Noter - KOMPAN - Kompan A/S

corporate.kompan.com

Noter - KOMPAN - Kompan A/S

Årsrapport 2007

KOMPAN HOLDING A/S · Cvr. Nr. 28 31 28 81


K O M PA N s h i s t O r i e

KOMPANs historie

KOMPAN blev grundlagt i 1970 og er i dag Europas og en af verdens førende leverandører af innovative lege- og sportsredskaber

til udendørs brug. Koncernen tilbyder det bredeste og mest kreative produktprogram til komplette legepladsløsninger

for børn i alle aldre – i hele verden.

Produktprogrammet omfatter følgende hovedproduktlinjer: Det oprindelige KOMPAN MOMENTS og de nyere linjer

KOMPAN GALAXY, KOMPAN ELEMENTS, KOMPAN FREEGAME samt KOMPAN NATURE, COROCORD,

LEK & SIKKERHET, SLOTTSBRO og MEGATOY.

Produktlinjerne har hver deres designsærpræg og aldersmålgrupper. Alle produkter udføres i robuste, sikre og miljøvenlige

materialer: Træ, stål og plast.

KOMPAN har hovedkontor i Danmark og datterselskaber og repræsentationskontorer i en række europæiske lande,

i Nordamerika og i Asien/Pacific. Salget af koncernens produkter styres fra 8 kompetencecentre, de såkaldte Centres of

Excellence i Nordamerika og Europa. Mere end 95 % af koncernens omsætning sker uden for Danmark.

1970 Tom Lindhardt Wils og Hans Mogens

Frederiksen grundlægger selskabet under

navnet Multikunst Legepladser I/S, senere

ændret til KOMPAN A/S

1973 De første eksportinitiativer

1979 Etablering af det første salgsselskab i

Tyskland

1986 KOMPAN børsnoteres

1998 Lancering af produktlinjen KOMPAN

GALAXY

2001 Lancering af produktlinjen KOMPAN

ELEMENTS

2003 Lancering af produktlinjen KOMPAN

FREEGAME via overtagelse af Sarl Sporadix,

Frankrig

2004 Overtagelse af servicevirksomheden Repcon

B.V., Holland

2004 Overtagelse af installationsvirksomheden

Admiral Ltd., Storbritannien

02 KOMPAN

2004 Produktion og distribution af KOMPAN

FREEGAME flyttes til Brno i Tjekkiet

2005 KOMPAN afnoteres på Københavns

Fondsbørs den 17. maj 2005. Nordic Capital

bliver ny ejer.

2005 Overtagelse af Corocord Raumnetz GmbH,

Tyskland

2005 Produktion og distribution af KOMPAN

ELEMENTS og KOMPAN GALAXY flyttes til

Brno i Tjekkiet

2006 Udflytningen af produktion og distribution af

KOMPAN MOMENTS til Brno i Tjekkiet

2006 Overtagelse af Lek & Sikkerhet AS, Norge

2007 Overtagelse af Slottsbro AB, Sverige

2007 Lancering af KOMPAN STORY MAKERS

2008 Overtagelse af Megatoy Play Systems Pty Ltd,

Australien


Indhold

Indhold

LedeLsesberetNiNg

KOMPAN i profil

2007 i korte træk

Hovedtal og nøgletal

brev til stakeholders

beretning 2007

Hovedbegivenheder

Markederne

Produkterne

Produktion

Organisation og medarbejdere

risikoforhold

Miljø og sikkerhed

Corporate governance

Aktionærforhold

regNsKAb 2007

Ledelsespåtegning

den uafhængige revisiors påtegning

Anvendt regnskabspraksis

resultatopgørelse

balance

Pengestrømsopgørelse

egenkapitalopgørelse

Noter

bestyreLse Og KONCerN MANAgeMeNt

Adresser

i N d h O l d

04

05

06

08

10

11

16

20

24

26

28

32

34

35

36

38

39

40

53

54

56

58

60

90

92

KOMPAN 03


K O M PA N i P r O f i l

KOMPAN i profil

04 KOMPAN

KOMPAN MOMENTS:

Klare farver og bløde former. De traditionelle aktiviteter som at klatre, rutsche og gynge

bliver suppleret med en række tematiske legeredskaber som lokomotivet, skibet og slottet.

KOMPAN GALAXY:

De skæve vinkler og de bevægelige dele i stål og kraftig gummi gør hver eneste del af

systemet til en ny og spændende udfordring.

KOMPAN ELEMENTS:

Den nyeste produktlinje i plast og stål. Udtrykket og aktiviteterne er bygget ind i et moderne

klatre/lege miljø.

KOMPAN FrEEGAME:

Et samlings- og aktivitetssted for større børn og teenagers og en boldbane til fodbold,

basketball, tennis mv.

COrOCOrD:

Tredimensionelle geometriske klatrestrukturer og legereb, som tilbyder masser af plads til

udfoldelse af krop og fantasi. Rebstrukturerne kombinerer og forener mange former for

lege- og sportsredskaber.

KOMPAN NATUrE:

Fremstillet af 100 % FSC-godkendt træ. Brugen af træmaterialer og et umiddelbart enkelt

design betyder, at KOMPAN Nature har et robust udseende. Nature linjen er specielt

velegnet til børn i alderen 2-12 år.

LEK & SIKKErHET:

Basale legeredskaber, der opfylder kundernes behov for sikkerhed på legepladsen. Fremstilles

primært i malet eller behandlet træ, og dækker alle aldersgruppers behov. Herudover sælger

LEK & SIKKERHET en række legeredskaber produceret af andre – herunder KOMPAN.

SLOTTSBrO:

Producerer og sælger legeplads- og parkudstyr specielt til det offentlige rum. Produkterne

er fremstillet i træ, hvor lærketræ er den mest anvendte træsort.

MEGATOY:

Tilbyder et omfattende og bredt sortiment af basale kvalitetslegeredskaber lavet i metal og

plast efter australske principper.


2007 i korte træk

KOMPAN nåede en koncernomsætning på 1.087 mio. kr. i 2007,

hvilket er en stigning på 11 % i forhold til 2006. Der var

omsætningsstigning i alle regioner. Omsætningen i Europa

steg med 12 %, i Asien/Pacific var væksten 19 %, og i

Nordamerika var der en vækst på 2 %. I USD var

omsætningsstigningen 12 %.

2007 var året, hvor KOMPAN afsluttede flytningen af

produktionen af KOMPAN produkterne fra Danmark til den nye

fabrik i Brno, Tjekkiet. I forbindelse med udflytningen blev

produktionen af træ- og plastpaneler outsourcet til en

underleverandør. Flytningen forløb tidsmæssigt efter planerne.

En række leveringsproblemer både fra underleverandøren af

paneler og utilstrækkelig træning i egen facilitet har dog

negativt påvirket omkostningerne til såvel produktion, fragt og

installation. Samtidig har vores leveringer været utilfredsstillende

i store dele af året, dog væsentligt forbedret med udgangen af

året, og vi forventer at have en normaliseret situation i 2008.

KOMPAN købte med virkning fra juli 2007 alle aktierne i det

svenske selskab Slottsbro AB, der er en ledende

markedsdeltager i legeredskabsindustrien i Sverige.

Baggrunden for akkvisitionen er dels en yderligere forbedring

af KOMPANs markedsposition i Norden samt en adgang til nye

markedssegmenter gennem SLOTTSBRO distribution og

2 0 0 7 i K O r t e t r æ K

internationalisering af SLOTTSBRO produktportefølje gennem

KOMPAN datterselskaber.

KOMPAN havde i 2007 en række produktlanceringer, som

underbyggede selskabets position som markedsleder. Den

største lancering kom i efteråret, hvor STORY MAKERS blev

lanceret som en del af KOMPAN MOMENTS linjen. STORY

MAKERS blev straks en succes og fik den prestigefyldte

franske JANUS design pris. KOMPAN lancerede endvidere en

ny produktlinje, CITYLIFE, der imødekommer ønsker fra

kommuner om særdeles robuste produkter udelukkende i

metal. Der blev desuden lanceret en række nye produkter i

ELEMENTS 360, NATURE Agility og MOMENTS Basic.

Væksten i salget af egne produkter var 16 %, mens salget af

andre produkter og installation, service og fragt faldt 1 %. De

nye produktlinjer tegner fortsat væksten. Samlet voksede

KOMPAN ELEMENTS, KOMPAN GALAXY, KOMPAN

FREEGAME, KOMPAN NATURE og COROCORD 18 %.

EBITDA blev på 164 mio. kr., hvilket er en stigning på 10 %.

EBITA blev på 139 mio. kr., hvilket er en stigning på 16 %.

Resultat før skat blev på 94 mio. kr. mod 76 mio. kr. i 2006,

hvilket er en stigning på 23 %.

KOMPAN 05


Mio. DKK

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

h O v e d tA l O g N ø g l e tA l

Hovedtal og nøgletal

2003

ebitdA og

ebitdA margin1) Mio. DKK %

Nettoomsætning Vækst

EBITDA EBITDA margin

Mio. DKK

140,0

Proforma 2)

(10 mdr.) (12 mdr)

2003 2004

ebitA og

ebitA margin 1)

EBITA EBITA margin

Mio. DKK 2003 2004 2005 2005 2006 2007

resultatopgørelse

Omsætning 699,7 733,3 731,2 805,9 976,0 1.087,4

EBITDA 73,3 94,2 98,8 91,8 148,4 163,9

EBITA 28,5 59,4 69,0 56,4 119,4 139,0

Resultat af primær drift (EBIT) -20,0 26,7 3,5 -9,1 111,2 130,8

Finansielle poster, netto -5,6 -4,4 -66,9 -66,7 -35,2 -37,3

Årets resultat -23,5 -35,0 -41,1 -49,5 55,0 61,0

Balance

Aktiver i alt 411,2 419,8 1.088,7 1.088,7 1.181,2 1.193,0

Aktiekapital 59,1 59,1 27,3 27,3 105,0 106,1

Egenkapital 205,0 148,7 28,6 28,6 305,6 364,7

Investeret kapital 275,9 231,5 342,0 342,0 298,0 349,8

Netto arbejdskapital 142,8 101,9 130,6 130,6 147,4 209,5

Rentebærende gæld, netto 87,8 65,1 813,4 813,4 563,6 536,8

06 KOMPAN

Omsætning

og vækst 1)

2004 2005 2006

2007

%

21,0

20,0

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

110,0

2003 2004

2005 2006 2007

1) For 2005 er anvendt ureviderede proforma tal for 12 mdr. aktivitet.

2) Proforma 2005 tal som om KOMPAN Holding A/S havde ejet KOMPAN A/S hele regnskabsåret, (urevideret).

Negativt påvirket af købsprisallokering efter IFRS relateret til købet af KOMPAN A/S

3) Præsentationen af betalte renter er ændret i forbindelse med implementeringen af IFRS og medtages nu

under pengestrømme fra finansieringsaktivitet mod tidligere under pengestrømme fra driftsaktivitet.

170,0

160,0

150,0

140,0

130,0

120,0

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

130,0

120,0

110,0

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

2005 2006 2007

%

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0


Mio. DKK

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

2003 2004

investeringer

og afskrivninger 1)

2005 2006 2007

Investeringer Afskrivninger

50,0

30,0

20,0

10,0

%

Afkast af

investeret kapital 1)

2003 2004 2005 2006 2007

Definition:

EBITDA: Resultat af primær drift før afskrivninger, amortiseringer og restruktureringsomkostninger m.v.

EBITA: Resultat af primær drift før amortiseringer og restruktureringsomkostninger m.v.

Arbejdskapital: Omsætningsaktiver minus kortfristede forpligtelser, som er anvendt til, eller som er nødvendige for selskabets drift.

ROIC

1.200,0

1.050,0

Mio. DKK

900,0

750,0

600,0

450,0

300,0

150,0

2003 2004

h O v e d tA l O g N ø g l e tA l

HOVEDTAL OG NøGLETAL FOR 2005-2007 ER UDARBEJDET I OVERENSSTEMMELSE MED IFRS.

TAL FOR 2005 ER PÅVIRKET AF KøBSPRISALLOKERING EFTER IFRS RELATERET TIL KøBET AF KOMPAN A/S.

HOVEDTAL OG NøGLETAL FOR 2003-2004 ER UDARBEJDET FOR KOMPAN A/S, DA KOMPAN HOLDING A/S

IKKE EKSISTEREDE I DISSE REGNSKABSÅR. HOVEDTAL OG NøGLETAL FOR 2003-2004 ER IKKE TILRETTET IFRS.

40,0

balancesum

og egenkapitalandel 1)

2005 2006 2007

Balancesum Egenkapitalandel

Proforma 2

(10 mdr.) (12 mdr)

Mio. DKK 2003 2004 2005 2005 2006 2007

Pengestrøm

Pengestrøm fra driftsaktivitet 3) 58,5 94,9 39,5 32,2 112,0 79,0

Pengestrøm fra investeringsaktivitet -30,6 -61,9 -772,3 -775,3 -34,7 -12,3

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 3) -24,8 -30,5 751,7 766,1 -56,1 -82,0

Årets pengestrøm -4,8 4,0 18,7 22,7 19,0 -15,7

Frit cash flow 28,5 63,1 13,3 3,0 86,5 46,0

Investeringer

Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver 30,1 31,8 26,2 29,2 25,5 33,0

Afskrivninger samt amortiseringer 45,6 39,7 57,0 62,6 37,5 33,5

Nøgletal

Vækst i omsætning 2,2 % 4,8 % NA 9,9 % 21,1 % 11,4 %

Vækst i omsætning (ekskl. valutaeffekt) 6,5 % 6,1 % NA 11,5 % 17,8 % 13,0 %

EBITDA margin 10,5 % 12,9 % 13,5 % 11,4 % 15,2 % 15,1 %

EBITA margin 4,1 % 8,1 % 9,4 % 7,0 % 12,2 % 12,8 %

Afkast på investeret kapital (ROIC) 9,3 % 23,4 % 24,1 % 19,7 % 37,3 % 42,9 %

Egenkapital andel 49,9 % 35,4 % 2,6 % 2,6 % 25,9 % 30,6 %

Gennemsnitligt antal ansatte 518 480 549 549 672 704

%

65,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

KOMPAN 07


B r e v t i l s tA K e h O l d e r s

Brev til stakeholders

Sales

08 KOMPAN

I 2007 etablerede KOMPAN sin “sommerfugleorganisation”,

hvor en lille, men stærk krop (koncernfunktioner)

understøtter væsentligt større

operationelle ”vinger” i form af supply chain og

salgsorganisationen. I årets løb har organisationen

vist sin evne til at skabe fortsat lønsom vækst

og integrere tilkøbte virksomheder. Det er blevet

Centres of Excellences

Countries

Product

Innovation

SALES

Management

Centre of Excellence

International Sales

(Importer countries)

Corp. HR

Finance

Business

Intelligence

Product

Safety

IT

Business

Administration

Business

Development

Supply Chain

Management

Slottsbro

endnu tydeligere, at der er dele af legeredskabsmarkedet,

hvor det traditionelle KOMPAN tilbud til

kunderne er optimalt. Men der er også store dele

af markedet, der opererer på andre vilkår.

KOMPAN vil søge at sikre sig lønsom adgang til

alle dele af markedet, da vores kerneværdier er

relevant for alle kundetyper.

Lek & Sikkerhet

Brno

Bommelland

Corocord

Megatoy

Supply Chain


2007 var et år, hvor KOMPAN ændrede afgørende

struktur og nåede en række milepæle:

- For første gang nogensinde blev omsætningen

mere end 1 milliard kroner – eller mere præcist

1.087 millioner kroner (en vækst på mere end 11 %)

- Indtjeningen fulgte med op og EBITA nåede 139

mio. kr. (en vækst på 16 %)

- Koncernen har nu mere end 700 ansatte (en

stigning på næsten 50 % siden Nordic Capital

købte KOMPAN i starten af 2005)

- KOMPAN har i 2007 flyttet den resterende del

af produktionen fra Danmark til Brno i Tjekkiet,

således at KOMPAN nu har sin hovedproduktion

i Brno og mindre specialproduktioner i

Holland, Tyskland, Norge og Sverige

- Slottsbro AB, en konkurrerende svensk virksomhed,

blev opkøbt i midten af året og har

udviklet sig positivt – ligesom de øvrige selskaber,

der er opkøbt gennem de seneste år

- I starten af 2008 købte KOMPAN den australske

virksomhed Megatoy Play Systems Pty Ltd.

KOMPAN har nu en markedsandel på ca. 25 %

i Australien

KOMPAN havde en række leveringsproblemer i

forbindelse med flytningen til Tjekkiet, hvilket

både påførte os ekstra omkostninger og en

væsentlig arbejdsbyrde. Leveringsproblemerne

var uventede og utilfredsstillende, og problemerne

medførte endvidere, at en række kunder blev

skuffede. Vi har som konsekvens bl.a. styrket

organisationens implementeringsevne.

I 2008 og de kommende år vil fokus fortsat være

på lønsom vækst, organisk såvel som gennem

opkøb. KOMPAN har en stærk global position,

men der er muligheder for en endnu stærkere

position på de enkelte markeder ved en mere

markedsorienteret adfærd. Vores strategi i

Norden har vist retningen for resten af virksomheden.

I 2005 solgte vi for ca. 60 mio. kr. i de nordiske

lande. I 2007 var dette tal næsten tredoblet

gennem bedre markedspenetrering og opkøb af

Lek & Sikkerhet AS i Norge og Slottsbro AB i

Sverige.

Det er vores ambition at skabe en tilsvarende

vækst på alle vores markeder. Det kan kun ske

ved både at udnytte alle markedsmuligheder

med vores eksisterende værktøjer og samtidig

erhverve nye værktøjer ved opkøb af nye

selskaber. KOMPAN er derfor ved at skifte karakter

i disse år, så vi både har et stærkt værdibaseret

varemærke/produktlinje, der hedder KOMPAN,

og samtidig har en koncern med samme navn,

men som indeholder en række varemærker.

Derfor skal vores sommerfugl flyve styrket videre

i de næste år. Kroppen skal styrkes gennem fortsat

udvikling af medarbejdere og systemer.

Vingerne skal også styrkes gennem fortsat distributionsudvikling,

sælgertræning og akkvisitioner

samt optimering af vores supply chain til sikring af

konkurrencedygtige produktionsomkostninger og

leverancekvalitet.

Carl Henrik Jeppesen

Adm. direktør,

KOMPAN Holding A/S

Jesper Mailind

Bestyrelsesformand,

KOMPAN Holding A/S

B r e v t i l s tA K e h O l d e r s

KOMPAN 09


B e r e t N i N g 2 0 0 7

Beretning 2007

Omsætningen voksede i 2007 til 1.087 mio. kr. EBITDA steg til 164 mio. kr.

og EBITA steg til 139 mio. kr.

10 KOMPAN


Hovedbegivenheder 2007

Som forventet var 2007 præget af den endelige

flytning af de resterende danske produktionsaktiviteter

til Brno i Tjekkiet. Leveranceproblemer fra en

væsentlig underleverandør medførte for mange

fejlleverancer og forsinkede leveringer. Den organiske

udvikling var præget af fortsat stigning i den

globale forretning, som dog blev negativt påvirket

af udviklingen i USD og GBP. Endvidere var året

præget af yderligere opkøbsaktiviteter, idet selskabet

overtog svenske Slottsbro AB pr. 1. juli 2007 og

efter årsskiftet købte australske Megatoy Play

Systems Pty Ltd.

Den europæiske salgsregion, som er KOMPANs

hovedmarked, havde en positiv udvikling i 2007 og

viste en omsætningsvækst på 12 %. Der var især

organisk vækst i Spanien, Frankrig og østeuropa,

som alle har haft en positiv markedsudvikling.

I Nordamerika fortsatte KOMPAN sin positive

udvikling fra de senere år. Omsætningen steg ca.

2 % i DKK, men ca. 12 % i USD. Det er lykkedes at

opnå væsentlige ordrer fra både New York og Los

Angeles, som er to væsentlige byer, der traditionelt

har været vanskelige for KOMPAN.

