brief 0041762 v.2

booksnow1.scholarsportal.info

brief 0041762 v.2

CO

brief

PTB

0041762

v.2


§øbflu>nMu».

af

$*et*tfa SBrettter. ' u-

Hnbcn £>eel.

tfjøBenfjaun.

fcøfer« og SorbanS gorlag.

$rp!t (00 S. S. Safer.


PT

Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/sdskendelivOObrem


I.

$»alD man fagte i %ig grcebe. 9)?cn fyenbeé eget af tfjoerligs

beben opfylbte fiio o^Jtog formange af tjenbeé Sans

fer til at fyun funbe trænge neb til 33unben af en

Crlenbigfyeb, fom ljun beSuben fun baube et fyalot

33egreb om. £un »ar berfyoé i ben 2C(bcr og i

ben ©tnbéffemning , tjuori man „fyaaber W.

£un funbe iffe begribe 2tnbet enb at bet jo fnart

ttilbe gaae ower meb Soar.

©øtfyitba tog Sagen tragiff — tmeflemftunber,

falbte 3»ar „»or (5rtf ben gjortenbe", „oor 9>rinbé

famlet" og foreftillebe ftg atiebaanbe ubnggefige

2ing. ©tunbom tog bun Sagen folbt og foreflog,

©øbjlcntclit). II. 1


at 3t>« ffulbc fætteS i spenfion t)0§ £>nfel VLxbanuS,

for l;o3 b,im at (ære, t)t>orIebcS man bitøer nøifom

og tilfrebé. 9?u og bo. »ilte l)un frappere t)am

yaa en eller anben ftorartet 9J?aabe ... et 3rb;

jTjcelo, en oulfanfl 9iegn m'lbe Ⱦre fommet fors

trceffeltgt tilpaå. # un grunbebe ogfaa paa, om

hm fffe felo ffulbe opoffre ftg for f)am, fprtnge i

9?orrflrøm eller gaae ^en til ben „fyorrtblc 4?ortenfe"

og ffræmme Sivet af fyenbe, eller ffræmme tycnbe

nb af Sanbet »eb at foregtøe, at bun t>tlbe bltøe

nappet af politiet; tf)i paa benne SERaabe ttilbe

l)un — ©øtfyilba fetø — rféqucre at bltøe qsalt

eller ibjelffuttet af %vax. 4?ané SD?arror w'lbe bun

i etbttert SEilfcelbe bltøe. 9J?en fun i ^orbtgaaenbe

grunbebe bnn paa Qttte. £ un f>oIbt enbelig fafl

»eb ben ^»erbct>uérttng , at SSanbfttrcn mlbe bltøe

ben bebfte .ftuur for Svar, og fpurgte ftg fetø, om

ber i!fe mlbe inbftnbe ftg en Mentor for at rcbbe

benne npe Selemaque. Squxi tamfte, at fDnUl Ur;

banué maaflee turbe bltøe en faaban; men . . .

„©alffaber! gorbanbebe Dumbeber!" — brum;

mebe SKorbrober ^erfuleé — „reng,

fom bem bar tffe ticeret forelflet ... og libt gal meb


i fine £)age! £)et fan bænbe ben 23ebfte, bet l)ar

tycenbet mig felt)! 2flen berfor at oenbe op og neb

yaa SSerben og fee ub fom SentfalemS gorjtyrrelfe

. . . £>et fommer af S«ve§ moberne SDpbraxjelfe og

Sereé moberne SSljeorier ... og beraf at gwren iffe

tyax noget £)rbentligt at bejfiUe. Støen jeg, jeg fyar,

annamme mig, Spfl til at Icefe ^ropfyeterne for

min fjccre Støar en ©ang, jeg, faa ban ffal t;uffc

Ut en Zit> og faae 9?oget at tcenfe paal 3a »eb

min tønbige ©jæl, I?ar jeg iffe bet!*

Smiblertib gif ©eneralen neb i fit SScerfjIeb,

lob Sborébammeren l»be, fom om ljan »ilbe fnufe

alle fmaae og pore Srolbe, og fang bertil —

„2)cn gamla tibcn ar mig far,

ben gamla (£aroltnf!a tibcn

tv glab &an »ar fom famfcetgfrtbcn

0(9 mobig fåfom fcgern ar."

„SEaalmobigbeb ! Saalmobigbeb enbnu en ©tunb !"

— fagbe tfugufttn trøflenbe tit_^)eb»ig — „£>et

»il, bet maa bliue bebre meb 3tøar. 3fcg bar

l)ørt mig for og er nceflen fiffer paa at Støaré

Støiétanfe meb ^enfpn tii 4?ortenfe er grunbet, og

at bet fnart t»il blioe aabenbaxt for 2(lle. £>g

ba »il ban — rite fig løé. Ztyi I?an maa fige,

b»ab ban »il . . . f;an er for reenbjertet og for

;


cebel til at elffe 9iogen, fom tyan maa foragte o#

fom bebrager fyam. £)g naar ben SEtb lommer, ba

er bet ogfaa £ib at tage t)am Iraftigt unber 2tr;

mene! . . . Smiblertib maa man l;at>e Saalmobig*

beb meb barn, labe bu nu bcerer big

ab. 9ften bet gaaer ille an, at i>u er ene berom.

SDet blit>er gormeget for big, min fobe £ebt>ig.

Uno, jeg og £)aoib, oi maae flaae oé fammen, for

at abfprebe fjam, faa gobt t>i lunne, og ibetminbfie

førge for at ban faa libt fom muligt bltoer alene.

SSi ffuUe aftale en £)perationS»lan ; ti)i bet Ian

oel fyeenbe, at bet blioer ocerre enbnu, forinben

@rifen lommer. £)g faa — lommer ©erba om

nogle Uger, og af tjenbe oenter jeg SReget for

Soar; 25egge ere mufifalffe, S3egge libt ercentriffe

i bereå Sbeer, og be oare allerebe i S3arnbommen

eet Sto og een (Sjæl. £)e fyave mange gjenfibige

©nrnpatfyter. 3eg fyaaber Sfteget af ©erba. £)g

bu, min gobe, Ijcere £eboig, maa ille fee faa be»

brøoet, faa cengftelig ub; elleré — lommer jeg

atter til at banbfe for big!"

33ror fagbe nei, ©otbilba fagbe førjt en

£>ag tit 95ror:

„£>u burbc ogfaa være meb om at paåfe »or


$rinbå @rif, 23ror ! . . . tt)i »ar @rif ben gjortenbe

btetten rigtig paéfet, cfterfeet og formanet af (Sine,

faa fyattbe ban ttiji tffc begaaet alle be gruelige

9J?orb og enbt meb at bltoe gal! . . . £)g bet fan

gaae galt meb %vax ogfaa, bt>té t»i iffe tage o§

af fjam. 2)u, fom baab« er flog og gob, burbe

gttje Ijam bine broberlige JHaab og formaninger"

SSror ret) ftg

i $aarct og faae ulpffelig ub.

„£t>or »il bu,'' —' foarebe l)an — „at en

^Pbjlijter — tbi bet anfeer 3t>ar mig for — flat

brtfk fig til at røre »eb Un fyellige 2CrF: fyanS

inbre Skrben? 2>eg oilbe blioe brcebt unber fjors

føget !"

„%a, men bu burbe bog forføge bet!" — »ebs

bles ©øtfjilba — „bu burbe ibetminbfte l)ilfe yaa

t)am imellemjhmber. fiille 95rober fan jo opt>arte

jtore S3rober, og meb bet famme gioe fyam nogle

gobe gcerbomme."

„gcerbomme? . . . Stile SSrober moralifere for

flore S3rotcr?" — fagbe JBror og rwfiebe betænfe*

ligt paa £onebct — „9flen ... lab gaae! Seg

flal prø&e paa, at tale gornuft meb fyam. ©et

83oerjk, ber fan ffee, er at (jan bliver arrig og

gitter mig et Sreftgen; og jeg »il gjerne tage


6

to af tjam, t)øié f)an blot fommer til funb fornuft

igjen."

„2)u er min egen lille $jertebrober!" — fagbe

©øtbilba og flaøpebe Ijam.

(ft spar £>age fenere fom S3ror f?jem en 97?ors

gen meb en oprørt 5D?ine og bab ©øtfyilba om et

©laé fiiqueur . . . „men for 2Hfing noget 9J?at>c=

eller 9?erøefh)rfcnbe".

„£øorban er ttt fat meb big? Jpvab er ber

ffeet? £)u feer faa bcfønberlig ub," — fagbe

©øtf)ilba ganffe befømret.

„So, bu, jeg fyar efterfommet min broberltge

©fylbigfjeb , efter bit SBnffe. £)er Fom jeg net op

at age! (5eer bu ingen £)lieølet yaa min Æjole?

... ber paa Steggen?"

„S^e bet 9ftinb(te! . . . 9)?en f)øab mener bu

meb bet, S3ror?"

„Seg mener, at jeg ibag, imorgeS tiblig, tog

min ©jcel i min $aanb og gif, ifølge bine gobe

fftaab, op til min fjern 33rober Svar, for at af*

lægge fyam en Støorgenøiftt. Spån ftob i ftt atelier,

ba jeg fom inb, meb løggen øenbt imob mig, og

flattebe paa . . . en 9?cefe, troer jeg . . . en malet,

øel at mcertV'

„ „©obmorgen !" — fagbe jeg.


„reining meb kaffen til £ilfen.

,///3eg toit bog tage ^MabS," — tcenfte jeg —

„ffjønbt Sngen opforbrer mig bcrtil."

„IDg jeg; fatte mig ba paa ben enefie ©tot, bcr

ftot) lebig.

„„©muft 23etr ibag!" — fagbe jeg, for at

inblebe en (Sonocrfatton.

„Sntet ar. „£>ettc tyer bliver muntert!" —

tcenfte jeg og fpeculerebe libt f>aa l)»ab jeg ffulbc

begpnbe meb. dnbelig fagbe jeg:

////«£>*>orbcm r;ar bu bet?"

//Sntet ar i et tøalttt SDctnut og berpaa et

frittt: „£oorfor?"

////3o, jeg fpørger bare," — faarebe jeg —

„jeg troebe iffe, bu befanbt big t>cl."

„Sffe et £>rb; blot et ©lagsT fnurrenbe 89b,

fom ffulbe behftc: , r 9?eté ab £etøebe til!"

„„SSor ^Prinbé er iffe i bet bebfte ^umeur

ibag," — tænfte jeg — „men m »il iffe labe oé

afflrceffe," — og jeg begpnbte atter:

,,„T)\\ burbe tage big libt mere SSflotion, finber

jeg . . . 3tøar !"

„Wien fee, ba oenbte fyan fig om og faae $aa

mig meb et 33lif, fom wilbe base gaaet inb i mig


fom en Æile og ffubt mig tocerSub igjennem SSceg:

gen, tyx>i$ jeg iffe f>at»be t?ærbet mig. Sften jeg

famlebe nu mit 9J?ob og »ebblet):

,,/,9Rin bebfte %vax, bu feer »irfelig faa be;

fpnberltg og faa tulbftnbet ub, at jeg og m 2ttle

ere \)øi$ befpmrebe for big, og jeg »il oprigtigt og

alvorligt bebe big betcenfe . . ."

„„9Kin fjoere Srober," — afbrøb 3&ar mig

og fom b^n imob mig, røb ot>er bele 2(nfigtet, meb

paletten i ben ene £aanb og meb ^)enfelen fom

et ©ptjb i Un anben — „S c g »il alvorligt bebe

big om at bu befpmrer big om bine egne "iln*

liggenber og iffe em mine ... og at bu iffe

fommer t)er og falber mig til S3eft>cer meb bine

2>umbeber!"

„„£)umbeber?" — fagbe jeg og blet> libt t>eb

om ©rerne.

,/,/Sa, netop Sumbeber!" — gjentog b


9

mig ub af £øren. 3eg fommer ber iffe igjcn i

,!paft, tbetminbfte iffe for at moralifere. 9Rei Saf,

©øtfya, bet buer jeg iffc tii . . . ©ee bet fxrøbe

jeg for SDpfptbctfen af mine broberlige pligter."

©øtbjlba l)at>be leet til £aarer unber S3ror§

gortæUing, og enbelig lo f)an fetø hjerteligt meb

oeer fin mtétyffebe ©rpebitton; men ffulbe nogen

„følfom" Scefer bltoe fortørnet berower og ft'nbe

geil l)oé bereé fjerter berfor, ba maa oi tage bem

i gorftar. Ungbommen gjorbe fig gjelbenbe fyoS

bem; bet »ar bet $ele. De fyaobe fyeller iffe nos

get flart 25egreb om Soaré ©jæléttlflanb. ©enere,

ba be bebre lærte benne at fjenbe, lo be iffe mere.

£>g bog fiaaer bet SEragiffe og bet (Somifle tyer t

fiioet binanben ofte faa nar, at man, meb le&enbe

©anbé for 23egge, ftunbom Ijar SSanffeligljeb t>eb

iffe at lee og græbe $aa eengang.

„Det er fim be baarlige J8cebf!er, min ©obe!"

— fagbe SEante SSifcn — /(2ro mig, jeg fjenber

bet! #t>ab er bet for en SMcet, fyan fyolber? ©øbe

©ager, SEcerter og ©lifferi baabe gormibbag og

(Jftermibbag ! . . . ©øfter #ebmg forbæroer f)am

tnrfelig, baabe b,ané ^>umeur og fyané Støaoe!

£an flulbe briffe ©aibfcbtifeer en Uge og berpaa

en blobrenfenbe 2>ecoct i en Støaaneb, og fyolbe fine

1*


10

orbentlige 9)?aaltiber, og lægge (tg i bel;ørig Ziti,

og tf fe fccerme, fom fyan gjør tit langt ttb paa

hætterne! $an ftu&z mebicinere og f)olbe £)t«t

nogle Uger ... faa ffal »i fee en goranbring ! . .

Zxo mig!"

Wlm Zantz &ifen fjenbte iffc be bpbere 2(ars

fager til SfaarS SSungftnbigljeb, og berfor troebe

fyeller ingen af be Snbmebe paa Zantz S3ifen5 toife

Slaab.

„23eeb £an, Stolt," — fagbe Støaja en tfften,

ba t)un fab og floppebe ©trømper i „93iges

fammeret", mebenå ©tolt reparerebe Sftoget paa fin

©eneralS flæber »eb bet famme SEcellelpS — „web

£an, @tolt, at^bet begpnber at fee jammerligt ub

meb ^>err 3t>ar? Sgan feer ganffe aparte ub; ber

er ingen 9?ifi eller 9vo l)oé fyam; ftan, fom før i>at

faa munter og fang, rorgang l)an fom l)iem, faa

bet oar en Spjt at børe paa. ©ub tjeeb, Ijeab ber

egentlig gaaer af barn! lit fyan griber og liber

meget er tpbeligt nof at fee. Seg fyar rigtig t>ceret

cengftelig for fyam paa en £ib!"

„£an burbe gaae ub i $rig " — meente (Stolt.

— „Ub i .Kugleregn og £rubtbamp jTulbe l)an,

faa bleo t)an nof munter igjen. 5eg fyar albrig

t>ceret fom i ben £ib, jeg \>ax i krigen, jljønbt

.


11

man tifct leeb £>nbt 03 iffe »ibjie ben ene SEimc,

om ,£o»ebet [ab imellem ©fulbrene ben anben.

9ften netop bet »ar ©runben til at man iffe gif

09 fycengte meb bet. £)g ftjftigc kammerater bar

man i gelbten, fom nof fan opfriffe £umeuret boS


12

og t>ar maaffee felo blet>et morfommere enb £an

nu er!"

„2)et battbe jeg no£ funnet, t)m$ jeg bat>be

tntlet," — ft-arebe (Stolt ftolt — „9ften jeg fjenber

fruentimmerne ... og fyar altib ^olbt mig fri for

bet 33eft>ær. fruentimmer ere bog fun — gruens

timmer !"

„Sa, t>il man fee!" — Debbies £anna — „£>g

9flanbfolf ere bog fun — SDtønbfolf, faa befpnbers

ligt bet enb flinger. 5D?en maajlee fruentimmer

fyaoe t)olbt fig frie for Sparn, be »iUet, funbe jeg baw leuet

i gob 3£o og Sttageligfjeb lige fiben greben — yaa

mine Saurbær, fom man ftger — tt)i lige ftben jeg

ft! ben SSleéfure i Sftorge, ber gjorbe mig ubuelig

til Ærigétjenefren, \)at jeg r;at>t en ^enfton baabe

af .Kongen og min ©eneral, fom jeg magelig tja»bc

funnet let>e af i greb og S*o. 9tten fee, bet »ar

mig iffe muligt at glemme l)t>ab min ©eneral »ar

for mig i .Krigen, rporban fyan mangen ©ang

bøiebe £>nbt, for at jeg ffulbe bat»e bebre Æoji og


13

sga rme — jeg »at io en reen 2)reng unber ben

førjte Æricj, m begge toge Deel i, og meget pngre

enb ban, og funbe berfor iffe fyolbe ©aameget ub

— og tøvorban (jan altib befyanblebe mig- fom en

gaber, ja, frelfte enbog mit £i» engang meb gare

for fit eget ... net, ^ct funbe jeg iffe glemme;

og bet t>ar albrig rigtigt, naar jeg iffe fytter £)ag

fif bane TCnftgt at fee og Ijané ©remme at Ijøre.

25a jeg f)at)be leoet en tre UgerS £ib i Svoligijeb,

biet) jeg feb af bet, gif til min ©eneral og fagbe

reentub, at jeg t>ilbe tjene barn yaa bt)ilfe S5etins

gelfer fom ^elfl, naar jeg blot fif 2ot> til at ttcere

— fom SSolontair, naturligtmé, og bet beroer paa

1)0$ barn. £)g faalebeé biet) jeg ba tøanS tjener

mig felt?, b^orlcenge t)tt ffal ttare. jDg %U, ritjab

jeg gjor for \)am felt) og (jané £efte, bet gjør jeg

ligefaa gjerne fom jeg træffer SSeiret. 9Ken ben

£>pt>arten t)eb Sorbet — ben fyuer mig iffe, ifoer

nu yaa be fenere 2Car, ba ©eneralen bar faaet ftor

familie. £)en t)ilbe jeg rigtignof fyelft tære fri

for. Støen jeg jtaaer gjerne bag min ©enerals


M

„%t ja! alting gaaer, mat blot SScnffabet er

meb i ©pillet/ — fagbe 9Kaja rørt — „SSenffabet

gjør 2Clttng let, og bet bli»er — faa følfomt!"

,£>anna lo.

w ©ub, l)»ab ben gølfomrjeb er rørenbe! £>et er

ligefom gibt i en ©frue! £)et »ar »ift af reen

gølfomfjeb, at £err (Stolt forleben £>ag fpilbte ©aus

een o»er grøfen ©øtbjlba, faa f)im fif en tøeel ^)ans

befage i £aaret!"

„9M," — frarebe (Stolt roligt — „Set Fom

af ben 83leéfure, jeg fyar faaet i (Sfulberen. £>et

gjør mig ubuclig baa^e til at baanbtere et ©e»cer

og til at »arte op »eb et S3orb ; tl;i jeg fan iffe

f»inge meb Qlrmen, fom jeg »il. 9)ten faalænge be

»il beljolbe mig, »il jeg iffe ft'ge op fel». ^eg blis

»er paa min $>ojr til nogen fommer og løfer mig af/'

„Qan er en trofafi og ærlig 9ftanb, (Stolt . . .

bet er ganffe »ift," — fagbc 9flaja meb S3arme,

faare tilfrebS meb (Stolt, men Itgefaa mréfornøict

meb $anna.

„£)g ben æble jtrigépligt," — tog #anna Dn

bet; t&i bun tfob altib paa £rigéfob til (Stolt, b»i$


15

frarane fyam fyans ©obs og tilføie (jam faameget

£)nbt fom muligt."

„^ei," — foarebe (Stolt mcb ftorre (Sfarpfyeb

i 93(tf og Sone enb fyibtil — „iffe fin Utofte, men

fit £anbé og fin Kongeå gjenbe. 3a, man fan

flaae £unbrebe af bem itøel og bog iffe ljaoe en

£)raabe S5lob paa fin


16

23egge bltoe oalftyrige og flaae i 33egreb meb at

fare tøveranbre i .Sarbufen. 9ften ibet jeg løfter

^aanben mob tøané ^)ooeb, gitter ban ftg til at

ffoggerlee . . . fyan battbe blot »iUet batte fine Søter

meb mig, ©atttytten! 3eg ffjælbte barn £uben

fulb; for bttor (et funbe bet iffe i)au gaaet galt!

£)g beraf feer man, at en .Krig fan gjøre Støennes

ffet til . . . ja næjien til et ttilbt £pr. Sften bet

tteeb jeg meb mig feltt, at jeg albrig bar gjort btters

len SSen eller gjenbe Uret. 3eg Ian fot»e roligt

og tteeb iffe tyvab 2£nger er. ©ub naabe bcm, ber

fan fige 2£nbet!"

(Stolt faae iffe $aa £anna tteb biéfe £)rb; men

ber »ar 9loget i bem, fom traf benbe, og for at

bolge bet, fagbe bun —

„SSeoare'é! £>et er »el iffe faa farligt t)cUer!

. . . %Ut ere iffe — faa følfomme!"

„Sejtottcerre for bem!" — foarebe ©tolt, ibet

ban reijfc ftg og faftebe et jtrcengt 83lif yaa ben

unge $tge, b»té fræffe Cetftnb opbragte b^m —

„SSebre at ttcere føifom enb føleéløå, og — »ee

ben, ber er forbærbet!"

Jpanna blegnebe, men oenbte Steggen til, flængte

Ettfefaren paa Sorbet, faa at Sanen fløi i ©fjøbet


17

pact Støaja, og ilebe ub af kammeret meb en ars

gerlig £atter.

^un burbe albrig Ⱦre tommen ber i .ipufet,"

— fagbe ©tolt — „Saltfalb burbe bun derfra igjen

jo før jo tødler! ©et er et baarligt ©ttjfte Snøbel !"

„©tig i!fe bet, tjære ©tolt!" — føarebe $fla\a,

fljønbt meb en fmertelig JRøbmen og meb Saarer

i ©inene — ,/#un er faa ung enbnu og tøar 'oct-

ret faalænge i baarligt ©elffab. 9iaar bun førft

bar »æret ligefaa længe i gobt, bliøer tøun nof

bebre.*

„%a, bet er let fagt," — meente ©tolt. — „Seg

fjenber jdmntfolfene. 3eg »il parere yaa, at bet

er et fruentimmer af famme Qaliber, fom fætter

£err 3»ar gluer i #o»ebet og brtoer tøam til £)e;

fperation tilftbfh"

„9taa," — fagbc SWaja, fom fun tøaobe ringe

„esprit de corps", men et fortræffeligt Qumtm

— „faa ml jeg parere paa, at et anbet fruens

timmer af famme Galiber t>il gjøre tøanS Syffe.

«£>an fjenber jo £>rbfproget, ©toft: man maa føge

fin £)prei$ning, tøuor man er falben. Jpi, % l)i!"

„*f)anna bør ub af £ufet, og alle gruentimmer

ub afSBerben; før Mitter ber ingen greb/' — fagbc

©tolt.


18

„.ftjære ©tolt, \)ebt>ig. $lu inbtraabte en $Pe*

riobe i gemmet fulb af Sfto, i Sammenligning

meb ben forrige.

£)g bagene og Ugerne forløb, faalebe§ fom be

i tegelen forløbe om Sinteren t Stocfl)clm for en

minbre uformuenbe familie, ber iffe tager fpnber*

lig £)ecl i Sclffabélfoet. 9Ru og ba afbrøb et lille

S5al for be Unge, en SEableauforefiilling eller en

Souper — fom nu for Siben er noget ganffe 7£n-

bet og ub«n Sammenligning bebre og fornøjeligere

enb for t*)t>e 2tar ftben — bet baglige £it>§ @ené*

formigfyeb. gorreflen »ar man inbffrcenfet til fine

egne ^jælpefilber, cg i bette Sapitel Ijerffer ber

unægtelig en (tor gorjljel mellem een gamilie og

en anben.

„Roligt, men febfommeligt," — funbe vare


19

s lottoet for en fyeel }J?ængbe familiers $t>erbag§tit>

i borten. ©fumringerne — ©tiggernes Zib —

crc lange l)o§ oé, og Sngen unbbrager ftg tilfulbe

bereé Snbffybelfe. 2tøet3 $ang til SEpngbe, tit

25t>ale føleS meer og minbre til oiéfe SEiber af %Ue.

9J?caffee er bet en gob, en barmhjertig Snbretning,

benne Zmté ©øttntyngbe! . . . 9caar S3jornen fos

»er i fin SSinterfyie, føler ben ingen Ccengfel, ingen

Srang, fold iffc, at ©neen falber, at (Stormen

rafer, mærfer iffe ben lange Sinter, bene SDcørfe

og groft. 25og . . . „SSaager!" figer @t>angeliet

og intet S0?ennef!e ml fot»e længe faalebeé. £)g t>i

troe fulbt og fafi, at bet ftaaer i 9ttennef?eté SD?agt

at gjøre £)cemringené £ib enten tii en Sporgens

eller 2(ftenbæmring for fit Sit).

9?aturforffcre fortcelle o§, at ©oerrigé Sorb flis

ger langfomt; — ligefra benå „©unnanffog", tøoor

Nattergale flaae, og op til bené Sftorbenfjelbe, fyt>or

9ftibnat6folen jfinner yaa albrig fmeltenbe


20

Sinter og (Sommer, fetø i ©fumringétiben, fetø

unber — „bet SRolige og Æebfommelige*.

3 bet balbergffe £jem baobe man egentlig f)t>erfen

bat>t bet roligt eller fjebeligt i flere 2(ar, efterat

alle gamiltenS Meblemmer # r>are bletme famlebe og

bereS Gibarafterer og forffjellige Retninger baube

faact 2fanbes og ©pillerum. Sorebe enb bift og

t)cr Ufrubet op meb £t>eben, faa . . . SScert og 25e--

rcegcligbeb t>ar ber bog! ©en, ber uben ©pørgés

mad t>ar ben S3et»ægeligfie i 4j>"fet/ war ©enera!

Jperfuleå. #an ^olbt af Sinteren, og »ar ba lit>li*

gere enb til anbre Sliber af 2(aret. tyaa Sorvebas

gene gi! fyan fommetiber ub paa SSorwene ganffe

tiblig om Sporgenen, faae golf Ijanble og »anble,

gav fig itale meb Matronerne om bereS SSarer og

^rifer; og ber manglebe i>a itU yaa nogle faftige

£)rb fra begge ©iber, lebfagebe af gatter og fpø*

genbe Snbfalb. -iftaar almuen fra SRorblanb !om

neb paa bere§ ©læber meb gjeberfræ, Scerreber og

©finboarer, fom ban altib i ir>rige Samtaler og i

»ftanbel meb bisfe golf, i)mm tjan ncerebe en flor

gorfjcerligbeb for, paa ©runb af bereé jcetme ©inb

og gobmobige ©nufyeb i Sale og ©»ar, og b^em

ban berfor fortrtnémté falbte fine „SanbSmcenb".

£>g faabanne Morgener fom tyern fcebwanlig t)K»n


21

meb et *Par Ufyrbøné eller et tyafot Suftn er i fine jtore Sommer.

„Jr>zx t?ar jeg nir iglen ffubt Sftoget tit tig,

33arn!" — pfeiebe f)an ba at fige, ibet f)an bolbt

bet oelfomne 23itbt fyøit ioetret for ^ebm'g, (om faae

hjertelig fornøiet ub og prijle 9)?orbrober #erfu:

leé' Sagt.

Unbertiben gtf ©eneraten ogfaa turfetig nb yaa

Sagt, tog ba blot et ©tpffe 23røb i ben ene

Somme og fin Safian i ben anben, falbte yaa fine

to «£>unbe „4)op og #ej! w fom fom ftprtenbe frem

unber tufinbe daprioler, oilbe af ©læbe, og blet>

ba gjerne borte bele £>agen. Sflaax fyan fom bjem

benab Taften meb en $are eller en anben (Sort

SSilbbrab, t>ar fyan i et 9)erlebumeur og fløitebe ben

ene tpftige SDtøobi efter ben anben. $om ljan

tøetn tomtjeenbet, t>ar f)an tauå og unbertiben no*

get forjiemt, og maatte t>a fyat»e et $Parti ,,9?ar"

tit Opmuntring, dengang overtalte t)an Sfrar til

at følge meb ub "paa Sagt; men bet bteo baatc

førjte og fibfte ©ang. ©øtpilba troebe, at „©amiel"

maatte baoe aabenbaret fig for bem tteb benne Seis

tigfyeb, faa tomfyænbebe og vrantne oare SBegge,

ba be fom tilbage.

2it anbre Siber beføgte ©encraten £aanb»cer;

eobjTcntfUo. I. 2


22

fere i bercé SScerfjleber og lærte bent — tbi ©ene;

valen unbermfie gjerne — f)øorlebe§ be f!u(be bære

ftg ab; og erfmibigebe fig om bereé private 2£nlig.-

genber og gorljolb, $an lærte fe(t> Sneget beraf,

fagbe \)er!uleé' Særbomme i btéfc

(Sapitler, »ar 2(ugufiin.

„Seer bu, 2fugufitn," — fagbe ©eneralen af og

til — „©ligt faaer man ingen SSeffeb om i $0=

ger! £>u læfer formeget, min fjære 2luguftin; bu

flæber altfor mange 33øger tøjern. 3eg er bange for,

bu bliver en rigtig JBogorm! . . . £)et buer iffe

for bet prafttffe Siv.''

2Cugujtin fmilebe blot — meb ftt ffjønne, engle-

milbe ©miil — btéputerebe albrig mti> Sftorbrober

v£>er!ule§ , men Mbblfo at flæbe Søger bjem af

alle ©orter og fab om (Sftermibbagen i ftt ©opfya;

bjørne, mebené 9ftorbrober v£)erfule3 tog ftg en

Suur i ftt, og figebe i bem og faae paa SKalerierne

og yaa fine ©obffenbe og — „nob Sivet".

SKæjien tøver £)ag veb Sflibbagétib reb ©ene*

ralen en SEimeétib ui> paa „©vartflipperen" eller

paa „©vanbvtbe", ljan§ tvenbe Sfibebejle. Tg naar

fyan !om ub igjennem forten paa ©aben, faae fyan

altib op til SSinbuerne, bilfebc meb £aanben og


23

niffebe til begge t>e unge spiger, fom — i

©ær;

beleéfyeb ©øtljilba — fanbt fcerbeleé S3ef)ag i at

fee 9J?orbrober #erfule§ tilljefi. £)g ban faae

mrfelig fratelig ub tilbefr, ben gamle ©eneral, for«

nemmelig naar ibe eller ©wartflipperen fil

&o» til at gjøre allerfjaanbe Gaprioler, for at frpbe

©øtfyilbaS mørfe Sine, og berpaa jage afjreb i en

frorartet ©alop.

£ebt>igS baglige, frille goboanbring faae iffe

faa frorartet ub; men ben øar benbe en SSane, en

gob S5ane, og gat) bc l)ørt en Ccerfe flaae fyifr og

tyer ooer iiébebceffebe Sjorbe; SSiolerne fprang ub

og buftebe hjemme t 33inbueSI)


24

nu ofte i bet balbergjle $jem: „©nart tommer:

©erba!" i famme Sone, fyoori man plet« at ftge:

„Snart fommer SSaaren!"

H.

(skrta tommer.

„©erba!" — raabte 2Cuguj!fn en ©ag meb ert

jrraatenbe SWine, ibet fyan faae ut igiennem S3in*

buet. Orn SKeifeoogn fyaobe gjort #olbt ubenfor

4?ufet, og et ungt $ooeb meb ty fe fioffer jiirrebe,

fyrigt forffenbe, op imob SSinbuerne. 2Cugufiin

ilebc neb ab trapperne, og ©erba flot ub af S3og<

nen i f>ana #rme. ©rabenbc og frraalenbc paa

eengang jiob f)un fnart berpaa i ©øbffenbefrebfen,

omfarmenbe, fpSfenbe, t-erTenbe Æjalej og ©genaone.

Set oar et ttoetv, men liig ©ommerené, naar

£Majten er oarm og 9tegn og ©otffin lege t

©fperne. Og ligefom be løorigc £loifie, be buf*

tenbc S5(omfter i ©ommerjrormen flette ftg om

fyoeranbre, legenbe, fjartegnenbe, i .Kjarligbeb jtraf*

fenbe, faalcbeS var nu h(ttc ©øbffenbemøbc.

SKahr ©tormen er tampet, maa man fee,


25

betragte b»eranbre, igjenfjenbe l)»cranbre- tilfulbe,

meb SanfcnS og 23egrebeté 2r,é. gølelfen —

ben frcmfufenbe — »ar t)er, fom fceboanlig, ilet

forub.

2ftle betragtebe ©erba meb glab £)»erraffelfe.

©aalcbeS I)a»be be iffe »entet fig fyenbe, faa fmuf,

fraftig og fhraalenbe. $un »ar i?fe længer ben

uub»if(ebe, ugratiøfe unge ^)ige, fom forlob bem

for fem 2tar ft'ben; t)un »ar nu, i ftt toogt»»enbe

Ear, ben ub»iflebe unge £l»inbe, fom aabner ftg

for £i»et i fin fulbe, fulbenbte glor.

(5fif!elfen, ft'in, men elajlifl, »ar af ben ablejie

$orm , og fjenbes £cenber og 2Crme af fjelben

Sfjenljeb. 2Cnffgtet§ fornemjte ©fjenfyeb laa i bete

©jæl og Ubtrpf. dt SErcef af urolig $7Wand)oli,

ber ligefom bcffwggebe ben frie $anbe, bemærfebeS

iffe nu, ba ©Icebené og SSmfyebenå Smiil fcillebe

om be frifie, fafte Cæber og i bet ffjonne 33li£ —

et 95lif faa fjcelfulbt, faa energtf! og flart fom

S3aarl)imlen§ §ar»e, fom (Sangen af UpfalaS ©tu*

benter, fom »i tcenfe oé S3alf»riené>, naar tjun yaa

fin be»ingebe £efr bærer be flagne Sgtlte op til

93alt?alS e fine, ftg let uboibenbe 9?æfe;

boer, fom meb ?D?agt fonteé at inbaanbe Cioet, og

4?o»ebeté S3e»agelfe unber bete golbne ^aarfrone


26

ga\> jhinbom fyenbeé £olbning et jiolt Ubtrof.

9ften t>ct t>ar en (Stoltfyeb uben £oomob. ©aa*

lebeå fanbt ibetminbjle fyenbeå (Søbffenbe ben.

„SBlioer man faa fmuf i ©***?" — ubbrøb

S3ror ^øit , efter at r)a»c befluet ©erba opmcerf;

fomt — „©fulle »i fætte oé i $)enfton ber, ©øs

ttjilba? Qvab mener bu?''

„£), man blioer fmuftere i ©toefbolm," —

foarebe ©erba leenbe — „©rigel ! ©øtbjlba! £oor

S

cre bleone frore! ... £>g bu, 2£uguflin, og bu,

«£>eboig, fyoor 3 ligne dbcr felo! &icm, føbe

©øbflenbe! jeg troer, jeg \)ax glemt fyoab t>tt er at

t>ære rigtig glab, rigtig »arm i ©jælen, i ben £tb,

jeg fyar »æret borte fra Ser. 9Zu føler jeg bet

igjen! £), fyoor bet er en fyerlig, en »elgjørcnbe

gornemmelfe! din flipper jeg Ser iffe mere!'' —

v>cbbteo ljun, ibet bun »alfebe om meb Slugujtin —

„Wu maa jeg Mitte t)oé Ser, l)t»ié jeg ffat blioc

Iwjfelig!"

„Scenfer bu paa, b,t?ab bu ftger?" — fpurgte

Qluguftin, ibet Ijan bolbt benbe fatf og faae benbe

tnb i Sinene meb et fyalo fpøgcnbe, l;alo aloorligt

S5li! — „£)u, fom er gcejremø? . . .


27

„®obt!" — fagbe tfuguftin lecnbe — ,,©aa

er bet iffe farligt for f)am. $Rtn naar faac

»i ©igurb at fee?"

„Spån fommer feriere f)cn yaa aftenen. £ an

»ilte førft bringe fin 9Kobcr i £lt>arteer. 9)?cn

jeg !unte iffe fyolbe bet ub . . . jeg maattc førft

og fremmeft fee ©ber, mine ©øbffenbe!"

„£>g bit SrpITup, ©erba, ffal r)olbeS i be førftc

£)age af Vflai?"

//Sa bet figcS ber jo; men ... lab os

tale om noget tfnbet! . . . ^>eboig! . . . i)\>ot fyun

feer gob og elffelig ub, 2Cuguftin! 2)et er fom

om fyun l;at»be fluttet greb meb fyele SSerben og

blot leoebe for at glctbe ft'g o&er 2£nbrc3 ©læbe,

for at græbe meb be ©reebenbe! ... O, be gobe,

»arme, inberltge £>ine!"

„^jun er" — foarebe 2£uguftin — „en ©øfrer

i bette £)rbé bpbefre, ffjønnefle Setpbning, en ©0=

fler mob 2CUe, ber fomme fyenbe nær. Og en faa;

ban ©øfter er en SSelfignelfe."

„Ser er ingen Ufreb i fjenbe," — Debbies

©erba, i bet bun bctragtebe ©øfteren — „fyun ev

tulbenbt . . . fyun er i ^arrnoni meb fig felo . . .

ben gruelige! . . . 9)?cn Soar? . . . "tfuguftin,

rporlebeS er bet meb uor ftaffelé Svar? Seg


28

fjenber fyam iffe igicn: fyan feer tngenhmbe (pffe*

lig ub . . . I;an Ijar noget Siftørft, noget gorftyrret

»eb fig! . . . *£>oorban er Ut meb Sfa«, ^n-

gujiin?"

„23i ffulle tafe om 3t>ar en anben ©ang," —

fagbe '2fngu^tn — „naar øi lunne gjøre bet gvun;

bigt. Scg (;ar fyaabet 9)?eget af btn Tfnfomjl for

3frar! . . . £oab fynes bu om @ngel? »£>ar fyun

tf fe ffubt bpgtig i Metret?"

„S\ I)un er føb ! . . . ubejlriøelig føb og fmur\

£)g liun feer faa (pffelig ub!"

©erba qøalte et ©uf.

©eneral $erfuleé' $ommc afbrob be Ungeé

(Samtale. £an øilbe ogfaa npbe fin 2>ect af ben

npSanfomne ©jcejl og tog fnart en Søoeøart, ba

fyan af ben S?aabe , f)t>orpaa tøm mobtog fyané

£i(fcn og beføarebe be ©øørgémaate, veb fymlh

l)an fyaøbe for


29

ot>cr .ftjcereften, 33r»Uup»et m. 9J?., biet) ©erba

orbfnap, folb og fonteå flet iffe at more fig bers

otter. £)etfo lisltgere blet> bun > *>»ergi»ne af bem 2tHe og fulb af ©fjelmert og

£øier. Unber benne alminbelige ©læbe og ©am*

men, fom fJttorbrober JpttMeé nøb meb patrtarcbalf?

83elbebag — traabte ©igurb mb.

Qané Snbtrcebelfe fremfalbte en plubfelig £aué«

beb og berpaa en alminbelig SDpfligen fra (Stole

og ©opba. Uben fpnberlig ©læbe, men meb aabm

SSenligbeb bøb ©erbaé ©øbffenbe barn &$elfommcn

og SKorbrober 4?erfuleé ft^ppefce barn meb ft'ne

gøttelabber og fatte barn »eb fin »enjlre ©ibe, lige;

overfor ©erba.

„Sbi" — f«9^c ban — „bcr »il jeg fftUe

23rub og S3rubgom ab; bet gaaer tf fe an at be

fibbe fammen; tbi faa er bet iffe at rcenfe yaa

2*

;


30

at faae et £)rb eller 83li£ af bem. Seg fjenber bet

©tage golf!"

£>g f)an ffottcbe til Uno 09 @nget.

©igurb fceftebe ftt flarpe Sltf »aa©erba; men

bun unbt>eg bet. £)er »ar ooerbo^ebet fommct en

{for goranbring o»er fyenbe fra bet Sbitblit af/

©igurb »ar traabt inb; 09 ben bleo mere og

mere iøinefalbenbe; bunfabftum; ^urpurflammerne

paa fyenbeé jftnber blegnebe bort; fyele fyenbeé SSce^

fen ligcfom jftonebe.

©igurb talebe ben'mob meget, og fyan talebe

gobt, fljønbt noget bocerenbe og meb en flarp

(Stemme. £an ubbrebte ft'g meb ©agfunbffab og

Sntereéfe ouer flere ©jenfranbe, og 2Tugu(lin fontes

at gaae ub paa at frembæ&e t)am. Tim ©enerat

4?erhtle6 fwnte§ iffe at more ftg fpnberltg t>eb at

børe !paa fyam og retfie ftg fra Sorbet, faa faare

£øfligr;eben tillob t)tU

Euguftin tog ©erba'3 £aanb, ba be gi! fra

Sorbet. £)en »ar folb. $ an faae forffenbe paa

benbe; bun forføgte at fmile, men (Smilet »ar

tvungent og førgmobigt. ^)enbeé (Sjæl fnnfeS liges

fom at Ⱦre bunben af en onb Srolbmagt.

