07.09.2021 Views

Pressemeddelelse_ajos

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CP ApS styrker sin markedsposition med stort opkøb

CP ApS overtager 1. oktober 2021 Ajos A/S’ aktiver inden for skurvogne, byggepladsindretning og midlertidige

installationer. Med købet cementerer den familieejede virksomhed sin position som en af Danmarks

førende udlejere til byggebranchen.

- Jeg er rigtig glad og stolt over den handel, vi netop har landet med MT Højgaard Holding, der ejer Ajos, og som

sælger fra for at fokusere på deres kerneforretning. Vores opkøb er et stærkt signal om, at vi i CP fortsat er med helt

fremme i en branche, der de senere år har bevæget sig hen mod færre, men større udlejere, siger Julie Bruun, der er

administrerende direktør og ejer af CP ApS.

Handlen omfatter ud over det fysiske materiel – der blandt andet tæller plus 1.000 skurvogne, langt over 1.500 eltavler,

plus 300 kalifere/varmeblæsere, over 700 projektører og kilometervis af forskellige kabler – en masse nye kunder.

Samtidig betyder handlen, at CP’s 100 medarbejdere får 40 nye kolleger.

- Vores allerførste prioritet er at byde vores nye kolleger og kunder velkomne i CP og sikre en smidig overgangsfase.

Jeg glæder mig utrolig meget til, at vi skal lære hinanden at kende på tværs af nye og gamle kolleger og kunder. Og

mon ikke der er en del, der allerede kender hinanden i forvejen, for større er branchen jo heller ikke, siger Julie Bruun.

Med købet af Ajos’ aktiver har CP nu en af Danmarks største skurvognsflåder. Samtidig får virksomheden tilført solide

medarbejderkompetencer og materielle resurser inden for bl.a. byggepladsdrift og byggepladsindretning, herunder

midlertidige el- og vvs-installationer, byggepladslys, interimsvarme og meget andet. Geografisk styrker opkøbet CP’s

tilstedeværelse i Vestdanmark.

Vækst gennem opkøb er ikke nogen ny strategi for CP.

- I CP har vi et langt stykke ad vejen vækstet organisk ud fra devisen, at vi gerne selv ville kunne følge med. Så vi har

aldrig satset på vækst for vækstens egen skyld. De gange, vi har valgt at opkøbe, har vi kunnet se oplagte muligheder

for at videreudvikle forretningen. Som min far, der grundlagde CP, sagde: ”Når en mulighed byder sig, skal den gribes.”

Så det har vi gjort igen, slutter Julie Bruun.

Om CP

CP er blandt de markedsledende inden for byggepladsindretning og udlejning af kontor- og mandskabsmoduler,

containere, entreprenørmateriel, lifte og pavilloner. CP ApS blev grundlagt i 1986 og er en 100 % danskejet familievirksomhed.

Virksomheden servicerer kunder i hele landet og har efter opkøbet ca. 140 medarbejdere.

Yderligere information

Julie Bruun, CP ApS

Mail: jb@cp.dk

Mobil: 30 18 90 70

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!