I Asien/Pacific er omsætningen steget 19 %, hvilket

er en tilfredsstillende fortsættelse af væksten i de

sidste par år. Datterselskabet i Australien har udvik-

Markedsbidrag 2007

Mio. DKK Europa Nord-

amerika Asien/

Pacific Koncern

Omsætning 881,7 121,8 83,9 1.087,4

Markedsbidrag 215,1 29,6 21,5 266,2

Indtjeningsmargin 24,4 % 24,3 % 25,6 % 24,5 %

Fællesomkostninger (inkl. andre driftsindtægter 11,7 mio DKK) 102,2

EBITDA 163,9

let sig særdeles positivt med en organisk vækst på

28 %, mens importørerne i en række asiatiske

lande har leveret en omsætningsvækst på 5 %.

KOMPAN købte med regnskabsmæssig virkning

fra 1. juli 2007 100 % af aktierne i det svenske selskab

Slottsbro AB. Selskabet indgår med en

omsætning på 23,5 mio. kr. i 2007.

OMSÆTNING OG MArKEDSBIDrAG

KOMPANs omsætning i 2007 blev på 1.087 mio.

kr., hvilket er på niveau med forventningerne og

en stigning på 11 % i forhold til 2006.

Europa udgør stadig den største del af omsætningen.

Europa har i 2007 øget sin omsætningsandel

til 81 % fra 80 % i 2006. I 2002 var andelen 71 %.

Omsætningsandelen for Nordamerika var 11 %

mod 12 % i 2006 og 24 % i 2002. For Asien/Pacific

var omsætningsandelen 8 % ligesom i 2006.

Det samlede markedsbidrag fra datterselskaberne

blev 266,2 mio. kr. mod 252,1 mio. kr. i 2006.

Stigningen i markedsbidraget blev fulgt af en stigning

i fællesomkostninger til 113,9 mio. kr. (ekskl.

andre driftsindtægter) mod 103,7 mio. kr. i 2006.

KOMPAN vurderer, at omsætningsstigningen er

noget større end den generelle markedsvækst.

Markedsbidrag 2006

h O v e d B e g i v e N h e d e r 2 0 0 7

Mio. DKK Europa Nord-

amerika Asien/

Pacific Koncern

Omsætning 786,4 119,1 70,5 976,0

Markedsbidrag 205,8 28,4 17,9 252,1

Indtjeningsmargin 26,2 % 23,8 % 25,4 % 25,8 %

Fællesomkostninger 103,7

EBITDA 148,4

Markedsbidrag er defineret som koncernes dækningbidrag af regionens omsætning fratrukket regionens direkte omkostninger.

KOMPAN 11


h O v e d B e g i v e N h e d e r 2 0 0 7

12 KOMPAN

Omsætningsfordeling produkter

KOMPAN har gennem de seneste år lanceret en

række nye produktlinjer KOMPAN GALAXY,

KOMPAN ELEMENTS og KOMPAN FREEGAME

som supplement til den oprindelige produktlinje

KOMPAN MOMENTS. Selvom de nye produktlinjer

gennem flere år har leveret en stadig stigende

del af omsætningen, har de fortsat et stort vækstpotentiale.

KOMPAN MOMENTS og KOMPAN NATURE har

haft en stigende omsætning i 2007 efter en række

år med fald, hvilket især skyldes væksten i Spanien

og Frankrig, som er traditionelle stærke

MOMENTS markeder.

KOMPAN GALAXY oplevede en pæn fremgang,

men blev påvirket af, at de to stærkeste markeder

– USA og Storbritannien – oplevede en negativ

valutakursudvikling, hvilket naturligvis påvirkede

omsætningen.

KOMPAN ELEMENTS havde en fortsat positiv

omsætningsudvikling, hvilket skyldes fortsat ekspansion

i Nordamerika samt succesfuld indtrængen

på stadig flere markeder i Europa. Endvidere

medførte lanceringen af ELEMENTS PLAY360 til

større børn en fornyet interesse for produktlinjen.

Der er en stadig stigende accept i markedet af

designudtrykket i KOMPAN ELEMENTS, som er

en klar fornyelse af traditionelle designideer.

KOMPAN FREEGAME fortsatte væksten. Markedet

for sportsaktiviteter er meget prisfølsomt, så volumen

er steget mere end omsætningen.

COROCORD har haft en positiv omsætningsudvikling

både gennem KOMPANs egne salgsdatterselskaber

samt omsætning til importører.

KOMPAN købte med regnskabsmæssig virkning

fra 1. maj 2006 66,6 % af aktierne i det norske

selskab Lek & Sikkerhet AS i Drammen, Norge

samt dets svenske datterselskab. KOMPAN har

option på at erhverve de resterende 33,4 % af

aktierne fra stifteren. Som følge af at KOMPAN har

en ret til køb af de resterende aktier, og stifteren

har en ret til salg, er Lek & Sikkerhet AS behandlet

som en 100 % ejet dattervirksomhed i koncernregnskabet.

Den skyldige resterende købesum er

indregnet under ”anden langfristet gæld”.

Lek & Sikkerhet AS har bidraget positivt til omsætningsudviklingen

både på grund af positiv udvikling

samt det faktum, at selskabet er indregnet for

hele 2007 mod kun 8 måneder i 2006.

Slottsbro AB har bidraget positivt fra overtagelsesdagen

1. juli 2007.

Salget af reservedele faldt i 2007, hvilket til dels

skyldes en prisnedsættelse på reservedele i

Tyskland, samt at de nyere produkter i metal og

plast, som er mere robuste, udgør en stadig stigende

andel af den installerede base af KOMPAN

produkter. Salg af ”øvrige produkter” er stagneret,

hvilket især skyldes ændring i landemix, da vækstlandene

sælger færre 3. parts produkter samt en

målrettet indsats for at belønne salg af egne produkter

med højere margin.


Bruttoresultat

Bruttoresultatet steg til 432,4 mio. kr. fra 386,8

mio. kr. Dækningsgraden blev 39,8 % mod 39,6 %

i 2006. Bruttoresultatet er negativt påvirket af

opstartsomkostninger i forbindelse med etablering

af enheden i Tjekkiet samt tilkøbet af LEK &

SIKKERHET og SLOTTSBRO, hvor den tilkøbte

omsætning har en lavere dækningsgrad end

KOMPANs generelle niveau.

Andre driftsindtægter

KOMPAN fik i 2007 en større erstatning i en kopisag,

der er ført gennem en årrække mod den franske

konkurrent Proludic SARL. Erstatningen beløb sig

efter afholdelse af omkostninger til 11,7 mio. kr.

Omkostninger

Omkostningerne udgjorde 305,1 mio. kr. mod

267,4 mio. kr. i 2006. Omkostningernes andel af

omsætningen er således 28,1 % mod 27,4 % i

2006. Distributionsomkostningerne steg til 246,9

mio. kr. (2006: 219,9 mio. kr.), mens administrationsomkostningerne

steg til 58,2 mio. kr. (2006:

47,5 mio. kr.). Stigningen i distributionsomkostningerne

kan dels henføres til de tilkøbte selskaber,

samt vækst i provisioner til salgsleddet på grund

af den stigende omsætning. Stigningen i administrationsomkostninger

skyldes især omkostninger

til vækst- og effektiviseringsorienterede projekter.

KONCErNrESULTAT

EBITDA blev 163,9 mio. kr. mod 148,4 mio. kr. i

2006, svarende til en driftsmarginal på 15,1 % mod

15,2 % i 2006. EBITA blev 139,0 mio. kr. – en EBITA

marginal på 12,8 % mod 12,2 % i 2006.

Finansielle poster (netto) var en udgift på 37,3 mio. kr.

mod 35,2 mio. kr. i 2006. Resultat før skat blev 93,6

mio. kr. mod 76,1 mio. kr. i 2006. Resultat før skat

marginen var 8,6 % mod 7,8 % i 2006. Resultat efter

skat blev 61,0 mio. kr. mod 55,0 mio. kr. i 2006.

BALANCE

Balancesummen udgjorde 1.193,0 mio. kr. pr. 31.

december 2007 mod 1.181,2 mio. kr. i 2006. Den

højere balancesum skyldes primært stigning i

anlægsaktiver på grund af virksomhedskøb og

produktudviklingsprojekter. Omsætningsaktiverne

faldt på grund af endelig afhændelse af bygningerne

i Ringe, mens øvrige omsætningsaktiver

steg på grund af stor vækst i slutningen af året.

Tilgodehavender fra salg steg dels pga. relativ stor

omsætning i fjerde kvartal, hvor indbetalingerne

finder sted i starten af 2008 samt dels stor omsætning

i Spanien og Frankrig, hvor betalingsbetingelserne

er væsentligt længere end KOMPANs gennemsnit.

Varelagrene var større end sidste år på

grund af opbygning af varelagre i datterselskaberne

til brug for omsætning i starten af 2008.

h O v e d B e g i v e N h e d e r 2 0 0 7

KOMPAN 13


h O v e d B e g i v e N h e d e r 2 0 0 7

14 KOMPAN

Arbejdskapitalen steg således 42 % til 209,5 mio.

kr. svarende til 19 % af helårsomsætningen mod 15

% i 2006. Arbejdskapitalen forventes at blive reduceret

i forhold til omsætningen gennem 2008.

Rentebærende gæld, netto, udgjorde 536,8 mio.

kr. mod 563,6 mio. kr. sidste år. Rentebærende

gæld udgjorde 3,3 gange EBITDA i 2007 mod en

multipel på 3,8 i 2006. Gearingen er således

reduceret og vurderes at være på niveau med

tilsvarende børsnoterede selskaber.

Afkast på investeret kapital blev 42,9 % mod 37,3 %

i 2006.

Udvikling i egenkapital

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2007 i alt

364,7 mio. kr. mod 305,6 mio. kr. ultimo 2006.

Stigningen skyldes det positive resultat. Soliditetsgraden

udgør 30,6 % mod 25,9 % ultimo 2006.

LIKvIDITET OG INvESTErING

Årets pengestrømme fra driftsaktivitet blev 79,0

mio. kr. mod 112,0 mio. kr. i 2006, hvilket især

afspejler den øgede pengebinding i arbejdskapital.

Pengestrømme fra investeringer blev -12,3

mio. kr. mod -34,7 mio. kr. i 2006. Faldet i investeringer

skyldes provenu fra salget af bygningerne i

Ringe. Når der bortses fra virksomhedskøb og

salget af bygningerne, var der tale om et stigende

investeringsniveau på grund af især styrket produktudvikling.

Pengestrømme fra finansiering blev

-82,0 mio. kr. mod -56,1 mio. kr. i 2006 på grund af

nedbringelse af bankgæld. Årets samlede pengestrøm

udgør -15,7 mio. kr.

Disponering af overskud

Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingen, at

der ikke udloddes udbytte vedrørende regnskabsåret

2007.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

KOMPAN har efter regnskabsårets afslutning med

virkning fra 1. februar 2008 erhvervet aktiverne i

den australske virksomhed Megatoy Play Systems

Pty Ltd, og aktiverne er placeret i et nyt australsk

datterselskab af samme navn. Erhvervelsen påvirker

ikke 2007 regnskabet. Megatoy Play Systems

Pty Ltd er sammen med KOMPAN Playscape Pty

Ltd markedsleder i Australien. KOMPAN har efter

akkvisitionen en markedsandel i Australien på ca.

25 %.

KOMPAN har den 31. marts 2008 meddelt, at

administrerende direktør Carl Henrik Jeppesen

fratræder sin stilling. Som efterfølger er ansat

direktør Connie Astrup-Larsen, der kommer fra

bryggerikoncernen Royal Unibrew. Connie Astrup-

Larsen vil tiltræde 1. september 2008 – eller tidligere,

såfremt hun kan frigøres fra sine forpligtelser.

Carl Henrik Jeppesen vil fortsætte som administrerende

direktør indtil Connie Astrup-Larsens

tiltræden og vil også bistå i en overgangsperiode.

Derudover er der efter regnskabsårets afslutning

ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning

for regnskabet 2007.

MÅL OG FOrvENTNINGEr

For regnskabsåret 2008 forventer KOMPAN en

fortsat forbedring i omsætning og indtjening. Der

forventes en organisk vækst fra alle markeder.


h O v e d B e g i v e N h e d e r 2 0 0 7

KOMPAN 15


M A r K e d e r N e

Markederne

KOMPANs produkter eksporteres til hele verden, men langt

størstedelen af omsætningen – omkring 81 % – skabes i Europa.

I 2007 var der en omsætningsfremgang på 11 %.

16 KOMPAN


Centres of Excellence

KOMPANs Centres of Excellence

M A r K e d e r N e

KOMPAN etablerede i 2002 en række Centres of

Excellence i Europa. Formålet med centrene er at

samle det bedste, KOMPAN kan tilbyde inden for

design, projektstyring og viden om børns leg og

udvikling, for at bringe det så tæt på kunderne som

muligt.

KOMPANs Centres of Excellence er placeret i Norden

(Danmark), Spanien, Frankrig, Tyskland, Holland og

Storbritannien. På det nordamerikanske marked har

koncernen placeret et Center of Excellence i Tacoma

i staten Washington.

I 2007 har KOMPANs Centres of Excellence først og

fremmest fokuseret på at sikre gennemførelse af

aftalte leverancer og på at give kunderne en minimal

påvirkning fra leveringsudsving i forbindelse med

produktionsflytningen til Brno i Tjekkiet. Derudover

har datterselskaberne fortsat styrket salget gennem

en mere systematisk salgsindsats med brug af mere

moderne salgsmetoder og et opdateret CRM system.

Endvidere er en mere målrettet segmentindsats

igangsat i flere af landene.

Salg af service med vedligeholdelse af legepladserne

er et naturligt og væsentligt skridt på vejen mod

realiseringen af KOMPANs ambition om at blive

totalleverandør til det europæiske marked, og dette

indgår derfor også i centrenes forretningsaktivitet. I

Storbritannien, Benelux, Frankrig og Norden er serviceområdet

blevet styrket gennem etablering af

selvstændige serviceorganisationer. De mere komplekse

elektroniske og interaktive produkter, der

lanceres i 2008 og de kommende år, vil øge kravene

til service- og installationsorganisationen væsentligt.

Både fordi kunderne naturligvis vil forvente, at produkternes

elektronik har meget stor driftsikkerhed,

men også på grund af de forskellige landes lovkrav.

KOMPAN 17


M A r K e d e r N e

18 KOMPAN

KOMPAN Europa

Udviklingen i de enkelte Centres of Excellence i

Europa varierer. Den største vækst er opnået i

KOMPAN Spanien. Der blev afholdt lokalvalg i

Spanien i maj 2007, og som forventet havde dette

en markant positiv påvirkning på salget.

I KOMPANs oprindelige hjemmemarked i Norden

har der også været solid vækst, der dog primært

stammer fra de to tilkøbte enheder, Lek & Sikkerhet

AS, som har været ejet hele 2007 mod 8 måneder

af 2006, samt Slottsbro AB, der blev overtaget

medio 2007.

I Frankrig har der været solid vækst på næsten 20 %

efter et stagnerende 2006, hvilket er udtryk for, at

indsatsen er blevet mere markedsorienteret samtidig

med, at markedet har oplevet et generelt løft

på grund af lokalvalg i 2008.

I Benelux har væksten været beskeden, hvilket

dog dækker over en tilfredsstillende vækst i

Holland, mens Belgien er gået tilbage – ikke

mindst på grund af politisk usikkerhed, da landet i

store dele af 2007 har været uden regering.

I Storbritannien var der en lille tilbagegang efter en

række positive år siden 2001. Baggrunden er dels

en forsigtig købsadfærd i kommunerne, samt at

KOMPAN har en high-end position, som er blevet

ramt hårdere end markedet som helhed.

I Tyskland har der også været tilbagegang. I løbet

af 2007 er ledelsen fratrådt, og KOMPAN Tyskland

er sammen med KOMPAN Benelux blevet omdannet

til en midt-europæisk region. Vi forventer en

mere positiv udvikling fremover.

Salg til importører i lande uden datterselskaber i

Europa og Mellemøsten er vokset væsentligt gennem

en ny eksportorganisation.

KOMPAN Nordamerika

Den succesfulde restrukturering af de amerikanske

aktiviteter til en ren high-end niche virksomhed

i 2003 har medført en særdeles tilfredsstillende

udvikling i årene 2004-2006, hvilket er fortsat i

2007. Ordreindgangen og indtjeningen er på

niveau med 2006 på trods af et væsentligt fald i

kursen på USD mod DKK/EUR. KOMPAN

Nordamerika er nu en stabil, indtjeningsgivende

virksomhed i modsætning til før restruktureringen i

2003. En mere aggressiv strategi i Nordamerika

skal have fundament i et tæt samarbejde med en

af de førende 4-5 branchespillere, da disses distributions-

og produktionssetup er bedre gearet til

det amerikanske marked.

KOMPAN Asien/Pacific

Velstandsfremgangen i mange asiatiske økonomier

har blandt andet sikret en stigende interesse

og efterspørgsel efter legepladsanlæg – især i

forbindelse med opførelse af nye boligområder til

den voksende middelklasse. Det asiatiske marked

er dog stadig under opbygning. Der bliver etableret

nye, lokalt producerende virksomheder, der

baserer sig på viden om børn og leg fra

Nordamerika og Europa. Samtidig etablerer de

største europæiske og amerikanske legeredskabsproducenter

eksport til Asien/Pacific.

KOMPANs udvikling i Asien/Pacific har i 2007 igen

været positiv, hvilket især er drevet af en meget

stærk udvikling i vores datterselskab i Australien.


M A r K e d e r N e

KOMPAN 19


P r O d U K t e r N e

Produkterne

KOMPAN har i dag det bredeste produktprogram i den internationale legepladsindustri. ”Legeværdi” og kvalitet

er de gennemgående temaer i alle produkter. Det varierede produktprogram giver KOMPAN mulighed for at

imødekomme alle krav og ønsker til indretningen af en moderne lege- eller sportsplads.

20 KOMPAN

Markedets stærkeste produktplatform

Den oprindelige produktlinje KOMPAN MOMENTS

inklusive KOMPAN NATURE er fortsat koncernens

hovedprodukt. De tre nyere produktlinjer KOMPAN

ELEMENTS, KOMPAN GALAXY og KOMPAN

FREEGAME fortsætter væksten og udgør en stigende

andel af koncernomsætningen. I 2007 overgik

den kombinerede omsætning af KOMPAN

ELEMENTS og KOMPAN GALAXY igen omsætningen

af KOMPAN MOMENTS, men denne linje

havde også vækst efter en årrække med faldende

eller stagnerende omsætning.

KOMPAN indgår i et forskningssamarbejde med en

række virksomheder og uddannelsesinstitutioner om

udviklingen af fremtidens legepladser – elektroniske

legeredskaber. Den tekniske udfordring har vist sig at

være særdeles stor, og samtidig er der anvendt tid

og ressourcer på at opbygge et tilstrækkeligt leverance-

og servicesystem. Lanceringen af disse produkter

er således blevet udskudt lidt i forhold til de

oprindelige planer, og det forventes nu, at de første

produkter vil blive lanceret i midten af 2008.

KOMPAN købte med virkning fra 1. juli 2007 alle

aktierne i Slottsbro AB, som er en væsentlig leverandør

af legeredskaber og parkudstyr på det svenske

marked. Slottsbro AB fremstiller en række traditionelle

produkter i lærketræ, og er anerkendt for sin

kvalitet og legeværdi. Produkterne sælges i dag kun

i Sverige, men KOMPAN vil igangsætte eksport til i

første omgang de øvrige nordiske lande.

KOMPAN overtog i maj 2006 2/3 af virksomheden

Lek & Sikkerhet AS i Drammen, Norge med et datterselskab

i Sverige. Lek & Sikkerhet AS er markedsleder

i Norge og har en væsentlig position i Sverige

indenfor produktion og salg af legeredskaber.

Koncernens egne produkter suppleres med salg af

en række tredjepartsprodukter, f.eks. sikkerhedsfliser,

bænke, underlag og skateramps. Indenfor

skateramps er der f.eks. lavet et strategisk samarbejde

omfattende en række lande med den belgiske

producent RHINO ® Skatepark Systems, og flere

KOMPAN datterselskaber sælger Playtop ® sikkerhedsunderlag

fra det engelske firma Playtop Ltd.