5)?en unber ben (Samtale, bcr lem igang efter

Sorbet, gjenoantt bun npt Sir. Tfugujlin bragte


en Materie paa 35ane, font l)at>be fraact i Swg«

blabene; ben angif en af be foreninger, ber fyavbe

begvmbt at banne ftg paa faamange ©teber i ©Der=

rig blanbt be gornutenbe t*Z ^rolefarierneé Ses

f!t)ttelfe, foreninger, &»ort Sftcenb og Øuinber i

en faa cebel 2(anb rce!fe fowranbre £aanben ti!

£icclp i bet fcelleé gobe SScerf. 23eb at børe £)ettc

ftraalebe ©erba'é #nfigt; £>inene fynebe, mebens

f'lare 2aarer ttælbebe ub af bent, og entl;uftafh'ffc

£)rb unbflap fjenbeå Sæber.

„vJpoab bet maa oære en ffjøn gølelfe at funnc

leve faalcbe§, at funne mrfc paa ben 9J?aabe for

fit gcebrelanb ! £)m man enb er ringe . . ."

£)rbene bøbe paa fyenbcé Sceber; tbj fyenbeS

uarme SSlif tøa&be ufrivilligt føgt ©igurbS, og et

baanligt


32

%var opfaftebe fig til fyenbeå ^ioifoarer og fagbe

nogle beftigc £)rb.

©igurb foarebe folbt, fatiriff og i en noget

ooertegen Sone.

5»ar rettebe fig isetret, fom til .ftamp; men

7(ugujlin foretom Ijam, ibet ban bab ©erba fonge.

25e twnbe faalebcS abffilte dæmper tUFaftcbc

binanben et biflert 35li! og fattebe fra bette ©ieblif

^ntipatbj for binanben.

©erba fyaobe rcift fig og oar gaaet ben til

pianoet bleg og meb Saarerne i £>inene. 9J?en

ba r/un fyaobe prceluberet libt paa en Sftaabe, ber

røbebe Støefterinben, begpnbte fyun at fønge, fom om

fyun oilbe ubaanbe fin


33

©igurb frnbebe fig fynligt faaoel ooer ©erbaé

er;

nceft fang t)un golPcoifcr, 23onbeoifer, Ipjlige, fnur*

rige, og fang bcm meb iiune og 2io.

£)g nu maatU 2CIIc (ee.

„9M/ bet t)er ^olber jeg tffe ub!" — ubbrob

©eneral £erfuleé — „Seg maa fyåfe fyenbe, oeb

min fonbige ©joel!"

£)g bet gjorbe fjan. Dg ©erba omfaonebe fyam

leenbe og oar ganffe fyenrpft ooer at funne fors

trpUe fine ©øbffenbe og 9)?orbrober SpatuUå faa;

lebe§. £ un opforbrcbe nu %vav til at fwnge meb.

Dg 3&ar, fom i flere Sttaaneber tjaobe forfømt at

9ttufif og ncejlen glemt at Gaturen Ijaobe gioet

l)am en fmuf


34

raflet ouer at bet løb faa fortræffeligt og gi! \aa

gobt.

„Staf, 23rober!" — raabtc ©erba fprtgt, ibct

ljun retfie [tg og omfaunebe 3&ar — „bu fpngcr

gobt! £), m maa ofte fynge fammen! %t let>e

og aanbe faalcbeS i harmoni — noget herligere

fan jeg itte tænfe mig!''

(St folbt fiiffenbe SSltf møbte tyer fjenbeS |>ens

rpffelfe, og @igurb ncermebe ft'g fyenbe meb be

£)rb —

„2)et blioer feent. SSi maa tøjern !"

9)?en ©erba lob fom l)un intet Ijørte; ljun

oenbte ftg bort fra fyam og begpnbte at flabbre

lioligt meb fine ©øbffenbe.

£>g t>a (Sigurb ncermebe fig øenbe fra en an-

ben (Stbe og meb et (trængt befalenbe S3ltf gat>

tøenbe et SSin? til at tage ^tfffeb, »enbte tøun fig

atter bort meb et @lagé ubefpmret £robé og fcebs

bleo at tale, irte uben en mé geberagtigfyeb t S3æ*

fen og ©li!.

„©erba! ... SRit lille fjerte! . . .


35

ftgt — „$i erc iffe 9)?anb og .Kone enbnu . . .

og Qn af mine 33røbre fan følge mig bjem. Seg

»il »ære libt i)o$ S« enbnu/'

„5D?en IjanS Støober »enter maaffee »aa big

. . . ©u fommer »el til at »cere en lille føielig

gatfemø!"

„£)et føler jeg netop ingen Silbøieligfyeb til

taften* 9)?en »il bu at jeg ffal gaae, .Ipeboig, faa

gaaer jeg øiebliffelig, om Ut faa »ar til — ©i*

birien. £)g . . . ber er maaffee iffe faa langt

til!"

„4j>»ab ftger bu, mit føbe S3arn?"

„Slot ©obnat! £)g at jeg fyolber faa meget

af big og fcengeé ubeffrioeligt efter at fee big igjen

imorgen ... big og bine gobe, fjare Sine! . . .

£)g jeg ffal fatte min $ra»e forfeert paa, blot for

at f)øre big ft'ge, fom før: „mit lille fjerte, btn

$raoe ftbber forfeert!" ... %t, ben herlige Zib,

ba jeg fyørte bet fyoeranben 2)ag . . . ba »i grab

og lo fammen . . ."

£)g ®erba grab nu oeb benn«; (Srinbring, ibet

l;un omfav-nebe og fpéfebe ben clffebe, moberlige


36

„4)t>i§ fcu »ar »Sigurb og jeg ©erba, iaa ga»

jeg big kurven ... bet fon jeg fortælle big!" —

fagte ©øtfyilfca til 83ror, ba te gorlooebe »are

borte.

,,.!p»iS bu »ar imob mig, fom ©erba imob

g &»ilfen (Sang! . . . Sflage

til ben f)ar jeg albrig børt! . . . 9J?en f)am —

.ftjcerejien — gjorbe jeg juf* iffe meget af. 2)og,

fom SSror figer: £>m ©mag og S5et)ag flal man

iffe bisputere . . . ffjønbt jeg jujl iffe fanbt, at

l)\m lob til at gjøre fpnberlig af fyam, fyun tjeller!

. . . 3Ken et gorlo»e(feégilbe fomme »i bog til at

tjaoe for bet $ar, fiben »i iffe funne fomme mcb

til S3r»Uuppet. £ører bu bet?"

„£»ab ffal ber bli»e af?" — fpurgte Jpeboig

og 2Cugujlin fyinanben paa eengang, ba be befanbt

fig alene.

ttugujiin r»flebe paa £o»ebet.

„2)et gaaer iffe!" — fagbe fyan — „be pasfe


iffe for Hnanben. £>g en ulpffelig 09 ubehagelig

9J?aabe r;ar ©igurb at bebanble ©erba $aa nu

(em før."

„Det er tpbeligt at fee," — frarebe £eboig —

„at bun er ulpffelig, at bun er bange for bam

cg unberfuct, til Srobå for tjenbeS ttlfpnclabenbe

9)?obflanb nu og ba. SRei, be funne albrig blioe

tilfrebfe mcb binanben fom 9)?anb og jtone."

„3eg toiuler om bet," — oebbleo tfugujtin —

„og bet gjor mig inberlig onbt for ©erba. Squix

liar en »arm (Sjal, en rigtbegawct Statur; — fyun

frapperer mig virfelig fom et fjclbent fruentimmer.

(2igurb fjenber jeg iffe fpnberlig til, men jeg bar

albrig folt mig tiltrurtcn af barn. £an anfecå for

et gobt #owb og en retffaffen Gbarafteer. Seg

troer m'rfelig at ©erba bar elffet l;am; men tyan

bar nof fpænbt ©trængen for baarbt imob bcnbe.

£g bertil fommer at ©agtmobigbeb iffe er b^nbeé

fkerfc ©ibe. 4? un funbe bebøt>e at gaac i ©fole

boé big, #ebmg. £)et er ogfaa muligt, at banå

SSæfen opirrer benbe, og at ©fylben for faambt

ligger paa fyané ©ibe. 83i maae gioc nøie 2(gt

paa bem, £cboig , nu ba m bat-e faact bem i o»r

s )tørbeb. £>g b^té bctte ©iftermaal ffulbe mebs

\o\( ©erbaé Ulpffc, iaa — — maa bet brybeé,88

inben Ænuben bltvec jlrammet fajicre. SSt &ave \o

et £}em at bpbe fyenbe tyer."

„3a, ©ubfletov, bet l)ave vi! £g l)Vor behage*

ligt vilbe bet iffe »ære at faae fjenbe imellem oé,

ifcer nu ba @ngel fnart forlaber o§! 9)?en at

brwbe SSaanb, [om ni 2lar3 SSelgjcrninger og SSaner

fjave fnpttet, at forlabe ben, ber i ni *tfar bar

»æret IjenbeS glober, og ben Støanb, font r,un nu

fnart fyar vceret forlovet meb i fvv 2Car, og bet

netop i bet Sieblit 5

, ba be vente at l)un flal blive

bereå for jlebfe . . . jlaffelS ©erba! 25ct bliver en

l)aarb ©trib!"

„(Striben er ber allerebe — i

I?enbe§ Snbre,

bet er tvbeligt!" — fagbe TCugutfin — „&un hu

ftnber ftg i et inbre £»rør mob fin ©fjebne og

mob bem, fom fvneé at ville raabe almægtigt

over ben. SSi maae føge at løfe dampen . . . l)un

maa enten befrie§ eller unberfafte fig . . . yaa en

eller anben ftøaabe bringe ftg i £armoni meb fig

fetv og fin £ob. ©om bet nu gaaer, fan bet iffe

gaae til alteret; benne gorbinbelfe vilbe være en

forfcerbelig Søgn, og bet forefommer mig at ©erba

felv erfjenber bet.

SDtøt imorgen jluUe vi l)ilfe $aa gru ffiama

og ba recognofcere vibere i Jjpufet. 2ll)nebe bu


89

nogenftnbe, at bu og jeg, £ebt>ig, flulbe neblabe

oé til ©pionert? . . . 9Jlan fommer inb i be*

fonberlige gort)otb tjer i S3erben, inben man veeb

et £)rb berom."

£)e to ©øbffenbe fmilebe til binanben og ffifs

te3 ab for t>m £)ag.

5Rceflc borgen fulgteé bc ab i et gormibbagés

beføg fyoS ©erba'é „gru Sflama" eller „gafler

3uliana".

£)et oar en Jtone meb et blegt 2Cnftgt, en flor

91cefe af ©rneforten, Sine, fom lignebe ©ønnené

i S3lif og Ubtrpf, og et S3æfen, fom inbgøb 2Tg«

telfe, men baobe noget SroFFenbe. Spun lob til at

ocere firæng og forbringéfulb, men iffe mob ftg

felo.

3 bet ©ieblif, be to ©øbflenbe traabte inb,

uar ber bog et ©lage ©olffin yaa f;enbeS TTnft'gt.

#enbeé ©øn »ar m;S fommen f)jem og l)aobe

nogle $>refenter meb til ©erba, mere fofibare enb

fmagfulbe, fom 9J?ober og ©øn morebe ftg meb

at ppnte benbe meb. £)ette faae looenbe ut>, og

©erba'3 jljønnc, taknemmelige SSlif »tbnebe om

»arme gølelfer. Cpffelige »are be bog tf fe, ,bet

mærfebe £eb»ig flart; ljun faae, at ©erba bc;

jlrabte fig for at fce glab og fornotet ub, og at


40

Mnemmcligf)cb£følelfen f)at»be en anben $tølge meb

fig, fom tffe fyørte til be Ipfe. gafler Suliana og

ftenbeé Oøn glcebebe fig øienfpnligen mere cnb

©erba ouer ©mwfferne og over at »ife fyenbeé

©øbffenbe bem. SDerpaa talte be om flanerne for

bereS £>»r;olb i 83pen, l)t>ab man ffulbe gjøre og

l)»ab man ffulbe fec. ©erba ffulbe tage flere

Sectioner, føreS yaa nogle SaUer og €frtefpil og

fce fig om i ben ftore SSerben. ©erba fagbe næ?

flen Sntet, men faae faa fine ©øbffenbe, fom om

tøun mlbe ftge —

,/2tf! Seg Mlbe langt fjellere ocere r)oé Ser!"

9J?en l)un fagbe bet iffe.

Sftogle £>age gtf fyen. ©erba mx r)oS ft'ne

ar fyun glab, ofte til £)t>er;

gioen^eb og fpnte§ t)oé bem at mile glemme fig

felt) og fin $wmtib, fom l)un albrtg »ilbe talt

om.

,/3cg t)ar vccret faa libt ung og glab i mange

%ar," — fagbe l)un engang — „lab mig nu

»ære fri og Ipffelig en ©tunb — inben Sangen*

ffabet oprinber. Zysl SEpS! ... lab oé iffe icenfe

paa, iffe tale om ben Zibl"

tycia S»ar m'rfebe ©erba -oelgjørenbe. #un


41

Meo fnart fyané gortrolige 09 forftob oeb SRuftrV

oeb Samtaler af almeen Sntereéfe, i bele Sinter

at rtt>e b&m bort fra be dæmoner/ ber forfulgte

barn. T)t to ©øbffenbe fanbt mange 33erøring>

punfter fyoé binanben, i beres SntereSfe for SEibenS

og 25agen§ ffjønnefte Sbeer, i bereS 9Kaabe at op?

fatte £it>et og .Kunften paa. SSeb ©erbaé %lb

tambteS atter be ffjønne, »arme Sanfer om et fito

for biéfe Sbeer i 3»aré S3rt)jt.

„Æunbe jeg blot flibe mig lø§ . . . funbe jeg

blot affafre biéfe Scenfcr," — fagbe t)an unber;

tiben — „faa oilbe bet enbnu . . . fJtten ... bet

er umuligt !"

©erba fif Soar til at ø»e fin fmuffe (Stemme,

og bet oar en ©læbe at børe bem fnnge fammen.

jDg fnart tiltog be ©pngenbeS %ntal £)ere$

SarnbomSoen, £>a»ib, tjaobe ogfaa en gob (Stemme,

»ar mufifalff; og nu fang man iffe blot duetter,

men ogfaa SEerjetter og meb 2tuguftin Øoartetter

i bet balbergffc v£uu$ til be Ipttenbe SEilbørereé

jtore 9tybelfe.

®erba r)at>bc »irfelig et mufifalff ©eni, com;

ponerebe ogfaa 9)?uftf — inbtagenbe 9ftelobier —

og ubøoebe en uimobftaaclig Snbflobclfe yaa £)i«


42

lettanterne, t)»ié talent fyenbeé oplofrebe og liges

(om infpirerebe.

2Ct ogfaa en anben gølelfe enb 33eunbring otter

®erba$ mufifalfle ©eni infpirerebe £>a»ib »eb

benbeé


43

lig 03 bleo mere ueené meb ffn ^orlooebe meb

I;t>cr 2>ag.

«£enbeé ©øbffenbe funbe ofte fee yaa bjnbeé

£>ine, at [)\m ^ax>be grcebt, ofte fee fyenbeS (Sjæls

inbre Uro. Sften IjenbeS Sæber oare og bleoe

tfumme, l)»ab tfarfagen angif, eller robebe ben blot

i flygtige, ubeoogtebe Ubtrt)f, og b,un oilbe iffe

gane inb paa nogen nærmere Sftebbelelfe.

T>et oar Safnemligbeb, bet oar tyktet, ter fors

feglebe ©erbaé Sæber. 9tten oi, fom iffe influere?

af faabanne gølelfer meb ^enfpn til gru Suliana

og b.enbe§ Sptxx


44

betn;fte gaber. £)g ©erba — fyun græb ucl bit«

tert ocb Sanfen om at fortabe fin gaber 09 fine

©øbjlenbe. 9)?en SSerben, ben ffjønne, rige, flore

SBerben aabnebe fig for fyenbe faa mbunberlig, faa

loffenbe! £ibtil r)aobe fyun albrig »æret ubenfor

fit J^jem, albrig reiji, albrig feet en ©jæftginer;

gaarb engang, og nu ffulbe l?un iffe blot faae een

faaban SDtørfocerbigfyeb at fee, men flere .. . thi

fyun ffulbe reife meb gafler Suliana . . . fyun ffulbe

fee anbre S3wer, glober, 33jerge, npe $>romnbfer og

nr>e SRenneffer! . . . ^enbeé $o»eb fcimlebe n«;

tfen af £enn)!Mfe. £)g tyoMSé SSreoe, Ijmlfe Dag*

bøger om alt 2>etre ffulbe l)un iffe ffrioe fyjem til

fine ©øoffenbe!

tyaa ben førfte ©jccffgtøergaarb — ben førfte

mcerfttcerbige Station paa fjenbeé 9?etfe ub i SSer«

ben — frmbe l)un neppe fot>e om batten, forbi

l)un Sloffen fyalo tre om borgenen ffulbe fiaac

op og gjennem en SSinbuesluge t Saget — fee

(Solen jlaae op.

©olen — fom fjelben er gunftig tfemt for

btéfe Opvartninger »eb bene „2et>er" — gif imib*

lertib op i @fr;cr; og bet famme giorbe ©erba"3

SfogfoT, ben, til l)t>i$ flare Opgang l)un i>a^c

fn;bet fig faa ujtgcligt.


45

gru ^uliana fyaobe eiet gormue , men fyun

baofce mijfet ben oeb 2Cnbre§ 35røbe. SD?eb agt*

værbig Sjæléjtorfe arbeibebe Ijun ftg op paano

(om gorfranberinbe for et ftort Snftitut. «£>enbeé

©øn bleo Særer »eb bet 09 tøalp fyenbe trofaj!.

(£n frørre Uro, fom be meb SStéfyeb funbe gjøre

Stegning paa om nogle Har, gjorbe bereé grem:

tibéubftgter gobe. Smibfertib arbeibebe be meb

ftrceng glib i bereé italb og erfjocroebe faalebeé

bereé SDpfyolb.

£)a ©erba fom unber bere§ SBaretægt, eller

rettere i bereé 2ugt, funbe f>un i lang Sib iffe

begribe, tøeoraf bet fom, at fyun følte ft'g faa \\U;

ffrioelt'g uloffelig. gulb af Srfjenbtligljeb og £en;

gioenljeb, oilbe l)un gjøre 2Clt for bem, fom faa*

lebeé tyavbe taget t)cnbe til ft'g og øienfpnligen

vilbe fyenbes S3el. Sflen gru Suliana og IjenbeS


46

og (om for oarmbjertebe Gaturer er ocerre enfc^oangå;

trøien. £)g ©erba t)aobc geit og Mangler; pun

paobe bcm, bcr ere eienbommcligc for en riig, fprig,

men uorbnet og i Qjgenraabigbeb opooret Statur.

Sften t)un fyafåe en grcenbfeloé gob SMie, en fior

(£one; og bois biéfe oare bleone rigtigt benpttebe

af bc 9ttcnncf!er, l;un elffebe, oilbe dampen oære

bleoen benbe (et. 9lu oar bet en coig pbragelfe. 9fteb tufinbe Saarer, ofte meb

gølelfer af fanb gortoiolelfe fæmpebe ben unge

9)tge for at befetre fine $tii, for at oinbe be £>pber

og (Sgenffaber, man oilbe at pun ffulbe cie. gænge

falbt bet penbe iffe inb at ft'nbe nogen geil po§

bem, pun etffebc og poem pun anfaae for Stealer

i gulbfommenpeb. %i ©fplb tilffreø bun ftg felo

alene og følte fig beroeb faameget ulpffeligere.

4)aobe benne frif?e, fraftige Statur funnet brps

bcs og foroanbleS til en automatiff, faa oilbe t>tt

oære ffeet unber $xu 3ulianaS og penbeé


47

23efalenbe 09 ben Stjbenbe, [om lebebe til ffarpc

Gonflicter, men fom altib blet> afbrubt og forfonet

beroeb, at ©erba i fine Unbcrtrpffere erfjenbte 09

altib enbnu elffebe fine S3elgiørere, og at tøenbeé

gølelferS £)»rør imob bem altib bleo fulgt af 2£n*

ger, ©elobebreibelfer og SStUien til at gjøre gobt

igjen, l)oab bun troebe at l;aoe forbrubt.

$oorlcbeS ©erba oar bleoet «re anber*

lebeå; men jo mere Hoinben oaagnebe til 25eoibjls

beb i benbe, befto mere oaagnebe ogfaa Oppofttio^

ncn mob Ringeagt. $lu gjorbe ban fig ben Uleilig=

t)eb at fcempe meb fyenbe, og bet lob til at bane

folbe Statur funbe fole en oté £)plioelfe, en mé

Stybelfe i biéfe jDptrin, fom en tirret gølelfe bo£

benbe fremfalbte og boié Ubfalb f)an altib funbe

beregne, ©et fyntcS ftunbom at more i)am at


48

fremfalbe et £)prør, fom (jan »ar ffg beboibfr at

funne lue. £)g I;enbc§ SEaarer, benbeé rørenbc

©fjønfyeb, naar l)un bab om Silgioelfe, naar fyun

bles mtlb 03 bløb 09 nbmpg 03 gjorte 2Clt, l)&ab

fjan mlbe beri følte fyan et ©lag§ fcelfom,

man funbe ft'ge grufom SilfrebSfitllelfe. 3a, tøan

forftalebe ofte Silgtøelfen, for bejlo længer at funne

tmbe benne $bnmgelfenS Stlflanb IjoS tøenbe. Sften

fyan afynebe iffc, at fyan bereeb ttlintgjorbe fycnbeS

»arme £engioenl)eb og bragte bene SBlomfr Hl at

oiéne. 4? an troebe i fyenbe at opbrage en ^tiflru

til ftg, fom t)an engang oilbe ber)erffe fulbjfanbtgt,

og fyan

. . . SJien oi fyaoe talt nof Ijerom og

oifle nu labe SSegtucnfyeberne tale. S3t oille cnbnu

blot bemærfe, at ben wntebe %vo oirfetig tnbfanbt

ftg og gjorbe %xu Sultana og tøenbeS


49

ført bort fra bem for lang, lang SEtb , og for —

faalebeé tcenfte t)tm fefo — fom SepbtaS ©atter

meb fine Segeføftre at begrcebe fin ©fjebne, inben

\)\m for flebfe tog 2Cff!eb meb £i»et og ©læben.

©eneral #erfuleå tilbc, fom t>i t>ibe, bat>e en

gefr, et ©ilbe, for at feire ©erbaé Momft og

forefraaenbe S3n;Uup. £an mcente paa gammel;

bagS SSiiS, at man iih funbe celebrere flige ^>øi*

tibetigfyeber nof. £)g for at foie (jam blet?e gas

miliené nærmere ©efjenbtere intnterebe en 2Iftcn

Hl fJKuftf og £)anbé.

£ebemg »ar famme £)ag ube t>eb SDftbbagStib,

for at gjøre nogle Snbfjøb, og gif paa ^iemweten

op til ©erba; og t>t gaae nu meb fjenbe, for at

betragte

III.

ufæbt>anligt fom gortot>ebe, iffe ufccbDan*

ligt fora 2@gtcfæller.

T>a «£)eb&ig fom inb, fanbt l)un ©erba paflflcebt

til et Støibbagétaffel, rportil bun ffulbc bcgit>e ftg

meb fin ^joerejic og fin Zante. Sjun var ganffc


50

fymbflæbt, fmuft 03 fmagfulbt, men uben minbfze

^)rt)belfe eller (Smgfte. £un fyebe torigt yaa en

jtniplingéfappe til gru Suliana, oar ufæboanlig

bleg, og Saarer fpntcS at feulme i tjenbeS 2>ine

og i benbeå ©jæl. cere

mibt inbe i en §orelce?ning.

£)a «£cboig gif ben til ©øftcren, fyéfebe benbe

yaa ^anben og faae rjenbe ømtfpørgenbe i be

raarefylbte £>ine, flpngebe ©erba fine 2£rme om

benbe, og nu begpnbtc Saarerne at flwbe.

„aa nu ba* »i en ©cene igjen !" — fagbe

oigurb og traf utaalmobigt paa ©fulbrene.

Og til vfpebotg fagbe ban —

„©erba er libt barnagtig ibag fom ofte. 2)et

er falbet fyenbe inb at gjøre fig intereéfant og fee

ub fom et jDffer ... og berfor foar fyun flcebt fig

i benne fiiigbragt. £)g nu finber \)un bet — meb

fceboanlig gruentimmerconfeqoentS — tjotfl urime*

ligt og barbari!? flf mig at forbre, at bun ffal

flcebe fig, fom bet egner og anftaaer en ung fors

looet $>ige, meb nogle af be ©mpffer, jeg tjar gioct

benbe! . . . £>et er mrfelig Sftoget at grcebe ooer,

at blioe faalcbeS imob fin 9?atur . . . faa grufomt

bcb.anblet! . . . ©taFFelé Sarn!"


51

„9ften" — iubt>enbte £eboig — „naar ©erba

er fmuft 09 paéfenbe flccbt, faa fnneå jeg bet fan

otterlabeé til l)enbes> eget gorgobtbeftnbenbe at »ære

mere eller minbre prentet!"

,,$lu for mig gierne!" — foarebe ©igurb i en

Dberfl jlarp Sone — „men bet fan ogfaa t>ære

mig titlabt at fyaee en Sanfe om r;t>ab ber paéfer

ft'g for fyenbe og at i)ttre, at l)un, faalebeé fom

bun nu feer ub, tf fe behager mig."

33egge ©øftrene taug , ©erba lænet op til

£ebmg og omflpnget af r;enbe§ 2£rme. ©igurb

gif enbnu et ^par e færbe;

leé fyøie begreber om bereé SSærb, bereS 3?ettig*

l)eber; og bet er bcm fremfor 2ttt om at gjøre at

oife bereS Uafbængigljeb, ifcer af be $)erfoner, ber

eie Slet til at raabe oper bem. £)ert>eb troe be

at blive ouerorbentlig mægtige. Wltn jeg oil for

bercS egen (Sfylb, og netop for ben StøagtS ©fylb,

be faa begjærligt fircebc efter, raabe bem til at

rette ft'g efter bereå Sflænbé ©njler og beflitte ftg

mere paa at behage bem. £)eres Sone til at be*

bag« er bereå bcbjle . . /'


52

„§3i erc tffe Stab og itonc cnbnu, ©igurb!"

~ afbrøb ©erba baarligf>eber og rtøeS ub af ben Ærebé

og fra be pligter, fom gorfpnetS og Staturens

2o»e l>a»e aneiijt tyenbe. £)g

jeg mener bet for

rebeligt meb fjenbe til fom fyenbeS gorlooebe at

bcere o»er meb et (Sgenftnb, l)»ori jeg iffe fan

ftnbe mig fom f>enbe§ SDUnb, og fom »ilbe gjøre

baabe fyenbe og mig ufyffelige. Seg »eeb, at

mange SRænb fya»e en anben SEaftif. 9tten jeg

»il »ære cerlig mob ben, tit ^»em jeg ^ar fnpttet


53

mit fjerte. 3eg t>tt iffe, \)\m flat nære nogen

Sllufton meb £enfpn til bet ^orl^oio, fyun (;ar inb=

gaaef. ©erba fjenber nu min SSiltie."

Sttcb biéfe fFarpt accentuerebe £)rb gif ©igurb

meb majeftcetiffe ©fribt ub af S3cere(fet.

©erba oar jlcerft oprørt. 4?un rc^ c

flfl*

fl°9

v5pcenberne fammen ooer .^ooebet, og Spnglimt

fpillebe gjennem SEaarerne i fyenbeS S5tnc, tbet fyun

ubbrøb —

„2@gtefcelter . . . ^ebttig, bet betpber Zo i

©et! Set er et flort Ubtrpf . . . ffort og gub*

bommeligt! ... 2@gtefæller — er bet iffc Crens

t>cb i gølclfer, i £anfer, i S3illie, i — %{t'i (Siger

iffe ©ubé £)rb, at Sflanb og £loinbe ffulle »ære

(ige . . . ffuHe toere fom @ngle i Jpimlen? . .

d5iig mig, Jpeboig, funne ©igurb og jeg nogens

ft'nbe blioe 2@gtef«tler ?"

„lit nei !" — foarebe #cboig nebflaact — „iffc

berfom S forblioe bet, S nu ere . . . iffe mcbminbre

3 foranbre dbcr meget, bu eller fyan!"

„#an?" — gjentog ©erba — „Spån foranbrcr

fig albrig; berpaa er iffe at tornfc; — fyan vil

iffe. 9?ei, t)an er ærlig imob mig, og jeg oceb,

fyoilfen ftrcmtib ber forefraaev mig mcb barn ! . . .

£>g jeg — *


54

/,3>a, t»u, mit lille fjerte

. . . funbe bu iUe

foranbre btg libt i flere £ing? f. Qtx. »ære mere

føielig i bagateller og unbgaae 2»ifiigbeber fom

nu benne . . ."

„%l jo, #^9/ i

e3 funbe naar jeg »ilbe . . .

og jeg »ilbe ogfaa, b»té ©igurbS SScefen iffe gjorbc

mig onb og føg! £>, ^cboig, af be mange Saarcr,

fom tilbagetttingeå, af be bittre £)rb, ber ofte maa

q»æleé, Mitter ©inbet fyaaxet og firibigt! £>g naar

^Bagatellerne bli»e mange og »ore o» til SSjerge,

nebtrpffe be ©joelen, q»cele 2tanbebrættet ! . . . £>g

naar o^t blot »ar ^Bagateller men naar bet

ene 5D?enneffe er et ew'gt 3^ et mob ben 2(nbcn§

inberfte SScefen, fioengfel og 2i», ta foroanbler t>dtc

Snbre ft'g ... yaa en Sftaabe , fom if'fe er gob.

(En plante, en 93lomft fan tf fe uboifle ft'g i fin

©anbfyeb, i fin ©fjønfyeb, berfom man rpffer im

fnart l)ib og fnart bib og »il bøte ben mcb ben§

Statur!... Sen maa i>a bli»e en SknfFabntng!

.Ran et Sftcnneffe, £eb»ig, gaae i £»a.ngétrøie

gjenncm £i»et og bog forblive et fanbt, gobt

Sflenneffe? ... $eg »ecb tffe, men jeg fan iffe!

£), J?eb»ig, b^^b bu nu ijat feet imellem (£i=

gurb og mig, l)»ab t>\x nu feer øoS m£fl , er fun

en lille ©eet, et SJt'cblif af en mangcaarig itam».


-).)

£)g tro mig, jeg tyax Icefr, jeg bar bebet til ©ub,

jeg fyax lampet ubeffrioeligt mcb mig fetø for at

faae Støagt tit at unberfafh mig ... jeg f)ar ans

ftrængt mig meb min bebjte SSillic ... j«g fyar

tuft'nbe ©ange offret min el, tit bliuer tiel gobt engang !" 9)?en

nei, bet blfocr oærre — dampen Dorer, tftebetfor

at aftage, baabe i og ubenfor mig, og bar albrig

været faarere enb i benne ©tunb; tf)i nu gjelber

bet iffe blot mig , men — — £)mgangen meb

mine ©obffenbe. ©igurb paaflaaer at jeg iffe \)at

gobt af ben, at i (Særbeleébeb ben flaffefé 3»ar

er ffabelig for mig, og Ijan truer mig meb at flitle

mig fra (5ber tibligerc enb Ut vax beftemt. £>g

Dette ffal 2Cttfammen Ⱦre af Sm^u for mig, af

S)mbeb for mit fanbe &>el! £), ^eb»ig, ber gioeS

gatmtag, fom qt>oele!"

„9)?en l)an ffal iffe qocele big faalebeé!" —

ubbrøb .Ipebm'g fortørnet — „Spån ffal iffe ffille

big fra bine førfte, binc bebfte SSenncr! &aa er

bet bcbre at bu — flaaer op meb barn! £)g jeg

begreber at troe, at £)ettc vilbe ttcerc bet Sfagtigffe

. . . maaffee bet enefie Rigtige! Spvab mener bu

felo, ©erba?"


56

„£)et vilbe ocere bet, £eb»ig, t)t>ié bet I>er blot

var mig, bet gjalbt . . . men jeg oeeb, at an er en flcerf og bngtig Støanb, fom en £loinbe

funbe væve flolt af at falbe fin, berfom ... o,

berfom i>an blot vilbe forfraae fienbeå 9ktur og

labe ben gicelbe; men . .

.

Sftcn jeg bar felv bibraget til at nebfeette benne

s J?atur i ©igurbé Mening; jeg b.ar oceret oanfel;

mobig, lunefulb . . . ofte i ben bebfte #enftgt,

3eg fyar tuftnbe ©ange tyavt Uret imob b,am, og

ban \)ax fun tøaot en enefie, men uopbørlig Uret

imob mig — ben, at ban i 23unb og ©runb mié*

f'jenber eller miéforjraaer min


57

ooertme ©igurbå gobe Grgenflaber at jeg burbe bc;

tvinge min Statur, fue min 23illie i "KU, for blot

at blioe @tgurbé Ipbige og unberbanige 2£nner.

9flen jeg f>ar fjenbt et tyax faabannc 26gtefæHcr,

og be baoc gjort mig bange. £)er »ar greb i bercé

$jem . . . tauS Unberbanigfjeb i bereé 23cefen . .

bet faae ub fom £armoni. 9ftcn jeg faae inb i

bereé SSrpjf, og oeeb bu, Ijoab jeg Icefre ber? @n

enejre Slanfe, et enefie Spaab, en jtabtg, bpb, jtum

gængfel . . . ben, at SDfanbcn maatte bøe! . . .

£u ! "Xt oanbre faalebes gjennem fiioet, fra S5rpb

luppet til ©ølobrpfluppet, meb en bpb 2øgn! —

~ et bet iffe forfærbeligt, ^eboig? . . £), jeg oil,

jeg fan iffe gjore bet

!

3?g oeeb iffe, jeg forffaaer iffe for SDiebliffet,

boorlebeå bet ffal gaae, fyoorban bet »il blioe meb

mig; men — jeg Mil jircebc at gjøre bet SKette.

£)g berfor »il jeg beller iffe »ære fhibtg i ©maa;

ting. Scg »il foie ©igurb, tyvot jeg fan, £)g bu

»il jo jeg ffal gjore bet?"

£)ette fagbe ©erba i en bløb Sone og be=

g»nbte nu at fcette 33lomj!et i ftf $aax og prtjbe

£alS og 2Crme meb jlraalenbe ©muffer. ^>ebotg

bialp fyenbe.

©øb(!cnt»cli». II. 3

.


58

9fleben§ te »are fnéfetfatte bermcb, fom ©igurb

atter inb.

„Ttt)\ G?re m nu Mernie fornuftige?" — fagbe

ban fmilenbe — „Qtt bet jlore £)prør nu forbi

og min lille $jcere{!e atter fommen paa Sanfe

om fine pligter? 9laa, bet »ar fjønt!"

„©igurb ! ... 23u er langt fra at forftaac

mig!" — foarebe ©erba røbmenbe, og farmen

loffebe en SEaare frem i tjenbeé 55 te.

„langtfra at forftaae btg, mit S5am? Spmlhn

Wlanb forftaaer »el alle Suner og gruemtimmer;

npffer! ©et er formeget forlangt. SERan maa

være ttlfrebé, naar be flæbe ftg faa fmttft fom . .

bit Sotlette flcebcr big i t>ttu ©teblif."

„©ette er i!fe æbelmobigt, (Sigurb!" — fagbe

£ebmg meb gortr^beife — „£>u jtraffer ©erba,

forbi ljun bar rettet ft'g efter Vm SSiliie!"

//S«8? • • ® ut) f*h mi 3 ! Seg er faare

tilfrebé meb Ijenbe nu og »il fnarerc belønne enb

ftraffe."

fyéfe

£an lagbe fin Htm om t>enbe§ £it> og t-ilbe

fjenbe. 9flen meb en ftolt £aanbbeoægelfe

oenbte ©erba fig bort.

„Ufyal 3^u igjen?" — fagbe ©igurb leenbe

— „Sflaa, naa! STaalmobigfyeb w

!

.


59

Dg fløitenbe en Dperaarie giE fyan l)cn til

SSinbuet.

£ebt>ig maatte nu gaae, og fjun forlob bette

9?ar, fom ffulbc blfoe, men — faa tcenfte £eboig

— albrig funbe blioe Ægtefæller.

IV.

JCm Sfconter og SRettneffer.

Dm aftenen famme £)ag, i £>anbfen, oar

©erba ilh tit famme SScefen fom om gormtbbagen.

£un tanbteé ligefom paano af fin egen ©ang, af

ftn egen 5lb, og bleo jtraalenbe, fljøn, fortnjHenbe

og benbeé S3lif møbte frunboin ©igurbft paa r)enbe

foejtebe ffarpe, jfinfogc SJine meb et Ubtrpf, fom

om rjun oilbe fige: „3eg er fri enbnu!"

$un banbfebe og fpøgebe mcb 3h?ar; r)un

banbfebe meb £)aoib, og i)un foingebe ft'g netop i

en S3altS meb £)enne, ba ©igurb uben Dm*

tfcenbigfyeber tog Ijenbeé "Kxm og førte fyenbe ub

af £>anbfen, for at labe fpenbe følge Ijjem meb

gru Suliana, ber fyaobe beftilt SSognen ufaboan-

ligt riblig.

;


60

©øtfyilba paaffob, at tyan i t>ette ©ieblif farte

feet ub „fom en Stero, en Saligula, en Gbrijtierrt

Zyxan", og fframmet Støet af ©erba meb nogle

£>rb, fom fyan t)t>iffebe fcenbe i ©ret, ibet be gif

ub, mebené fyun ftmteS Iigcfom at mile trceffe fin

lixm ut af fyané.

„#an fneb tjente t>ijt eller flemte fyenbe oolb*

fomt!" — fagbe ©øtfyilba — „Seg er oiS paa,

benbeé lixm er ganffe blaa. #an er afjfpelig!"

S3i troe at ©øtl)ilba$ gormobning var ugrtin»

bet; tbt vi l)at>e albrig f)ørt, at nogen gorlooet —

men vel en og anben 2©gtemanb — bar betjent

ftg af faabanne £)t>ertaletfeémibler. Støen at ©erba'å

©Icebe og frie SO?ob fanf og ligefem flufteå efter

benne Dag ... bet er mjt. 3 flere ©age fif tøen*

beå ©øbjlenbe benbe iffe at fee; og ba be faae

benbe, lignebe ljun ftg iffe felo; faa bt)bt neb*

flaaet, faa mørf i ©inbet forefom tøun bem.

„£)téfe coneulfioiffe grifyebéparortjSmer maae

opføre!" — fagbe Tfugujtin en ©ag til #ebt>tg

— /3eb bem forbceruer ©erba fin egen ©ag og

fit §orl)olb tii ©igurb i SSunb og ©runb. £un

maa bringeé i en anben ©inbéforfatning, i en

anben ©tilling, enten veb en frie Unbcrfaftelfe un*

ber bettc 23aanb eller web en Sefrielfe fra bet.


61

9?aar fyun bog blot funbe Fomme pun gao fyenbe noget at ubrette. Slji ©erba

fyatobe forlængft gjort fig uunboarlig i $ufet &eb

fin 23iu"igf)eb til og fin Stygtigfjeb i at beførge

"Hit, og beførge bet gobt, ligefra Jtjøffenet§ £)es

partement tit gru Suliana'é japper og itraoer.

Og ©igurbS gatoorttret fmagte albrig rigtigt, og

gru Suliana'é toilette IpffebeS albrig rigtig, naar

©erbaé £aanb og S5lif iffe f;at>be gioet bent ben

ftbjle gulbcnbelfe. ©om en jfi», graa SStns

terbag meb grofl og SiStapper og en btømørf

himmel fab nu gru 3uliana ber og fpillebe og

pttrebe ingen anbre £)rb enb bem ©pillet ubfrawbe.

Og bleg, meb be lange, mørfe ©ten^aar nebfanfebe

paa .Rinben fab ©erba ligeooerfor fyenbe og fpillebe

majlinmaéfigt. Grfter nogle forgjeroeé gorføg paa


62

at br»be Sfen \)o§ gru Suliana »ar 2(lt ble»en

lammet, fti»net og bøbt i ©erbaé 3nbre. Æun

en bunfel, »iinlig gølelfe af noget Utaafeligt lob

benbe føle, at tjun le»ebe, og bet »ar fom en

onb 2)æmon l)aobe fiffet be fyaanlige £)rb i bens

beé ©jcel —

„Og faalebeS fr"al bet »cere og faalebeS ffal bet

bli»e fra @oigf)eb til g tfuguftiné »ar fmu!t fom en flår goraarSbag.

Set rørte ft'g faa le»enbe i ©erbaé S5rt>fl »eb

©»net af fyam. £>et »ar benbe, fom om IjenbeS

gcengfel aabnebe ftg og r;im fprang o» og om*

fa»nebe 23roberen.

^Cuguflin, fom jtob gobt anffre»et \)o$ gafler

^uliana, crfyolbt let SSillabelfe for ©erba til at

lebfage barn yaa en ©»abferetour for at fee „©todfs

bolmé fmuffe (5n»iron3".

