Saa løb bet i mit Øre: Sftn er bet bor £nr! ®traf$ fnnbe jeg næppe ftaa paa benene;


95 men mob (Slutningen af ben førfte £)an$ oar at $£ngftelfe og SBeflemtljeb fom bortbtæft. Wn ban* febe jeg ben fyele 9kt meb en £)enrtyffetfe og ®lcebe, fom fun et lille pigebarn paa femten 2lar faa barn* ligt og naiot fan gioe fig Ijen til 3eg maa fjer berette, IjoortebeS jeg et Jjalot 2lar efter min konfirmation fnitbeUgen fi! afocerget et grieri. §0$ en ^Præfteenfe, fyois ©atter ^aobe oæret min


96 mig ooer. 3eg ftynteø, ber oar noget f?ojft latter- ligt i at en „ftor" 9Jtanb meb @fceg gjorbe £nr tit mig. &aa en Siften oilbe Ijan følge mig I)jem. 3eg afflog bet fom faa ofte for. Sften nej; I)an prote* fterebe: £)et oar alt for mørft til, at jeg fnnbe gaa alene ben lange 33ej ! etiltienbe fanbt jeg mig i ©fcebnen. 9ften bet ftob mig ftart, at jeg paa en eller anben Sftaabe maattt for^inbre benne tete å tete. 3eg f)aobe unber ©tyfen en SInelfe om, at ber $aa benne ©pabferetnr oitbe jfe noget, fom maatte forfjinbreS. ©anjle beftemt om fjertet gaar jeg oeb tjanS (Sibe et ©tfyffe 33ej: Sit mobtage fyang tilbnbte Slrm fnnbe ber iffe oære £ate om! — £a begtynber bet til alt £>elb at regne, ©alant tilbtyber l)an at gaa tilbage efter en ^araptty, Ijoab jeg ftrafS paa bet inbftænbigfte raaber I)am tit, ba jeg beroeb ojner en Uboej til „gretfe". (Efter at t)aoe fntgt mig inb i ben ncermefte s £ort iler fyan ^jemab. 3 famme Dcu forfoinber ogfaa jeg, løbenbe alt fjoab jeg fan i mobfat Retning. £)og, tibt efter t)ører jeg IjanS


97 ffabsfutb not tit at gotte mig ooer ^anS „tange tøcefe". 3 mit @ljut aftentebe jeg nu rotig f>an6 Sitbagefomft, førenb jeg meb tettet fjerte tabe fortfættc SBejcn tit mit £jem. Unbertigt nol, »i faaS atbrig mere. tort £ib efter rejfte f>an nemtig titUbtanbet, t?oor t?an fctubfe* tig bøbe. II Sinteren efter min konfirmation paabrog jeg mig en ftcer! gorføtetfe, ber paafuigteS af »eb* tarenbe ©tøetttfeb i $ete !Rer*erøiemet. 33or £u$tæge titraabebe berfor paa bet beftemtefte min ^tejemober at fenbe mig nb paa Sanbet, for, fom ^an fagbe, at babe mig i @t*b og @øi, foife 2gg cg brille n^matfet 3Kætt. Dg faa fnart goraaret fom, rejfte jeg ba tit min Dnlel og £ante „paa ©obfet". 2tt fomme ber nb oar attib mine ØnfferS Oflaat, forfor jeg bar ^enri?ft oeb Sanlen om, at £>p* ^otbet ffutbe [trælle fig ooer flere Sttaaneber. ®W* barn, fom jeg oar, forftob jeg at ourbere ben nbunbne grtøeb paa Sanbet. £abe, 9ttarf og @lo», (Sotflin, 8$« og 8»tf - att bette oetfignebe f!utbe ©ebficmoberS SDiamiffrtyt 7


98 tilføre mig fer en lang Xib! Sammen meb gæt* tere cg Sufiner ffutbc jeg ugenert føngice mig til bette Slaraffenlic 3 ben ferfte £ib af gerien ffulbe jeg cpfølbe mig faa meget fem muligt i Suften, føebe Doftcren fagt. Cg trcbe bet, at jeg altib følte mig meget træt, maatte jeg gaa lange Sure føer Dag. 3 9xegelen benfyttebe jeg germibbagen, mebené mine & ufin er car i Sfcte, til at foretage mine Spabfere* ture, ber altib gif igennem ben ftcre, bejlige Sfcc neb til Øfterføen. tyaa en faaban £ur møbte jeg en Dag ben ftcre 23arnebigter, |), (L 51nberfen ribenbe fammen meb (ScbfetS §erfferinbe P aa fmaa 2S8(er. Det »ar et føjft criginalt Sfø. 3eg lagbe 2)eærfe tit* at Digteren aabenbart følte fig meget genert af fine lange S3en. £>an burbe føce flaaet bem i en $nube unber $3ugen paa bet lille Dfø; føab føn imiblertib ilfe gjorbe. Derimcb føebe føn truffet knæene faa føjt op unber fig, at be næften be* rorte føné §age. Cg i benne fer en 9?tytter libet befcemme cg fer en Digter libet føbefulbe (Stilling jumpebe føn af Steb efter fin fmuffe cg elegante Sebfagerinbe. De fem fra Sfec cg Stranb. . . SBegge Steber funbe egfaa jeg bfcæle i XimeciS. 3 Sfocen funbe jeg ligge unber en mægtig 23øg .


99 og ttytte meb £enrt;ffelfe tit bonerne fra be tufinbe beoingebe Sangere, mebenS ben ftore Stttfyeb, fom omgab mig, uubertiben afbrøbeS af et fagte SuS i XræerneS droner Ogfaa paa ben ^øje Sfrænt oeb £fterføen b/ar jeg ofte ftbbet meb ben umaabelige §)aoflabe liggenbe foran mig. Som ofteft oar ben piffet op i ftore, jlumflæbte Holger, ber meb et ocelbigt $aft fnufteS mob Stenene, faa Sfummet i ftore gfager fløj til atfe Siber. 2ften nnbcrtiben iaa £)aoet ftitte og oar ba fom et ut/pre. blanft poleret Spej( at fe T)ettt grUuftStio bragte fnart Sunbb/eb og SHøbme tilbage paa mine ®tnber. $cen nu, jeg funce taale bet, ffutbe ogfaa „ben aloorlige £)el af geften" til at begpnbe. tyaa Sftoberé £pforbring fif jeg i*ob til at beltage i Sfo(eunberoi3ningen, b/oab jeg fanbt funbe bære §dt fornøjeligt. CnfefS t)otbt £mstærer, og jeg maa r)er gioe en ttben $3effrioelfe af benne: „$anbibaten", fom b/an altib fatbteS, oar oe( en trebioe 2lar gammel. 9ftibbetr/øj, mørf meb ftore, liolige £5jne, funbe f/an bel nof fa(be$ en fmuf SJcanb — bet b(eo fagt, at b/an bar en Søn af $riftian ben Cttenbe. fjoget fongeligt oar ber bog iffe ober t/am, men berimob noget meget e(ff* oærbigt og tittalenbe. £)og fatte t/an (ibt for meget


100 'Jkié paa be oaabe SBarer; og galgerne beraf f^orebe bi iffe faa fjælbent oppe paa Sfolen. Og ti ben^ttebe o3 beraf. 33t gjorbe, t)oab oi felt) oilbe, og t)oftebe ingen @aon af be $nnbffaber, SDcanben fab inbe meb. fangen en Xime gif t)en, iffe meb belærenbe (Samtale, men meb enne SBegioenfyeD oar oort Samtaleemne i lang £ib. Cg Cibt efter tibt gif bet op for os, t)oab ber laa Bag ^anbibatene SIbfcerb. ©en paafalbenbe £pmærffomr/eb, t)an begpnbte at oife mig, lebte og paa Sporet. £oor jeg gif og ftob, ffob t)an frem fom ffnbt ep af 3orben. §an gjsrbe fig latterlig oeb ben Blomftrenbe £ale, l)an fyeneenbte tit mig, og t)an irriterebe mig og gjorbe mig bange, derfor oar jeg glab oeb, at ben DJcaaneb, ber oar faftfat


101 tit min Unberoiøning, fnart bar forløben, faa flap jeg ba for at »ære faa meget fammen meb fyam. ^aa bette Xibtpuvitt inbtraf en SBegioenljeb, ber beoirfebe, at I)an biet) mig fyett mobbtybetig. £ante og Onfet og be ælbre $nfiner oar en liften til @e(f!ab. ipnStæreren oar afterebe gaaet bort om Grftermibbagen. 93 i iBorn oar fyenrtyfte oeb at oære ene hjemme og flog af ^jerten^ Styft ©æffen U$. 2Jhn ptnbfetig b(eo oi paa ben nbe* ^agetigfte 2ftaabe forfttyrret i oor £eg, oeb at $anbi- baten traabte inb ab £)øren. 3 en mer enb atminbetig omtaaget Xitftanb raoebe !)an frem ooer ©utoet og lob fig fatbe neb i en £ceneftot. £)ette ©tyn oirfebe i Sjebtiffet fjett tammenbe fcaa 06. 9Jcen ba fjan bleo mere og mere ntaatetig og fnaffefatig, tog jeg 3)cob til mig og fagbe: £©i8 £)e i!fe ftrafé gaar op paa £)ereé 35ære(fe, faa figer jeg bet til DnfeJ i borgen! — £)et fyjatp; ftøt* tenbe fig tit 23orbe og ©tote fortob fyan


102 tog fat paa nty, men fom beg tf fe et §anefjeb oibere i min ©nnft. (SaalebeS ftob bagerne, ba gerten fif Gmbe, og Cnfet Bragte mig tUfcage til mit £)jem. DJcen Ijoor forbaofet bteo jeg iffe, ba hoften ftrafS £)agen efter bragte et 23ret> fra $am". , f 5If btt$ oatetiff^for* ffrnebe 3nbf)ofb Ijar min ©rinbring enbnn beoaret nebenftaaenbe 23rnbftfyffe: £>oab j!al man ftge inben for en 2ftur 2lf mange StraabeS tætte ©ttter? ©fat bet oel »ære en Sfétraft af glitter, @om jertenettet! 2)og otl jeg fyaabz, at Xt ej forgætteb 3)en, 25 e l?ar bunbet font en otttig £ræt £>efler if f e benne „grier" faa jeg fenere. 33ar J)an i 23tyen, fom fyan ganffe oift inb til o$ „for at ljUfe paa gamiften''. Sften mig traf ^an afbrig. III 9)frn [taffels gater, ber aanbelig og legemlig oar bfeoen enbnn foagere i be s 13ar Sftaaneber, jeg fyaobe oæret fra hjemmet, fnnbe nn iffe mere for* (abe Sengen. £)er begtynbte en ftreng £ib for


103 93?cber og mine ætbre ©oftre, fom ffifteois, $lat og £)ag, afløfte fyoeranbre oeb ©tygelejet. 3eg guffer, at bet oar ligefrem meb ©frcef og Uoilje, at jeg betraabte gaberS ©ooefammer. Og Ijen til ©engen, forfra jeg Ijorte IjanS tnnge, fton- nenbe Slanbebrag, faftebe jeg fun ffty og frtygtfomme 53(iffc. 3eg fnnbe tf fe ooeroinbe mig felo til at fe ben ftyge, ber nben 23eoibftfyeb og nben at fenbe nogen laa fyen.i en f'rampagtig £)øs ©aa lom ben fibfte Siften, gaber teoebe. Sægen fyaobe fagt, at £)øben fnart oitbe inbtræbe. 2lUe oar oi famlet i ©tygeoærelfet — jeg faa langt fom mntigt fra ©engen. 23eb ben minbfte ©tøj, ben minbfte £tyb go$ bet i mig. 3eg oeb ilfe, 'Ijoab jeg frtygtebe, mnligen, at ber i bet famme iftn, gaber bøbe, ffnlbe oife fig noget ffræfinbjagenbe! — ©pcen^ bingen og Slngeften i ben lange, lange $lat ubtømte mine kræfter; og tyen ab Sftorgenftunben oar jeg oeb at fegne neb af ©tolen. s J)cober, fom tagbe s Dccerfe bertit, fyoiffebe til mig, at jeg ffutbe gaa i ©eng! Og jeg gi! og falbt ftrafS t ©øon. £)a jeg op ab £)agen oaagnebe, oar gaber bøb. Seg græb meb be anbre, fab oeb SBegraoelfen førgeflcebt i $irfen meb be anbre — sJJhn jeg oar et 23arn, og 23arnetaarer tørres ^nrtigt ©aa faft oar oaa ben Xib £roen paa „23ar$ler",


104 at min Xante nbe eaa ©obfet ^rte 23arfef, ben Dcat, gaber bøbe. £cren til f)enbe6 eg Cnfete ©ooeeceretfe Biet) flaaet op, og gaberS Dtaon bteo raabt faa fyejt og ttybetigt, at Xante oaagnebe beroeb. £mn rejfte fig ^nrtig ooer Snce. Cg atter r)^rte baabe ^nn cg Cnfet goberø Dcaon Mioe ubtatt: £)a ear et begge — fortalte f)nn fenere til SDccber — coerbeotfte om, at bin Sftanb ear bor. gatter faa caa Uret; og meget rigtig, ba glcranber ep ab germibbagen fem cg meldte £obefa(bet, ear bet inbtrnffet affnrat eaa famme SUcffeflet, fem et fyaobe ^ert 23arfetet Zdte eaaltbetige eg trcecerbtge Ægtepar ear fntrt eeereeeift em, at ber ben 9cat i bere£ @cee- fammer ear ff et bem en 2(abenbaring. IV Snart gi! alt fer eé nnge t fin eante ©ænge igen. emaanbftngter mer ^emncerne ti( „$eften* ffcoen" t)prte tit be fterfte gernejelfer, fem bobeS. Sletten faa 1 /i Sftitø 23ej fra 53r;en eg ear brcj ncf at naa nb tit paa en fetearm Scmmerbag. $ten Xrceerneé fettge (Effygger oinfebe, cg bet coer* oanctS3efcærUg(?eberne. ^>e(e iBi;en^ Ungbom l)otct


105 tit berube. Cg oar bi faa en ©et famlebe, biet) bet til munter Ceg mellem £ræerneS Stammer. Dg unber @fcøg og


106 netop i £)ag føbt et fmuft ^obberftif, fom jeg toti oife btg ! — føan fyentebe £3iftebet; og bojet ooer gutten betragtebe oi bet begge. £)a ubbrtyber Ijan paa een @ang: Og bu, fom ffat tit ®øben§a»n! 3a, paa faaban en Zuv fyar man attib iBrug for ^enge. £)erfor bit jeg gioe btg benne! — $?eb bet famme tog f)an en ti Sftbb. ©ebbet nb af fin tegnebog og rafte ben fyen imob mig. 2ften jeg tooebe og oeg Ubt tilbage. §an bemærfebe bet og fagbe ftrengt, men bog oenligt: 93ær nu ingen 9?ar! ©et er jo iffe mere enb rimeligt, at ogfaa jeg hu brager tibt tit bin gornojeffe! — £)et fanbt ogfaa jeg, at ber funbe oære nogen D^imetig^eb i; men jeg oitbe afligeoet iffe tage ©ebbeten af f)an3 £aanb, ftog bet tyen i Spog og fagbe (eenbe: 3a, læg ben ber paa gutten, faa tager jeg ben og figer Zat til! — 2ften fyan b(eo oeb fit, at jeg iffe fif ben uben at tage ben af f)anS £)aanb. @t Sefunb betænfte jeg mig; fprang faa rafl frem og greb efter ©ebbeten. £D2en i famme Øjebtif fyaobe fjan fftynget Slrmen om mit £io og oitbe meb 9ttagt ftySfe mig. $)a faa jeg igen for mig btt gamfe fortrufne 2lnfigt meb STcatfyuen ffubt neb i ^3anben, bet 2tøftgt, fom fyin borgen, ba jeg oar 23arn, ^aobe gjort bette afffræffenbe 3nbtrtyf paa mig. — 3eg fleb mig U$, faftebe ^engefebbelen paa ®ufoet