KOMPAN MOMENTS blev lanceret i 1970 og er

stadig KOMPANs største produktlinje. Produkterne

fremstår i klare farver, bløde former og tilbyder børn

fra 2 til 6 år traditionelle legeaktiviteter som at klatre,

rutsche, gynge og vippe. ”Spilophønen” har længe

været en succes, men tematiske legeredskaber

som ”lokomotivet”, ”skibet” og ”slottet” har også

vundet indpas i legepladsprojekterne. Produkterne

sælges på alle markeder i både træ (Classic) og

plast (Tropic). I 2007 blev produktlinjen væsentlig

styrket med lancering af en række nye KOMPAN

MOMENTS produkter under temaet STORY

MAKERS. STORY MAKERS er en nyskabelse, idet

en central ramme i stål udstyres med tematiske

legemoduler i farverige paneler. Legemodulerne er

udskiftelige mellem hinanden, således at en kunde

f.eks. kan rotere legemodulerne mellem sine legepladser

og derved konstant skabe fornyelse. STORY

MAKERS har fået en positiv modtagelse i alle

vores markeder og modtog i 2007 også den prestigefyldte

franske JANUS designpris. Derudover blev

der også i 2007 lanceret produkter i BASIC delen af

MOMENTS linjen.

KOMPAN GALAXY fra 1998 blev relanceret i 2001.

Linjen er kendetegnet ved skæve vinkler og bevægelige

dele i stål og kraftig gummi, som gør hver

eneste del af systemet til en ny og spændende

udfordring for børn i aldersgruppen fra 6 år og

opefter. I 2006 lancerede KOMPAN en produktudvidelse

i form af en række dynamiske KOMPAN

GALAXY produkter – nye aktiviteter med en

masse udfordringer for større børn.

KOMPAN ELEMENTS blev lanceret i 2001 og er

dermed den nyeste af KOMPANs egenudviklede

produktlinjer. Produkterne fremstilles i stål og plast

og giver mulighed for legeaktiviteter i et moderne

klatre- og legemiljø. Linjen, der henvender sig til

børn mellem 2 og 6 år, har haft gavn af den stigende

efterspørgsel efter produkter til børn i førskolealderen.

I 2005 lancerede KOMPAN med succes

en produktekspansion, ELEMENTS PLAY360, som

betyder, at ELEMENTS nu dækker aldersgruppen

2 til 15 år. I 2007 blev en række nye produkter lanceret

i ELEMENTS PLAY360 specielt rettet mod den

amerikanske sikkerhedsstandard.

KOMPAN FREEGAME er designet som samlings-

og aktivitetssted for større børn og teenagers – som

regel centreret om en boldbane til fodbold, basketball,

tennis mv.

KOMPAN NATURE er en selvstændig hollandsk

produktlinje, som fra 2006 er blevet markedsført

globalt. Alt træ i KOMPAN NATURE er FSC certificeret

hårdttræ, og dermed er linjen et naturligt valg til

omsorg for miljøet, samtidig med at legeværdien er

den sædvanlige høje KOMPAN kvalitet. I 2007 blev

der lanceret en række produkter i KOMPAN

NATURE Agility linjen.

KOMPAN CITYLIFE er ligeledes udviklet af KOMPAN

i Holland, og er en særdeles robust produktlinje

med en række basisprodukter, der egner sig specielt

godt til installering på steder, hvor der erfaringsmæssigt

er et stort slid på produkterne, og

måske også problemer med hærværk.

P r O d U K t e r N e

KOMPAN 21


P r O d U K t e r N e

22 KOMPAN

COROCORD blev lanceret af den tyske arkitekt

Conrad Roland i 1971 og overtaget af KOMPAN i

2005. Produkterne er innovative reb konstruktioner,

som kan være op til 16 meter høje. Den hidtil længste

konstruktion er 62 meter lang. Børnene kan

klatre og balancere i nettene. Sikkerheden er høj,

idet konstruktionen fanger eventuelle faldende.

COROCORD distribueres globalt gennem

KOMPANs datterselskaber og eksterne samarbejdspartnere.

LEK & SIKKERHET er markedsleder i Norge med en

stærk position i Sverige samt lidt salg i Danmark.

Produkterne er simplere end KOMPANs traditionelle

produktplatform og er derfor velegnet til massedistribution

til kunder, der køber enkelte eller få produkter.

LEK & SIKKERHET vil endvidere sikre KOMPAN en

væsentlig viden om mere transaktionsorienteret salg.

SLOTTSBRO blev erhvervet pr. 1. juli 2007.

SLOTTSBRO har en særdeles stærk position på

det svenske marked. Produkterne er traditionelle

legeredskaber fortrinsvis i lærketræ, og produktionen

finder sted i Midtsverige i Slottsbro nær Karlstad.

Stifteren har solgt til KOMPAN som en del af et

generationsskifte, men vil fortsat være tilknyttet

virksomheden i en konsulentrolle. KOMPAN har til

hensigt at ekspandere SLOTTSBRO i det øvrige

Norden og integrere Slottsbro AB og Lek &

Sikkerhet AS tættere i Sverige.

Salget af RESERVEDELE OG SERVICEYDELSER (installation,

vedligeholdelse, eftersyn, rådgivning mv.)

udgør en stadig større del af KOMPANs omsætning,

da sikkerheds- og vedligeholdelseskravene

stadig øges.

En central del af KOMPAN koncernen er KOMPAN

Play Institute, koncernens videncenter for kvalitetsleg

og legepladser. KOMPAN Play Institute spiller en

anerkendt rolle i forskningen i børns leg og udvikling

sammen med forskningsinstitutter over hele

verden og er en vigtig faktor i KOMPANs produktudvikling.

KOMPAN Play Institute stiller samtidig sin

brede indsigt i leg og udvikling til rådighed for kunderne

og bidrager dermed væsentligt til at sikre

KOMPANs position som markedets mest innovative

og kompetente leverandør af legeredskaber.

Udviklingen af KOMPAN produkterne finder primært

sted i KOMPANS internationale produktudviklingsafdeling

i Danmark. COROCORD, LEK &

SIKKERHET og SLOTTSBRO udvikler deres egne

produkter. Koncernen har derfor en række meget

erfarne designere og produktudviklere, som

tilsammen udgør den største vidensbase i industrien.


P r O d U K t e r N e

KOMPAN 23


P r O d U K t i O N

Produktion

KOMPAN har gennem de seneste år gennemført en fuldstændig omlægning af sit produktionssetup. I 2007 blev

størstedelen af produktionen definitivt outsourcet til underleverandører i de nye EU-lande, og koncernens distributionscenter

blev flyttet fra ringe i Danmark til Brno i Tjekkiet.

24 KOMPAN

Ultimo 2004 blev KOMPAN FREEGAME flyttet fra

Frankrig til Tjekkiet og ultimo 2005 blev KOMPAN

GALAXY og KOMPAN ELEMENTS flyttet. I løbet

af 2006 blev produktionen af KOMPAN MOMENTS

paneler outsourcet til en tjekkisk underleverandør,

og distributionen af denne produktlinje blev også

flyttet til Brno i Tjekkiet med virkning fra januar 2007.

Dermed har KOMPAN opbygget den mest moderne

produktionsstruktur i industrien, og selskabet

har gennemført en fuldstændig transformation til

en moderne salgs-, design- og distributionsvirksomhed

fra en traditionel produktionsvirksomhed.

Etableringen i Tjekkiet forløb planmæssigt indtil

foråret 2007. Leveringsproblemer fra den største

enkeltleverandør kombineret med interne

læringsmangler medførte, at foråret og somme-

ren 2007 blev præget af væsentlige forsinkelser i

leveringerne samt mange manglende løsdele i de

enkelte leveringer. Dette medførte et stort arbejdspres

både i Brno samt i salgsdatterselskaber, der

skulle koordinere de mangelfulde leverancer.

Endvidere påførte problemerne en række meromkostninger

til ekstra medarbejdere og overarbejde

samt til fragt og installation. I fjerde kvartal 2007

blev leverancesituationen normaliseret.

For at imødekomme den planlagte vækst – herunder

etablering af Quick Supply leverancer og

nye produktlinjer – samt sikre en tilstrækkelig

fleksibilitet i leveringsmønsteret af plastpaneler,

er der igangsat etablering af en ekstra produktfacilitet

på 8.000 m 2 i Pohorelice, Tjekkiet, tæt på

Brno. I denne facilitet vil der være 50 ansatte, når

den er fuldt udbygget.


ETISK KODEKS

KOMPAN fastlagde i 2004 en etisk kodeks, der både omfatter koncernens egne

forretningsaktiviteter og forholdene hos leverandører og underleverandører.

Formålet med den etiske kodeks er at sikre, at fremstillingen af alle dele af

KOMPANs produkter foregår under ordentlige, anstændige og ansvarlige

forhold. Den etiske kodeks fastslår blandt andet:

n Børnearbejde, tvangsarbejde og fysisk eller psykisk medarbejder-

chikane tolereres ikke.

n Den normale ugentlige arbejdstid må ikke overstige 48 timer ekskl.

overarbejde og 60 timer inkl. overarbejde. Enhver arbejdsindsats

herudover skal være frivillig. Alle medarbejdere har ret til en ugentlig

fridag.

n Ingen medarbejder må diskrimineres på grundlag af meninger

eller personlige forhold som race, alder, nationalitet, seksuel orientering

eller køn.

n Alle medarbejdere kan frit udøve deres ret til at danne, tilmelde sig

eller afstå fra deltagelse i organisationer, der varetager medarbejdernes

interesser.

n Alle medarbejdere skal have et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Arbejdsgiveren skal foretage sig det fornødne for at forhindre

arbejdsulykker og arbejdsmiljøbetinget sygdom.

n Såvel KOMPAN som leverandører skal efterleve relevante bestemmelser

om beskyttelse af det eksterne miljø. KOMPAN vil favorisere

leverandører, der handler ansvarligt og som i størst muligt omfang

undgår belastning af miljøet.

KOMPAN forbeholder sig ret til ved inspektion hos leverandørerne at sikre, at

koncernens etiske kodeks efterleves.

KOMPANs etiske kodeks findes i sin helhed på koncernens hjemmeside

www.KOMPAN.com.

P r O d U K t i O N

KOMPAN 25


O r g A N i s At i O N O g M e d A r B e j d e r e

Organisation og medarbejdere

26 KOMPAN

De bedste medarbejdere

Det er KOMPANs målsætning, at vi skal have den

bedste medarbejderstab i industrien. Der er derfor

igangsat en række uddannelsestiltag og systemforbedringer.

I første omgang har vi satset på

salgsområdet, men i 2008 vil udviklingen af medarbejderne

blive yderligere styrket. Rekruttering af

nye medarbejdere har især i Danmark været

påvirket af høj beskæftigelse og begrænset mobilitet

blandt potentielle kvalificerede ansøgere.

Derfor varer en rekrutteringsproces stadig længere.

For at sikre en stærk fremtidig medarbejderplatform

er det derfor nødvendigt at øge synligheden

og attraktiviteten af selskabet.

restrukturering

I 2007 blev udflytningen af produktionen til Tjekkiet

endeligt gennemført. Det har medført, at KOMPAN

nu har mere end 200 medarbejdere i Tjekkiet,

mens der i koncernfunktioner i Danmark er ansat

ca. 60 medarbejdere. Der har i gennemsnit været

ansat 704 medarbejdere i KOMPAN gruppen mod

672 medarbejdere i 2006. KOMPAN bliver således

en stadig større arbejdsgiver globalt.

Globaliseringen af KOMPAN medfører også, at

HR-området fortsat skal styrkes, da det er vigtigt, at

der er en fælles identitet på tværs af selskaberne

med anerkendelse af kulturelle forskelle mellem

forskellige lande og verdensdele. Samtidigt stiller

udviklingen stigende krav til ”distance-ledelse”, da

fysisk afstand er en arbejdsbetingelse for en virksomhed

som KOMPAN, hvilket igen stiller større

krav til kommunikations- og informationsværktøjer

i de kommende år.

301

gennemsnitlig antal ansatte fordelt på funktioner

i KOMPAN group 2007

Udvikling i gennemsnitlig antal ansatte i KOMPAN group

Antal

800

704

700

672

600

500

400

300

200

100

182

221

Salg, salgssupport,

produkt innovation

Ledelse og administration

Produktion, lager, installation

og service

gennemsnitlig antal ansatte i KOMPAN group

fordelt på lande

Tjekkiet 223

Danmark 92

Holland 72

Frankrig 63

Tyskland 59

England 53

Sverige 38

USA 32

Spanien 23

Norge 19

Australien 17

Belgien 12

Canada 1

518

480

549

2003 2004 2005 2006 2007


O r g A N i s At i O N O g M e d A r B e j d e r e

KOMPAN 27


i s i K O f O r h O l d

risikoforhold

KOMPANs ledelse vurderer, at koncernens risikoeksponering – kommercielt såvel som finansielt – er begrænset.

Operationelle og strategiske risici, der kan have betydning for selskabets vækst, indtjening og finansielle stilling,

overvåges og vurderes systematisk.

28 KOMPAN

Kommercielle risici

Markeder og kunder

I selskabets CRM-system er registreret mere end

100.000 europæiske kundeemner, der køber legeredskaber

hos KOMPAN eller konkurrenterne.

Størstedelen af dette kundegrundlag er offentlige

myndigheder – især i kommunalt regi. Den offentlige

efterspørgsel efter KOMPANs produkter er

delvis afhængig af de økonomiske konjunkturer

og den aktuelle politiske prioritering.

KOMPANs markedsposition i Vesteuropa – og

globalt – er dog stærk med en bred kundebase og

relativt mange projekter. Det mindsker afhængigheden

af såvel den enkelte kunde som det enkelte

marked. KOMPAN vurderer, at forudsigeligheden

af den fremtidige ordreindgang i det europæiske

marked er så god, at koncernen har mulighed for

effektivt at tilpasse salgs- og produktionskapaciteten

til den aktuelle markedsudvikling. Samtidig er

der i Nordamerika, Australien og Asien/Pacific

etableret en lønsom nichestrategi, hvor kravene til

kritisk masse er begrænsede. Det er derfor ledelsens

vurdering, at koncernens kapacitetsrisiko er

begrænset.

Produkter

For at fastholde konkurrenceevnen skal man til stadighed

have det rette produktprogram til en konkurrencedygtig

pris. KOMPAN baserede sig oprindeligt

KOMPAN MOMENTS, som har været en stor

international succes. KOMPAN GALAXY og

KOMPAN ELEMENTS blev introduceret i henholdsvis

1999 og 2001 som reaktion på kundernes ønske

om fornyelse og nye materialer som metal og

plast.

Produktlinjerne bliver løbende videreudviklet og

opdateret. I 2007 har den væsentligste produktlancering

været KOMPAN STORY MAKERS, en produktudvidelse

i KOMPAN MOMENTS linjen. STORY

MAKERS blev lanceret i Frankrig i efteråret 2007

og blev efterfølgende lanceret på alle øvrige markeder

inden årsskiftet.

Endvidere undersøger KOMPAN kontinuerligt

mulighederne for at tilkøbe eller udvikle nye

produktlinjer som f.eks. opkøbet af KOMPAN

FREEGAME, der blev integreret i koncernens

produktprogram primo 2003 og COROCORD, der


lev tilkøbt i 2005. I 2006 blev Lek & Sikkerhet AS i

Norge og Sverige opkøbt, og i 2007 blev Slottsbro

AB i Sverige overtaget.

Det vurderes, at selskabet med den nuværende

udviklingsindsats og identificerede opkøbsmål kan

fastholde positionen som markedets mest innovative

leverandør af legeredskaber. Koncernen anser derfor

risikoen for at miste markedsandele som følge af

en forældet produktportefølje som begrænset.

Leverandører og råvarer

KOMPAN har et bredt net af leverandører i Danmark

og udlandet. Det vurderes, at leveringssvigt hos

enkeltleverandører relativt hurtigt kan kompenseres

ved substitution med andre leverandører. Dette er

blevet yderligere dokumenteret under afsøgningen

af mulige leverandører i forbindelse med udflytningen

til Tjekkiet. Udviklingen i råvarepriserne – især

på stålemner, plast, maling og krydsfiner er resultatpåvirkende

og afdækkes delvist ved fastprisaftaler.

Specielt har udsving i stålpriserne fået større

betydning i takt med det øgede salg af KOMPAN

GALAXY og KOMPAN ELEMENTS. Koncernen

har dog mulighed for helt eller delvist at overføre

komponent- og råvareprisstigninger til salgspriserne

afhængigt af den aktuelle konkurrencesituation.

Finansielle risici

Likviditet

KOMPAN har reduceret den nettorentebærende

gæld til 536,8 mio. kr. ultimo 2007 mod 563,6 mio.

kr. ultimo 2006. Årsagen til reduktionen i nettogæld

er den positive resultatudvikling samt salget af bygningerne

i Ringe, Danmark. Omvendt trækker øget

pengebinding i arbejdskapital samt købet af aktierne

i Slottsbro AB i modsat retning. Gældsforpligtelsen

er i overensstemmelse med den lagte

forretningsplan og er skabt gennem kreditrammer i

HSH Nordbank og Nordea. Gældsmultiplen er ca.

3,3 gange EBITDA, hvilket vurderes værende konservativt

i forhold til selskabets cash flow.

rente

På grund af selskabets opkøb af aktierne i KOMPAN

A/S og den deraf følgende stigende låneoptagelse

er KOMPANs eksponering mod renteudsving blevet

forøget fra 2005. Selskabet har besluttet ikke at

foretage rentesikring ud fra en vurdering af den

samlede låneoptagelse holdt op mod omkostningerne

ved rentesikring.

valuta

Størstedelen af KOMPANs omsætning er nomineret

i EUR eller EUR-relaterede valutaer, mens ca.

29 % er nominerede i USD, GBP og AUD.

Vareforbrug og andre omkostninger er ligeledes

nominerede i et antal valutaer. Udflytningen til

Brno, Tjekkiet har medført, at en stor del af koncernens

vareforbrug nu afregnes i CZK. Gennem de

seneste to år er CZK steget væsentligt i forhold til

EUR/DKK, hvilket har påvirket koncernens indtjening

negativt alt andet lige.

Mio. DKK

100

80

60

40

20

0

-20

-40

-60

-80

-100

-120

DKK -110

CZK -75

EUR 79

GBP 51

USD 47

SEK 37

NOK 20 AUD 17

Pengestrøm efter finansieringsaktivitet fordelt

på valuta (omregnet til mio. DKK)

KOMPAN afdækker valutarisici 12 måneder frem i

tiden. Derfor vil koncernen på kortere sigt udelukkende

være påvirket af udsving ved omregning af

resultat, mens betalinger er sikret ved finansielle

instrumenter. Der er kun begrænsede indkøb i

USD og GBP, hvorfor muligheden for valutamatch

er begrænset. KOMPANs kapitalinteresser i udlandet

omregnes til DKK på balancedagen. Denne

omregning indeholder en kursregulering, som

ikke afdækkes.

CHF 1

r i s i K O f O r h O l d

KOMPAN 29


i s i K O f O r h O l d

30 KOMPAN

Balancerisici

varelager

KOMPAN er i princippet en ordreproducerende

virksomhed. Kommercielle ønsker om hurtig leveringstid

samt minimumsordrer for enkeltkomponenter

og reservedelsforpligtelser betyder dog, at

selskabet til enhver tid må føre et vist lager af færdigvarer.

Dette lager søges løbende nedbragt ved

brug af stadig mere effektive forecast- og supply

chain modeller. Den strategiske beslutning om

udflytning af distribution og produktion af KOMPAN

FREEGAME, KOMPAN ELEMENTS, KOMPAN

GALAXY – og fra 2007 også KOMPAN

MOMENTS til Tjekkiet er et led i koncernens fokus

på nedbringelse af lageromkostninger og -risici.

Det er endvidere i 2007 besluttet at lagerføre en

række hurtigt sælgende produkter i et ”Quick

Supply” program, hvilket vil øge lagerbindingen

fremadrettet.

Debitorer

KOMPANs kreditrisiko vurderes at være lav. Den

væsentligste del af KOMPANs europæiske salg

sker til offentlige myndigheder. Derfor er den historiske

tabsprocent ganske beskeden. I USA og

Australien foregår en stor del af salget til salgsagenter,

der sælger videre til myndigheder og

offentlige institutioner. Der er derfor en større tabsrisiko

indbygget i denne salgsmodel. For at imødegå

denne risiko er der foretaget en række opstramninger

i koncernens forretningsgange, hvorefter der nu

i højere grad faktureres direkte til slutkunden, således

at risikoen på salgsagenterne minimeres.

Endvidere tegnes der kreditforsikring på en række

importører i østeuropa, Mellemøsten og Asien/Pacific.