£)g meb en befriet ganget gølclfer ffonbte

©erba ftg meb ^aaflæbningcn og befanbt ft'g

fnart i bet grte, »anbrenbe »eb S3roberené 2lrm.

„®x bet for folbt? grwfer bu?" — fagbe

!


63

EugufKn, ba ban følte at ©erba trpffebe IjanS

2frm op til ftg meb en let (§t)fen.

/fSeg? £er i ben frie £uft? SSeb bin , jeg funbe ftaae paa Stovbpolen og føle

bet varmt!... ©ty mig blot gritjeb og »arme,

leoenbe fjerter !" — foarebe ©erba.

„©ee, &er baoe »i 2agertt)a'S SSærfjIeb!" —

yeblev tfugufltn efter en fort £auél)eb, ibet tøan

faae op til et $>ar 83inbuer, ber globebe i 2Cften=

folen — „©futte w gjøre tjenbc en SSiftt? Seg

vilbe gjerne fee, tøoor langt fyun er fommen meb

ftt flore 2Crbctbe; og tillige mlbe bet ocere mig

fjeert, om bu og bun blcoe noget nærmere befjenbte.

©er er en Jtraft og en glib i)oå benne £Loinoe,

fom ml bringe l)enbe t>ibt!"

©e to ©øbffenbe gtf op, traabte igjennem et

goroæretfe, fyoor en ung Sjcneftepige fab og fyebe,

og berfra i £agertl)a'é atelier, l)Mé ©ør ftob paa=

Flem.

©e traabte fagte inb, og l;un meerfebe bem

iffe. 4? un frob foran ftt 2Crbcibe, meb SRpggen

oenbt imob ©øren.

SScerelfct »ar l)øit og gjennem bet fjøic SSinbue

meb matte ©laéruber ffinnebe ©olen inb og ub;

brebic en forflarenbc ©lanbé ooer be norbifTc


64

©ubebttlebcr, [om ftobe ber i fttlle 9J?ajeflcet —

oøer .ftunftnerinben fett> , fom i frille SSegeijlrtng

bøcelebe web ftt ©fabningSocerf — over (Sbba?

mptberne og be norbiffe jtongefagn, fom laae ops

flagne paa et 25orb, affattebe i bet télanbffe (Sprog,

©erba faae fig om meb en øié glab gorunbring.

£>er øar noget i benne fiille 33olig, ber frapperebe

benbe meb et iffe forub åbnet £i».

fiagertfya befanbt ft'g i en af biéfe bøitibelig

ffjønne Simer, l)t»ormeb ^unjtenS ©eniuS jlunbom

belønner fine ©prferc og fom t)be riig Grrfiatning

for mangen £løal, mangen .ftamp, mange urolige

£>age og fætter, tyaa benne 2>ag bg t)\m (lob

nu foran ftn (Sfabning, feieréfro og tjbmngsftolt.

3a, nbmøgsftott! £)enne blanbebe gøCelfe fan

rummes i een 9J?enneffefiæl.

£>e to ©øbffenbe øare fomne ganffe nær,

inben 2agertl)a bemcerfebe bcm. 9flen nu øenbte

bun ft'g om, øg meb et ©IccbeSubraab r^itfebe bun

"tfugujtin.

9flen ©erba frob og faae paa 9?ornebiUeberne,

og uben at ljun følte bet, ranbt jfore Saarer neb


05

af l;enbes> Jtinber, ibct f>un, meb £cenbernc preåfebe

i mob fin 83arm, fagte ubaanbebe bc £>rb —

„£, bet er berligt! herligt!"

©om ba dorreggio for førfie ©ang faae et

Maleri af JRapbael . . . fom ba ben Dilbe ©oane

i ftnberfené elffelige (S&entpr'*) for førfte ©ang

faae og børte be ffjønne gugle, af fym'å (Slccgt ben

var, og ubjfobte et 9?aab og buftebe neb i £>pbet

og blev „faa forunberlig tilmobe" ... og faalebeé

gi! bet ©erba i benne ibe og purpurt-arme £ænber tiU

traf fig ^unfinerinbené S3lif, men enbnu mere

2CnfigtetS i fine £aarer energifie, flraalenbe Ub«

trt)f. 4?un fmilebe og faae paa ^uaufxin; og

ogfaa (jan fmilebe, glab over bet Snbtrpf, ©erba

erfoer.

£)a £>iebliffeté ^ennjffelfe Ija&be lagt fig, førte

flugufhn ©erba og Cagertba til bin^nben, og

et earmt gentag forenebe bem.

Den fcelleé Sftpbclfe af en cebel Æunjr meb*

fører et trylleri, fom for SJiebliffet fpvanger alle,

donoenientfené &aarne og SKure mellem Stennes

•) ©en (jrimtnc Alling.


m

ffer og bringer bem til at nærme ftg ()t>eran&re i

Æjærligljeb. #at> Staf, SBefrier!

„De fyar iffe fulgt bet alminbelige 23egreb om

be tre ©øjtreå Stofen," — fagbe tfugufrin, ibet

fyan opmcerffomt betragtebe SSfliniaturmobellen til

ben ftore ©ruppe. Sflan faoe be tre ©øfrre fora

enebe oeb Urbafilbenå S3reb og ©flanerne, fom

førji paa SRagnarof, ftger SDtytben, ffufle opløfte

bereå ©temmer.

„£>e W — oebbleo fyan — „fulgt en ganffe

onben 3»bee, og bet glceber mig; tl)t ben gortolf*

ning, at Urb flulbe oære gortibenS, SSerbanbi SJius

ttbenS og ©fulb gremtibenS 9}orne, l)ar altib fore*

fommet mig mening§løé og intetft'genbc. 2J?en . . ,

jeg »eeb iffe om jeg fyar forftaaet tilfulbe, fyoab

£)ereå borner ubtrpffe. £oé Urb feer jeg et

atønelfeéfulbt, infpireret, ligefom propfyetiff £io; —

— boé SSerbanbi en ©merte, (Strib og $amp —

men cebel .Samp . . . l>un ligner en ©tribenS S$aU

ferie!... £os ©fulb er dampen bejtaaet, ©eis

ren ounben og tilt harmoni; — bun forefom*

mer mig fom ftulbenbelfené og fjulbbprbelfenS

3?orne."

„Og £)e ubtalcr, boab jeg tyax oillet og tiU

ftgtet!" — ubbrob 2agertl)a meb et funflenbe SSlif


67

— /,3a / faalcbeS tjat jeg totnit mig bet, og jeg

bar berocb rettet mig efter ©runbtoigS bobftnbige

gortotfntng af ^ornemytben. £en ubtala mine

egne Wmctfer og tiffrebSftiller Sanfen."

„Sa, ben SEanfe er fror og f!jøn!" — fagbe

tfuguftin, mebené Ijan betragtebe ©ruppen meb fit

fjælfulbe ©mtil — „£>g faatebcS blioe bornerne

enbnu ben £>ag ibag mægtige i Sioet, ja, gjen;

ft'nbeS i etfyoert fanbt 5D?ennef!elio og focet>e fom

gobe, mægtige ©enier ooer bets Snbffybelfer, beta

Æampe og bete gulbenbetfe, paa bet at btéfe maa

blioe æble og jrorartebe . . . fom £)ereé SSilleber

tyer! . . . ©et er mig i ©anbfyeb en flor ©tcebe

at baoe faaet benne Sanfe!"

©erba faae paa gagertfya'3 35øger, paa (5bba?

læren, yaci SRorbcnS S0?t>tr>ologi af ©runbtoig.

„Seg toefer boer £)ag nogle


68

tyoé stampen* 9}ørne; og I)un fagbe bet ligefrem.

£>g 2(uguflin lottebe paa ben røbmenbe ©erba'S

SSegne, at t)\in iffe flulbe mobfectte ftg „be fyøie

9lornerS S3itlte; tl)i bet »ar iffe raabeligt".

©erba fuffebe, ibet l)un forlob ben lille og bog

faa ftorc SSerben. fjertet f»ulmebe i l)enbe§ S5rr>fl

af uforflavlige Smffer og Wmelfer.

gigefom en £)rømmenbe gif t)un længe »eb

33robcren& 2frm, intet £>rb af fyam forftyrrebe ben

taufe, bunfle 2Irbetben i fyenbeé ©jcel.

£)e Ijattbc nu S3»ené Sfflurc bag»eb fig, og

g»rref?o»ene paa £>jurgårbené 33jerge fufebe oms

fring bem, t>a tfugujlin plubfelig ftanbfebc meb be

£>rb —

„ce big om tøer, ©erba; tt)i fyer er fmuft!"

Sfftan »ar i be ftbfle ©age af StøartSmaaneb,

og (Sneen laa enbnu o»eralt paa SKarfen. ©olen

»ar n»S gaaet neb, og ben »eftlige «£>tmmel ffob i

£uer; gløbenbe spile og ©p»fc fpnteS at flt;»e lige;

fom i en træfning oser be Grgne, ben n»S I?a»be

fortabt. 83»ené SSinbuer og Saarne og


69

og (lille; men i 2uft og garoer oar et \)ø\t ftemt,

energif? Stt», ter eleftrif! gjennemtrængte ©erba.

£>g mcbené be to ©øbffenbe ftobe ber taufe,

fom en SSinb fra IBeften fufenbe ooer ©letten,

Iwté ©nee ben breo o^> i lette, l;oirolenbe gunfer,

og naaebe be 2o, breiebe ft'g runbt om bem, fjoers

tegnebe bem, bere§ $Panbe, Æinber og SDienlaag,

yaa en forunberltg forfriflenbe SD?aabe. £)et oar

en SSinb fulb af SSaar. ©erba tra! SSeirct bv>bt.

„Goige griffyeb! ©ubé tfanbebrcet! £>, gib

bu faalebeå gjennemtrcengte oorc ©jæle meb gor*

aareté, meb gorm;elfen§ £io!"

©aalebeé tænfte ©erba meb en fagte Bittren.

„£>, 2tugu(iin !" — ubbrøb \)\m — „$jaty

mig tit gril)cb! grtøeb!"

,,©iig mig, bwb jeg ffal gjøre!" — fagbe

2tugujfrn — ,,©iig mig, l)»ab bu ml!"

„^jcelp mig," — »ebbleo ©erba — „at for*

jtaae mit eget fjerte, at forfone mig meb mig

felt)!"

tale.

#un fyolbt inbe og fønteå at frpgte for at

„gab mig fee, om jeg fan loefc i bit fjerte!"

— fagbe 2tugu(iin, ibet l)an betragtebc ©øflcren


o

opmcerffomt — „©erba! bu ciffer iffe (Sigurb

mere; bu ønffer at tøfe bin gorbinbelfe m& tyaml"

„5eg bor elffet fyam tyøit,-' — føarebe ©erba

— „og jeg elffer fyam enbnu, men iffe nof til at

følge fjam paa ben S3ei, i bet 2iø, fom ban t>tl

føre mig inb i. © net, net, jeg fan iffe aanbe,

iffe leøe ber!

Sqvqv bet maa t>cere en fror og ffjøn føUtft,

'tfuguftin , at Iet>e og libe for ftt gæbrelanb , for

fin Staigton, for 9)?ennef?ebeben etter 9Joget, fom

gatmer, fom føræbler ben! SD?artprerne ... og

be, fom fcempe og bøe for ©anbfyeb og fRtt, t)t>ot

be ere h)ffelige! Seg fyw grcebt ©læteé« og fiecngs

fetétaarer, b^rgang jeg bar r)ørt eller latft om bem.

Seg oeeb iffe . . . men jeg øilbe ocere fom be,

bat>e en Siløærelfe og en ©fjebne fom bereé! Dg

Tilt, b^ab man falber gpffe paa Sorben, i $&ers

bagébetybning, t)av i (Sammenligning meb £iint

forefommet mig fom noget Sa ttiQt> nc-get Uéfelt,

2ritrielt . . . iffe t>ærb at lene for! Unbertiben bar

jeg gitret faabanne £>rb i Wtama Suliana'S og

©igurbé 3)aal)ør, men ba er jeg altib blmt over;

fiemt og ubleet fom „en SoSfe", et taabeligt, cxaU

teret SScefcn. £)g tilftbfi fyax jeg ncefrcn felø maattet

troe, at jeg »ar bet og at jeg iurbe begrave btife


71

gølelfer, benne fccengfel, og blioe et #uuél)olbntngåi

et ©alonmøbel, fom

. . . man forbrer af mig. 3frg

\)alt be i mig opfiigenbe SEanfer; jeg fcar . .

af, jeg fyar »æret fyøifr ulpffelig, 2£ugufiin,- i benne

uophørlige $amp mellem mig og mine £)mgioelfcr!

. . . 9)?en ibag, |t$ Sagertfya, og nu t bette 2>ie;

blif, r)ar jeg følt, at jeg iffe er toéfet, at min

Sængfel iffe er taabelig, iffe en tagfel efter

tomme Cuftbilleber uben SBirfeligbeb ... fom man

t)ar oillet bilbe mig ino. 3eg &ar følt, at ber

gioeå et anbet 9J?aal for mig enb at fappeS meb

fruerne i ©*** om at gioe glimrenbe ©elffaber;

jeg foler, at ber gioeé et fiio ubenfor bet ljuués

lige, ogfaa for Hoinben, et Sio, en SSirffombeb for

Sbeer, faa cebel, faa »elgjørenbe fom nogen . . .

at ber fmbeé en Sflober* og gaberligtjeb , ber er

bøiere enb ben fæboanlt'ge, og at bet er for . . .

flanbené S3ørn!

£>g noget Eignenbe oilbe Ijaoe oceret mit italb,

2(uguftin, bet føler jeg . . . funbe f)a»e gjort mig

gob og (pffelig og afrunbet mit £io, i)t>tS . . .

men nu, nu er bet for feent ... nu fan og bør

jeg iffe mere . . ."

„£oorfor iffe, min føbe ©erba? Sfaturanlceget

er et ®ubé #alb, naar ber er flærft og æbelt, 09

.


'2

bet er en Ofptbtgtjcb at følge beta 3mpulé. 33cb

at qucele bet, ttil bu Sngen gjøre Ipffelig!"

„$^ tfuguftin, ()t>ab ftger bu? *g>t>itfc £)rb,

min elffebe, borebare SSrober!"

„23li» blot rigtig fiffer og flår i bin @etø;

yrø&elfe! S3lio »is paa, l)t>ab bu t>il, og 2tlt ml

cnbnu orbneé og flare op, om ber enb ffulbe fore;

gaae en og anben griction. $ak big iffe binbe af

nogen SEanfe om at bet er „for feent*, at bu tf fe

fan, o. t). u\i paa Cagertfya'é £>rb —

f.

9ftan fan, f)&ab man ml!"

„2Cugufrini" — fwarebe ©erba bobt bet>æget

— „£>et vat let at mile, bet »ar let at funne,

naar man blot vibfte meb ©ifferfyeb, om man

t>algte bet dttttt, bet Sebjle ... om man funbe

ftge meb ©ujiao %bolpt)i ©ub meb oé!"

„3a, bercaa beroer bet!" — fagbc 2tugujiin

meb et glab 23lif paa ©øffrren.

£>e gif m'bere i SEauéfyeb.

Slofferne i 23»en begpnbte at ringe, og fyøu

tibeligt flot bereå Soner i melobiffe Vibrationer

gjennem Slummet.

„£ør! Slofferne !" — fagbe ©erba lioligt —

„v£n)or be l»be fmuft! . . . 2ige ftben min 33arn;

bom bar benne 2»b ubøjet en unberlig 9ttagt ot>er


73

mig. £)e ligefom Dceffe mig, falke mig til noget

$øiere, noget 33ebre. 2)e forjage SErolben fro

min § 2CUc t,ar »el ©ub, i fin ©ob&eb, falbet til

SRogct af bette ,£oen>. 9Ken Sftogle ere bejtemte

til at ubøtte bet i frørre Jtrebfe og for frørre 5D?e;

nigfyeber. 2MSfe falber man ©enicr og .Runfinere.

©e ere naonligen be inbttiebe Sunger, fom bør

ttanbre gjcnnem SSerben unber befrtenbe Soner."

2ttter følte 'tfuguftin en eleftrif! Stttren gjennem*

fare ben 2(rm, ber t)ttilebe i tjanå. ®crba fagbe bog

3ntef, fjan iffe beller.

9ften inben be ffilteS ab benne 2(ften , tog


74

^ugujtin Ijenbeå £aanb, tnjffebe ben fajl i (t'n og

fagbe —

„,ftom il)u, ©erba, at et a igjen i tyenbe§ atelier og mobtog

tjer Snbf rpf , fom mere og mere ubm'bebe be San;

fer, Ut førfte 23cføg Ijaobe saft.

4j>un beføgte l;enbe beéuben flere ©ange for at

fibbe fom SD?obet til bet ene SRornebillebe, og ©u


75

gurb, fom fanbt ftg fmigret af al (Slagé £)pmcerf;

fomfyeb, bet bragte fyané $orlot>ebe i et [mig*

renbe Dit; . . , ©igurb faae bet iffe ugierne.

Unber biéfe (Seancer ble© ben ellert taufe 03

unbfce(ige itunjlnerinbe ofte oplioet af t>m liolige

SJcobel og mfie fyenbe mangt et tableau af ftt

ftunbne Sit), mangt et Srcef af fin frille, jtorfe

(Sjæl, fom gjorbe et befrienbe 3nbtrp! paa ben

unge ©erba.

93i fjaoe famlet be abfprcbte Srcef i eet 23i(lebe

og fremfiille bet r;er for oore CcefereS S3lif i

V.

Sétønfcertnfcen*

2M Ipber fom et ©agn, men er bog en SSirFev

ligfyeb: — Sangt beroppe i Storbba&et tigger en &

meb fpbenbe SSuIfaner og meb bebe anbe

mibt i en et>ig ige S5rufen , optegnebc (Sfjalbene fion

tibené bt)be (Sange og (Sagaer, ^olfeaanbené forfte-

føbte 23ørn. £)er, yaa ben uafbrubt bcer>enbc 3orb,


76

ncbffreue iftebcet


77

af i £)anmarr\ Jpenbes s Jttober oar foenjl, en

(lille, men bob 9tatur, fom man faa ofte træffer

boS foenjfe &oinber. Sarnet fontes at Ijat>e ars

©et Æunflfanbfen efter Råberen og Sauéfyeben efter

jtn taufe Støober.


78

fyøiere, intet liofaligere, intet helligere gorfyolb enb

bet mellem gaber og 93 am.

9J?en yaa £agertl)a'é! flare 23arnbomérn'mmel ops

ftege mørfe g ben unge,

fmuffe og glabe -ftone ttltrollebe fig fyele tyanZ

.ftjærligfyeb. S3el elffebe f)an cnbnu £>atteren; men

f;im »ar i!!e langer %U for l)am, og f)an ble» iffe

mere for fyenbe, f)»ab l)an l>at>bc »ceret. Sittert

følte ben unge $ige T>zttt, og bet bej?o mere, fom

fyenbeS £)»bragelfe nu fom i ©tebmoberené JQotm

ber. Sagertfya ffutbe nu banneS efter ben 2o»u3,

fom man uforgribeligt anfeer for ben qoinbelige.

4?un ffulbe gjøreé behagelig, for at behage. SWen

$>igen brøb fig albeleS iffe om at behage, »ar iffe

behagelig og »ilbe iffe blioe bet »eb aljhrrig. £)g naar Sttoberen eller

teerne faae (jenbe foéfelfat meb be barnlig uffjønne

SSilleber i S8or eller Zxa, r;»ori \)un føgte fin

Ijøiefte Sfybelfe, fagbe be: „r;»ab ffal ttt »ære til?

Saft bet Narreri bort!'' £)g faa bito $igen bange

for at beffjeefttge fig meb fine $nblingéf»éler og

»antri»ebeS mere og mere inben ^>ufet§ Stegge.


79

„2ab ()enbe »ære; ooerlab $igen mere til ftg

fefø'/' — fagbe gaberen ba. — „£er bitøer nof

bleget af Ijenbe meb Siben.''

£)g ba [muffe og tmbige SSørn fnart . fylbte

£ufet, falbt bet Sngen »anffeligt at „oocrlabe

digert til ftg felo".

gagertfja ftyebe ub i ben ttilbe Statur, ©g i

^tippeørfenen af frit-net 2at>a og 83afalt, øeb ©eu

fere torbnenbe, f)øitfpringenbe itilber bleo \)un oet

og fraftigt tilmobe. 3 U £i em yar ^«n fttø °9

taué og opoorebe inbefiuttet, uforfraaet — enbog

af ftg felo — lang, fmal, I;oib fom ©neen og tiis

fmtelabenbe ligefaa folb.

SERen naar ©oanerne (fom laae oeb ©tranben

i gloffe paa flere Suftnbe) i be lange Grfteraaré;

og goraarénætter tjremte bereS @ange og bonerne

trængte til l;cnbe, ffjecre og fonore fom ©laé>=

l)armonifaené, frigerffe fom SrompctenS eller Sce*

gerfyornetS — ba oaagnebe t)oé Ijenbe et 2i», en

Uro, en ficengfel, ber paa eengang oar fmertelig og

oelgjorenbe. 35a ffeg ljun op og faae ub ooer

Skavet, faae, unber be fjerne, tnlbtmelobiffe Æoner,

SRorblofene banbfe om ben fagnrigc §t>, fom ofteft

uregelmceéft'g oilbe fom S5eoægelfernc i IjenbeS eget

33rt)ft, men jtunbom ogfaa fulbenbenbe fig i Sttorb*


80

h)fcts .ftrone, bette fPjennc *pi;cenomen, naar

alle ©traalerne løbe [ammen i en ^PpramibalfpibS

09 banne omfrtng 2oppen af bette $immeltelt en

Ærone af £t)S, if fe langer utfabig og flammenbe,

men fftllc, uben ben minbfte 3ittren, ffjær, fjtjtb,

f(ar fom en helgenglorie.

£>g Ijoorfomfjeljl oi fee gulbenbelfe, bet »ære

[tg nu i 9*orblt)fet$ Ætone, i SBarøingtonS eller

©ufho 2Bafa'3 2io, ber fee »i ogfaa et propfjetif!

Styn, ber taler til o§ om oor egen £)pgaoe. Sntct

Unber, at bet paa eengang »af fer ©merte og

©læbe, $bmt)gf)eb og (gtoltfjeb. Sntet Unber, at

ben eenfomme, inbejluttebe, men i ©jcelenS £>pb

liofulbe unge 93ige unber bet natlige ©fuefpil følte

fit fjerte banfe t)øit i Wmelfen om et ftort, frit

og Ijerligt £io ube i SBerben.


81

Waax ben fmuffe 2(mtmanbinbe om Sinter;

aftenerne inbbøb t)o§ ftg,

til 2)anb3 eller Spftigbeb,

bele bet ©elffab, fom 9?eifiaoig — 33lanb§ £ooeb;

ftab — lunbe frembpbe af fin 33efolfning, ber bejtob

af fembunbrebe ©jæle, laa Cagertba foran S^en t

ftn gaberS Sterelfe meb banS #unbe og t)ané

tamme S3jørn og borte barn Icefe l>^it af ©turles

fonS Jtongefagaer eller ©oemunbS (5bba; og -tjærs

ligbeb til bet ©tore og ©tcerfc »afteå unber benne

gæSning I?oé benbe. £enbeå fjerte flog tybeligt,

men bun oibjte iffe bsorfor.

£)m ©ommeren b


82

og (Smlpølene yaa åxabla, faae 3lbborgen, i

bt>i§ ufeete tfyb fljønne, »ibunberlige Jpawx ftgcéi

ot ftrcetle ftg, babebe ftg i be oarmc Jtilber, i

©turlefonS S3ab, tog &eel i 4pøl)øffen — 3slæns

berneå cncftc Jpøf! — i Salfncewringerne, og bcs

føgte Snbbpggerne i bereå nomabijlc S3opcele.

£)tttt t»« en Zib fulb af friff og frit £u>;

men efter ben *>ar Imn atter hjemme, eenfom t

gemmet, eenfom i al fin flanen og Seben, ene

og uoirffom, og oibjle iUe, l)t>ab l)un ffulbe i ben

fiore, unberlige SScrben, ljt>or Sngcn beljøttebe benbc

og I?v>or l)un forefom ftg fom en gremmeb, tø>i§

©prog iffe forfraaeS. £)g altib »ar bcr i benbeS

©jæl benne Uro, benne Sørfi og £ængfcl efter et

2to, en SStrffomfyeb, fom bun fun fjenbte af bunfle

drømme, benne Sørfr efter en SilocerelfeS ^eelb.eb,

fom b,un troebe ftg forbømt til at gjøre ttffalb paa,

Ijun fom faamange 2(nbre.

$Slm enfyoer btjb tøgfel er en 9>ropl)eti om

©pfylbelfe, cnfy&er atøorlig


83

og flpttebe til itjøbenbatm meb forjbrrebe §ormueé=

omffønbigfyeber og en næfren forfinrret #elbreb.

Støen bane batter . . . b(eo ba(bfen$ 2Cpoft(c

uaagnebe fyenbeé itunjhteraanb til bembft 2i».

^)er begpnbte fjun ipaa egen ^>aanb at tegne og

flubere.

@n £)ag, ba fyun arbeibebe faalebeS, fyørte f)un

en (Stemme i fin Størfjeb, fom paa ©oenfl »ttrebe

en rofenbe Semcerfmng om tjenbeé 2Crbetbe. £un

faae ftg om og møbte et bpbt og Denligt S3lif,

et aloorligt tfnft'gt, fulbt af SBetøillie. £>et t>ar

en faenf! Sillebfjugger, ber gat) ftg tilfjenbe for

ben unge banffe $)ige. Jfran blet> fencre fyenbeå

Særer og SSen.

SDkn tøar ofte fagt — og tffc altib uben

©runb — at 9)?cenbene miéunbe £H>inberne en

mere felvftonbig og fri Ubttifltng, bwilfen be frpgte,

faat>el for bem, fom for ftg fefo. S0?en berfom be

£lt>inber, ber l;at?e naaet et Ijøiere £rin paa SSibens

ffaberneå eller .^unfrené ©tige, bleoe fpurgte om

l)oem bet t»ar, ber uboiflebc bercé 2Cnlæg og op*

muntrebe og lebfagebe bereS SSegpnbelfe , faa t>ilbe

ftffert bc gleftc meb et af SEafncmmeligljeb bræn;

benbe fjerte ncemte ... en 9ftanb

!


84

©aalebeé ocjfaa gagertfya.

S en Tftbcr af toogtpoe 2£ar opoffrebe fyun fig

meb fprtg .Kjcerligfyeb og utrættelig glib unber ft'n

2ærer§ SSeilebning til SMUcbfyuggerfunfien. tyaa

Sélanb t>at>t>c f>un øoet ftg i at fæmpe mcb S3aru

ffetigfjeber og at befeire bem. £>et fom lienbe »el

tilpaå yaa fyenbeS mje 33ane. £)g ba tøelbig §rem;

gang fronebe fyenbeS ©fribt, ba tjenteå gremtib

ubtoibebe ftg, ba ben elffebe gaber meb S5eunbring

faae op til datteren, ber nu frøttebe fyané 7C(ber=

bom og ga& fjané 9Jat>n og £uu§ nt> ©lanbé,

t>t>tlfct £m gif ba iffe op for fyenbe! £oor for;

»anblet forefom iffe ben fyele SSerben fjenbe! 4? oor

tøun enb faae fyen, faae l;un former og SDrb og

Stening, ©tof til Sanfe og til bilbenbe .ftunft.

Og ©oanerneé natlige ©tribéfang, SRorbfpfeté ftille,

flammenbe Jtrone, 9ttibnat§folen — ben ©ol, fom

iffe gaaer neb — bc bleoe nu SSirfeligfyeben i

t)enbe§ aanbelige £u>; og t)øit fom ©etferå filter

fprang nu fyenbeS gølelfer, l?enbc§ Sanfer, mebené

fyun unber btéfe Soner og ©tjner gif frem, ars

beibenbe i ftt 2tnft'gté ©»eb og i fit £jertcé

©Icebe.

@:n 2offe »ar bet for ben unae $ige, at fmn

te»ebe i Sanmarf; tt?i £)anmarf er jtunfineren


85

blanbt be norbiffe 23røbrcfolf, og -ftunfrnemc be*

jlptteé og l)V;lbeé; ber mere enb i (Søcrrig og S^orge.

#o§ Sorgerne, i #aanbt>cerfemeS .^jem træffer

man ber be becaget benbe til

at oerte fianb og SBirfefrebS , mebbeelte Sagertfja

iffc ©erba. £et lob til, at et eller anbet ottlfanf!

Ubbrub viavbt forflprret fyenbeé CfoSlpffe og truet

meb at tilintetgjøre Ijenbeé GrrijlentS. SD?en f>un

fja&be taget glugten og bygget fig en np $\)tk

yaa en fremmeb ©tranb, for tjcr at opføre m>e

templer for bet (£t>ige6 Qultué. Sagertfya oms

talte \tU, t)\)ab tjun bbe

truet benbe; men fyun lob fin unge SScninbe åbne,


86

bt»orlebeé bet at leoe og Dirfe for Sbeer fan løfte

Staneffene otter Sorfceno fængflenbe 23aanb.

£)g ©erba lærte, Ipttebe til 09 betragtebe fyenbe,

l)t>orlebe3 fanb ©clojiænbigtøeb beffptter 3Reenl)eben

og alt ©obt og 2@bclt i 3ttenneffet.

9taar 4?ebi>ig — fom ofte ffete — fom og

afbrøb faabanne ©amtaler i £agertba'é atelier og

•paa fin fæboanlige oprømte Sftaabe inbbøb be „o»*

abjiroebenbe Warner" til en SRct uffræHebe Jtartofler

meb ©ilb og frif! ©mør, eller til ubbløbt Sørftf?

og ?@rter, eller til en „funb £3anbgrøb" og anben

faaban »rofaijl $ojf, toge be to S3eninter taffenbe

mob Silbubet; og liig 2ærfer, fom fra bereé f>øte

2@tb.er, fyt-orop be fpngenbe base founget ftg, bale

neb for at tømte i ben meb SHmian og Æløoer

oprebte dngtue, fulgte be i en fornøiet ©temning

©øfter $ebm'g til bcnbeå fjoggelige anretning.

SSi t>enbe o§ nu ogfaa til bettc 4j>jem, for at

iagttage S5et)cegelferne i bet; men ba »i fee ©øs

tbjlba fpéfelfat meb at gjøre SJebe berfor, troe »i

iffe at Eunne gjøre bebre cnb at Icefe l;enbec>


87

VI.

£ra ©øtljtlba til (5era»l)ina.

„9Jcin

!

bulletin tf*. 1.

Seg er i mit allerocerfre Sune, ærgerlig, fortræbe*

lig, leb og feb af 2tlt, o&giuet af mig felo og l)ele$8er*

ben! Seg »ilbe ønffe at funne git>e mig fiuft imob

9?oget oeb at flaae bet iftyffer; — men ©laå buer

iffe . . . ©taal, Sern, ære

3eg funbe ønffe at tjamre løé paa SBerben og alle

Srolbe i ben meb en £ølle ! 3eg funbe ønffe . . .

jeg oeeb iffe feb fjoab ! . . . Seg fyar btbt alle

SKenneffer ooer Sftcefen og enbt meb at blioe bes

fpcrat yaa mig felo og ben, ber fyar jlabt mig.

3eg troer iffe bet er SSortjerre . . . ibetminbjle iffe

alene; ber maa b


88

(Sngcl og Uno. £>g faa — at bøbe et fattigt,

fynbigt Sflenn enebarn ben £)t;bigc! £>ct er jo

at frifie SSortøerre og — ben £)nbe meb, og bet

giøer 2Cnbre altfor frygtelige sprætenfioner paa (5n3

§ortrceffeligl)eb. 9?aa, jeg Ijar ba førget for, at

golf fyaoe afjlaaet fra faabanne, r;c>ab mig angaaer.

— Seg f)ar ligefebeå Sfliétanfe om, at ?@gteffabet

er bleocn giftet for at gjøre en £eel 9J?ennef!er

uh;ffelige. S3t fyaoe nu to SSrpUupper toente t>cr

i familien, og bet ene feer ba ub fom en ffinbarlig

Ulpffe, og bet anbet ... nu ja, bet fan øcere en

fipffe for ©omme, men mig gjør bet ulpffelig;

tl)i bet bcrøoer mig en 33arnbomåocninbc og Spicxm

met beta glabejte ©olffin. (£ngel er allerebe fjalo

fraocerenbe fra oS meb U iffe fee vbnmget ub og fcetter fin Øtøfe b>;gttg

toeiret mob 9tr. 1, fom bog, fyoié Ijan iffe »ar

bleoen faa almægtig ooer (5ngel, ft'ffert wilbe oinbc

9laabe for mine Sine; tfyi fyan er en ooermaabe

gob og brao Sftanb, ffjønbt jeg iffe fyar ben bebffe

Zxo tit fyanS ^rincipcr. di, ei! tyaa grebag


(Jftermibbag ffal SSiclfen gaae for ftg. SSi »ilbe

blot t;aue et donfectbrollup ; men 9florbrober uger,

at fyan tf fe forftaaer ftg paa fligt .ftrtmSframS, at

ban »il fyaoe en orbentltg ©ouper meb mange

Sletter og en forf»arlt'g flflcengbe ©jæfler; og til

ben


00

batten. 3a, ®ub eller ganben, bet er ærligt

09 forfhaeligt Spil. 9J?en nu for Siben gaaer Tilt

S?ibbe(oeien og tilegner ftg Stbt af S3egge. £>et

er bet, ber foranlebiger donfuftonen og Ufifferbeben.

£>g Ijer t familien, l)t>or man oil ocere faa ooer*

ocetteé cbrifteltg og billig, oenber man Sagen $aa

ben ene Sibe og faa ben anben, oafler i SSalget

mellem Størbig og Uoærbig og blioer albrig færs

big. Saalebeé meb Sftofjo Sigurb. 3>eg for min

9)art taaler t)am \lh og figer bet ligefrem, enbog:

faa til fyam felo. 3eg finter, at et frif!, cerligt

Uoenffab er bebre enb et uoijl, lunfent 33enf?ab.

£et er ben gamle Rebning i mig, oil bu maaffee

fige. £)et fan gjerne ocere, min Serapb/ men —

jeg fan iffe gjøre oeb i)(t. ^eg figer fom 9J?ors

brober i£>erfule3: „S3en eller gjenbe! faa er bet

flart!" Sflcn i oore Siber gaaer 2Clt Wibbeloeien,

ogfaa ber, og bet mréfyager mig. 9J?it SSalgfprog

er: 2Clt eller 3ntet!"

Senere:

^Seg i)ax fattet og beroliget mig libt unber et

9)arti Soccategli meb SDcorbrober ^erfuleS, mebené

jeg tyax tiUawt (og fmagt paa) fyan§ Sobbi og

feet yaa f)am og bort x>aa barn. 9)?orbrober oar

taften fcerbeleé mi(b og bebagelig; ban oar inbe i


91

fine „grebéerinbriger*. £>a fomme altib ©arnerne

frem, og jeg ftnber, bet er morfommere at fyøre

tale om bem enb om $rigåbebrifterne. Saften oar

^afier i faane" paa £apetet, ben lille befynber;

lige $xue, bu oeeb, fom SOJorbrober paajfaaer at

jeg minber r)am om, fyoab ©incne og „esprifen"

angaaer. «£>un fpneé i ft'n Ungbom at fyaoe oæret

en „Srofen Ubpbig", ungefær fom Unbertegnebe,

og fjenbte ingen fiørre gornøielfe enb at t>itte paa

©pcftafler, fom ftf golf til at gabe, eller til at

lee, eller til at frpbe i et 9J?ufet)uI. £un fyaobe

bet fyerligjh lange blonbc Jpaar af SSerben; gamis

lien bivo naonfunbig paa ©runb af bette Jfraax,

og man talte vivt og brebt — ba l)un ffulbe ftaae

S5rub — om fyoorlunbe Qaaxet ffulbe fætte§ op

og l)Oor npbeligt bet oilbe flæbe fyenbe, i ^orm af

en .ftrone paa £ot>ebet. 9J?en ba man om 9J?or;

genen paa S3roflupébagen fom for at coifferc bet

ffjonne Jpaax (tV)i fyun ffulbe oie§ om gormibbagen

i .Stirfen) og ba man tog 9iatfappen af l)e;:be —

fee, ba rullebe ben tmbigc gplbne fletning neb paa

©uloet, og S3ruben fab ber mcb et £ooeb, runbt

fom en £oiberoe, og mcb fortflippet Qaax, og oar

foerbig at forgaae af gatter, ba bun faae, fyoorlebfg


02

be "tfnbre fore beflnrtete tilbag og if fe oare langts

fra at baane af ©ficef og 33eftyrrelfe.

SDfen 33rubgommen lo meb SBruben ot>er tøenbeå

$ub§, og be So Mette et (»ffeligt $ar, ffjønbt

fyun bibetøolbt en iD?cengbe (Sienbommeligfyeber, fom

iffe t>are altfor qmnbelige. 25lanbt TCnbet gif fyun

altib fleebt fom Sflanbfolf og i>oIbt af manblige

Seffjceftigelfer, f. @r. at jage, ribe og breie; af og,

til fmøgebe l)un ogfaa fin 9)ibe. 9)fen berfyoS uar

ben unberlige lille grue faa inberlig milb og gotr

og alab, at t)im gjorbe alle Ipffelige omfring fig;

ICUc t)o(bt af Ijenbe og t>ifk tøenbe hjertelig fym

gbenljeb. Sil Ijenbe fom Sftorbrober ^pcrfuleå r

fit trettenbe liax efter fine gorælbreé £øb og blei>

cpbraget yaa fyenbeS ©obé tilligemeb fyenbeé fer

iéfe unge Jperrer bcebe fammen i en

ftor ©af, fom fycb „gøcefulrn", og ber gif bet ofte

fyeel Ipfltgt og larmcnbe til; men ber læfie be og-

faa beve§ Sønner SSHorgen og TTften ligefra bere» tib;

Jigjle Ungbom. £)g for biéfe SDrenge sar ben lille

©revinbe ben allerbebjte 9)?ober, ligefa« flog fom

gob, og bleo albrig træt af at anflille Sagtpartier,

Saller og fyuab ber funbe more be Unge. £)et

var i bet £ele en h>ftig og tyffelig familie, fom


93

Ijoerfcn tcenfte paa eller gjorbe noget Snbt eller

Urigtigt.

©om QtnU leøebc l)un paa en jior gob paa

ftt jiore, prægtige ©obé og fjerte ofte ud, fnart

meb et fort ©panb , lebfaget af en fort £unb,

fnort meb et fymbt ©panb , lebfaget af en ln>tb

£øter. (Siben t)un fjaøbe flippet ftt £aar af paa

Srr;Uup3bagen , bar f)un altib en rigtloffet, fiint;

pubbret OTongeparpf. £un bar fæbøanlig et f)øibt

9)canbfolfetørflcebe om £alfen, en l)øib SScft og en

grafte meb afrunbebe ©fjøber, fom falbt neb øver

kjolen. @t ftint, rpibt JtaløefrøbS, 9flanfcr; etter

og fmaae ©tøoler fulbjrænbiggiorbe Goftumer, t)øors

til l)ørte en lille ^errefyat meb en breb ©fpgge,

fom fab libt paa (Siben. Dg i benne £ragt faae

ben lille £one meb fin ranfe £olbning, ftt \)ø'\U

baarne £oøeb , meb 9tøfen libt i Stører — liig

Unbertegnebe — og meb fine fmuffe Sræf &eel

inbtagenbe og ærefnjgtbwbcnbe ub, ftger Slflorbrober,

og bleø ogfaa æret og eljlet baabe af SSørn og

33afallcr, af fyøilfe fibfre l>un i ttlminbeligljcb bleø

falbt „£err ©reøinben". Sige til fin tflberbom

mibebe l)un Sagt og gifferi og ffjøb enbnu i fit

fyatøfjcrbfinbStwøenbe 2Car en fRaabut i fin ^arf.

SOcob fine baglige £)mgiøclfer var f)un altib gob

©otffcnbcltø. II. 4


94

og oprømt og morebe ft'g fofteligt o»er at give bcm

©aaber at gjcette. Sfær oar bcr dn af tøenbeé

kammerjomfruer, f)t>em l)un t benne J^enfeenbe

bat>be fine emge Søler meb.

„Jpoem gat) bet førjie Jfyé i JRom?" — var

et af ^enbeé jkbige (SpørgSmaat, og bet ligefaa

fhbige ar løb ba: „%l . . . tø»or f!al jeg

©taffel funne otbe bet! . . . £>et »ar vel 9)a:

oen!" ... £)g ba lo altib ben lille ©remnbe

umaabeltgt.

„3a, l}un »ar føb fom en @ngel, ben lille

Jelling!" — ubbr»ber SKorbrober £erfuleS ofte,

naar tjan taler om Ijenbeé fortrin og fnurrtge

(fgenffaber, og ba funfle \)an$ £>ine »armt og

»armenbe.

£)et er flor ©fabe, min gobe Sna, at bu iffe

f>ar feet 9J?orbrober i l)ans elffscerbige 3)icbliffe}

jeg forftffrer big, at bu ba »itbe blioe f!ubt i barn,

og bet »ar nof muligt, m bleoe JRioaler. 5D?en

feer bu, min


95

wblige, l)M$ jeg tffe fyaube {)am at fyolbc mig til

og l;ørte SEfyoréljammeren bunbre igjennem ^>ufet.