107 og fttyrtebe, fycjt grcebenbe tjen mob £oren. 9)2en til min Sfræf oar ben taafet af. Qtttt Ijaobe fjan fet fit (Snit til, ba I)an fyentebe SBillebet. 3eg ruffebe i £oren og raabte, at I)an ffulbe tuffe mig oo. £an nærmebe fig fjtyéfenbe, og jeg traabte et Sfribt til Siben i bet Qaak, at fyan oilbe aabne . . £>a førte jeg en £>ør gaa nebe i Stuen, og min plejemorers Stemme falbte paa mig. $ar t)un bleoen urolig oeb min tange graocerelfe? (Stier fyaobe l)un ført Stojen føroppe i kontoret, fom faa lige ooer £agligftuen? 9cof er bet, at jeg flap ub af gætben. — 3 bet ftærfefte Oprør og føjt græbenbe lob jeg neb. 2)2en Cberftinben oar fint- folenbe no! tit iffe at fpørge mig om ©runben til atte bisfe £aarer. kærligt flappebe føn mig paa $inben og ftrog mig ooer |>aaret, ibet føn gentog ©ang efter ©ang: Saa min lille $ige, faa, faa, faa! Cg tilføjebe: D2u ffal ou jo oære gtab, tit bu ffal rejfe. Og ba bet er om et ^ar £)age, før jeg tænft, at bu maaffe følft oit btioe tjjemme for at hjælpe til meb at orbne bin ©arberobe. 3eg forftob Meningen og Oar fønbe tafnemmelig for fønbeg ©obføb. Og ba jeg fenere ffutbe gaa Ijjem, fagbe føn: £u beboer iffe at femme før for at fige garoel. s Dcu tager oi to 2lfffeb; og Cberften ffal jeg bringe bin £)ilfen .... ,


108 £)agen før min Slfrejfe fenbte fyun mig et renligt garnet, oebføjenbe, at Ijnn fyaahtte, at mebføtgenbe ti Sftbb. maatte bicrage Kbt til at gøre mig Dpfjetbet i &øben$abtt fornøjeligt 8tbet anebe jeg, at bette 2ftøbe meb min $Ieje-- faber ffntbe blit>e bet ftbfte, fseg faa ^am tf fe fenere; tfji mebens jeg bat i ijeoebftaben, fltytrebe f?an og §uftru tit Aalborg. Cberftinben genfaa jeg førft efter mange 2lar3 gortøb, ba l)tm fem (ink i)aobe taget Cefyotb i ^øben^aon. 3eg beføgte Ijenbe ba met* mine to celbfte drenge. £)agen til Sifrejfen fem. £en ftore Dag, ber for førfte ®ang ffulbc bringe mig em 23oro $aa et £ampffib. ©tab og foroentningSfnlr — men ogfaa meb Stngeft inberft inbe — eeb Xanfen om at jfufle fejle ooer bet ftore §ao, Bctraabte jeg SfibetS 2)æf fammen meb en gætter, ber tog tit §coebftaben for at tjetbe SBrfytfup .... ©aa (øb Steffen. 3eg oiftere mit (tbfte garoet til ^øftre og 33eninber, eg ftott gteb „(Eatebenia" nb gennem gjerben. — 3eg ftob og ftirrebe tnb


109 mob S3tyen næften fyatooejs fortrtybenbe, at jeg ^at>bc fortabt bens filre S3roften @ftbet ffntbe gaa ©tyb om


110 to, foruren et fax mebrejfenbe rumtebe af Steb ab £anbeoejen til Soge. gorft fent paa aftenen naaebe bi 23i?en£ ©ceft* gioergaarb, fif noget at fptfe og fegte berpaa ftrafs oore Særetfet i bet £aab &eb en trpg cg ftfyrfenbe Soen at feretnbe bagene 21nftreugetfer. — SDfccn for mit 2>ebfemmenbe bleo benne Søon til 23anb. Zfy atbrig faa fnart l)aobe jeg puffet gtyfet og oar forfounben i ben mægtige Seng, Ijoié Styner ingen* lunbe oar [toppet tneb Grbberbun, forenb en glof ©æ$ bag hæggen oeb Siben af begfynbte en unber- fyolbenbe $a$jtar. 3eg oreb og oenbte mig, vaahtt cg l)amrebe i 23æggen; men ©ægfene talte oibere. Og ba enbelig £agffceret begr>nbte at ItySne, og £>r/rene bleo luffet nb, fem ber en s $ige og fagbe, at nu ffulbe jeg ep, ttji oi ffulbe fore oibere om en tyalo Xime. 3eg tror albrig, at jeg Ijar oæret faa foonig! SDften c^ maatte jeg. Cg en fyalo 2ime efter luntebe oi faa fmaat af Steb ab ^oben^abn til. 3eg oar træt og feb cg forgmobig, og omffebe, at jeg laa i min gobe Seng i mit lille, ^ggelige $ort« ocereHe hjemme i SRobetf ®ué .... 93cen ba oi oeb 21ften*tibe enbelig naaebe SRejfenS SKaat, ben ftore Stab, 33ibunberbfyen Sobenl)aon, forfoanbt al gortrfybelfe!


23tyen! 111 Og nu ruttebe oi inb gennem ^efterport, inb i ?((tcrebc paa min 33anbring fra ©æftgioergaarben paa S3eftergabe tit ^uttoroet, tjoor 3uftttSraab£artoig boebe, fa(bt jeg fra ben ene gorbaofetfe i ben anben. 2ltt forefom mig faa ftort, faa mægtigt. Omribfene af be føje £ufe, fem jeg bunfelt funbe ffimte oeb (Sfæret at be ofence tranlamper, flog mig meb Unbren 9Jtit 23eføg i 3ufttt$raabcn$ pug oar tit megen 2ftore for bet gamte Ægtepar og min føbenfyaonffe ©øfter. £)a jeg nemlig oar femmen faa oibt, at jeg felt> funbe finbe 23ej i be ©aber nærmeft emfring £ultoroet, bab man mig ofte ubrette nogte @maa* ærinber i SButifferne. 9tten oant, fom jeg oar fra ^3rooinfen, tit at funne faa omtrent att l)o$ een ®øh* manb, gif jeg inb $aa be utrotigfte ©teber og for* tangte be utrotigfte £ing. 3eg fpurgte f. G?f$. i en 9ttanufaf turforretning, ba kommisen meb et $3uf Ijaobe ooerraft mig min $af f e : £)ar £)e @øm ? Sftanben troebe, jeg oar3biot; og hjemme (o be mig nb paa bet fjjertefigfte (£n £)ag, jeg oar paa 23ejen fyjem fra en faaban (SfSpebition, titbrog jeg mig oeb at figge mig omfring tit atte ©iber og betragte pufene fra øoerft tit


112 neberft, en g(o! $abebrenge8 Cpmærffomfyeb. ©trafé fcabbe be fcrftaaet, at jeg bar en fra £anbet, „en 23onbe", fem be funbe flaa Sftønt af. (Sn fem- fef8 ©tafler fulgte mig op gennem bet fibfte ©tfyffe af Hebmagergabe ftabig tiggenbe om en tide (Stilling. 3eg fremfffynbebe ibrig min ®ang, fulgt af gtoffen. SJcen ftrafé jeg femmer ub paa Hultorbet, btiber be mere og mere nærgaaenbe, ftaar $rebé om mia og tytyfer i Hor om en Ude ©fifling. 3 min @!ræ! ffynteg jeg, at ber bar intet anbet at gøre enb at f)ate portemonnæen frem fra jit


113 ube paa egen §aanb, bar at gaa frem cg titbage paa Cftergabe, tyoor jeg ba fianbfebe oeb fyoert 33inbne for at betragte alle be nbftitfebe ^ager. ©aalebeS ftob jeg en £>ag nben for en ©ntb* fmebebntif, faa fortabt i Sennbring, at jeg afbefeS t!fe ænfebe be ^nf og


114 bencegtenbe Soar, følte jeg bet font en ultøre @fuf* feffe, 3(t fe SDJajeftætente, bem jeg i min gantafi fyaobe ubftfyret meb £)ermetin8faabe og ©utbfrone, fyaobe jo attib »æret mine £5njfer8 2ftaal. !£)og fnart tog anbre 3ntereéfer mig fangen, ©er oar faa meget, ber ffutbe fe8 og beunbreS. 9ften ptubfetig bteo jeg reben nb af afte betragtninger oeb SD^ufiffenS bejlige Xoner, fom mægtigt Brufte t)en gennem dummet. 9fteben$ jeg aanbetøs ttyttebe bertit, ftirrebe jeg i goroentning mob £ceppet, fom fnart ffnlbe gaa op for bet oibunbertige. 2aa bteo ber StiUjeb — og ber ftob §nn paa Scenen, gru §eiberg, ben ftore, bet ben ftørfte Sfuefpitferinbe, ©anmarf l)ar ejet. Som 3o(antl)e i tong SftenéS ©atter ftob ljun ber. 2(a, l)oor oar ljun betagenbe! 3eg guffer fun ^enbe atene, atfe be mebfpiflenbe g(eb fom Sftygger forbi mit SBlif. ^aonlig i ben (Scene, fyoor fyun i fin 23tinbl)eb tager fejt og ræffer SRibberen ben røbe i Stebet for ben fyoibe D^ofe, gi! jeg faa fulbftænbig op i ben Ulfyffe, at ben ftaffelé $ige er berøoet Stynet, at jeg tf fe funbe Ijofbe mine £aarer titbage, men ljulfebe tjøjt. Ottin Søfter ^fyéfebe paa mig og fpørger mig, forfor jeg græber. Cg ba f)un faar bet at oibe, ter fyun og figer: £)it £oSfelj>ooeb, l)un fer


115 jo lige faa gcbt font en af o$ anbre. $)et er jo bare Æomebie! gi! jeg enb iffe triftian ben Cttenbe 09 Caroline 2(matte at fe paa nært £>olb, bar jeg bog fyenrtyft oeb en Siften paa kongen« 9tytoro at fe bem fomme fra Amalienborg for at fore til „£omebiel?nfet'\ £)en ®ang foregi! en faaban $oretnr meb ftor femp og ^ragt. goran Rognen, fom bar forfpcenbt meb fefs §efte, lob otte £obere meb tænbte gafler i £ænberne og iført forte £rojer, fjbibe $næben* flæber, fyoibe etromper og Spcenbeffo, og paa £ooebet fyaobe be en ^fagS £ue i gorm af en frotte. £æt bag efter Rognen reb en Slfbeling af £>eftgarben, og enbelig fom be (Sfoipager, ber rnmmebe kongeparrets gølge. SD^en ffont Ijele Stoget paSferebe tæt forbi bet


116 VI £>en ttybenbe Samtar 1848, faa Oftaaneber efter min £jemfomft fra £>cbebftaben, bøbe $riftian ben Cttenbe. Og Pengene Drb paa ©øbétejet: 9?u brifter bet berobre! gi! fnart i Ccffylbelfe. £)en etteegttybenbe DJcartS brcg be førfte banffe £rceper til Sleecig 3eg ljujfer SB eg ej firingen i bor Ude SBty, ta £erregaarc$ftytterne og be menige Sotbater tra! gennem ©aberne fer at marchere til en §>abn paa 33eftficen af S) en, forfra be ffulbe ubffibeS. §ele Staben bar paa benene. Slægt cg 23enner, $cner cg nnge $iger fnlgte nnber liblig $a$fiar bere$ 9ftcenc cg ^cerefter et Sttyffe paa 33ej. £>et gif fem til en DanS. (Sfterfyaanben fem Setbaterne ffreb frem, løb torcnenbe £>nrraraab, ber bleb befbaret meb 3nbel cg iBegejftring. glere nnge ^iger, fyccriblanbt egfaa jeg, fnlgte meb Strømmen et Stttffe nben fer perten. 33eb ^Ifffeben ber bleb bi 33ibne til enfelte rerenbe Scener. Crrt &cne fagbe gareef til fin Dftanb meb ftraalenbe 21nfigt cg ©Icebeétaarer i Øjnene, fem em ^>nn bar ftclt af at fenbe bet færefte, l?nn fyazte, i $amp fer gcebrelanbet. dn nng $ige raabte til fin gceftemanb : iBring mig D?æfe cg øren af en ferbanbet Zt)}Uv, cg oi l)olber iBrtøtfnc famme


117 ©ag, bu femmer tilbage! - 5D*en oi faa ogfaa en (Scene, fem oifte, at iffe alle tog ftrigen fem en Ceg. C« ung ©otbat $otbt fin ^jtfrugtfommelige tene i fine Strme ; eg meben* ^an tatte fagte, trøftenbe Orb til ^enbe, ear ^un en ©efoimelfe ncer af Sorg og gortoioietfe.


118 fjolbt ben tilbage. — (gnbelig fom en af SBpenS ftørre iBorgere nb paa (Stentrappen meb Sloifen i ^aanben og opfæfte nnber anbagtsfntb Stitt^eb 23e* retningerne fra $rig$ffnepfabfen. Søb bisfe paa „Sejr for be SDanffc" , oar ®tceben enbetøg. Dg mebenS §atte og £>ner foingebeS i guftett, om* faonebe 9J?anb og 2ftanb tyinanben i ooerftrømmenbe 3ubel. — 3eg guffer faatebeS, at ben oimfe, Ude ©frcebber £)øier t et faabant SBegejftringené S3jebfif fraofebe op paa Sfulbrene af ben lange 23ejer, 9ftaafer og brager Utemmefen, og fra bette Stabe begpnbte paa en £a(e til golfet om: gcebretanbø* færfigfyeb — Offer for gæbrelanbet — meget 29(ob i gcebrenejorb — o. f. o., inbtit Ijatt af Dføretfe bleo ftif'fenbe i bet, faa at l)an tf fe fnnbe faa et Orb mere frem. 9ften Meningen oar gob nof, og tyan ^entebe fig ba ogfaa et oelfortjent £nrra 9ften ogfaa Sorgen^ Dage opranbt ber. Og ej fyefler bem glemmer jeg. Da faafebeS efterretningen fom tit 53 pen om, at £inieffibet „GEljrifttan ben Ottenbe" ben femte Slprit oar fprunget i £nften og gregatten „©efton" taget, ba tagbe ber fig fom et


119 Xibenbe. Cg mebenS ben taoa ffilteg, faa man Sorg ooer 9teerlaget præge fig i alle 2lnfigter ©og, be [enere Sejre, ber oanbteS af ben Ude, tapre §ær, bragte fnart tilbage §aab og Xitlib i alle fjerter. VII 3 goraaret 1849 inbtraf en iBegioenfyeb, ber ble» af afgørenbe iBettybning for Ijete mit Sio. 2 ammen meb Dttober bleo jeg inoiteret nb til $enbe$ Søfter, ber oar gift meb ©obSforoalteren paa ©reoffabet . . . l)olm. ©er fejrebeS en gætteri og en $nfine£ ©obbettfonfirmation. ©agen efter§øjtibeltgf)eben fom Slægt og fenner, beriblanbt ogfaa ©obfetS forpagter meb fin oofSne Son og ©atter, til ©ratulation. Om aftenen efter ©æftemeS bortgang fanbt Xante 3omfrn £afl$ 2ftuffe, 3omfrn $afl oar forpagteren^ ©atter. — ©en fan bn løbe ooer meb i borgen tibtig, fagbe Xante til mig, faa fntylter bn big maaffe en $affetaar til! — Og jeg fom ooer meb SOhtffen; °S i e S fif $affe. SD^en iffe nof bermeb, jeg bleo af ben prægtige, gamle gorpagter inoiteret til at blioe ber ben ganffe ©ag. Cg ba bet om aftenen