Andre risici

Driftsstop

KOMPAN er eksponeret for en vis driftsrisiko, idet

eventuelle flaskehalse eller tekniske sammenbrud

kan forårsage leveringsforsinkelser. Et driftsstop i

forbindelse med eksempelvis brand vil kunne

standse virksomhedens produktion og levering i

en kortere periode. De største produktlinjer

KOMPAN MOMENTS, KOMPAN GALAXY,

KOMPAN ELEMENTS og KOMPAN FREEGAME

er baseret på underleverancer af komponenter. En

brand i distributionscentrene i Danmark eller

Tjekkiet vil således kræve, at der etableres et nyt

distributionscenter, hvilket primært vil kræve lagerhaller.

KOMPAN har tilstrækkelig forsikringsdækning

for driftsstop til at etablere alternativ produktion

for alle produktlinjer ved et totalt driftsstop.

Nøglemedarbejdere

KOMPAN har en række nøglemedarbejdere med

stor kompetence og viden om legeredskabsindustrien

både i datterselskaberne og i Danmark.

Koncernen har i en årrække arbejdet med vidensdeling

gennem netværksgrupper i en formaliseret

intern vidensdelingsorganisation. Der er således

ingen enkeltmedarbejdere, der besidder viden,

der ikke deles med eller kan overføres til andre

medarbejdere. Der er endvidere successionsplaner

for størstedelen af de ledende medarbejdere.

Der vurderes derfor ikke at være umiddelbar risiko

forbundet med nøglemedarbejdere.


i s i K O f O r h O l d

KOMPAN 31


M i l j ø O g s i K K e r h e d

Miljø og sikkerhed

KOMPAN har gennem en årrække søgt at minimere miljøpåvirkningen fra selskabets aktiviteter. For at sikre

størst mulig målopfyldelse har KOMPAN formuleret en miljøpolitik.

32 KOMPAN

KOMPANs miljøpolitik

KOMPAN fremstiller produkter, som er frembragt

under anvendelse af de mindst mulige miljøpåvirkende

materialer og teknologier. Materialer, som

indføres i virksomheden, skal miljømæssigt vurderes,

før de tages i brug. Selskabet vil til stadighed

tilstræbe at imødekomme kunders og samfundets

efterspørgsel efter de mindst miljøbelastende produkter.

KOMPANs kvalitets- og miljøpolitik er at opfylde

relevante normer, standarder og myndighedskrav

samt virksomhedens kvalitets- og miljømålsætning.

KOMPAN vil åbent besvare henvendelser fra offentligheden

og interesseparter.

Sikkerhed

Sikkerhed på legepladsen er et fokusområde for

alle interessenter – kommuner, skoler, politikere,

forældre, børn og leverandører af legepladser.

KOMPANs produkter lever op til alle relevante sikkerhedsstandarder,

og KOMPAN deltager aktivt i

fortsat udvikling af standarderne i Europa,

Nordamerika og Australien. I tilfælde af ulykker

søger vi ved aktiv erfaringsindsamling at erhverve

ny viden, der kan indbygges i fremtidens legeredskaber.

KOMPAN har i 2007 styrket sin sikkerheds-

og kvalitetsorganisation til at kunne yde en endnu

bedre rådgivning af alle koncernens enheder.


M i l j ø O g s i K K e r h e d

KOMPAN 33


c O r P O r At e g O v e r N A N c e

Corporate Governance

34 KOMPAN

KOMPAN Holding A/S overtog i 2005 100 % af aktierne

i KOMPAN A/S. KOMPAN Holding A/S er ejet af

Nordic Capital fond V gennem partnerskabet

KOMPAN L.P. som hovedaktionær samt en række

ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

KOMPAN har én aktieklasse. Der er endvidere

udstedt warrants til en gruppe ledende medarbejdere,

der alle også har investeret i aktier.

Selskabets generalforsamling har bemyndiget

bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte.

En bemyndigelse, der ikke har været anvendt.

Selskabets primære interessenter er aktionærerne

og medarbejderne. Aktionærerne bliver løbende

orienteret om selskabets udvikling og har endvidere

adgang til selskabets generalforsamlinger.

Hovedaktionæren er endvidere direkte repræsenteret

i bestyrelsen gennem 2 repræsentanter.

Derudover er der 4 aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer

– 2 eksterne og 2 generalforsamlingsvalgte

medarbejdere, der også er medarbejdervalgte

bestyrelsesrepræsentanter i datterselskabet

KOMPAN A/S. Endvidere er der løbende orienteringsmøder

for alle medarbejdere, hvor selskabets

udvikling præsenteres.

Bestyrelsen har i 2006 vedtaget en opdateret forretningsorden

både for bestyrelse og direktion.

Endvidere anvender bestyrelsen komiteer til særlige

opgaver. Der er således etableret en kompensationskomite

og en revisionskomite.

Der afholdes 6 årlige ordinære bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen beslutter selskabets strategi og har

endvidere vedtaget en række politikker indenfor

specialområder som valuta, finans, forsikring, etisk

kodeks med videre.

Bestyrelsen foretager årligt en evaluering af sit

arbejde og samarbejdet med ledelsen.

Bestyrelsens vederlag i 2007 var 750 t.kr. Vederlag

til direktion og ledende medarbejdere var på

8.328 t.kr.


Aktionærforhold

Ejerforhold

Aktiekapitalen ejes af KOMPAN L.P. med 96,1 % og en række ledende

medarbejdere mv. med 3,9 % specifik ejerandel.

Udbytte

Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingen, at selskabet ikke udlodder

udbytte for regnskabsåret 2007.

Generalforsamling

KOMPAN Holding A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den

30. april 2008.

Forespørgsler

Spørgsmål og kommentarer om KOMPANs forretningsgrundlag, strategi

og finansielle forhold rettes til:

Administrerende direktør Carl Henrik Jeppesen,

telefon 63 62 12 50

Finansdirektør Henning Andersen,

telefon 63 62 12 50

A K t i O N æ r f O r h O l d

KOMPAN 35


e g N s K A B

regnskab 2007

36 KOMPAN


e g N s K A B

KOMPAN 37


l e d e l s e s P å t e g N i N g

Ledelsespåtegning

38 KOMPAN

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet

og godkendt årsrapporten for 2007 for KOMPAN

Holding A/S omfattende ledelsesberetning, ledelsespåtegning,

anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,

balance, pengestrømsopgørelse,

egenkapitalopgørelse og noter.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med

International Financial Reporting Standards som

godkendt af EU og yderligere danske oplysnings-

Ringe, den 30. april 2008

Direktion

Bestyrelse

Carl Henrik Jeppesen

Adm. direktør

krav. Vi anser den valgte regnskabspraksis for

hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et

retvisende billede af koncernens og moderselskabets

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.

december 2007 samt af resultatet af koncernens

og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme

for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens

godkendelse.

Jesper Mailind Kent Stevens Larsen Michael Haaning

Formand Næstformand

Mads Nipper Anette Pedersen Dorthe Brandi


Den uafhængige

revisors påtegning

Til aktionærerne i KOMPAN Holding A/S

Vi har revideret årsrapporten for KOMPAN Holding

A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007

omfattende ledelsesberetning, ledelsespåtegning,

anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance,

pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse

og noter for såvel koncernen som moderselskabet.

Årsrapporten aflægges efter International Financial

Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere

danske oplysningskrav.

Ledelsens ansvar for årsrapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge

en årsrapport, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med International Financial

Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere

danske oplysningskrav. Dette ansvar omfatter

udformning, implementering og opretholdelse

af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde

og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende

billede uden væsentlig fejlinformation, uanset

om fejlinformationen skyldes besvigelser eller

fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig

regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige

skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om

årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi

har udført vores revision i overensstemmelse

med danske revisionsstandarder. Disse standarder

kræver, at vi lever op til etiske krav samt

planlægger og udfører revisionen med henblik

på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten

ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Ringe, den 30. april 2008

KPMG C. Jespersen

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Jesper Ridder Olsen Brian Skovhus Jakobsen

statsaut. revisor statsaut. revisor

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis

for de beløb og oplysninger, der er anført

i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af

revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen

for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset

om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.

Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller,

der er relevante for virksomhedens udarbejdelse

og aflæggelse af en årsrapport, der giver et

retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger,

der er passende efter omstændighederne,

men ikke med det formål at udtrykke en konklusion

om effektiviteten af virksomhedens interne

kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen

til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er

passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige

skøn er rimelige samt en vurdering af den

samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis

er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for

vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende

billede af koncernens og moderselskabets

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december

2007 samt af resultatet af koncernens og

moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007 i overensstemmelse

med International Financial Reporting

Standards som godkendt af EU og yderligere danske

oplysningskrav.

d e N U A f h æ N g i g e r e v i s O r s P å t e g N i N g

KOMPAN 39


A N v e N d t r e g N s K A B s P r A K s i s

Anvendt regnskabspraksis

40 KOMPAN

Årsrapporten for KOMPAN Holding A/S for 2007

aflægges i overensstemmelse med International

Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt

af EU og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til

årsregnskabsloven. Årsrapporten opfylder tillige

International Financial Reporting Standards (IFRS)

udstedt af IASB. Anvendt regnskabspraksis er

uændret i forhold til tidligere år.

Koncernregnskab

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet

KOMPAN Holding A/S samt dattervirksomheder,

hvori KOMPAN Holding A/S har bestemmende

indflydelse på virksomhedens finansielle og driftsmæssige

politikker for at opnå afkast eller andre

fordele fra dens aktiviteter. Bestemmende indflydelse

opnås ved direkte eller indirekte at eje eller

råde over mere end 50 % af stemmerettighederne

eller på anden måde kontrollere den pågældende

virksomhed.

Virksomheder, hvori koncernen udøver betydelig,

men ikke bestemmende indflydelse, betragtes

som associerede virksomheder. Betydelig indflydelse

opnås typisk ved direkte eller indirekte at eje

eller råde over mere end 20 % af stemmerettighederne,

men mindre end 50 %. Ved vurdering af,

om KOMPAN Holding A/S har bestemmende indflydelse,

tages højde for potentielle stemmerettigheder,

der på balancedagen kan udnyttes.

Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag

af moderselskabets og de enkelte dattervirksomheders

regnskaber opgjort efter koncernens

regnskabspraksis, elimineret for koncerninterne

indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser,

interne mellemværender og udbytter samt

realiserede og urealiserede fortjenester ved transaktioner

mellem de konsoliderede virksomheder.

Urealiserede fortjenester ved transaktioner med

associerede virksomheder elimineres i forhold til

koncernens ejerandel i virksomheden. Urealiserede

tab elimineres på samme måde som urealiserede

fortjenester i det omfang, der ikke er sket værdiforringelse.

Minoritetsinteresser

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes

regnskabsposter 100 %. Minoritetsinteressernes

andel af årets resultat og af egenkapitalen

i dattervirksomheder, der ikke ejes 100 %,

indgår som en del af koncernens resultat henholdsvis

egenkapital, men vises særskilt.

virksomhedssammenslutninger

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes

i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet.

Solgte eller afviklede virksomheder indregnes

i den konsoliderede resultatopgørelse frem

til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres

ikke for nyerhvervede virksomheder.


Ved køb af nye virksomheder, hvor KOMPAN

Holding A/S opnår bestemmende indflydelse over

den købte virksomhed, anvendes overtagelsesmetoden.

De tilkøbte virksomheders identificerbare

aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet.

Identificerbare immaterielle aktiver indregnes,

såfremt de kan udskilles eller udspringer fra en

kontraktlig ret, og dagsværdien kan opgøres pålideligt.

Der indregnes udskudt skat af de foretagne

omvurderinger.

Overtagelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor

KOMPAN Holding A/S faktisk opnår kontrol over

den overtagne virksomhed.

Goodwill afskrives ikke, men testes årligt for værdiforringelse.

Første værdiforringelsestest udføres

inden udgangen af overtagelsesåret. Ved overtagelsen

henføres goodwill til de pengestrømsfrembringende

enheder, der efterfølgende danner

grundlag for værdiforringelsestest. Goodwill og

dagsværdireguleringer i forbindelse med overtagelse

af en udenlandsk enhed med en anden

funktionel valuta end KOMPAN koncernens præsentationsvaluta

behandles som aktiver og forpligtelser

tilhørende den udenlandske enhed og

omregnes til den udenlandske enheds funktionelle

valuta med transaktionsdagens valutakurs.

Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) indregnes

i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet.

Kostprisen for en virksomhed består af dagsværdien

af det aftalte vederlag med tillæg af omkostninger,

der direkte kan henføres til overtagelsen.

Såfremt dele af vederlaget er betinget af fremtidige

begivenheder, indregnes disse dele af vederlaget i

kostprisen i det omfang, begivenhederne er sandsynlige,

og vederlaget kan opgøres pålideligt.

Hvis der på overtagelsestidspunktet er usikkerhed

om målingen af overtagne identificerbare aktiver,

forpligtelser og eventualforpligtelser, sker første

indregning på grundlag af foreløbigt opgjorte

dagsværdier. Såfremt det efterfølgende viser sig,

at identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

havde en anden dagsværdi på overtagelsestidspunktet

end først antaget, reguleres

goodwill indtil 12 måneder efter overtagelsen.

Effekten af reguleringerne indregnes i primoegenkapitalen,

og sammenligningstal tilpasses.

Herefter reguleres goodwill alene som følge af

ændringer i skøn over betingede købsvederlag,

med mindre der er tale om væsentlige fejl. Dog

medfører efterfølgende realisation af den overtagne

virksomheds udskudte skatteaktiver, som

ikke blev indregnet på overtagelsestidspunktet,

indregning af skattefordelen i resultatopgørelsen

og samtidig nedskrivning af den regnskabsmæssige

værdi af goodwill til det beløb, der ville have

været indregnet, såfremt det udskudte skatteaktiv

havde været indregnet som et identificerbart aktiv

på overtagelsestidspunktet.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling

af dattervirksomheder og associerede virksomheder

opgøres som forskellen mellem salgssummen

eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige

værdi af nettoaktiver inkl. goodwill på salgstidspunktet

samt omkostninger til salg eller afvikling.

Omregning af fremmed valuta

For hver af de rapporterende virksomheder i koncernen

fastsættes en funktionel valuta. Den funktionelle

valuta er den valuta, som benyttes i det

primære økonomiske miljø, hvori den enkelte rapporterende

virksomhed opererer. Transaktioner i

andre valutaer end den funktionelle valuta er

transaktioner i fremmed valuta.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved

første indregning til den funktionelle valuta efter

transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer,

der opstår mellem transaktionsdagens kurs og

kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen

under finansielle indtægter eller omkostninger.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster

i fremmed valuta omregnes til den funktionelle

valuta til balancedagens valutakurs. Forskellen

mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet

for tilgodehavendets eller gældens opståen

eller kursen i den seneste årsrapport indregnes

i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og

omkostninger.

Ved indregning i koncernregnskabet af virksomheder

med en anden funktionel valuta end DKK

omregnes resultatopgørelserne til transaktionsdagens

kurs, og balanceposterne omregnes til

balancedagens valutakurser. Som transaktionsdagens

kurs anvendes gennemsnitskurs for de

enkelte måneder, i det omfang dette ikke giver et

A N v e N d t r e g N s K A B s P r A K s i s

KOMPAN 41


A N v e N d t r e g N s K A B s P r A K s i s

42 KOMPAN

væsentligt anderledes billede. Kursforskelle,

opstået ved omregning af disse virksomheders

egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens

valutakurser samt ved omregning af resultatopgørelser

fra transaktionsdagens kurs til balancedagens

valutakurser, indregnes direkte i egenkapitalen

under en særskilt reserve for valutakursreguleringer.

Kursregulering af mellemværender, der anses for

en del af den samlede nettoinvestering i virksomheder

med en anden funktionel valuta end DKK,

indregnes i koncernregnskabet direkte i egenkapitalen

under en særskilt reserve for valutakursreguleringer.

Tilsvarende indregnes i koncernregnskabet

valutakursgevinster og -tab på den del af lån

og afledte finansielle instrumenter, der er indgået

til kurssikring af nettoinvesteringen i disse virksomheder,

og som effektivt sikrer mod tilsvarende

valutakursgevinster/-tab på nettoinvestering i virksomheden,

direkte i egenkapitalen under en særskilt

reserve for valutakursreguleringer.

Ved indregning i koncernregnskabet af associerede

virksomheder med en anden funktionel valuta

end DKK omregnes andelen af årets resultat efter

gennemsnitskurs, og andelen af egenkapitalen

inkl. goodwill omregnes efter balancedagens

valutakurser. Kursdifferencer, opstået ved omregning

af andelen af udenlandske associerede virksomheders

egenkapital ved årets begyndelse til

balancedagens valutakurser samt ved omregning

af andelen af årets resultat fra gennemsnitskurser

til balancedagens valutakurser, indregnes direkte i

egenkapitalen under en særskilt reserve for valutakursreguleringer.

Ved hel eller delvis afståelse af udenlandske enheder

eller ved tilbagebetaling af mellemværender,

der anses for en del af nettoinvesteringen, indregnes

den andel af de akkumulerede valutakursreguleringer,

der er indregnet direkte i egenkapitalen,

og som kan henføres hertil, i resultatopgørelsen

samtidig med eventuel gevinst eller tab ved

afståelsen.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes fra handelsdagen

og måles i balancen til dagsværdi.

Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle

instrumenter indgår i andre tilgodehavender

henholdsvis anden gæld, og modregning af positive

og negative værdier foretages alene, når virksomheden

har ret til og intention om at afregne

flere finansielle instrumenter netto. Dagsværdier

for afledte finansielle instrumenter opgøres på

grundlag af aktuelle markedsdata samt anerkendte

værdiansættelsesmetoder.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter,

der er klassificeret som og opfylder kriterierne

for sikring af dagsværdien af et indregnet


aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i

resultatopgørelsen sammen med ændringer i

værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse

for så vidt angår den del, der er sikret.

Ændringer i den del af dagsværdi af afledte finansielle

instrumenter, der er klassificeret som og

opfylder betingelserne for sikring af fremtidige

betalingsstrømme, og som effektivt sikrer ændringer

i værdien af det sikrede, indregnes i egenkapitalen

under en særskilt reserve for sikringstransaktioner,

indtil den sikrede transaktion realiseres. På

dette tidspunkt overføres gevinst eller tab vedrørende

sådanne sikringstransaktioner fra egenkapitalen

og indregnes i samme regnskabspost som

det sikrede. Ved sikring af provenu fra fremtidige

lånoptagelser overføres gevinst eller tab vedrørende

sikringstransaktioner dog fra egenkapitalen

over lånets løbetid.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder

betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter,

indregnes ændringer i dagsværdi

løbende i resultatopgørelsen under finansielle

poster.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter,

som anvendes til sikring af nettoinvesteringer

i udenlandske datter- eller associerede

virksomheder, og som effektivt sikrer mod valutakursændringer

i disse virksomheder, indregnes i

koncernregnskabet direkte i egenkapitalen under

en særskilt reserve for valutakursregulering.

resULtAtOPgØreLseN

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer

indregnes i resultatopgørelsen, såfremt

levering og risikoovergang til køber har fundet sted

inden årets udgang, og såfremt indtægten kan

opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles eksklusiv moms, afgifter

og rabatter i forbindelse med salget.

Omsætning vedrørende serviceydelser, der omfatter

servicepakker og forlængede garantier vedrørende

solgte produkter, indregnes liniært i takt

med, at serviceydelserne leveres.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger,

der er medgået til at opnå årets omsætning,

herunder råvarer og hjælpematerialer, direkte løn

og indirekte produktionsomkostninger, afskrivninger

på de anlægsaktiver, der vedrører produktionen,

samt drift, ledelse og administration af produktionsselskaber.

Under produktionsomkostninger indregnes endvidere

udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne

for indregning i balancen.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger

til salg og distribution, herunder reklame- og markedsføringsomkostninger,

afskrivninger samt drift,

ledelse og administration af salgsselskaber.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger

til ledelse og administration af koncernen, herunder

omkostninger til det administrative personale,

ledelsen, kontorlokaler og kontoromkostninger samt

afskrivninger.

restruktureringsomkostninger

Restruktureringsomkostninger omfatter omkostninger,

der kan henføres til væsentlige beslutninger

taget i året om ændringer i koncernens struktur

og opbygning, herunder værdiregulering af

aktiver og forpligtelser i forbindelse med nedlukning

af aktiviteter eller omorganisering i øvrigt,

omkostninger til fratrædende personer i ledelsen

eller blandt medarbejdere i enheder, der er omfattet

af omorganisering, samt rådgiverhonorarer.

