Firmabil - Beierholm

beierholm.dk

Firmabil - Beierholm

4. FIRMABIL

Firmabil

Firmabil, der anvendes til privat kørsel, er et skattepligtigt personalegode. Som udgangspunkt

skal der ske beskatning efter reglerne om fri bil, uanset køretøjets art. Visse

specialkøretøjer m.v. er imidlertid anset for uegnet til privat kørsel, og for sådanne biler

er der fastsat særlige regler - se vores folder om gulpladebiler.

Beskatningen er uafhængig af den private kørsels omfang, og om den pågældende samtidig

har råderet over en anden bil til privat kørsel.

For biler på hvide plader er udgangspunktet, at bilen, ud over at være til rådighed for

erhvervsmæssig kørsel, tillige er til rådighed for privat kørsel. Ansatte, der ikke ønsker at

blive beskattet af fri firmabil, må derfor kunne dokumentere/sandsynliggøre, at firmabilen

ikke er til rådighed for privat kørsel.

I disse situationer er det en absolut forudsætning for at undgå beskatning af fri bil, at der

foreligger en skriftlig aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren om, at bilen ikke er til

rådighed for privat kørsel, herunder kørsel mellem hjem og arbejde. Er en sådan aftale

indgået, og afleverer den ansatte firmabilen hos arbejdsgiveren ved arbejdstids ophør,

kan den ansatte normalt være sikker på ikke at blive beskattet af fri bil.

Holder firmabilen derimod på privatadressen, gælder der en formodning om, at firmabilen

– uanset en aftale med arbejdsgiveren om det modsatte – rent faktisk anvendes privat.

For at undgå beskatning af fri bil må den ansatte i så fald kunne dokumentere, at

bilen faktisk ikke er anvendt til privat kørsel. Der stilles ikke krav om en egentlig kørebog.

Dog må der som minimum foretages daglige registreringer med specificeret angivelse

af dagens erhvervsmæssige kørsel for at sandsynliggøre, at bilen ikke er anvendt

privat. I praksis må det dog anbefales at føre en fuldstændig kørebog, som beskrevet i

afsnit 5.1.

Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at aftalen om, at bilen ikke må anvendes privat,

overholdes. Arbejdsgiveren skal således påse, at f.eks. udgifter til benzin m.v. svarer til

omfanget af den erhvervsmæssige kørsel.

Hvor der er tale om interesseforbundne parter, f.eks. hovedaktionær og selskab, må der

forventes et skærpet dokumentationskrav.

I teorien skal der også her foreligge en instruks om, at bilen ikke er til rådighed for privat

kørsel, når det er en hovedaktionær, som anvender den pågældende bil. En erklæring om

fraskrivelse af firmabilen, produceret af en hovedaktionær, er dog ikke tilstrækkeligt for

at undgå beskatning. I praksis vil der tillige være krav om en nøjagtig ført kørebog, med

daglige registreringer med specifikation af dagens kørsel og bestemmelsessted. Om kø-

22

More magazines by this user
Similar magazines