120 Meo 9?egnoejr, »ar rer tf fe Zak om, at jeg maatte gaa fjjem, ffont ©obefcroalterootigen laa fnn nogle fynnbrebe Sfribt fra gorbagtergaarben. Cg jeg 6fet> ber ben Dcat — cg mange fætter berefter. Det bar fom gamitien, og ba naonlig ben gamle SDcanb, tf fe mere fnnbe nnbocere bet tidige (Slement, ber bar fommen inben for §cm$ ©øre. 3)cellem l)am og mig gif bet meb ©tog og Satter fra SDcorgen til liften. Cg engang oi fab famfebe i ©tnen, tog gorpagteren, ber i et ^ar 2(ar fyaobe bæret dnU* manb, fin 9?ing af gingeren og (ob ben fnnrre fyen ab Sorbet. Den fatbt tilfæfbigbiS flere ®ange neb i mit @føb. £)an lo og fagbe: 3a, De ffal engang bære min (ide $one! 3eg rfyftebe paa §ooebet: JWeJ, De er bog oift for gammel, £>r. §att! — 3a, ja ba, niffebe l)an igen, bil De iffe Ija* mig, faa gifter jeg mig meb en anben! ^oorfor ben £anfe oar mig faa meget imob, oeb jeg iffe; men fyalbt meb Xaarer aforob jeg l)am og fagoe aloorlig: iftej, nej, bet maa De iffe! faa bil jeg Rettere felo ta' Dem! — 2We lo, og jeg lob min »ej „ ; , 2)cen faa ben Dag, jeg ffnlbe rejfe fyjem, fom bet frem, bet gorpagteren fyabbe paa Sinbe. 3bet $art ftrog mig fcertegnenbe neb ooer £>aaret, fagbe ^an: £ror De iffe, De fnnbe ^a' Styft til at blioe


121 tyer paa ©aarben i nogen £ib og hjælpe min £)atter? 23i fan jo iffe mere unbtoære 3)em ! — 3 min ©læbe ubbrøb jeg: 9Gej, er bet toirfelig £)ereg Slloor? 21a, Zat, jo bet t>U jeg flam faa gerne! — 3a tøb faa fyen og tal meb 9ftober og £ante om bet. @aa er ben ©ag flaret . , . . Og iffe mange £)age efter oar jeg inftafteret i gorfcagtergaarben — for flere %ax. 2mt, ber nn begtynbte, »ar fyett utoant for mig. ^aonlig fneb bet meb at fomme nb af ©engen Sloffen fire* fem om borgenen for at fjaoe kaffen parat tit £ufet« @øn, før fyan begtynbte fin £)ag- gerning i ©aarb og paa s Maxt. Stten libt efter tibt Mes jeg oant bertiL Og ben, ber fyjafy mig ooer M oærfte, oar ©frcebber*2Ine. VIII ©fræbber^Ine, bn ffal fyaoe et lide kapitel for big fe(o, tfyi bet fortjener bu! 2lne oar SBrtyggerSpige — og bertil (Snfe. Sang, fttø og ranglet bar fyun fit^ooeb I)ojt og fnejfenbe; og bleo fyun briflet, tyoab ofte gif paa, Ijaobe tyun en SOIaabe at oenbe bette £>ooeb bort toaa, font


122 brejebe fjutt bet runbt paa en Zap, §enbe3 £>ragt feeftob ©emmer og finter af et ftramtfibbenbe fyøjrøbt SBcbmetøfført, fom fun gi! ^enbe tit knæene, en £røje eder et Sioftpffe af famme Stof, bpbt nebringet paa SBrpft og 9?pg og meb forte $£rmer. Strømper benpttebe Ijun !nn om Sinteren, naar bet bar meget fotbt. faa §oi>ebet ^aobe ljun en tide Xojfyue, nb unber fyoilfen bet graa, ftribe £aar fta! frem fom v T3inbe omfring bet lille 2(nfigt meb be fmaa, misfenbe Øjne og ben ftore, Irnmme ^cefe .... Uben at Sine mærfebe bet, bar fjun ofte ©enftanb for Sagttagelfe af ©aatbenS beboere og ®cefter, og §un gab Stof tit megen 9ftunterl?eb. SBrønben, fyooraf fyun brog 33anb op til (tt iBrpggerS, taa lige ober for £agligftueoinbuerne. Stiltebe fyun fig nu i N 13ofitur for i ftcerf forooer6øjet Stilling at træffe Spanben op, ba fatte t)un knæene fammen, og iBenene ftrittebe nb til Siberne fom et ^ar Stoffe, mebenø bet ftnmpebe Sført iffe længere formaaebe at jljttle, Ijoab bet ffulbe: Sftan faa be nøgne iBen fra $nceet opefter og lige til ben aller* neberfte £)et af 9?pggen. Cfte 61eo l)un gjort op* mærffom paa bet utilbørlige i fin mangelfulbe ^læbebragt; men om nogen fom fyetft goranbring beri oilbe tjun iffe paa nogen Dftaabe fypre tale ....


123 jpun og jeg ble» fnart gobe SBenner, Rittet »el nærmeft fire« jig fra, at jeg attib to 8 t)enbe« $ årti o»er for gigerne, ^»em bet morebe at 6a»e f,enbe tit »ebfte. Ogfaa bet bibrog tit at befcefte sort 8 obe gor^otb, at je 8 af o 8 tit „ftaf libt tit l>enbe", naar t,un tom oser i »»Henet. @n farlig ^aSfion babbe fjun; o 8 bet »ar for affmeltebe „£


124 fomiff'e Slloor unber Siften, oar for meget fer min lattermitbe ^3erfon. 3eg fttjrter nb af 23ærelfet J)øjt teenbe og glemmenbe at afleoere ben Orbre, jeg oar femmen fer at bringe Ijenbe. Sften fyun oenber fig rolig mob £øren, fer arrigt efter mig og raaber: SRiber nu 3ftaren o$fe jomfruen?.... Sit l?un trængte fyaarbt til at btioe afløft i fin ©enttng, inbfaa oi alle. Dg forpagteren fagbe ofte til fyenbe fyalot i Spøg: 3a, Sine, nu ffal bu rejfe til forfte (gfiftebag ! 33cen faa bleo ben gamle ganf!e rafenbe: 3eg gør 'et iffe, gorpagter, fagre fyun — jeg gør 'et iffe! £erfra oil jeg iffe, førenb be bær mig ub af ®aarben meb iBenene forreft! Dg fit Ønffe fif ^un opftylbt. @n fyalo @neø Star efter, at jeg oar bteoen gift, bøbe fyun i gor* pagtergaarben. Qftin SJcanb og jeg fom ber netop paa 23eføg meb et $ar af ocre iBørn, ba ben gamle $one laa paa £>øb3tejet. £un oar oeb fin SBeoibftfyeb og fentte mig; og for enbnu engang at gtæbe fyenbe og fremfalbe et fært SDcinbe, fagbe jeg: Sine, jeg ffal fyilfe big fra Otiets og fjanø 33ørn; oi er f ommen fyer fyjem for at fe til big ! — 2)cen intet formaaebe mere at glæbe eller intereøfere ben forbum faa teoenbeSlne; Ijelt ^eftigt og utaatmobigt ubraabte ^un: §oa' ga'en brtyber jeg mig om 9ciete


125 eg alle l?an$ »*rn! 3eg er ti'e tfab, l)ccr be er! ©aa bare fin »ej, Somfnr, cg la' mig i Sreb! X)ct »ar mit flbfte 2Købe meb Sfræbber^ne. £nn bøbe i Søbet af Batten. eb turbe ci Ilte afbrtybe meb cer Satter cg Spøg. 3tten ptnbfelig Hang gennem (Stilleben en Dcattergats bejlige (Sang. £)erpaa ftemte een i til cg faa ncf een ccre fra Sfecen. 2>i fil Styft «1 at fomme bem


126 paa nærmere £olb. hurtigt 6fet> 23aaben løft, cg meb rafle Varetag gteb oi frem o&er tanaterne, ber forgrenebe ftg gennem §aben. %ox iffe at for* ftfyrre (Sangen tog oi fnart barerne inb og lob 23aaben brioe langfomt frem neb mob ©fo&en, mebené »i anbægtige tyttebe til en koncert faa fføn, fom fnn biSfe fmaa Sangfugle fan tybe ben. — £a fænfebe ptubfelig en af boerne meb et mægtigt


127 fig cm; og truenbe af mig mer en ginger fagre t)an: 3a, l)un er mig ben rette! ®aar i)un iffe t)er og gor fur til mig, faa jeg gamle 9)?anb ftynteS, jeg Meo t)elt ung igen — og faa er bet (Sønnen, t)un lægger fine ©am for! 3aja, lille 33orn, ®ur oelfigne jer; bet fan nof blioe gobt alt fammen! £)ermeb føftebe t)an mit §ooeb op og f^febe mig Icerligt. Dg fom en gaber bar ben elffelige gamle SQcanb mig til fin £)øb SQcen ublanbet ttyffefig bleo min ©rifling paa gorpagtergaarben mig iffe efter benne i£egioent)eb. 2lf datteren i §mfet bleo jeg iffe mobtagen meb @læbe fom ©oigerinbe. £)et oar, fom frtygtebe r)un, at SBroberenS t)ele $ær(igt)eb ffulbe blioe overfort paa mig. §un, ber t)ibtil t)aobe oæret alt for t)am, funbe i iBegtynbelfen oanffelig finbe fig i bet ntye gort)o(b. dertil fom bel ogfaa, at t)un i mit liolige og barnlige ©inb iffe troebe at finbe ©aranti nof for fin 33roberS gremtibSltyffe. 3a, t)ence£ antipati mob mig fteg enbogfaa til ben 2)berligt)eb, at ber ftunbom gif lange £iber, t)oor t)un iffe talte til mig, uben at bet bar abfolut nøboenbigt. Og for- ret at oife mig fin Uoitje, muligen ogfaa for at ftraffe mig for et eller anbet i min Cpførfel, ber iffe l)aobe ounbet i)enbe$ 23ifafb, fenbte t)un r)oer borgen, mebenS jeg enbnu laa i ©engen, ^igen


128 op paa mit ^ceretfe meb en forfegtet fiflet inbe* fyotbenbe Drbrer for £)agen. £)i8fe Stiletter flnttebe faa aftib meb fange, fyojtibelige formaninger og ^aaminbetfer om, f)oortebeg I)im for gremttben onffebe, at jeg ffutbe oære — §dt bet mobfatte natnrfigoté af, fyoao jeg oar. Dg faa enbte 23reoet regelmcegfig faalebeS: 3nbtit ba forblioer jeg fom fjibtit bin ftrenge (£lara 3eg oar bengang fptten 2lar. (£n £)ag i £>ol?øften fpabferebe min $nftne og jeg nb i Sftarfen for at f)aoe ben gornøjelfe at føre fyjem paa 8æS. Grn (ang 23ej fyaobe oi bernb, og meget oarmt oar fejret. 3eg faar ba ben 3be at træffe Strømperne af og ftiffe be bare £3en i ©tøoterne trøftenbe mig tit, at ingen oilbe fnnne fe bet, ba mine Sftamehtffer efter ben £ibS 23rng gif tyett neb ooer ©tøotefanten. Ube i Sftarfen morebe oi o8 meb at rioe §)øet fammen i @taffe. Og faa fom ba bet £5jeblif, ba oi ffntbe op paa bet fjøje 8æø. 2ftin $ærefte entrebe t)urttgt berop. Sftttt $nfine fom ogfaa op om enb meb libt SBefoær. 2ften mig oilbe bet iffe IfyffeS. @aa fatbte jeg paa Vogteren, gamle 9?iet3 S3atte, for at fjan fnnbe hjælpe mig. 2If „Pågrebet" bannebe ^an ba en £øffe, I)oori jeg ftaf ben ene gob; berpaa gør jeg


129 et ^ar ^fribt opab og faar fat i min $ærefte£ §aanb. £>a, o ^frcef! griber SRaSmué, for bebre at ffføe paa, fat om mit ene 23en. £)g ba føn opbager, at jeg ingen £ofer før paa, blioer føn i ben ®rab forbaofet, at føn ganffe glemmer at ^jætpe. Dg jeg fører føm føloføjt mumle: £>et oar ba Satans! før faaban en fin 3omfru iffe SRaab til at gaa meb §ofer! £)et oar ba (Satans! — 3miblertib foæoer jeg ber følofoalt af batter mellem §immel og 3orb, mellem $cereften og StfaémuS, fom ftabig før et faft £ag om iBenet. (5nbe(ig flipper jeg meb et fraftigt Sftpf fri — men ben gamle befølbt ^tøolen .... £)a jeg om aftenen fom op for at gaa i ®eng, laa ber allerebe et ©ret) fra min @oigerinbe. Crn £)et unge fra £anb og iBty bleo iffe fjælbent inoiterebe op påa ©lortet, bele til Slftenfelffaber, men ogfaa ofte til en gormibbagSf'oretur til en af ©reoenS nærmefte ©aarbe. ©reoinben, en meget fmuf og ftatelig £)ame, oar ba altic meb; og ba føn ubmcerfet forftob at arrangere alt, morebe oi oS altib fortræffeligt. ^3aa hjemturen bleo oi faa gerne inbbubt til Zt paa elottet, føor oi ba glabe famlebeS igen og tilbragte £icen meb £an£ og £eg. Skbftemoberé røianuifript 9


130 2\t rette 8tto fif tog forft biéfe aftener, naar (åresene tyngre Prober, ®reo 3oacf)im — alle •DamerS gnbting — fatte fig i epibfen fer degene. 3ngen fnnbe fem fyan finte paa 9ttorfoml)eber, cg naontig i Crbfpregé- cg pantelegene car J)an nub* temmelig paa oittige Onbfalb. 2^?en unbertiben fnnbe fyan cære tibt enbffabsfnlb, fyoilfet jeg en liften i en panteleg fem tit at fole. — ©er maa ferueffiffee ben SBemærfning, at ben ælbre ©reoe, ©obfets 23eftbber, tffe alene l)olbt af at fe et fønt ^igeanfigt, men egfaa ncf fnnbe tite at ftySfe bet. Denne grt^eb tog l)an fig ofte. Cgfaa mig l)aobe fyan et ^ax @ange beæret meb et „Smaff", fom fyan fattte bet, naar jeg tUfcelciginS I)aobe møtt fyam i £)aoen eller i Slottets 2Itteer. 3eg fyaobe fortalt bet tii min £ærefte, ber lige faa tiet fom jeg forftob at fcette tilbørlig ^3rié paa benne £pmærffcml)eb, men fort og gobt forbøb mig oftere at finte mig teri. —


131 Soacfytm naturligvis! — bømt til at berøre en be^ ftemt ©enftanb eller ^erfon, mebenS £oner fra gorteoianoet flulbe affompagnere og lebe min Søgen oeb at flinge ftærfere eller foagere, alt efter fem jeg nærmere mig til, eller fjernere mig fra 9ftaalet. £ørflæbet blec bunbet mig fer Ejnene, cg Segen begpnbte. 3eg (agbe paa min gamlenrunbt i 'Stuen 9)?ærfe til, at naar jeg font l)en i ^ærbeben af bet kabinet, l)oor ben gamle ©reoe fab fammen meb en anben £>erre »eb Sfafborbet, flang bet ger- tiSfimo fra pianoet. ©i! jeg i mobfat Retning, løb bonerne bcempet og foagt. ^u ftob bet mig flart, at ©reo 3eacr/im oilbe fpille mig et s $ubS, ba fyan gobt fenbte (Sammenhængen meb bet famøfe fttyS. SHaff tog jeg min 23eflutning, løb inb t kabinettet og (agbe min $>aanb paa ©reoenS ton, mebenS Damen oeb Hlaoeret fom £egn paa ©aabenS rette £ø$ning af al $raft tyamrebe løg paa Xaiu genterne. 3eg oilbe nu atter [mutte bort, hurtigt fom jeg oar fommen'. 2ften ©reoen flog i $aft fin 2Irm om mit £io, ibet Jjan fagbe: 9^ej, ftop et ©ran, lille jomfru! Du faar tffe Soo at flippe, for jeg fyar faaet mit Sma|l! — £5g tributten maatte jeg tyre fyam til ftor ©læbe for bet tyele Selffab. 9ften mit gobe £mmør oar øbelagt for ben Siften; jeg tænfte jo paa min ^cerefteS gorbub — 9*