A N v e N d t r e g N s K A B s P r A K s i s

KOMPAN 43


A N v e N d t r e g N s K A B s P r A K s i s

44 KOMPAN

Afskrivninger og nedskrivninger af immaterielle

og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen

ved de funktioner, de vedrører. Afskrivningerne

er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes

afskrivningsforløb, brugstid og scrapværdi.

De immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært

over de enkelte aktivers forventede brugstid.

Afskrivningsperioderne er fastlagt således:

Koncerngoodwill Afskrives ikke

Varemærker 10 år

Færdiggjorte udviklingsprojekter 5 år

Licens- og udnyttelsesrettigheder 5 år

IT-software 3-5 år

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over

de enkelte aktivers forventede brugstid.

Afskrivningsperioderne er fastlagt således:

Bygninger og bygningsdele 10-33 år

Produktionsanlæg 3-10 år

Driftsmateriel og inventar 3-10 år

Indretning af lejede lokaler Maksimalt 10 år

Aktiver med uvæsentlig anskaffelsessum eller

med en økonomisk levetid på under 3 år udgiftsføres

i anskaffelsesåret.

resultat af kapitalandele i associerede virksomheder

i koncernregnskabet

I koncernens resultatopgørelse indregnes den

forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders

resultater efter skat og minoritetsinteresser

og efter eliminering af forholdsmæssig

andel af intern avance/tab.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder

renter, kursgevinster og -tab samt nedskrivninger

vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i

fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver

og forpligtelser, herunder finansielle leasingforpligtelser,

samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen

m.v. Endvidere medtages realiserede

og urealiserede gevinster og tab vedrørende

afledte finansielle instrumenter, der ikke kan

klassificeres som sikringsaftaler.

Skat af årets resultat

KOMPAN Holding A/S er sambeskattet med alle

danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske

selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede

selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Selskaber, der anvender skattemæssige

underskud i andre selskaber, betaler sambeskatningsbidrag

til moderselskabet svarende til skatteværdien

af de udnyttede underskud, mens selskaber,

hvis skattemæssige underskud anvendes

af andre selskaber, modtager sambeskatningsbidrag

fra moderselskabet svarende til skatteværdien

af de udnyttede underskud (fuld fordeling). De

sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og

ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen

med den del, der kan henføres til årets

resultat, og direkte i egenkapitalen med den del,

der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.


I det omfang KOMPAN opnår fradrag ved opgørelsen

af skattepligtig indkomst i Danmark eller i udlandet

som følge af aktiebaserede vederlagsordninger, indregnes

skatteeffekten af ordningerne under skat af

årets resultat. Såfremt det samlede skattemæssige

fradrag overstiger den samlede regnskabsmæssige

omkostning, indregnes skatteeffekten af det overskydende

fradrag dog direkte i egenkapitalen.

bALANCeN

Goodwill

Goodwill indregnes ved første indregning i balancen til

kostpris som beskrevet under “Virksomhedssammenslutninger”.

Efterfølgende måles goodwill til kostpris

med fradrag af akkumulerede nedskrivninger. Der

foretages ikke amortisering af goodwill.

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill allokeres til

koncernens pengestrømsfrembringende enheder på

overtagelsestidspunktet. Fastlæggelsen af pengestrømsfrembringende

enheder følger den ledelsesmæssige

struktur og interne økonomistyring.

Udviklingsprojekter, brands, software, patenter og

licenser m.v.

Klart definerede og identificerbare udviklingsprojekter,

hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer

og et potentielt fremtidigt marked eller anvendelsesmulighed

i virksomheden kan påvises, og hvor

det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende

projektet, indregnes som immaterielle aktiver,

såfremt kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er

tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening

eller nettosalgsprisen kan dække produktions-, salgs-

og administrationsomkostninger samt udviklingsomkostningerne.

øvrige udviklingsomkostninger indregnes

i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne

afholdes.

A N v e N d t r e g N s K A B s P r A K s i s

Indregnede udviklingsomkostninger måles til kostpris

med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter gager, afskrivninger og andre

omkostninger, der kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter.

Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives

udviklingsprojekter lineært over den vurderede økonomiske

brugstid fra det tidspunkt, hvor aktivet er klar til

brug. Afskrivningsgrundlaget reduceres med eventuelle

nedskrivninger.

Varemærker, patenter, software og licenser måles til kostpris

med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner

samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til

kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt

omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det

tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede

aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte

omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører

og løn. Kostprisen tillægges nutidsværdien af

skønnede forpligtelser til nedtagning og bortskaffelse af

aktivet samt til retablering af det sted, aktivet blev

anvendt. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate

bestanddele, der afskrives hver for sig, såfremt

brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Efterfølgende omkostninger, f.eks. ved udskiftning af

bestanddele af et materielt aktiv, indregnes i den regnskabsmæssige

værdi af det pågældende aktiv, når det

er sandsynligt, at afholdelsen vil medføre fremtidige

økonomiske fordele for koncernen. De udskiftede

bestanddele ophører med at være indregnet i balancen,

og den regnskabsmæssige værdi overføres til

KOMPAN 45


A N v e N d t r e g N s K A B s P r A K s i s

46 KOMPAN

resultatopgørelsen. Alle andre omkostninger til

almindelig reparation og vedligeholdelse indregnes

i resultatopgørelsen ved afholdelsen.

Grunde afskrives ikke.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen

til aktivets scrapværdi og reduceres med

eventuelle nedskrivninger. Scrapværdien fastsættes

på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt.

Overstiger scrapværdien aktivets regnskabsmæssige

værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller scrapværdien

indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet

som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under

henholdsvis produktions-, distributions- samt administrationsomkostninger,

i det omfang afskrivninger

ikke indgår i kostprisen for egenfremstillede aktiver.

værdiforringelse af aktiver

Goodwill og immaterielle aktiver med udefinerbar

brugstid testes årligt for værdiforringelse, første

gang inden udgangen af overtagelsesåret.

Igangværende udviklingsprojekter testes tilsvarende

årligt for værdiforringelse.

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill testes

for værdiforringelse sammen med de øvrige

anlægsaktiver i den pengestrømsfrembringende

enhed, hvortil goodwill er allokeret, og nedskrives

til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen,

såfremt den regnskabsmæssige værdi er højere.

Genindvindingsværdien opgøres som hovedregel

som nutidsværdien af de forventede fremtidige nettopengestrømme

fra den virksomhed eller aktivitet

(pengestrømsfrembringende enhed), som goodwill

er knyttet til. Eventuel nedskrivning af goodwill indregnes

på en separat linje i resultatopgørelsen.

Udskudte skatteaktiver vurderes årligt og indregnes

kun i det omfang, det er sandsynligt, at de vil

blive udnyttet.

Den regnskabsmæssige værdi af øvrige anlægsaktiver

vurderes årligt for at afgøre, om der er

indikation af værdiforringelse. Når en sådan indikation

er til stede, beregnes aktivets genindvindingsværdi.

Genindvindingsværdien er den højeste

af aktivets dagsværdi med fradrag af forventede

afhændelsesomkostninger eller kapitalværdi.

Kapitalværdien beregnes som nutidsværdien af

forventede fremtidige pengestrømme fra aktivet

eller den pengestrømsfrembringende enhed, som

aktivet er en del af.

Et tab ved værdiforringelse indregnes, når den

regnskabsmæssige værdi af et aktiv henholdsvis

en pengestrømsfrembringende enhed overstiger

aktivets eller den pengestrømsfrembringende

enheds genindvindingsværdi. Tab ved værdiforringelse

indregnes i resultatopgørelsen under

henholdsvis produktions-, distributions- samt

administrationsomkostninger.


Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Nedskrivninger på andre aktiver tilbageføres i det

omfang, der er sket ændringer i de forudsætninger

og skøn, der førte til nedskrivningen.

Nedskrivninger tilbageføres kun i det omfang,

aktivets nye regnskabsmæssige værdi ikke overstiger

den regnskabsmæssige værdi, aktivet ville

have haft efter afskrivninger, såfremt aktivet ikke

havde været nedskrevet.

Kapitalandele i associerede virksomheder i

koncernregnskabet

Kapitalandele i associerede virksomheder måles i

koncernregnskabet efter den indre værdis metode,

hvorved kapitalandelene i balancen måles til den

forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre

værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis

med fradrag eller tillæg af forholdsmæssig andel af

urealiserede koncerninterne avancer og tab og med

tillæg af regnskabsmæssig værdi af goodwill.

Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig

indre værdi måles til 0 kr. Såfremt

koncernen har en retlig eller faktisk forpligtelse til

at dække den associerede virksomheds underbalance,

indregnes denne under forpligtelser.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede

virksomheder i moderselskabets årsregnskab

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede

virksomheder måles til kostpris. Hvis kostprisen

oversiger genindvindingsværdien, nedskrives til

denne lavere værdi. Modtagne udbytter indregnes

i resultatopgørelsen. Kostprisen nedskrives i det

omfang, udloddet udbytte overstiger den akkumulerede

indtjening efter overtagelsestidspunktet.

varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris opgjort efter

FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien,

såfremt denne er lavere.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer

omfatter anskaffelsespris med tillæg

af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer

under fremstilling omfatter kostpris for råvarer,

hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.

Indirekte produktionsomkostninger

indeholder indirekte materialer og løn

samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i

produktionsprocessen benyttede maskiner,

fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til

fabriksadministration og -ledelse.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger

opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger

og omkostninger, der

afholdes for at effektuere salget, og fastsættes

under hensyntagen til omsættelighed, ukurans

og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der

foretages nedskrivning til imødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver,

omfatter betalte omkostninger vedrørende

efterfølgende regnskabsår og måles til kostpris.

Deposita og andre kapitalandele

Deposita indregnes til kostpris.

Andre kapitalandele indregnes under anlægsaktiver

til kostpris på handelsdatoen og måles til

dagsværdi svarende til børskurs for børsnoterede

værdipapirer og til en skønnet dagsværdi opgjort

på grundlag af aktuelle markedsdata samt anerkendte

værdiansættelsesmetoder for unoterede

værdipapirer. Urealiserede værdireguleringer

indregnes direkte på egenkapitalen bortset fra

nedskrivninger som følge af værdiforringelse

samt valutakursreguleringer på obligationer i

fremmed valuta, som indregnes i resultatopgørelsen

under finansielle poster. Ved realisation

overføres den akkumulerede værdiregulering

indregnet i egenkapitalen til finansielle poster i

resultatopgørelsen.

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse

på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære

generalforsamling (deklareringstidspunktet).

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises

som en særskilt post under egenkapitalen. Aconto

udbytte indregnes som en forpligtelse på beslutningstidspunktet.

Egne aktier

Anskaffelses- og afståelsessummer samt udbytte

for egne aktier indregnes direkte i overført resultat

i egenkapitalen.

A N v e N d t r e g N s K A B s P r A K s i s

KOMPAN 47


A N v e N d t r e g N s K A B s P r A K s i s

48 KOMPAN

Provenu ved salg af egne aktier henholdsvis udstedelse

af aktier i KOMPAN Holding A/S i forbindelse

med udnyttelse af aktieoptioner eller medarbejderaktier

føres direkte på egenkapitalen.

reserve for valutakursregulering

Reserve vedrørende valutakursregulering i koncernregnskabet

omfatter kursdifferencer, opstået

ved omregning af regnskaber for udenlandske

virksomheder fra deres funktionelle valutaer til

KOMPAN koncernens præsentationsvaluta (danske

kroner).

Ved hel eller delvis realisation af nettoinvesteringen

indregnes valutakursreguleringerne i resultatopgørelsen.

Pensionsforpligtelser

Koncernen har indgået pensionsaftaler og lignende

aftaler med hovedparten af koncernens ansatte.

Forpligtelser vedrørende bidragsbaserede pensionsordninger,

hvor koncernen løbende indbetaler

faste pensionsbidrag til uafhængige pensionsselskaber,

indregnes i resultatopgørelsen i den periode,

de optjenes, og skyldige indbetalinger indregnes

i balancen under anden gæld.

For ydelsesbaserede ordninger foretages en årlig

aktuarmæssig beregning af kapitalværdien af de

fremtidige ydelser, som skal udbetales i henhold til

ordningen. Kapitalværdien beregnes på grundlag

af forudsætninger om den fremtidige udvikling i

bl.a. lønniveau, rente, inflation og levetid.

Kapitalværdien beregnes alene for de ydelser, som

de ansatte har optjent ret til gennem deres hidtidige

ansættelse i koncernen. Den aktuarmæssigt beregnede

kapitalværdi med fradrag af dagsværdien af

eventuelle aktiver knyttet til ordningen og ikke indregnede

aktuarmæssige gevinster og tab mv. indregnes

i balancen under pensionsforpligtelser.

I resultatopgørelsen indregnes årets pensionsomkostninger

baseret på aktuarmæssige skøn og

finansielle forventninger ved årets begyndelse.

Såfremt en pensionsordning netto er et aktiv, indregnes

aktivet alene i det omfang, det modsvarer fremtidige

tilbagebetalinger fra ordningen, eller det vil føre

til reducerede fremtidige indbetalinger til ordningen.

Warrant program

Værdien af serviceydelser modtaget som modydelse

for tildelte warrants måles til dagsværdien

af udstedte warrants.

Egenkapitalafregnede warrants måles til dagsværdien

på tildelingstidspunktet og favørelementet

indregnes i resultatopgørelsen under personaleomkostninger

over den periode, hvor den endelige

ret til at udnytte de tildelte tegningsretter optjenes.

Modposten hertil indregnes direkte i egenkapitalen.

Dagsværdien af de tildelte warrants estimeres ved

anvendelse af en warrant-model.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende

aktuel skat indregnes i balancen som beregnet


skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for

skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt

for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede

gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem

regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver

og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt

skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt

ikke-afskrivningsberettiget goodwill og

kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige

forskelle - bortset fra virksomhedsovertagelser

- er opstået på anskaffelsestidspunktet

uden at have effekt på resultat eller skattepligtig

indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien

kan foretages efter forskellige beskatningsregler,

måles udskudt skat på grundlag af

den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet

henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af

fremførselsberettigede skattemæssige underskud,

indregnes under andre anlægsaktiver med den

værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten

ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved

modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for

samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende

foretagne elimineringer af urealiserede

koncerninterne avancer og tab.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler

og skattesatser i de respektive lande, der med

balancedagens lovgivning vil være gældende,

når den udskudte skat forventes udløst som

aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af

ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Andre hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede

omkostninger til garantiforpligtelser og omstruktureringer

m.v. Hensatte forpligtelser indregnes,

når koncernen som følge af en tidligere begivenhed

har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er

sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre

et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

Garantiforpligtelser indregnes på grundlag af

erfaringer med realiserede reklamationsomkostninger

i tidligere år.

Omkostninger til omstruktureringer indregnes som

forpligtelser, når en detaljeret, formel plan for

omstruktureringen er offentliggjort senest på

balancedagen over for de personer, der er berørt

af planen. Ved overtagelse af virksomheder indregnes

hensættelser til omstruktureringer i den overtagne

virksomhed alene i beregningen af goodwill,

når der på overtagelsestidspunktet eksisterer en forpligtelse

for den overtagne virksomhed.

Finansielle gældsforpligtelser

Gæld til kreditinstitutter m.v. indregnes ved lånoptagelse

til det modtagne provenu efter fradrag af

afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende

perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret

kostpris ved anvendelse af “den effektive

rentes metode”, således at forskellen mellem provenuet

og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen

under finansielle omkostninger over

låneperioden.

øvrige forpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Aktiver bestemt for salg

Aktiver bestemt for salg omfatter anlægsaktiver og

afhændelsesgrupper, som er bestemt for salg.

Aktiver klassificeres som “bestemt for salg”, når

deres regnskabsmæssige værdi primært vil blive

genindvundet gennem et salg indenfor 12 måneder

i henhold til en formel plan frem for gennem

fortsat anvendelse.

Aktiver eller afhændelsesgrupper, der er bestemt

for salg, måles til den laveste værdi af den regnskabsmæssige

værdi på tidspunktet for klassifikationen

som “bestemt for salg” eller dagsværdien

med fradrag af salgsomkostninger. Der afskrives

og amortiseres ikke på aktiver fra det tidspunkt,

hvor de klassificeres som “bestemt for salg”.

PeNgestrØMsOPgØreLse

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme fordelt

på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet

for året, årets forskydning i likvider samt likvider

ved årets begyndelse og slutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder

vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet.

I pengestrømsopgørelsen indregnes

pengestrømme vedrørende købte virksomheder

fra overtagelsestidspunktet, og pengestrømme

vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til

salgstidspunktet.

A N v e N d t r e g N s K A B s P r A K s i s

KOMPAN 49


A N v e N d t r e g N s K A B s P r A K s i s

50 KOMPAN


Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres efter den

indirekte metode som resultat før renter reguleret

for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital

samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter

betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder

og aktiviteter, køb og salg af immaterielle,

materielle og andre langfristede aktiver, modtagne

udbytter samt køb og salg af værdipapirer, der

ikke medregnes som likvider.

Indgåelse af finansielle leasingaftaler betragtes

som ikke-likvide transaktioner.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter

ændringer i størrelse eller sammensætning af

aktiekapital og omkostninger forbundet hermed

samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende

gæld, modtagne og betalte renter, køb og salg af

egne aktier samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Pengestrømme vedrørende finansielt leasede

aktiver indregnes som betaling af renter og

afdrag på gæld.

Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer

med en restløbetid på købstidspunktet på

under 3 måneder, og som uden hindring kan

omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der

kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Pengestrømme i andre valutaer end den funktionelle

valuta omregnes med gennemsnitlige valutakurser,

med mindre disse afviger væsentligt fra

transaktionsdagens kurser.

segMeNtOPLysNiNger

Koncernen opererer kun i et primært segment

vedrørende legepladser. Oplysninger for det primære

segment fremgår derfor af koncernens

resultatopgørelse og balance. Omsætningens fordeling

på geografiske segmenter er oplyst i noterne.

Oplysningerne følger koncernens regnskabspraksis,

risici og interne økonomistyring.

NØgLetAL

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med

Den Danske Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger

og Nøgletal 2005”.