©obnat, bu mine £>ineS £røft, min Stltecon*

t>a(! £00 mig, at bu oil briffe Semeéfenté om

Sporgenen og Icefe „.ftolmobtnå £loinbefpeil" om

aftenen, iftcbctfor Romaner, tit bu flumrer inb;

og jeg »il ba looe big, at bu ffal faae en lille

SBuHettn fra mig boer 25ag, fom ffal ffilbre big

alle tiore SSittigbeber og £)umt)eber l)er i «£>ufet,

inbtil SsBrplluopet er oel ooerfkaet og jeg felo Ian

fomme til big og gjøre et £)»fog af alt £)ette og

bringe en aloorltg SReform tiloeie i bin S3legfot og

i gafler $)erpetua'é .ftjøffenanretninger. 9Ken bet

figer jeg big , at tøoté bu iffe engang meb bet

gørjte blteer rofenrøb baabe i Jtinber og i ^)u*

meur, faa finber jeg bet ith Umagen ocerbt at

bcegge for big.

Sften enbnu oil jeg iffe tabe min gortrøflmng

til 83orberreé ©tnrelfe; enbnu »il jeg troe, at ban

en fmur* Sftorgenfiunb tager ©fjebnen i fin £aanb,

og ba . . . ja ba blioer alting gobt, og bu blioer

min liUe ©oigerinbe ! 9Ken jeg er og for*

blioer altib, fom nu, tin trofajie

Srøfen Ubpbtg."


„Sfttanbag.

m

•Sullettn rit. 2.

Sflørfc Ubft'gter! Støabam SSlanbin, »or fceb*

wanlige .SjøFfeninfpectrice »eb ertraorbinaire fieilig*

beber, fan iffe fomme benne ®ang . . . ^>ar tovet

ft'g bort til »or 9cabo , Urtekræmmer ^Peberforn,

f)øté cclbfte Støtter, .©fympia Giorona SRapoteona

Søfanbra ^Peberforn, ffal ftaae S3rttb famme £)ag

fom (5nget, i f)t>ttfen 2tnlebning ber flat feireS et

fiort ©ilbe! Sebaaret af $røfen SSlanbé: JBttft

fan %it, fjøab man ml!" og for at berolige £eb*

m'g og flippe for at faae en »ilbfremmeb j^ogefone

i £ufet, i)ax jeg i min £)umbrifrigl)eb paataget

mig at overtage Jtjø!!enregtmentet for ben 2) ag,

b. o. f. fom £)epartementéd)ef; og jeg forubfeer,

at bet #ele »il løbe befpcrat af. Smiblcrtib Icefer

jeg uophørligt SSJ?argarete Stølanber og @ajfa SSarg,

og i mit ©re løber betfanbig tiet SMgfprog: ,ffian

tager \" . . . mebené Sante S3ifen og


97

„Le coupable" gaaer fjer font en ffinfng Stør!

omfring fin Sfjannc, ber nu t)jcc(per oé mcb at

fye og tnbrette Ubjtyret tit @ngel, men i SSunb

og ©runb tjar nttjlet fit gobc £umeur. £an er

rcebfom! Seg antager, at tjan tnaa flomme neb i

lige £inie fra (Saturn , ber enbog opflugte fine

egne 23ørn af Jtjærligbeb til fig feto. &*4 \)an

gjør ©erba ulpffetig, faa . . . tab ^am tage fig

iagt for mig! £an er tf fe fiffer yaa fit Sto.

SSor „9)rinb§ famlet" feer uføggelig ub, og

jeg oenter beffanbig at ber ffal inbtræffe en Utyffe,

at fan enten ftiffer fig felt) eller ©igurb itøcl . . .

maaffec oå »fammen ! . . . Set forefommer mig,

at fyané S5e»ogtereé og £)pfnnémænb§ Uro tiltager

mere og mere ... Seg bar et fort $*> af San-

fer i min ©jæt. 3Cf, bu mine £>ineå £røji, boab

ber er meget 9J?ørfc tit i SScrben! £a*be jeg

iffe nogle (Stjerner ber at fce op tit, fom attib

tefe flare, faa . . .

garttet, min atlcrfjcerejre Sna! Scg tjar iffe

2ib tit at f!rit>e en længere Sercmiabe ibag.

P. S. 3eg \)ax faaet en gilipené mibt i tyam

ben, og to yaa £agen. @n beilig ^)rpbetfc for

en 23rubepige! 3cg maa beficntt ocere fobt unber


98

SDJarfattens 4)tmmeltegn ! Seg blmer et (Slagtoffer

for ©fjcebnen. £»té ith . . ."

„Sirsbag.

bulletin Ht. 3.

£urra! 2ttt &ar opflaret fig, 7£rt \)av unber*

gaaet en gforanbring til bet S3ebre, og jeg gratu?

lerer mig fefo og tyele SSerben! ^ong ^bafaeruS,

glorocerbig Sljufommelfe , !unbe iffe Ⱦre bleven

mere tjenrpft, ba &an faae fin ffjønne ©fiber, enb

jeg Hev bet, ba jeg imorgeé faae Sttamfell @jrr;er

©ara (Sjøberg jlaae for mig i et horribelt SRegns

»etrécoftume — benne ar $>ot og $anbe i mine goreelbreS $u\x$,

fom forefrob t>or £uu3r;olbning , fom Icerte oé

(Smaae granf! — ffjønbt jeg albrig fyar faaet

noget rigtigt Segreb om ?(noenbe!fen af „le" og

„la" (jeg t>eeb forreften iffe, om oé l)enbe) — og fom lærte mig mine

førjle ©agn og Sange . . . fyun, l)t>em jeg troebe

i gob S3e()olb i 50 9KiIe§ 2tffranb forfra, men fom

nu — ben fortræffelige ©jcel! — er fommen for

at bioaane @ngelé 93rt>Uup og fraae o3 bi i benne

2lnlebning ! . . . 3eg »ibjie nof, at £eboig l)aobe


99

ffrcwt tit t)cnbe berom; men Sngen af oé troebe,

at l)un t>ilbe fommc. 9ften nu !om t)un, 09 ba

t)un flob ber meb ftt runbe, gobmobtge af S3el»iUie

ffinnenbe tfnftgt, i» &rebc ' trivelige gigur, fom

feer ub tit at funne bære Tltlaé yaci fine ©futbre,

faa bteoe m ©øbffenbe faa gtabe, at m begpnbte

at banbfe en rigtig ttøeirébanbé omfring bcnbe,

mebenS bun yaa ecngang baabe lo og grceb i fin

©læbe ooer oS. ©iben bet £>ieblif er jeg ovenpaa

igjen, l)ar jiiUet mig fom SSotonteur unber SRatm

fcll Sajtt'3 Gommanbo og — gier 2Clt , ^ab jeg

uil, og ubforbrer trobfigt SRabam 23tanbin og „le

coupable" og giltpenferne og fcele SSerben tit at

nebjiemmc min Gourage. 9Zu t)it etting nof gaae

gobt yaa en eller anben Støaabe; bet fan jeg føle

yaa mig.

JDnfet Urbanué truer meb et ^oem tit £a;

genS gorfjerligetfe; (Snebfer £)alerin meb et

bito. Seg f)ar ogfaa tja^t en titte „S3ena", men

ben er totalt inbtørret »eb (Siben af be fiore

glober.

20te, fom cre inbbubte, „ffulle t)a»e ben 2©re

at fomme!" £ab bem fommc, lab bent! ©c ffulle

blive mobtagne meb oarmc (Servietter.


100

Scg fcnber tig fyerueb en ^røt>e paa *>or for=

træffclige ,£)uuéraabinbeS ^ebcrr'ager."

„SDnébag.

bulletin rir. 4.

@nbnit gaacr 2Clt gobf. SD?en bet bliwer mere

og mere aabenbart for 2111c, at ^PeberfornS og vi

ere ^Rivaler, og at fDcutter ^ebcrf'orn og spapa

^eoerforn og £)h)tnpia Gorona Sftapolcona £r;fanbra

spebcrf'orn I;aoe fooret at tmbt o5 i ©tøset mcb

bcreé SDcagt og $ragt. 5)?abam SBlanbin , vor

ci-devant jtogefone, l;ocm be fyaoe tilfapret fia,

fommer af og til Ijerop og bolber konferencer mcb

vor J^uuéraabinbe og ubfprcber unber biéfe — efter

£>rbrc, formober jeg — bioerfe Svigter om %iU

berebelferne til bet peberfornffe Srntlup; ligefom

fyim tjerfra mebtager — til fine principaler, an?

tager jeg — 9cotttfer om Silberebelferne til £øu

fibcligfyebcn tyer, fom ere langt tarveligere, ©tor

er imibtertib gorfrjellen imellem be to £3rubeS

toiletter. Srebioe m;e klæbninger, „ben ene

©ilfefjole otier ben anben", figcr 3Jcabam S3lanbin,

bar S»fanbra labet fpe til ftg, item gorflcebcr til

fvrretvoc.og £ørf(a?bcr til tvvc 3tigåbalcr ©tpFfet,


101

m.9tt. Møblerne blive Derefter; Sntet Fan t?cere for

lururiøft ; „jo bprerc jo bebre !" ... £)g nu S5rpIIup§«

retterne! Og aIIeS3inene! ©c gjøre mig ganffe toéfet

i Jpovebet! £>a SRabam S3lanbin bragte i erfaring,

at (5nget fun f?a\?be labet tre m>e kjoler forfærbige til

ft'g, flog bun £cenberne [ammen og »ar i S5cgreb

meb. faavibt jeg funbe ffjønne, at nttfte ©anbS og

(Samling famt al $ef»ect for vort Jpuué; men ta

lob jeg mig forlibe meb for benbe — i jlørjlc

v^emmeligbeb , naturligviig — bvab jeg nu vil

labe mig forlvbe meb for big: at ba SKorbrober

£erfuleé forleben £)ag lagbe en £ot;unbrebebalers

febbel i (Sngelé ©fjøb, „at ppnte ftg for*, fom t>an

fagbe, faa falbt fyun f)am om £alfen og fvurgte,

om bet maattc tillabeS benbe at gjøre meb biéfe

spenge, bvab bun vilbe; hvortil 9J?orbrober fvarebe

ja. £>g dngel bar anvenbt ben jførfte 2)eel af

pengene til at ovflcebe ti fattige $iger, meb bvem

l)un forleben liax locfle til konfirmation, og bebolbt

fun en lille £eel for fig felv til „at yvnte ftg for"

efter SDZorbroberé Snffe. Seg fagbe til 9ttabam

S3lar.bin , at jeg fanbt benne SWaabe at fetre et

SrvUuv paa langt fmnffcre enb tyk £)»toget meb

Spfanbra'é glimrenbe Møbler og ©ilfcfjoler, og ba

jeg fagbe bet, er jeg bange for at min 9fline jufr


102

iffe »ar altfor cfyrtfteltg »bm»g; jeg faae »el fnarer*

ui> fom %xu SRebucatnejar. Småbarn SSlanbin faae

libt — flau ttt>, ba ljun git Seg beft'nber mig

fcerbclcé »el efter at l)a»e tilfenbt ^eberforns bette

lille 3)eberforn. SSelbefomme ! . . ."

„Sorsbagmorgen.

bulletin Ht. 5.

9)eberfornet ftbber mig i Jpalfen eller er jleget

op i ben og bramber en olb af mia,


103

bu fljærc, feto om jeg albrig ffulbc blioe tør?

jtanbig og

„gøoerbagmorgen.

bpbt's eller

&mnbcn i fin §ulb£ommcnr,eb."

bulletin Ht. $

2Ctt er enbnu futter til bulter i £ufet, %U er

bulter til bulter i mit £ooeb og i mit fjerte.

£oi§ berfor bet, jeg b,ar at mebbele big, fommer

bulter til bulter $aa papiret, faa fommer

bu »et til at finbe big beri, min lille ©erapr,.

£t>ab ffal jeg begpnbe meb?

Sloffen oar fer, troer jeg, ba S3ruben jtob

fcerbigflæbt, omgioet af fine SSrubepiger og toenbe

Sttarffalfer meb tfore 'HrmWeftager , ber brænbte,.

mebené $un oifie fig for

golfet. golfet »ar Segio

og tjberfl nyfigent, men erflcerebe at be albrig &at>be

feet en fmuflerc S3rub, en, ber mere lignebe „en

®ubé engel".

£)g faalebeé faae 'nun wrfclig ub — faa barn*

lig from og lr,S og Idelig, ba &un (lob meb Uno

foran ben føloloftebe Dr. £unb, ber oiebe bem.

£an gjorbe bet faa fmuft og faa ocerbigt; jeg


104

følte mig l;eel gob og from tilmobc. Uno tua

bleg og aloorlig; mm @ngcl — tøenbeå garoe,

benbeå Sli!, r,cnbeé Sæfen bleo fig felo ligt; l)un

faae ub fom en 2»feté @ngel!

©ftcr SSielfen l;olbt Dr. 2unb en fort, fraftig

Sale til be Unge om „Iworlebcs be ftulle føre %e}~ué

inb i bereS £jem". ^an maatte ba»e »ceret en

Rebning, b»té bet iffe t)aobe rørt $n, faa ^^ftt'te-

ligt løb bet. Seg faae paa Uno, r,uor han fab og

ffyggebe for fine Sine meb £aanben, og jeg faae

ba en flor, Har Saare rulle langfomt neb af

l)an§ blege £tnb. (Siben ^t &ieblif følte jeg m\Q

nærmere i ©lægt meb J>am enb fcibtil.

gør SSielfen fab £eb»ig og (jan og tatti fam*

men, og jeg førte Ijenbe fige: „gab bem »cere big

bellige, Uno! SSogt big for at førjlorre bem!"

£)g l>an foarebe meb et bebreibenbe, men bog

»enligt S5lih „tfjenber tu mig enbnu faa libt?"

23eb formælingen »ar blot be nærmeffe SSenner

og ^aarørenbe tilflebe. ©enere fom be anbre

©jcejler. 9J?orbrober ^>erfulcS Ijacbe oillet incitere

bele SSerben; men for £eb»igé ©folb lob ban ft'g

noie meb £cel»ten, bet »il fige meb omtrent bal»=

trebft'nbét»»e >})erfoner. Set »ar enbba ftormangc

fer »ore fmaae Socrclfer; berfor bki^ ber ogfaa bcbt


105

og lummert , 09 bet følted \aa meget mere fom

g

for en jror £eel ^a»be Ut »el fin ©runb beri, at

vi iffe fel» »are glabe, ^»erfen TCuguflin eller £eb*

»ig eller ©erba . . . S»ar faae ub, fom 6rif ben

gjortenbe funbe ba»e feet ub jtrar forenb ban be*

gi!


106

— ba opfltger meb en S0?fne [om en 9fvtgé£)eri>tfc

— £)nfel UrbanuS (tet>e jDnfel Urbanué!) 09 beber

om ©elffabetS ubeette £)pmcerffomf)eb i 3ln(ebning

af et „&øt|t curiøfl og mærfttærbigt" SrollupSffrift,

fom fyan fyaobe funbet blanbt ft'ne (Samlinger.

#ttorpaa fyan oplcejre gøigenbe:

„SMbaarne SO?at^ta§ Ulfs og Sømfru 2tbetøf

©ebé SBr^ttupéffrift, ba be yaa SJcceégaarb i 2Ibela=

SSebbofogn, SRørretrøSbotøerreb, bleoe fotenniter oiebe

af «£>err S3jørn ©ubmunbfen, 2£nno 1640.

6n Ulf monne ftg betcenfc,

fywtunbc ban funbc fange en @cb mcb Scmpe;

ban ftgteb' (Sareéfer gjenncm ©mtgeré @otb

for at loffe benbe ubi fin SSolb.

£un raabflog meb 53 uf fe og ©eb er tillige:

om iffe ben Ulf tntbc tjenbe f»ige,

faa »ilbc $un »oce meb barn et


107

De foiebeé famincn i 2©rc og £ugt,

og Ulf en jfal fo»e b>é ©eb en fmuft.

Gn 3tce» »ar SKarftalf i benne Ift;

Sn ©uc »pnteb 1

Srubcn meb flørflc ^ragt.

(Samle ©eb »at ben unge ©ebé Srubefocnb,

en Sremé »ar gorribcr for alle bent.

De Drager, faa»cl bc fmaae font be f»arc,

faa og til bctte ©ilbe »arc.

De Urbaner item i fulbcn Duus

$ørtcé ber at gale til Dagene ljuS.

©amle S r o f »ar ogfaa bubcn bib,

faa og bc ©rifc mcb ftørjle Slib;

bc bog af gorfcinbiing ci funbc femme,

men onjlcbc be Unge al Epffc og fromme.

(Sn lied §lof Slnbrc »arc bubnc til (Djccfler,

a-bel og 23ontcr og mange ^recftcr.

\)n s og

planteriget, begynbte at raabe bem op. Ceion;


108

bufoub niffebc til £)rt)ufoub, 23 rot 5

flfnfebe

mcb S3uf, £)rn braf Suc til, 9?ceo tog ©øg

unber 2£rmen; gru ©dbba bleo plubfelig £)ués

føfter meb gru ©aaé, og jeg troer nceften, at ben

unge ^>crr £inb gjorbe ben unge Somfru SKofe

en ^jcerligl;ebéer?(æring. ©nbelig forenebe 2HIe ftg

i en nUl Urbanu.é SDtyrtenqoijf, ber

jtob Ipffelig fom en ©ub og tUfmibffebe ftg felt?

og tyk 23erben, ibet ban fogbe —

„3a! 3a— fya! un er (aa øm, Dan er faa mofcen:

i 33CG9C trittcS GtfTofcérofccn."

.


]0et mx

ben, at „ben uflebnc -Diamant" fan fee ret net 03

anftambtg ub, naar Ijan er pantet og bar faaet

Sfif paa fig fem anbre fornuftige 9J?enneffer . . .

lioilfct fjclbcn gaaer paa. Sjan bar oirfelig libt

Stgbeb web Sftorbrober £crfuleé. (9J?en faa fmuf

bliver l)an albrig). (Efter 23orbet fagbe jeg til

barn, at jeg begpnbte at fatte Jfraab om barn: at

ban cnbnu funbc fomine til at gjore Sftaonet oa,

familien 2©re. £en uartige Sreng ftrøg frrar

^jnartotten ncb i $Panben mcb aUc fem fingre og

paatog fig en fattig og pnfelig SKine, affurat fom

en forfalbcn, Ijattjfulb £aanbooerfsfocnb. 3eg bes

gr^nber at Ijobe barn. Jpan gjør Tilt, boab fyan

fan for at ærgre mig. 9laa naa!

grøfen Sélanb oar ogfaa meb . . . beoareå!

TTugufrin oijte benbe fccrbefeS megen SDpmærffom«

beb. £g jeg mærfer grangiveligt, at bun tøcr op

vcb banå ©traaler ... og bet flammer ba op i ben*

bc$ Sine, faa jeg tommer til at tcenfe paa Spetla


110

eg Ærabla 03 bereé £uer unber ©neelagene, og paa

bet gamle £)rbfprog: „%lb tænber Slb!"

£ag btg tagt, 83rober tfugujtin! . . . S3ogt

ft'g, grøfen SStap! tl;i førenb jeg troffer £enbe til

mit SSrpft fom ©oigcrinbe faa

Stten jeg maa agte grøfen S^lanb. #un i)av

fjant 9)?ob til to ©ange at omforme lobelien til

fin ene 9?orne, „gulbbtjrbelfené" eller „gulbenbels

fenS" trocr jeg ben Ijebber, forbi l)un iffe fanbt

ten „fulbenbt" eller ocllpffet ... og bet er res

feptabelt. 9)?an ffger, at tyun ogfaa »il forfafte

ftt trebie gorføg. Set er en oanffelig SDpgaoe

meb „gulbenbclfen", 9ften om nu 2tugujrin og

£>frøfencn fibbe og tale (fom be ofte giøre) om

norbiff ©ubelære og norbiff Jtunjt og norbiff

2Canb, mcb mere Norbiff (fom faaer mig til at

gabe og fn;fe), faalænge til be begge Zo fænge . . .

jeg ffger iffe 9J?eer . . . men jeg føler mig mors

biff fiemt — — og wnber berfor tilbage til

Srplluppet.

Seg greb Seiligbeben til at eraminere Dr.

Sunb angaaenbe min £>aab. Jpan lo og paaflob,

at ben »ar gaaet upaaflageligt for fig, men at

jeg l;at>be ffreget fom en lille ©rite unber fycle

Ceremonien, ©et er jo ul)»ggcligt! Scg følte mig


111

faalebeS tilmobe, 09 for at abfprcbe mig, tog jeg

mig et ©laS fyvmfø og braf alle Sflenneffer til og

fagbe betn — unberlige £ing, troer jeg; tøt bet

bleo ganffe unberligt i mit #ooeb, og >ba Dr.

Sunb tog min ȣ>aanb og forte mig inb i en 9^

rtfes$)olffa, faa . . . \>av bet albeleS forbi meb mig.

Seg fan iffe fyuffe 2lnbet enb at jeg »lubfelig be*

fanbt mig i et ^aanbgemæng meb Sari ,£erfulc§

og i et I)ah>t ©lagémaal meb £)nfel UrbanuS, fom

vilbe ffille o§ ab, og at Sittorbrober ^>erfule§ fora

og bar mig berfra og »ar ilter i Squ; og faa . .

faae jeg Sntet mere, iffe engang gøgterne yaa

SSognen, fom i Nat og 5D?ulm førte @ngel bort

fra mig. 3eg »ar albeleé confué.

Smorgeé tiblig fcurgte jeg S3ror for ramme

Vfm —

„23ror! £»té bet »ar gaaet bin .ftjærefte,

fom bet gtf mig iafteé — »ilbe bu ba r)at?e flaaet

o» meb benbe?"

„9tei," — foarcbe Ijan leenbe — „men jeg

»ilbe foaoe opforbret benbe til at gaae op og

lægge fig."

£)»b»ggeligt! £>g fremfor Xft — romantiff!

£oab mener bu, min ©erapf) . . . troer bu, jeg »il

gjorc gigur fom SKomantyeltinbc? S3li»c et 23illcbe

.


112

af „bomben i fin guibfommenbeb?" Ut)\ . . . 3eg

føler mig ufæboanlig »bmpg rilfinbS ibag, fart jeg

fortcelle big.

£g bebrø»et meb! (Sngel er borte. %t, min

lille ©eb, er bu nu i Ufoen é Jtføer? £»orles

beé ffat bet gaae i Scengben? 5»ine 2tønelfer ere

allefammen ube paa bet forte £ao.

Seg f>ar onbt i £ot>ebet og en fororcben gob.

(genfom er jeg ogfaa. £ebt>ig er gaaet ub til 3»ar.

23fot I)un maa fomme let-enbe tøem! 2Tugufrin,

©ror, ©erba . . . Me borte. Seg &ar Sngen at

trøfte og opmuntre mig meb. £)g jeg bar en Surre

yaa ©amtnrttgbcben fiben fra iaftes. — Seg maa

gaac neb og fee yaa SD?orbrober ^erfufeé og Ijøre

^borehammeren, for at faae libt fBlaim i mig igjen.

etben ffal jeg labe gftøer ©ara (Sjøberg traftere mig

meb gamle Ærønifer og ScagoutpaaSBrnllupåflcgcn.

©g faa ffal jeg tcenfe paa, at jeg og bele gå-

milten ere inmtercbe til £jcmfomftøI $aa ©farne

yaa ©ønbag, l?cé @nge(; og faa ffal jeg teenfe

yaa big, min , og baoe ®ut for linene

g

ine

gorfatterinben til biéfe mcerfocerbige GfpifHer, bin

bwbia,;ubybige ©otbilba."


m

VII.

SBaarfcage t £t>or bet l»ber fmuft! . . . Støan

tcenfer paa »arme SBinbe, gætfefang, 9flarieblomfier

t ©rceSfet m. $?. 5D?en bet er meb SSaaren l)er i

SMemfberrig fom meb ©læben i oore £rebfe: ben

femmer fjelbcn frem og abfenterer fig gefoinbt,

naar ben fommer. Segnet flager ouer —

„at Saaterc Jet t Slotben

bat ©riser t itt £aar",

og (SliaS gries fammenligner ben meb „en uafbrubt

ttlbageoenbenbe Æolbfebet". Selo Sæi-ferne, be jubs

tenbe goraarébub, forjiumme unbertiben, naat ber

i 2(pri( _ og jhmbom i 9M — inbtrabc grofis

recibioer; naar 9torbenmnben regjcrer fom om Sin«

teren, 09 SRarfen bebætleé meb flooenbe


114

et eienbommeligt, frif! 2it>. £)et oar dgnen om

Sftorrftrøm, nebenfor bet fongelt'ge ©tot. 2>et oar

paa ben £ib, ba SJtelaren, opfoulmet af ^oraaré«

ffrømmene, ocelter ftg meb rioenbe Sa er Siben netop gunflig tit ©melt-

ft'fferiet, og man faae berfor benne %ftm en Sttcengbe

©meltflffere — for bet 9Ke(re pjaltebe tmgre og

ælbre SDfonb meb røbfroéne -ftcefer og #oenber —

bcelS ffaae paa £luaterne, beetø fibbe i 33aabe, ber

oare gjorte faft oeb ©tranben eller ube paa ©trom*

men og bjoe ftore ©am op fulbe af benne lille

oetfmagenbe giffefort. £)et oar en gornøielfe .at

fee be fmaae ©ølojlimer "gltnbfe i ©arnene, naar

be bteoe flaaebe op t £uroe og gabe, og be for«

froéne £)renge3 glabe 2Cnftgter t>eb betfe ©pn; tt>t

benne liften fyaobe ©meltft'fferiet fafret rigeligt af

ftg, og ber »ilbe blioe Spftigfjeb i mangen $v)tte.

SKen ber oar !un faa Slilffttere at opbage; bet fug*

tige SSeir fyolbt be 3)romenerenbe tnben ^>ufe. $un

en oelflæbt ung 9!ttanb gi! uophørlig frem og t\U

bage paa £luaten, uben at fyneg at lægge Støcerfe

til 9toget omfring ftg. «£oab f)an faae af ben

Vbre Skrben oar itte 2lnbet enb l^oab Ijan faae i


115

få 3nbre, et graat, folbt, for alt ©offfin, al ©fjøtis

beb blottet £>be. ©taffel 3»ar! ©en SStéfjeb,

ban faatænge fyaobe »entet paa, faalcenge toilet

om og frogtet, bbe inbfunbet ft'g ibag. ©en,

ban titbab, tøat>be fortabt f)am, t>ar retfi bort meb

en 2£nben, IjanS frogtebe Rival . . . lilt var forbi

©ette ljat>be 3tøar erfaret om borgenen, og fra bet

£>tebltf af fjatobe \)a\x gaaet, gaaet tjele ©agen , fyan

»ibjte HU fetø tyvot. ©et »ar iffe rigtigt t IjanS

.ipoøeb. ©et forefom tyam, at ban tebte om ft'g

felo. £anS S5rpfr sar trangt og fammenfnøret;

ban funbe neppe trceffe SSeiret. 9iu og ba banebe

en bitter, bitter £aare ft'g »el SSci neb ab fyané

.fttnb; men ben ffaffebe barn ingen £ife.

glere ©ange fagbe fyan til —

ft'g felt*

ffSeg toti gaae tit #ebt>ig; — i e9 *U lægge

mit £o&eb i ^enbeS ©fjøb; &un vil græbe ooer

mig, og ba ml bette Sernbaanb »el løéne ft'g . .

ba ml jeg atter lunne aanbe frit . . . ba bltoer bet

maaflee bebre meb mig!''

Sften f)an gtf bog iffe ; en unbertig S0?agt bolbt

fjant tilbage øeb bet brufenbe ©t;b. Zfyi ber tiår

Sftoget i bete 2iø, ber lignebe fyenbeé, b^em b«n

fya&be elffet, f)t>em fjan clffebe enfcnu — og fom

lolfcbe bom mægtigt. #un r>av>bc fnuji bane

. !


HG

fjerte, tilintetgjort f)ele f)an§ timelige SSelfcerb

ttj\ Suttr fyavbe paabraget ftg en fvær ©jcelb for

fyenbeé Ib ; . . . fyavbe f)an nu ogfaa faaet l ov

til at bøe i tjenbeg tfrme, faa vilbe i)an Ijave be;

funbet ftg vel . . . vel fom Antonius t Sleopatra'3

forrceberffe Savn, (om Qolopfytxmé unber 3ubtt|>§

©vcerb, (om ^ong 2tgne unber fin S3rub§ morbe*

rij!c £cenber; — bet følte b_an levenbe. lit bøe

for en forgubct Jpaanb var en (alig 2ob; men at

forlabeS paa benne 9ftaabe, plpnbret, forfattet, for

nu at fjenflcebe 9?efien af fit Siv uben Ijenbe —

bet var af alt SSitttxt bet 83ittre|ie, bet Støcerfe-

ligfie. Set var SKafert at tænfe berpaa.

Sølgerncå 2arm eg glabe Srufen talte om

©lemfel, om ^ufvalelfe, om 35efrielfe. hvirvelen

unber f)anå gøbber xaabU tit hvirvelen i fyanS

jpoveb ; og Overgang Svar fom til Srappen, ber

fører neb til (Strømmen i Størljeben af SDpera&ufct,

ftanbfebe fyan, gi! neb ab bm og faae, tyootUbii

be (!uml)vibe SSover fyævcbe ftg op tmob f;am og

fyéfebe fyané jobber, loffenbe, nebbragenbe. £>,

l)Vor i>H traf! 9)?en ba forefom bet ham, at han

fra ©tranben fyørte en øm , angftclig ©temme

xaabu „Svar! Svar! Sænf paa tim ©øbffenbc!"

©et var Jpebvigé ©temme, og Soar venbte ftg om


117

fra bet loffenbe ©pb og begpnbte atter at gaae...

og gaae . . .

Setlere, SDtønb og £lmnber, uSle ©ftffelfer,

man beSt-ærre ofte trceffer yaa ©todfljolmå ©aber,

nærmebe ftg ben »elflcebte gobgænger og flagebe

bereS Sftøb; og S^ar, ber altib t>ar bløb mob ben

•ftøblibenbe, gao Tilt, tyvab fyan fyaobe f)oS ftg.

©et var iffe Sneget.

©et begpnbte at jlumre. $flan faae et Spå

flinne fra SBtaftetøotøten. Set oafte tyoé 3t>ar &am

fen om bet, -fpcboig, ber oentebe fyam, nu maaffee

tcenbte for fyané (Sfplb; tb, i b,an f)at>be lot-et at

tomme til tjenbe taften, ©et lille Spå forefom

barn fom et Denligt S3in! for tjenbe, og nu bleo

ban plubfelig greben af en rebbenbe Sængfel efter

ben fyulbe ©øffer, efter £jcmmet. 9#en netop fom

fyan t>enbtc ftg om for at ile til bette , tørncbe

l)an mob en £erre, fom ubbrøb —

„Net fce, Soar! . . . ©et »ar jo ret agrea;

belt!... ©c tager ©em en lille ©pabferetour,

min SSen, for SDfotionS Sfplb, feer jeg. ©et gjør

jeg meb. Seiret er tf fe bet bcbfte; men . . .

„Dm gorlabelfe ... jeg b,ar £aftucerf!" —

imunlcbc 3t)ai og føgte at tomme forbi.

4**


J1S

„JpMb befaler? ©fullc »i o>aa? rafl Hl?.;.

3a, for mig gierne!


119

nu... ftbber i £>a


120

boor. SDeraf lommer £)rbfproget: „©latten og,

@f ratten*)*.

33eb SSintertib fommer fjan jiunbom frem af

be mørle e og tager $piab§ paa SSognen f)oé

SReifenbe, fom Ijørc berigjennem; og ba fare be

totlb, og SSognen fyneS at bliøe tungere og tungere,

og Jfjeftene lomme i jlærl


121

ben Sræftamme. @v bet iffe moerft>ærbigt? Jppab

befaler? . . . 5a, 3a— fca!"

9Ken mebcné £)nfel UrbanuS fortalte, famlebe

mere og mere piinlige og utaalelige SEanfer ftg i

Soaré 33rpjr, og meb en pilb Catter rep f)an

fig løé, ibet fyan ftøbte £)n?el Itrbanuå omfulb og

jrormebe uben SSeftnbelfe frcmab gjcnnem ben neb=

balenbe 9lat. glere faae ftg forfærbebe om, ibet

f)an foer bem forbi; men SEuétnørfct og SSaagen

ffjulte i)am fnart for be fpeibenbe SSltffe; og ben

Ulpffeligc ilebe . . . ilebe . . .

Støen paa £>rottninggaben3 83rofiene laa £n?cl

UrbanuS og ffreg fom Ght, ber Par bleoen ooerfal;

ttn af ©timomb.

^jemme gi? ^Pjeboig og ocntebe paa 3>Par. %u:

gufrin Par reift bort for nogle £)age i (EmbcbSfor;


122

retninger. Sttorbrcber j£)erfuleé »ar gaaet paa £l>eaj

tf)ret meb ©øtfyilba. Jpeboig t>ar alene cg (ceng-

teé efter 3»«ré 2Cn!omft. £un ^ at)^ e tilberebt 2tlt

faa boggeligt til l;am. Sampen brcenbte flart og

fiille. £>uftenbe Safoioler gjorbe Suften balfamifB

i SScerelfet, og paa g^rofialtatlerfcner laae ubføgte

fptfebe ©ager og S3affelfer, fem 3»ar bolbt meget

af og fom frunbom abfprebte tyanå Uro — Ijoilfet

flinger barnagtigt og urimeligt, men finber oel fin

fornuftige ©runb beri, at SSarnet altib oebblioer

at leoe i Sftenneffet. SScb utrættelige fmaae £)p?

meerffomfjeber ftrcebfe «£)ebt>ig at loffe 23roberen til-

bage til ^jemmet og labe t)am føle, at et følte £ebMg faa mfi, faa trpgt benne 2Cf*

ten i fit clffenbe fjerte; bun o« ooerfyooebet 19!«

felig fiemt ibag. Sefoget paa @farne, Snbtrp!fet

af Uno'é og (Sngeté* £ilfreb§&efc og bere§ bimmclff;


123

mberlige gor&olb f)a*>be opvarmet f)enbe§ cl oar langt

borte, men bog l;cnbe faa nær! — £eboig følte

fig Ipffelig coer at elffe og beunbre. £)g naar

bun tcenfte $aa fine „(Smertensbørn" — faalebeS

fatbte bun ©erba og Soar — bleoe Sanferne bog

forfyaabningéfulbe og rofenfaroebe. £)g nu, netop

benne 2£ften . . . bun fyaobe faamange gobe £)rb at

ftge Soar; bun længtes faa ftærft efter at fee f)am

fomme; b"" unbrebeS ooer b«nø lange 9tølen og

gi! frem og tilbage i Størelfet, tit og fra SSinbuet,

fpeibenbe i bet uotéfe 9ftaanef?in og følgenbe meb

ftt Sit! enboer manblig fappeflæbt ©fiffelfe, ber

neermebe ft'g £ufet, b^ori tmn boebe.

3Uo!fen oar allerebe ni/ og enbnu ingen 2>oar!

(fnbelig bøvte man forten aabne fig. „£)et er

fyam/ — tæn!te £eboig glab og ffynbte fig ub

imob l;am. 9ftcn bd oar i!fe 3>oar, bet oar ©erba

^cboig faae for fig, mm ©erba faa bleg, faa jlio,

mcb et faa bittert Ubtrof af Cibelfc i fit 2(nfigt, at

£ebmg bles angeff.


124

$un tog ben vaabz Siaabt af ©øficren, uben

at ©erba tønteé at marfe bet; bun jTuttebe bcnbeé?

folbe £cenber i fine »arme, fpSfcbc benbeé blege

£inber; ©erba fpnteé at »ære foroanblet tii Sté

baabe i (Sjcet og Segeme. 50?en unber ^ebmgé

»arme »Uf og Æjærtegn fmettebe Sfen enbelig, en

gfob af Saarer lettebe bet beffemte fjerte, og ©erba

funbe f»are paa £eboigé cengfteltge ©pørgSmaal.

„£>; £ebmg/' — fagbe bun — „jeg funbe iffe

l)olbe bet ub længer! Seg maatte tale meb btg.

9?u maa bet bare eller brifre for mig, nu maa bet

fomme HI en enbetig gorflarfng. Seg fan iffe, fan

iffe længer ubl)olbe l)enbeé £aarbbeb, banS Urets

færbtgbeb. £ebmg ... {jun bar iffe talt et £)rb

til mig i fire £age, og ©igurb ... o, ban banb*

ter iffe rigtigt, ban bcerer fig iffe gobt ab boerfen

mob mig eller fig fefø! £u web, £eb»ig, at »or

tffreife »ar bejiemt til (Slutningen af benne SEflaaneb

... jeg baobe attfaa fjorten £)age enbnu at t>cerc

1)0$ Ser i; og nu, ibag, er ben bleven fafifat tit

Slutningen af benne Uge; (Sigurb bar erftæret

mig bet folbt og befiemt og opferbret mig til at

l;olbe mig færbig. Seg mbjre, at ben fraffelé 3»ar

og min Smbeb og Engejr for barn taa til ©runb

for benne m>e (Straf. 59?en bet gaw mig ogfaa


125

$iob til at protejlere. gor førfie ©ang i lang £ib

bnb jeg ©igurb om 9?oget; jeg bab t)am tf fe at

paaffwnbe SJeifen netop nu, ba 3t>ar§ ©inb fon*

tté at blioe fygeligere og uroligere meb t)øer£)ag;

— 3eg bab meb

jeg bab l)am Icenge . . . „$MV

Saarer, at l)an bog mlbe gioc efter bennegang for

min ©fplb! „SRet!" — 3eg bab b,am fnæienbe

... ja, £ebt»ig, jeg bøiebe £nce for f)am og bab,

fom jeg t)ibttl fun fyar bebet ©ub; men „9?ei!" og

atter „SRu\" t>ar btt enef!e ©»ar, jeg fif. £>a fore-

gif ber noget . . . $orfccrteligt i mig , og jeg følte,

at min (Sjæl løfte fig fra &anå . . . ©tig mig, £cbs

t)ig, er jeg jtolr, er jeg fyownobig, fom be »aafiaae?

7(f, jeg tiilbe ligge for bine, for SCuguftinå gøbbcr

cg f»3fe bem! Scg mlbe gierne tjene Ser fom

^ige i £ufct. £o3 @ber bliver jeg faa »bmug,

faa bløb! Stfen benne SKanb . . . b,an fplbcr mit

S3rr,ji meb ©albc! Sen uélefle af alle gøletfer —

æitterljeben — bliocr meb rper ©ag tfærfere l)o§

mig. Scg føler, at jeg »il iffe, Un iffe, bør iffc

Ipbe en Sflanb, ber vil og befaler yaa benne 9J?aabe.

9J?en nu er Simcn fommen, nu gjoclber bet; —

©igurb t)ar fpocnbt ©trængen tit bet $berfte, og

om tre ©age maa jeg blit>c — ©lave eller fri!"

„ftri! ftri!" — ubbrøb ^)cboig mcb ©twrfe —


126

„Sri i benne ©ag, i benne Sune! ©u er nu i bine

©obffenbcS ^jem, bu forlaber bet iff e mere ! ©friv

derfra til ©igurb, eller lab mig flrive og ftge . .

eller lab 2Tugufiin gaac til (;am og . . ."

„9Zei, net, #ebvig! (Saalebeé maa bet iffe gaac.

©et vilbe fec ub [om geigfyeb af mig. 4?an c ^ lfc)e

ftge, at jeg »ar flvgtet, at jeg t;at»be flaget! . . .

Ølet, jeg maa fee fyam . . . tale meb barn enbnu ens

gang. Scg bar ofte bavt Uret imob barn; — jeg

vil ftaae opreifl for barn, felv ba . . . naar »i ffulle

ffilleS ab. SKen . . . at, gib jeg vibfie ... gib jeg

blot vibfie, fyuorlebeé jeg flal bære mig ab bermeb V

,,©u elffer barn enbnu?* — fagbe #cb»ig meb

et førgmobtgt S3lif yaa ©øjreren, i f)t>té fjerte f>un

fpnteé at læfe.

„S3i(be bet falbe mig faa tungt, $aa bittert,

bvté jeg iffe giorbe bet?" — fvarebe ©erba grcc;

benbe. — „£)g beéuben . . . bisfe SWenneffcr bav«

været mine Sklgjørere, 4j)ebvig, i flere Hav. ©et

fan jeg albrig glemme. Dg jeg web, at benne


127

Stybejle af tig felt) og tal til barn ub af £>ette, og

ftig Ijam ærligt og tjenligt, IjøorlebeS bet er og

fottorlebeå bet maa blit>e."

©erba jløttebe fin $anbe mob ig mcb et angjleltgt 25li! — „er bet

ba »ift, at jeg tffe fommer fom en 23prbe for (£bcr,

mine ©øbffenbe, for mit 33arnbom5bjem? . . .

s )J?in

lille formue, ^ebuig, min gcebrenearo ... før funbe

jeg otoerfabe Gliber ben — tf)i jeg &a»be iftof enbba

— men nu ."

. .