132 cg gao mig til at græbe. SDcen ©reoinben flænbte paa mig; Ijun funbe iffc forftaa, at jeg tog mig ben Sag faa nær Denne £nftorie gao Mebning til et Optrin mel* (em min $ærefte og ®reoen, ber beoirfebe, at ^iel« iffe fom til at inbtage fin gaberS ^labS fom gor* pagter af §ooebgaarben; en Stilling, Ijan ellert oar feloffreoen til. £an mobte nemlig et *$ax Dage efter Selffabet ©reoen, ber fom ribenbe op gennem alleen. Otiets gif ^en til l)am og bab Ijam for gremtiben at labe fyanS $ærefte blioe fritaget for ®reoen$ Dcærgaaen* Ijeber. — gatten i £)aanben, naar bn taler til mig! brnfte ®reoen op. Stten 9MelS b el) o (bt gatten ^aa. Da l)æoebe @reoen fin 9?tbeptjf for at flaa £>ooebbeflæbningen af fyam. Dften min $ærefte greb fat om giflen, reo ben fra fyam, fnæffebe ben mibt ooer og faftebe ben Ijen ab Sorben. — Denne Snfnborbination glemte ben gamle fir enge £>erre fyam albrig af. X £il hjemmet i gorpagtergaarben fyaobe ber fluttet fig et nfyt Sfteblem: et nngt DJcenneffe, oeb 9caon iBrabranbt, fem ftulbe lære Sanboæfenet. £an


133 bteo fnart atteS $celebægge paa ®runb af fit e(ff= oærbige, (iotige og naturlige $æfen. Sceonalbrenbe fom l)an cg jeg oar, paSfebe ti ubmærfet fammen. £)en ene gao tf fe ben anben neget efter i Cptøjer cg ^arreftreger. Unbertiben funbe oel min $ærefte cg ©oigerinbe beltage i ocr


134 Sfænb af „oen ftrenge Soigerinbe". SOcen Dciels og min Soigerfaber funbc nn engang tf fe blioe for 21toor orebe paa mig, faa forbebre mig, gjorbe jeg jo iffe. £oab oit fe$ af efterfolgenbe ^Det Dat en morf Siften fyenab goraaret, at 23ra= branbt og jeg atter oar paa ^rtgéftten. £>enne ®ang ffulbe bet gaa nb ooer feloe Slottet: 33t fjaobe befluttet at bombarbere ©reoinben£ £agligftue= oinbner meb 2£rter. — £fter at fraoe afleoeret en to— tre Satoer frob oi fammen op mob SDcuren inbe nnber SBinbuerne. Strafs efter bleo et af bem aahnet, og en Stemme fagre: i)iej, bet regner iffe, 3>reS 92aabe! Saa bleo ber talt tibt frem og tit* bage om, fyoab bet ba f)aobe oæret, inbtil ($)reoinbeng Stemme plubfelig nbbrtyber; §erre ®nb, grofen S3itleo, £e ffal fe, bet er hårjet for gamle 23ee* ring! — G?fter benne profeti InffebeS 23inbuet fynrtigt. — Tet 53æfen, for Ijoem „23arfelet" l)aobe tybt, oar Slottets Dtbfrue. 93teget foag og aantsfoceffet oar fynn, faa at fynn til £et3 gif i SBarnbom. Og Stygbommen tog til og toang til fibft ben gamle £ame til at l)olce Sengen. §erfra flfygtebe tyun en ¥lat, fort efter fytn liften, i et nbeoogtet £>jeblif, finbéforoirret og i ret blotte £inneb ub af ^ærelfet, nb af Slottet. £enoeg glugt bleo fnart efter op*


135 baget, og bet ganffe


136 fraftigt paa korbærrene, at ter inben længe iffe oar en £effefntb tilbage 2ften jeg bebreo een @ang ogfaa en ligefrem onb Streg ooerfor benne min faa trofafte Sptlop* fammerat! £>an fem en (Sftermibbag, ba min Soigerince og jeg oar nbe i gabebnret, brioenbe berub. 9)?eb en 9?nnbtenom i §>aanben tog fyan ^tabS paa en SDceltonbe, faftebe førft potiffe $31iffe til 06 nb* brøb faa: 3eg ftyneS, jeg føler £rang til en fifle Dpftrammer. @i'er damerne iffe en Snaps? 3» $aft fafter jeg et forftaaenbe 231if til min Soigerinbe, griber berpaa en $op, meb tre $ob oploft (Sngelff Salt i, og rafte f)am ben, uben at en Sftine i mit 2lnfigt forraabte mig. §an figger libt paa Snapfen, fnnfer forfigtig til ben og figer: 3eg ffyneS iffe, ben Ingter af noget! — £>rtf £)e bare, fagbe jeg — bet er noget, £>e oil l)aoe rigtig gobt af. £an fatte boppen for 9)?nnben og tømte ben i eet £>rag, fptyttebe faa et $ar ©ange og ubbrøb: §u, l)a! £>e Ijar otft forgioet mig, 3omfrn! Dg libt efter gif l)an — og oifte fig iffe oeb SlftenS* borbet. 2ften ba ^an ben ncefte borgen, fammen meb min &ærefte, bleg og foroaaget fom inb til &affe* borbet, fagbe DcietS: Qbat ganben l)ar 3 gjort oeb


137 Srabrcmbt? £an fyar roeret be tyunbrebe ©ange ube af fin @eng i ^at! — 3eg gemte forvirret og angerfutb mine Øjne i taffefoppen. iBrabranbt figgebe ub af SMnbuet. Cg min Hcerefte (o fmørret. XI Som 9)cocfætning tit be føromtalte bommer* føreture oit jeg fjer fortælle om en 23intertur, fom jeg fammen meb min ©oigerfaber, min færefte og oor gamle §m$læge foretog til en gorpagtergaarb beliggenbe fyaloanben 2)cit fra ... fyotm. TOerebe før oi brog af er cillerebe fra ben graa* blaa §immel fine og lette gnug; men fejret oar ftille og mitbt. ©aarben naaebe oi ba ogfaa oel* fornøjebe og tilbragte en prægtig Dag $0$ ben elffocerbige gamilie. — SOIen ba oi ^enab Sttibnat ffutbe fyjem, oar bet bteoet en forrtygenbe ©neftorm. §errerne oar ganffe betænfelige oeb at føre ub i et faabant SSejr og oentebe, at 23ært og SBærtinbe


138 ffittbe fcreftaa o$ at ferbliee §oé bem Tcatten oeer. 3)2 en ba et faabant gerflag tf fe fremfem, begae ti 06 eaa 33 ej en. §nmmet cg 3orb ftob i eet. Xet enefte, kuffen r>aete at rette fig efter fer iffe at fere i (Grøften, rar re utt)befige Cmribé af bræerne lang« dejene Siber. Cg faa forøbrigt ftete eaa £>eftene£ 3n- fttnfr. — Cg faateteé gif bet ba fremat, fmaat, men nben Ufyeft igennem ben btybe Sne, tnbtit ei naaebe goten af ben ftejte 23affe, fem tigger en Seartmit fra . . . fyefm. £er er Sneen føget fammen tit flere gebS £>ejbe. £eftene fan iffe træffe degnen igennem. £e ftejfer eg rit iffe ettere, kuffen riffer $aa tern; be ger et $ar fergceeeé gorfeg x^aa at femme fremat, btirer tyberligere ce^ibfebe eeb et nfyt ^iffejlag, gør et ecefbigt Sitefrring eg tigger et CjeMif efter begge eegraoet i ©røften, bceffet af Snemasferne £)et ear en ffræffcltg Situaticn fer eé afle. 3 £afi feringer Dtietø eg kuffen af degnen, oeer* ffcerer Sfagterne fer at befri Styrene eg ger ter' efter et gerføg ?aa at faa bem er. 3ften bette maa ftrafs igen ergieeé, ta te arme §efte bare enb mere inteifteé i Setetojet og arbejter fig bfy* bere neb i Sneen. £er ear nu intet anbet at gere, ent at kuffen t)urttgft mutig maatte fe at !


139 femme fyjem for at ffaffe ben noboenbige §jce(p tit at rebbe be foftbare £t;r. (5j r)e(ler for o$ oar ber anben Uboej enb at begtynbe eu møjfommetig 53an* bring fyjemab. Og efter at ©errerne fyaobe afført ftg be taabne ^Selfe, men betjetbt £ræfftooferne paa, fteg be neb af 33ognen. 3fort rtynbt goctoj betænfte jeg mig paa at gøre bet førfte Sfribt ub i (Sneen; men jeg maatte jo; goben flap 33ogn= trinet, og ber ftob jeg i ene tit op unber armene. £)og £ib oar ber iff'e tit at raabe x 3tf og $3e; fyjem ffulbe oi. Cg faa begtynbte fjin minbeoærbige $an* bring, ben „tungefte" i mit £io ! 53inben oar fprungen om i ^orooft meb ftærf groft. Cg meb Sneen, ber forooen piffebe o« i Stnfigtet fom meb 9tcetber, og forneben ftampebe fig fammen unber oore gøb* ber, fyaobe oi nof at bøje. 33i unge gi! foran, mebenS be to gamle §errer flæbte fig møjfommeligt efter. ®ang paa ©ang forfoanbt jeg bogftaoetigt i Sneen, og atter og atter bteo jeg fyakt op af min færefte, ftøttet. og f)ju(pet et ^ar Sfribt oibere, inbtit jeg fab ber igen. — Cg faatebeS naaebe oi gennem $amp og iBefocer enbetig bøbtrætte §jemmet famtibig meb, at bet førfte £)agffær oifte fig paa Rimten. 2ttærfe(igt nof bteo ingen af o$ ffyge ooen paa


140 ten §iftcrie. 33i fif en &ep bamcenbe £affe cg fem i Seng. Cg £eftene? 3a — §e(e ©aarbenS Sftanbffab fem caa benene ceb $ujfen$ SIttarmffrig, og en f)atc SneS Sftanb ferftynebe meb Sfcote, Stænger cg Sfteb Uebe nb fer at fyicelpe be arme £)tyr, fom i ^afcanben £ime fyaote ligget faftftemt Sibe cm Sibe i ben btyce ©rcft. Cg be Mec Ijecet ep; cg efter at be car femmet fyjem paa Statben, Mec re gnebet af meb §a(m, fif bertit efstra gob gerctej* ning, faa at te atterebe £)agen efter fyacbe gen* ennbet bereS gebe §>nmør. tOcen Digtet cm benne tretur fer ^e(e (Sgnen ecer meb mange gote £i(fætninger. §)etbigoi$ fer c£, at be car fer gebe! XII Saa bleto tet ta tit 2ltcor, bet et faa længe fyaote tatt cm: 3eg ffntte fra hjemmet et 5tcrr^ttb fer at tære antre Sfiffe at fenbe, tære at bøje mig nnber anbre ger^ctb cg cm mntigt blice en btygtig, fernuftig eg abftabig titte 3omfru Ub i ben cibe, cibe 33erben teg ci, 9?ie(S og jeg, caa maa eg faa fer at faa mig „anbragt".


141 goretøbig ffutbe bog Rejfen iffe [træffe fig (ængere enb til gtyn og omtiggenbe Øer, for at jeg fnnbe fyilfe paa min ntye ®Iægt, fom boebe ber. Og en (SfteraarSmorgen ruttebe oi ba af @teb nb ab tfanbeoejen i egen iBeforbring, et fmuft Ude køretøj, fom min ft tit 23eft og naaebe i Søbet af nogle £)age gærge* ftebet £aar$, forfra oi bteo fat ooer tit £angetanb. @mnf og fmitenbe tigger SBejen fra a oi naaebe iBregninge $irfe, ber tigger paa £5enS fyøjefte ^n'nft, fteg oi af Rognen for oppe fra iBaffenS £op at ntybe ben berømte Ubfigt. Og et ffønnere SRunbmateri enb bet, ber møbte oort ©li!, fan iffe tænfeS. §ao og $anb og gtytbne @fooe i 9?ing og rnnbt om i §ori* fonten fjoibe $irfer tittenbe frem meb bereS £mer paa §ooebet. §>oor mange $irfefpir man fan fe


142 fra bette $unft, erinbrer jeg tf fe; bet er mange. 3eg talte bem; men fyar glemt bet igen. Ofter at Slanben car oeberfoceget i ben fføune D?atur, cg legemet ligefaa oeb ben mebbragte 9ftabfuro, gif bet frem ab 53ejen igen, faa at et allerebe fyenab Siften naaebe at fætte goben paa gt/né* ©runb. ^aa gærgegaarben tilbragte ti batten. Dg ncefte Dag gif bet muntert (øs mob $iejfen£ foreløbige Oftaal, Cbenfe. llnber ©u8 af 9?egn cg 23ruS af ©term §clbt ci oort 3nbtog i Cbiné gamle 23fy. ©termen rec i fin 9iafen ©leret af min iQat; jeg greb efter bet, men ben le mig inb i 5Infigtet cg fyoirolebe eibere meb ©leret i fin gåen. ^øjere eg fejere gif bet, fyelt ep til ©t. £nubé £trfefpir, fyoor bet blee fjæn= genbe i gfojen. Cg bercppefra tileiftebe mit ©ler mig i mange Dage: minere eg minbre blee bet, inr = til en Bergen be fibfte hefter ear ferfeunbet. . . . STcen ei brcg inb i et lunt og fjtyggeligt §)jem, bubt 33elfcmmen af min $ærefteg eafre gamilie og care glabe eeb forelebig at oære femmen i geb ^paen efter be fibfte OxejfebageS Slnftrengelfer. . . Dog ^enfigten meb eer 9x ejfe miéltyffebeS fulb* ftænbig. 3ngen eilbe f)aoe mig. ^peerfen fer gobe Crb eller ^Betaling (tyffebeg bet at faa mig anbragt. 33i opgae berfer al eibere ©egen eg benr/ttebe .


143 £iben til ol befe £3tyen i alle kanter og gøre Un flugter i Cmegneu. Crt af tore førfte 23eføg gjaldt et. $nub$ fttrfe, fyoor jeg tiggere paa £>eflta,*£iMfc gennem ©lacruben i tfaaget paa fyanS £ifte. - 2)ien af langt ftørre 3ntere$fe ffynteé mig tog bet oar at fe efte, fom oeb Srotffer er fat i gorbinbelfe meb Sfibets gør* ftaon. Det gif laugfomt, men fiffert. . . 3nart fom Dagen tit 2lfrejfen. (it hjerteligt garoel tit ben etffocerbige gamitte, et 3mætb meb $ij!ea, og re fmaa §efte traoebe tilbage mob ben hjemlige ^rtybbe. . . . Dog faa langt oar bet iffe SfcebnenS SBeftem* metfe, at be ffutbe naa! Og man oil af bet efter- føfgenbe fe, at Ungbom og 33iebom iffe alttb gaa £aanb i jpaanb, men at ben førfte unberticen (årer Ubetænffoml;eDeu løbe af meb fig! Det lille køretøj fya^t allerebe paa Coerrejfen i SRucføbing oaft en kaptajn 3ngberg$ l;ele iBeun* bring. 9)cen min ®ærefte oar ben ©ang ftanbfjaftig og ottbe iffe ffille fig af meb bet. Sfctl bar oi atter i iBtyen, og Styften til at eje „tet lille Duffetøj" fyaobe unber oort graoær ooffet fig ftørre §o3 &ap^ tajnen. Cg ba, i et fetfinbigt 2)jebtif, taber 3ciel3 fig ooertate tit at afftaa bet fek, baabe ©efte og .


