04.01.2022 Views

Ida Holsts Skole 3-fløjet A4 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ida Holsts Skole

www.idaholst.dk

FAGLIGHED DANNELSE TRADITION TRIVSEL

BØRNEHAVE

GRUNDSKOLE

SFO


Børnehaven

Nicolai

BØRNEHAVEN

NICOLAI

SOLSIKKEN

SFO

I børnehaven Nicolai lægger vi stor vægt på det

pædagogiske arbejde. Det er allerede i børnehavens

trygge og nære rammer, at grundstenene

lægges til det hele og dannede menneske, der

kan indgå i større fællesskaber.

Børnehaven er udelukkende for børn i 5-års

alderen og er en vigtig del af introduktionen til

børnehaveklassen og skolelivet.

Solsikken er Ida Holsts Skoles aktive skolefritidsordning.

SFO’en er stedet hvor ca. 100

af eleverne fra børnehaveklassen til og med

4. klasse afslutter en spændende, lærerig og

aktiv skoledag.

Solsikken har et væld af tilbud, og der er altid

noget SFO’ens børn kan kaste sig over. Det kan

være alt fra tekstiltryk, fodbold og lektiehjælp

til rollespil, sløjd og medieværksted.

Forældresamarbejdet har stor betydning for

en skole som vores, og forældrene til vores

elever deltager som aktive medspillere i

skolearbejdet.

Med en god kontakt mellem hjemmet og

skolen, kan vi sikre, at barnet trives i skolen.


0.- 6. KLASSETRIN

En god skolestart er et solidt fundament for det

videre skoleforløb. Derfor prioriterer vi, at alle

elever får en god start på skolelivet.

På Ida Holsts Skole har vi et spor fra 0.-6. klasse,

hvilket giver en god overskuelighed og genkendelighed

i hverdagen, samt en behagelig og nærværende

omgangstone blandt både børn og voksne.

Det får elever på 0.-6. klassetrin på Ida Holsts

Skole

Nærvær, trivsel og fællesskab i fokus

Faglighed og fordybelse i børnehøjde

Tidlig sprogstart og øget timetal

Kreative og musiske fag i fokus

Emnedage og lejrskoler for alle

Vi fokuserer på faglighed, udvikling og trivsel og

tilbyder bl.a. tidlig sprogstart og øget timetal i en

række af skolens fag, så alle får bedst mulige vilkår

for at udvikle sine faglige og sociale kompetencer.

Lyst til læring som et

sikkert afsæt til fremtiden!


7.- 9. KLASSETRIN

Hvert år byder vi velkommen til nye elever på

7. årgang. Vi har stor erfaring i at få klasser til

at fungere optimalt og tilbyder bl.a. et intensivt

introduktionsforløb for 7. årgang, hvor der er

udfordringer for alle.

Ida Holsts Skole er kendt for stor faglighed med

et højt timetal, der er målrettet studieparathed og

9. klasses afsluttende prøver. For at den enkelte

elev kan udvikle sig fagligt og personligt gennem

læring, har vi også stort fokus på trivsel. Derfor

arbejder vi målrettet for, at vores elever er glade,

tager ansvar for hinanden og har overskud til

undervisningen.

Vi ønsker at give vores elever de bedste forudsætninger

for god trivsel i skolen.

Det får elever på 7.-9. klassetrin på Ida Holsts

Skole

Faglighed, fordybelse og personlig udvikling

Trivsel, nærvær og fællesskab

Intenst og spændende introforløb

Dygtige undervisere

Spændende valgfag

Studieture til ind- og udland i 7.- 9. klasse

God trivsel kræver en fælles

indsats og samarbejde

- vi er sammen for at udvikle os

fagligt, socialt og personligt!


SKOLENS KENDTE VÆRDIER

Stærkt læringsmiljø

På skolen gør vi hver dag vores bedste, så vores

elever udfordres og møder opgaver, der styrker

deres færdigheder, så hver enkelt elev kan udnytte

sit fulde potentiale.

Vi er bevidste om, at undervisningsmaterialer af

høj kvalitet giver den bedste læring. Derfor er

der afsat mange ressourcer til, at vores elever får

de bedste materialer og muligheder.

Tryg skole

Med ca. 290 glade elever har vi en størrelse,

hvor alle på skolen kan lære hinanden at kende.

Det giver et trygt miljø, hvor eleverne kan udvikle

deres sociale kompetencer i et stærkt fællesskab.

Faglighed

Eleverne på Ida Holsts Skole får plads og mulighed

til at udvikle deres færdigheder, så de udnytter

deres fulde potentiale.

Gennem kreativt arbejde og innovative undervisningsformer

lærer eleverne at finde løsninger

på dagens udfordringer.

Dannelse

At fungere i fællesskabet er en essentiel del af

at færdes i et samfund. Vi gør meget ud af, at

vores elever udvikler sociale færdigheder, så de

lærer at respektere, forstå og arbejde sammen

med andre.

Vores mål er, at eleverne er i stand til at aflæse

en given situation og handle derefter.

It i undervisningen

Teknologi spiller en stor rolle i dagligdagen i form

af interaktive undervisningsformer. I fjerde klasse

får alle elever en personlig pc, som bruges i undervisningen,

ligesom der er adgang til bærbare

pc’er, iPads og interaktive skærme på alle klassetrin.

Plads til udvikling og udfoldelse

For at give eleverne de bedste betingelser for

at udvikle sig, begynder engelskundervisningen

allerede i børnehaveklassen, mens tysk starter

i 4. klasse. Vi har særligt fokus på at udvikle de

kreative talenter i ekstra musik og billedkunst,

og de elever, der skal have ekstra hjælp eller udviser

talent, får mulighed for individuel undervisning

med fokus på den enkeltes behov.

Tradition

På Ida Holsts Skole oplever eleverne, at de er en

del af den over 140 år gamle fortælling, der er

medskaber af skolens identitet. Vores elever får

styrket forståelsen af deres nationale, historiske,

kulturelle og kristne arv.

Trivsel

Eleverne har stor indflydelse på hverdagen. De

indgår i et positivt samspil med andre, med fokus

på den enkeltes trivsel. Vores elever bliver

set, respekteret og anderkendt som en del af

fællesskabet.


Ida Holsts Skole er en privatskole i hjertet af Svendborg. Skolen blev grundlagt

i 1880 og fungerer som børnehave og grundskole. På Ida Holsts Skole fokuserer

vi på trivsel, læring, dannelse og et stærkt fællesskab på tværs af klasserne.

VISIONER

At eleverne møder undervisning af høj kvalitet.

At eleverne udvikler deres faglige og sociale kompetencer bedst muligt.

At give eleverne de rette redskaber til at tackle fremtidens udfordringer.

At lære eleverne om kunst og kultur, pli og pligt, forståelse og tolerance.

At eleverne værdsætter nærhed og fællesskab.

At give vores elever lyst til læring som et sikkert afsæt til fremtiden.

Ida Holsts Skole

Tlf. 6221 1129

Kyseborgstræde 5 · 5700 Svendborg · idaholst@idaholst.dk · www.idaholst.dk ·

SKOLENS KONTOR ER ÅBENT: Mandag-torsdag: 08.15 - 15.00 · Fredag 08.15 - 14.00

Ida Holst Skole

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!