„9M," — afbrøb £ebtng benbe — „bv>i$ bu

taler et £)rb mere paa ben 9)?aabe, ©erba, faa —

— bltøer jeg urcb. 93i fjave jo 9?of til at funne

lette fammen for i 9?øifomf)eb ... og bt»ab bef)øt»e3


128

ber mere, v.aat man fyolber af fyveranbre? £), mit

(ide fjerte! £>mbvt en .ftjærligfyeb , fom !un fors

brer og unbertrvffer, meb en, ber befrier! 3a, naar

jeg faa mobigt beber big opgive ben 9£igbom, bu

funbe eie, for vort tarvelige £iv, faa fieer bet forbi

jeg føler, fiffert føler, at vi berveb 2CUe ville blive

rigere; tfti jeg troer, at en Siet kartofler og @tlb,

npbt i ©elf!ab meb bine ©øbffenbe i greb og gris

t)eb, vil fmage big bebre enb alle ftorc Sineer og

©ottpeer i ©***, og at bu vil boe meb et glabere

Jpjerte i mit lille dammer fyeropve enb i ©igurbé

ftore Jpotd ... og bet er berfor> jeg er faa forvo;

ven, feer bu!"

©erba fmilebe gjennem fine Saarer og føarebe —

„£), tin gubbommelig forvovne v£)ebvig! SSibjte

jeg blot . . ."

£er blev ©øjlerenS ©amtate afbrubt af en

fremmeb ©temme i ©alen, ber raabte —

itale V*

//§or 3efu 9tavné ©fvlb, lab mig faae benbc

„©et er £>nfcl UrbanuS!" — fagbe^ebvig jlub;

fenbe — „*£>vab fan f)an ville? . . . £)u gaaer,

©erba?"

//S« / Kg

vil iffe fee§ af gremmebe l)er . .

faalebeé>; og nu maa jeg gaae hjem, for at man

.


129

iffe ffat faonc mig. 3>cg »it lifte mig neb til ben

lille Strappe . ."

,/Sa, men SDJaja ffcrf lebfage big mcb Søgten.

®aa inb paa 2lugujiin3 SBcerelfe, og jeg ffal fenbc

tjente op til big meb bit £øi! . . . 5D?en jeg borer

jo frtart fra big? . . . £>u fommer jo fnart igjen,

iffe?"

//5o, JO/ fnart, altfor fnart !"

Sneppe »ar ©erba borte, førenb SDireeteirr Wcb&s

nu§ traabte inb, og af fyanS forftyrrebe tlbfeenbe

abnebe «f)eboig ftrar, at ber maattc øoerc inbtruffct

en Utøffe.

„Soar!" »ar benbeS førfie SEanfe og fyenbeS

førfte ar netop om 3tøar,

SDnfel UrbanuS øitbe tale, men bet gif iffe ge*

fainbt; tbj l)an t>ar emftambelig af kataren og

witbe meb $orfæt gaae »arfomt tiloærfo for at

forberebe $ebmg paa Qataftropben; og bet ene

©oebbab efter bet anbet gif ouer ftaFFelS 4>e&wg,

inben tyan naaebe ben og enbte meb be £)rb —

„Seg troer fanbelig, ban fcleø fom;ft! SllerS

funbe Ijan iffe base baarct ffg faalebeø a^ mob

mig !"

„9)?cn btjor ilebe ban ben . . . buab Retning tog

ban?" — raabtc $eboig i jtorffe tfngejt.

Setflcntcltø. I. 5


130

//3eeb blot,

at jeg . . ."

„Wm ©ub! ccre ligefaa let at lebe om SSinbcn!

4?t>or ffal man føge f>am?"

(?elc jBerben!" — ubbrøb

„3 t>elc S3t)cn, i —

£cbt>ig. — „3 ben bele SSerben »H jeg lebe om

t;am, til jeg l)ar funbet barn! £), min |IaffeB

Ssvati. . . ©aa jtrar, fjecre £>nfel, gaa til Soaré

Sopcel og fpørg, om Ijan maaffee flulbe ocere fom*

men tilbage!... Seg tør iffe gaae bort nu; tin'

bet er muligt, at fyan lommer fjer! . . . 9J?en gaa,

gaa, fyoté £>nfel kolber af mig!"

//S« ^erregub, jeg gaaer, jeg løber . . . men jeg

tmt>ler meget om at jeg faaer £olb i tyam."

Se jtbfle £>rb blee-e mumlebe inbenfor jappes

frasen, ibet f)an fnappebe benne fajl om £agcn og

ffmibte ftg affteb , anfporct af £ebmgå ^ngeft og

S3ønner.

£ebt>ig falbte nu paa ©tolt og fenbte tjam til

£ortenfeS SSolig og til Sam'b, for at børe, om

ban tf le flulbe være ber; men Sngen Bar l;jemme

$aa nogen af ©teberne.


131

tfloffen libt owr ti fom ©enerat £erfuteå bjem

meb ©øtfyitba, fom giorbe 9ftine til at ville banbfe

en flor £>eet af 25atetten efter for £eboig og agere

„£)onna 2£nna"; men be 9tybeber, ber møbte fyenbe

hjemme, bragte bcnbe fnart ub af Saft og alle

koncepter.

Sngen t £ufet lagbe fig benne 9lat, fom bleo

tilbragt meb forgjce&eé S5ubfenben og forgjcmS SSen-

ten. ^)eboigé 2lnge|t war ubeflrioelig.

2)a £)agen opranbt, begpnbte man at gjennem«

forffe 85pen i alle JRetninger. S5ror, £)amb, £>n*

!et UrbanuS og felt> ©eneral #erfuteé t-anfebe f»ei*

benbe omfring. «£>eboig gif nceften uophørlig mel*

lem gemmet og 3»aré SogiS, for at f)øre, om

fyan if!e enbnu f!ulbe Ⱦre Fommen.

mitefiø»ler \>aa og ffrcet-ebe fra

ben ene Qjnbe af 23»en tit ben anben.

£a bet laffebe mob 2Cften, battbe man enbnu

Sntet bøtt tit S»ar eller opbaget bet minbjie ©por

af barn. 2ltle be 2ebenbe »are forfcerbeltg trætte,

t>a be cnbelig famlcbe fig til SRaabjIagning, Sante

S3ifcn incluftøe. Sffun Cren af bem følte iffe til

2rcetf)eb: ^)eb»ig. 2)et »ar meb en mé gorunbring


132

fyun faae be 2lnbre gjøre Wlim til at gaae til 9?o.

4>un ftmbe iffe begribe, at 3»ar3 SSennet funbe

tcenfe paa at føge ^t>i(e, mebenS ban efter at ©anb=

fonligbeb trrebe »amnttig ! omfring

og f)t>er Æime

funbc bli»e fjané ftbfre. ,£un for fin ^)art »ilbe

bli»e »eb at lebe og føge.

S0?an forejlillebe ,£eb»ig t)tt grugteStøfe i en

faaban %tkzn om batten, ba man tffe f>at>be bet

minbfte (Spor at gaae efter, og gjorbe tjenbe o»s

mærffom paa at fyun forgjceoeé »ilbe ubtømmejtne

^rcefter og at t)un gjorbe bebre i at fpare bem til

næjTe £)ag, for ba at fortfætte @fterforffningerne

meb ftørre Crftertrpf. £)et '»ar meer enb fanbfwns

ligt, at 3»ar iffe fanbteS i ©tocfljolm, at l;an »ar

flwgtet ub ab Sanbet til, og at man »ilbe fyøre

fra f;am næ|te £)ag, b»iå tjan iffe tnbfanbt ftg

felt), l)»ilfet ingenlunbe »ar utroligt; tfyt man fjenbte

jo b^nå ufrabige SSaner og 2e»emaabe, og fyan

ba»be mangen ©ang før »ceret faalebeS borte et

fyeelt Døgn, man »ibjte iffe r)»or. £ortenfeS #fs

reife fra ©tocfbolm gjorbe bet enbnu rimeligere, at

l)an iffe »ar i S3»en, men mutigen yaa S5eicn efter

bcnbe. (Summa (Summarum: 2>ibere (Sfterforffs

utiiger benne $lat »ar en reen £>aarf?ab, »ilbe lebe


1.33

til Sngenting, o. f. o. Zante 23ifen t)ax>t>t en t)eel

SDtøngbe uomftøbelige 23ettifer for benne $)aafianb.

£)eéuben: Imor ffutbc man t>el om batten funne

anfritle (Sfterforjlninger?

Zlt £)ette »ar fanbt, var rigtigt, fornuftigt,

uimobfigeligt, og £ebmg taug cnbelig. 9)?en bet

tøeenber unbertiben — og maaffee ofte — at naar

gorjlanb og Ælogffab og SSeregning fyaoe ubtømt

al bereS SSiiébom og troet at jlaae paa feloe S5un^

ben af Singene, rører ber fig unber benne Svoger,

fom foulmer op i cr forføiet fig tit ebmg falbte paa 50?aja og fagbe i en fajt, tøeftig

Sone —

„JUæb btg paa, Sftaja; bu ffal følge mig ub!"

©øtbjlba faae paa 4?ebmg nicb ffore £>ine.

„£)u vil gaae ub nu?" — fagbe tøun — „S

bm bcelmørfe 9?at ... og i bette Uveir? . . . #vab

er btn Mening?"


134

Sigefom i Sanfer foarebe «£>ebm'g blot —

„2>a ... ja, jeg t>il gaae!"

£)g bun t-ebbleo at ubrufre ftg tit ben natlige

Ubflugt, fatte fin tøffe forte ©ilfefyue paa £o©ebet

og fremtog en lille S3linbløgte, fom bun fpnteS at

mUe tage meb fig.

SEauS fulgte ©øtyilba l)enbe i nogen &ib meb

ftt 33lif, traabte berpaa ben til Ijenbe og fagbe meb

SSejremtbeb —

,,£eb&ig! Seg gaaer meb big!" a

„9?ei, bet ff al bu if fe !" — fuarebe £ebt>ig, oms

fa&nenbe tjenbc — „bu ffal bli&e hjemme og i>t>ife

big og paSfc x>a&, om Sftar flulbe fomme til Spor*

ten i Søbet af batten eller fenbe 23ub. £&ab jeg

nu fyax for, er maaffee ©alflab, og jeg vil iffe, at

Smogen maa bele ben; men jeg maa følge ben 2anfe,

Un ?(b«elfe, jeg bar faaet. .Kun SSftaja ffal leb*

fage mig. £)u »il jo gaae meb mig, Siflaja . . .

»il bu tffe?" — tilføiebe £ebmg, »enbenbe jtg til

$>igen, fom traabte inb meb ftt jfore røbtcernebe

ulbne


135

ligefom frapperet af og morenbe fig ot>er fin egen

brtftige Sbee.

„£)u er bleg, 4?eb\>tg; men bine 2>inc funfle,"

— fagbe irt)a grcebefcerbig , ba £ebt>ig bøicbc

fig neb ot>er fyenbe og f'péfebe f?enbe til 2lfffeb —

,&,

t>ccr forfigtig."

„SScer itte bange for mig!" — ftmrebe $ebmg

fmilenbe og niffenbe til ©øfteren, ibet fyun forfoanbt

gjennem Søren.

fyaa ©aben tog fyun fin 2ebfagerinbe§ Zxm,

thi SSrofrenene r>are flibrige og glatte af 5i§, gtf

meb fyenbe til ben nærmefre £)rofd)fejration, tog ber

en Sogn, looebe ^ubffen gob ^Betaling og bab

tyam fjøre til (5oInaffot>en.

@fter en Ijalo SimeS ^jørfel t>are bc ber, og

^ebwig bab ^ubffen fyolbe famt oente Ijcnbe uben;

for ©fooen. ©obe £riffepenge og Eøftet om en

pberligere 93elønning formaaebc l;am bertil, og efter

meb nogen gorunbring og Dtyften yaa #ot>cbet at

r;at>e feet efter be to fruentimmer, fom yanbrebc

inb i en, fatte fyan fig meb norbif? flegma

til at fot>e, mebenS (Sneen bcbceffebe lianS graae

(SfjeniUe meb et l)t>ibt ig fjaobe tænbt fin Søgte, og Ipft af ben

trængte l)un inb i ©fowen. -Det var en ulmggelig


136

92at. SSinben tubebe og fyoinebe gjennem Suffen,

og (Sneen pibffebe be SSanbrenbe i "tfnftgtet. Det

oar folbt og mørft. Sften i (SøftevenS fjerte brænbte

et 2o§, fom fyoerfen 93inb eller (Sneefog funbe

fluffe. Det »ar et .fraai), en af be forunberlige

2£()nelfer, fom fhmbom gribe elffenbe, bnbtfølenbe

Gaturer, og fom ti l l;t> i ffcbe fycnbe, at bun oilbe ft'nbe

SSrobcren i benne (SEoo. Qtttt Spaab beocegebe

fyenbe til at opføge ben Splct, fyoor fyun engang

fyaobe ftbbet meb Soar, og fyoor fyan følte Sivet

lettere, efterat fyan fyaobe feet og talt meb Saplæn;

berne. 9J?en ^)ebotg »ar iffe »té paa at funne

ft'nbe ben tgjen, og SBanbrtngen i Sfooen gjennem

eeb, fyoor f«s

lige ebmg3 Sftob oeb benne 2et;

Ugljcb oeberfarcé 9Jet. 2J?en Sanfen paa 3»ar be;

fijeftigebe Ijenbe faa ubeluffcnbc, at l;un tffe tænfte

paa nogen gare for fig felo.

9)?eben3 fyun oanbrete faalcbeé, unberftøttet af

og Icenenbe ftg til Un trofajie Sjenerinbe, xaabtt

l)im flere ©ange Soar3 9Jaon. Sen ©ang forefom


137

bet fycnbe, at bun fyørte et (Sttar; f;un ftanbfebe og

Ipttebe; men bet »ar bet Ijcefe ©frie? af Matine og

brager, fom fintes at »ære forfamlebe etfiebé i

9tørl)eben t et ftørre Tintal vf>un gif feen til ben

©ibe, fyoorfra be Iobe [tg l)øre, og ibet t)un gtf,

troebe l)un at gjen!jenbe bet e jfcerfere; fyun faae item flagre

mellem iftaaletrceerne o&cr fyenbeS $ot>eb unber en

fyoæfenbe ©frceppen, ber løb fom en Ijoeé gatter.

„SRaa, Støaja;" — raabte £eb»ig — „$er er

SRoget!"

$un tog gøgten og lob bené ©fjeer falbe »aa

be omgtøenbe ©jenjtanbe. $>lubfeltg faae ljun en

Tlxm f)æoe fig, ligefom op af Sorbené ©fjøb, og

mnfe ab Ijenbe; i bet famme følte tyuri

faaret og fyørte en (Stemme raabe —

ft't Tlnftgt

^a! btg, bu lebe SErolb!... Seg fjenber

Det »ar Søaré 9tøfJ. £)g meb et fjerte, bcr

bcevebe mellem ^rpgt og ©læbe, gif f;un nu mob

ben opløftebe %xm, fom »ebbleø at fajte Wloés og

Sorbflumøer paa l;enbe. SSeb ©finnet af gøgten

faae bun nu 3t>ar ligge i en fyalø opretjt (Stilling,

forfcerbelig blobig, øeb goben af ben .ftlipøcbccnf,


138

l)t>or be engang Ijaobe Miet fammen. Jgjané SStttne

oar oilb og oanoittig.

# St>ar! 3>oar! £)et er mig . . . £>et et mig . .

.ftjenber bu mig iffe mere?" — ftammebe #eboig,

ibet fyun uben $n?gt falbt paa £nce »eb ©iben af

fyam og omfluttebe fyam meb fine 2trme. Qan

fanf mat og frafteéløS neb.

^eboig?" — gjentog fyan — „lit, er bet big?

Seg troebe, bet »ar . . . Qøxtt bu iffe Cotterniéfcn

i @fo»en, ,£ebttig? . . . $an »ar fyer noé mcb fine

Stjenere ... be lugtebe S3lob og troebe at faae

©tlbe og fyolbt en afffoelig £arm ... tf)i jeg er

bob, ^)eboig. £)u feer jo, at jeg er bob . . . men

jeg fjat iffe brcebt mig fel» ! . . . £ro iffe bet . .

bet . . . ben ®org funbe jeg iffe, oilbe jeg iffe

toolbe big. £an . . . SattcrntSfen fyar brcebt mig.

(Sr bu fommen for at flæbe mig i fiitgbragten?"

z/Seg er fommen for at falbe big tillioe igjen,

min elflebe 3»ar, og bringe big fyjem. dx bu iffe

tørjrig?"

3o, jeg er . . . tørflig \"

#eboig tog libt af ben nofalbne blobe ©nce

op og troffebe ben i fyanå Støunb; fyun lagbe bers

paa ©nee paa fyanS ^>ooeb ; l;un babebe l)an3 £ins

binger mtb bet folbe


1:39

af \)an$ TCnftgt og l)an$ $al$ meb ftt waatie Zøxs

flcebe. Unber benne (gpgfel ooerbeoifte fyun fig

om, of Soar tjaobc l;aot en ftccrf 33lobjtr;rtning

03 &ar bleoen ubmattet til £øbe fom en §ølge af

benne. Jjntn oarmebe Ijanå fotbe ^)ænber »eb ftt

fjerte, 09 oa Soar taalte fyenbeS ©pSlen om t;am

meb et gobt S3arné gføieligljieb og et $>ar ©angc

fagbe —

„£>, fyotlfcn oelgjørenbe gornemmelfe!"

£>a oaagnebe npt Sjaab og m; ©læbe i 4peN

oig§ SSrpff.

Ubcn at fyaoe gjenounbet fin SSeoibjtfjeb, gjorbe

Soar nu 2Ht, tjoab £ebt>ig oilbe; t)an lob fi'g reifc

op og gi!, jløttet af fyenbe og Sttaja, gjennem

©fooen til SSognen; men benne SSanbring oar

t>berfl befocerlig, faa matte og oaftenbe oare l)ané

©fribt. £)g SRoofuglene oebbleoe at flagre og

ffrige omfrtng bem. £)a SSognen fatte ft'g i 33es

ocegelfe, befoimebe Svar. £)g ba Jjpeboig enbelig

naaebe hjemmet meb fyam, oibfie fyun tffe, om

tmn l)olbt et (eoenbe ISccfcn eller et £iig i fine

2trme.

5J?en 3oar leoebe. £)g ba ©eneral SpextuUS

jlog Spul yaa fyanå lixm meb fin Sancet og tog en

btjgtig portion JBlob af ,l)am aanbebe ()an atter,


140

aabncbe £>inene, faae ft'g om og gjenfjcnbte alle

bem, ber omgaee tyam.

Dg «^)ebvtg — l;»or l»ffelig »ar iffe £eboig!

Scegen, fom ble» i;entet enbnu famme 9lat,

foreffreo beroligcnbe bibler, uforflv>rret S^c, og ga»

gobe forhåbninger.

3»ar fif fin (Seng i Euguftinå SScerelfe, og

$eb»ig »aagebe o»er l)am bele ben øorige £)eel af

SRatten. £an ftumrebe, men b»»»ige 9J»f i Ærops

»en »af te b^^5 °3 *) an løftebe ba ^>o»ebet o» og

fajlebe et »ilbt S3lif omfring ft'g; men l)»ergang

t>d møbte ^eboigå rolige og milte, fagbe \)an —

„£>, naar bu er fjer, faa er Etting gobt!"

Dg fyan flumrebe atter inb. £en yaa 9ttors

genjhtnben fo» fyan bybt og funbt et 9)ar £imer.

£)a i)an »aagnebe, f»nteS ban at »cere »eb 33e»ibji<

fyeb, men flagebe ooer heftig #oticb»ine og fpnteé

at »ære b»bt nebflaaet.

£cegen r»ftebe paa £ooebet unber fin 9J?orgen»

»ifit og befr»gtebe en £jernefcber.

SSeb SftorgenjolenS førfte ©traaler frob ©erba

i SSærelfet. £enbeå ©obfTenbe b^be iffe feet

benbe ben foregaaenbc £>ag og meb glib forbulgt

fyenbe bereå Uro og gr»gt for 3»ar.

gørjt nu, ba ^an »ar gjenfunben, l)a»be bun


141

faoet at »ibe, l)»ab ber »ar foregaaet, og l?un fom

nu til l)am, fulb af Uro, af ,£aab,


142

SSi maae reife, Sttar; tti maae »anbre ub i 33ers

ten fammen [om .ftunftnere og fortjene sort

SBrøb og crr)t»crt>e oS noe SioSglceber. 58i maae

ub i SSerben og o»er ben ubaanbe i ©ange al ben

SrifÉfyeb, ben ^oeft, ter letter i ttore ©fotte og

£)ale, i ttort golfé fjerter. fO, min Sttar, tti

»tlle felo opfriffeS tteb Spben af ttore egne ©ange,

og tteb ttort gjenftbige SSenffab, og tteb ©ubé

©obfyeb. Zl)i ©ub »il »ære meb oé, Snar, naar

»i faalebeS i QOoor og Æjcerligfyeb flrcebe at rene

oS op tteb be ©atter, \)an l;ar ffjcenfct oé. u f;ar iffe £ib til at ttære

fpg

, til at tcenfe otter bet (Sttunbnc. gremtiben

bør tti tcenfe paa; fyi — ben er oor! agen er

m>! £p, min elffebe S3rober! £>p!"

„tylin ffjønne SSalfprie!" — fagbe£ebttig l>alu

f)øit, i fin $enn)ffelfe otter ©øfleren.

„3a, ja, jeg ttil . . . jeg ffal!" — fagbe Suar,

ibet tjan, ligefom fulbjicenbfgt ttceffet, fatte fig op

og ftirrebe, fnart paa Støorgenfolen, Ijttiå ©traaler

trcengte inb i SScerelfet, fnart paa ben elffeligc

©erba, l)ttté tfnfigt jfraalebe af ^nfpirationens

Slb. Qan fpntcé at ttcerc Ijafot berufet af npe og


143

gamle Snbtntf 09 funbe iffe ft'nbe rigtig SRcbe

i bem.

©erba fyenbrog nu \)an$ £)pmcerffoml)eb yaa

fig, ibet I)un ffilbreDe barn fin egen ©jcelå Z\U

ftanb, fit gorfyolb tit


144

i benne ffuUe vi fyave et lille ^jem, tøvor Bi fftttlc

l)vile o§ efter vort tfrbeibe 09 tale fammen om vort

^>jem i ^)jemfln»nen 09 om vore (gøbjlcnbe. £)g

vi ffuUe fimge om bem ube i SSerbcn blanbt frem*

mebe golf, Svar! S3t flulle fynge om et er gobt! S3eb min fvnbige ©jal, man


145

maa funne tage ftt sparti! SD?an maa iffe labe ftg

nebflaae af Sftoget i ben ©ral?/ at man iffc fan

rcife fig igjcn og flaae fig igicnncm paa en eller

anbcn SWaabe. lit man taber en 33ataille . . . bet

fan inbtrceffe for ben 23ebf!e. Det l)ar inbtruffer

for mig fel». Det fan intet SKenncfFe figc fig fri

for . . . iffe engang ben frore .ftong @arl. 9)?en

blev b,an berfor mobløé?

Da tyan laa faaret paa $>ulta»a 9J?arfer eg

r>an§ Drabanter — min $aber »ar (5n af bem —

flogeå fom 2o»er mob gienbené ^ær, og gjenbené

Slb l)ccrjebe 'Kit omfring fyam — ba faae bet fort

ub for l)am, forbanbet fort! Drabantlieutenanten,

ben »affre ©jerta, jleg af fin £ejt og gat) kongen

ben, og fatte fig felo, f»cert faaret »eb en £ceffe,

»entenbe DøbSfyugget; men fee, ba fom en


146

©fare. £)g X>tttt fatte SKuéferne i en faaban 9vcr

fyeft, at bc tf!e t?ot>ebc at angribe eller forjtyrre

fyanS SRetraite. gørft ba be irte faae fyam mere,

»orebe 9J?obet i bem!

£)g ba f)an laa [om en $ana,t i S5enber — »ar

fyan ut>irffom ba? De bebfie føenffe gororbninger

for CÉmbebSjiurelfe og ^anbel, m eie ftben ben

jrore ©ufras tfbolpfyé £ib, I)a»e »i fra S3enber,

fra Æong G>arl ben Soløteé $aanb! £>8 &an /

efter be mange ttlpffer, !om tilbage til ftt SKige —

ene, uben .ftrigSljcer, ubcn ^)enge — t>ar t)an ber*

for mobfalben eller raabmlb? — 2£lbrig »ar fyan

jtorfere eller fnarraabigere, Da orbnebe fyan $R\*

geté Snbre, \)a unberfiøttebe f)an SSibenflabeme,

ber bragte fyam en n» ^rtgétjcer $aa S5enene! 2Cns

namme mig, om iffe kongen og tøele 9liget eet to

tre flob yaa S3enene igjen, fom om ingen febers

lag, ingen Ufyffer oare inbtrufne! De fiobe ber,

fcerbtge til greb og til .ftamp, til 2iø og til Døb!

£>g fe« 3, 23ørn," — og SEaarcme perlebe i

ben gamle erigere Iwnenbe £>k — „berfor er £ong

Sari mig faa fjcer, forbi fjan »ar jiørre enb fin

©fjebne, forbi fyan t>orebe i Sftobgang . . . berfor

er bet mit fjerte Dorer »eb at betragte l)am.


147

3fa/ Søm, og nu glæber mit gamle fjerte fig ouer

(fber; jeg feer, at 3 erc af fyanS golf, S ogfaa !"

fangen ©ang baobe be Unge I)enrt)ftc lyttet

tit ben ©amleé ilbfulbe fortællinger, men albrig

fom nu.

£)g forfor otrfe be faa opfrif!enbe, faa oplis

oenbe paa o§, biéfe ©filbringer af gamle £eltebes

brifrer, om manbig .ftrigerbaab . . . $aa o§, gre*

bcn§ SSørn? dt bet tffe, forbi ogfaa oi maae

fcempe, forbi »i 2ffle, tibligere eller fenere, baoe en

.ftamp i eller ubenfor oS at befraae, og at ber fore«

ftaaer oé 2CUc et Sftaroa eller ^5ultaoa?

£)ette er SioetS SSilfaar; Ut er ogfaa Ut$ 2fbel;

og oi maae Me blioe $elte.

VIII.

Den goranbring fyoS 3»ar, ©erba tywbe frem;

falbt, bleo befcefret af 2Cuguftin, fom fom faem fes

nere ben yaa £>agen.

@n (Samtale, ban ba&&e meb 3«ar om £)enneé

oefonomiffe 2(nliggcnber, og bane Søfte, at orbne


J48

biéfe, »ar i fyøiefie ®rab »elgjørenbe for Sroberen

og jtyrfebe faa»el fyané Jpaab om at funne reife

ftg fom fyané Mie tit at gjøre bet, om bet enb

blot ffete for at »ife fin Safnemmcligfyeb for fine

©øbffenbeé ^jærligtjeb. ©en legemlige 9J?atr,eb,

t>er »ar en gølge af fyané heftige, ffjønbt forte

t?tlebc omgivet af fine

be fremfalbt: Spa\>tt,

feet ftore, f»ulmenbe, umaabelige £a» ... og benne

gremtib af grifyeb og SDMobier! . . . 3»ar le»ebe

e» i ben. £>og — ben »ilbe ne»»e I?at»c »cmt

mcegtig nof, l)»is tffe et n»t S3iIIebe »ar freget o»

for fyanå gløbenbe ^}f)antaft og traabt imellem fyam

og ben forrige 5£r»llerinbcé>, fom bet o»crff»ggebe; —

bet »ar ben fmuff« ©øfrerS rene, jlraalenbe Sillebe.

4?un Fom atter og atter for fyané Sanfer, faalebeS

fom i)an n»§ baobe feet l)enbe. £)g en b»b S3eun*

bring o»f»lbte IjanS ©jcel.

$flm ©erba »ar bunben enbnu, »ar cnbnn

iffe fri for bc S3aanb, ber lænfebe fyenbe. £imen

ncermebe ffg bog, ba be maatte løfeS, l)»té be

ffulbe løfeé. £)agen før ben til tffreifen beftemte

»ar fommen. $u eller albiig maatte fjun tale og


149

beftutte! . . . £un oaflebe iih længer. SEanrVn

paa Soar og Ijané Sfcmtib baobe gjort fyenbe fiffer

og bejlcmt. Sften Ijenbeå fjerte bceoebc cnbnu for

&im?n, for ©tebliffet.

©igurb oar benne £)ag fraocerenbe til et ftort

SRibbagéfelffab og oilbe førfl fomme f)jem feent paa

aftenen, ©erba fyaobe befluttet at oppebie bette

Sibépunft. £)cn $ele ©ag l)aobe gru Suliane

fpéfelfat fyenbe uophørligt mcb at inbpaffe tøenbeé

©ager, ijianbfatte ^enbeé .Rapper og Spatte, liqois

bere Stegninger famt meb flere anbre forretninger,

fora fyun beførgebe meb fin fceboanlige S)r>gtigbeb;

og l;un war glab ooer i £>ttte at finbe S^ogct, ber

aflcbebe fyenbe fra r;ent»c§ egne urolige Sanfer i

#nlebning af ben fig nærmenbe ©tunb.

tilfengé.

Zxæt af £>agené Sprbe gif gru Sultane tiblig

„®aa bu nu ogfaa og læg big!" — fagbe

tøm til ©erba — „for at bu fan ocere oppe be*

titø imorgen. ^)uff paa, at oi reife præcis £tof;

fen ti."

Saareme fom ©erba i £>inene, ba fyun traabte

frem for at ftge ©obnat, og ber fora en uubfigelig

8\)(r og l'cengfel ooer fcenbe efter at fajle fig i

spicicmobcvene* linm fige benbe "illt. 9J?en


150

ba f)im følte fin »arme Smøbefommen tilbagemift

fagte og folbt, paa en 9)?aabe, fom fønteS at fige —

w@ee faa!


151

£)pbejle af ftg felo, i ftt SScefené 20lerr;elligfie og

til ben, ter tater f)er, for at ftnbe SRaab og ben

rette Jtraft

$un bceoefee bog, ba fyun r)ørtc ©igurbg

©fribt — be oetbefjenbte ©fribt — i Sambouren.

5J?en benne 23eocegelfe oar flpgttg.

„T)u . . . oppe enbnu?" — fagbe ©igurb, ba

t>an traabte inb, og fpnte§ at jtubfe libt. — „Wn

SWober ligger t>el? . . . ©otier tøun allerebe ?"

„Snbnu iffe, troer jeg/'

„Gaa ml jeg gaae inb og ftge fyenbe ©obnat."

©igurb gif inb til fin Sflober og !om ub tgjen

nogle Sftinuter efter.

„Cg nu" — fagbe fyan — „oil o i ftge In'nans

ben ©obnat, min lide Jtjærejle. Seg fyar enbnu

libt at flrioe iaften. gorfoo big tffe imorgen;

tf)i ot maae tibltg ub t 23t)en. ©io mig et

JfySl

. . . Sften t)t>ab er bet? £>in £aanb er folb

fom farmor, og bu er bleg? Seftnber bu big

tf fe r>e(?"

„So! SDlen ... jeg r>ar Sttoget at tale meb big

om taften, ©igurb!"

„Waa, fyoab er bet nu igjen?* — fagbe t)an

utaalmobigt — „ab er bet faa?"


152

„Scet btø,


153

»il gtue tilbage, l?t>ab jeg iffe længer fan bære.

£)u retfer tmorgen, og jeg »enber tilbage til mine

©øbffente, tH mit S3arttbomåf)jem. S3t ffille§ at>.

#er er tin Sving, (Sigurb. S0?et> ©læbe fatte jeg

ben paa min Singer; meb


154

„£t>ab er £)ette? . . . @r bet Efoot?"

©erba lagbe fin marmor!olbe £aanb paa Ijanå.

/,2ren; v)an$

fjerte flog uolbfomt, ibet Ijan følte, at en fror

goroanbting »ar paa S5ei meb at foregaae mellem

fyam og ben, fyoem v)an faalcenge fyaobc befyerffet.

Stoffen ftammenbe fagbe l)an —

„Seg forjlaaer iffe, fyuab bu mener . . . fyoor

£)ttte fommer fra; . . . men i>st ueeb im »el, at

jeg oil bin fanbe Spffe, bit »irfelige S3el ... og

jeg fpneS, at ingen barnagtig Sfliéfornøiclfe burbe

formaae big til at mtéfjenbe bet. — $&ab er bet,

bu bebretber mig? . . . Spx>at> er bet , bu begiærer

af mig?''


155

,/Sntet/ ©igttrb, 3ntet . . . lun at blit>e fri!

£)et er ingen ©rille, ingen SEilfcelbigbeb, ber flitter

o§ ab. Det er SSingeneé 9løbt>enbigr;eb, bet er

©ocelgct mellem begge t>ore SSæfener. SSibere

©runbe t>ft jeg iffe anføre; jeg vil iffe »anfyeHige

benne 2ime meb 83ebreibelfer. £u r)ar troet at

fyanble rigtigt for mig og for big . . . men f)m§

jeg meb be Søletfer af Oprør, bu baglig t>affer

boé mig, ffulbe blioe bin 2©gtef«He, ba . . . t>ee

big og mig ! SSort £i» vil blive ulwffaligt. Scg

bar følt ^>ab, 33itter!?eb imob big r>ore i mit

SSrpji . . . bet maa iffe oære! Sftei, jeg »il eljfe

big enbnu fom SSen, fom SSelgjører, og berfor maae

vi ffitteS ab, inben Ut blioer for feent. 2)et fan

iffe btioe anbertebeS, ©igurb; jeg Ijar »røoet bet i

flere %ax, og nu i ben fibjie £ib er bet blevtt mig

flart. 3eg bøiagter, jeg kolber af big, men . .

vi maae ffitteS!"

©igurb f)m>be bøiet ftt £ot>eb, mebené ©erba

talte. &aa milb og fagte fyenbeS (Stemme enb »ar,

løb ben bog i tøané ©re fom £)ommen§ Sorben.

£)a t)un ba»be ubtalt, faae f>an op, og l)un forefom

barn ffjøn, fom l)un jrob ber i fin (hænge 2(tt>or,

meb ben rolige glamme i S5liffet! — atbrig baube

bun forefommet barn ffjonnere eller ønffoærbigere.


156

tfjærligfyeb, £arme, fftnfvg SSrebc gjennemfrvbs

febe fjant, og fjané 23lif brcenbte, ibet Ijan fagbe

meb Sitterfyeb —

„£)u er virfeltg raff, ©erba; ... bu tager bit

tyavti let! . . . 2(t brvbe £ro og Søfter er btg en

(et (Sag, og bu betragter naturligvité font en £3i*

ting, Ijvab jeg fan libe berunber! Det er btg en

ringe @ag at fortabe ben, ber fyar inbvtet big fit

2iv i flere 2(ar; ... tbt bu fyat maaffee allerebe —

ffjænfet big bort til en2£nben; og fyele benne 2a»=

perfjebébemonftratton og alle be ftore £)rb ville

maaffee i ©runben blot ft'ge: „Seg er bleven fors

elffet i Savib!""

„£> net/' — fvarebe ©erba alvorligt, men uben

mtnbfte #arme — „bet ville be if!e ft'ge, og bet

troer bu Ijeller iffe felt). 9M, ©igurb, big bar jeg

elffet, og jeg vil albrig elffe Smogen fom big. £)g

fyviS bet fan linbre ben bittre gølelfe, bu nærer,

faa vitb, at jeg iffe fønbcrrtver bette S3aanb uben

felv at libe bittert, at jeg felv i bette £>ieblif elffer

big Ijøiere enb nogen anben Sftanb. £>g bog,


157

gifte mig. (5nc fil jeg vanbrc min SSei ... ben

maa blioe, fom ©ub finbet: for gobt. 2£lbrig øit

jeg glemme big, albrig Miuc glab, albrig bliøe rigs

tig rolig, førenb jeg øeeb, at bu atter er h;!felig,

og tcenfer uben S3itterf)eb yaa mig. £), giøe ©ub,

jeg funbe borttage ben, bu nu føler, og, tnben jeg

gaaer, erb/olbe bin Silgioelfe . . . fttn et lille gobt

£)rb, fom fan giøe mig ben £røft og bet £aab,

at m oitle møbeé igjcn engang og rcdh fyinanben

4?aanocn fom SSenner! . . . SKin SSen — min l ce*

rer — ©igurb, giu mig et øenligere S3lif! £>et er

for bittert at ffillcå faalebeé ! . . . Gn tung S3»rbe

v»il enbba -l)øilc paa mig — ben , at jeg tyax »æret

utafnemmelig mob mine SSclgjøme!"

£)g tyun grceb.

(Sigurb tyavbe flart inbfeet a\ ©erba£ £)rb og

bele SBæfcn, at nu øar ingen Siibagegang, ingen

©jenforening tænfelig; men l;an§ or bpbt ty an war

faaret; l)t>ortil ogfaa fom en ccblcre gøleffe, fom

qoalte SSrcbenS og ©snertens" Ubbrub tyo§ ham.

25et cebelt £Lt>inbelige i focnbeS JScefen og jDpførfel

fremfalbte bet cebelt 9)?anblige i ban§ . . . thi bet

fanbteS bor, ffjembt fortrængt af mere raae .traf*


158

ter ; ... i benne StmeS Mamy og Eibelfe traabte

bet frem. ©igurb reiftc (tg meb be £)rb —

„SScer rolig! 3*g tilgitter big. £)g ftben bu

føler bet nøbfenbigt for bit £io6 Spffe at jlilleS

fra mig, faa er tit min spiigt at famteffe beri.

JF)ttab jeg »il fomme til at libe bertteb, bet . . .ffal

jeg bære. £)u er fri. ^morgen ffal jeg felo føre

big tilbage til £>ine. (&it> bu i bem maa ft'nbe

bebre SSenner enb jeg og min SRober f)at>e weret

big!''

£>iéfe £)rb gif ©erba bwbere til fjertet en& be

bittrcfte Sebreibelfer. Spun græb tané, men fmer;

teligt. ©igurb gif, tilfønelabenbe flolt og folb,

frem og tilbage i Sforelfet. ©ottebe ban fig t>ct>

©erbaS Saarcr? SSentebe ban nogen goranbring

i b«nbe6 Sanfer og S5eflutning? — Sngen af bem

pttrebe et £)rb i flere Minutter.

(Snbelig reifte ©erba fig og fagbe fagte —

fyenbe.

„©obnat, ©igurb!"

$an ftanbfebe og faae mørft prøwnbe yaa

Squxi gif nærmere og rafte l)am »!P)aanbcn.

„©obnat!" — gientog l;un meb et næjten bcs

benbe S3lif.


159

Qan rørte fig iffe, men oebbleo at betragte

fjenbc mørft.

ette &Ȥ fpntcfi at borts

tage b«né 8t\>. «£>an traf SSeiret tungt.

„SSar bet bet ft'bjte? ... (Ir bet forbi [. . . forbi

for ftebfe?" — lob bet i (SigurbS Snbre, og £h>et

formørfebeå for fyam, og SScrbcn fynteS at oille

ftprte fammen. Set blco øbe og folbt i fyam og

ubenfor fyam. fln $ gif inb i fit SScerelfe. Det

blco Slat.

„@r bette muligt? . . . røm?"

— tænfte ©igurb flere ©ange i Søbet af ben lange

s J?at meb en barnelig ©ofen. — „>£ar jeg oirfelig

foranlebiget Sette? Jpax jeg jaget SSaaren uh af

min SSerben? $ar jeg brcebt Sioet i mit 2io?"

5??en bane ©toltbeb bolbt barn oprei|l og bin-


ebe r)am fra et ftorføg

anfaae for frugtegtøjl.

K,Q

til gorfonirtg, [om Ijan

„Smorgen, imorgen ffal jecj »cere tjoé mine

SSrøbre og ©øftre!" — tcenfte ben l)eftigt oprørte,

førgenbe ©erba, og t)un fatte et 2pé i fit SSinbue

og gat) ben paa ©aben »entenbe 2(uguftin et aftalt

Segn, ber ffulbe betpbe faameget fom —

Ser!"

„Set er gjort! Smorgcn ffal jeg fomme til

Serpaa fatte t)un fig neb for at ffri»e et S3ret>

tit fin ^)[eiemober, og mangen fmertclig Saare Mans

btbt fig meb £>rbenc yaa papiret. Uophørligt i

ftele benne lange $lat fyørte ©erba en ©aaenbeé

urolige, heftige SErin, og t;cnbe§ fjerte bcvotit »eb

bem. Set »ar en tung, langfom 9?at; tm fpnteS

iffe at »ille faae (5nbe.

Snbelig »ar ben o»re.

Sftogle SSimer efter ben befanbt ©erba fig

i fine

©øbffcnbeS ^jem. ©igurb og t)an3 $?ober r)a»be

felo lebfactet l)enbe bib, men meb benne taufe Sftté?;

forneielfe, benne frotte 33itterl)eb, ber er faa fnu*

fenbe for r)»em ben rammer.

Serfor »ar ©erba ogfaa fort»t»let.

„£), jeg maa til bau 'ngang enbnu!" — ubs

brøb ljun meb 2£ngejtraarer ~ „fee bem engang


161

entrnu, tale meb bem, bet>cege, formilbe bem . . .

enbnu engang bebe bem . . . fajle mig for bereå

gøbbcr og bebe bem tilgioe . . ."