144 23ogn — iffe for gobe, Btanfe datere, font bet oar at oente; nej for 10 — ffrioer ti — gamle, ruftne „9ftujfebonnere" ffulbe be prægtige fmaa £)tyr gaa ooer i fremtneb Qrje! — 2(a, ^oor bar jeg bog bebrooet! SDcen tyer oar intet at gore. £)anbeten oar flutter, og gortrtybelfen !om for fent Sfteb ^oft&eforbring fra 9?ubfobing gif nu $ejen Ijjemab. 3flin Soigerfaberé gorunbring oar ftor, ba r)an oeb $oftt)orneté $lang bleo (offer t)en ttl ©øren og faa fine iBorng £)jemfomft blioe an- melbt paa ben Sftaabe. ^elbigoiS tog l)an Sagen fra ben gemytlige Sibe. §iftorien oar faa barof, at ben ntorebe §am: ga'en t)affe mig, fagbe fyan og ffitbbebe £uen paa ffraa neb ooer bet ene £2je (et fiffert £egn paa, at fyan oar i gobt §mmør): ga'en Ijaffe mig, 3 er et ©aarbe! — s ?ar febe §ønS at fftffe af SaalebeS enbte min anben „UbenlanbSrejfe". XIII Sinteren gif; jeg bleo paa gorpagtergaarben font fyibtil. Cg Sommeren fom. . . jDenne Sommer, 2Iar 1851, oar meget oarm og rig paa forben, batten mellem ben enogtrebiote 3uli .


145 og ben førfte Sluguft bleo Ijefe ©aarbeu oceffet »eb forbenene 23utber cg degnens ^(affen. 2Hie 2)canb fom i Slæberne og ftyttebe meb ®ru og (Stys tit (Slementerneø oilbe SRafen. £)og fejret fagtnebe af fibt efter tibt, og fyenab Sftorgenftunben fogte atter enfyoer fit Seje. 9ften Uoejret fjaooe fnn truffet fig tiI6age for at tage befto fraftigere fat op ab £)agen. £)er oar noget lurenbe i Ijele Gaturen. ^ftyerne Ijang (aot og truenbe, fom oentebe be tumffeligen paa bet belejlige £5jebtif tit at aaben6are for SDtfemteffene al tere»§ 2ftagt og 33ce(be. Sloffen ni om borgenen begtynbte 33utberet igen at brtybe tos. (£n fcelfom Uro fom ber i guften. 2lf og til gif ber et ftærft 23inbftøb gennem SrceerneS troner; og berpaa bleo bet btifftille igen. yj$aa oette SibSpunft gif jeg meb min tærefte om i be ftore gamle £abebtygninger, tyoor f)an ffulbe tilfe nogle ^aanboærfere, fom bér oar 6effæftigebe. £)en founbne Nats Uoejr fom paa Sale, og en tytrebe: 3a, tyer i biéfe meb 9fta$fer af Sømmer afftioebe ©øgninger fyaobe ber oæret noget at tage fat i for 3tben, om £tynet Ijabbe flaaet neb. — 3ngen anebe, at bet faa fnart ffulbe ffe. (gtcerfere og ftærfere rutfebe Sorbenen. Cg ba bet famtibig tog for 2(toor fat meb at regne, fftynbte Sebftemoberé SWauuffvipt 10


146 ei e$ at femme etter i £ooebbtygningen. $aa 33ejen møbte ei ©reoinben. Cgfaa l?un talte em bet nf^ggelige 23ejr fra batten cg belte toer 2Grngfte(fe fer, I)eab £agen oilbe bringe. — £fyn fulgte toaa £fyn ; eg £erbenenS SBulbren Oar mægtig eg uben Cptyør. £)et oar, fem em ce rafenbe (Sfementer brejebe ftg i en 9\ing em £abebtygningerne, bem be f^aobe ubfet ftg tit Cffer Urettg eg fitlb af 2lngeft gif jeg ene emfring i 33ærelferne. 9ttin ©oigerfaber oar $aa Sftejfe i 3^1* (anb for at febe en ®aarb tit fin


147 greb mig, ba jeg faa bette glammeljao! 53cfinbelfc« forlob mig ganffe, og jeg fttyrtebe af erube følte jeg mig mere trtyg og mete beroliget. Cg fenere fulgte ben gamle mig l)jem. 3ften jeg maatte famle alt mit 2ftob for iffe at oenbe om igen, faa gtyfeligt forefom bette


148 et $ar unge 2ftennejfer fra £nfetø kontor, fig i 23eoæge(fe fer i DcattenS Sftørfe i bet fremmebe £mé at Ijente 3ngrebienferne til ben brune s Jceftar. . . 2ltte £)øre ftcb aabne; og deputationen traabte inb: ^3aa Sorbet i 3)ag(tgftuen brænbte et Zæftttyé meb en Tang, ofenbe glamme. §enne paa ©ofaen laa $ufetg §erfferinbe, ben „ftrenge £(ara" i ben btybefte ®øon; mebené husjomfruen fab paa en (Stol mibt i SBærelfet og fnorfebe tåbeligt meb §o- oebet bøjet bag ooer (Stoleryggen, ^aa Sorbet mibt imellem ben flumrenbe $agt ftob euroen meb iglerne tit alle §ufet^ §>er(igfyeber. (5t $ar Minutter ftob „®æfterne" og betragtebe meb 3n* tereSfe benne Xornerofefcene. Saa (iftebe ben meft befyjertebe af ^ufinerne fig uben oibere tyen og bemægtigebe fig af euroen togten tit bet Mer* fyettigfte: Spifefammeret. — Dg ba man fyaobe for= fartet fig meb be attraaebe SBønner, fortob man fritte £ufet efter, fom Xaf, at r)aoe flettet runbt paa Møblerne og btceft Styfet ub. Saaban er Ung= bommen! — — — Wlin Soigerfaber, fom paa fin ftejfe erfarebe om ©aarbenS iBranD, opgao tnbtU oibere at føbe (Sjenbom og jftynbte fig t)jemab t)urtigft muligt. 9ht Meo ber noget for r)am og Sønnen at tage fat i, meget a(oor(igt, ber (agbe SBeflag paa bereS ,


149 £ib cg £anfe, faa at cgfaa bet fer mig faa ftore ©porgSmaaf cm at femme ub at lære £u$()c(b* ningen til ©aenS, enb fyber(igere b(ec ffubt ub paa bet ucisfe Og faa fem §often cg meb ben Ubef)age(igr)eben af, at al ben rige 2(fgrobe, fem netop bet 2lar bragte, iffe funbe femme i £m£, men maatte fætteS i (Staf paa SKarfen nben fer @aarben. S) og, bi unge teg c$ bet jo minbre nær. £cært* imeb. Denne „Staf^ace" meb fine mange cg (ange SRæffer af §æS oteo fer oS en prægtig £um(e* p(abé. Og mangen fyS §øftaften ferbree bi £iben bernbe meb at lege en (ib(ig „tagfat", eller en cfufanøé „©emme". — £g bet J)ænbte ba efte^ at


150 XIV £)en, ber afbrig l)ar ooeroæret et £)øftgi(be, aner iffe, fybor ufigeltg morfomt bet er! (Et faabant ffufbe nu affyofbeS trobø bet, at £anfe og £ib oar fulbt optaget af bet ftore Stygge* aroejbe efter SBranben. ©oigerfaber oitbe, at golfene ffutbe ^aoe bereS ©itbe. Dg faa fif be bet. . . £)e traole £U6erebelfer meb Slagtning og 33ag* ning, 53inben $ranfe og ^tynten £)anfefat meb ©uirlanber i gabneois oar en fanb @oir for alle deltagerne. (Slog 331omfteme og 21fpargeStoppen fra oor egen §aoe tffe tii, ba ofrebe berebbitltgt alle £u$manb3foner tereé £aoer£ brogebe ?ragt, gtabe i 23eoibftl)eben om, at ogfaa be l)aobe bibraget tit at gøre (5afen£ Ubfmtyfning faa pragtfutb fom muligt, karlene fom og gjorbe SBtfii for at fe, f)bor oibt fremffrebet 21rbej.bet oar. Og gigerne fnøb fig foarteroiS fra hoffen og tcelber for at fcefte en ©eorgine eller en &lafe Rønnebær tnb mellem bet grønne ober 33inbuer og £>øre. TO gtf meb £to og Styft; man faa fun ftraalenbe %n* figter og traole SBeoægeffer. . .. tyaa feloe geftbagen fteg £raoffyeben enb tyber* ligere. 2ftine $ufiner og flere unge ^iger fra 23r;en bleo i tegelen tilfalbt for at biftaa oS beb


151 ringen af 33jærge af Smørrebrøb. 3 tøffenet biet) ber ftegt cg brafet, fogt Suppe og taoet „£rille* boder". Me §ænber oar i 23irffoml)eb. Og Satter og @fcemt flang l)øjt gennem ben J)ele babtyloniffe goroirring. QflibbagSmaaltibet, bet ntob fyoilfet alle golfenen [tørfte SntereSfe oar rettet, bet bebfte oeb ^ele ©ilbet, bleo inbtaget oeb lange SBorbe, ber oar opftitfet i ben prægtige ®aftaniealle! Cg en fanb gornøjelfe oar bet at fe, meb l)oilfen ©læbe og Sippetit btSfe 9ftennejfer tog for fig af letterne! Sftaar benne 21 ft oar ooerftaaet, aanbebe oi lettere. Og nu fif oi unge ^3iger traott meb at fmtyffe oS til „ballet", ®ofet ptyntebe oi oS meb SBtomfter og iBaanb og be føbe, røbe Rønnebær, gra sprøjte* ^ufet, l)oor £)anfen ffulbe ftaa, løb allerebe Tin* fiffene lolfenbe £oner. Cg berinbe fibber langS hæggene alle Sftabammerne i ben bebfte ®tab£ og omringebe af et Sfttylber af 23ørn. 3a felo ^3atte* glutterne er i!fe forglemte! 2llle maa meb paa en faaban geftbag 2Jtufiffen tier, ber er et £)jeblifø Op^olb i £)anfen. 23arme og glæbeftraalenbe oenter gigerne allerebe paa at blioe bubt op til næfte £)ané. £)a l'bber bet tyoiffenbe fra 2)cunb til 9ftunb, fra £øren og inbab i ealen: £>er er be fine! 9?u fommer


152 te fine! — 33eb benne Setegnetfe forftebeS §er* flabet cg bets @æfter. Cg gigerne, ber »eb, at nu maa be cige for en tiben Stunb, træffer fig be* flebent cm enb tibt misfcrncjebe tilbage. £>er fatber @ttl^eb ccer gcrfamtingen. £e nty anfcmne flal betragtet; bereé ^aaffæbning beunbreé — etter frtti* feres. £)er er jc


153 flag i bunbrenbe Xatt i ®ulcet af kartenes jcern* beflaaebe QæU, cg i gigernes fmaa, jfingrenbe (sfranferne »ar brubt, og iBegejftringen fteg. (Snart fyciretebe fig gamle cg unge i en citb, for* cirret „SKU". (Sammenftcb ffetc ber, SBcrn bfec cippet ccer Snbe, cg datteren Manbebeé meb Un= gerneS ©raab cg QttcbreneS £»£feu. SOcen faa- banne Ufyetb Ijørte fig fteg. $crS, Ijccr man mcrebe fig! tif, cg ©tøben cg Subeten £>og, fnart trængte legemet ti( at fttyrfeé ocen paa ben megen 2Inftrengelfe. £er btec gicet et S3inf tit Sftufiffen cm at ftanbfe. Og nu btec ber af be fmitenbe cg fcebbrtyppenbe *$iger ombubt 9ftælfe< bøtter fulbe af fint ©mørrebreb, bet Venerne cg iBcrnene bcgftaeelig fatbt eber, fem fyacbe be iffe faaet 9ttab ben ganffe £)ag. SDcen en cemcerffem iagttager citbe fnart cpbage, at tyer gjafbt bet cm at „rebbe" faa meget fem muligt. Sffe fer at tit- frebSftitfe 2lppetiten — nej, H em fMbe 9ftaben bringeg i be af


154 en s DHne, fem oar bet ene l)am, man f^aobe at taffe for benne luftige Siften, fnejfebe $an ftott og faa fig ooerlegent omfring, tbet fjan raabte: $om Ijer l?en, golf, og faa jer en §jerteftfyrfning ! 3 gør jere (Sager gobt, berfor f)ar 3 fortjent en rigtig Op* ftrammer. Sfaaf golf! — Cg bermeb tømte fjan felo tit i8nnb$ bet førfte 23æger. £)ette oar jo et færbeleg oittigt faafnnb, forfor ogfaa Salen gen* løb af Satter. (St £urra fif $nffen bertoaa; og golfene, &oner faaoel fom Dftænb, fif fyoer en „f^øj* benet" Snaps. £>oorefter DJInfiffen igen fpiltebe op, og ©anfen gif meb bobbelt gtyft. . . $aa bette £ib£pnnft traf oi o3 gerne tilbage. 2St f)aobe nn faaet nof, og ooerlob meb ®læbe (Salen til golfene. — Og ba ber iffe længere fyoi* lebe nogen £oang paa bem, flog be nn førft for Siloer ©æffen føé. 3 famme gor^olb fom 23rænbe= einSanferet og øftønben tømtes, fteg SBegejftringen og „^umøren". £)en tyøje Stemning nbartebe ba iffe fjælbent til drillerier og £>aanbgri6e(igfyeber. Og f ærlig, naar Striben brejebe fig om „ben elffebe ©enftanb", funbe ben gobt enbe meb 33fobtab for en af Stfioaterne. 2)can plantebe ganffe fimpelt en fnattet ipaanb mibt i SDcobftanberenS Stnfigt. ©og bette forfyinbrebe iffe, at be ftribenbe et £5jeblif efter atter oar be bebfte fenner af 33erben og .


155 grcebenbe SHorelfen« og 23enffabS £aarer falbt i r)inanben$ 2lrme. . . . Ogfaa paa en anben 9)?aabe fnnbe et ellers roligt og atoortigt @emi)t, naar 23efinbelfen bleo alt for omtaaget, labe fig irritere, SaalebeS fil de §ør* manb, en af oore §u$mcenb, ber til baglig oar meget ftille og inbefluttet, neto^ benne liften fulb* ftænbig 23erfærfergang. £)an fyakbe inbtaget et ftørre £oantum oaabe 93arer og oar font golge beraf bleoen meget oroolet og meget binglenbe. Ungbommen Ijaobe længe breoet fine £ojer meb fyam; og t)an Ijaobe felo moret fig berooer og oar t)berft jooial. 9cu ftob Ole opftillet meb en Dame og flulbe banfe nb. 9Jcen t)an funbe i!fe f ormne i £rit. Da er ber en af be unge tarfe, fom faar fat i et 9cogle Sejlgarn og faftgor bet meb en Støffe til en af knapperne paa Ole« graf fe. parret begr)nber at banfe; bet oil fige, Danfen inbffrænfer fig til en knurren paa Stebet; og Sejlgarnet oifler fig om be to. Snart btioer Cle træt og oil fcette fin ©arne af paa en 23cenf; men t)an fan iffe fomme fra Ijertbe. 9cu brifter be omftaaenbe nb i en bulbrenbe Satter; og karlen, fom t>lbt Sejlgarnsnøglet, ftrammer til; be to ulidelige ftaar fangne i et ^et. Da tyceoer C le be fntyttebe $>cenber mob Rimten, og meb tru* enbe Shiner raaber r^an: £oa' Satan griner 3 a',


156 3 £oalpe? (amen. -Jpan toilfce i famme £3jeblif ^aee faftet fig ooer be faabe, unge Sftennejler; men IjattS græbenbe $one fi! »eb et ^ar ^aanbfafte £arle3 £>jælt> ben rafenbe Dftanb flæbt ooer t $arlefammeret, Ijoor t)an i en af ©engene foto 9Men og treben ub (Snbnu engang maatte £>erffabet meb gamilie ooer i ©anfefalen. £)et oar, naar ber ffulbe taffeé for be ©faaler og Seceraab, fom af ffrtgenbe og fjæfe Stemmer meb ftor 23egejftrtng bleo ubbragt for Ijoer enfelt af oé. atmosfæren bercore oar nu faa tung og tæt, at @f tunet af £ællepraafene fun faaS fom fjerne, tyfenbe ^unfter. Sften oi maatte l)olbe bet ub, ba oor graoæreffe oilbe oære bleoen betragtet fom en gornærmelfe. iftaar ©faalen oar mobtaget, oar for oort 23ebfommenbe ben muntre, men ogfaa meget anftrengenbe £>ag til (Snbe; og en^oer fogte træt fin ©eng. SDfeett golfene, unber gorfarlenS Zilftn, fortfatte £)anfen og £tyftigf)eben — og ^Driffertet til ben Ityfe