A N v e N d t r e g N s K A B s P r A K s i s

KOMPAN 51


e s U ltAt O P g ø r e l s e

52 KOMPAN


esultatopgørelse

FOR PERIODEN 1/1 2007 - 31/12 2007

Koncern Moderselskab

1.000 DKK Note 2007 2006 Note 2007 2006

Omsætning 2,3 1.087.390 976.043 0 0

Produktionsomkostninger 4,6,7,8,9,21 -654.991 -589.205 0 0

Bruttoresultat 432.399 386.838 0 0

Andre driftsindtægter 5 11.695 0 5 5.154 4.776

Distributionsomkostninger 6,8,9,21 -246.917 -219.854 0 0

Administrationsomkostninger 6,8,9,21 -58.182 -47.546 6,9 -5.481 -5.654

Resultat af primær drift før amortiseringer 138.995 119.438 -327 -878

Amortiseringer 8 -8.192 -8.192 0 0

Resultat af primær drift 130.803 111.246 -327 -878

Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 16 87 39 0 0

Finansielle indtægter 10 3.793 9.813 10 68.659 55.754

Finansielle omkostninger 11 -41.070 -45.028 11 -27.756 -35.656

Resultat før skat 93.613 76.070 40.576 19.220

Skat af årets resultat 12 -32.592 -21.068 12 3.812 9.639

Årets resultat 61.021 55.002 44.388 28.859

Forslag til resultatdisponering:

r e s U ltAt O P g ø r e l s e

Foreslået udbytte 0 % (2006: 0 %) 0 - 0 0

Overført resultat 61.021 55.002 44.388 28.859

61.021 55.002 44.388 28.859

KOMPAN 53


B A l A N c e

Balance

PR. 31/12 2007

AKTIvEr Koncern Moderselskab

1.000 DKK Note 2007 2006 Note 2007 2006

Anlægsaktiver

Immaterielle aktiver 13,14

Goodwill 619.788 596.778 0 0

Varemærker 58.707 66.902 0 0

Færdiggjorte udviklingsprojekter 15.065 14.811 0 0

Licenser og udnyttelsesrettigheder 745 1.347 0 0

IT-software 7.353 12.315 0 0

Udviklingsprojekter under udførelse 21.521 6.538 0 0

Immaterielle aktiver i alt 723.179 698.691 0 0

Materielle aktiver 15

Grunde og bygninger 9.413 10.388 0 0

Produktionsanlæg og driftsmateriel 27.028 29.928 0 0

Materielle aktiver under opførelse 517 568 0 0

Materielle aktiver i alt 36.958 40.884 0 0

Andre anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder - - 16 697.757 700.057

Kapitalandele i associerede virksomheder 16 2.244 2.292 0 0

Udskudt skat 0 0 22 0 12.030

Deposita og andre kapitalandele 17 1.360 21 0 0

Andre tilgodehavender 1.543 4.273 0 0

Andre anlægsaktiver i alt 5.147 6.586 697.757 712.087

Anlægsaktiver i alt 765.284 746.161 697.757 712.087

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger 18 101.004 90.420 0 0

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 19 259.557 231.187 0 0

Tilgodehavender hos dattervirksomheder - - 66.957 65.193

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 6.088 6.819 0 0

Andre tilgodehavender 19 22.800 15.345 0 0

Periodeafgrænsningsposter 16.365 9.366 144 144

Likvide beholdninger 28 21.918 37.629 28 63 998

Aktiver bestemt for salg 0 44.316 0 0

Omsætningsaktiver i alt 427.732 435.082 67.164 66.335

AKTIvEr I ALT 1.193.016 1.181.243 764.921 778.422

54 KOMPAN


Balance

PR. 31/12 2007

PASSIvEr Koncern Moderselskab

1.000 DKK Note 2007 2006 Note 2007 2006

Egenkapital 20 20

Aktiekapital 106.121 105.024 106.121 105.024

Overført resultat 265.215 201.550 224.899 177.867

Reserve for valutakursregulering -6.594 -1.001 0 0

Foreslået udbytte 0 0 0 0

Egenkapital i alt 364.742 305.573 331.020 282.891

Forpligtelser

Langfristede forpligtelser

Pensioner og lignende forpligtelser 21 1.083 986 0 0

Udskudt skat 22 35.203 27.585 22 36 0

Hensatte forpligtelser og garantiforpligtelser 23 11.916 10.617 0 0

Prioritetsgæld 24 664 1.061 0 0

Kreditinstitutter 24 393.417 460.931 24 393.417 460.931

Anden gæld 12.877 15.352 0 0

Langfristede forpligtelser i alt 455.160 516.532 393.453 460.931

Kortfristede forpligtelser

B A l A N c e

Langfristet gæld til kreditinstitutter, forfald indenfor 1 år 24 35.373 30.358 24 35.000 30.000

Kreditinstitutter 24 129.293 108.851 0 0

Forudbetalinger fra kunder 10.642 10.564 0 0

Gældsforpligtelser hos dattervirksomheder - - 106 131

Leverandørgæld 114.552 133.096 1.431 0

Selskabsskat 8.846 5.246 3.447 0

Hensatte forpligtelser 23 3.279 14.248 0 0

Anden gæld 71.129 56.775 464 4.469

Kortfristede forpligtelser i alt 373.114 359.138 40.448 34.600

Forpligtelser i alt 828.274 875.670 433.901 495.531

PASSIvEr I ALT 1.193.016 1.181.243 764.921 778.422

KOMPAN 55


P e N g e s t r ø M s O P g ø r e l s e

Pengestrømsopgørelse

FOR PERIODEN 1/1 2007 - 31/12-2007

1.000 DKK Note 2007 2006 Note 2007 2006

Resultat af primær drift 130.803 111.246 -327 -878

Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.:

Afskrivninger og amortiseringer 8 33.492 37.327 0 0

Andre ikke-kontante driftsposter, netto -6.050 6.167 0 931

Ændring i hensatte forpligtelser -9.573 -16.433 0 0

Ændring i arbejdskapital 26 -48.321 -12.605 -274 871

Betalt selskabsskat -21.350 -13.653 19.325 11.516

Pengestrøm fra driftsaktivitet 79.001 112.049 18.724 12.440

Køb af immaterielle aktiver 13 -23.874 -10.720 0 0

Salg af immaterielle aktiver 429 464 0 0

Køb af materielle aktiver 15 -9.145 -14.833 0 0

Salg af materielle aktiver 47.607 1.566 0 0

Køb af dattervirksomheder 27 -28.711 -12.972 0 0

Udbytte fra dattervirksomhed - - 65.000 65.000

Afdrag på andre anlægstilgodehavender 1.439 1.793 0 0

Pengestrøm fra investeringsaktivitet -12.255 -34.702 65.000 65.000

Fremmedfinansiering:

Ændring i kreditinstitutter 22.611 -20.611 0 0

Ændring i langfristede gældsforpligtelser -71.182 -2.647 -62.514 0

Konvertering af efterstillet gæld 0 -223.245 0 -223.245

Lån til datterselskab 0 0 -1.789 -53.264

Betalte renter mv., netto -37.190 -34.608 -24.097 -25.148

Aktionærerne:

Køb af egne aktier -84 -167 -84 -167

Kapitalindskud/gældskonvertering 3.825 225.214 3.825 225.214

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -82.020 -56.064 -84.659 -76.610

Kursregulering uden påvirkning af pengestrømme -437 -2.315 0 0

Årets pengestrøm -15.711 18.968 -935 830

Likvider, primo 28 37.629 18.661 998 168

Likvider, ultimo 28 21.918 37.629 63 998

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

56 KOMPAN

Koncern Moderselskab


P e N g e s t r ø M s O P g ø r e l s e

KOMPAN 57


e g e N K A P i tA lO P g ø r e l s e

Egenkapitalopgørelse

PR. 31/12 2007

1.000 DKK Aktiekapital

58 KOMPAN

Egenkapitalopgørelse koncern

Overført

resultat

Reserve for

valutakurs-

regulering

Foreslået

udbytte

Egenkapital

i alt

Egenkapital 1. januar 2006 27.271 -746 2.101 0 28.626

Egenkapitalbevægelser i 2006:

Betaling for udstedte warrants 0 1.066 0 0 1.066

Kursregulering af tilknyttede

virksomheders egenkapital og resultat 0 0 -3.102 0 -3.102

Indtægter og omkostninger indregnet

direkte på egenkapitalen i alt

0 1.066 -3.102 0 -2.036

Overført fra resultatdisponering 0 55.002 0 0 55.002

Samlede indregnede indtægter og omkostninger i alt 0 56.068 -3.102 0 52.966

Kapitalindskud 77.753 146.395 0 0 224.148

Køb af egne aktier 0 -167 0 0 -167

Egenkapitalbevægelser i 2006 i alt 77.753 202.296 -3.102 0 276.947

Egenkapital 31. december 2006 105.024 201.550 -1.001 0 305.573

Egenkapitalbevægelser i 2007:

Betaling for udstedte warrants 0 425 0 0 425

Kursregulering af tilknyttede

virksomheders egenkapital og resultat 0 0 -5.593 0 -5.593

Indtægter og omkostninger indregnet

direkte på egenkapitalen i alt 0 425 -5.593 0 -5.168

Overført fra resultatdisponering 0 61.021 0 0 61.021

Samlede indregnede indtægter og omkostninger i alt 0 61.446 -5.593 0 55.853

Kapitalindskud 1.097 2.303 0 0 3.400

Køb af egne aktier 0 -84 0 0 -84

Egenkapitalbevægelser i 2007 i alt 1.097 63.665 -5.593 0 59.169

Egenkapital 31. december 2007 106.121 265.215 -6.594 0 364.742


Egenkapitalopgørelse

PR. 31/12 2007

1.000 DKK Aktiekapital

Egenkapitalopgørelse moderselskab

Overført

resultat

e g e N K A P i tA lO P g ø r e l s e

Foreslået

udbytte I alt

Egenkapital 1. januar 2006 27.271 1.714 0 28.985

Egenkapitalbevægelser i 2006:

Betaling for udstedte warrants 0 1.066 0 1.066

Overført fra resultatdisponering 0 28.859 0 28.859

Samlede indregnede indtægter og omkostninger i alt 0 29.925 0 29.925

Kapitalindskud ved gældskonvertering 77.753 146.395 0 224.148

Køb af egne aktier 0 -167 0 -167

Egenkapitalbevægelser i 2006 i alt 77.753 176.153 0 253.906

Egenkapital 31. december 2006 105.024 177.867 0 282.891

Egenkapitalbevægelser i 2007:

Betaling for udstedte warrants 0 425 0 425

Overført fra resultatdisponering 0 44.388 0 44.388

Samlede indregnede indtægter og omkostninger i alt 0 44.813 0 44.813

Kapitalindskud ved gældskonvertering 1.097 2.303 0 3.400

Køb af egne aktier 0 -84 0 -84

Egenkapitalbevægelser i 2007 i alt 1.097 47.032 0 48.129

Egenkapital 31. december 2007 106.121 224.899 0 331.020

KOMPAN 59


N O t e r

Noter

60 KOMPAN

OvErSIGT OvEr NOTEr TIL rEGNSKABET

Note

1 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger

2 Segmentoplysninger

3 Omsætning

4 Produktionsomkostninger

5 Andre driftsindtægter

6 Personaleomkostninger

7 Udviklingsomkostninger

8 Afskrivninger

9 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer

10 Finansielle indtægter

11 Finansielle omkostninger

12 Skat

13 Immaterielle aktiver

14 Nedskrivningstest

15 Materielle aktiver

16 Kapitalandele i associerede virksomheder og dattervirksomheder

17 Deposita og andre kapitalandele

18 Varebeholdninger

19 Tilgodehavender

20 Egenkapital, egne aktier samt udbytte

21 Pensioner og lignende forpligtelser

22 Udskudt skat

23 Hensatte forpligtelser

24 Gæld til kreditinstitutter, prioritetsgæld og efterstillet lån

25 Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser

26 Ændring i driftskapital

27 Køb af dattervirksomheder og aktiviteter

28 Likvider

29 Valuta- og renterisici samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter

30 Operationel leasing

31 Nærtstående parter

32 Begivenheder efter balancedagen


Noter

1.000 DKK

1 regnskabsmæssige skøn og vurderinger

Skønsmæssig usikkerhed

Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige

begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen,

foretages bl.a. ved opgørelsen af af- og nedskrivninger, værdiansættelse af varebeholdninger og tilgodehavender,

pensioner og lignende forpligtelser, hensatte forpligtelser samt eventualforpligtelser og -aktiver.

De foretagne skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre

og uforudsiglige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder

kan opstå. Endvidere er virksomheder underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater

afviger fra disse skøn. Særlige risici for KOMPAN Holding A/S er omtalt i ledelsesberetningen side 28-30.

Det kan være nødvendigt at ændre tidligere foretagne skøn som følge af ændringer i de forhold, der lå til grund for de

tidligere skøn eller på grund af ny viden eller efterfølgende begivenheder.

Nedskrivningstest for goodwill

Ved den årlige nedskrivningstest af goodwill foretages skøn over, hvorledes de dele af virksomheden (pengestrømsfrembringende

enheder), som goodwill knytter sig til, vil være i stand til at genere tilstrækkelige positive nettopengestrømme i

fremtiden til at understøtte værdien af goodwill og øvrige nettoaktiver i den pågældende virksomhed.

Nedskrivningstesten er nærmere beskrevet i note 14.

Nedskrivningstest for udviklingsprojekter

Igangværende udviklingsprojekter skal årligt testes for værdiforringelse. Alle de igangværende udviklingsprojekter forløber

som planlagt, og der er hverken oplysninger fra kunder eller konkurrenter, der indikerer, at de nye produkter ikke vil

kunne sælges i det forventede omfang.

Med udgangspunkt i disse forhold har ledelsen skønnet over de igangværende udviklingsprojekters genindvindingsværdi

i form af forventede fremtidige nettopengestrømme inklusive færdiggørelsesomkostninger. Nedskrivningstesten er nærmere

beskrevet i note 14.

N O t e r

KOMPAN 61


N O t e r

Noter

1.000 DKK

2 Segmentoplysninger

Primære segment

Koncernen opererer kun i ét primært segment vedrørende legepladser. Oplysninger for det primære segment fremgår derfor

af koncernens resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse.

Sekundært segment - geografisk - 2007

62 KOMPAN

Europa Nordamerika Asien/Pacific Koncern i alt

Omsætning til eksterne kunder 881.691 121.832 83.867 1.087.390

Segment aktiver 1.135.721 32.613 24.682 1.193.016

Anlægsinvesteringer 32.518 56 445 33.019

Sekundært segment - geografisk - 2006

Europa Nordamerika Asien/Pacific Koncern i alt

Omsætning til eksterne kunder 786.465 119.069 70.509 976.043

Segment aktiver 1.136.063 25.001 20.179 1.181.243

Anlægsinvesteringer 44.363 1.801 240 46.404


Noter

1.000 DKK Koncern Moderselskab

3 Omsætning

5 Andre driftsindtægter

Modtaget erstatning 11.695 0 0 0

Management fee 0 0 5.154 4.776

N O t e r

2007 2006 2007 2006

Salg af varer og installationer 1.087.390 976.043 0 0

4 Produktionsomkostninger

1.087.390 976.043 0 0

Årets vareforbrug 384.066 319.427 0 0

Årets nedskrivning af varebeholdninger 30 6.245 0 0

Tilbageførte nedskrivninger på varebeholdninger -60 4.205 0 0

Tilbageførsel af nedskrivninger vedrører salg af nedskrevne varebeholdninger.

11.695 0 5.154 4.776

KOMPAN 63


N O t e r

Noter

1.000 DKK Koncern Moderselskab

6 Personaleomkostninger

64 KOMPAN

2007 2006 2007 2006

Gager og lønninger 204.084 202.088 3.889 3.748

Bidragsbaserede pensionsordninger 7.070 7.408 106 121

Ydelsesbaserede pensionsordninger 112 -98 0 0

Andre omkostninger til social sikring 28.365 24.977 4 3

Overført til restruktureringshensættelser -9.196 -7.684 0 0

Overført til udviklingsprojekter -3.571 -2.472 0 0

Personaleomkostninger indregnes således i resultatopgørelsen:

226.864 224.219 3.999 3.872

Produktionsomkostninger 80.639 95.007 0 0

Distributionsomkostninger 118.169 108.632 0 0

Administrationsomkostninger 28.056 20.580 3.999 3.872

226.864 224.219 3.999 3.872

Gennemsnitligt antal medarbejdere i alt 704 672 2 2

Antal medarbejdere ultimo 706 629 2 2

Aflønning af bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere

1.000 DKK

Moder-

selskabets

bestyrelse

2007 2006

Moderselskabets

direktion og

øvrige ledende

medarbejdere

Moder-

selskabets

bestyrelse

Moderselskabets

direktion og

øvrige ledende

medarbejdere

Gager og honorar 750 8.155 513 11.146

Pensionsbidrag 0 173 0 391

750 8.328 513 11.537

Moderselskabets direktion og øvrige ledende medarbejdere omfatter i alt 4 personer i 2007, som alle er omfattet af bonusordninger,

der afhænger af årets opnåede resultat (6 personer i 2006).


N O t e r

KOMPAN 65


N O t e r

Noter

1.000 DKK

Warrants

KOMPAN Holding A/S etablerede i 2006 et warrantprogram for direktionen i KOMPAN Holding A/S samt øvrige ledende

medarbejdere i koncernen. Warrantprogrammet omfatter i alt 677.516 warrants pr. 31. december 2007. Hver warrant giver

warrantejeren ret til at tegne en aktie á nominelt 10 DKK i KOMPAN Holding A/S ved indbetaling af DKK 28,57 med tillæg af 13

% heraf, akkumulerende per år efter 31. marts 2006. De udestående warrants svarer til 6,3 % af aktiekapitalen, såfremt

samtlige warrants udnyttes. Skønnet dagsværdi pr. warrant udgjorde på tildelingstidspunktet DKK 2,20, hvoraf betaling for

484.428 warrants er indbetalt af de respektive warrant holdere i 2006 og den resterende del i 2007. Der var derfor på

tildelingstidspunktet ikke et favørelement.

Warrantprogrammet løber maksimalt frem til 31. marts 2019. Udnyttelse af warrants er betinget af, at warrantindehaveren er i

uopsagt stilling på tegningstidspunktet. Der gælder særlige bestemmelser vedrørende sygdom og død samt ved ændringer i

selskabets kapitalforhold mv. Afregningen af warrants forventes at ske ved tegning af aktier, men kan afhængig af visse forhold

gennemføres ved kontant afregning. Regnskabsmæssigt er ordningen behandlet som en egenkapitalafregnet ordning.

Der er ikke udnyttet warrants i 2007.

De beregnede dagsværdier ved tildeling er baseret på en Black-Scholes-model til værdiansættelse af warrants.

Forudsætningerne for opgørelsen af dagsværdien på tildelingstidspunktet er som følger:

Gennemsnitlig aktiekurs (kr.) 28,57

Udnyttelseskurs ved forventet løbetid (kr.) 45.52

Forventet volatilitet 25%

Forventet løbetid 3,8 år

Udbytte pr. aktie 0%

Risikofri rente (baseret på danske statsobligationer) 3%

66 KOMPAN

Koncern Moderselskab

2007 2006 2007 2006

7 Udviklingsomkostninger

Sammenhængen mellem afholdte og omkostningsførte

udviklingsomkostninger:

Afholdte udviklingsomkostninger 21.213 12.028 0 0

Udviklingsomkostninger indregnet under immaterielle aktiver -15.277 -6.366 0 0

Af- og nedskrivninger af indregnede udviklingsomkostninger

Årets udviklingsomkostninger indregnet i

5.555 7.753 0 0

resultatopgørelsen under produktionsomkostninger 11.491 13.415 0 0


Noter

1.000 DKK Koncern Moderselskab

8 Afskrivninger

9 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer

Samlet honorar til KPMG 4.407 3.288 338 795

Samlet honorar til øvrige 756 773 0 0

Der specificeres således:

KPMG

N O t e r

5.163 4.061 338 795

Revision 2.102 1.783 300 100

Andre ydelser 2.305 1.505 38 695

Øvrige

2007 2006 2007 2006

Afskrivninger, immaterielle aktiver 21.871 24.598 0 0

Afskrivninger, materielle aktiver 11.621 12.873 0 0

Overført til udviklingsprojekter 0 -144 0 0

Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver -415 -218 0 0

Afskrivninger indregnes således i resultatopgørelsen:

33.077 37.109 0 0

Produktionsomkostninger 8.402 18.469 0 0

Distributionsomkostninger 4.253 4.577 0 0

Administrationsomkostninger 12.230 5.871 0 0

Amortiseringer 8.192 8.192 0 0

Amortisering vedrører varemærke tilknyttet KOMPAN A/S, jf. note 13.

33.077 37.109 0 0

4.407 3.288 338 795

Revision 310 342 0 0

Andre ydelser 446 431 0 0

756 773 0 0

KOMPAN 67


N O t e r

Noter

1.000 DKK Koncern Moderselskab

10 Finansielle indtægter

11 Finansielle omkostninger

Renter, kreditinstitutter m.v. 38.138 36.097 27.514 27.258

Renter, efterstillet lån 0 8.398 0 8.398

Valutakursreguleringer 2.932 533 242 0

68 KOMPAN

2007 2006 2007 2006

Renter, likvide beholdninger og værdipapirer m.v. 1.181 1.489 15 14

Valutakursreguleringer 2.612 8.324 0 0

Renteindtægter fra dattervirksomheder - - 3.644 2.096

Udbytte fra dattervirksomheder - - 65.000 53.644

3.793 9.813 68.659 55.754

41.070 45.028 27.756 35.656


Noter

1.000 DKK Koncern Moderselskab

12 Skat

Årets skat kan opdeles således:

2007 2006 2007 2006

Skat af årets resultat 23.518 15.780 -15.878 -11.516

Regulering af udskudt skat 8.937 4.816 10.771 1.877

Regulering af selskabsskat vedrørende tidligere år 1.502 472 0 0

Effekt af ændring af skattesats -1.365 0 1.295 0

Skat i alt 32.592 21.068 -3.812 -9.639

Skat af årets resultat kan forklares således:

Beregnet 25 % skat af resultat før skat 23.403 21.300 10.144 5.382

Regulering af beregnet skat i udenlandsk dattervirksomhed 3.541 3.812 - -

Nedsættelse af dansk selskabsskat -1.365 0 1.295 0

Skatteeffekt af:

Ikke-skattepligtige indtægter -949 -794 -16.250 -15.021

Ikke-fradragsberettigede omkostninger i øvrigt 11.576 926 999 0

Ikke-aktiverede skattemæssige underskud -3.205 -4.648 0 0

Regulering af skat vedrørende tidligere år -409 472 0 0

32.592 21.068 -3.812 -9.639

Effektiv skatteprocent 34,8 % 27,7 % -9,4 % -50,2 %

Dansk selskabsskat blev i 2007 nedsat fra 28 % til 25 %.