„Sftei, nu bltoer bu tyer !" — fagbe 2Cugujlin i

en beflemt Sone og feolbt tøenbe tilbage — ,/Sngen

oibere gorføg nu! £>e lebe til Sntet. £)g btjbcre

ffal bu iffe nbnmge big. Seg taaler bet iffe. 50?cn

grab iffe faalebeS, ©erba; tro iffe, at %U er brubt,

lilt tabt. Stiben læger mange er maa

falbe


162

fcatter og ©øtfyilba'é otiergiune ©labbren og faae

fig (om en ©jenfianb for ^eboigé l;ulbe £)mr;u —

ba gjennemtrængte £jemfølelfen& §reb {jenbcé Ijcle

Støfen. £un følte, at 2tlt, b»ab tøun l)at>be gjort,

»ar nøboenbigt og rigtigt; fyim goo fig 2ov til

at ntjbe bet ncervcerenbe S&kbliH Spffe; og ftvcms

tibStanfer fom, liig be ffjønne, fpngente $ugle, ber

bebubebe GiolumbuS ben m>e SBerbené 9?arbeb . . .

bc font, friffe og liotigc, bcerenbc yaa bereS SSinger

SDrbene — „gorfoning! §orm;elfe!"

IX.

„33etro til ©ub, fyvab bu bar af {jam, o bu af

SSilbfarelfer trcettebe ©joel ! S3etro ©anbbeben,

boab ber i big er af ©anbljeben, og Sntet ffal bu

mijie, og bu ffal atter blomftre o» fra bin gorbcer*

velfe og blive lægt fra al bin ©lapb^b, og t)oab

bu \)ax tabt, ffal blive erfiattet og fornyet og blive

inberlig meb big forenet, og bet ffal iffe mere vige

fra big, men beftanbig være og forblive bo3 big,

ligefom ©ub befianbig er og forbliver !"

©erba Icefte £>ctte for Soar af en gammel 23og,


163

f?m>en for flere fyunbrebe 2lar ft'ben, fom tøebber:

„TCuguftint SBefjenbelfer". £>g £rbene gaoe 3(ns

lebning til aUefyaanbc ^Betragtninger og (Samtaler

mellem bc to (Sobffenbe.

£et er et gammelt (Stof, et gammelt dapitel t

StøennefTeflcegtcnS 4?ifforte, bet om gompelfen ; garn*

mclt og eoigt npt fom £iwt felt?. SbunaS 2©bler

— fom man meente rjaobe 9)?agt til at foronge

feloe ©uberne, — gorntjelfenå Statf, Ijvoraf be djrifme

kationer enbnu ten Sag ioag briffe npt Sto —

sibne berom.

fiaa ere »el be Sflenneffcr i SEallet, fom albrtg

i bereé 2io Ijaoe ønffct at Funne begpnbe paann,

at funne ligefom fobeS om igjen i en no tnbre og

Dbre 2i»3frebå, at funne tage Tlftfcb meb ben gamle

Nat og fremfalbe en m> SKorgenrobe yaa beres?

8tȤbimmel.

Cg til alle Siber baoe SSftenneffenc gjort ^or?

føg berpaa paa mangebaanbe SSeie og Sftaaber.

9J?an bar valfartet til ben t)cUigc ©rao, fencre

til bet gamle Sfom. 9)?an mlbc ber gjørc op meb

bet (Sounbne og begpnbe at t)aabe og leve paann.

S oore ©age brager man wfterpaa, til ben

m>e S3erben. T>m gunfc, ber for tun førfte £)ps

bager lojlc i batten og bebubcbe ben meb 8ctngfe(


164

efterftræbte ©tranb, ben fiinncr enbnu ben &ag

ibag for (SiuopaS S3e>rn fra %\mxitaé .ftpfier, ffins

ner oplivenbe gjennem Stagene 9laf.

9Migioné>fril)ebcn, 2Crbeibet paa ben unge, gat>;

milbe 3orb, bet løfterige ©obe, (om titx>inPer dn

berfra i mange ©fiffelfer — bet er Spfet! . . . Set

er bet, ber lofter oS til at forlabe t>ore «f)9tter for

ber at bpgge npe, for ber — at begrmbe paann.

„SSegpnbe paanp ? . . . 9J?en ! unne »i if fe bet

mcb f)t»er np £>ag, meb pr-er up Sol?" — fpørge

be „©tilte i £anbcne".

Stille og jlcerfcSjæle! s Jtteget formaaer Sftcnj

neffet meb en reen S3illie og unber et roligt 2ir>.

9J?en unber tttåfe bpbe goranbringer i bet inbre

£it> og for mangen ftormfulb (Sjæl er ben pbre

glptning et nceflen nøboenbigt SSilfaar for inbre

^ornpetfe. Ser ft'nbeé en Sftagt i gamle Steber,

SSaner, Snbtrpf, gorpolb, ber fnort er trptlenbe

fom en berufenbe £)rif, fnart larmenbc fom en tung

£ænfe, og fom Sngen fan unbbrage fig uben —

t>eb at flpe. Sften langt berfra, meb en np 3orb

unber t>ore jobber, meb nye Stjerner ot>er eore

.Ipooeber, npe ©jcnfianbe omfriug oé, føbeå npe

Snbtrpf, npe Sanfer, og bet er ber lettere for ©jæ*

len at reife fig, ai anftrænge fig. Senne pbre


165

glatning er et £icelpemibbel, gorfrmet l)ax fficenfet

Staneffene. £>en flab er tffe bm gobe SBillie, men

ben ftyrfcr ben.

Dm alt ©cttc talte be to ©øbffcnbe inb&prbcs,

og bet blev flart for bcm fcfo og for rjcle (£ob=

f!enbefrcbfen, at 33etingelfen for 23egge3 SSct t>ar

en frifl SSirffomljeb i m;e gortøolb, og at Stilen

i ©obffenbebjemmet iffe maattt »ære Qlnbet for

bem enb SrceffuglcnS 4?mle paa SrcectS ©rem, for

at jtyrfe SSingerne til en np og lerngcrc £!ngt. -j^g

for 3»ar gateé ber ingen Jpmlc. gcebrelanbcto

Sorb brænbte unber tjanS gobber. S feberagtig

(Spcenbing og Uro Icengteå han fun bort, langt,

langt bort!

(5n Silfcelbtgbeb, en af bcm, ber ligne en Stis

ffiffelfc eller en ©tnrclfc af en bøiere vfpaanb, inb-

traf nu for at give be to ©øfcffcnbeS flaner gsorm

og S3eflcmtl)eb. 23i r;at>c frtt bereé Sængfel efter

„*Pilgrimmencé £anb". 9hi traf tit ffg faa, at en

Søcapitain af 23ror'é SBefjenbtffab netop i bréfe

£)age fFulbc affeife til S5ojlon i S^orbamerifa meb

ben burtigfeilenbc S3rig §reia; fyanS .Kone flulbc

lebfage barn, og begge biSfe sperfoner vare af ten

S3ejtaffcnl)cb, fom man gjerne ønjTer t;oé Otcife;

fammcrater gjenncm Sivet. SSctre SSenner og gebs


166

(agere funke ©erba iffe faae, og ba S3ror talte

meb bem berom, pttrebe be ben flørfle S3crebt»iUtg-

fyeb til at mobrage be unge ^paofagcrer famt tjene

bcm i l)t>ab bc funbe »eb tfnf'omffen til bet frem*

mebe Sanb.

S»at og ©erba omfattebe meb tu'rfetig vf)cnn)?=

felfe Sanfcn om benne Ubflugt tit ben npe S3cr-

ben, f)t>or be ba w'lbe optroebe fammcn meb bcreé>

£>jcmlanb§ ©angc, fom be meb ©t'fferljeb troebe

yilbe gjøre h)th fyoS ben m>e SScrbené golfeflag.

S)?en i Similien møbte benne $lan SKobffonb

og mangefyaanbe Setccnfeligrjeber.

^>ebt)ig fotbebc jamberne t ©fjøbet, biet) ganffe

bleg og fagbc cengftetigt —


JG7

flog og 90b. £>g tfmcrtfaS 2Canb ffal beffotte mig

ben er, m »ibe bet jo — en cebel Sfabber,

ber årer og beffotter enf;oer reenftjertet £H?inbe!

£)er ml jeg føle mig mere trwg enb noget anbet

rlog§manb og ftf en bpgtig (Sapitain ot>er

ft'g . . . ben gunfiige J^erre funbe baoe gobt af at

fmage en ©mule Difciplin. 9flen ©erba! ©erba!

£»ab ffal &un ubenlanbé? Sh>un ffal fmuft blit>e

J)jemme eg gjøre Sftuftf for oå Ijer; bet er bebre

enb at gaae og gale for SSerben, fom bar girums

larum nof enbba! 3*3 kolber af ©erba ... bet

er en prægtig $ige! J$un er bebre »cerb enb at

ftaae og ffraale og qmntilere for $enge. £)g faa

o&enifjøbet følge meb tm ©alfranbé, ben 3»«!

£)g bet til Qtmerifa, l)Oor alle SWenneffer erc øilbe

og befperate! . . . QviB bet if fe gaaer ab 4?elt>ebe

til, faa — web jeg iffe, f)tjab ber gjør bet. ^Jlm

jeg »il ingen £>ecl lja»e i ben (5lenbigl)eb! 3eg

6*


J08

famtnFFer \Ut ... jeg „tager min SftabS ub af

g CD^orbroter JperFuleS giF neb i jit SScerF;

fteb og- lob Sborépammeren bunbre.

(5nbnu en ^erfon (g»tå bet UbrrpF tffe er for bri-

jtigt) gjorte en fyeel tt>cer og fuur yjline ab ben

ftorc Sieife, og bet var — ©Fillingen.

'tfugufrin betoiolebe iFFe, at be mufiFalfle ©obs

fFenbe, og fornemmelig ©erba mcb fit jiore talent,

vifte gjørc fipffe paa ben Set, be agtebe at gaac;

men for at fomme i farten paa benne beljøoebeé

t-cr — §)enge, ^)enge for £)oerreifen til ben npe

herten, *Penge til M førfte £>pbolb og be førjte

Ubgifter ber, $enge for at Funne rcife »ibere, ^Penge

for at Funne mobjlaae tilflobenbe Ul;elb og SBanffes

Iigbcber; meb eet £>rb, ber ubforbrebeå en *Penge-

fum, fom man nu iFFe faae nogen Uboei til at

Funne tilueiebringe.

2Cugu|tin og fetø SSror paobc gjort 2flt, rpab

ber ftob t bereå SERagt, ja enbog optaget Saan, for

at bringe ^oaré 2fffairer i SDrben. %t optage npe

Zaan, oar b&crFen behageligt eller raabeligt unber

bc næroærenbe £)mfrænbtgbcber, og l^ab be Unge

f«jtø ciebe, Fom man iFFe langt meb, felo naar .ipcbs

\>tg lagbc fin ©uttFjebe i StagtfFaalen — Sttoget,


Ki9

fom 3t>« forreten iffe mlbe fyøre tale om, ligefaa

libt fom cm at fyané ©øbfFenbe ot>crl)ot>ebet ffulbe

gjøre noget SDffer. Sjan vilbe optage et 2aan, fom

fyan meb SStébeb fyaabcbc at funne betale tilbage

om nogen 2ib. 3J?en ©nl^er, ber fyar »æret nøbt

til at (aane $enge, t>eeb ftffert, at et Saan unber;

tiben et faare ttanffeltgt at opbriue, ifcer naar @nS

forfatning er miétig. Sfflorbrober ^)erfuleé bavbe

3)engc, bet vibfte be Unge; men Sfflorbrober £cr*

fuleS mlbe flet iffe I)øre tale om „ben 3ieife"; tl)i

fyan bleø t>reb, btot t>eb at tcenfe berpaa. Og man

vibfte altfor gobt i familien, at \)an fyattbe fin egen

SSillie i msfe Gapitler, og at man iffe fom leen;

gere meb f)am enb l)an uilbe.

Sften ®øtl)t(ba fyaøbe ogfaa fin egen S3iHie og

r>a\)be ligefra S3egpnbelfen af erflceret ftg for JRei;

fen ; f)un fanbt, at bet juft »ar en !log 93efTutning

og tnlbe ftffert gjøre S&fltS og ©erbaS gttffc. £)a

ben nu fynteS at »ilte ftranbc paa allebaanbe SSan?

ffetigfyeber og l;un faac be to SøbffcnbeS £5efr;m=

ring, lagbe l)un ft't 4>ooeb i S5løb for at faae „ben

(Sag flot".

Cnt fmuf 3D?orgcnfhmb begmibte l;un at frem?

flæbe alle gamle pjatte og aflagte .Kapper og •Sjof-

ler, #uer og ^rafter, baabe fine og fine (Søbffetu


170

beS, for at ffitte bem til en 2tuctton, fortil {)un

mtbe inbbabe alle ^>ufcts SScnncr og S3efjenbtere.

2Hene benne Sremffrceben og ©wnet af be gamle

gugleflramfler fomt ©øtt)ilba'e kommentarer otter

b&er ifar be

Ijenbe en tarmer.be &$elfomjtbtlfen; og efter gjenft*

bige SSenffabøbemfer fulgteé be ab alle £re tnb tit

©eneraten.

£an »ar nu i ft't tnberjle SSarelfe, i ftt ©ooe^

lammer, £ er / i 2UfoDen ot>er ©eneralen§


171

bængte gaberenå s Portrair, og y&a alteret laa l;an»

gamle „(Sari ben Soltttcs S3ibel" i et forflibt S3u!fc s

ffinbébinb, &an§ (Sabel, et 9>ar spijtoter pa* et

©øtøfab, be Stebffaber, fyttormeb ban arbeibebe røu

ber gangcnfEabet t ©olifamffi, famt flere SKcliquier

fra ben gamle Zit). £>tter M anbet 2Cttcr fluebe,

mellem to blobbejicenfte ganer, et mørft Ærigeran;

ftgt neb, fom fønteé meb ftt Stbbtif at ttaage otter

be 9veliquier af falbne erigere i ben ft'bjlc ftrtffc

jtrig, ber ttare famlebe fcer. Dg $aa alteret l;at>be

©cneralen meb egen ^jaanb tnbffaaret følgenbe

£>rb:

SjcUiQtt De t ftclbrcn fatøttc Slammeratev.

Se l)at>e iffc tampet 03 cre tffe tete forgjæ»r3. De Sappretf

23lob er Ubfoben til fommcnbe Sebrifter.

Jpcr jiob ©cneral £erfuleé. £an foattbe baa-

ret ftn gaberS S3ibcl — l)oori l)an »leicbe at Icefe

l)»er borgen — t;en yaa benS tylaH mellem £ri*

genS og grebene SSærftøier. £)g fyan »ar netop

fyéfelfat meb at pu(!e ©tøttet af be gamle $Ptjbler.

„£ttab? @r bet big, min lille ©olftffe, mit

lille glucbecn?" — faabe Ijan i en milb og venlig

Sone, ba ©øtbjlba traabte inb.

£>g nu begpnbte Ijan at ubbrebe ftg for t)enbe

o\>er be gamle Kebffaber og fortælle l)enbe en og


172

anben i gorbinbelfe meb tern flanenbe ^Inefbot, fom

fermobcntlig iffc var ganffe nv for ©øttøilfca. 9J?en

()im t)jøfrte vaa Ijam faalængc fom l)enbe3 Saalmos

bigfyeb og be i IjenbeS Snbre gjcerenbe flaner vilbc

tillabe bet. Grnfccfig fogbe tjun —

w9iu, fjccre SKorbrober, maae vi venbe oé fra

ben gamle JMjforie for en ©tunb og gaae over til

ben nve. Støt jeg fyar noget (Splinternyt at for«

tælle 9florbrober."

„ganben l; eller!" — fvarcbe ©eneralcn gobmo;

.

btgt — „JF)Vab 1)av bu nu igjen fogt fammen, min

lide gru 9)?arief)øne? Set maa vel være noget

$3?ærfværbtgt, fan jeg troe! 2)u l;ar vel tf fe ift'nbc

at reife meb til limtxita og vife big frem for^cnge?

Søa, l)a, f)a! ganben fomme efter big! Set oilbe

blive en betlig vfpijforie! 9?aa? Spax jeg gjjattet

rigtigt?"

„Sffe ganfle, (itte STOorbrober! 9tten — jeg

'oar ifinbe nu, ber i ©verrig, at jtille mig til 3Cuc*

tion og fælge mig til ©n, ber fan og vil betale

mig gobt."

,^vab fortoget? . . . Spvab er bet, bu »tø?*

„Seg vil ffaffe Svar og ©erba SReifevcnge; og

ba jeg iffe fan faae bem yaa anben 9)?aabe, faa

iMf jeg befluttet at fcelge mig."


1T3

„(5r pigebarnet bleoert befperat? . .' Og bvem

tvoer bu vilbc fjøbe bi g?"

„£g" — vebblev ©øtl)ilba meb ben flørflc %U

vor cg Sejtemtfyeb — „ta jeg bog fvneS bebft om

Slftorbrober af alle be Sftanbfolf, jeg fjenber, faa

vilbc jeg førjt fpørge , om 9)?orbrober vilbe fyavc

mig fom Sivegen, og nu firår ubbetale mig et tiu

ft'nbe Sfigébaler S3anfo contant!"

„Grr bu ba bleven reent pine, fløite gal? . . .

£>u maa fjaoc en ©frue løé, ®oti)a\ . . > £>g l)vié

jeg iffe »il fyave big?''


174

bltf om at fyan jo oilbe b,aøe mobtaget ©øtl)ilba'é

gorjlag.

„(Satan til Søs!* — mumlebe fyan — „Vflan

ffulbe troe paa bin Sftine ... at bu mener bet aU

»orligt meb bit oanoittige Snbfalb!"

„Sag mig tuft'nb £)jce»le, gjør jeg iffe betl" —

fagbe ©øtbjlba.

„33anb iffe, $)ige! eHerS -— ffal ganben fomme

efter big! . . . $eg troer, bu »ti gjøre mig forroft!

. . . jtan bu oiHe ægte en gammel inbbilbff 9lax

(om UrbanuS?"

„yiei, men jeg t>t( f)aoe $enge, og faaer jeg

bem iffe paa anben SDJaabe, faa . . . tager jeg tøam

meb i $jøbet! £)et »il i alt gjalb iffe »ære afoeien

at bli»e grue i ftt eget JpuuS og fcette goben un*

ber ftt eget S3orb! . . . £)g faa ffal jeg invitere

SUorbrober tilmibbag . . ."

//S9 fa

* n Uloffe! annamme mig, om jeg

lommer! . . . eller jeg ml fee big fom gru Urba*

nué 9Jh;rtenblab ! . . . ,!p»or fan bu ftnbe yaa flige

3becr, og l)»or fan bu . . . fomme frem meb bem?

4?»ør fan tu bære big faa ffruegalt ab ... og b,»or

fan bu . . . ©et er til at foringe i glint oser!"

„Sftan fan 2Clt, t)»ab man »il!" — ubbrøb

^5øtl)ilba og bcg»nbtc at fyulfc, ibct l;un »ebble»


140

meb taareqvalt ©temmc — „£>g naar man l)ar at

beflitte meb SSarbarer, faa f>ar man ingen anben

Uboei enb at opoffre ffg!"

„£vab er Ut for £itmt)eber, bu ber fommer

meb?" — xaabtt ©eneraten, »reb for 2ttvor — „£)g

bet flat jeg opleve at f)øre? . . . £)g bet af min

egen titte, fttnfe . . . ©olftffe? 9?ei, atbrig funbc

jeg troe, at bu var . . . fiflen tab bet nu være forbi,

©ott)itba! .Kom r)en tii mig og veer fornuftig!...

Stør et gobt S3arn, og (ab oå tf fe tatc meer om

ben taabetige £ijtorie! . . . £oilfen Sbee! %\) for

al SanbfenS Utpffc!"

„9ttorbrober oil altfaa iffe tjaoe mig, iffe give

mig be tuftnb SKigsbater?"

annamme mig, om jeg vil!"

„w big iffe, ZehV

„9?ei, flet iffe. 3>eg veeb, l)vab jeg oit, og jeg

vil, t)oab jeg vil. £)g t)vié jeg iffe maa gaae felo,

faa veeb jeg, at £mfel UrbanuS fommer t>er taften,

£g faa ! . .

."

©eneralcn betragtebe fyenbe t nogle


176

„T)u er paa min USu capabcl til at c^jørc, b»ab

bu truer meb. So, bu er bagt, bu! Wten forenb

UrbanuS fial faae big, før . . . før tager jeg big fetø,

em bet ogfaa ffal fojie mig 9fleer enb £)u er »ærb !"

„SKorbrober »il fyaoe mig? 71

' — xaabtt ©øttjitba,

ube af fig felo af ©læbe.

„Sa, jaoijt oil jeg . . . £er er ^cngejlrinet,

S5am . . . tag, b;t>ab bu »il! Wltn bttak big baar*

ligere enb UrbanuS »il jeg iffe. Sag be totuft'nb

. . . £>u gale Styr! ... (£n banbfattere .^ijlorie

fyar jeg i>a albrig ooleoet!"

,JKu er jeg 5D?orbroberé i 2tt> og £>øb!" —

jublebc ©øtfyilba, ibet fyuti faftebe fig i l)an3 2trme,

foSfcbe fyam, lo og grceb paa eengang.

„Wltn guffer bu paa, at jeg nu l)ar 9Jettigfjeb

tit at gioe big bort til fyoem jeg til?" — fpurgte

©eneralcn.

„2ab faa ©ære!" — foarebe ®øff)ilba — „naar

jeg blot maa tage $?orbreber meb mig! tyi „man

fan iffe tjene to herrer/ flaaer ber i S3tbefen, og

jeg oit ingen 2Cnben tjene Ijer i SSerben enb SDiors

brober . . . men for 9ftorbrober »il jeg ogfaa gaae

igjertnem Slb og SSanb, igjcnnem Soft og Sonbt

og alt £)nbt!"

£>g l;ttn omfaonebe og foSfebe f)(tm atter og

!


377

itcbc nu bort, oø til fine ab t)an l;awbe gjort. Qan øaatog fig enbog

at fmcbe en m Zaa$ tit ©erba'é 9?etfc!offcrt. 9Hen

JRcifen øebbleø ban at falbe ben [tore ©alf f ab,

og ©øffyilba tilfajlcbe t)an nu og ba et f!abefro,

trucnbe S3(if, fom fpnteS at ft'ge: „ben ©øiloø ffal

bu fomme tit at betale mig!" 9ften ©øttøa fatte

9tøfen i S3eiret og faac pbcrft ugeneert nb.

©øtbtlbaé ©øbffenbe betragtebe benbe meb et

©lag§ ffy S5cunbring i 2(ntebning af tyenbeé for?

tm'otebe SD?anøøer; og ©øtfyilba lo meb bcm otter

fig felt), men fovfiffrebe tillige, at fyun tyaøbe tøanbs

let i ramme 2Cløor; og øi for øor $art finbe bet

iffe øanffeligt at troe benbe. Søørigt betragtebe

©øtbilba fig fom et ^bænomen blanbt SWenneffer,

og bfnbcå ©obflenbe belbcbe nogetnoer til ben fammc

Btifftwlfe.

gra bette %)iebi\t af, b. 0. f. fra og meb ffloxs

brobcr ^)er!ufeå' £)møenbelfe fif Krifen ftcerf 9fteb:


178

bør. 2CUc i familien Dåre i Sesægelfe for at fremme

ten; og £ebt>ig f 9 fe at ^t>fprebe fin 83efwmring

oser ben ueb at ortne StøarS og ©erbaS ©arberobe

og alle be 2(rtiflcr, fom be muligen funbe fomme

tit at bet)øt>e i bet fremmebe £anb.

Sfrar og ©erba tilbragte bagene i et er Dag.

„3cg fan atter fee, at $imlen er blaa, at %ou

ben bærer 33lomfier og grønt ©ræS," — fagbe ban.

5J?an Ijar ofte befunget bet £r»Uenbe »eb en

luffelig 3tjærligl)cbS £>pgang i Staneffeté fjerte;

men jeg b,ar aibrig l)øxt Smogen befpnge bet Sn;U

lenbe t>eb en uloffelig 2ibcnf?abe> Ubgang af ^)jer;

tet; og ben fortjener bog »ijt ogfaa en ©be. 9?aar

en gløbenbe (Sommerbag opfører og aftenen fom:

mer meb fin .ftjøligfyeb, fin Dug, meb $ugleneå

'tfftenfang og meb milbe (Stjerner paa en luttret

£immel ... bet er unægtelig ffjønt og herligt; og

bertil fommer, at en ulwffelig ^jærligbebS £)pr;ør

ofte er (Signalet til ben fanbe grifyebé Slnbtræben

i en l)ibtil bunben (Sjæl. di længer fængflct til

en enefie ©jenfranb, aabncr ben fit S3lif for 2iinu3


179

uenbelige 9iigbom, flrceffcr fine Singer ub og åbner

glab et npt „23lu>!" o»er fit SSæfen.

X.

2itt r)tf(t og i)er.

&ør $etfen.

„£ør, ©øtt)ilba," — fagbe 23ror en £)ag til

fin »Søjler — „jeg fmber, at man giør altfor libt

SScefen af os> tjer i #ufet. Sftan regner oS for

ingenting, b^orimob be to 2Cnbre ... og bet er

blot forbi ni ere beffcbne og fornuftige af o$ og

ingen


180

føSé jomfruer SSofrmann! ... £u Fan iffe fore*

jliUc big, ©øtl)ilba, bøilfet 2iø be fore fcjemme og

. . . jeg mcb bem; tl>i jeg Ijolbcr af bem og øilbe

gierne gjørc bet libt lettere og glabcre for bem, men

biløer felø ofte bcel beflemt af ben trøffenbe %U

mofpbcere i Jpufet. Dg imellemjhinbcr fan jeg

blioe faa oprørt over ben ©amle og fyanS £)pfør?

fel, at jeg maa gjørc SSolb paa mig felø for iffe

at brøbe ub. 93ar bet iffe for gigernes ©f»lb,

øilbe jeg albrig baøe funnct bolbe bet ub ber. £)og

bar ban gobe Sgenffaber: fyan er rcttcenfenbe, fanb;

bebéfjærlig og en cerltg Sfflanb, fom man figer, men

pengegjerrig i en ufaalelig ©rab og bar et fortøiøs

let «£)umeur. 5D?iéfornøict er fjan altib, og enbnu

bar jeg albrig \jdxt et øenligt £)rb af barn. Sttun;

ter maa man iffe øcere; tbi ba bitøer ban øreb og

gaaer beéuben fra Sftorgcn til Tlftcn og brummer

oøer f)øab ber „gaaer til" og b*>ab ber „ebe§" .

faa btt er umuligt, at ©læben fan triøcS i bet

SquuZ. £>et feer man fun altfor tøbeligt paa £øu

trcne . . . ffjønbt øi bog muntre b*wanbre libt op,

naar ber ingen 'tfnben er tilftebe. 9)?en fommer

Råberen, faa tør man iffe fnpe, tyvte man iffe øil

bibeé af eller baøe fure SKiner. Tg tet 2fttcrøarfie

er . . ."

.


181

9ften f)er f>o(bt S3ror pdtbfelig inbe, blco røb,

taug øg tilføicbc blot efter en spaitfe —

Æ/ ©ub seeb, f)til gaac!"

„£»ilfet? ØoiWétV — fpurgte ©øtyilba, fort

fattelig nt)§gierrig — „£oab flat gaac? $uab er

bet ?Wert>ærjle?"

„£et ffai jeg ft'gc big ... en anben ©ang/'

— fvarcbe S3ror — „?D?en ft'ig bu mig nu, lille

Søjler, l^orfor feer bu faa mørf og truenbe ub

fommefiber, fom om bu baobe noget aparte yaa

fjertet? . . . l;v>ab Un bet »ære, ©øtl)a? /;

„&& f?al jrg ftge big ... en anben ©ting,"

— fuarcbe ©øtrjilba libt jlobt — „SWob ben £)nbc

maa man iallfalb flaaeS atene, og ingen Tfnben

fan fyjeetye oé i ben ©trib."

„3)?cb ben £)nfee?* — gientog S3ror forunbret

og giorbc en S3e»


182

nu og ba et prø&enbe Silbageblif yaa bet ©uunbne

for at opgjøre beres Stegning meb bette.

„@n 83øn \)ax jeg til Ser, mine ©øbjTenbe,"

— fagbe 3»ar til #eb»ig og ^ugufiin et ^)ar

£>age før ben til SKeifen bejlemte — „ben angaaer

en


IS3

ter pact tretten eller fjorten. Eille j?arin (jaalebei

beb pigebarnet) t>ar min ©pgettogterjle ... et ufab*

uanlig gobt, fjælfulbt og tcenfenbe S3arn. £>et mo«

rebe mig at gme fienbe og fyenbeé 33rober (en lo*

»cnbe ung £>reng, ber fyaobe et fjelbent 3Xent til

Segning) Unbermténing i dt og 2Cnbet. ^igen

»ar tfær begjcerlig efter at (ære; b.im (ajle og ffreo

meb fanb £ibenffab, og forfattebe berfyoå fmaae

58cré, fom iffe såre baarlige. £un pleiebe at

fomme op til mig b,t>er SKorgen meb min @affe og

fya&be ba altib en S3ouquet friffe 23lomjIer meb ft'g

eller ogfaa frugter af £at>en. Seg »eeb iffe, t)Oor?

af bet fommer ftg," — oebbleo S^ar meb £aarer

i £>inene — „at benne 3&9I i niit 2rio nu fprin=

ger frem for min ^ufommelfe faa frifl og buftenbe

fom en bebugget £3lomft! . . . men bet er oel forbi

buggen ba enbnu laa $aa mit eget £io og (Stormen

enbnu ifte oar gaaet fyen ooer bet! — — £)enne

familie ble'o mig oirfelig fjær, og bet »ar en ©Icebe

at fee gort;otbet mellem 9)?ober og 33øm, og f)»or=

lebeS ber, bereS fmaae £>mffønbigl)eber uagtet, \)tt:

ffebe en må ©fiontøeb&fanbå i bereå 23olig og i

bere& Ijele geoemaabe.


184

tom #iælp f° r Srcngcn, ter oitbe ftubere, og til

SSøgcr for lille Marin. $?en jeg tiljfaaer, at jeg

fyar unblabt bet nu i tet fib (le 'Har, ja at jeg nces

ften ganffe fjar forglemt bréfc SSørn, fom bog fyattbe

gjort ft'g \aa oærbige til at itøufommeé. $Jlin fjecre

3Cugujtin, til bu tf fe erfpnbige big om benne gas

mide og b»orlebe§ bet gaacr meb drengen ... og,

fyutS bet bef)øoe§, forftrceffe barn meb ben Unbers

fløttelfe, f>an t>ibtt( I?ar faaetafmig? £>g bu, Jpebs

t>ig ... tør jeg bebe big tage btg af ben lille $a>

rin . . . labe Ijenbe faae noget 2£rbeibe fra btg,

nogle 33øger? ... 3eg forft'ffrer big, at bu ml

fomme til at fyolbc af penbc! . . . Seoer jeg og bet

té tf fe, faa — lab bet blioe een tii for-

uben be mange, jeg aflcrebe fraaer i til Ser!"

Soar ftrafte fine £ænber ub mob fine ©øb:

flenbe, fom greb bem meb £jertcligf)cb og meb

@(cebe og gao pant bere§ Søfte. Soar mebbeelte

bem nu nogle nærmere SDplpéninger om familien

•DKonberg — faalcbeS fceb ©artnerenfen og tøenbeS

S5ørn.

,,%l\'' — oebblco ban — „l)0t'(fe jlore og

fljønne flaner paobc jeg iffe i ben Sib, ta jeg

lærte btéfe Sttcnnefler at fjenbe . . . baai>c for mine


m

SKebmcnneffer og for mig felv! ... £»or vilbe jeg

tffe opreife 2tlt og 2røe! Dg nu — bvor bybt

fan! jeg iffe fetø!"

„grøet, fom falber til Sorbcn, fan i fin £ib

blioc et (lort Sræ," — fagbe £ebvig mcb et trø*

fterigt


186

gunftig længere ub yaa batten, i [joirfet Silfælbe

ban øiebliffelig »ilbe gaae unber ©eil.

©et oar nu allerebe fcent. £>e Unge Ijaobe

for ftbjle ©ang t lang £ib fpiifl bereé tfftcnSmab

fammen. épelt homilien var forfamlet — meb

Unbtagetfe af be Sfygifte; btéfe vare !ort efter S3rpU

luppet retfte til Unoé ^aarørenbe i bet fpblige

(Scctrig, fyoorfra be mlbe foretage en længere 3?eife

til ttblanbet.

Sloffen ti ffulbe Soar og ©erba gaae omborb

og lebfages til ©tranben af bereS SBenner. £)aoib

og Sunfer Sari care ogfaa blanbt £iéfe.

SSinben tubebe og degnen pibffebe paa S$in*

buerne. #fle i SSæretfet oare taufe og forftemte.

©om bøie S5olger rei|re Ulpffeåtanfer ft'g i Sttan*

geé Snbre. ^eboigå S3li! fogte 2£uguftin$, fom

for at begjeere dlaab og SSrøjl; men 2£ugujiin unb;

toeg bet og gif frem og tilbage yaa ©uloet. ©tor*

men ubenfor tiltog mere og mere, og Sauétøeben

tnbenfor blev flebfe btibere.

Ube af ©tanb til at bølge fin 2(ngejt længer

ubbrøb enbelig £eboig —

„©øbffenbe! @nbnu er betSSib! (£nbnu funne

S afftaae fra benne uhyggelige Sieife. £ør yaa

©tormen berube, og fee — tyer er roligt! Æcenf


187

yaa alle gfarer i te fjerne (ggne! £cenf paa, at

m tyer funne let>e h;ffeligt fammen, eller bog i

Ijtteranbreé 9^cerr)eb ! 21!, tænfer »el otter, om 3

i!fe funne opgive benne 9£cife og blit>e fjer, i (Sberå

2anb, i @ber3 ^)jem . . . l)o§ oé!"

„9?et — net! SSi maae reffe

3t>ar og ©erba meb een 9)?unb.

!

/y —

foarebc

$ebw'g ffjulte 'tfnftgtet t fine ^cenber, og et

l;wfrert(1 #ngeftraab banebe ft'g, mob fyenbeé SSillie,

S3et fra fyenbcS S3rw|r.

Ube af ffg felt> fprang ©erba op, fajlebe ft'g for

^)eb»ig§ jobber og omfaunebe græbenbe fyenbeS

£nce. S^flr fulgte fjenbeé trempel; 33egge gat>c

£ebt>ig be ømmeftc 9?at>ne og babe fyenbc inbftcen*

bigt at berolige ft'g. 2ttt »ar i et fmerteligt £)prør.

£)en gamle ©ret>e reijte ft'g.

„?9h'ne 33ørn!" — fagbe f)an meb jrærf, \)øi*

tibelig (Stemme — „lab oé bebe!"

TTUe blcoe jtille, MeS £ænber optøftebe ft'g,

7Ctte§ SSliffe t>enbte ft'g mob ben ©amle, fom meb

folbebc £cenber, meb fin fraftfulbe, fyrige Stemme

bab faalunbe:

,/tflmcegtige #erre ©ub! £)u, fom raabcr ct>er

©tonnene og oser SflenncffeneS fjerter, bør 06!

(2ee til bisfe S3ørn og bereS letfinbige goretagenbe.


188

©to bet en gob Ubgang. £>g t;t>oi(ebeé bet enb

gaaer — faa gie bem bin SSelftgnelfe! Sag bem,

gaber, i trin jrærfe #aanb og gjør bcm trygge i

Stormen, gør bem Iwtteligt til bet fremmebe 2anb

ooer Qautt, og før bcm Iwftctigt føetrt igjen tit berc?

©øbjlenbe og tit ben ©amfe, fom f;er beber for

bem! Zab bem beftaae meb 2@re t $rø»en, og tab

bin 2(anb baatt i 9)?cbs og SDfobgang, i (Storm og

Ipavblit, til SanbS og SSanbé, raabe til bem, at

bn er ten retre JJpaon, bet rette Sioer, og at meb

big er Sngen faberløS! £ør oé for Sfcfa S&rifti

©Fnlb! 2lmen!"

,,'tfmen!" — gjentog (SøbjTenbeFrebfen meb før*

fcbe og beroltgcbe fjerter.

„tfmen!" — gjentog en fremmeb Stemme, fom

\)a)t\Qt brog 20feé fdlith f)en ab Søren tit. £)g

l)er frob, meb ben forte (Salot owt be føtøtøoicc Sofi

fer, meb ®imb&eben§ SSIpmjrer $aa be fine, Ipice

linber og meb £io i SBlif og Snberligljeb i Ubtrr.f,

ben lille Dr. i;unb, be UngeS Saercr og ZlUy elflebc

„lille ga'cr!"

Jpan btco flrar omringet.

„23ørn!" — fagbe ben elffocerbige £)lbing meb

S$enligl)eb og 7tlwt — „3eg er fommen for at

ffjccnbc yaci Ser! gørfl igaar fif jeg tilfcelbi


189

at øibe, l)Oorlct»eé bet jrob tit tyer t £ufet ... og

lige yaa Simen fatte jeg mig i Sefcægelfe for at

faae Sber at fee, S to ganbftrngere, inben 3 rciftc^

og faa — fige Ser min #jerten§ Mening. £ør!

33ar bet rigtigt af Ser faalebeé at glemme dberS

gamle 33cn og labe l)am ft'bbe ber fom et 9Zul, ber

Sntct bar at betpbe? £t>ab behager? Unbffplbs

ninger? Seg taffer! 3eg forftaaer! „%tU giøre

Uleiligbeb . . . iffe forurolige og bcfaære" ... So,

jo, bet flingcr fmuft. Støen troe S ba, jeg er ble*

t>en faa urgammel, at fjertet l)ar begwnbt at tør;

rcS inb i 23r»ftet paa mig? S3efjenb fun fjønt,

at S l)M* glemt mig, og at bet »ar tøefe "Karfagen

SShn fce, 3 flippe mig iffe enbba! £)g jeg er nu

rommen for at følge @:ber et ©tpffe paa S3ei og

gtøe ©ber 9?oget, fom flal følge


190

„33ar jeg ung,* — oebblet- fyan Itøltgt — „faa

vilbe jeg reife meb Ser for at fee ben npe £>erben

og tage oare paa alle bene ©ecter og partier og

optage en lang Snuentarielifte over bem. ©anffe

rigtigt er Ut iffe fat meb be gobe SSenner bero&re.

©et fan jeg fee forfra. £)g jeg ffulbe præbife for

bem, jeg! . . . i ©cerbeleébeb f)t>i§ be ere intolerante

imob b»eranbre. 9J?cn fee, ©et kolber jeg af bem

for, og bet er for ben 3(gfelfe, be bat>e for SSogenj!

Seg l)ar Icejl l)oS Soqucoille, at felo ben ameufanffe

9tybt;gger, fom retfer fin Spytte i Srfenen

ben fattige £i;tte, fom neppt kolber SKegnen og

SSinben ube — at (jan bringer fin 23tbel, fin £5re

og 2(m'ferne meb ftg. zt ogfaa førfl fleer t —

ben anben SSerben."

©erba bøicbe ftg tafnemmeligt neb over ttu

elfFebe £


191

tog fyenbeé Jpovzb mellem fine ^center og fpgfebe

benbe paa ^)anben.

dt S3ub fom nu fra Sriggcné @apitain meb

ben efterretning, at SSinben »ar bfet>en gunjh'g,

og at r;an agtebe at gaae tilfeifé om en £ime.

Æort berpaa »anbrebe 3t>ar og ©erba neb mob

4?atmen, lebfagebe af bereS SSenner.

9?cgnen oar opført, ^imlcn »ar atter ftar.

SStnben »ar frærf enbnu, men frtf! og foraarémilb.

Stjerner alimtebe frem mellem be flpnenbe Sfper,

og ©øtfjilba, fom (jaobe opfnappet nogle aftrologiffe

©t o fer, jeg tteeb iffe l)»or, fpaaebe gobt af JjpimmeU

tegnenes (Stilling. 2llleé ©enn;tter opflarebeS noget.

SSeir og 23inb fjar unbertiben en forunberltg Snb*

fipbel fe paa t>or Stemning.

SScb Siben af ©erba gif £>amb, tibt affibeé fra

be 2Cnbre.

„De rcifer/ / —

fagbe pan meb en Stemme,

ter poerfen t>ar fafl eller rolig — „T)t ml, bet tt?to=

ler jeg ith paa, oinbe 8pffe og Saurbcer i Ut frem;

mebe Sanb, fjernt fra oS. 9ften trofaffere, mere

bengitme SSenner cnb bem, 2)e tyer efterlaber, ml

£>e iffe m'nbe . . . glem bem iffe i bet fremmebe

ganb!"


192


£5at>ib.

Jpan taug et ©ieblif og tUføiebe berpaa —

ffSeg fjenber @n, fom funbe ^a»e Sneget at

ft'ge berom, men b>ré Sunge — f)t>ié #aab binbeS

af Un gølelfe, at &an iffe er ben ©jenftanb

»cerbig, fyan elffer, og at b,an intet 2Cnbet bar at

bybt enb et fjerte fulbt af 23eunbrtng og £en=

gtøenfjeb."