157 Sftorgen. £)e ^at>be jc t;ele næfte £>ag at fooe ttb i, tfyi ipoftgitbet ^olbteé alttb paa en Sorbag. XV (Sfteraaret gfeb Ijtyggetigt og rart til (Snbe meb ftitle StySlen inben £)øre cg meb muntre cg tiotige Spabfereture cg -Jftorfningétimer, fyoori alle oi unge beltog, inbtil £amoeuS Sfin fatbte o3 tit oort ^aanbarbejbe cg oor §)øjlæ3ning omfring bet ftore, runbe^Borb foran (Sofaen. — Cg for oi ret oibfte af bet, fom Sinteren inbfoobt i fin f?oibe ®aabe og meb gaonen futb af griffi)eb, £io og Setff'abetigljeb Sneen fom tibtig bet s 21ar. 3eg gufler, at min Sotgerfaber, fom fatte megen ^riS paa at føre i $ane, en 5lften i 'JJcooember Ijelt fornøjet fom inb i Stuen tit oS og metbte, „at nu oar ben førfte


158 iiht raatfcUte: cg faa fagbe $an meb eet: £ent Morteren! — Morteren? fpnrgte jeg uoié. — 3a, Morteren! Ten fan ©e faa ftbbe cg ftcbe i; faa fyar bi ba Slcffefpil! — £g een, te, tre oar tet fyete i Crben; batten fer ©eren, cg jeg eet inb* paffet i ren, cg min fære, prægtige Scigerfaber bag $aa fem Sufl. St oæfbigt Smæfb af ben tange Saneptff, cg af Stee fer et ccer een tytttbe Sneflabe, meben£ jeg i trael $irffom$eb lob „Stcberen" frem* bringe be jnft tffe fcfoftarefte, men ffarce cg ffing* renbe Sener. f)olbt jeg et Øjeblif Itibe meb Strbejbet, fif jeg et tilte, eenffaeeUgt *puf i Dityggen fem ^f?aa* minbetfe cm at Mitte ceb jc frafttgere jo eebre, „fer at be gebe Sergere funce fyore, fyoem ber fem!" £g eirfelig, flere ene een ©abeeor inbe i iBtyen Meo reoen ep, ibet oi forte forbi; eg Stemmer løb 1 ue tit ee i £>a(omorfet: ^oa ganben, er eet ©em, gertagter? 3a ci tænfte eet fer ^eften nef; ©e er jo afttb ben ferfte, ber er nbe at rore $anetøjet. DJcen fyoab er bet fer en £eloebe£ ©peftafel, ©e laber? (5t eet een ntyefte SDMcri $aa Sanef (offer? ©en faar ©e fgu nef 8ott feto at ta' patent paa! — %t min Smgerfaber tffe oieo St>ar ftyleig, fotger af ftg fefo. Grn faaran Speg ear ret neget efter een gamte 2>canbø £cceb. £an faaeet fem jeg


159 fem fyjem i ftraalenbe £mmør, fyenrtyfte ooer at l)aoe moret 23tyen$ borgere — cg o$ felt. Cg lang 2te efter, naar benne £ur fem paa Zak, giet ber et poliff Smil ooer gorpagterenS 21nfigt, cg fyan ubbrøb: 3a, bet car ganben fyaffe mig en ftcrartet 3be meb ben borter! — Cg bet car bet nn egfaa ..... 9?ogle 93caaneber fenere, cg jeg ffnlbe femme „oærre" op at føre: 3eg car paa et lille 33eføg fyjemme i min gøbebfy l?o$ min 2)2ober cg mine eøffenbe. £ett fornøjeligt og rart car bet at femme til bet fære, gamle £jem, fyoor alt, fem tibligere, flinnebe af ^roperfyeb og £31anf^et>. £)iéfe 8maabeføg i hjemmet, efter at jeg car bfeoen forlooet, ftaar for mig i en egen ©lané. 3eg car clubfelig bleoen en ^erfon af 23igttgfyeb. Cgfaa nben for hjemmet bleo jeg nn af alle, ber Ijaobe fenct mig fom SBarn, befjanbtet meb en cis ^enffynSfulbljeb. (Snbffønt jeg iffe ^at^tt ©runben til benne megen £)øfligl^eb, følte jeg mig bog meget fmigret beraf og tænfte meb Setofølelfe : 9caar bet gør en faaban 23irfning at blice forlocet, l)oab cit ber ba iffe ffe, naar bu bfioer gift! — Cg ceb £anfen om at faa eget £mS og £)jem oprutlebe fig


160 for mig et SBiflebe faet fiort og rigt, faa ttyft og Ityffeligt! ... 9)?en ©ftyggerne oa, (Sorgerne, ber fulbenber 23iltebet? 3a, bem lob jeg mig iffe ængfte eder forurolige af. Dertil »ar jeg for let og glab i ©inb ..... yiaa, jeg oar fom fagt $aa 23eføg hjemme, røerebe I)aobe jeg faa fmaat begtynbt at tale om 2lfrejfen, ba jeg faar 23reo fra min $ærefte, at fyan ben næfte Dag otl anfomme til 23tyen i ©læbe for at 6ortføre en af mine ©øftre og mig. £uren gjalbt et 23eføg ^oé en af fyanS gættere, ber ejebe en ©aarb et ^ar 9ftil nbe i Sanbet. $i to unge ^iger feteo naturligois fyenrfyfte. 9tten Sftober oar tibt betcenfefig oeb at tabe 08 føre ben tange 23ej i ben punbefutbe, bet »ar. Dog, bet gi! uof, mente oi: oi oare jo unge og ^otbt no! ben £ørn ub! — 9?æfte borgen fom min £)jertenSfær meb ftraa* tenbe ©olff'in, ftingenbe SBjætber — og flingrenbe groft, (gfter at grofoften oar inbtaget, ffutbe £uren gaa for fig. ©læben t)olbt for Døren, og min ©øfter og jeg tritlebe ub fom to iBtylter, næppe i (Stanb tit at røre og for 3nbpafningen. Dog oeb kuffen og ^ietfeé forenebe 2(nftrengetfer fom oi enbetig tit


161 oS, farer i fibftc £)jeb(if inb i £ntfet eg femmer ftraf'S efter titbage meb toenbe ftore ^ooebpuber. ©en ene anbringer l)nn fom Ooerbtyne foran o£, mebenS fyun ftopper ben anben inb nnber Sæbet bag &ore gøbber. — Og ber fab »i ba ftioe fom Støtter, gobt garberebe baabe for og bag. 9)ten i Stanb til at røre o$ oar oi tf fe. 3ffe engang fnnbe oi fenbe oor omfytyggefige Sftober et oenligt SRil tit Xat og garoel .... 3 ftrtygenbe gart for oi nb gennem iB^en. gøret oar brillant! 33ejen gif hurtigt, og kniben gao be unge, prægtige §efte gart, (Snart oar ot oeb 9ftaa(et, fyoor oi af bet oafre Ægtepar bteo mobtaget meb hjertelig ©æftfrifyeb. ©et oar min førfte ^ræfen* tation i gamUien; og efter at £>uéfjerren fyaobe betragtet mig en Stunb i £aosfyeb, fagbe fyan: %laa faaban fer fyun nb! 3a, bet er jo en meget pæn tide 9cip8genftanb ! — inblebet Og bermeb oar SBefenbtffabet ©e faa ©age, ber oar beftemte til Opfyolbet unber bette gæftfrie £ag, fif fuh aft for fyurtig @nbe. 53or $(an oar paa £ilbageoejen at tilbringe et anbet $ar ©age fyoé en ^roprietærfamttie, fyoor en Slægtning af min $ærefte op^oibt fig — berfor ^jalp alle oenlige OoertalelfenS tunfter iffe. 3a, enbogfaa efter at oi tyaobe taget ^(abS i Slæben, SebftemobetS SDianufftipt H


162 forføgte man at cmftemme og og faa o$ tit at bitte. 9ften ba oenber oor Sufl fig om og figer: Oftaa jeg ta' mig gortoo at raa'e £erren, faa fører bi! ©er er Omflag i fejret. §erneb fom oi i Sfæ'e, men bf fa' maoetig faa £00 at oenbe f)jem i 3Sogn! — 23i lo tyam nb og mente, at bet l)aobe ingen 9cøb, faa længe kniben oar faa f)aarb. DJcen Ijan ntffete atoorligt: 3eg fyar mine Senbemcerfer! — Og oi førte. Sltter gif bet muntert og (et tyen ooer ©ne* bceffet tit ben ncefte (Station Ogfaa tyer falbt oi, fom man figer, meb ©øren inb i §mfet. SDcen fom oi enb uoentet, faa bteo oi bog mobtaget meb en faaban hjertelig ®æftfrU)eo, at min ©øfter og jeg, ber oar fremmebe for gamilien, ftrafé befanbt o3 fom hjemme. — ©er oar Ungbom, ber oar £io og Styftigljeb; men fremfor alt: tøbot oar bisfe SQcenneffer etffoærrige! Og l)oor oi morebe o8! — Ungbommen fra Dcabolaget fif et $inf om famme liften at gioe OJtøbe til en lille ©oingom. Og tit bonerne af en


163 ubeffymrebe i liolig ^aSfiar oeb bet fytyggelige $affe* borb og opfriffebe morfomme Snbfalb og ®maa= fyænbetfer fra aftenen forub. Da træber ^ttels inb i ©tuen meb et meget betænfeligt Slnfigt: !Det er oift bebft, at oi ftrafS gør oS i ©tanb til Sifrejfen, figer f)an — nu er jeg ogfaa bange for, at oi faar £øoejr! 2D?en l)erom oitbe ©elffabet tf fe Jjøre £ale! Cg gruen i £mfet fagbe: De maa i bet minbfte blioe til 9JHbbag, for De ffal fya' ©aafefteg! — Cg Dt bleo tit 2ftibbag — £)g oi bleo til 2Iften!... £egen Oar allerebe i fulb ®ang. 3eg guffer £)øjbepunftet af oor Sftorffab, fyoorlebeS oi alle unber 3ubet og Satter ffulbe paafe, at en fraffetø ©fynber ubfonebe fin ©traf. Dommen fyaobe tt>bt paa, at ijan, fiobenbe paa en omoenbt glaffe og uben at berøre ®utoet meb gobberne, ffulbe tænbe to Styé, fom fyan fyolbt i ^ænberne. goran fyam brænbte et trebje Sty$. — ®ang efter ®ang misl^ffebe« (£f$- perimentet for ben ultyffetige Delinfoent; fyan tabte balancen, fatbt fnart til Jjøjre og fnart til oenftre; og uben 9ftebtynf meb ©taffeten oar (Stemningen for en enbnu mere raffineret £ortur, ba -Dfunterfyeben bleo afbrubt oeb, at ber bleo banfet fyaarbt paa Døren. Den aabnebeé, og inb traabte oor ®uff og oplob fin SQcunb for be faa, men oetoalgte Orb: Det regner! 11*


164 £)ette SBubffab fatbt fom et Sttyrtebab ooer Selffabet. Cg oi faa forbløffet tit fyoeranbre. — ^un l)an paa Staffen frpbebe fig; glab og fmilenbe fprang fyan op, fornøjet ooer at flippe ub af fine libt pinlige gor^olb! Mm for o8 farenbe golf ffulbe nn førft ben atoorlige £)el af geften tii at begpnbe. kuffen faar Crbre til øjebliffefig at møbe frem meb Slæben fer £>øren. S) et jfete. Cg nnber mange Xaffigetfer fra oor Sibe for be to uforglemmelige £>age og talrige 23eflagelfer fra 23ærtsfolfene ooer ben bratte Sftaabe, Ijoorpaa oi maatte ffitteS, tog oi 3lff!eb meb fyinanben. — Cg fnart gif bet atter af ©reb, fremab, nb i Qftørfet, i SRegnen, i Snefjappet. gorfounben oar oor oante grejbigfyeb. humøret ftob paa DM. 3ffe et Crb bleo ber talt, ifyi en^oer Jjaobe tiof meb fine egne bebrøoelige £anfer — og meb at fyolbe SRejfetøjet om fig for at ffærme fig mob 23lceften og degnen, ber ftabig bleo ftcerfere og tættere. Situationen bleo mere og mere ufypggetig. Sfterfyaanben fom Oftørfet tiltog, bteoe §eftene, ber oare ufenbte meb 23ejen, urolige og neroøfe. IDe oilbe tf fe frem, men maatte brioeg meb ^iffen. dertil fom ogfaa, at bet nu oar tungt SceS at træffe. Sneen oar for tængft f metret; og oi flæbteé bogftaoettg igennem et -LDcorabS af Snefjap, Sten


165 og 3orb. Kuffen, ber fyibtit fyaobe nojeoeé meb at fibbe og fmaabrumme, tillob fig nu plucfetig at tage 23(abet fra 2ttunben: 3a, £erren !u' fgu fya' ? tybt mig, fagbe f?an — faa fya be ti 'nbe fat faaban i 'et! — £)a ingen mobfagbe fyam, 6(eo Ijan tigefom tibt mitbere ftemt og fortfatte : 9?aa*aa, bet fix' jo t)a' oaaren oærre; og t)ar oi ffaaren ben faa (angt, faa f!ær oi ben oel 9?eften meb! — Cg oi „ffor" ben! 3gennem ttyft og tynbt gi! bet. inbtit oi langt ooer 2)cMbnat naaebe 23t?en meb fjalot opflibte £efte, t)elt opflibte 2Jteber og $aS* fagerer. ©tabe oare oi ooer, at batten ffjutte oort forgelige tilbagetog for Naboer og ©enboer, ber faa £age i goroejen t)aobe oæret miSunbelige 93ibner tit oor fejerSftolte Ubrtyfning. — Dg bet oar bog attib noget. 2lt OJcober Meo forf!ræ!!et oeb at 6Uoe banfet op af fin gobe


166 uagtet 3fen fnagebe og bragebe og flog ftorc SReoner, flap t)an bog oelbet)olben ooer meb ©læben. 3 gærgegaarben lob t)an $oretojet blioe ftaaenbe og reb felo fyiem til ... Ijolm meb §eftene. 9tøfte Dag maatte r)an af ©teb igen, men benne ©aug meb 33ogn. Da Ijan fom til SSfyen for at melbe fin 5In!omft — Rognen t)otbt oore paa ben anbeu ©ibe ©unbet — fagbe min tærefte til ^am: Du fif bog 9?et, 3en8, oi lommer t)jem i33ogn! — 3a, £)erren faar (a ? mig raa'e en anben ©ang! foarebe kuffen. — Da oi enbetig rutlebe af ©reb ab hjemmet til, opiet fyan atter fin 3)cunb og mebbette oø, l)oor fiffigt f?an t)aobe baaret fig ab, ta fyan fortalte golf ene berr)jemme om £uren: 3eg frV ba no! taoe bet faaban, enbte fyan — at bi 'nbe flu' grine a' ooé, naar oi lommer! — Og ba oi nærmebe oe ®aarben, oenbte t)an fig om mob min £ærefte og fagbe meb et brebt ©mil: 9cu ffa' jeg ftæffe et (BtxaV ub, faa bet fa' flintre gennem TOejen !