N O t e r

KOMPAN 69


N O t e r

Noter

1.000 DKK

13 Immaterielle aktiver Koncern

70 KOMPAN

Goodwill

Vare-

mærker

Færdiggjorte

udviklings-

projekter

Licens- og

udnyttelses-

rettigheder

IT-

software

Udviklings-

projekter under

udførelse mv. I alt

Kostpris 1. januar 2006 575.889 81.921 28.125 2.821 22.898 3.104 714.758

Valutakursregulering 32 0 0 -1 5 0 36

Tilgang 20.857 0 0 0 1.272 9.592 31.721

Overført 0 0 3.323 0 2.835 -6.158 0

Afgang 0 0 -583 0 -847 0 -1.430

Kostpris 31. december 2006 596.778 81.921 30.865 2.820 26.163 6.538 745.085

Af- og nedskrivninger 1. januar 2006 0 6.827 8.651 585 6.793 0 22.856

Valutakursregulering 0 0 0 0 -94 0 -94

Afskrivninger 0 8.192 7.753 888 7.765 0 24.598

Afskrivninger på afhændede anlægsaktiver 0 0 -350 0 -616 0 -966

Af- og nedskrivninger 31. december 2006 0 15.019 16.054 1.473 13.848 0 46.394

regnskabsmæssig værdi 31. dec. 2006 596.778 66.902 14.811 1.347 12.315 6.538 698.691

Kostpris 1. januar 2007 596.778 81.921 30.865 2.820 26.163 6.538 745.085

Valutakursregulering -58 0 0 16 -140 -2 -184

Tilgang 1) 25.368 0 0 0 1.255 22.619 49.242

Overført 0 0 5.809 380 1.349 -7.634 -96

Afgang -2.300 0 0 -348 -5.891 0 -8.539

Kostpris 31. december 2007 619.788 81.921 36.674 2.868 22.736 21.521 785.508

Af- og nedskrivninger 1. januar 2007 0 15.019 16.054 1.473 13.848 0 46.394

Valutakursregulering 0 3 0 7 -133 0 -126

Afskrivninger 0 8.192 5.555 643 7.478 0 21.871

Afskrivninger på afhændede anlægsaktiver 0 0 0 0 -5.810 0 -5.810

Af- og nedskrivninger 31. december 2007 0 23.214 21.609 2.123 15.383 0 62.329

regnskabsmæssig værdi 31. dec. 2007 619.788 58.707 15.065 745 7.353 21.521 723.179

Afskrives over - 10 år 5 år 5 år 3-5 år - -

1) I årets tilgang indgår regulering af goodwill i forbindelse med køb af Corocord Raumnetz GmbH med 543 t. kr.


Noter

1.000 DKK

14 Nedskrivningstest

Goodwill

Goodwill testes minimum en gang årligt for værdiforringelse og hyppigere, hvis der er indikation på værdiforringelse. Ved

nedskrivningstesten sammenholdes hver af de pengestrømsfrembringende enheders tilbagediskonterede værdi af fremtidige

nettopengestrømme med de regnskabsmæssige værdier.

Ledelsen har pr. 31. december 2007 foretaget nedskrivningstest af den regnskabsmæssige værdi af goodwill.

De fremtidige nettopengestrømme er baseret på koncernens budget for 2008 samt estimater for 2009-2014. Herudover er

vækst i terminalperioden sat til 3,0 %, enkelte lande 3,5 % (i lighed med 2006).

De væsentligste parametre for nedskrivningstesten er udvikling i indtjeningen samt udviklingen i kapitalbinding.

Goodwill er allokeret på pengestrømsfrembringende enheder, der i KOMPAN udgøres af de enkelte Center of Excellence (CoE

jvf. s. 17-18). Der er foretaget nedskrivningstests af regnskabsmæssig værdi af goodwill fordelt på følende grupper af

pengestrømsfrembringende enheder:

mio. DKK

2007 2006

CoE Nordic 84,9 61,9

CoE Benelux 85,2 85,2

CoE Tyskland 75,4 75,4

CoE Frankrig 84,7 84,7

CoE Spanien 35,5 35,5

CoE Storbritannien 89,9 89,9

CoE Nordamerika 50,3 50,3

CoE Internationalt salg 74,7 74,7

Corocord 39,2 39,2

Goodwill der er testet for nedskrivning 619,8 596,8

Der forventes for alle CoE en stabil omsætningsudvikling med deraf positiv effekt for indtjeningen.

Tilbagediskonteringsfaktoren er fastsat til 9-10 %.

De foretagne nedskrivningstest af goodwill, har ikke medført nedskrivninger.

Igangværende udviklingsprojekter

Igangværende udviklingsprojekter omfatter udvikling af nye/eksisterende produkter. Den regnskabsmæssig

værdi udgør pr. 31. december 2007 DKK 21,5 mio. (2006: DKK 6,5 mio.)

Alle de igangværende udviklingsprojekter forløber som planlagt, og der er hverken oplysninger fra kunder eller

konkurrenter, der indikerer, at de nye produkter ikke vil kunne sælges i det forventede omfang. Ledelsen har

vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre nedskrivning.

N O t e r

KOMPAN 71


N O t e r

Noter

1.000 DKK

15 Materielle aktiver

72 KOMPAN

Grunde og

bygninger

Produktions-

anlæg og

driftsmateriel

Koncern

Materielle

aktiver under

opførelse I alt

Kostpris 1. januar 2006 58.781 32.310 2.814 93.905

Tilgang ved virksomhedskøb 0 940 0 940

Valutakursregulering -51 -129 153 -27

Tilgang 2.014 11.179 1.640 14.833

Overført 0 4.039 -4.039 0

Afgang -45.059 -5.687 0 -50.746

Kostpris 31. december 2006 15.685 42.652 568 58.905

Af- og nedskrivninger 1. januar 2006 4.789 5.639 0 10.428

Valutakursregulering -49 -149 0 -198

Afskrivninger 1.294 11.579 0 12.873

Afskrivninger på afhændede anlægsaktiver -737 -4.345 0 -5.082

Af- og nedskrivninger 31. december 2006 5.297 12.724 0 18.021

regnskabsmæssig værdi 31. dec. 2006 10.388 29.928 568 40.884

Kostpris 1. januar 2007 15.685 42.652 568 58.905

Tilgang ved virksomhedskøb 0 788 0 788

Valutakursregulering -228 -256 0 -484

Tilgang 646 6.842 1.657 9.145

Overført 3.369 22.557 -1.708 24.218

Afgang -494 -6.671 0 -7.165

Kostpris 31. december 2007 18.978 65.912 517 85.407

Af- og nedskrivninger 1. januar 2007 5.297 12.724 0 18.021

Valutakursregulering -158 -196 0 -354

Overført 3.369 20.849 0 24.218

Afskrivninger 1.057 10.564 0 11.621

Afskrivninger på afhændede anlægsaktiver 0 -5.057 0 -5.057

Af- og nedskrivninger 31. december 2007 9.565 38.884 0 48.449

regnskabsmæssig værdi 31. dec. 2007 9.413 27.028 517 36.958

Afskrives over 10-33 år 3-10 år - -

Af den regnskabsmæssige værdi på grunde og bygninger udgør indretning af lejede lokaler 2.108 t.kr.

Bogførte værdier af ejendomme beliggende i udlandet udgør pr. 31/12 2007 7.305 t.kr.


Noter

1.000 DKK Koncern

16 Kapitalandele i associerede virksomheder

2007 2006

Kostpris 1. januar 4.399 4.399

Kostpris 31. december 4.399 4.399

Reguleringer 1. januar -2.107 -1.832

Valutakursreguleringer -135 -305

Udbytte 0 -9

Andel af årets resultat 87 39

reguleringer 31. december -2.155 -2.107

regnskabsmæssig værdi 31. december 2.244 2.292

Navn Hjemsted Ejerandel Omsætning

2007

KOMPAN

koncernens andel

Årets

resultat Aktiver Forpligtelser Egenkapital

Årets

resultat

KOMPAN Playscapes Inc. Japan 25% 57.594 345 42.524 33.548 2.244 87

2006

KOMPAN Playscapes Inc. Japan 25% 56.912 155 43.894 34.725 2.292 39

N O t e r

KOMPAN 73


N O t e r

Noter

1.000 DKK Moderselskab

16 Kapitalandele i dattervirksomheder

74 KOMPAN

2007 2006

Kostpris 1. januar 731.413 731.413

Regulering af anskaffelsessum -2.300 0

Kostpris 31. december 729.113 731.413

Reguleringer 1. januar -31.356 -20.000

Udbytte m.v. 0 -11.356

reguleringer 31. december -31.356 -31.356

regnskabsmæssig værdi 31. december 697.757 700.057

Moderselskab

Navn Hjemsted Ejerandel 2007 Ejerandel 2006

KOMPAN A/S Ringe, DK 100 % 100 %

17 Deposita og andre kapitalandele

Koncern Moderselskab

2007 2006 2007 2006

Kostpris 1. januar 21 39 0 0

Tilgang 1.339 2 0 0

Afgang 0 -20 0 0

Kostpris 31. december 1.360 21 0 0

Reguleringer 1. januar 0 0 0 0

reguleringer 31. december 0 0 0 0

regnskabsmæssig værdi 31. december 1.360 21 0 0


Noter

1.000 DKK Koncern Moderselskab

18 varebeholdninger

N O t e r

2007 2006 2007 2006

Råvarer og hjælpematerialer 23.353 13.244 0 0

Varer under fremstilling 2.349 758 0 0

Færdigvarer og indkøbte varer 74.848 75.109 0 0

Handelsvarer 454 1.309 0 0

101.004 90.420 0 0

Regnskabsmæssig værdi af varebeholdninger

indregnet til nettorealisationsværdi 1.053 3.594 0 0

19 Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg 259.557 231.187 0 0

Andre tilgodehavender 22.800 15.345 0 0

Aldersfordelingen af tilgodehavender fra salg

kan specificeres således

282.357 246.532 0 0

Ikke forfaldne tilgodehavender fra salg 146.974 148.714 0 0

Tilgodehavender fra salg forfalden 0-30 dage 55.268 32.518 0 0

Tilgodehavender fra salg forfalden 31-90 dage 28.349 30.216 0 0

Tilgodehavender fra salg forfalden 91-180 dage 27.980 18.888 0 0

Tilgodehavender fra salg forfalden mere end 180 dage 986 851 0 0

Nedskrivninger, der er indholdt i ovenstående

tilgodehavender, har udviklet sig som følger

259.557 231.187 0 0

1. januar 1.997 1.492 0 0

Årets regulering 2.273 731 0 0

Anvendt i året -551 -226 0 0

31. december 3.719 1.997 0 0

Den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender skønnes at svare til dagsværdien.

KOMPAN 75


N O t e r

Noter

1.000 DKK

20 Egenkapital, egne aktier samt udbytte

Aktiekapital Udstedte aktier

Egne aktier Antal stk. Nominel værdi (t. kr.) % af aktiekapitalen

Beholdningen af egne aktier består af 36.668 stk. til en samlet pålydende værdi af 367 t.kr., svarende til 0,3 % af selskabskapitalen.

I årets løb er der erhvervet 6.000 stk. til en samlet pålydende værdi af 60 t.kr., svarende til 0 % af selskabskapitalen. Den

samlede købesum er 84 t.kr. Egne aktier er erhvervet i forbindelse med overtagelse af fratrådte medarbejderes aktier.

Udbytte

Der foreslås et udbytte på 0 t.kr. (2006: 0 t.kr.).

76 KOMPAN

Antal stk. Nominel værdi (1.000 DKK)

2007 2006 2007 2006

1. januar 10.502.367 2.727.076 105.024 27.271

Tilgang 109.727 7.775.291 1.097 77.753

31. december 10.612.094 10.502.367 106.121 105.024

Aktiekapitalen består af 10.612.094 aktier à nominelt 10 kr. Ingen aktier har særlige rettigheder.

2007 2006 2007 2006 2007 2006

1. januar 30.668 24.000 307 240 0,3 % 0,2 %

Tilgang 6.000 6.668 60 67 0,0 % 0,1 %

31. december 36.668 30.668 367 307 0,3 % 0,3 %


Noter

1.000 DKK Koncern

21 Pensioner og lignende forpligtelser

I bidragsbaserede pensionsordninger er arbejdsgiver forpligtet til at indbetale et bestemt bidrag (f.eks. et fast beløb eller en

fast procentdel af lønnen). I en bidragsbaseret ordning har koncernen ikke risikoen med hensyn til den fremtidige udvikling i

rente, inflation, dødelighed og invaliditet.

I ydelsesbaserede pensionsordninger er arbejdsgiver forpligtet til at betale en bestemt ydelse (f.eks. en alderspension som et

fast beløb eller en fast procentdel af slutlønnen). I en ydelsesbaseret ordning bærer koncernen risikoen med hensyn til den

fremtidige udvikling i rente, inflation, dødelighed og invaliditet.

N O t e r

2007 2006

Nutidsværdi af ydelsesbaserede ordninger 1.083 986

Dagsværdi af ordningernes aktiver 0 0

Nettoforpligtelse indregnet i balancen 1.083 986

Udvikling i nutidsværdi af ydelsesbaseret forpligtelse

Forpligtelse 1. januar 986 1.080

Valutakursreguleringer -1 4

Pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår 62 84

Kalkulerede renter vedrørende forpligtelse 45 43

Aktuarmæssige gevinster (tab) 5 -225

øvrige pensionbetalinger m.v. -14 0

Forpligtelse 31. december 1.083 986

Udvikling i dagsværdi af pensionsaktiver

Pensionsaktiver 1. januar 0 0

Årets regulering 0 0

Pensionsaktiver 31. december 0 0

Pensionsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen

Indregnet i alt for ydelsesbaserede ordninger 112 -98

Indregnet i alt for bidragsbaserede ordninger 7.070 7.408

resultatført i alt 7.182 7.310

KOMPAN 77


N O t e r

Noter

1.000 DKK

Omkostningen er indregnet i følgende regnskabsposter i resultatopgørelsen: 2007 2006

Produktionsomkostninger 1.421 3.376

Distributionsomkostninger 4.205 2.971

Administrationsomkostninger 1.556 963

78 KOMPAN

7.182 7.310

Koncernen forventer at indbetale 50 t. kr. til den ydelsesbaserede pensionsordning i 2008.

Forudsætningerne for de aktuarmæssige beregninger pr. balancedagen kan gennemsnitligt oplyses som følger:

2007 2006

Diskonteringesrente 5,5 % 4,0 %

Fremtidige lønstigningstakt 2,2 % 2,0 %


Noter

1.000 DKK Koncern Moderselskab

22 Udskudt skat

2007 2006 2007 2006

Udskudt skat 1. januar 27.585 26.172 -12.030 -13.907

Valutakursregulering -30 0 0 0

Tilgang ved virksomhedskøb 76 -3.403 0 0

Årets regulering 8.937 4.816 10.771 1.877

Effekt af ændring af skattesats fra 28 % til 25 % -1.365 0 1.295 0

Udskudt skat 31. december 35.203 27.585 36 -12.030

Den udskudte skat kan specificeres i hovedposter således:

Immaterielle aktiver 20.022 21.311 0 0

Materielle aktiver -3.221 1.199 0 0

Tilgodehavender 510 573 36 0

Varebeholdninger -3.195 -2.351 0 0

Hensatte forpligtelser 20.963 22.581 0 0

øvrige forpligtelser 974 -2.415 0 0

Skattemæssige underskud -850 -13.313 0 -12.030

Udskudt skat indregnes i balancen således:

35.203 27.585 36 -12.030

Udskudt skat (aktiv) 0 0 0 12.030

Udskudt skat (forpligtelse) 35.203 27.585 36 0

Udskudte skatteaktiver, der ikke er indregnet i balancen:

35.203 27.585 36 -12.030

Skatteværdi, skattemæssige underskud 20.418 30.180 0 0

Værdien er ikke indregnet i balancen, idet udnyttelsen heraf er forbundet med væsentlig usikkerhed.

N O t e r

KOMPAN 79


N O t e r

Noter

1.000 DKK Koncern Moderselskab

23 Hensatte forpligtelser

Garantiforpligtelser vedrører solgte produkter, der er leveret med garanti fra 1-10 år. Forpligtelsen er opgjort med udgangspunkt

i historiske garantiomkostninger. Omkostningerne forventes afholdt i den kommende 10 års periode.

Hensættelse til restrukturering vedrører restforpligtelser vedrørende outsourcing af den resterende produktion fra Danmark

til KOMPANs datterselskab i Brno i Tjekkiet (fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, nedlukningsomkostninger på fabrik i

Danmark mv.). Den resterende hensatte forpligtelse forventes forbrugt i løbet af 2008.

80 KOMPAN

2007 2006 2007 2006

Garantiforpligtelser 1. januar 13.271 9.981 0 0

Tilgang ved køb af dattervirksomhed 0 679 0 0

Anvendt i året -3.502 -2.540 0 0

Hensat for året 5.126 5.151 0 0

Garantiforpligtelser 31. december 14.895 13.271 0 0

Restruktureringsforpligtelser 1. januar 11.594 30.502 0 0

Valutakursregulering 0 -2 0 0

Anvendt i året -11.294 -18.906 0 0

Hensat til restrukturering 31. december 300 11.594 0 0

Hensatte forpligtelser 31. december 15.195 24.865 0 0

Forfaldstidspunkterne for hensatte forpligtelser forventes at blive:

Kortfristede forpligtelser 3.279 14.248 0 0

Langfristede forpligtelser 11.916 10.617 0 0

Hensatte forpligtelser 31. december 15.195 24.865 0 0


Noter

1.000 DKK Koncern Moderselskab

24 Gæld til kreditinstitutter, prioritetsgæld

og efterstillet lån

Gæld til kreditinstitutter er indregnet således i balancen:

N O t e r

2007 2006 2007 2006

Langfristede forpligtelser 394.081 461.992 393.417 460.931

Langfristet gæld til kreditinstitutter der forfalder indenfor 1 år 35.373 30.358 35.000 30.000

øvrige kortfristede forpligtelser 129.293 108.851 0 0

Koncernen har pr. 31. december følgende lån og kreditter:

558.747 601.201 428.417 490.931

Effektiv rente Regnskabsmæssig værdi

Lån Udløb Fast/variabel 2007 2006 2007 2006

% 1.000 DKK

EUR 2012 Variabel 5,94 - 428.417 0

EUR 2012 Variabel 5,48 - 102.577 0

DKK 2012 Variabel 5,85 5,84 26.717 398.851

DKK 2012 Variabel - 6,20 0 156.000

DKK 2012 Variabel - 9,38 0 44.931

EUR 2011 Fast 5,50 5,50 1.036 1.419

558.747 601.201

Dagsværdien, opgjort som nutidsværdi af forventede fremtidige afdrags- og rentebetalinger, er identisk med regnskabsmæssig

værdi.

KOMPAN 81


N O t e r

Noter

1.000 DKK

Moderselskab har pr. 31. december følgende lån og kreditter:

82 KOMPAN

Effektiv rente Regnskabsmæssig værdi

Lån Udløb Fast/variabel 2007 2006 2007 2006

% % 1.000 DKK

EUR 2012 Variabel 5,94 - 428.417 0

DKK 2012 Variabel - 5,84 - 290.000

DKK 2012 Variabel - 6,20 - 156.000

DKK 2012 Variabel - 9,38 - 44.931

428.417 490.931

Dagsværdien, opgjort som nutidsværdi af forventede fremtidige afdrags- og rentebetalinger, er identisk med regnskabsmæssig

værdi.