©et Mes »armt i ©erba§ Snbre, ba f>un b>rtc

biéfe £)rb; men i)un ft>arebe bejlemt, ffjonbt meb

S3en(igt)eb —

„£), bet er ffjønt at t>ibe ft'g elffet, ifcer ber,

l;»or man fetø (jolber af og flatter, ©et er ffjønt

at lette for l!)t>eranbre tyer i SSerben fom SSenner;

og jeg »eeb iffe, forfor SDfonb og fruentimmer

iffe leoe mere for fy&eranbre paa ben 9)?aabe enb

bet nu er Silfælbet. JKeent Sknffab toilbe gjøre

oé loff eligere enb enrper anben ^ølclfc, fom —

fyav gjort mig meget onbt. £)g derefter »il jeg

iffe prøt>e ben oftere. 3>eg t>U fun let>e for SSeiu

flabet og be friffe, gtøbe gølelfer, bet aoler. Zant


193

yaa mig fotit yercé 95cl 03 SSec, 09 [om vil blive glab

veb at fee £em igjen og fee £>cm Ivffelig."

4?un rafte Satnb ^annben, fom til SCfffeb, og

forlob barn for at flutte ffg til fine ©øbflenbc.

„23cnligt og folbt!" — toenfte ben unge 93?anb,

og ben Folbe SSenligfyeb faarebe barn bvbt — „SKen

ligemeget! Seg •»! b^lbc af benbe alligevel!"

£)g benne frifTc 23aarvinb i CDfenneffetS SBrvft,

golelfen af en reen uegennyttig og forbrtngéløé

£engivenl)eb , opløftebe og ftyrfebe tøan§ (Sjæl i

benne Sitne og længe efter.

£D?an rar nu veb favnen. S3riggen greia var

allerebc lagt ub yaa gjorben, røbe 8vé glimtebe

berfra gjenncm batten, SBølgernc vlabfFebc Ivjtigt

omfring bene ©tber, og &>inbcn fang i Sougvocr*

fet.


194

gi! i SSaaben. 9Hen £ebmg og "Kugujlin fulgte

meb omborb.

„Sag »are yaa (jente! SSccr gob imob fyenbe!"

— bab £ebt>ig, tt>et l)un lagbe ©ertaS £aanb i

ben »enlige GapitainSfrueS — n$un * r M

og faa alene nu!"

ung

,Kort efter (jibfebe ©riggen ftne (Seil, og greia

fløi for ben brufenbe SSinb, banbfenbe ben ooer

Søtgerne. Det faae friff og Uotigt ub.

tyaa ©tranben f:o^c be øorige ©øtftentc og

SSenner og jlirrebe efter be buibe, foulmenbe ©cil.

SJien tyløxUt og §3tnbcn unbbrog bem fnavt for

tyres SStif, og npe Stormffyer befcccffcbc ^imicn,

og npe heftige SBinbjrøb lobe fig l>øre, og tungv

Sfvegnbraaber fatbt.

„£)z maae nu ligge, fom be fyar rebt \" — brum;

mebe ©eneral Jperfuleé tøatøtøøit og faae faa farlig

ub, fpnteé 25ror, at l)an ilh turbe fommc bam

nær i fer 2tlenå TCfjIanb.

©øtfyilba beb Sunfer Sart oøer 9?æfcn, ba i)an

— for at more fyenbe, mi at mcerfe — mlbe frem-

fomme meb en baanlig Scmceifning om ^ftrologien.

4?eb\>ig gif taué mellem 2tugufttn og Dr. tab,

ber talte livligt og trøftenbe tit benbe. £an faae,


195

l)Oov fyaarbt t)un trængte til tiet; og ftort »ar feer

SBcerb, t)an fatte »aa benne ©øfleufial.

JqcU Støtten og toenbe Døgn til oeb&arebe

(Stormen, og Uroen i bet balbergfle £jem »ar flor.

©enere fom beroligenbe og trøjienbe 83ret»e fra be

Sveifenbe og SSeiret bteo milbt og fmuft.

S hjemmet bleo bet nu ogfaa roligt; faa roligt

l)at>be bet iffe occret i lang Stb. CJften 4?cb»ig,

©øfler ^ebrng, f»nte3 at baoe foranbret ftg, og ba

2Utgufrin, \)$i$ opmcerffomme Sit! bctte iffe unbs

gif, en Dag fagbe til t;enbe —

9 ^tn ffullc »i t>ære tflfrcbfe, ^)ebt> tg, og muntre

oS libt. SS il bu iffe gaae yaa bet npe Sweater

taften og fee Sorélow og gru (Sriffon ?" ba foarebe

£ebo!g —

„,33110 iffe urolig, tfugufttn — men jeg for*

maaer bet iffe. Scg frpgter for . . . jeg troer, jeg

er yaa S3et meb at faae en alvorlig ©ugbom."

£ebmgå 2fl;nclfc bebrog l)enbe iffe. 2ænge fyaobc

ljun baaret yaa 2Inbreé ©orger og Uro, længe an*

ftrcertgt ftg or»er fine Jtrcefter for fine félffebe, glem*

menbc ftg fel». 9lu oarc be rebbebe; nu fan? (jun^

©aalebeS gatter bet ofre.


19G

XI.

(§tø nn ^tfce, og en nu Qcene.

£>, alle S taufe, Ijelltge, fægenbe Jtræfter i SRa^

turen og SKenneffebjertet; 3 wfete, ufjenbte Stilfil;

ber, fom bannebe ben emge ©obbebé, ben eøige

SSarmbjertigtøebs §lob, ber befrugter £iøeté øbc

©tepøer; 3 forborgne S3e!gjørcre! Jpøor ffjønt at

b,aøc fjenbt, at fjenbe (Sber! ^>r>or fobt at funne

tale om (£ber, at funne, fom en gugl i @ub3

SSaar, fønge om benne, bene befrienbe SSinb, ben3

©ol/ bene 23lomfterbuft!

£)g £>ette er mig forunbt ibag.

dt 2Car og noget Oftere »ar forløbet ftbcn tet

£>ieblif, ba familien ffob »aa ©tranben og meb

tunge fjerter vaabtc garøel til bereé ©øbffenbc

pa


10?

3 SJognen ftbbe ^)cb«ig 03 2£ugufiin, 23ror og

©øtfyitba. 23eb ©iben af rtber ©eneral ,£erfute3 i

ftorartet ©atop paa fin forte £ingfr.

4)eboig er meget bleg og feer foag ub; men be

gobe Sine tyfe ftarere enb nogenfinbe før, tbet fjun

feer ftg om paa be grønne SSøIgcr og be grønne

Srceer, yaa be niftenbe ©rccSftraae og SMomfter oeb

SSeien, og nu atter yaa fine ©obffénbe, ber fpne§

at jiaae i en fyemmetig ^orftaaetfe meb 23inb og

SSølger, mcb ©rce§ og 33lomfter, om $aa bet S3en?

ligfie at imøbefommc og f)Ufe ben fjærc, enbnu

foage ©øfter og oife ftg i bere§ fmuf!ef!c £)ragt.

£)g bc fpneé at ocere gaaebe inb berpaa. @He ben

mørfe ©fo i SSeften fi;n?er neb bag #ort$onten,

forjaget af ©øtfu'lba'é mørfe S5lif.

2£ugufrin feer btptomatiff ub. Set er barn, ber

fyar tnottcret be Unge tit benne Ubflugt; men f)an

fyar c,jort en ^)emmelig()eb af ben§ Sejlemmetfe, og

nu ftbbe 93ror og ©øtfyitba og unbre ftg og giætte,

mebené 2Cugu(lin »ifer bem en uigjennemtrcengettg

9>?ine, fom bog nu og ba opflareå af et forrceberf!

©rniil ... et


198

tl;ilba; tyi l;an er ufccboanttcj oprømt, tillaber (tg

fjenbtlige Semonjfralioner imob en^oer gammel So

og ffræmmer næften 2toet af enf)t>er lille ©rite, be

møbe paa 33etcn. £g naar SSognen fyotber, forbi

2£uguftin »il ubpege en eller anbert Ubft'gt, riber

\)an op til SSognen, laber ©øtfyilba flappe i&vtxU

flipparenS" SRæfe og traftere fyam meb SBrøb, og

l)ilfer l)enbe fefo meb nogle fplinternpe 9kt>ne, ber

ere fyentebe, jeg »eb \lh fra fymlhn Erbbog, men

ifle fra bet foenffe 2(fabemie3.

Scg »U imiblertib opløfte en lille glig for mine

Scefcrc af bet Sorjjceng, [om ^Tugufltn enbnu fyolber

nebrullet; men førft Pille Pi gjøre en lille Ubflugt,

b. t>.

meb.

f. jeg og Sceferne, NB. fytué be pille følge

glere fyape bemcerfet, og blanbt biSfc §lere ere

»i, at @t>enfferne ncere en afgjort gorfjcerligbeb

for Sanblipet. 9Jeppe bar en foenff 9)?anb eller

£lmnbe erl}»ert>et ft'g en @mule Uafl;cengigl)eb i fin

£ir>éjtilling, førenb tøan (eller l)un) feer ft'g om efrer

„et


199

lig, mere maaffee enb noget anbet 2anb, Seiligfyeb

tit benne JiJtybelfc; tlji bet vttmfer overalt af faa=

banne $)unfter. £>en fuenffc 9?atur er — fom

©remnbe Sba $af)n;£af)n l;ar bemcerfet — „en

£)etailffjønf)eb". £er ft'nbcr man overalt noget

(Stort i et lille S3illebe, overalt fmuffe og pittorcffe

Ubtog af bet, bcr ubgjør et ffjønt 2anbffab, baabe

mcb £enfi)n til Sanb og 33anb, 23jcrg og £>al,

og (Slette. £)g ooeratt, web dloeneS og

SnbføerneS S3rcbbcr, »eb goben af fføofranbfebe

^Bjerge, feer man selbwggebe lanbtigc SSaaningcr

titte frem. 5)?an feer w( ogfaa ofte flotte ©totte

og latte graac Jftptter; men be lanblige 23oltger, »i

mene — Sugningernes 5J?ettemrfaéfé — tage mere

og mere £ycrf)aanb og fee, twor be ffimte frem af

grønne, lovm'ge Sunbe, ber fpet'Ie fSg i bet flare

SSanb, ubeffrnxlig tnbbnbcnbc ub. „Tct er noget

^pggeligt — noget fortroligt/ fa^be en cebct

frenff ^unfrner, fom efter et fjerbcbceto (Seculum-o

£>V&oit> i Italien gjenfaae ftt g«brclant> og fam*

menligncbc Sanbffabet ber og t)cr. Gfl;ocrt faabant

Sanbflcb ligner en ffjon 3tyk

3bt)IIen! 58i ttibe, at ber gbcS 9)?cnnc{?cr,

bcr agte ben ringe. 3*? en ba?e be ogfaa forftaact

ben? — £)oeralt van OJovbcn, i hamren, t


200

rten, gaae 3t>»Uen og £eltclioet £aanb i Jpaanb,

og fra SSerbené førffe £>age lige til bens ftbfie

blomfrrer »aa SiøetS oprørte SSanb, eller i bets fyetc

£>rfen, en ©, en grønnenbe £)afe meb friffe, føbe

Stiitet, ffyggcnbe falmer 03 eøige unge JJIofcr. 3

2ø af ben flaaer 9J?ennefTct3 23ugge; og bete bebfte,

belligjle ©Iceber, be blomjlre oltib ber, igaar, ibag,

imorgen !

gorælbreglceben — ©øbffenbefjcerligbeben

— ben anben ^jcerliglieb, bet førfie ÆpS — ben

ftbffe ,§>wfe i 2CftcnfoIcn§ ©traaler! £>enne %bi)l

er gamilielioer. £>g cotgt flat, blanbt ben gylbne

'illberS gigurer, £ammet bibefyolbe fin oplobs mellem

Srnen og Søøen.

S3t mi>z ogfaa ret gobt, at ber i bet »irfeltge

2it> ft'nbeS febfommelige ^bøller, ^bøller til at gabe

oøer, til at grcebe oøer, 3bpUer mcb eet £»rb, fom

fortjene at fcette's i gitaniet. SSi b


201

l)eb for Gaturen, for Sanbliset, og unber fit mart;

geaarige, beftanbige SSplio fyaobe l;un følt en jrum,

men ftærf ficengfel, jo paa mangen goraarés og

©ommerbag tiirfcltg fmcegtet efter at fomme u'o

paa 2anbet. lit leoe fortroligt meb Gaturen, fom

mcb en fjeer SBen, en ©øjter eller Srober — at

fce 23lomfkrne fpringe ub, ben ene efter ben an;

ben, omflagrebe af (Sommerfugle; at ftbbe paa be

»arme ommerbage unber grønne Sracr og fyørc

fuglenes Ømbbren og SBølgerneS paa

Sanbet — alt £)ctte oar Sanfer og SStlleber, fom

£ebm'g ith turbe eller mlbe bscele oeb, tl)i be fore-

fom tjenbe for fljonne og loffenbe; l)un mbfte, at

JpufetS oefonomiffe forfatning if Fe tillob en faa?

ban £pE!e, og tjun ttilbe tffe pttre en Scengfel, fom

IjoS Tlugufrin blot m'lbe ttceffe ©merte ooer at fyan

iffc funbe tilfrebSflt'Ue ben. £un taug berfor, og

naar be loffenbe S3t'Ueber fom og forencbe ftg for

l)enbe$ 9)bantaft i fortn;llenbe Sanbffaber, jog t)un

bem bort og ftrcebte at abfprebe ftg »eb anbrc

Sibfffltbeltø. II. 7


202

Sartfet og ©pater, ter funbe ubfolbe £imen og

$?ert tfuguftin Icefte i £)|)bet af fjenbeS ©jæl,

og ba Jpetm'g efter fin ©pgbom »ebbtes at be--

bolbe en mS neroøS er en S3ro, og

jtrar efter omfufebcå ben af bnftenbe S?irfetracr,

'

og . . . „9tø cre m paa Dletten!" — l lUbtc ^ lls

guflin, ibet SSoanen ()o(bt ubenfor et fyfcrøbt Zotia-.


203

geéfmué, yaa tymé £ag ber ttørebe grønt ©rccé og

ffore gule (Smørblom j!er, omflagrebe af Ijtnbe og

fpraglebe (Sommerfugle ... ber »ar en fyeel Sbpt

$aa £aget.

tfugujtin fprang ub af SSognen og mobtog

4?*bwg i fine 2Trme. Sjun t>ar libt bleg, fom om

bet funbe »cere af en inbre behagelig 83e»ægelfe.


204

tnb og lo i (Smug mcb fugtige, tinbrenbe Sine,

og — »i tyaabe, at oore 2æfere gjenfjenbe fyenbe,

ben troe, gobmobige £)celtagerinbe i ^)eboigS S5e;

ftjmringer, benbeé omme (Spgeoogterffe, ben, ber

l)aobe feiet, »affet og ffuret alle 23ærelferne, bragt

Tilt i bem i £)rben, bceffet S3orb, pturlet S3lomfier

og berebt fllt tit ben npe dierinbeé 9ttobtagelfe,

»or ærlige, ffiUfetige Sflaja!

£)g tjer lagbe nu 2Cugujfrn ben (Sontract i

£ebmgS ©fjob, fom for fem famfulbe 'tf ar gjcrbe

benbe tit uinbflrcenfet ^)crf!erinbe ooer ben lille

25irfeø, og gjorbe fyenbe til famme &ib befjenbt

meb ben £3eforbring og gorl)øietfe i ©age, ber, i

forening meb 9J?orbrober£erftile&' rigelige Silffub,

l)aobe fat l)am ifianb til at befofte benne gorfyoielfe

i Sioétoffe for ft'g og fyenbc.

£>g ibet t;an unber fpøgenbe ^ncefalb ooerrafte

£cboig (Sontracten, oebbleo l)an —

„£>ercs Jpøifycb bel)age at ubocetge mig til £>ere£

Sorjteminiffer og antage ©cncrat 4j>erfule3 til £>crcé

(5l)ef for ^rigéoccfenet ! Spån tooer at forfoave £e;

reS Staabcé fyønft'ffe Unberfaatter mob alle Spøa,e og

9?æoe og bringe £)em l)»ppige ganger baabc fra

Sfooeng og Sknbeté ©ebct. Spån »il bofcette ft'g

tyer fom bin S3cfPyttcr. ©otljilba bliocr bin £>oers


205

rjofmefterinbc, og S3ror og jeg ffulle ibetminbfte

l)oer rootftoner."

£cbt>ig3 Saarer ranbt ftille unber benne £alc,

og ba ben t>ar enbt, funbe ljun blot lægge fine

2trme om S3roberen§ $al$ og h;3fe f)am inbcrligt.

Dg faatebeS ft)§febe fyun 2ttle. £>rb fyaobe fyun

ingen af. jpcnbeå fjerte oar for fulbt. „Set

oar faa følfomt!" — tænfte 2D?aja, fom jrob og

faae yaa bet og grceb og to og fom enbelig frem,

l)un ogfaa, og rafte #ebmg tf)aanben og oenbte

2fnftgtet bort og ftaf berpaa af fom et Uocir for

at fee efter be 2If»argeå og kartofler, fom v£anna

ffulbe foge til TCften.

S3ror minbebe om be feroerebe Sletter; ©ene«

ral £crfu(eé foor paa, at bet t»ar bet enefre for?

nuftige £)rb, ber oar bteoen talt fiben 2(nfomj?en,

og ^cboigå SSccrttnbetnftinct fom i S3eocegclfe.

5Q?cn fjenbeå ©øbffenbe erflærebe, at fyun ifolge fin

nt>e SScerbigfyeb maatte lægge £cenberne ooerforS

og labe ft'g opoarte af be tfnbre; ifolge fyoilfet

princip S5ror uafbrubt, fyoor fyun gif og jtob, fom

*fter l;enbc meb en Scencftol og fyenbes jlore £aag;


200

og £anfefuro, og ©øtbjtba meb ©famler og tyu?

ber. £eboig maattt leenbe borteife btéfc tjenftfcers

bigc 2fanber, og af benne £efpotiéme propbeterebe

©øtbilba meget £)nbt for SRigctS gremttb. ©aales

beé biet) ©tnbéjrcmmngen betpbelig minbre „fob

fem"; og bet oar gobt for ^eboig. 2luguffin f!ar

tfppelft'ner tuffer, og Støorbrober £erfule§ prcbus

cerebe et tyat Stoffet S5iffop og agcrebe Ænper.

£eboig maatte foare paa ©faaler for „Dtegentin*

t>m paa 35irfeøen".

@ftcr at t)aoe forfrijfet ft'g, flulbe man fee ft'g

om paa @tebet. • ' tfugujriri gao £eboig 2lrmen,

niebens be 3£nbre jformebe omfring meb ©eneral

£erfuleé paa S3jcrg og fSJtørf. Zi>\ ber oar ogfaa

et l)øtt SBjerg paa ©en, et bt)gtigt og fjelben mcerr%

ocerbtgt ©ranitbjerg, paa &m§ £°P

ber enbnu

fanbreé JRuiner af en Sorg, b»°r en mærfooerbig

grue af golfttngecetten b


207

imob bem, ble* falbt for Dunbcrbjcrgéfrucn.

£)g bet tyeb ft'g, at man cnbnu mangen %lat faae

en r)»fo &©tnbcffiffelfe meb Sgfctm og S»i;b ftaac

ber yaa S3jerget og flue ub oser Omegnen; og

man fortalte, at Ut t>ar ©unberbjergefruen, fom

bog xtU t>ar farlig, unbtagcn for gjenber; og fetø

ba f;un feøebe fyattbe fcurt »æret en mtlb og a,ob

grue, ffjønbt manbig ftcer? i garené


208

ba otter Sanb cg 33anb , talenbe om et jlille, fefb

ligt Sftaturltø.

©ligt fyaobe ^jcbDtg cnbnu albrig oplevet.

„4)ttor bet er ffjønt! #t>or bet et fyerligt !" —

fagbe l)im ben ene ©ang efter ben anben — „@r

bet muligt, at ber fan ftrtbeå faameget ©fjønt »aa

forben? £)g er bet muligt, at jeg... jeg ffal

npbe i>tt faa ofte og faa lecnge? £), 2£uguflin r jeg

foler mig faa utocerbig berttl! Spat jeg »el £ot> til

at btife faa rig og Ipttelig, mebené faa 9ttcnge,

9)?ange lette i SSJcørfe og tfrmobV

£)$ benne SorbenS ^)erlig()eb burbe bog funne

npbe§, eieS af 2111c!"

„3a, burbe, funbe ! £)et fnneS jeg meb," —

fagbe "tfugufiin — „Dg bet fon formørfe (Sné

©jcel, naar man tcenfer yaa, l)ttor langt m ere fra

bette almene 93e(. 9ften £iben§ ©olft'te er bog

ben almene


209

\>ii§ ben, ber nu ft'bbcr ber ncermeft »eb big —

et, at bu førger for bin egen $clbreb. ©eer bu,

berfyenne unber (Slletrceeme »eb ©tranben er et fors

trceffeligt 23abefreb ... btt flat blive bin SSet&eS«

babam; ber flat bu t)»er£)ag {jente nt)e kræfter !"

£g nu vebbfeo tfuguftin at ubfajfe Srceffene

til ^ebttigé nærmefiforeftaaenbe 2io, ibet ban for;

fonebe fyenbe meb r;cnbcé egen CpfFe »eb at flue

ub i gremtiben og t>eb ^aabet om ogfaa at funnc

ubbrebe ben til tfnbre. Svar og ©erba, Uno og

dingel, i>ele ©øbffenbefrebfen og enbelig alle 9)Ur\;

neffer !om meb inb i bette Støaleti, fom 2Cugufh'n

ffijjerebe paa fri $aanb og meb en livlig legenbe

ftøantaft.

9)?eben3 ©øbffenbeparret faalebeå i bereé ^>jers

ter omfluttebe SDJenneffebeben , traf aftenhimmelen

et 95elte at 2uer om ben »aargrønne 3orb, og

buggen begpnbte at falbe. 9Korbrober 4?crfuleå

fom meb fine SSolonteurer tilboge fra S3eføget l)o§

£)unberbjergåfruen og gat> (Signal tiHlftenéborbet;

tfyi gruen beroppe gjorbe fine ©jcefter baatc tør:

jtige og fultne og »ar en banbfat farrig .ftjcellmg,

fom fun tractercbc meb ©tene og Sorne!

Sfflan toenbte tilbage til $ufet, og netop fom

tran traabte inb i Jpaoefalen, fatte ©tolt i egen


210

fyøie spcrfon et gab meb foftelige 2tfpargeé paa

JBorbct, og Sttaja ftob i Søren meb el bitto fulbt

af n>gcnbc kartofler. 9tteb biéfe Sletter, bløbfogtc

2gg og tpf SRælf, f)»iS gtobc netop befonbt ftg i

bet rette Sftertbianøicblif , gjorbe mon et fortrceffe--

tiejt 9)7aaltib.

SSflen ben fortræffelige 3?et, bm bebjle SSit'n

ffulbe førft fomme. &t)\ bet fyember [tg mange

©ange i t>ort 8tø> at SBorfycrre, lug en gob Jr>uu$»

faber, ftnber fin gornøielfe i at ferncre øort £øt=

tibSborb meb uyentebc ©at>er og gjemmcr bet SScbfte

nlftbfr.

Sfilan (ab enbnu oeb Sorbet, ba ^ottflcg lobe

ftg l)øre ubenfor £ufet, ^3 fiw

e f^r franbtc SSens

nen £>amb, ttarm og glab og iørtg, inb meb SBrcoe

og QCftfer fra 2£mertfa.

Set t>ar nn længe ftben man fyaubc fyørt dlo>

get fra be ubttanbrebe ©øbffenbe, og enbnu lja»be

man tf fe fyøxt noget rigtig ©Iccbeligr. 9)?obgange

a\ forffjclltg Skffaffenbeb l)attbe biemføgt be unge

C^entprere og øoet bem i 9ftob og ©tanbbafttgj

bcb. 9)?en be bavbe iffe forfaget; be baobcbebolbt

føaabet, og nu baybe £aabet foruanblct ftg tit

&>trfcligbeb, og benne *Poft mebbragte ©fterretnttu-

gcr bcrom. 9J?cit tuben man enbnu baobe faaet


211

£ib til at aabm JBtewm, bab £atnb om 2o» til

at forelæfe 9Joget af en gigantiff! amerifanff Souvs

nal; og af bettc „S^ogct" mebbele »t l)er nogle

forte Ubbrag; tl;i aHeScefere funne iffe nce.re oorc

©obffenbeå Sntereéfe berfor.

„% nogle tiger" — fagbe bet amerifanffe S3(ab

ber allerebe »ar fer Uger gammelt , ba bet fom til

errig — „taleS ber otteralt om et ungt ffanbt;

nam'ff ©øbffenbcyar, fom labe Snbr-aanerne i fore

Sper børe bereS £jemlanb3 Sange. £)g be feenjfe

tgobffenbe" — faalebeé falber man bctte .Runfb

nerpar — txeffe, faaoel »eb bereå erfonligbeb , en SntereSfe, en S3eunbring,

ber ofte gaacr til v£)enr»ffelfe."

9ht fulgte en Gbarafteriftif af bereé $)erfonlig*

beb og bereé mufifalffe jlunft, fom »i anfee bet

for o»erf!øbigt at gj?ngi»c.

„£»ab ber iffe fan beffrioeå," — »ebble» ben

amerifanffe Sfteferent — „og l)»ab ber maaffee ub;

gjør Ut egentlig ©ribenbe i be unge JtunffnereS £)»:=

træben, er ben frtffc vpjerteligljeb, ben 3 n ber ligs

beb, ber cfyaraffcri fcrer bereg Støfcn og bereå (£ange.

£>ereé Sftelobier gaae til fjertet, inben ni fcl»

mcerfe bet. Se l»be for oé fom friffe SBinbpujt fra

biéfe norbiffe g»rrcfr'o»e, b»or fcinneen blomjtrer »aa


212

Urbjergeté ©runb, og fpneå at bcere bi?be (Sagn;

minber og StøetS ffjønnejfe 3bt)Ucr paa bereé SSinger.

— £>i§fe SD^elobtcr ere ingen S3øm af .ftunfren og

SSibenffabcn. £5e ere fremaanbebe af Gaturens eget

93rt)ft, af golfers eget ægte, elffenbe, afmenbe 2it>,

og bcere præget af en Snfpiration, fom i fin op;

vinbeligc ^traft luttrer og øpliøer ben cmiliferebe

93crben§ fjerte.

£)rbene til btéfe (Sange figer man at be unge

3\unjtnere ofte bigte felt*. £5g man fyar bcmccrfet,

at be albrig breie ftg om ,Rjcerligf)eben i benS mere

inbffrcenfcbe S3eh;bning, i bcnå 2tabcnbaring fom

$)aéfton eller Samgfel. $t>ab be befyngc, bvab be

meb 33egeiftring opfyøie, er ^rifyeben, Sttenneflefjcer-

ligfyeben, gcebrelanbS; og gamilicfjctrligfjebcn, 33en<

flabet, Sroffaben, fortfagt alle l)øie og rene og hellige

gølelfer yaa Størben. £>et er pieteten — i £)r*

txté meeft ubftrafte SSetpbning, fom be forherlige og

fom aanbcr i bereå (Sange. £)g albrtg ere ffjønnere

SMomjfer oprunbne af en ceblere ©runb.


213

@n faaban i i bet gamle fuenffe ©prog paa een;

gang bemcerfebe et bel ligt SKum og en S o pæl;

tjoor be piller, ber bare £uuéfaberené og Squu&

mobercnS .Ipøifæbcr, oare prpbebe meb ©uberneé

S3illeber.

9)?en benne (Sang fra ben gamle SSerbcn er

ingen gremmeb i ben n»e. Ssertimob. £)en bører

ogfaa hjemme l;oé o§; tbj ogfaa ber er familien

bctlig; og bisfe (gange, fom meb v£)armoniené 9)?agt

befæjle ©amfunbeté eoige ©runbpiller, ft'nbe berfor

ogfaa t)o» o§ en parm (Snmpatbt og gjcnoplioe gø*

lelfen af ttort (Slægtflab meb be ffanbinaoiffe Patios

ner. SSi funne Hh ncegte oé ben gornøielfe \)tx at

anføre en lille lixk, fom be to ©øbffenbe fpnge paa

en forunberlig frif! og bjertelig SDMobt og meb en

Snberligbeb , ber fpneå at røbe, at en fjær SSt'rfe«

ligbeb ligger til ©runb for famme. £5et er ben,

fom paa (koncerten igaar bleo forlangt da capo.

tyaa »or Segjcering er ben gobfyebéfulbt bleoen 06

mebbeelt.


214

b gaacr

mecr »armt for 33røbrc3 grpb og ©merte

paa forben intet flaacr.

©c ©toltc om bcr 1

?pffc tale,

om „2£ren8 ffiønne ©tunb;"

tyun »il paa Sorbcn blot Intfoalc,

ljun »il »elfigne fun.

Dg i bet 9J?inbre , fom bet ©tørre,

pun par en d^riftené ©inb;

pun er fun glab, naar pun fan tørre

en Saarc fra en itinb,

fan 9iogcné tunge Sprbc lette,

forege bogene dio,

et lille »enligt 3iruflpS fatte

i gtøbcfattig So.


215

£un foger 3ngcn, &un &»n f«albe

fin t;cr paa 3orfcené 3?unb,

blot bun fan fluttc 2111c , 2ltlc,

til fjerte og til 2tfunb.

Dg mangen jtaffelé 3vrcr Icbcr

tun i en fiffer £>ai>n,

tjain ftprfer, ilraft for barn ncbbcbcr,

forubcn ?on og -Rabn.

2ficn fiig , er iffc benbe toorbcn

ten allcrbctfic ?on?

$>&ab er vel ablcrc baa forben

enb 3>irfcn @obt ilønV

©og , b 1^ 3cr gierne »ibc l&jtcr,

t>»cm »i befpnge bcr,

ba viber , at bet er en


21G

font om be fyaobe Jtolbfeber, mcbené bereå £>ine

tinbre flare og fugtige og 33rt)flet fætter og fcenfcr

fig unber hjertets ©lag, faa t>eeb bu. btforlebeS be

ft're ©øbffenbe faae ub, mebeng be jtobe ber tyU

tcnbe til, net, tnbbriffenbe be glabe, tyffelige 9Rps

fyebcr meb Srerne og alle bereé ©anbfer.

£)g nu blet>e S3ret»ene aabnebe, og bereå 3mbi

bolb befrceftebt bem enbnu mere; be aanbebe Jtjcer*

ligljeb og $aab og ben fyjerteligfte ©læbe og Zah

ncmmeliabeb.

St>ar og ($terba forberebte ft'g til en lang og

feierrig 33ane og baobe iffe ifinbe at t>enbe tilbage

til gtøkrrtanbet, førenb be yaa benne fyat>be ed)t>eroet

ft'g bibler til et uafhængigt £io.

„9)?en gaaer bet oS faalebe§ fom bet nu feer ub

til at lunne gaae/' — jlreo ©erba — „faa ere »i

atter fyoé ©ber tnben tre llax."

Støar ooerfenbte en 2tnt>iiéning paa 9)enge til

afbetaling yaa be for ban§ a .^ebtiig gi! til Sivilt i ft't

nyt/ brugelige SBcerelfe meb Ubfigt o&er ©øen og

be nebenfor blomftrenbe (Seriner. £g ba fyun l;at>be

lagt fig, begwnbte to af be ©angere, fom fplbc

Socrrigé Støtter meb bercS fortn;llcnbc (Slag, at


217

fpnge t SSuffene ubenfor penbeå SSmbucr. v£)ebm'g

tcenfte paa fine ©øbffenbe, paa bereé £>rb 09 (gange;

pun tcenfte »aa @ubå og 50?ennef!eneé ©obbeb, og

ligcfom en dngel inbflumrer i be falige (Jgne, mættet

af Jtjærligpeb og ©læbe, faalebeé tnbflumrebe ^)eb;

vig. 9J?en penbcå ©øtm »ar fom en (etS»a(e, ber

iffc betager S3em'bftpeben. Set tignebe ben lette

SEaage, fom ubbrebte ft'g berube ot>er ben blommers

rige dng. Sen npé penrunbne 2Cftcn§ Cnrinbringer

og Sanferne om ben fommenbe Sporgen {Irømmebc

igienncm pcnbeåigé &>intuer, be fang, fang, fang føbt bele ben

(pfe %lat igjennem.


218

yaa benne, rolige/ ffiønne (Sommerbag, unber fcwlfe

£ebt>ig tiltog i grtjltøeb baabe paa (Sjæl og Cegeme,

og unber fcmlfe f)im i bm jtille, fortrolige Omgang

meb Gaturen saagncbc til en gølelfe af fiioeté ©fjøn*

l)eb og $r»b, fom fyun enbnu albrig fyasbe fjenbt,

ja, fom fyun neppe i;at>be troet mulig paa Sorben.

9?u længtcé fyun iffe efter at „bortfose" Siben og

2£arene; saage øilbe fyun, seere rigtig oaagen og

itølig, for at funne leoe, mrfe og npbe meb Æraft.

Wlan bar to 9J?aaber at lese meb Gaturen yaa.

2)en ene er alminbelig befjenbt og benpttet. ffian

fpabferer i bet ©rønne meb Sftcefen ioeiret og taler

om SSetret; man pluffer SSIomfter, lugter til bcm,

tafler bem bort; man fptfer t tet ©rønne, ofte til

jlort Sefocer for bem, ter ffulle tilberebe og punge

ub meb alle 9cøbsenbigl)ebcr til bi§fe parties cham-

pétres; man feiler ub paa SBanbet, fiffer, jager,

fpnger, feer ft'g om, m;ber, gaber — og t)X>ab oeeb

jeg 2£tt? . . . £)g faa — briser man ganbt-ecfenet,

faaer, fyøfter, (ægger ^alse til, flipper %aax, op«

brætter ©oiin, måber filinger, bleger Ecerreb, plu!--

!er S3cer, tørrer ©røntfager, falter, følter, m. 23. —

£)g alt £>ette er gobt; hony soit qui mal y pense.

3eg bar felo fpSlet meb alt Sctte.

9J?en ber finbeé en anben Sflaabe at leøc meb


210

Gaturen $aa, fom meb ^enfpn til 9J?enne|1ene$

St>FPe fun er nitfor libt befjcnbt og øøet. £)g bet

øar fornemmelig ben, ber tjaobc tilfølge, at Søjler

$ebøig nu begønbte ligefom et m;t £iø.

*£enbe3 tfanb øar, fom alle norbiffc, af en cegte,

til Zr>b?t trcengenbe Seffaffenbeb. £un fyolbt af at

forføge yaa at trænge lige til Urøcefenet, til jtilberne,

til bet Snberfte i 2flt. £3g i £)mgang meb 9Za*

turen bleø bette gorfferpang til en ©læbeéfilbe.

£>gfaa t)er oøflob nu et nøt S3erøringéøunft mellem

t;enbe og tfuguftin, nøt pr omfang bem maattc mebbele bem fit

9iaøn, fit 2iø og fin UboiflingSpifrorie. "ilt fee bet

©tore i bet fiille bleø for bem en baglig ©læbe.

£>g be moerføeerbige analogier, be oøbagebe meUem

Gaturene £iø og Sftcnncffeliøet, bet (Smaae og bet

©tore, lebebe bem til en bpbere £)øfattelfe af Sam*

menljcengen mellem begge og til *Kpnelfer om 2iøet3

ftorc Jparmonicr, bem. fom ere, og bem, fom ffulle

fommc, naar al gorffemning er oøpørt. £ebøig fyaøbe

en eienfcommelig bpb ©anbS for benne


220

Støb/ mebenå Ijan o^Tpffe fyenbe om ben prafttffe

SSibenffab.

©aalebeS opftob mellem Prober og (Søfrer et

fkbfe inberligerc gjenfibigt ^crfyolb. De bleoe ftebfc

9)?ere og SD?ere for binanben, ftebfe Ipffeligere for

fyinanben, mebené be mere og mere bleoe, fyoab

SRemteffene bør t>cerc paa forben — et begribenbe

2eb mellem Gaturen og bete g iffe blot

begribenbe. Si§fc ©øbffenbcé ©læbe fyaobe »æret

ufulbfommen uben Un »arme Safnemmeligbeb mob

©toeren. £ilbebelfené $rpb er ben begribenbe, l»f;

feltge gøtelfeé ^)øibepunft.

©eneral £erfufe§ »ar paa Sanbet, tøoab man

falber „i ftt de". $an jagebe, ftffebe, plantebe meb

^cboig, anfagbe noe 83eie, lærte ©øtl)ilba at ribc

og reb felt) omfring og gjorbe 33efjenbt[M meb £aru

bet og SSønberne, fom ofte forlobe bereå ©»åler yaa

2Tger og (Jng, for at gaae ben til ganbeoeien cg

faae en luun ^PaSfiar meb „ben gamle £erre yaa

ben forte Jpeft", ber oar faa ftog og faa munter.

S $uuét)olbningéibcffjceftigelferne $ aa Sanbet

fanbt ©øtfyilba ben egentlige 9J?ar! for fin SSirffoms

r>et», fom unber bem i gobt ^)umeur, fif røbe $inber

og blet> t)irfclig fmuf — „\ arabif? Stiil", paaflob

23ror. Den jlørfte 9h;belfe fanbt l;un imellem £uué*


2*21

bwrene, af at paéfe bem, mabc og tæmme bem.

Der vat i ©cerbele&fyeb en lille @oloni af fjorten

fmaac »iltre, lioéfroe ®rife — alle meb krøller yaa

@t>anbfen! ... £)g bu fan tf fe troe, l;t»or bt'Sfe

Di;r funne rxere opltoenbe og unberfyolbenbe.

J?om faa (iabetterne berub om ©ønbagcn, faa

biet) ber „frifcf;eé Seben" paa S3irfeøen. 2)a "gif bet

over S3jerg og Dal, ttllanbs og tiloanbé ; ba bteø ber

fourageret i Særbuffene, opfafkt gorffanbéninger

paa Dunberbjerget og confumerer tpf SØfolf ; ba bleø

ber ffjærmnbflet baabe meb ©rife og SKenncfPer;

og ba . . . b(et> ber (eet! . . . ©elv> ©encral Sjer*

fule? bleo flunbom en Dreng mellem Drengene (©ø;

tl)ilba bcri inbbcfattet), uben at fyanS 9iefpeft leb

berunber.

Dette forljinbrcbe iffe be unge £errer fra, $aa

(Sarlberg, at gjøre rigtige -ftcempeffribt fra ben ene

CilaSfe til ben anben.

Uno og (fngel — lioié ©aarb laa yaa ben an:

ben ©ibe af ©øen, omtrent en gjerbingoei fra Sirfej

øen — beføgtc ofte «£)cct>ig efter bere§ Jpjemfomfl;

f)un faae bem jkbfe ømme, gobe, velgjørenbe, SSegge

elffoarrti^c i alle £enfecnbcr. 9JUn faa glab fom

for \?ar (fngel iffe. Der fattebeé bog intet Synligt

i bcnbeS Rnffe. ©elø s D?obcrglocben blco (ftnbc til


222

2)eel. £>g Sngen faae benbeS lille £)reng uben at

ubbrpbe: „Jpmtfet pnbtgt 83arn!" og „£oor bet

ligner fin Sftober!" eller ogfaa: „£oor bet ligner fin

gaber!" eller »el enbog: „Jqvot bet lignet baabe fin

Sftober og fin gaber!"

©obe efterretninger oebbleoe at inbløbe ooer Sr>a:

v»et fra be to ©øbffcnbe i tfmerifa. 9??eb eet£)rb:

2(lt gi! luffeligt og gobt for btt balbergffe $uuå.

X£n ncefhn ffofrt $immel boceloebe fig otter "Huqvh

ftiné og #eboig§ £)age, og i hegningen af bette

jltllc og Ipffelige Seonct baoe oi ubfaftet ©runb=

træffene af bercå £io i meer enb ft're 2(ar» Dog —

«t Srcef fattes enbniu

£er er Siber i oort £i», ba ot nceften ubeluk

fenbe optageé af en foecicl ©træben og fcerffilte £i;

tenffaber, ba oi blot arbeibe yaa at blioe fcerbige

meb o3 felo og oore £?mgi»elfer. ©iben ocrinbe

anbre Sliber, ba oi ere nogenlunbe fcerbige meb £>ettc

og bcft'nbe o3 i enSilfianb af greb eller ibetminbfte

af $o. £3et er benne £ib, bet gobe og tænfenbe

Sftenneffe benntter til at fee fig opmcerffommere om

i ©amfunbéltoet cg unberfoge, boorlebeS fyan bebjl

fan oirfe for ben ftore, jlebmobcrligt befyanblebe 5ob;

ffenbcfrebé i famme og gjørc ben beclngtig i bet ©obe,

ban bar tmnbet.


223

SSi l;ave forlangft fect £ebtigS og tfugufiinå

tnbrc SRetning i ben #enfcenbc. Siben ear nu hm-

men, ba bc mere og mere Fitnbc fatte ben i SBtrfc

fomr)eb. (5n uoentet Xrt> forøgebe bereå gormue,

og be funbe nu bebre tilfrebSfittte bere§ Srang til

at Ipffeliggjore.