167 XVI. Og Siben gteb, og goraaret 1852 bar inbe. $)a Meb bet til 2ttoor for mig meb at brage et 2(ar$ £ib fra hjemmet for unber ftynbig £ebetfe at forberebe mig tit min 33cerbigr)eb fom £anb= manbSfone oeb at fcette mig inb i £ut$t)otbningS* bæfenet og SDcejeriet. (Sn $en af min $ærefte opløfte oS om, at en 'Dame, ber ejebe en ©aarb en tre 9tti(e6 33ej fra o$, optog unge $iger i fit £mS til Ubbannetfe i obenncebnte gag. ^ietø tog bertjen, og @agen Meb orbnet meb bet famme. — 9cu fil jeg trabtt meb at fty mig en ©arberobe, fom paSfebe tit ben ©erning, jeg ffutbe tage fat paa. Dg førft i 9ttaj s ftog 2tfffebenS £ime. 2(a, fybor bar jeg benobet! ©raaben fab mig i Spatfen, og bet forefom mig, fom ffutbe jeg rejfe tit en anben 23erben8bet. £)ertit fom ogfaa ben 3tngeft, jeg følte for bet ufenbte, jeg gif i 2fløbe. 9ttan fjabbe fagt mig, at min Særemor oar meget ftreng — og bette frtygtebe jeg mere enb att anbet SØcateriatbognen meb mine @ager bar atterebe ført; og ben titte 3agtbogn, ber ffutbe bringe mig tjen tit be nfye SD^ennefler og gori)otb, ruttebe for T)øren. (Snbnu et fibfte garbet tit ben tjefe gor*


168 pagtergaarb — cg Rognen førte bort meb mig neb gennem ben fcere Slflé. 2) et bar mig en ftor £røft, at Sftietø (ebfagebe mig tit mit ntye £)jem. Og for* inben oi naaebe bette, fjaobe $an$ Orb forftaaet at inbgfybe mig tibt 9ftob, faa at jeg temmelig frejbig gjorbe min féntré i gamilien (Sn fremmebS Shtfomft, fyoor fom t)elft bet ffer, oæffer alt\t> en bis Opfigt og pirrer 9tySgerrigfyeben; naonttg ba fjoS iBorn. Og faatebeg ogfaa i bette £ilfcetbe. £a oi førte inb gennem forten tit ben gamle, fammenbtyggebe ®aarb, opbagebe jeg — for* nben abffittige £)ooeber, fom ttttebe frem t)ift og tyer — to SBorn, en 3)reng og en ^ige, fom ftob nben for bet tabe, nanfelige lab$. £)en tide $ige forfoanbt et £)jeblif og fom ftrafS efter tilbage fammen meb fin DJ^ober. £bortebe8 fl al jeg beffrioe bet Snbtrtyf, jeg mobtog af benne fnutffe, ftatetige $»inbe, ber traabte mig i 2ftøbe paa §nfet$ £cerffet meb et hjerteligt „23etf ommen" og et bentigt @mil ooer bet atoortige og forgfutbe 2tnfigt? — 3eg følte mig ooer for fyenbe faa nfigetig titte i enfyoer 5>enfeenbe. £mn imponerebe mig; men unbertigt nof, paa famme £ib bar min grtygt for tyenbe forfounben. 3eg fnnbe fom et


169 iBarn fyaoe truffet mig tab til fyenbe, faalebeS oanbt ljun i et Sefnnb min Stympati. 3eg følte inftinft* mæSfig, at fyenbe oilbe jeg fomme tit at etffe, forbi 5$erben Ijaobe roeret fyenbe fyaarb cg gioet Ijenbe $unber, fom fun langfomt oilbe tæges. — £og, benne Sioinbe bøjebeS tffe unber »Sergen; nej, ftott, energtff cg nbfyelbenbe fæmpebe l)un fer fin egen og fine 23ømé gremtib — og oanbt Sejr! §un Ijaobe oceret (Snfe i nogle 21ar, fcrenb jeg fom til IjenbeS £mS. Og bet oar benne Sorg, ber fyoifebe tnngt paa fyenbe, men fom ogfaa gao Ijenbe ^ttjrfe til at leoe og arbejbe. Som ben btygtigfte Sftanb forftob fyun at lebe ^ele ©aarbenS Drift; forftob ben fjcelbne £unft at inogtybe ^Refpeft, paa famme STib fom ljun oar agtet og affyetbt af fine 33orn og fit Sfyenbe. £mn oar fynman, fyenftynSfulb og Ijjcelpfom tffe alene mob ©aarbenS egne, men mob enfyoer, ber fogte fyenbeé SRaab og £3iftanb 3eg begtynbte tffe ftrafé oeb min 51nfomft til ©aarben paa ben fyuSttge ©erntng. 3eg ffnlbe førft lære be baglige gorfyolb at fenbe, mente grnen, fe mig om i £mfet og paa (Sjenbommen. Dg dornene paatog ftg meb ©læbe bet £oero at oife mig runbt. £)e traf omfring meb mig fra £>efte*, $o* og Soine* ftatb tit 80, £abe og £onfel;u$. £oer $rog bfeo befet, fyoer £ing forflaret. Cg ba jeg enbeltg oar


170 bfeoen prcefenteret for 2lolSfarlen, 3afob Saoffær, for Røgteren, 3orgen ©amme, og for $offepigen, Stine SanglcenberS, og fyaobe fnnbet 9?aabe for bereS Øjne, ba føtte jeg mig font hjemme baabe inbe og ube Og faa en ffonne SDcorgen mellem fire og fem tog jeg fat paa Slrbejbet. ©et oar s Jftæ{fefælberen, jeg tU en iBegtynbelfe fif £00 at rumftere i. §oor oar jeg oigtig! Sfteb ben firlige SDcorgenfappe ooer Protierne, og bet ftore, fyoibe gorflæbe ftramt flnttenbe om hofterne gtf jeg fra 33tælfebøtte til Sftcelfe* b^ttt — og anrettebe llfr;ffer meb ben ftore Sfummeffe i £)aanben. ®nnften oar at fange globen ,fyti li op; iffe tage for megen Sftælf meb og fremfor alt tf fe igen labe gføben „ftaffe" tilbage i bøtten. OJcen ^oor leb iffe min Stoltfyeb! ©ang efter ©ang, naar jeg fyaobe faaet ftylbt ben mægtige Sfe, oenbte ben fig i min §aanb, og globen inbgif ben ntil= labeligfte gorbinbelfe meb 9)?ælfen og oar rebningStøft fortabt, grnen, ber ftob oeb Siben af mig, gjorbe gobe Heiner til flet Spil, enbffont f)nn oel funbe inbfe, at bet bleo iffe fibfte ©ang, at l)nn betalte lærepengene. — Sfribt for Sfribt gif bet bog fremab. 3a, jeg bleo enbogfaa roft, ba jeg førfte ©ang bleo httxo^t bet oigtige 21rbejbe „at jlaa Smør". — Det gaar jo rigtig flinft; oi Ijar jo


171 oi flat nof blioe en bt>gttg ^ige! — 3eg roomebe af ©læbe og gjorbe mig enbnu mere Umage. — 2ften meb Dftelaoningen fneb bet. £>oor onffebe jeg tf fe, at mine £>ænber fyaobe oceret een ©ang faa ftore for rigtig at htnne Ijaoe taget fat! 3a, bet fneb for mig meb alt i ben forfte Zit. Dog mcft meb at femme op Sloffen fire = fem om borgenen. 3eg beunbrebe min fære £æremober$ £aalmobigl)eb ogfaa paa bette s 13nnft. §un falbte fclo paa mig Ijoer Sttorgen, og jeg foarebe raff: 3a, nn ftaar jeg op! Og jeg fyaobe ogfaa ten bebfte SBilje bertil ~ om Siftenen. 292 en naar £iben lom, at jeg ffulbe oife min 23itje i ©erningen, ja, ba oar føbet ffrobeligt; og jeg „float om igen", fom ©tine SanglænberS fagbe, og foo oibere. Often faa en borgen, ba grnen fom fæboantig et ^ar ©ange forgæoeg fyaobe forfogt paa at faa mig nb af ©engen, tabte fjnn £aa(mobigfyeben og ubbrøb, fyalot i 21(oor, fyatot i ©pøg: 3a, blio De faa bare liggenbe, faa gaar jeg felo neb og ffnmmer 9ftcetfen! og bermeb forlob ljun 23ærelfet. — Dette oirfebe. 3eg oar plnbfelig ffygoaagen og ube af (Sengen. Og et $oarter efter præfenterebe jeg mig i 202ælfeftuen, fyoor grnen ganffe rigtig gi! og uoførte min ©erning. Uben at fige et Orb tog jeg meb et bønligt SQiit ©feen nb af fjenbeS £aanb. $wn faa fmilenbe paa


172 mig cg fagre: 3aja ha, faa flal De iffe fyaoe @fænb renne @ang enbnu ! — Cg jeg fif bem ej fyetter fenere. Det oar, (igefcm om benne £ænbeffe f)aobe fureret mig fer min ©ø&nigfjeb. 3eg ftob for gremtiben op til bet beftemte fttoffeflet, og bet uben at nogen befyooece at oæffe mig. . . . Baa tom £>eften cg meb ben megen £raoff)eb eoer fyete linien. 93? en fyoor gif iffe 2(rbejbet rafl og ftinft nnber £>uéfruenS ^ommanbo! Dog, for fyaobe jeg jo inben Døre fyaft £ej(igfyeb til at be* unbre fyenbeS alfibige Dtygtigfyeb ; men nu i £often bteo jeg nceften ftum af gorbaofetfe ooer, at tjun egfaa i 2c cg Sabe fyaobe bet rette og fifre 23Uf, ber fræoeø af en btygtig £anbmanb. — £un oar tit Stebe ooeraft, fnart i DJcarfen cg fnart paa ®aar* ben; gioenbe fine Crbre meb en Siffer^eb og Coer* (egenl)eb, faa at bet intet £)jebtif funbe miSforftaaS. Som nu, ba netop en af karlene femmer forenbe inb paa Saben meb et SceS ®orn, raaber f)un Ijam ftart og beftemt i 2)toce: Drej af tit fyojre cg fycfb oeb bet forfte ©uto ! Der begpnber ci at fætte §oeben. £)g faa fortfætte ci nebab unbtagen meb Saafyoeben. Den ffat fætter i ©utcet lige ocerfor £cerffemaffinen ! — 3eg ftob maaftoS; og jeg faa op til benne fjætbne ^cinbe. Sften paa famme


173 STtb maatte jeg meb et But erfenbe, at »ar fjun enb min £ceremeber, fyenbeS £tygtigfyeb oilee jeg beg albrig naa! 9)?en ljenbe£ flege 33ejlebning f)ar beftanbig »æret mig en 9xettefner i alle be mange 2lar, ber er gaaebe, firen jeg fom ben attenaarige, tioéglabe ^3ige ble» betroet til Ijenbeg færlige Om* forg. . . . tyaa Sanbet er Slrbejbet Slaret rnnbt een fammen* fyængenbe $cebe. £ører ^et ene 2lrbejce e», femmer bet anbet meb fine gerbringer. SaalebeS egfaa l)er.


174 tænfte: £u fan tro nej, ben ©erning faar ru mig iffe til! 2t(figeoet gif jeg runbt meb Ure i Uretten, tfyi jeg bibfte, at berfem gruen forlangte mig tit bet — fybor bar faa min 93ifje!.... Og faa fom £agen, ba benne ufæbbanfige gore* ftifting ffutbe gaa for fig. (*nbnu oar ber iffe fat* bet et Crb om, at jeg ffutbe fbitfe en SHotfe meb. Sften ingen unbgaar fin vgfæone! s ^3aa een @ang fob be frygtelige Crb i mine £ren: $laa, nu er £e færbig? 3a, faa er bet bebft, at bi tager fat paa ®æ$fene! — Cg birfefig, jeg maatte meb ooer i £oen, tybcr £anbfingen ffutbe foregaa; ber f)ja(p ingen „Stutten"! — Qrfter at jeg fyabbe fet gruen og gigerne Befyanbte et s $ar Delinfbenter efter atte ftunftené


175 jagenbe 23effæftigelfe! — £eg, ba jeg f#rft fif be* gtynbt, gi! bet bebre, enb jeg fjacbe turbet »ente. ©aafen laa ftitle cg taatmcbig; cg jeg pluffebe cg pttlebe. 9ften gjcrt briftig ceb bet tyelbige gcrføg bar jeg fcrmcbentlig cenbt cg brejet bet ultyffetige £)tyr fer ubltbt; ttyt paa een @ang bfec jeg paa bet ubarmtyjertigfte bibt i Slrmen. £)g meb et tyøjt23rel flap jeg 2) tyret, ber i fin @(æbe ccer at flippe fri, fnabrenbe cg baffenbe meb Pingerne fltyebe tyen til fine kammerater — mebené jeg unber gigernes uftanbfeltge batter af ©fræf cg gerfærbetfe gi! bag* ccer paa mit ufifre Sæbe! ©aalebeé enbte mit ferfte — cg fibfte gorføg paa at pluffe lecenbe ®æ$, Wien jeg faa min fære grue rtyfte miSbilligenbe paa £ocebet, fem eilbe tynn fige: 9cej, ber blicer cift albrig neget rigtig btygtigt ub af bet pigebarn! s J?u tyacbe jeg iffe lang £ib at cære fammen meb bisfe fære Sftenneffer. 3ftin Særetib car faftfat tit et 21ar ; men ba min ©cigerfaber atlerebe i We* cember til fin ©øn febte en £anbejenbcm, fem benne ffulbe ccertage til goraaret, blec bet beftemt, at jeg ffulbe tyjem til 3u(. Der eilbe jc nu cære nef at tage fat paa bertyjemme meb at fty Ubfttyr,


176 og meb at orbue A^it og orbne Dat. Der løber jo faa meget paa, naar et SQxtyttwp ffat fejret! Denne ^ffcrtning af mit Cp^otb l)ø8 gruen fom fyeft uoentet for oS alle. %$i ^aobe gjort


ffal jeg tro ! — 177 fim tænfte paa at ntybe ©læben og £ioet. 2ftan tog mob fremmebe og førte ub. Dg £)an$ og Satter og (Sfæmt ftylbte be ellert faa rolige „©torftuer" rnnbt paa ©aarbene nær og fjern. 9tten ba Snlen oar til ($nbe og oeb Snbtræbelfcn af bet ntye 2lar begtynbte ber i gorpagtergaarben en £raoll)eb meb STilfti^ning og £ilffæring, Rining og (Sining, fom fatte baabe mine og anbreS £ænber i SBirffomtyeb. §oor morebe bet mig iffe, alt fom £øjet bleo færbigt, at lægge @tfyffe efter (Sttyffe til ben allerebe ftore £mnfe af bet fotibe og fmnffe Ubfttyr! 3a, iorig oar jeg i mit 2Irbejbe; faa iorig, at jeg ofte begif gabæfer og til min ftore 2drgrelfe maatte gøre bet J)ele om igen. 3eg guffer faalebeg, at jeg, efter at I)aoe arbejbet meget flittigt en I?el £)ag, omfiber bleo færbig meb min 23rnbenattrøje (Saa! nbbrøb jeg og loftebe ben meb broberebe (Strimler fmtyffebe Sirøje trinmferenbe i fejret Stten Jjoor ærgerlig bleo jeg faa iffe oeb at opbage, at jeg tyaobe battet Ærmerne om: ftyet bet Ijøjre til tenftre Ærmegab, og oenftre til J)øjre. Dg tyelt forfærbet bleo jeg, ba ©aarbenS gaftotum, ben gamle $irften $8nU, tyooebrtyftenbe fagbe: 5la §erregnb bog, lille Somfrn, bet oar ba et førgeligt 23arfel! (Sorg og £aarer oenter fyenbe, mænb gør be faa! SBebftemoberå aftamiffript 12 :


