04.03.2021 Views

Indkaldelse Generalforsamling 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kære medlemmer

Der forsøges at afholde generalforsamling søndag d. 25. april 2021 kl. 10.

Det er på nuværende tidspunkt (på grund af covid 19) uklart, om vi kan mødes så mange, at

vi kan afholde generalforsamlingen.

Denne e-mail vedlægges vores svømmenyt digitalt. Det er et meget tyndt blad denne gang.

Vi har jo ikke haft ret meget aktivitet i meget LANG tid.

Har I problemer med at åbne bilaget med Svømmenyt,

kan I kontakte kontoret: tlf: 4495 6789, så vil Lone sende et eksemplar med posten.

På bestyrelsens vegne

Maj Lundqvist

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!