£5lete bc iffe bragne

inb i 2(nbreS 9?øb o»cr bere& (?one? ffiaaUt be iffe

opoffre meget a\ bereé egen 3io og greb, bcreé SEro

paa SÉttenncffer, bereå $aab om bet ©obcé gremgang?

SSi feaoe fect ©fribenter prife „©aligfyeben" i at

fpitle „gorfan" for nøblibenbe 5Q?ennef!er og bcri fee

en £Ube til ibet Sgfte, Spfl og ©labe.

s 3tten tro

bcm iffe, unge, uarmbjertebe Sftcnneffe! ©aaer bu

ub i 83crbcn mcb benne Zxo, »il bu ofte finbe big

bebraget. Zxo beller, f)t>ab ben rebelige @laubiu§

fortaller: at ben, „bcr artigt gaaer ub paa at tøalpc

fineSSJicbmenneffer, ofte maae fmte fig i at t>are et

plaget SWcnneffc". SEro bet og — gjør bet alligevel!

tyaa benne S3ei bar man faboanlig tre (Stationer.

gørji jlprter man frcmab, varm og blinb, fom en

£)ampmaffine, bcr brioeé af Jj)iertet5 3lb, og trocr,

at %lt mi gaae, at alle 9flennef?cr funne bjalpcé;

tin "2111c, og i ©arbeleétjeb alle fattige SSHenncffcr,

cre i ©runben fortraffetige; at alt £)nbt fan oi>cr=


224

w'nbeS oeb bet*©obeé Stxaft, og at man felt) bar

Æraft til alt ©obt.

$Paa ben anben Station er bet anberlebeé. Sftan

troer iffe længer paa alt £>ette; man er jløbt paa

4?aarbb/eber, ©»agtøeber, Dumfyeber, Urimeligfocber,

Ubebjæl^eligbeber af enbter S5cf!affenbeb; man bar

taget fetl faasel af fin egen fom af #nbreé Æraft —

man Jjar gjort forgeltge erfaringer; og man bar følt,

førfi fmertelig gorunbring, bernceft ©rebe, ^)armc,

maafFee 23ittcrl;cb, og enbelig Srcetbcb. %a, paa

benne (Station er et SSeimcerfe, fom bcbber Srret:

Ijcbenå (et førgeligt £>rb !), og Sflange flanbfe ber.

9ften mange ere ogfaa be, ber reife fi'g paant),

inboie beres Støob, bereé Saalmobigbeb »eb 9£oget,

fom albrig trcetteS, og meb et ^©ub meb o§ !" paam>

gaae frem for at fampe, fetre og fulbbprbe l øbet.

SSi beunbre, m forgube 33erben3erobrerne, felten

og Smilet. 9)?en ber grøeé noget Større, noget

St>cerere enb at erobre SSerben. 2>et er: mibt i 83er;

ben3 Ureenfyeb at beoare fig felu reen, unber ben

bagligc .ftamp meb gjenben i fit eget SBrnft og gjen;

ben ubenfor at fremgaae feirenbe, jttgenbe, fri, tc=

frienbe og — Vbmpg. (£aufe, ubefjenbte, ubefjungnc

Seirc, fom SScrbcn iffe fjenber, men om fyw'lfc ber

ftaaer ffreuet, atS$imlm$ Crngle glcebc fig ot>er bc:n!)


22.}

©ettc er fiort, gubbommeligt — maatfee umuligt

for 9flenncffenc§ S3øm. 9)?en at nærme ft'g bertil,

bet er muligt.

£)g be, fom rebeligt forføge bet, aborligen ars

bcibe berpaa, be fortjene — meb alle bere§ 9)?angler

— at falbeé ©ubé SBorn.

£>g bet gjorbe tfugufHn og vljpebmg.

SSi r;atte talt om ft're Hav, tilbragte i 9volig^eb

og ©læbe i ben balbergfFc familie, Støen ligefom

man yaa 9?eifen gjennem en ffjøn, men eenéformig

Grgn fianbfer for at betragte en og anben mere ufceb=

vanlig ©jenftanb, faalebeé bebe »i nu om 2«fercn§

Sillabelfe til at fyenlebe fyanS £>pmærffoml)eb yaa

nogle ^unfter i bc ft're tydelige liax , yaa fytnlfe t>i

cnbnu t)olbe »or ÆiFfert rettet. 25i forfiffre, at be

alle ere tnrfelig romantif?e ^unfter, og at be alle

finbeg i bet Ipélefccnbe ^»erbagSlic.

$ørfte $itstft.

Grn fmuf Sag flob S3ror for ©øtln'lba og fagbe

ganffc trȾrt:

„3eg rcifer — til (Snglanb."

2)et tibligere omtalte cegpptiffe 93?ørfc malebc fig

7**


grangiveligt i C^jøtbitba'5 £>ine ibet be fpilebe ftg

ubtjre \>tt»t op. ©tubfenbe utbrøt lutn —

„^let . . . »irfelig?"

„æirWig!"

alvorligt?"

J&lit ramme tffoor."

„Sflen Ijwfor?"

„Sorbt jeg l)ar begaaet — en £>umb;eb cg maa

fce at gjørc ben gob igjen."

„dn £uml;eb? £)u, 83ror? £>et fan jeg ab

brig troe/'

„£)et forl)olbcr [tg beg faalebcS. 3eg fyax laber

mig narre af ben {fore 2>aarffab — itjærligbeben !"

„2(1)! ber l)ar vi altfaa ;/ bct »r»ærfie" l"

wSa, cg Jtjærltgfyeben bar narret mig til at gjøre

en ^jærlig^ebåerFlæring."

„©erapfyina,


227

meb


228

St)i en faa gob ^pigeS «^>engit>enf>eb er ben f?øteftc

Spffe , en SKanb Ian ønffe ft'g, 9)?en ben gamle

SBoltman tøa»be luret paa oé. £an »ifre ft'g, og

ber bleo et Optrin faa — ©ub maattt ft'g forbarme

$an bebreibebe mig min gattigbom, min gølelfe

for tøanS batter, fom b,an falbte ©aljfab. Seg

jiræbte at befare min fatning og at foare uben

Sittcrbeb, fom — jeg burbe. ^ané £>pbrufen

lagbe ft'g, og fyan pttrebe nogle folbe 2lrtigb,eber.

23t ffilteS ab, ubm egentlig at f)at>e erflæret l)irt;

anben enten §reb eHcr .frig: men fra bet £>ieblif

af er min (Stilling i £ufet bleoen i f?øi ©rab

utaalelig. Seg og ©erapbjna blit>e uophørlig be;

»ogtebe og ubfpionerebe af ben ©amle og b,an§

(Søjler, og ©erapbjna feer jeg albrig uben meb

forgrcebte £>ine. tyaa ©runb beraf tog jeg mit

3>arti, fagbe min $)ojt op f)oS SOBoltman, men til;

bøh mig at milt for fyanS hegning afflutte en

2Iffaire af 25et»bning meb et ftort engelfl Jjpanbelé*

ljuué, meb l;mlfet jeg nu agter at trcebe i fjor;

binbelfe. £>en gamle SBoltman optog mit Sorflag

meb 25ifalb og fonteé at »ære ganffe fornøiet ooer

at funne bli»e af meb mig paa en faa frebelig

$?aabe.

3gaar betroebe jeg mig beéangaaenbe til 9)?or;

!


229

brober i^erfuleS, [om jtror foreflog mig at tage

ben unge %axl meb mig yaa Sxeifen."

„£>en uflebnc diamant?' 7 — ubbrøb ©øtbilba

— „og Ijvab ffal l;an ubenlanbS?"

„©tubere 23ogningéfunften, [om t)an oil opoffre

ftg til, og [om fwneS at jkae yaa føage jobber t

ttort gcebrelanb," — foarcte 83ror — „SSflorbrober

paaftaaer beéuben, at drengen bltoer i SBunb og

@runb forbærøet af ben vJpjemmeoøbragelfe , ber

bliøer barn ttlbeel ^oé bane §)teiemober, og at

tyan maa ub t SBcrben, bois ber ff at bliøe nogcr

vigtig ©pgtigt og dueligt af barn. SD?orbrober bar

meb fiiberalitet tilbubt at otlle befojre fyanS 9veife

og banå £>pl)o(b ubenlanbé i tre 2£ar. £>g jeg f!at

i ben førfie Slib agere et ©lage Mentor for benne

unge Sclemaque. £)et øtl jeg forrejren gjerne; tin

jeg føneS gobt om Sari, og bet »il more mig at

fyaøe Ijam meb fom SReifefammerat. ©aalcbcå ba»e

øi nu bragt ben Sing i Stgrigbeb, og . . ."

„£>g alt bet ubcn at øarffoe mig berom, uten

at begjære min StUabelfe?" — raabtc ©øtbilba.

„Seg beber £)crcé fortornebc Sftaabe gunfrigfl

tilgioe; jeg fom netop nu for at anføge om . . ,*

„£>g b»té jeg forbpber bet?"

„3a faa fommcr jeg øet til at rømme jo før


2:30

jo t;eller. alvorligt talt, ©otln'lba, jeg fan iffe

blioe fjer længer unber bisfe £>mftcenbigl)cber ; jeg

maa føge at erl)»ert?e mig en fafl 2io3ftilling, en

nogenlunbe uafhængig gormue , for at jeg meb

Stben fan tilbpbe SerapHna et forgfrit 2b, et

hyggeligt £)iem; og bertil frembpber ber ftg Ubffgt

gjennem bet engelffe .£>oai>eB$uu§. Sftaaffee bitter

jeg tjtanb tit at fomme tilbage om et $?ar 2(ar.

%ab ben ©amle befyolbe fine ^»engefifter! Seg ^n

unbwsre fyané ©ufb og bjcelpe mig frem paa egen

£aanb."

„£ong 2)a»iD oar en lille SKanb," — be»

mcerfebe ©øtfjilba — „Napoleon oar en lille 9J?anb;

©oerrtg§ Engelbrecht og Sari ben Sotote, og 92or-

geé> $ong ©trérre r>are ogfaa fmaae 9ftænb ... og

bet gicelber ogfaa om flere flere 9J?cenb, faaoibt jeg

rtecb. £>g jeg tm'tfler ingenlunbe om, at min lille

33rober oa\aa ml flaae fig igjennem og bltoc en

flor $?anb $aa fin 23ii§.

9flen . . . men/" — og fyer forftmnbt ©øtbilbaé

fpøgenbe Ubtn;f før at afløfeS af et ooermaabc

tragiff — ,/Srøen fpncå bu tf fe, at bu begaaer en

(3pnb tmob mig, iict bu forlaber- mig faalebeé?

$at bu blot Sanfe og gøfelfc for


281

„SDu i)ax jo ^uguftin, bu ijax jo $eb&ig tyer

— og mig meb, ffjønbt jeg Fommer i ctt ©mule

længere *2(fjrant> fra big/ — trøftebe 23ror, ibet

fyan omfaunebe fyenbe — „£e$?uben fommer jeg jo

tgjen . . ."

„%a, for at t)olbe 23rr;llup og maaffee fortabe

mig for frebfe," — t>ebbtet> ©øtf)ilba — „£), ben

uforbragelige jfjoerligfyeb ! 3^9 fyaber ben af mit

Jpjertcé ©runb !

"tflbrig øolber ben @n 2lnbet enb

Sefmnringer i SSerben og tager alle mine fjccrefle

Senner fra mig. 3eg »itbe øn^e, jeg funbe fee

ben fjcengt!"

S3ror lo ab ©øtlnlbaé £)efperation, tog berpaa

tyenbeé Jpaanb og fagbe aløorligt og ømt —

„Støen inben jeg rcifcr, maa jeg fyawe SKebe paa

een ©ag. Seg niaa vibe, l)t>ab bd er, min gobe

©øtfyttba fyar fyast paa fjertet nu i ben fenere

£ib; tl)i 9? o g et er ber . . . bet feer jeg."

„3a ... 9? og et er ber!" — gientog ©øtl)ifba,

ibet f)un bøiebc Tlnfigtet neb i fine ^>cenber, og

Sinbingerne fart-ebeå purpurrøbe, og 2farerne foul;

mebe af bet opftigenbc 93tob.

„9ften boab er bet ba , ®øtl)ilba? $vab er

Ter, min egen lille ©øfler? ©et vil jeg vibe," —

fagbe S3roberen fjærtegnenbe.


232

„%t, jeg fan albrig . . , albrig fige big bet'/ 7

„£>u maa! Seg trocr ellert at min {laffet

lille &øt\)a liter af en . . . ulottclig tfjcerligbeb."

„Utøffelig ^jcerligbcb?" — ubbrøb ©øtbilba,

ibet fyun ftolt (jcevebe fit £oueb og rwftebe ft't mørfe

Soffer fra $)anben, mebené Stnenc lunebc — „£),

S elffouéflagnc, nci, S

eijcottSgale 9flenneffer, »il

jeg falbe Ser — S funne iffe tænfe Ser nogen

anben Ulpffe, nogen anben Sibenffab enb uloffelig

.Kjærligbcb ! So, bet er en beilig jtjcerligb, eb , jeg

nærer! Sftei, 33ror, l)»ab ber uolber min Ulpfte,

bøab ber nager og martrer mig, bet er — vfpab.

Seg fyaber, jeg baber faa brcenbenbe, faa forfærbe--

ligt, faa bunbløft, lige inb i £)øbcn, lige tnb i

£el»ebe . .

."

un fyolbt inbe, og Sroer traabte tilbage, l;eel

beftyrtet o&er bet SSilbe i fyenbeå Sfline.

„9Ren r;»em ba for ©ub§ ©fylb?" — fpurgtc

\)an fhtbfenbe — „Jpuem Ijabcr bu?"

„Æeiferen af JKuélanb!"


233

bem alt £)nbt i SSerben for bet JDnbe, be fyaoe HU

føiet ©oerrig. £)g albrig/ albrig flat jeg gifte mig

meb en ruSftff Unberfaat! 9?ei albrig! gør f!a(

jeg bøe!"

„9J?en bu er jo reent fra btne gem, ©øtfjitba.

Jptterø tcenfer paa at gifte big meb en ruéft'f? Un;

berfaat?"

„£)et gjør SSftorbrober ! 3eg er fommen unber

SBeir meb — ligemeget fyt-orban — at fyan tjar

tft'nbe at gifte mig meb Sari ^erfuteé. $Rm

Sari fyaber jeg, forbi t)an er ruéfiff Unberfaat og

altib tager SiuåferneS og ben rttSftjfc ^etferé $artt

imob mig. £>g jeg troer fyam iftanb tit at »illc

gifte ft'g meb mig blot for at føre mig til ©iberien

og ber argre mig ihjel. 9?u er Sftorbrober, fom oi

t&tbe, temmelig beftemt af ft'g, og jeg tjar giset fyam

fRit til at biéponere ooer min ©fjebne. fJflen jeg

er pgf«o bcfremt, jeg, ibetminbfte i bet @apitel. £)g

bu fiol faae at fee, £3ror, at bcr enbnu »il ftybc

en eller anben jior Ulpffe af benne «£ijtorie. £)en

fan albrig enb« gobt."

95ror funbe umuligt labe oære at lee o»er ©0*

tfyitbaS $ab °9 ^nbeé mørfe ^ropfyetier, og fyan

fpøgebe ot>er ben grceéfelige (Sataftropr)^, inbtit ©ø;


234

tl;ilba, fom t gørfmingert følte fig fbbt, enbelig

maatte lec meb, men bog bemcerfebe —

//S«/ \a, Iee fim bu! £er fommer maaffee

en £)ag, ba bu og »i 2CHe grcebe Wobige Saarer

otter benne Sragebie."

9J?en SBror blett tteb at lee og fagbe —

„Zab fun fomme ! bommer Sib , fommer

3iaab!" — meb flere „tfffjalenbe $Putøer"sS)ia]cimer,

fom ©øtfyilba falbte bem, og fom fyattbe en faare

kegenbe Snbffybelfe yaa l)enbc3 53ruuå»ultter»£ib

meur.

$aa £)agc efter fom S3ror meb fin JKeifefamme:

rat for at tage 2ffff eb. Sieifefammeraten gjorbc

fit ttcerjle £ømmerfttenb3sS3uf for ©øtl)ilba, og

2Cfffeben «ar fjeel fuurføb mellem be So.

©øtfyilba forcerebe fyam en SJeifctaffe, „yaa bet

at bu/' — fagbe fyun — „fom er bejtemt til at

ttanbre SSerbcn om fom £aanbttcerf3burfd) / fa"

tjaue Sftoget at fomme bin ?D?abttofe i. Sag ben

for gammelt SScfjenbtffabS ©f»lb."

„£)g naar jeg fommer igjen fom hefter/' —

fagbe Sari — ,..maa jeg ba fomme og flutte nt>t

23efjenbtffab meb big og unbreå otter big og labe

big unbreé otter mig? Seg tcenfer, bet muligcu

tør falbe o$ inb at foranbrc c§ i SJfcttcmtibcn."


235

>,Sa> bei frmbe iffc ffabe: ibetminbfie for

©omme/' — meente ©øtl;ilba.

„røurat faalebeé tænfer jeg mcb," — ft>arebc

Sari mcb et betwbningéfulbt ©mitl, ibet l;an n;frebc

Ijcnbeé £aanb. Dg i benne oøercenéfremmenbe

2ænfemaabe ffilteS be.

Sfieifcfammeraterne reifre, og ^>eb»tg og 2Cugiis

ftin gjorte bcreé 33cb|re for at trøfte og opmuntre

©øtfyilba oøer £abet af benbeå „allcrfjcerefrc S5ro;

bcr".

©et gjorbe paa fin 3>ii§ ogfaa £)nfcl Urbanué

$h;rlenblab; men 2^ette øitle oi tage unber S5e=

tragtning i tet

Zlntct tyuntt.

jDnfel Urbanué fom nu jrebfc oftere, fnart for at

(abe ©øtbilba gjætte fine Qbaraber, fnart for at

accompagnerc IjenbcS gortcpianofpil mcb fin gløite,

fnart for at foretcefe fyenbc en 3Cfffrift af be lange

83reoe, l;an affenbte til Cjn eller Tinken af ©øer;

rig§ ubmeerfebe 9J?amb — Sccfercn »il fftfert erim

bre, at £>nfel UrbanuS ija'otc ben ufcebøanlige

SpFfe at tære befjenbt meb bem alle og at flemme

oøercenå meb bem alle i 2Tnffuelfcr og SEccnfc;

maabe — , om bøilfe 23reøe biéfe ubmeerfebe Sttcenb


•J3t>

f)a&be ffret>et tilbage 03 fagt: „bu fan albrig fore;

frille big, l)vab et faabant 33re» 0. f. d." — gceferen

oeeb allerebe Sfejien. tlnbertiben Fom tjan ogfaa

blot for at opmuntre Ijenbe meb fine ©amtaler;

og for at lebe benbe libt fra fig fclt> og tnSfe

melancfyolffe ©rublerier, fom jDnfel Urbanuå allerebe

'øasbe (agt Sftærfe til, fanbt Ijan intet flogere

-hibbet enb at fyenbrage IjenbeS SDprnoerffombeb "paa

I)am felt) , i)an§ gortjenefter , bane Grgenffaber,

band Spfte; — et cg anbet lille SSinf bito givet

om at l)an battbe fyaot fine „bonnes fortuno.s",

i)at>t ben Jtyffe at bel)age ©en og Sen og £>en . . .

og bertil fom nu ogfaa fmaae fiattcrubbrub og

Jpaanbfpé, ømme Slil og fmaac SEilnærmelfer, ber

begpnbte at falbe ©øtfyilba faameget befocerligere,

fom t)un faae fine ©øbffenbc fmile betpbningSfulbt

beraf og SKorbrober £erfulc3 foejle fine jtore, ffarpe

S>ine ben i ben SRetning meb ben forfmæbeligfk

Srceffen yaa 5)?unben af SSerben. @n Sag l;atort fyun fnavt grceb og fnart lo,

men bog ingen anbeu SSirf'ning l}aobe, enb at bc

ærgerlige SBlif og SJtincr bleoe forjtoerfebe oeb et

?(nftrøg af affecterct ^emmctigfyebéfulbfyeb, fom

om ©eneralen mlbe ft'ge —


237

— //Seg f^r #lt, men jeg ffal labe, fom om jeg

iffe feer bet; bet (o»er jeg big; — jeg ffal iffe

genere, iffe tale om o. f. »."

„Seg ttilbe ønffe, ben bumme $t|torie fyattbe

(5nbej!" tænfte ®øtt)tlba, og r)un begwnbte at gruble

ooer bet problem, fom bet unber faabanne Dm;

ftænbigr)cbcr er enljoer gob ung $pigc magtpaas

liggenbe at (øfe: nemlig l)»orlebeS man jfal afoife

en ciffer, uben at faare eller fraftøbe en SSen.

,,£)g" — toenfte QSøtbilba — „ban t)ar bog

altib uceret fjærlig og gob imob mig, £>nfel Ur;

banus, og ict er en gob gammel 9ftanb; berfor

uil jeg iffe, at t)an ogfaa ffal forlabe mig, ligefom

alle be 2(nbre."

£)g ©øtfyt'lba fuffebe over fin ublibe ©fjebne

og tog berpaa ftt ^artt ifølge en Snfpiration, fom

bun fanbt jarbeleå tyffelig. #un fif fat paa en

gammel fiiigtale oeer gru Ulrifa Eleonora 50?pr=

tenblab [og begpnbte at frubere ben meb flor Sf er.

/,S«g ønfler, bet maatte faae en (Snbe . . .

formue til et SRefultar," — tcenffe yaa famme £ib

Sirecteur Urbanué; og fyan faae ftg berpaa i


238

ben tog ftg fyeel glat og ffinnenbe ub, ligefom

dierenS eget tfnfigt, og fpabferebe nu ub til et

9J?orgenbeføg boS ©øtljilba Malberg.

©øtl)ilba tfob netop i SSinbuet og oanbebe en

fygelig SDtyrtfje, f)enbe3 egen 3Jtyrtt)e, fom altib,

paajrob ljun , fyaobe feet melancfyolff og utyffelig

ub. (©øtljilba anfaae bet for fit gatum at baoe

Ubelb i Sioet.)

„SRet, fee SJtyrt&en!" — ubbrøb £>nfel UrbanuS,

tbet t)an traabte inb — „rbet . . . Æj


239

„©et atlerminbfr. ©et £)rb og ben ©jenjtanb

."

b»erfen forftaaer jeg eller »il forftaac ; tyi . .

„Støen I)»té jeg maa forflare ben, mit føbe

lille 2am . . . l)»té jeg maa Icere . . .*

„%l, £)nfcl, jeg er faa tungnem. Støen gi»

mig bog libt SSeffeb om l)»orlebe§ £)nfel egentlig

brænbte for falig £ante SSttprtenblab. #»or £)nfel

maa fjat»e riffet r)enbe — og Ijoor ljun maa f)a»e

»æret en fortræffelig og gob Ægtefælle, falig SSante

Sona Stønrtenblab !"

„%l ja, fortræffelig! fortræffelig ! 9)?en bet »ar

tffe om Ijenbe . . ."

„£)g fjenbeS $ebengang . ; . r)cnbeS &)øb . .

r)t>or ben maa r)at>e »æret rørenbe! $»or l)un maa

l)aoe fjolbt af £>nfel \"

„£) ©ub, ja, ljun tilbab, forgubebe mig! Seg

»ar fyenbeé Sbol . . . l)enbe§ . . . benbeé 3Cfgub !

Tstt »ar næflen . . . næften formeget!"

„S3eeb £>nfel f)»ab . . . !iftaar man fyav »æret

faa l»!felig og faa elffet af en faaban 9J?age, faa

ft'nber jeg, at man beftanbig burbe Ⱦre Ijenbe

tro, fel» i (Srinbringen , og albrig labe en 2Cnben

ubtrænge fyenbeS Siliebe af fir fjerte. Wlan jlulbe

altib r)aoe l)enbe og r)cnbe6 ^tærligtjeb i Sans

ferne . . ."

.


240

„Sattift, jamft, men . . . men . . .*

„£)g albrig fFulbe man'' — tjcbblet) ©øtfyilba

meb fligenbe @raltation — „albrig jfulbe man

tcenfe yaa et m;t 2ggteffab, albrig riéquere at tage

en anben itone; tf)i jeg ml fyolbe ti mob een paa,

at \)\xn »ilbe bltt>e en BÉantippe mob fin 2@gtei

manb og inbføre et Søfelregiment, fom m'lbe bli»e

ganffe fortræffeligt!"

„©ubbetjare'S ! ©ubbe&are'é ! ©ub frie mig

for en ©aaban ! Sftei . . . man feer fig t>el for . .

man feer fig for, og jeg . .

„%t, £)nfel, man bebrager fig, tro mig! Sa,

funbe falig SEante 2ona føbeS paanp , og . . . jeg

er o:3 paa, at £)nfel tu'lbe blice eUemlb af ©(abc,

l)X>ié falig Sante SDtyrtenblab funbe fomme igjen

og atter rceffe £>nfel fin £aanb!"

„£»ab befaler? Sa— f>il ftge . . .».

,,£)f) l)un! £un talte jo faa fmuft i fine fibjle

Simer og bab £)nfel at tænfe yaa benbe og leoe

faalcbeS, at S So funbe gjenforcneS i en bebre

SSerben?"

„3a—&a! 3a— &a! ©anffc fanbt! SDJen . .

bet er nu længe fibcn og . . . jeg ftnber, min lille

."

.

.


241

©øtbjlba, at tti nu funbe tale om libt minbre før*

gelige ©jenftanbe!"

„li.1, fyttab fan ttel sære angenemere og lære;

rigere enb et tale om falig Sante Sona og fyenbeå

4?ebengang? £)et beotrfer, at man begtmber at

tænfe yaa fin egen og berebe ftg,

f>t>ilf et man fan

batte befwnberlig gobt af, ba man meb l;wer &ag

blitter celbre og ben flore 2>ag nærmer ftg mere og

mere. tlbe bet Ⱦre gobt at ttcere berebt og

at funne bøc fom falig 5£ante £ona!"

£)g nu begpnbtc ©øtbjlba at bolbe en $)aren=

tation otter ben falig 2lfbøbc (perten »ar laant af

ben Ciigprcebifen, tti fyatte omtalt) og otter bet at

og ©tof og ittcerffatte et »lubfeligt tilbagetog,

bragt albeleS ub af koncepterne i ftt griercerinbe

og fyaltt affinbig af ©frcef tteb Sanfen om en

(genforening meb bet „bebe Sfttenneffe", l)ttem ban

i fyenbeå Seoetib juft iffe fjattbe tilbragt noget

himmerige meb.

£)g l)an fom albrig oftere tilbage tit ftt grier;

cerinbe. £bj fjoergang b,an ttilbe bringe bet $aa

SEapetet, fom ©øtbilba ligefaa balé|farrigt frem

meb falig Sante Ulrifa (Eleonora SDtyrtenbtab, fjern


212

beå fibfte £ime og ft'bfte £>rb m. 9J?. £ette jog

cnbelig en faaban


243

'tfuguflin falbte begge fine (Softrc 9ttartl;a øg

SRarta. 9ften fjajreft »ar SDtaria l;am.

Urette tyuntt.

(®n epifobe.)

9)?eget i oort£i» er epifobtjJ; $?eget fpncS blot

faa og fænger oeb ufønlige SEraabe fammen mcb

oort £to§ tngtigfle SSilfliffelfer.

(5n ©ag, en af be mange rolige, ffjonne ©age,

fom oore ©øbjlenbe tilbragte fammen yaa S3irfeøen,

mobtog 2£uguftin et 33reo, fom forjtemte l)am

enligt.

9ftan fab netop oeb Sorbet.

Qanna oartebe op tilligemeb Qorporal ©tolt og

bcoægebe ftg rafl og beljcenbigt omfring Sorbet,

mcbcn§ ©tolt mere og mere blot fpnteå at jtaac

fom en 2@re§oagt bagoeb ©eneralenS ©te l, mzs

ben§ fyan meb S3lif og flamme Segn commanbe?

rebe ftt ^»joelpecorpå og fun nu og t>a fetø gao en

,£aanb§rcefning eller „for SttorffabS ;lb" gjorbe

#eboig eller ©øtfyilba en og anben lille SSjencjic.

23t maae i $orbigaaenbe bemcerfe, at en fort Rib

efter ben (Samtale, unber fyollfen ©toft faa fagt:

mobigt og werbigt tilbageotjle .f)anna§ letft'nbige og

naémfc angreb, fom tyun uopforbret til f>am og

S*


244

bob fyom unbervife fyenbe i at oorte op ueb et

Sorb, „pillet altib oor gobt at funne og ftinbc

fomme @n veltilpas tibligere eller fenere". (Stolt

famtvffebe naattgt og fyavbe fnort boobe Skytte og

gornøtelfe af fin SMrur. $an fulgte nu afttb

l)enbe§ SSevcegelfer unber benne Wlauø'on meb et

fcerbelcé SSelbefyag, b»or libet fyan enb gav bet tiU

fjenbe.

.ipcbvig, font opbagebe


245

rørt af et ©lag unber 3nbbmbet og maatte ftfcen

fyolbe (Sengen fom en lam krøbling. 9ftiébceberen,

ber begif gorbnjbetfen — @n »eb 9?aon


246

tælling fyaobe oaft fmertelige (frinbringer ijoé ben

unge ^)ige om fyenbeé tibligere geil, tiltalte fyenbe

meb nogle milbe fjufoatenbe £>rb; men ba btéfe

fun fonteé at oprøre fyenbe enbnu mere, ooertobe

be tjenbe til Siflaja'S £>mf)u.

(Senere talte »^eboig meb £)enne, og 9J?aja

fagbe —

„3a / feer grøfenen, jeg fjar juft tænft paa at

tale meb grøfenen om pigebarnet, for i ben fenere

£tb bar bet iffe oæret rigtigt fat meb fjenbe.

.£un fyar oceret ligefom tungfinbig imellemftunbcr

og ligefom grublet og fpefuleret for fig felo og

Icefl i bet m;e £efiamente, fom $røfenen gao fyenbe,

og grcebt. Sflen bet maa jeg ft'ge, at fiun nu paa

en Z\t> f)ar occret meget flinfere og Iceroilligere enb

før. £)g, grøfen ... jeg ft'ger oprigtigt, at bet

funbe bcfyøtteS. %ox fce . . . bet er nu faa meb

faabanne ftaffelé 9)?ennef!er, fom fyax ooeret paa

gale SSeie og omgaaetå længe meb baarligt ©el*

ffab, at om be ogfaa t>il gierne, faa er bet bog

iffe rigtig bcoenbt meb bcreå SSillie, og be fyaoe

ingen Æraft til at jtaae imob eller fyolbe ub, naar

^riftelfen fommer. gor ber er altfor megen Setft'ns

bigtjeb i bem. SKen fee, bet forftaaer fig, at naar

be fomme blanbt gobe SflcnnefFer og faac et gobt


247

Crrempel og iffe fec eller fyøre Tintet enb b^ab ber

et gobt og ret, faa ffeer ber en goranbring tøoé

bem, og be begonbe at tcenfe alvorligere og faae

bebre SSilltc til beab ber er 9iet. Siflen fee ber

jlal jo £ib til! £)g jeg figer oprigtigt — faame=

get jeg enb Ijolber af £anna og fyaaber alt ©obt

om fcenbe — ja, jeg figer, at jeg iffe »il raabe

Smogen tit at tage en 9)ige fom Ijenbe i fit $uué,

bois man iffe fjar rigtig gob SBiltie og Zit til at

fee efter l)enbe og ocere fom en SKober for benbe.

3ffe forbi jeg jo nof oeeb, at ©aabanne funne

blioe ærlige SEJfenneffer ... og bebre maaffee man s

gen ©ang enb bem, fom albrig i)at oceret i nogen

UInffe; men jeg mener funé, at man iffc flat

tage ben Sing altfor let. gor ben bar fanbetig

fine SSanffeligbeber. £)g beéuben, fjeere Srøfen —

maa man felo ocere rigtig gob og bobig for at

funne forbebre. "tfnbre. 5D?an maa for etting ocere

ftræng opmærffom yaa fig fefo. £)g mangen 9lat

bar jeg ligget oaagen og bebet til ©ub, at tyan

oilbe biætpe mig og tære mig ben rette Sflaabe at

tage 9)igen yaa. gor fee, jeg tyax albrig oitlet bc

breibe benbe bet ©amte eller tale berom. 9?ei,

albrig! 9)?en naar jeg feer b*nbe yaa &>ei til at

fct'lc igjen, ja, blot i ©maating — for bet er fun.


248

altfor fanbt, ftxøUn, fyoab ber fraaer i SDrbforoget ~

„SBegpnbe meb^nappenaal, og enbe meb ©øtøffaal!"

09 faa maattt jeg absare fyenbe. jDg ber bører

meget tit, ftxøhn, at belægge fine £)rb faaban, at

be rette uben at faare. «f)anbe pigebarnet iffe

fyolbt faameget af ^erffabet, og af mig meb, ttt

tør jeg t>el fige, faa at bet fyavbe bjulpet fyenbeés

gobe SSillie, faa web jeg fanbelig iffe, Ijnorlebeé

bet ttilbe være gaaet fyenbe i i l cengben. %ox fyun

baobe mange baarlige et

nof gobt, ffal grøfenen fee; ber er foregaaet en

jfor goranbring l)o3 Ijenbe, fom fagt. £un, fom

før t>ar faa forbjppet $aa


249

2)age, faa fan man iffe øcere øté »aa, om bet aU

tib »il leøe."

•£eb»ig mcerfebe, at Sflaja t?at>t>e noget af ben

Sro »aa SEjenejiepigerS jorbiffe Ubøbeligbeb , fom

iffe or ufcebøanlig f)oé 3nbiøiber af benne fortræfs

felige @(a$fe — og m Bille unberrette Sceferen om,

een ©ang for alle, at m beunbre Sjenefteøiger,

ibetminbfk be fuenffe — og fom bibringer bem

ben fjormobning, at alle SKenneffer øiHe bøe førs

cnb be felt). Sften ^jebcig lob SRaja feaøe fin Xro,

lo, gat) fyenbe 9vet og bragte atter ©amtalen yaa

Symna og benbeé ncerøcerenbe Silftanb.

„%


250

»ig nob bereé .gKUigbagétime fammen, tfob ten

blege og ffjceloenbe #anna for bem.

S?un frob fcer font en gorbrpberffe, fegnenbc

unber 33»rben af en tung ©amoittigfyeb , og ba

"tfugujTin ntermebe ft'g og foørgenbe fcefrebe ft't

milbe, men aloorlige S5H! paa fyenbe, fan! b,un net

til l>an$ jobber.

„^anna," — fagbe 2£ugujtin, fom ftf en »lub;

feltg 2Ct)neIfe — „£)u fjenber benne familie £1;

lonberg!"

„Så!'' — foarebe £anna grcebenbe.

„£)g bu — bu f)ar »æret meb i SnbbrubSto«

oeriet !"

gkt\, af nei, min ©ub, iffc Utl 9J?en jeg et

maaffee bog 2£arfagen bertil !"

„Øieté big, $arma, og fortæl oS 2ttt. £)u

Fjenber oS jo! . . . 93ar bu i Sjenefte f)o§ £)Uon;

berg§, ba £w»eriet ffete?"

„^ei, men min 9J?ober fjaobe oceret befjenbt

meb Sftabam £TUonberg, og f)im og pigebørnene

»are gobe imob mig; øg i>m »ngfre, fom »ar en

©ubs Grngel, gao mig Siomjrer og S ru9^ r of b f '

reå «f)aoe. 9)?en ba jeg fom til (Stoholm, Meo jeg

bcfjenbt meb nogle onbe 5D?ennejler — Sftanben l;ct


251

SpetS — og jeg fortalte fyam, at £Honbergé

baobe berige ... for bet

."

oibfre jeg . .

„£)g bu gjorte bet i en onb 4?enfigt?" —

fpurgte 2Cuguffin, fyoté ©temme og S3lif uoilfaars

ligt bleee firænge.

„Wii, ©ub er mit SStbne til, at jeg tffe gjorbe

bet i nogen onb £enftgt, men blot af Setftnbigbeb.

£)et »ar en £ag, t>a oi talte om, bt-em af pore

Sefjcnbtere ber l?at>fcc $enge. SKen mit fjerte

»ar iffe ganffe reent; bet føler jeg nu. Sin' ta

SpetS nogen Sib efter gao mig en flor nbe, jeg

l;aobc gjort, og bleo — faa ulpffelig.


252

£>g nu er bcr ccn Sing, jeg »ilbc bebe £erffa;

bet om: om 2ot> til at opføge btéfe SDilonbergé!

Seg »il gaae, jeg »il føge, jeg »il lebe i l)»ert

©trcebe, »aa l)»ert bjørne i ©tocffyolm, inbtil jeg

l)or ftmbet bem ... om be ogfaa fya»e ffjult [tg i

Sorbenå £>x)b. Zi)\ nu derefter faaer jeg f)»erfen

9?o SRat eller £>ag, førenb jeg fyar funbet bem og

faaet bereé gorfabelfe og gioet bem %{t , f)»ab jeg

eter og derefter fan fomme til at eic, inbtil be

l)a»e faaet £)ere§ igjen. Sflaax nu £erf?abet blot

»il tilgioe mig og iFFc forffpbe mig!"

£»et er iffe »anf?eligt at toenfe ftg, l)»ab be to

©øbffenbe fvarebe. £)g at »ære gob og fjccrltg

mob ben alvorlig 2lngrenbe er — nceffen enbnu

lettere.

^janna'é Sftbre »ar »irfelig br?bt foroanblet.

Soenge »ar ben gobe fjerne £)ug og ©olflin fals

bet yaa l)enbe§ ©jcel§ Sorbbunb, tilfpnelabenbe til

ringe 9h)tte. 9ften Slimen fom, ba Stéfforpcn

fmcltebe, bet gobe §rø »afteS tillioe og fprcengte

ftg meb 9jftagt frem igjenncm SKulben. £l)i, figer

£)rbf»roget —

£»ab bcr gjemmeé i ©nec,

Scmmer op i £ø.

„9lu »eeb jeg, l)»ab 2£nger er, £err (Stolt," —


253

fagbe Spatma en £)ag til Senne, bittert græbenbe.

£)g ljun tilftob l)am 7Ut, f>t>ab ber vat inbtruffet

meb benbe. £>g ben ftitie ©olbat blev ganffe bløb.

Spån fagbe intet fyaarbt £)rb, men lun et ufæbs

vanlig milbt —

„©taffelé £3arn!"

£)g ba ^>anna paa en regnfulb QjfteraarSaften

unber (Storm og (Sneefog gjorbe ftg fcerbig til at

§aat ub, for om muligt at ft'nbe (Spor af bem,

t)un føgte, flob (Stolt i bortgangen meb en flor

$)araplr;, berebt til at gjøre benbe (Selffab,

„Seg flal gaae meb big, fraffelé Sarn," —

fagbe f?an — „tyi bet er iEfe gobt for en ung

3)ige at gaae alene »aa (StotfbolmS ©aber om?(fs

tenen, enbnu minbre inb i biéfe forbømte Svotte;

Teber. Sptt finbeé enbnu mange onbe SKenncffer.

Ta fiffen (Sjaff bet er!''

„Spån er altfor gob, #err (Stolt! !0?cn Spån

ffulbe iffe gjøre fig faameget S3efoær for min

Sfplb !" — foarebe £anna — „Seg er iffe bange.

3>eg fceeb fffc, bttorlebes? bet er; men fiben jeg føler

mig faa ulpffelig og b« faact ben 2lngejl i Jpjcr;

tit, faa fyneé jeg, at jeg iffe langer fan »oerc

bange for Svoger."


254

„$laa, faa f)ar jeg bog Sot) til at »ære bang*

yaa tine SSegne," — fagbe rb gjorbe bet ganffe »armt i SQanna'Z

fjerte, faa at ljun neppe følte (Stormen og (Sneen,

men gif let og meb et freibigere SDJob »eb fin £3e*

ffytterå ige i 23interaftenené £i:émørfe.

IDg t>ee ben, ber ba wottt at »ære nceémté mob

tjenbel — £>et traf fig meb en 9ftatroå engang;

men tyan fil ba ogfaa et ørefigen, faa fyan turru

lebe i Øienbeflenen. Dg jeg t>ceb tffe A om £4fr fyar

reifi fig fiben.

Støen £ag efter £>ag, Uge efter Uge, SJflaaneb

efter SKaaneb gil Ijen, og Spanna fya&be enbnu iffe

funbet, t)t>ab fyun faa i»rigt føgte. 2(uguflin fcaobe

inbrttflet en @fterh)Sning t 2Coifcrne om gamilien

£)ltonberg ; men ber inbløb intet (S&ar.

#anna'3 3»er aftog imiblertib icle. 2)en føth

teé fnarere at tiltage. Jr>\m »ar utrættelig, (Stolt

begpnbte at betragte tjente meb 2£gtelfe og 9ftaja

lagbe fDtørfe tit, at be epigrammer, (Stolt pleiebe

at ubflonge mob fruentimmerne, libt efter libt

Iførte albeleå op.

$Ra\a, (Stolt og #anna bannebe fra nu af


255

ligefom et Ætøoerblab. £>e to 2@lbre otfte ben

Unge en £)eeltagelfe, fom om fjenbed


PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

brief

PTB

0041762

v.2

More magazines by this user
Similar magazines