178 3eg fyctr fet meget i mine Dage, men atbrig noget fom bette fjer! Og jeg oilbe ønjle for l^enbeé @fy(b, at £>erren oilbe forBtybe faaoant et 33r^(Iup ! — Denne profeti, fagt i ben btyBefte 2(toor, faftebe Hngeft og Uro tnb i mit @inb og tagbe for en £tb en Dæmper paa min ©tcebe. 3a, jeg bleo næften Ijett ftyg af at tcenfe berpaa! — Stten faa en Dag gi! jeg tige ooer tit £ante i SnfpeftørBoligen for at fpørge om fyenbeS Mening. §nn lo mig nb og fagbe: £)n er et gobt £oSfel)ooeb, at bu oit Brtybe btg om faaban gammel $æltingefnaf! Vlaax bu Bare tyar fprcettet Ærmerne af og ftyet bem rigtig paa igen, faa fan bu tro, at bet ocerfte er ooerftaaet! — Og omenbffønt jeg no! fanbt, at min Plante tog for (et paa aanbe Sanler føbteS i min @jcet, mebenS jeg ftob ber og tittebe ub paa be tjoibe, Ijoirotenbe ©nefnng. gortib og gremtib gteb fætfomt ooer i t)inanben: 3eg faa mig fom 23arn ber^jemme i


ben titte fatfterffe 23ty ; 179 faa mig gaa »eb figens §aanb efter SDZcetf ; faa Segene meb kammeraterne, cg be ftitte £imer, fycor jeg meb Striffetcjet tjcitenbe i (Sføbet fab ceb min ^tejemoberS gøbber cg tfyttebe til beretningerne cm l)enbe8 fejtftagne tcertigfyebS* fyaahl 9tten længft cg t)etft bcætebe (grinbringen ceb aftentimerne i SØcoberS titte


180 Sine gi! faet oibt i fin 9^^relfe, at tynn fammenlignebe mig meb en (£ngel, ber bare manglebe Pingerne. — 9tten enbffønt benne SBemcerfning oel ogfaa oar an* (agt paa at fmigre mig, gleb ben bog l?en nben S3ir!ning. 23leg og rtyftenbe af inbre SBeocegelfe fnnbe jeg iffc rigtig fcefte mine £anfer paa noget beftemt. Og feto ba min Onfet, fom oeb benne £ejligf)eb reprcefenterebe min gaber, førte mig nb til 33ognen — @reoen$ finefte $ogn meb tiberiflæbt $nff og tjener — fntgte jeg l)am fom i ©rømme. Og fom i ©rømme naaebe jeg tirfen, ^oor 9tiel3 og l?anS gaber og bet l)eie 23rnbeføtge oentebe 08. 3 SSaaben^nfet mobtogeS oi af 23rubepigerne, ti i ballet; og ba btéfe oare orbnebe, bteo ©ørene flaaet op; og nnber Orgelets brufenbe £oner, fom benne ©ag greb mig mere enb nogen @inbe, inbtog jeg min ^3lab$ oeb otteret, llnber (Sangen tabte jeg gentagne ©ange min ©almebog; og oeb


181 Styffe! ... 3a, en Ityffeltg og oelfignet ©ag bar min $3rt?llupebag! 3!fe en 2fti$fyb eller 3JH*ftem* ning! 2llt oar harmoni °9 ®læbe! — ©og jo, een £ing tnbtraf, font for et £5jeblif ligefom faftebe en


DET NORDISKE FORLAG GUSTAV WIED UNGDOMSHISTORIER EN FORTÆLLING Den er usnærpet indtil Kynisme, fornægtende indtil Fanatisme, radikal indtil Paradoksmagert. Den er meget langt fra at være et Dusinarbejde. i \;rre det Blandt alle vore mest oprindelige yngre Forfattere turde Wied end- ægte Talent. — Indenfor Rammen er der gi\oi Plads for en Række brogede Scener af Tidens Liv. Del vrimler med kostelige Typer som den ynkeligtrørende Fætter Benjamin, den underkuede h-tr-mand Hein, den skikkelige Skole- bestyrer, Arrestforvareren. Under alle Omstændigheder, kedelig eller ubetydelig er Gustav Wied ikke.« (Avisen; "Titelen paa denne anseelige og talentfulde Bog er godt valgt. Ben betegner formentlig to Ting: dels en stor Utvungethed i Sammenfatningen , dels en ungdommelig og munter Menneskebetragtning, der besidder en oprørsk Lyst over det Nedarvede. ... Sin Medlidenhed med Naturens Stedbørn har Forf. samlet om en højst oal Figur, den sløve, godmodige, altid haabende, altid skuffede og dog ligeglade Benjamin, kaldet »Mette«. Figuren er bestandig udmærket set og fast gennemført. — Ungdomshistorier er skrevet uil af et frodigt Lune, der tumler med komisk Stof. Det er en ujævn Bo::, ikkr sluttet, men rig, ikke taktfast, men fuld af Melodier. Man skal låse Bogen, fordi den er ung, talentfuld, og man skal Sympati med Forfatteren, fordi han er frimodig og stridende.« 5 Kr. 50 Øre, indb. 7 Kr. (Politiken) LYSTIGE HISTORIER »Der er en kostelig Historie, der hedder Livsglæde, og skildrer et Høstgilde med megen Mad, Punsch og fed Lystighed. Alt er ud- imærket set og gengivet Han minder da om visse engelske Humo- det overdrive de mest dagligdags Hændelser, saaledes at de ge et ganske fantastisk Vidunderudseende. Bogen er som Hel- iel en overordenlig tiltalende Præstation.« (Politiken) 3 Kr.


DET NORDISKE FORLAG HENRIK PONTOPPIDAN MTTT TI Et Tidsbillede. Andet Oplag. »Man læser med stor lUUllli Glæde de fortræffelige Episoder og mange slaaende Enkeltheder, som horer til det Bedste, vi har i Retning af ægte Realisme i dette Ords gode Forstand. . . . (Nationaltidende) 5 Kr. 25 Øre, indh. 6 Kr. 75 Øre DET FORJÆTTEDE LAND K«i£S Land staar saavel i Indhold som i Form højere end Pontoppidans tidligere Arbejder. . . .« (Berlingske Tidende) nnifflVFFNQ DAG 4 Kr. 75 Øre, indb. 6 Kr. 25 Øre Et Tidsbillede. »Med denne sin nve Bog UUiMlUJJllU UiiU afslutter Forf. det Tidsbillede, han begyndte med »Muld« og fortsatte med »Det forjættede Land«. I literær Henseende et fremragende Værk. lige udmærket ved sin Rigdom paa Nutidstyper og ved Fremstillingens Kunst. Det vil blive staaende i VOr Literatur.« (Dannebrog) 4 Kr., indb. 5 Kr. 25 Øre lilUJll IIiIiH »Et lille, ejendommeligt Arbejde. Der er Folke- sagnets drastiske Stil i disse Smaating, den der ingen Umulighed anerkender og ej frygter en godmodig Spøg med Selve Sankt Peder.« (Aftonbladet. Stockholm) K"R PfNTJTFR 1 Kr. 85 Øre, indb. 3 Kr. " 1VT T N TI P R B°? en er ualmindelig nydelig skrevet i et henrivende «1 * 1 " U IJ « friskt og klart Sprog, varm og personlig. Natur- beskrivelserne staa paa Højde med de bedste i dansk Literatur:« 2 Kr. 50 Øre, indb. 3 Kr. 75 Øre Cm, Tidende) " Den NATTPVAfiT 1'*** lilfiiUl skede f°rnemme Stilfærdighed, den Maade, hvorpaa Pontoppidan beherholder enhver personlig Udtalelse tilbage, gør hans Bog tilsyneladende saa from, i Virkeligheden saa meget voldsommere.« (Politiken) 2 Kr. 75 Øre, indb. 4 Kr. TI F W BAMTP ADAM En Skildring fra Alfarvej. » Glands UJJll UniUUiJ HU Hill punktet i denne lille vittige Bog er en gammel Kronike om Adam. — Alligevel tør man paa to Punkter identificere Bogens Forfatter med Dagbogens; denne Sidste ser ubetinget paa Naturen med Pontoppidans ømt forstaaende Øje, og han skriver hans muntre, gennemsigtige, undertiden for tilfredse Sprog.« 2 Kr. 50 Ørs, indb. 3 Kr. 75 Øre (Hk Tidende)


CflMTVTPR DET NORDISKE FORLAG JOHANNES JOKGENSEN "Dens rene, sarte Tone besidder for musikalske O U Hl lu II 11 øren Poesiens ægte Vidunderklang.« (Politiken) 1 Kr. 75 Øre, indb. 3 Kr. II TPMTTPP »Bogen bærer de umiskendelige Tegn paa en ejen- I1J II lu fil 11 dommelig, oprindelig Digterbegavelse.« f TITPV^! TR iP 1 Kr. 50 Øre, indb. 2 Kr. 65 Øre OO. Tidende) "Johannes Jørgensen er Stemningens Dig-


QPITQ WnUPTTPR DET NORDISKE FORLÅG EMA JUEL-HANSEN Med Vignetter af Hans Nik. Hansen. O II li O 11 U V II il il il U „ Der er en vis Kraft i denne Forfatterindes Naturel, som lægger sig for Dagen, selv hvor hun som i denne Bog behandler sine Æmner indenfor en snever Ramme. Der er noget fuldblodigt i hendes Evne, som meddeler Alt, hvad hun fortæller, en vis Livsvarme. Hun kan skrive med ikke ringe Skælmeri, men hun er inderst inde helt alvorlig. Dette er en lille Bog, og en Bog, hvis Forfatter har prøvet sig frem. Men der er Mands Mod og et Kvindehjærtes Varme deri.« 2 Kr. 50 Øre, indb. 3 Kr. 75 Øre (Politiken) EN UNO DAMES HISTORIE ;'"TSFEEE giske ydet noget Fortræffeligt , især for Hovedpersonens Vedkommende. Hun har tegnet et til de yderste Detailler tro Billede af en letsindig, ubetydelig, men i Grunden hjærtensgod, ung Pige, og hun har forstaaet fra først til sidst at bibringe Læseren Sympati for hende, selv der, hvor hun begaar de største Fejltrin. Fortællingen er skreven i en for en Dame sjælden energisk og concis Stil.« TPPPQP IT ZPPTTT P 4 Kr., indb. 5 Kr. 25 Øre (Berl. Tidende) To Afsnit af en ung Piges Liv. i il il II O il liilinUill »Selv Kvinde har Fru Juel-Hansen et aabent Blik for de fineste Nuancer i Kvindens Følelsesliv. Hele hendes Produktion bærer Vidne derom, og det har fundet ny Bekræftelse i »Terese Kærulf «. (Avisen) 6 Kr., indb. 7 Kr. 25 Øre K7PPT TfXPPTlPXrC! T7FTP Med et Omslagsbillede af HjillJlUnilUImD YilUil Thorvald Niss Andet Oplag »Det er den frieste Bog, Fru Juel -Hansen har skrevet, fri for Kvindesagens Ballast; den sejler afsted som en nydelig Lystkutter igennem mildere Himmelstrøg end der, hvor der kæmpes for Eksistensen. — Fru Erna Juel-Hansens Bog vil sikkert behage meget. Den læses med ublandet Fornøjelse, og den rummer en hel lille Kærlighedens Filosofi.« (Politiken) 2 Kr. 75 Øre, indb. 4 Kr.


EN REKRUT DET NORDISKE FORLAG P. F. RIST Femte Oplag. »Rent literært er der Aarsag nok til at glædes over »En Rekrut fra Fire FRA FIRE OG TREDS °? trei' s "- Forfatteren har gjort vor Literatur for Alvor Gavn. Saa fast, saa ligepaa, saa lindt og klart er hans Sprog, saa opmærksom, koldblodig og skarp hans lagttagelsesævne, saa alvorlig og bred hans Stemning, at vi ved ham er bleven Ejer af en Beretning om Krigen, der i Rang staar næst Russernes, og det er foreløbig det største. Havde vi mange »Rekruter«, af den Slags, var vor Literatur snart paa Fode igen.«« (Politiken) 3 Kr. 25 Øre, indb. 4 Kr. 50 Ore pprppp TlVDDftT Il I 1 II lå U IDDK3U " Efter Ovbbøl staar fuldt saa hojt som „En Rekrut fra 64« og vil ikke vække ringe Interesse. Thi just her faar man Øjet ret aabent for den Kraft og den Dybde, Forfatteren forstaar at lægge i sine Skildringer, hans sikre Evne til at drage Grænsen mellem Udtryk for ægte Følelser og hult Frasemageri. Et fortræffeligt Eksempel paa Forf.'s Evne til at forme sit Stof afgiver Fortællingens Begyndelse, hvor et livligt Billede oprulles af Assens . . . Alene Interiøret fra Hotel- lets Spisesal med dets brogede Liv og talrige typiske Skikkelser er tilstrækkeligt til at give hele Fortællingen høj literær Værd. ...«« QdTTIATPR 3 Kr. 25 Øre, indb. 4 Kr. 75 Øre (Berl. Tidende) Andet Oplag. »Som Fællesmærke har disse For- OUJJl/il 1 lin tællinger foruden den glimrende i al sin Jævnhed saa tiltalende Stil, Forfatterens enestaaende Kendskab og Kærlighed til sit Emne, Skildringen af danske Soldater . . .« 4 Kr. 50 Øre, indb. 6 Kr. (Dagbladet) JONATHAN og andre Fortællinger. • — en ny Bog, der giver En gode Minder om fin dansk Kultur med paa Rejsen. Det er god Kunst, elskværdig Kunst, diskret dansk Kunst. Der findes henved hundrede Sider, hvor hvert Ord valgtes, nøje og omslutter sin Genstand uadskillelig fast. Forfatteren har personlig følt og set det, som han indtrængende og rolig fremstiller for Læseren.« (Politiken) 4 Kr., indb. 5 Kr. 25 Øre


DIGTE DET NORDISKE FORLAG VIGGO STUCKENBERG »At Hr. S. virkelig synes at være i Besiddelse af et ovenikobet ikke ganske almindeligt Talent, vil Enhver hurtig komme paa det Rene med.« (Dagbladet) IfrPWWFMPRTTn " 2 Kr. 25 Øre, indb. 3 Kr. 75 Øre U II 11 11 II UlD HU U Den unse Forfatter nar fortalt et Stykke Liv med et overordentlig Talent, som fortjener Paaskonnelse og Understottelse af Læseverdenen.« MPQQT A^! 2 Kr. 50 Øre, indb. 3 Kr. 75 Øre (Politiken) lU II U O la U »Stuckenberg fortæller godt og livligt, hist og her noget abrupt, men altid med Øjet skarpt rettet mod Fortællingens Kærne, uden unodvendige Kommentarer og Omsvøb." (Berl. Tidende) 3 Kr., indb. 4 Kr. 25 Ore T1PW VTTTIP TZPGPR UIlll YiLUJj JÆUllll "Arbejdets Kunst ligger i den Koncentration, der lader Alt tjene dette ene: Rytme, Stil, Kolorit, Stemning. . . .« (Studenterbladet) PAfrRP (1RT1 1 Kr. 75 Ore, indb. 3 Kr. -^n ^ et Oplas. 'Der findes Stykker i den, der liiUUll UHU efterlade etindtryk som af fuldtonende Poesi, og man dvæler med Glæde ved de mange fortræffeligt holdte, stemningsrige Samtaler.« (Beri. Tidende) DnMfDClTP CPPWPD 3 Kr., indb. 4 Kr. 25 Øre nUHllinOAL DUuilLn "Der er mesen Kunst i disse dramatiske Forsøg. Man har megen sproglig Nydelse af den lille Bog og megen sikker Glæde af dens Situationsmaleri.« (in. Tidende) 2 Kr., indb. 3 Kr. 25 Øre VAT RAVN '^ er 5aa ny^ifi*i nnt set °= indtagende be- ¥ xiJJll 2i V 11 skrevet. Hr. Stuckenberg arbejder som en Kunst- ner med sin Prosa." (Politiken) 3 Kr., indb. 4 Kr. 25 Ore m»Solo synes fastere i Bygning, renere og fornemmere i Tone end noget foregaaende Arbejde. Fortællingens Styrke er den sluttede Holding, dens Enkelthed i Motiv, dens Ærlighed i Selvbekendelsen.« (Vort Land) 1 Kr. 75 Øre. indb. 3 Kr. 25 Øre


PT 8175 Wiedj es ders skript PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET UN1VERSITY OF TORONTO LIBRARY

More magazines by this user
Similar magazines