Koncernens gæld til kreditinstitutter er baseret på aftaler, der blandt andet er betinget af overholdelse af visse finansielle

covenants. Betingelserne er opfyldt pr. balancedagen og forventes overholdt i låneperioden.

25 Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser

Til sikkerhed for KOMPAN Holding A/S’ mellemværender med kreditinstitutter er deponeret aktier i KOMPAN A/S med en

pålydende værdi på 58,0 mio. kr. og med en regnskabsmæssig værdi på 697,8 mio. kr.

Der er stillet pant på 1,0 mio. kr. i grunde og bygninger med en bogført værdi på 3,4 mio. kr.

Herudover er der afgivet garantier i koncernens selskaber overfor tredjemand med 1,7 mio. kr.

KOMPAN Holding A/S og dets dattervirksomheder er part i et mindre antal verserende retsager. Udfaldet af disse sager

forventes ikke enkeltvis eller samlet at have væsentlig betydning for koncernens finansielle stilling.

26 Ændring i driftskapital

Koncern

2007 2006

Ændring i varebeholdninger -3.710 -12.995

Ændring i tilgodehavender -28.072 -34.930

Periodeafgrænsningsposter, netto -6.999 -3.712

Ændring i leverandører og anden gæld -9.540 39.032

-48.321 -12.605


Noter

1.000 DKK 2007 2007 2006 2006

27 Køb af dattervirksomheder og aktiviteter

Dagsværdi på

overtagelses-

tidspunktet

Regnskabs-

mæssig værdi før

overtagelsen

Dagsværdi på

overtagelses-

tidspunktet

N O t e r

Regnskabs-

mæssig værdi før

overtagelsen

Immaterielle aktiver 24.825 0 20.857 0

Materielle aktiver 788 788 940 940

Varebeholdninger 6.874 6.874 9.258 9.258

Tilgodehavender 7.026 7.026 6.233 6.233

Likvide beholdninger 2.542 2.542 535 535

Hensatte forpligtelser incl. udskudt skat -76 -76 -721 0

Andre langfristede gældsforpligtelser -1.566 -1.566 0 0

Kreditinstitutter -373 -373 -4.069 -4.069

Leverandør- og anden gæld -7.085 -7.085 -9.665 -9.665

Heraf likvid beholdning og skyldig købesum mv. -4.244 - -10.396 -

28.711 8.130 12.972 3.232

2007

KOMPAN købte med virkning fra juli 2007 majoriteten af aktierne i det svenske selskab Slottsbro AB.

Den endelige købesum afhænger af udviklingen i selskabets resultat for 2007. I forbindelse med overtagelsen af Slottsbro AB

har KOMPAN opgjort identificerbare aktiver og forpligtelser.

Efter indregning af identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser til dagsværdi er goodwill i forbindelse med

overtagelsen opgjort til DKK 24,8 mio. Goodwill repræsenterer værdier af den eksisterende medarbejderstab og knowhow

samt forventede synergier fra sammenlægningen med KOMPAN.

Slottbro AB indgår i årets resultat med DKK 3,9 mio. for perioden siden overtagelsen den 1. juli 2007.

Nettoomsætning og årets resultat for koncernen for 2007, opgjort som om Slottsbro AB blev overtaget 1. januar 2007, udgør

DKK 1.105,7 mio. henholdsvis DKK 61,6 mio.

KOMPAN 83


N O t e r

Noter

1.000 DKK

2006

KOMPAN købte med virkning fra maj 2006 majoriteten af aktierne i det norske selskab Lek & Sikkerhet AS, der er markedsleder

i legeredskabsindustrien i Norge, og som ligeledes har en stærk placering i Sverige.

Den endelige købesum afhænger af udviklingen i selskabets resultat for perioden 2007-08. I forbindelsen med overtagelsen af

Lek & Sikkerhet AS har KOMPAN opgjort identificerbare aktiver og forpligtelser, herunder hensættelse til garantiforpligtelser på

tidligere solgte varer, der er opgjort og indregnet til dagsværdier.

Efter indregning af identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser til dagsværdi er goodwill i forbindelse med overtagelsen

opgjort til DKK 20,9 mio. Goodwill repræsenterer værdier af den eksisterende medarbejderstab og knowhow samt

forventede synergier fra sammenlægningen med KOMPAN.

Lek & Sikkerhet AS indgår i årets resultat med DKK 7,6 mio. for perioden siden overtagelsen den 1. maj 2006.

Nettoomsætning og årets resultat for koncernen for 2006, opgjort som om Lek & Sikkerhet AS blev overtaget 1. januar 2006,

udgør DKK 983,1 mio. henholdsvis DKK 53,0 mio.

84 KOMPAN


Noter

1.000 DKK Koncern Moderselskab

28 Likvider

Likvider 31. december omfatter:

29 valuta- og renterisici samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter

N O t e r

2007 2006 2007 2006

Likvide beholdninger 21.918 37.629 63 998

Likvider 31. december 21.918 37.629 63 998

Koncernens risikostyringspolitik

Koncernen er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret over for ændringer i valutakurser og renteniveauer.

Der er koncernens politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Koncernens finansielle styring retter

sig således alene mod styring af de finansielle risici, der er en følge af koncernens drift og finansiering.

Vedrørende beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og metoder, herunder anvendte indregningskriterier og målingsgrundlag,

henvises til omtale under anvendt regnskabspraksis.

valutarisici

Koncernens udenlandske virksomheder påvirkes ikke i betydelig grad af valutakursudsving, idet såvel indtægter som

omkostninger afregnes i lokal valuta. Aktiviteter i KOMPAN A/S påvirkes af valutakursændringer, idet omsætning primært

generes i udenlandsk valuta, men omkostninger afholdes i danske kroner.

Resultatopgørelsen for koncernen påvirkes desuden af ændringer i valutakurser, idet de udenlandske tilknyttede virksomheders

resultat ved årets udgang omregnes til danske kroner på baggrund af gennemsnitskurser.

Koncernens valutarisici afdækkes primært ved, at indtægter og omkostninger afholdes i samme valuta samt ved brug af

afledte finansielle instrumenter. Eksponering i Euro afdækkes ikke.

KOMPAN 85


N O t e r

Noter

1.000 DKK

valutasikringsaftaler vedrørende fremtidige transaktioner

Udestående valutaterminskontrakter netto pr. 31. december for koncernen, som anvendes til, men ikke opfylder betingelserne

for regnskabsmæssig sikring af fremtidige transaktioner:

86 KOMPAN

Beregningsmæssig

hovedstol 1)

Kursgevinst/

(tab) indregnet

i resultatopgørelsen

2007 2006

Dags-

værdi

Rest-

løbetid

Beregningsmæssig

hovedstol 1)

Kursgevinst/

(tab) indregnet

i resultatopgørelsen

Dags-

værdi

Rest-

løbetid

DKK DKK DKK mdr. DKK DKK DKK mdr.

CZK 67.784 -414 -464 0-12 72.306 1.330 945 0-12

USD -26.806 119 -93 0-12 -26.178 1.285 1.268 0-12

GBP -23.617 1.752 1.799 0-12 -48.492 -315 -363 0-12

CAD -5.183 -18 0 0-12 -6.218 319 363 0-12

AUD -9.976 11 -52 0-12 -8.681 -236 -254 0-12

SEK -6.163 238 244 0-12 -9.034 -44 -38 0-12

NOK -6.667 158 122 0-12 -4.047 65 65 0-12

I alt netto -10.628 1.846 1.556 -30.344 2.404 1.986

1) Positive hovedstole af valutaterminsforretninger er køb af den pågældende valuta, og negative hovedstole er salg.


Noter

renterisici

Koncernens rentebærende gæld er primært variabelt forrentet. Forrentningen revurderes som udgangspunkt månedsvis.

Selskabet har besluttet ikke at foretage rentesikring ud fra en vurdering af den samlede låneoptagelse holdt op mod

omkostninger ved rentesikring.

Koncernens rentebærende finansielle aktiver og forpligtelser har følgende aftalemæssige forfaldstidspunkter:

Forfaldstidspunkt

Kategori 0-1 år 1- 5 år > 5 år Totalt Effektiv rente

N O t e r

mio. DKK mio. DKK mio. DKK mio. DKK %

Likvide beholdninger 22 0 0 22 0-3,0

Kreditinstitutter -35 -524 0 -559 5,0-6,0

31. december 2007 -13 -524 0 -537

Likvide beholdninger 38 0 0 38 0-3,0

Kreditinstitutter -30 -224 -347 -601 5,0-9,0

31. december 2006 8 -224 -347 -563

De effektive rentesatser er opgjort pr. balancedagen.

Kreditrisici

Koncernens kreditrisici knytter sig dels til tilgodehavender og likvide beholdninger, dels til afledte finansielle instrumenter

med positiv dagsværdi. Den maksimale kreditrisiko knyttet til finansielle aktiver svarer til de i balancen indregnede værdier.

Koncernen har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Koncernens politik for påtagelse

af kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere løbende kreditvurderes. Handel med importører,

bortset fra uvæsentlige aftaler, forsikres hos Atradius.

KOMPAN 87


N O t e r

Noter

1.000 DKK

30 Operationel leasing

Koncernen leaser ejendomme og driftsmateriel under operationelle leasingkontrakter. Leasingperioden er typisk en periode

på mellem 2 og 10 år med mulighed for forlængelse efter periodens udløb.

Uopsigelige operationelle leasingydelser er som følger:

88 KOMPAN

Koncern Moderselskab

2007 2006 2007 2006

0-1 år 23.527 20.917 0 0

1- 5 år 62.914 38.959 0 0

> 5 år 30.276 10.361 0 0

Der er i resultatopgørelsen for koncernen for 2007 indregnet DKK 21 mio. (2006: DKK 20 mio.)

vedrørende operationel leasing.

116.717 70.237 0 0


Noter

1.000 DKK

31 Nærtstående parter

Nærtstående parter:

KOMPAN L.P., Jersey har en ejerandel på 96,1 %. Den resterende del ejes af bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere

m.fl., dog ingen med ejerandel på over 5 %.

Bestyrelse og direktion:

KOMPAN Holding A/S’ nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter selskabernes bestyrelse, direktion og

ledende medarbejdere samt disse personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere

selskaber, hvori førnævnte personkreds har væsentlig interesser.

Vedrørende ledelsesvederlag og deltagelse i warrant program henvises til note 6. Visse medlemmer af selskabernes

bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere har købt aktier i KOMPAN Holding A/S. Investeringen er sket på normale

markedsmæssige vilkår.

Tilknyttede og associerede virksomheder:

Moderselskabets mellemværender med tilknyttede virksomheder pr. 31. december fremgår af balancen. Herudover

omfatter mellemværender med tilknyttede virksomheder almindelige forretningsmellemværender vedrørende køb og

salg af varer og tjenesteydelser. Disse mellemværender er uforrentede og indgås på samhandelsbetingelser svarende

til koncernens og moderselskabets øvrige kunder og leverandører.

Endvidere omfatter de nærtstående parter de associerede virksomheder, hvor KOMPAN Holding A/S har bestemmende

indflydelse eller betydelig indflydelse. Associeret virksomheder samt KOMPAN Holding A/S’ ejerandel heri fremgår af

note 16.

Samhandel (varesalg) med associeret virksomhed har i 2007 udgjort DKK 12,3 mio. (2006: DKK 13,4 mio.).

Samhandlen er sket på normale markedsmæssige vilkår.

32 Begivenheder efter balancedagen

KOMPAN har med virkning fra 1. februar 2008 erhvervet aktiverne i den australske virksomhed Megatoy Play Systems Pty

Ltd. Erhvervelsen påvirker ikke 2007 regnskabet.

Der er ikke indtruffet øvrige væsentlige hændelser efter 31. december 2007.

N O t e r

KOMPAN 89


B e s t y r e l s e O g K O N c e r N M A N A g e M e N t

Bestyrelse og

koncern management

Bestyrelse:

Jesper Mailind

Bestyrelsesformand

Født i 1956

Indtrådt i 2005

Kent Stevens Larsen

Næstformand

Senior Director,

Nordic Capital

Født i 1964

Indtrådt i 2005

Unomedical A/S

Unomedical Holding A/S

Michael Haaning

Director, Nordic Capital

Født i 1973

Indtrådt i 2005

Dangaard Holding A/S

Intervare A/S

Group Management:

Henning Andersen

CFO

Født i 1964

Ansat i 2002

Bianco International A/S

Jan U.T. Bitterhoff

Director,

Business Development

Født i 1968

Ansat i 2008

90 KOMPAN

Mads Nipper

Executive Vice President,

LEGO System A/S

Født i 1966

Indtrådt i 2006

Designskolen i Kolding

(formand)

Program for Brugerdreven

Innovation

Anette Pedersen

Custom Design Coordinator,

KOMPAN A/S

Født i 1963

Indtrådt i 2007

Dorthe Brandi

Product Portfolio Manager,

KOMPAN A/S

Født i 1969

Indtrådt i 2007

Jesper Egelykke Jensen

Director, Supply Chain

Født i 1968

Ansat i 1998

Egelykke Jensen

Maskinfabrik A/S

Carsten Madsen

Director, Global Sales

Født i 1962

Ansat i 1996

Koncern Management:

Carl Henrik Jeppesen

CEO

Født i 1953

Tiltrådt i 2001

Jensen Catering A/S

Danske Familierestauranter A/S


KOMPANs mission

...er at fremstå som verdens førende leverandør af legeløsninger til alle aldersgrupper og tilhørende serviceydelser. Hos

KOMPAN tror vi på, at hvert menneske er unikt og har ret til at lege. Vi mener, at leg handler om livet – et bedre liv. Vi kalder

det ”Playful Living”.

Homo Ludens –

det legende menneske – symbolet

KOMPANs filosofi, at hvert eneste

menneske er unikt og værdifuldt

(centrum af cirklen).

��������������������������������������

���������������������������������������������������������������������� �

�����������

�������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

KOMPAN bygger sit forretningskoncept på tre hovedelementer:

– Et bedre liv med leg

Legekoncept –

tingene ses fra barnets

perspektiv, og der fokuseres på

de ting, der er vigtige for barnet:

Legeværdi, ret til leg, sikker leg og

at lege sammen (inderste cirkel).

K O M PA N

Specialistkoncept –

demonstrerer over for kunderne,

hvad KOMPAN tilbyder i kraft af den

store erfaring med planlægning og

udformning af legepladser.

Nøgleordene er design, kvalitet,

service og viden (ydre cirkel).

KOMPAN 91


A d r e s s e r

www.KOMPAN.com

Moderselskabet

KOMPAN Holding A/S

Danmark

Produktionsselskaber

KOMPAN

Czech Republic s.r.o

Tjekkiet

Produktions-

og salgsselskaber

KOMPAN A/S

Danmark

Bommelland BV

Holland

92 KOMPAN

Corocord Raumnetz GmbH

Tyskland

Lek & Sikkerhet AS

Norge

Slottsbro AB

Sverige

Megatoy Play Systems Pty Ltd

Australien

Salgsselskaber – Europa

KOMPAN Danmark A/S

Danmark

KOMPAN GmbH

Tyskland

KOMPAN SA

Frankrig

KOMPAN Norge AS

Norge

Lek & Säkerhet AB

Sverige

KOMPAN Ltd.

England

Juegos KOMPAN S.A.

Spanien

KOMPAN Barnland AB

Sverige

KOMPAN BV

Holland

KOMPAN NV/SA

Belgien

Nordamerika

KOMPAN, Inc.

USA

Asien/Pacific

KOMPAN Playscape Pty Ltd

Australien


Moderselskabet

KOMPAN Holding A/S

Korsvangen, 5750 Ringe

Danmark

Tlf.: +45 63 62 12 50

Fax: +45 63 62 10 00

Management:

Carl Henrik Jeppesen

Produktionsselskaber

KOMPAN Czech republic s.r.o.

Areal CTP Modrice

Evropska 871

66442 Modrice

Tjekkiet

Tlf: +420 547 426 330

Fax: +420 547 426 349

Management:

Sona Hanakova

Produktions- og

salgsselskaber

KOMPAN A/S

Korsvangen, 5750 Ringe

Danmark

Tlf.: +45 63 62 12 50

Fax: +45 63 62 10 00

Management:

Carl Henrik Jeppesen

Bommelland Bv

Schimminck 13

5301 KR Zaltbommel

Holland

Tlf: +31 0418 681400

Fax: +31 0418 681410

Management:

Jan van Thiel

Corocord raumnetz GmbH

Eichborndamm 167

13403 Berlin

Tyskland

Tlf: +49 30 40 89 880

Fax: +49 30 40 89 8877

Management:

Jesper Egelykke Jensen/

Torsten Frank

Lek & Sikkerhet AS

Postboks 24 12, Strømsø,

3003 Drammen

Norge

Tlf: +32 24 10 20 / 800 31 420

Fax: +32 24 10 30

Management:

Thomas Bildsten

Slottsbro AB

Kangerudsvägen 10

664 40 Slottsbron

Sverige

Tlf: +46 0555 307 20

Fax: +46 0555 300 71

Management:

Thomas Bentsen

Megatoy Play Systems Pty Ltd

26 Production St

Bundaberg, QLD 4670

Australien

Tlf: +61 (07) 4155 4400

Fax: +61 (07) 4151 8677

Management:

Sue Simpson

Salgsselskaber

Europa

KOMPAN Danmark A/S

Korsvangen

5750 Ringe

Danmark

Tlf: +45 63 62 10 11

Fax: +45 63 62 10 52

Management:

Thomas Bentsen

KOMPAN GmbH

Raiffeisenstraße 11

24941 Flensborg

Tyskland

Tlf: +49 (0461) 7 73 060

Fax: +49 (0461) 7 73 0635

Management:

Willem van Veenendaal

KOMPAN SA

363, rue Marc Seguin

77198 Dammarie les Lys

Cedex

Frankrig

Tlf: +33 1 64 37 73 33

Fax: +33 1 64 39 20 60

Management:

Denis Felter

Bortset fra Lek & Sikkerhet AS (ejerandel 66,7 %) ejes samtlige selskaber 100 %.

KOMPAN Norge AS

Vikedals Gate 33,

4012 Stavanger

Norge

Tlf: +47 930 845 00

Fax: +47 515 219 56

Management:

Thomas Bentsen

Lek & Säkerhet AB

Lodjursgatan 4B

261 44 Landskrona

Sverige

Tlf: +46 418 560 40

Fax: +46 418 560 49

Management:

Thomas Bildsten

KOMPAN Ltd.

21 Roebuck Way

Knowlhill

Milton Keynes MK5 8HL

England

Tlf: +44 01908 201002

Fax: +44 01908 201007

Management:

Robert Goss

Juegos KOMPAN S.A.

C/ Camí del Mig, 79-81

08302 Mataró

Barcelona

Spanien

Tlf: +34 93 752 2839

Fax: +34 93 752 1031

Management:

Tomás Lagunas

KOMPAN Barnland AB

Kungsporten 4A

427 50 Billdal

Sverige

Tlf: +46 31 96 88 40

Fax: +46 31 96 91 60

Management:

Thomas Bentsen/

Erik Dahlgren

KOMPAN Bv

Schimminck 13

5301 KR Zaltbommel

Holland

Tlf: +31(0) 418 681468

Fax: +31 (0) 418 681499

Management:

Willem van Veenendaal

KOMPAN Nv/SA

Groendreef 83

9880 Aalter

Belgien

Tlf: +32 09/216 66 60

Fax: +32 09/227 00 21

Management:

Willem van Veenendaal

Nordamerika

KOMPAN, Inc.

930 Broadway

Tacoma, WA 98402

USA

Tlf: +1-253-579-1001

Fax: +1-253-579-1045

Management:

Tom Grover

Asien/Pacific

A d r e s s e r

Adresser

KOMPAN Playscape Pty Ltd

12, Kingtel Place

Geeburg, Brisbane

Queensland 4034

Australien

Tlf: +61 (07) 3865 2800

Fax: +61 (07) 3865 3435

Management:

Sue Simpson

KOMPAN 93


www.KOMPAN.com

KOMPAN Holding A/S

Korsvangen

DK-5750 Ringe

Danmark

Tlf.: +45 63 62 12 50

Fax: +45 63 62 10 00

CVR. No. 28 31 28 81

More magazines by this user
Similar magazines